BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

17.10.2016 - (COM(2016)0431 – C8–0242/2016 – 2016/0197(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Emmanuel Maurel


Procedure : 2016/0197(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0296/2016
Indgivne tekster :
A8-0296/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

(COM(2016)0431 – C8–0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0431),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0242/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 13. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien[1],

–  der henviser til skrivelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A8-0296/2016),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Unionen stiller makrofinansiel bistand på højst 200 mio. EUR til rådighed for Jordan ("Unionens makrofinansielle bistand") for at støtte Jordans økonomiske stabilisering og omfattende reformdagsorden. Bistanden skal bidrage til at dække Jordans betalingsbalancebehov som angivet i IMF-programmet.

1.  Unionen stiller makrofinansiel bistand på højst 350 mio. EUR til rådighed for Jordan ("Unionens makrofinansielle bistand") for at støtte Jordans økonomiske stabilisering og omfattende reformdagsorden. Bistanden skal bidrage til at dække Jordans betalingsbalancebehov som angivet i IMF-programmet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen aftaler efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, med de jordanske myndigheder klart definerede økonomisk-politiske og finansielle betingelser med fokus på strukturreformer og sunde offentlige finanser, som Unionens makrofinansielle bistand skal være underlagt, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum ("aftalememorandummet"). De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformprogrammer, som Jordan gennemfører med støtte fra IMF.

1.  Kommissionen aftaler efter undersøgelsesproceduren i artikel 7, stk. 2, med de jordanske myndigheder klart definerede økonomisk-politiske og finansielle betingelser med fokus på strukturreformer og sunde offentlige finanser, som Unionens makrofinansielle bistand skal være underlagt, som skal omfatte en tidsramme for opfyldelsen af disse betingelser, og disse betingelser fastlægges i et aftalememorandum ("aftalememorandummet"). De økonomisk-politiske og finansielle betingelser i aftalememorandummet skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der henvises til i artikel 1, stk. 3, herunder de makroøkonomiske tilpasnings- og strukturreformprogrammer, som Jordan gennemfører med støtte fra IMF.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Såfremt betingelserne i stk. 3 ikke opfyldes kontinuerligt, suspenderer Kommissionen midlertidigt eller annullerer udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand. I sådanne tilfælde underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne til denne suspendering eller annullering.

4.  Såfremt betingelserne i stk. 3 ikke opfyldes, suspenderer Kommissionen midlertidigt eller annullerer udbetalingen af Unionens makrofinansielle bistand. I sådanne tilfælde underretter den Europa-Parlamentet og Rådet om årsagerne til denne suspendering eller annullering.

  • [1]  EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.

BEGRUNDELSE

Jordan er på grund af sin geografiske placering et af de lande, der er mest direkte berørt af krisen i Syrien. Siden 2011 har landets økonomi, der hovedsageligt er baseret på servicesektoren og industrien, været væsentligt påvirket af den fortsatte uro i regionen.

Faldende turisme og faldet i udenlandske direkte investeringer, blokerede handelsruter og gentagne afbrydelser af forsyningen af naturgas fra Egypten har hæmmet væksten og tynget Jordans finanspolitiske situation. Konflikten i Syrien og Irak har betydet, at jordanske produkter ikke har kunnet afsættes på deres traditionelle markeder. I 2015 har de vedvarende konflikter i nabolandene fortsat med at forstyrre Jordans udenrigshandel: væksten blev langsommere (2,4 %) og behovene for ekstern finansiering for perioden 2016-2017 anslås til ca. 3,2 mia. USD. Arbejdsløsheden var i første halvdel af 2016 meget høj og berørte 14,6 % af den erhvervsaktive befolkning (den lå på 33 % for de unge og 23,7 % for kvinder).

På trods af de vanskelige omstændigheder har Jordan taget imod et stort antal fordrevne personer. Landet har sammen med Libanon taget positivt imod flere flygtninge i forhold til deres indbyggertal end noget andet land i verden, og det har forpligtet sig til at lette syreres adgang til beskæftigelse — 650 000 syrere er officielt registreret som flygtninge, men de jordanske myndigheder mener, at op til 1,4 mio. EUR syrere befinder sig på deres område. Generelt er antallet af ikke-jordanske indbyggere fordoblet i løbet af fem år. Langt de fleste af dem bor ikke i lejrene, men i byområder, hvilket lægger et stort pres på Jordans offentlige tjenesteydelser, navnlig sundhed og uddannelse. Jordans gæld var ved udgangen af 2015 vokset til 93,4 % af BNP.

Jordan er en del af et ungt, men stadig tættere partnerskab med Den Europæiske Union, der er landets næststørste handelspartner. Efter associeringsaftalen, der blev undertegnet i 1997 og trådte i kraft i 2002, indgik Jordan i 2010 i et partnerskab med "avanceret status" med EU. Der blev i 2011 lanceret en forberedende proces med henblik på indgåelse af en vidtgående og bred frihandelsaftale (DCFTA). På grund af krisen og for at dække landets eksterne finansieringsbehov har EU allerede bevilget 180 mio. EUR i makroøkonomisk bistand til Jordan (beslutning truffet i 2013; udbetalt i 2015). Unionen skal fortsat hjælpe Jordan med at imødegå de udfordringer, landet står over for.

På den store donorkonference den 4. februar 2016 i London ("Supporting Syria and the Region") forpligtede det internationale samfund sig til at gennemføre en meget omfattende støtteplan for Jordan. Der blev givet tilsagn om et samlet beløb på 10 mia. USD. Ud af dette beløb gav EU tilsagn om 2,39 mia. EUR, herunder et lån på 200 mio. EUR til en anden makroøkonomisk bistandsforanstaltning (MFA) i forbindelse med den nye aftale mellem EU og Jordan ("EU-Jordan Compact"). Dette vil supplere den støtte, der mobiliseres under det europæiske naboskabsinstrument og andre programmer for budgetstøtte, der implementeres af EU. Jordan opfylder nu den demokratiske konditionalitet (på grund af de seneste fremskridt, der er gjort med oprettelsen af en forfatningsdomstol og en uafhængig valgkommission) og den makroøkonomiske konditionalitet, der er nødvendige for at kunne modtage makrofinansiel bistand.

I lyset af de økonomiske vanskeligheder, som Jordan står over for, må EU støtte sin partner, hvis politik for modtagelse af flygtninge er prisværdigt. Endelig foreslår ordføreren, at programmet for makrofinansiel bistand gennemføres hurtigst muligt, så det kan være til gavn for Jordan på dette kritiske tidspunkt. Ordføreren foreslår, at Kommissionen forhandler på en fleksibel og intelligent måde med de jordanske myndigheder om aftalememorandummet, og at den i relevante internationale fora og gennem specifikke initiativer søger at finde løsninger til at lette Jordans hastigt stigende gældsbyrde.

Parlamentet går ud fra, at denne mikrofinansielle bistand til Jordan vil blive gennemført i overensstemmelse med god praksis, som i øjeblikket finder anvendelse på instrumentet for makrofinansiel bistand, og navnlig, at der ingen specifik tidsfrist vil blive pålagt Jordan med hensyn til opfyldelse af memorandummets betingelser.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDENRIGSUDVALGET

Ref.: D (2016)37818

Bernd Lange

Formand for Udvalget om International Handel (INTA)

Om.:  Makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan - COM(2016)0431 2016/0197 (COD)

Kære Bernd Lange

Som godkendt af koordinatorerne i Udenrigsudvalget og for at muliggøre en hurtig behandling af dette forslag har jeg den ære i min egenskab af formand for Udenrigsudvalget ved hjælp af nærværende skrivelse at formidle Udenrigsudvalgets holdning til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan.

Udenrigsudvalget støtter fuldt ud Kommissionens forslag. Jordan er som bekendt en vigtig partner for EU, og vi har stærke økonomiske bånd. I 2014 var EU Jordans næststørste handelspartner. De politiske og sikkerhedsmæssige forbindelser er også væsentlige: Jordans geografiske placering gør det til et strategisk land for stabilitet og sikkerhed i regionen. Jordans strategiske rolle i anti-ISIS-koalitionen og dens udvidede bestræbelser med hensyn til både sikkerhed og efterretning bør ligeledes understreges.

Siden den syriske krises begyndelse i 2011 huser landet et stort antal syriske flygtninge (omkring 1,3 millioner), men også irakere, libyere og yemenitter, hvilket lægger et øget pres på landets økonomi, de offentlige tjenesteydelser og infrastrukturer. Jordan er derfor særlig sårbar over for den nuværende ustabilitet i regionen, både i politisk og økonomisk henseende. Det er for regionens fremtid vigtigt, at Jordan forbliver stabil, og landet fortjener, at alt sættes ind på at opretholde denne vigtige stabilitet.

Udenrigsudvalget bifalder derfor forslaget til ny makroøkonomisk bistand og også, at den bliver en del af det såkaldte EU-Jordan Compact. Sidstnævnte er et afgørende initiativ, der indeholder præcise tilsagn på begge sider (herunder finansiel bistand fra EU) og samtidig tager en række politiske prioriteter op. Udvalget gentager behovet for at etablere et stærkere partnerskab mellem EU og Jordan på det politiske, sikkerhedsmæssige og samhandels- og samarbejdsmæssige område. I denne forbindelse bifalder det erklæringerne fra den højtstående repræsentant og næstformand Federica Mogherini af 20. juli i forbindelse med det 10. møde i Associeringsudvalget EU-Jordan. Derudover bifalder vi særligt forudsætningen for makroøkonomisk bistand (som fastlagt i forslaget, s. 11, punkt 19 og 20), nemlig at Jordan skal respektere effektive, demokratiske mekanismer – herunder et parlamentarisk flerpartisystem – og retsstatsprincippet, samt sikrer respekt for menneskerettighederne.

Udenrigsudvalget mener, at EU og de internationale finansielle institutioner bør yde den nødvendige støtte til Jordan for at sikre stabilitet, både i landet og i regionen. Som formand for Udenrigsudvalget gentager jeg betydningen af at yde passende støtte til Kongeriget og til at fortsætte den politiske og økonomiske dialog mellem Den Europæiske Union og Jordan.

Jeg er overbevist om, at INTA-udvalget vil tage behørigt hensyn til denne holdning ved vedtagelsen af sin holdning samt under forhandlingerne med Rådet.

Med venlig hilsen

Elmar Brok

Cc.  Marisa Matias, formand for Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

  Emmanuel Maurel, ordfører

BILAG: SKRIVELSE FRA BUDGETUDVALGET

D(2016) 40152

Bernd Lange

Formand

Udvalget om International Handel

                ASP 12G205

Om.:   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan.

Kære formand

Udvalget om International Handel er ved at udarbejde en betænkning om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om yderligere makrofinansiel bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan 2016/0197 (COD) til et beløb på 200 mio. EUR.

Budgetudvalgets koordinatorer besluttede at forelægge sin holdning ved en skrivelse i stedet for en formel udtalelse.

En delegation fra Budgetudvalget havde i forbindelse med et officielt besøg i Jordan i maj 2016 mulighed for at undersøge ikke kun det pres, som tilstrømningen af flygtninge skaber på Jordans ressourcer, men også de bredere økonomiske og finansielle konsekvenser af krisen i Syrien og den regionale ustabilitet. Medlemmerne roste landets og værtssamfundenes modstandsdygtighed over for disse udfordringer og understregede den afgørende rolle, de fortsat bør spille med hensyn til at forbedre flygtningenes leveforhold og til at stabilisere regionen.

Budgetudvalgets delegation, der aflagde rapport til hele udvalget efter sin tilbagevenden, noterede sig, at Unionen har øget sin finansielle bistand til Jordan i forbindelse med den syriske krise, og at den i 2016 når op på et beløb på 293,6 mio. EUR i forpligtelser. Denne støtte kanaliseres via en række instrumenter og mekanismer, navnlig det europæiske naboskabsinstrument (140 mio. EUR i 2016), men også via humanitær bistand (53 mio. EUR), instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred, (21,8 mio. EUR), instrumentet for udviklingssamarbejde (13 mio. EUR), det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (0,8 mio. EUR) og sidst, men ikke mindst, "Madad"-trustfonden som reaktion på krisen i Syrien (65 mio. EUR). Der blev i betragtning af det direkte pres på Jordans offentlige finanser vedtaget en første pakke med makrofinansiel bistand (MFA) i form af lån i 2013, som blev udbetalt i 2015.

Budgetudvalgets delegation bemærkede, at det internationale samfund, herunder Unionen, på konferencen om støtte til Syrien og hele regionen, der blev afholdt i London den 4. februar 2016, gav tilsagn om en yderligere finansiel indsats. Jordan fremlagde til gengæld en række foranstaltninger, som landet var parat til at træffe med henblik på at sikre uddannelse til flere børn og skabe jobmuligheder for flygtninge. Unionen har for sit vedkommende senere indledt forhandlinger med Jordan om "compacts" med gensidige forpligtelser.

Da Budgetudvalget er ivrig efter at få en streng vurdering af de faktiske behov, konkluderer det som følger:

Den aktuelle makroøkonomisk bistand II-pakke bør snarest muligt vedtages som en del af de tilsagn, der blev givet på konferencen i London for at styrke landets og værtssamfundenes modstandskraft. I mellemtiden bør Kommissionen også påvise, at den kan levere hurtigt og effektivt på London-tilsagnet.

Sideløbende hermed bør Unionen sikre, at Jordan rent faktisk medvirker til at forbedre flygtningenes adgang til uddannelse og til arbejdsmarkedet. Jordan bør også bidrage til at finde en løsning for de flygtninge, der for øjeblikket er strandet uden tilstrækkelig humanitær bistand ved grænsen mellem Syrien og Jordan.

Selvom de jordanske myndigheder har anmodet om ny makroøkonomisk bistand på 350 mio. EUR, bør råderummet i EU's budget ikke anvendes af Kommissionen som en begrundelse for at reducere beløbet til 200 mio. EUR. Budgetudvalget, der er fuldt ud klar over den nuværende mangel på disponible midler under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa), bemærker, at tilførslerne til Den Eksterne Garantifond med en sats på 9  % (6,75 mio. EUR årligt over to år) sandsynligvis kan ske, uden at det påvirker andre politikker i den finansielle planlægning af en budgetpost, som i den nuværende flerårige finansielle ramme forventes at ligge på mere end EUR 220 mio. om året i de kommende år. I et hurtigt skiftende miljø forventer Budgetudvalget derfor, at Kommissionen bekræfter eller ajourfører sin vurdering af landets resterende behov for ekstern finansiering før afslutningen af lovgivningsproceduren på denne makroøkonomisk bistand II-pakke.

Med venlig hilsen

Jean Arthuis

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Referencer

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Dato for høring af EP

29.6.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

7.7.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Dato for indgivelse

17.10.2016