Postup : 2016/0197(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0296/2016

Předložené texty :

A8-0296/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0447

ZPRÁVA     ***I
PDF 626kWORD 79k
17.10.2016
PE 585.790v02-00 A8-0296/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Emmanuel Maurel

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0431),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0242/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté současně s rozhodnutím č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii(1),

–  s ohledem na dopis Výboru pro zahraniční věci a na dopis Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0296/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Unie poskytne Jordánsku makrofinanční pomoc (dále jen „makrofinanční pomoc Unie“) v maximální výši 200 milionů EUR s cílem podpořit hospodářskou stabilizaci Jordánska a jeho obsáhlý program reforem. Pomoc přispěje k pokrytí potřeb Jordánska v oblasti platební bilance stanovených v programu MMF.

1.  Unie poskytne Jordánsku makrofinanční pomoc (dále jen „makrofinanční pomoc Unie“) v maximální výši 350 milionů EUR s cílem podpořit hospodářskou stabilizaci Jordánska a jeho obsáhlý program reforem. Pomoc přispěje k pokrytí potřeb Jordánska v oblasti platební bilance stanovených v programu MMF.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise vyjedná v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s jordánskými orgány jasně vymezené podmínky v oblasti hospodářské politiky, jakož i finanční podmínky, které se vztahují na makrofinanční pomoc Unie, přičemž se zaměří na strukturální reformy a zdravé veřejné finance; tyto podmínky budou stanoveny v memorandu o porozumění. Podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky stanovené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických ozdravných programů a programů strukturálních reforem prováděných Jordánskem za podpory MMF.

1.  Komise vyjedná v souladu s přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 s jordánskými orgány jasně vymezené podmínky v oblasti hospodářské politiky, jakož i finanční podmínky, které se vztahují na makrofinanční pomoc Unie, včetně časového harmonogramu pro jejich splnění, přičemž se zaměří na strukturální reformy a zdravé veřejné finance; tyto podmínky budou stanoveny v memorandu o porozumění. Podmínky v oblasti hospodářské politiky a finanční podmínky stanovené v memorandu o porozumění musí být v souladu s dohodami nebo ujednáními uvedenými v čl. 1 odst. 3, včetně makroekonomických ozdravných programů a programů strukturálních reforem prováděných Jordánskem za podpory MMF.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Nejsou-li průběžně plněny podmínky podle odstavce 3, Komise vyplácení makrofinanční pomoci Unie dočasně pozastaví nebo zruší. V těchto případech Komise informuje o důvodech tohoto pozastavení či zrušení Evropský parlament a Radu.

4.  Nejsou-li splněny podmínky podle odstavce 3, Komise vyplácení makrofinanční pomoci Unie dočasně pozastaví nebo zruší. V těchto případech Komise informuje o důvodech tohoto pozastavení či zrušení Evropský parlament a Radu.

(1)

Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vzhledem ke své zeměpisné poloze patří Jordánsko k zemím, které byly nejvíce přímo zasaženy krizí v Sýrii. Od roku 2011 se jeho hospodářství, jež spočívá především na službách a průmyslu, významně dotýkají nepokoje otřásající regionem.

Nižší počet turistů a nižší příliv přímých zahraničních investic, zablokované obchodní trasy a opakované přerušení dodávek zemního plynu z Egypta zbrzdily růst země a zatížily její rozpočtovou situaci. Kvůli konfliktům v Sýrii a Iráku přišly jordánské výrobky o svá historická odbytiště. V roce 2015 měly konflikty v sousedních zemích i nadále negativní dopad na zahraniční obchod Jordánska: došlo ke zpomalení růstu (2,4 %) a zbývající potřeby vnějšího financování na období 2016–2017 se odhadují na přibližně 3,2 miliardy USD. V prvním pololetí roku 2016 postihovala již tak vysoká nezaměstnanost 14,6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva (33 % aktivní mládeže a 23,7 % aktivních žen).

Přestože se Jordánsko nachází v takto obtížné situaci, přijímá významný počet vysídlených osob. Společně s Libanonem přijímá nejvíce uprchlíků v přepočtu na obyvatele. Zavázalo se, že Syřanům – momentálně je jako uprchlíků registrováno 650 000 Syřanů, přičemž jordánské orgány uvádějí dokonce počet 1,4 milionu – usnadní na svém území přístup na pracovní trh. Celkem se počet nejordánského obyvatelstva během pěti let zdvojnásobil. Velká většina těchto osob se nenachází v táborech, ale ve městech, což silně zatěžuje jordánské veřejné služby, zejména v oblasti zdravotní péče a vzdělávání. Dluh Jordánska činil na konci roku 2015 93,4 % HDP této země.

Jordánsko je ústředním členem nového, ale stále užšího partnerství s Evropskou unií, která je jeho druhým největším obchodním partnerem. Na základě dohody o přidružení, jež byla uzavřena v roce 1997 a vstoupila v platnost v roce 2002, získalo Jordánsko v roce 2010 status partnerství s EU s „rozšířeným statusem“. V roce 2011 byl zahájen přípravný proces k uzavření prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu. Vzhledem k probíhající krizi již Evropská unie poskytla Jordánsku makrofinanční pomoc ve výši 180 milionů EUR určenou na pokrytí zbývajících potřeb financování z vnějších zdrojů (rozhodnutí o poskytnutí pomoci bylo přijato v roce 2013, prostředky vyplaceny v roce 2015). Vzhledem k výzvám, kterým tato země čelí, musí EU Jordánsku pomáhat i nadále.

Mezinárodní společenství se na velké dárcovské konferenci, která se uskutečnila dne 4. února letošního roku v Londýně (Supporting Syria and the Region), zavázalo k provedení skutečného globálního plánu podpory Jordánska. Zemi byly přislíbeny dary v celkové hodnotě 10 miliard USD. EU se zavázala poskytnout z této částky 2,39 miliardy EUR v rámci nového paktu EU-Jordánsko, včetně půjčky ve výši 200 milionů EUR pro účely operací v rámci druhé makrofinanční pomoci. Tato částka doplní granty uvolněné v rámci evropského nástroje sousedství a programů rozpočtové podpory, které uskutečňuje EU. Vzhledem k tomu, že Jordánsko plní podmínky v oblasti demokracie (nedávným krokem vpřed bylo zřízení ústavního soudu a nezávislé volební komise) a makroekonomické podmínky nezbytné k poskytnutí makrofinanční pomoci, pomoc může být poskytnuta.

Vzhledem k ekonomickým potížím, jimž je Jordánsko vystaveno, musí Evropská unie svému partnerovi, jehož politika přijímání uprchlíků je úctyhodná, prokázat svou podporu. Zpravodaj si proto přeje, aby byl program makrofinanční pomoci zahájen co nejdříve a Jordánsko z něj mohlo mít v tomto rozhodujícím okamžiku konkrétní prospěch. Závěrem navrhuje Evropské komisi, aby v průběhu jednání s jordánskými orgány o memorandu o porozumění prokázala flexibilitu a inteligenci a aby na příslušných mezinárodních fórech nebo prostřednictvím konkrétních opatření hledala řešení, jak zmírnit zátěž, kterou představuje prudce rostoucí jordánský dluh.

Evropský parlament předpokládá, že stávající makrofinanční pomoc Jordánsku bude poskytnuta v souladu s osvědčenými postupy, jež v současné době platí pro nástroj makrofinanční pomoci, a zejména že Jordánsku nebude nařízen konkrétní časový harmonogram pro splnění podmínek memoranda o porozumění sjednaného mezi Evropskou unií a touto zemí.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI

Ref.: D (2016)37818

pan Bernd Lange

předseda Výboru pro mezinárodní obchod (INTA)

Věc:  Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království – COM(2016) 431 final 2016/0197 (COD)

Vážený pane Lange,

dovolte mi, abych Vám jako předseda výboru AFET v zájmu rychlého projednání návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makroekonomické pomoci Jordánskému hášimovskému království předložil ve formě tohoto dopisu postoj našeho výboru k uvedenému návrhu, který byl schválen koordinátory výboru AFET.

Výbor AFET zcela podporuje návrh EK. Jak jistě víte, Jordánsko je významným obchodním partnerem EU se silnými hospodářskými vazbami. V roce 2014 byla EU pro Jordánsko druhým nevýznamnějším obchodním partnerem. Politické a bezpečnostní vztahy jsou rovněž důležité: Jordánsko je díky své zeměpisné poloze strategickou zemí, co se týče stability a bezpečnost regionu. Dovolte mi rovněž zdůraznit strategickou úlohu Jordánska v rámci koalice bojující proti ISIS a jeho značné úsilí v oblasti bezpečnosti i zpravodajských služeb.

Od počátku syrské krize v roce 2011 přijala tato země velký počet syrských uprchlíků (přibližně 1,3 milionu), ale i Iráčanů, Libyjců a Jemenců, což zvyšuje tlak na hospodářství, veřejné služby a infrastrukturu země. Jordánsko je proto zvláště citlivé na stávající politickou i hospodářskou nestabilitu, které tento region čelí. V zájmu budoucnosti regionu je nutné, aby Jordánsko zůstalo stabilní, a tato země si zaslouží, aby byly k udržení její klíčové stability využity všechny dostupné prostředky.

Výbor AFET proto vítá návrh na udělení druhé makrofinanční pomoci, ale i skutečnost, že se tato pomoc stane součástí takzvaného paktu EU-Jordánsko. Tento pakt je nanejvýše důležitou iniciativou, která zahrnuje přesně vymezené závazky na obou stranách (včetně finanční pomoci EU) a zároveň se zabývá řadou politických priorit. Výbor znovu zdůrazňuje, že je třeba prohloubit partnerství mezi EU a Jordánskem v oblastech politiky, bezpečnosti, obchodu a spolupráce. V této souvislosti vítá prohlášení, která učinila vysoká představitelka, místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová dne 20. července na 10. schůzi Výboru pro přidružení EU-Jordánsko. Dále vítáme především skutečnost, že poskytnutí této makrofinanční pomoci (jak se uvádí na straně 11 návrhu v odstavcích 19 a 20) je podmíněno tím, že Jordánsko musí respektovat účinné demokratické mechanismy, včetně parlamentního systému založeného na pluralitě politických stran, a zásady právního státu a že zaručí dodržování lidských práv.

Výbor AFET se domnívá, že EU a mezinárodní finanční instituce by měly Jordánsku poskytnout potřebnou podporu, aby zajistily stabilitu této země i celého regionu. Jako předseda výboru znovu zdůrazňuji, že je důležité poskytnout Jordánskému království vhodnou podporu a dále pokračovat v politickém a hospodářském dialogu mezi Evropskou unií a Jordánskem.

Věřím, že výbor INTA při přijímání svého postoje i při jednáních s Radou tento postoj řádně zohlední.

S úctou

Elmar Brok

Kopie:  paní Marisa Matiasová, předsedkyně Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

  pan Emmanuel Maurel, zpravodaj


PŘÍLOHA: DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

D(2016) 40152

pan Bernd Lange

předseda

Výbor pro mezinárodní obchod

                ASP 12G205

Věc:   Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království

Vážený pane předsedo,

Výbor pro mezinárodní obchod připravuje zprávu k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makroekonomické pomoci Jordánskému hášimovskému království (2016/0197 (COD)) ve výši 200 milionů EUR.

Koordinátoři Rozpočtového výboru se rozhodli, že namísto formálního stanoviska předloží svůj postoj formou dopisu.

Na oficiální pracovní cestě do Jordánska v květnu 2006 měla delegace Rozpočtového výboru skutečnou příležitost prozkoumat nejen zátěž, kterou představuje příliv uprchlíků pro zdroje Jordánska, ale i širší hospodářské a finanční dopady syrské krize a nestability v regionu. Členové delegace ocenili odolnost Jordánska a hostitelských komunit vůči těmto výzvám a zdůraznili, že země by měla nadále hrát stěžejní úlohu, pokud jde o zlepšování životních podmínek uprchlíků a stabilizaci regionu.

Delegace výboru BUDG, která po návratu informovala o své cestě zbytek výboru, vzala na vědomí, že Unie v kontextu syrské krize zvýšila svou finanční pomoc Jordánsku na 293,6 milionů EUR vyčleněných v roce 2016. Tato pomoc je udělována prostřednictvím řady nástrojů a mechanismů, přičemž se jedná zejména o evropský nástroj sousedství (140 milionů EUR v roce 2016), ale i humanitární pomoc (53 milionů EUR), nástroj přispívající ke stabilitě a míru (21,8 milionů), nástroj pro rozvojovou spolupráci (13 milionů EUR), evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (0,8 milionu EUR) a v neposlední řadě svěřenský fond „Madad“ v reakci na krizi v Sýrii (65 milionů EUR). Navíc byl vzhledem k přímému tlaku na veřejné finance Jordánska v roce 2013 schválen první balíček úvěrů v rámci makrofinanční pomoci, který byl vyplacen v roce 2015.

Delegace výboru BUDG konstatovala, že mezinárodní společenství včetně Unie se na konferenci o podpoře Sýrii a okolnímu regionu, která se konala dne 4. února 2016 v Londýně, zavázalo k poskytnutí další finanční pomoci. Jordánsko pak představilo řadu plánovaných opatření s cílem přivést více dětí do škol a vytvořit pracovní příležitosti pro uprchlíky. Na to Unie zareagovala tím, že se zapojila do jednání s Jordánskem o „paktech“ vzájemných závazků.

Rozpočtový výbor, který by velmi ocenil důkladné posouzení současných potřeb, proto došel k následujícímu závěru:

Aktuální druhý balíček makrofinanční pomoci by měl být urychleně schválen jako součást závazků přijatých na londýnské konferenci, a to v zájmu zlepšení odolnosti Jordánska a hostitelských komunit. Komise by měla rovněž prokázat, že je schopna londýnský závazek rychle a účinně splnit.

Současně by měla Unie zajistit, aby Jordánsko skutečně zlepšilo přístup uprchlíků ke vzdělávání a na trh práce. Jordánsko by mělo rovněž přispět k nalezení řešení pro uprchlíky, kteří uvízli na hranici mezi Sýrií a Jordánskem bez dostatečné humanitární pomoci.

Vzhledem k tomu, že jordánské orgány požádaly o novou makrofinanční pomoc ve výši 350 milionů EUR, neměla by Komise využít manévrovacího prostoru v rozpočtu EU jako důvodu pro snížení této částky na 200 milionů EUR. Rozpočtový výbor, který je zcela informován o momentálním nedostatku dostupných prostředků v okruhu 4 (Globální Evropa), konstatuje, že by bylo pravděpodobně možné poskytnout 9 % prostředků pro Záruční fond pro vnější vztahy (6,75 milionu EUR ročně po dobu dvou let), aniž by tím byly ovlivněny jiné politiky v rámci finančního plánování rozpočtové položky, u níž se podle současného stavu víceletého finančního rámce očekává, že v nadcházejících letech dosáhne více než 220 milionů EUR ročně. Vzhledem k rychle se měnící situaci proto Rozpočtový výbor očekává, že Komise potvrdí nebo aktualizuje své hodnocení zbývajících potřeb vnějšího financování ještě před dokončením legislativního postupu týkajícího se tohoto druhého balíčku makrofinanční pomoci.

S úctou

Jean Arthuis


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Makrofinanční pomoc Jordánskému hášimovskému království

Referenční údaje

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Datum předložení EP

29.6.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

7.7.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Datum předložení

17.10.2016

Právní upozornění - Ochrana soukromí