ДОКЛАД Относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

17.10.2016 - (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Еманюел Морел


Процедура : 2016/0197(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0296/2016
Внесени текстове :
A8-0296/2016
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0431),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C80242/2016) (C8-0242/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид общата декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета в същото време като Решение №778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия[1],

–  като взе предвид писмото от комисията по външни работи и писмото от комисията по бюджети,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0296/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съюзът предоставя макрофинансова помощ в максимален размер от 200 милиона евро за Йордания („макрофинансова помощ от Съюза“) с цел подпомагане на икономическото стабилизиране на Йордания и провеждането на съществени реформи. Помощта се отпуска на Йордания като принос за покриване на нуждите на платежния баланс, определени в програмата на МВФ.

1.  Съюзът предоставя макрофинансова помощ в максимален размер от 350 милиона евро за Йордания („макрофинансова помощ от Съюза“) с цел подпомагане на икономическото стабилизиране на Йордания и провеждането на съществени реформи. Помощта се отпуска на Йордания като принос за покриване на нуждите на платежния баланс, определени в програмата на МВФ.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В съответствие с посочената в член 7, параграф 2 процедура по разглеждане Комисията договаря с органите на Йордания ясно определени условия на икономическата политика и финансови условия, като акцентът се поставя върху структурните реформи и солидните публични финанси — тези условия са включени в Меморандум за разбирателство („Меморандум за разбирателство“) и предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза е обвързано с тяхното изпълнение. Условията на икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3, включително на програмите за макроикономически корекции и структурни реформи, изпълнявани от Йордания с подкрепата на МВФ.

1.  В съответствие с посочената в член 7, параграф 2 процедура по разглеждане Комисията договаря с органите на Йордания ясно определени условия на икономическата политика и финансови условия, като акцентът се поставя върху структурните реформи и солидните публични финанси — тези условия са включени в Меморандум за разбирателство („Меморандум за разбирателство“) и предоставянето на макрофинансовата помощ от Съюза е обвързано с тяхното изпълнение, като се включва график за реализирането на тези условия. Условията на икономическата политика и финансовите условия, определени в Меморандума за разбирателство, съответстват на споразуменията или договореностите, посочени в член 1, параграф 3, включително на програмите за макроикономически корекции и структурни реформи, изпълнявани от Йордания с подкрепата на МВФ.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако условията в параграф 3 не се изпълняват систематично, Комисията временно спира или отменя изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза. В такъв случай тя информира Европейския парламенти и Съвета за причините за това спиране или тази отмяна.

4.  Ако условията по параграф 3 не са изпълнени, Комисията временно спира или отменя изплащането на макрофинансовата помощ от Съюза. В такъв случай тя информира Европейския парламенти и Съвета за причините за това спиране или тази отмяна.

  • [1]  ОВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Поради географското си положение Йордания е една от държавите най-пряко засегнати от кризата в Сирия. От 2011 г. нейната икономика, главно ориентирана към услугите и промишлеността, е осезаемо засегната от текущите регионални размирици в региона.

Намаляването на туризма и на притока на преки чуждестранни инвестиции, блокирането на търговски маршрути и многократните нарушения на снабдяването с природен газ от Египет възпрепятстваха икономическия растеж на Йордания и се отразиха на бюджетната ситуация. Конфликтът в Сирия и Ирак лишава продуктите от Йордания от техните исторически възможности. През 2015 г. продължаващите конфликти в съседните държави продължават да нарушават външната търговия на Йордания: Растежът намаля (2,4%) и остатъчните нужди от външно финансиране за периода 2016-2017 г. се оценяват на около 3,2 милиарда долара. През първата половина на 2016 г. безработицата, много висока, засяга 14,6% от активното население (33% от младежите, 23,7% от активните жени).

В този труден контекст Йордания се различава обаче с приемането на голям брой разселени лица. Тя, заедно с Ливан, е страната в света, която приема най-много бежанци по отношение на размера на собственото си население и се ангажира да улесни достъпа до заетост на сирийците - 650 000 сирийци са официално регистрирани като бежанци и йорданските власти се позовават дори на цифрата от 1,4 милиона сирийци на йорданска земя. Като цяло броят на пребиваващите в Йордания чуждестранни лица се е удвоил за пет години. Голямата част от тях не са в лагери, а в градски зони, което оказва голям натиск върху публичните служби на Йордания, включително здравеопазването и образованието. Дългът на Йордания дълг достигна 93,4% от нейния БВП в края на 2015 г.

Йордания е в основата на партньорство, неотдавнашно, но все по-тясно с ЕС - нейния втори търговски партньор. След Споразумението за асоцииране, сключено през 1979 г. и влязло в сила през 2002 г., Йордания получава през 2010 г. статут на държава с напреднало партньорство с ЕС. Процесът на подготовка за сключване на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия (ЗВССТ) е лансиран от 2011 г. Изправен пред кризата и за да покрие своите остатъчни потребности от външно финансиране, Европейският съюз вече предостави на Йордания макрофинансова помощ от 180 милиона евро (решение за отпускане през 2013 г., плащания през 2015 г.). Европейският съюз трябва да продължи да предоставя помощ на Йордания, за да се справи с предизвикателствата пред нея.

В рамките на конференцията на донорите, която се проведе в Лондон на 4 февруари („Оказване на подкрепа за Сирия и региона“), международната общност се ангажира да приложи реален глобален план за подкрепа за Йордания. Ангажиментите за дарения като цяло достигнаха размер от 10 милиарда долара. От тази сума ЕС пое ангажимент в размер на 2,39 милиарда евро, от които заем в размер на 200 милиона евро за целите на втора операция за макрофинансова помощ (МФП), в контекста на новия пакт между ЕС и Йордания („EU-Jordan Compact“). Тези средства са добавка към предоставените субсидии по линия на Европейския инструмент за съседство и програмите за бюджетна подкрепа от страна на ЕС. Тъй като Йордания понастоящем отговаря на условията за демокрация (неотдавнашен напредък беше направен със създаването на конституционен съд и независима избирателна комисия) и макроикономическите условия, необходими за отпускането на МФП, операцията може да продължава.

Пред икономическите трудности, пред които е изправена Йордания, ЕС трябва да засвидетелства подкрепата си за своя партньор, чиято политика за прием на бежанци трябва да се вземе предвид. Докладчикът желае следователно програмата за макрофинансова помощ да бъде ефективна възможно най-скоро, за да бъде използвана конкретно от Йордания в този изключително важен момент. На последно място, докладчикът предлага Европейската комисия да проявява гъвкавост и интелигентност в момента на договаряне на Меморандум за разбирателство с йорданските органи и да работи в рамките на компетентните международни форуми или посредством конкретни действия в търсене на решения, позволяващи да се намали тежестта на дълга на Йордания, който придобива огромни размери.

Европейският парламент счита, че настоящата макрофинансова помощ за Йордания ще се осъществява съобразно добрите практики, които се прилагат понастоящем за инструмента за макрофинансова помощ, и в частност, че на Йордания няма да бъде наложен конкретен график за реализирането на условията на Меморандума за разбирателство между Европейския съюз и Йордания.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. №: D (2016)37818

г-н Бернд Ланге

Председател на комисията по международна търговия (INTA)

Относно:  Макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания - COM(2016) 431, 2016/0197 (COD)

Уважаеми г-н Ланге,

След одобрение от координаторите на комисията по външни работи (AFET) и с цел да се даде възможност за бързо разглеждане на това предложение, имам честта, в качеството си на председател на комисията по външни работи, да предам чрез настоящото писмо становището на нашата комисия относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания.

Комисия AFET напълно подкрепя предложението на ЕК. Както Ви е известно, Йордания е важна държава партньор за ЕС със силни икономически връзки. През 2014 г. ЕС беше вторият по големина търговски партньор на Йордания. Политическите и свързаните със сигурността връзки са също важни. Географското разположение на Йордания я прави стратегическа държава за стабилността и сигурността в региона. Нека подчертая стратегическата роля на Йордания в коалицията за борба срещу ИДИЛ и нейните широки усилия в областта на сигурността и разузнаването.

От началото на сирийската криза през 2011 г. държавата е домакин на голям брой сирийски бежанци (около 1,3 милиона), но също иракчани, либийци и йеменци, което оказва по-голям натиск върху нейната икономика, публични служби и инфраструктури. Следователно Йордания е особено уязвима по отношение на текущата нестабилност в региона, в политическо и икономическо отношение. Йордания трябва да остане стабилна за бъдещето на региона и заслужава разпределяне на всички средства, които ще допринесат за запазване на тази ключова стабилност.

Следователно комисията AFET приветства предложението за втора МФП, както и факта, че тя би била част от т.нар. пакт между ЕС и Йордания. Последното е основна инициатива, която включва точни ангажименти на двете страни (включително финансово подпомагане от ЕС) и същевременно обхваща редица приоритети на политиката. Комисията потвърждава необходимостта от създаване на по-силно партньорство между ЕС и Йордания в областта на политиката, сигурността, търговията и сътрудничеството. В този контекст приветства декларациите на ВП/ЗП г-жа Могерини на 20 юли в рамките на 10-ия Парламентарен комитет за асоцииране ЕС-Йордания. Наред с това, особено приветстваме предварителното условие за отпускане на тази МФП (съобразно посоченото в предложението, стр. 11, параграфи 19 и 20) това, Йордания да спазва ефективни демократични механизми, включително многопартийна парламентарна система и принципи на правовата държава, и да гарантира зачитане на правата на човека.

Комисията AFET счита, че ЕС и международните финансови институции следва да предоставят необходимата подкрепа за Йордания, за да се гарантира стабилност за самата държава и за региона. Като председател на комисията, потвърждавам значението на предоставянето на подходяща подкрепа за Кралството и следването на политически и икономически диалог между Европейския съюз и Йордания.

Уверен съм, че комисията по международна търговия ще вземе надлежно предвид това становище при приемането на позицията си, както и по време на преговорите със Съвета.

С уважение,

Елмар Брок

Копие до:  г-жа Мариса Матиас, председател на делегацията за връзки с държавите от Машрек

  г-н Еманюел Морел, докладчик

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

D(2016) 40152

г-н Бернд Ланге

Председател

Комисия по международна търговия

                ASP 12G205

Относно:   Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

Уважаеми господин председател,

Комисията по международна търговия изготвя доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания, 2016/0197 (COD), в размер на 200 милиона евро.

Координаторите на комисията по бюджети решиха да представят позиция с писмо, вместо официално становище.

В рамките на официална командировка в Йордания през май 2016 г. делегация на комисията по бюджети имаше на практика възможност да разгледа не само тежестта, породена от притока на бежанци, върху ресурсите на Йордания, но също и по-широкия спектър от икономически и финансови последици от сирийската криза и регионалната нестабилност. Членовете на ЕП похвалиха устойчивостта на държавата и приемащите общности пред тези предизвикателства и изтъкнаха ключовата роля, която тя следва да продължи да играе за подобряването на условията на живот на бежанците и за стабилизирането на региона.

Делегацията на комисията по бюджети, който докладва пред цялата комисия при завръщането си, отбеляза, че Съюзът е увеличил своята финансова помощ в Йордания в контекста на сирийската криза, която е достигнала размер от 293,6 милиона евро, за които е поето задължение през 2016 г. Това подпомагане се насочва чрез редица инструменти и механизми, най-вече Европейския инструмент за съседство (140 милиона евро през 2016 г.), но и хуманитарна помощ (53 милиона евро), Инструмента, допринасящ за стабилността и мира (21,8 милиона евро), Инструмента за сътрудничество за развитие (13 милиона евро), Европейския инструмент за демокрация и права на човека (0,8 милиона евро) и, на последно място, но не и по важност, Доверителния фонд „Мадад“ в отговор на сирийската криза (65 милиона евро). Наред с това, с оглед на прекия натиск върху публичните финанси на Йордания, първи пакет с макрофинансово подпомагане (МФП) действително беше договорен през 2013 г. и предоставен през 2015 г.

Делегацията на комисията по бюджети отбеляза, че международната общност, включително Съюза, обещаха по-нататъшни финансови усилия на конференцията „Подкрепа за Сирия и региона“ на 4 февруари 2016 г. В замяна Йордания представи редица мерки, които е готова да приема, за да привлече повече деца в образованието и за да създаде възможности за работа за бежанците. Съюзът, от своя страна, след това се ангажира в преговарянето на пактове с взаимни ангажименти с Йордания.

С желание за строга оценка на действителните нужди, комисията по бюджети следователно стига до следните заключения.

Текущият пакет МФП II следва да се приеме бърза като част от ангажиментите, приети на конференцията в Лондон, за да се засили устойчивостта на държавата и приемащите общности. Междувременно Комисията следва също да демонстрира, че може да постига бързо и ефективно резултати, свързани с ангажимента от Лондон.

Успоредно с това, Съюзът следва да гарантира, че Йордания постига резултати в областта на подобряването на достъпа на бежанците до образование и пазара на труда. Йордания следва също да допринесе за намирането на решение за понастоящем блокираните бежанци, без адекватна хуманитарна помощ, на границата между Сирия и Йордания.

Йорданските органи изискаха нова МФП в размер на 350 милиона евро, като възможността за маневри, предоставена в бюджета на ЕС не следва да се използва от Комисията като едно от оправданията за намаляване на размера до 200 милиона евро. Тъй като е напълно наясно с настоящия недостиг на налични средства по Функция 4 („Глобална Европа“), комисията по бюджети отбелязва, че 9% от средствата на Гаранционния фонд за външни заеми (6,75 милиона евро годишно за две години) биха могли вероятно да се предвидят без да се засягат други политики във финансовото планиране на бюджетен ред, който, в настоящото състояние на Многогодишната финансова рамка, се очаква да възлиза на над 220 милиона евро ежегодно пред идните години. В бързо променяща се среда комисията по бюджети следователно очаква Комисията да потвърди или актуализира оценката си на остатъчните нужди на държавата от външно финансиране преди приключването на законодателната процедура по този пакет МФП II.

С уважение,

Жан Артюи

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания

Позовавания

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.6.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

7.7.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Дата на приемане

13.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Дата на внасяне

17.10.2016