Postopek : 2016/2121(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0295/2016

Predložena besedila :

A8-0295/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2016 - 7.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0401

POROČILO     
PDF 500kWORD 51k
17.10.2016
PE 589.108v03-00 A8-0295/2016

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2016 za proračunsko leto 2016: varnost institucij

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalca: José Manuel Fernandes, Gérard Deprez

PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2016 za proračunsko leto 2016: varnost institucij

(12600/2016 – C8-0409/2016 – 2016/2121(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki je bil dokončno sprejet dne 25. novembra 2015(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2016, ki ga je Komisija sprejela dne 30. junija 2016 (COM(2016)0310),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2016, ki ga je Svet sprejel 11. oktobra 2016 in ga istega dne posredoval Parlamentu (12600/2016 − C8-0409/2016),

-ob upoštevanju pisma predsednika Parlamenta predsedniku Komisije z dne 7. junija 2016, zlasti tretjega odstavka,

-ob upoštevanju izjave o uporabi točke 27 medinstitucionalnega sporazuma, ki je del skupnih sklepov, sprejetih 14. novembra 2015 v spravnem postopku v zvezi s proračunom za leto 2016;

–  ob upoštevanju člena 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0295/2016),

A.  ker so morale institucije Unije zaradi nedavnih terorističnih napadov znova preučiti svoje varnostne potrebe in ugotoviti, ali bodo že v letu 2016 potrebovale dodatna sredstva;

B.  ker je v predlogu spremembe proračuna št. 3/2016 zato predvideno povečanje proračuna za varnost za skupni znesek 15,8 milijona EUR, ki ga bodo porabili evropske šole, Evropski parlament, Evropska komisija, Sodišče Evropske unije, Evropsko računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij in Evropska služba za zunanje delovanje;

C.  ker naj bi s predlogom spremembe proračuna št. 3/2016 tudi ustvarili 35 stalnih delovnih mest za zaposlitev dodatnih varnostnikov v Evropskem parlamentu; ker bi morali ta delovna mesta v proračunu za leto 2017 ohraniti in jih izvzeti iz načrtovanega zmanjšanja števila zaposlenih za 5 %, saj gre za novo dejavnost; ker Parlament v celoti spoštuje izjavo o petodstotnem zmanjšanju, priloženo skupnim sklepom o proračunu za leto 2016;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 3/2016, kot ga je predložila Komisija;

2.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2016;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2016 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)

UL L 48, 24.2.2016.

(3)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(4)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

28.9.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Valli

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov