Procedūra : 2016/2121(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0295/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0295/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0401

ZIŅOJUMS     
PDF 574kWORD 50k
17.10.2016
PE 589.108v03-00 A8-0295/2016

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2016/2016 projektu — iestāžu drošība

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Budžeta komiteja

Referenti: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 3/2016/2016 projektu — iestāžu drošība

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(1) un jo īpaši tās 41. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2015. gada 25. novembrī(2),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(3),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(4),

–  ņemot vērā budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu, ko Komisija pieņēma 2016. gada 30. jūnijā (COM(2016)0310),

–  ņemot vērā nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2016/2016 projektu, ko Padome pieņēma 2016. gada 11. oktobrī un nosūtīja Eiropas Parlamentam 2016. gada 11. oktobrī (12600/2016 – C8-0409/2016),

–  ņemot vērā Parlamenta priekšsēdētāja 2016. gada 7. jūnija vēstuli Komisijas priekšsēdētājam, jo īpaši tās 3. punktu;

–  ņemot vērā paziņojumu par Iestāžu nolīguma 27. punkta piemērošanu, kas ir daļa no kopīgajiem secinājumiem, kuri 2015. gada 14. novembrī tika pieņemti samierināšanas procesā attiecībā uz 2016. gada budžetu;

–  ņemot vērā Reglamenta 88. un 91. pantu;

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0295/2016),

A.  tā kā neseno teroristu uzbrukumu dēļ Savienības iestādes pārskatīja drošības vajadzības un atzina nepieciešamību pēc papildu līdzekļiem jau 2016. gadā;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektā attiecīgi ir ierosināts par EUR 15,8 miljoniem palielināt drošības budžetu Eiropas skolām, Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai, Tiesai, Eiropas Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Ārējās darbības dienestam;

C.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts jo īpaši paredz izveidot vēl 35 papildu pastāvīgās štata vietas, lai Eiropas Parlamentā pieņemtu darbā papildu drošības darbiniekus; tā kā šīs štata vietas būtu jāsaglabā 2017. budžetā un tām nebūtu jāpiemēro 5 % darbinieku skaita samazinājuma mērķis, jo šīs štata vietas ir saistītas ar jaunu darbību; tā kā Parlaments pilnībā ievēro kopīgajiem secinājumiem par 2016. gada budžetu pievienoto paziņojumu par 5 % darbinieku skaita samazinājumu,

1.  pieņem zināšanai Komisijas iesniegto budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu;

2.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projektu;

3.  uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. 3/2016 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)

OV L 48, 24.2.2016.

(3)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(4)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.9.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Valli

Juridisks paziņojums - Privātuma politika