ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

17.10.2016 - (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Emmanuel Maurel


Διαδικασία : 2016/0197(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0296/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0296/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0431),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0242/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για την χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία[1],

  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0296/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ένωση χορηγεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ανώτατου ποσού 200 εκατομμυρίων EUR στην Ιορδανία («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης»), με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και ενός ουσιαστικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Η χρηματοδοτική συνδρομή συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με ισοζύγιο πληρωμών της Ιορδανίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο πρόγραμμα του ΔΝΤ.

1.  Η Ένωση χορηγεί μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ανώτατου ποσού 350 εκατομμυρίων EUR στην Ιορδανία («μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης»), με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και ενός ουσιαστικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Η χρηματοδοτική συνδρομή συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών που σχετίζονται με ισοζύγιο πληρωμών της Ιορδανίας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο πρόγραμμα του ΔΝΤ.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της Ιορδανίας σχετικά με σαφώς καθορισμένους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, που καθορίζονται σε μνημόνιο συνεννόησης («το μνημόνιο συνεννόησης»). Οι όροι αυτοί της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που διατυπώνονται στο μνημόνιο συνεννόησης πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες ή τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Ιορδανία με τη στήριξη του ΔΝΤ.

1.  Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, συμφωνεί με τις αρχές της Ιορδανίας σχετικά με σαφώς καθορισμένους όρους οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από τις οποίες εξαρτάται η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των ως άνω όρων που καθορίζονται σε μνημόνιο συνεννόησης («το μνημόνιο συνεννόησης»). Οι όροι αυτοί της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής που διατυπώνονται στο μνημόνιο συνεννόησης πρέπει να είναι συνεπείς με τις συμφωνίες ή τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μακροοικονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η Ιορδανία με τη στήριξη του ΔΝΤ.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όταν συστηματικά δεν τηρούνται οι όροι της παραγράφου 3, η Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή ακύρωσης.

4.  Όταν δεν τηρούνται οι όροι της παραγράφου 3, η Επιτροπή αναστέλλει προσωρινά ή ακυρώνει την εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους της εν λόγω αναστολής ή ακύρωσης.

  • [1]  ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ιορδανία είναι μια από τις χώρες που πλήττονται πιο άμεσα από την κρίση στη Συρία. Από το 2011, η οικονομία της, που βασίζεται κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες και στη βιομηχανία, υφίσταται σοβαρές επιπτώσεις από την αστάθεια στην περιοχή.

Η μείωση της τουριστικής κίνησης και των εισροών από ξένες άμεσες επενδύσεις, ο αποκλεισμός των εμπορικών οδών και οι επαναλαμβανόμενες διακοπές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από την Αίγυπτο λειτούργησαν ανασταλτικά στην ανάπτυξη της Ιορδανίας και επιβάρυναν τη δημοσιονομική της θέση. Οι συγκρούσεις στη Συρία και στο Ιράκ έχουν ως συνέπεια να παρεμποδίζεται η διάθεση των προϊόντων της Ιορδανίας στις ιστορικές τους αγορές. Το 2015, η διατήρηση των διενέξεων στις γειτονικές χώρες συνέχισε να διαταράσσει το εξωτερικό εμπόριο της Ιορδανίας: η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε ( κατά 2,4%) και οι υπολειπόμενες εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες για το διάστημα 2016-17 εκτιμώνται σε περίπου 3,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, η -πολύ υψηλή- ανεργία αφορούσε 14,6 % του ενεργού πληθυσμού (33% των νέων σε ηλικία εργασίας, 23,7% των γυναικών).

Στο δύσκολο αυτό πλαίσιο, η Ιορδανία υποδέχεται, εντούτοις, πολύ σημαντικό αριθμό εκτοπισμένων. Μαζί με το Λίβανο, η Ιορδανία είναι η χώρα που υποδέχεται το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων ανά τον κόσμο σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού της, και ανέλαβε την υποχρέωση να διευκολύνει την απασχόληση Σύρων, 650.000 εκ των οποίων είναι επισήμως εγγεγραμμένοι ως πρόσφυγες ενώ, σύμφωνα με τις ιορδανικές αρχές, 1,4 εκατομμύριο Σύροι βρίσκονται στην επικράτεια της χώρας. Συνολικά, ο αριθμός των μη Ιορδανών κατοίκων διπλασιάστηκε μέσα σε πέντε χρόνια. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι άνθρωποι αυτοί δεν βρίσκονται σε στρατόπεδα αλλά στις πόλεις, γεγονός που ασκεί μεγάλη πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, περιλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης. Στο τέλος του 2015, το χρέος της Ιορδανίας έφτασε στο 93,4% του ΑΕγχΠ της.

Η Ιορδανία συμμετέχει σε εταιρική σχέση, που είναι μεν πρόσφατη αλλά ενισχύεται ολοένα και περισσότερο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ο δεύτερος εμπορικός της εταίρος. Ύστερα από τη συμφωνία σύνδεσης, που συνήφθη το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 2002, η Ιορδανία απέκτησε, το 2010, «προηγμένο καθεστώς» εταιρικής σχέσης με την ΕΕ. Η προπαρασκευαστική διαδικασία για μια σφαιρική και σε βάθος ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) είναι σε εξέλιξη από το 2011. Ενώπιον της κρίσης και για να καλυφθούν οι υπολειπόμενες εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της Ιορδανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση της έχει ήδη χορηγήσει μακροοικονομική χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 180 εκατ. EUR (απόφαση για την χορήγηση το 2013 και εκταμιεύσεις το 2015). Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να βοηθά την Ιορδανία ώστε να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Χορηγών που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 4 Φεβρουαρίου 2016 («Supporting Syria and the Region»), η διεθνής κοινότητα δεσμεύθηκε να θέσει σε εφαρμογή πραγματικό συνολικό σχέδιο υποστήριξης της Ιορδανίας. Τα ποσά για τα οποία δόθηκαν υποσχέσεις ανήλθαν συνολικά σε 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Από το ποσό αυτό, η ΕΕ υποσχέθηκε να χορηγήσει 2,39 δισ. EUR, συμπεριλαμβανομένου ενός δανείου ύψους 200 εκατομμυρίων EUR για τη δεύτερη επιχείρηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής για την Ιορδανία (ΜΧΣ-II), στο πλαίσιο του νέου συμφώνου μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας («Σύμφωνο ΕΕ-Ιορδανίας»). Η ΜΧΣ αυτή θα συμπληρώσει τις επιχορηγήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης που εφαρμόζονται από την ΕΕ. Δεδομένου ότι η Ιορδανία έχει ήδη συμμορφωθεί προς τις δημοκρατικές προϋποθέσεις (πρόσφατα υπήρξε πρόοδος, με τη θέσπιση συνταγματικού δικαστηρίου και ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής), καθώς και προς τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για τη χορήγηση της ΜΧΣ, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει.

Ενώπιον των οικονομικών δυσκολιών που η Ιορδανία αντιμετωπίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υποστηρίξει τον εταίρο της, του οποίου η πολιτική υποδοχής των προσφύγων είναι αξιέπαινη. Ο εισηγητής εκφράζει, ως εκ τούτου, την επιθυμία το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα, ούτως ώστε να αποβεί προς απτό όφελος της Ιορδανίας αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή. Τέλος, ο εισηγητής προτείνει στην Επιτροπή να τηρήσει ευέλικτη και ευφυή στάση κατά τις διαπραγματεύσεις για το «μνημόνιο συνεννόησης» με τις ιορδανικές αρχές και να καταβάλει προσπάθειες, στο πλαίσιο των αρμοδίων διεθνών φόρουμ ή μέσω συγκεκριμένων δράσεων, για την αναζήτηση λύσεων που θα μπορούσαν να μειώσουν το βάρος του χρέους της Ιορδανίας, το οποίο αυξάνεται ραγδαία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προϋποθέτει ότι η σημερινή μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία θα τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα στο μηχανισμό μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής και, ειδικότερα, ότι δεν θα επιβληθεί στην Ιορδανία ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των όρων του μνημονίου συνεννόησης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιορδανίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Στοιχεία: D (2016)37818

Κύριο Bernd Lange

Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (INTA)

Θέμα:  Μακροοικονομικής χρηματοδοτική συνδρομή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας - COM(2016) 431 τελικό, 2016/0197 (COD)

Αξιότιμε κύριε Lange,

με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), και για να γίνει δυνατή η ταχεία διεκπεραίωση της υπό εξέταση πρότασης, σας διαβιβάζω με την παρούσα επιστολή την εγκεκριμένη από τους συντονιστές της AFET γνωμοδότηση της επιτροπής μας σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας.

H Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζει την πρόταση στο σύνολό της. Όπως γνωρίζετε, η Ιορδανία είναι μια σημαντική χώρα εταίρος, με ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με την ΕΕ. Το 2014, η ΕΕ ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ιορδανίας. Οι σχέσεις των δύο πλευρών στο πολιτικό πεδίο και στο πεδίο της ασφάλειας είναι επίσης σημαντικές: Η γεωγραφική θέση της Ιορδανίας την κάνει μια χώρα με στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω τον στρατηγικό ρόλο της Ιορδανίας στον συνασπισμό εναντίον του ISIS, καθώς και τις έντονες προσπάθειες που έχει καταβάλει, σε επίπεδο ασφάλειας και συλλογής πληροφοριών.

Από την έναρξη της κρίσης στη Συρία, το 2011, η Ιορδανία φιλοξενεί μεγάλο αριθμό προσφύγων από τη Συρία (περίπου 1,3 εκατομμύρια), αλλά και από το Ιράκ, τη Λιβύη και την Υεμένη, γεγονός θέτει υπό έντονη πίεση την οικονομία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές της χώρας. Η Ιορδανία είναι, συνεπώς, ιδιαίτερα ευάλωτη στην αστάθεια που πλήττει την περιοχή, τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη. Η Ιορδανία πρέπει να παραμείνει σταθερή, για το καλό της περιοχής, και αξίζει να της διατεθούν όλα εκείνα τα μέσα που θα συμβάλουν στη διατήρηση αυτής της κρίσιμης σταθερότητας.

Κατά συνέπεια, η επιτροπή AFET υποδέχεται με ικανοποίηση την πρόταση για τη δεύτερη ΜΧΣ, καθώς και το γεγονός ότι αυτή η ΜΧΣ θα αποτελεί μέρος του λεγόμενου Συμφώνου ΕΕ-Ιορδανίας. Αυτό το τελευταίο αποτελεί μια πρωτοβουλία με καίρια σημασία, που περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις αμφοτέρωθεν (περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ) και, ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει σειρά προτεραιοτήτων πολιτικής. Η επιτροπή μας επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί στενότερη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ιορδανίας στα πεδία της πολιτικής, της ασφάλειας, του εμπορίου και της συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμάζει τις δηλώσεις της ΑΕ/ΥΕ κ. Mogherini, στις 20 Ιουλίου 2016, κατά τη 10η σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Ιορδανίας. Επιπλέον, εκφράζουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της ΜΧΣ (όπως ορίζεται στη σελ. 11 της πρότασης, παράγραφοι 19 και 20) ο σεβασμός εκ μέρους της Ιορδανίας των ουσιαστικών θεσμών της δημοκρατίας, στους οποίους περιλαμβάνονται το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η εγγύηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η επιτροπή AFET πιστεύει ότι η ΕΕ και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να προσφέρουν την αναγκαία υποστήριξη στην Ιορδανία, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στη χώρα και σε ολόκληρη την περιοχή. Ως Πρόεδρος της επιτροπής, επαναλαμβάνω πως είναι σημαντικό να προσφερθεί η δέουσα υποστήριξη στο Βασίλειο της Ιορδανίας και να προωθηθεί ο περαιτέρω πολιτικός και οικονομικός διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιορδανίας.

Είμαι βέβαιος ότι η επιτροπή INTA θα λάβει δεόντως υπόψη τη θέση μας αυτήν κατά την έγκριση της δικής της θέσης, καθώς και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο.

Με εκτίμηση,

Elmar Brok

Κοινοποίηση:  κα. Marisa Matias, Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ

  κ. Emmanuel Maurel, εισηγητή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Στοιχεία: D(2016)40152

Κύριο Bernd Lange

Πρόεδρο

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

                ASP 12G205

Θέμα:   Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

Κύριε Πρόεδρε,

η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ετοιμάζει μια έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (2016/0197 (COD)), ύψους 200 εκατομμυρίων EUR.

Οι συντονιστές της Επιτροπής Προϋπολογισμών αποφάσισαν να υποβάλουν γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής, αντί για μια τυπική γνωμοδότηση.

Τον Μάιο του 2016, επισκέφθηκε την Ιορδανία μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Προϋπολογισμών σε επίσημη αποστολή και μπόρεσε να διαπιστώσει από κοντά όχι μόνο την πίεση που ασκεί στους πόρους της Ιορδανίας το ρεύμα των προσφύγων, αλλά και τις ευρύτερες οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες της κρίσης στη Συρία και της αστάθειας στην περιοχή. Οι βουλευτές εγκωμίασαν την ανθεκτικότητα της χώρας και των φιλοξενούμενων κοινοτήτων απέναντι στις προκλήσεις αυτές και τόνισαν τον καίριο ρόλο που θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει η Ιορδανία, τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, όσο και για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Η αντιπροσωπεία της επιτροπής BUDG, η οποία υπέβαλε έκθεση στην ολομέλεια της επιτροπής μετά την επιστροφή της, σημείωνε ότι η Ένωση έχει αναβαθμίσει τη χρηματοδοτική βοήθειά της προς την Ιορδανία στο πλαίσιο της κρίσης στη Συρία, με αποτέλεσμα το 2016 το χορηγούμενο ποσό να ανέλθει στα 293,6 εκατομμύρια EUR. Η βοήθεια αυτή διοχετεύεται μέσω διαφόρων μέσων και μηχανισμών, και κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (140 εκατομμύρια EUR το 2016), αλλά και μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας (53 εκατομμύρια EUR), του Μηχανισμού συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη (21,8 εκατομμύρια EUR), του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (13 εκατομμύρια EUR), του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (0,8 εκατομμύρια EUR) και, τέλος, το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την κρίση στη Συρία (Madad Trust Fund) (65 εκατομμύρια EUR). Επιπλέον, με δεδομένη την άμεση πίεση στα δημόσια οικονομικά της Ιορδανίας, εγκρίθηκε το 2013 και εκταμιεύθηκε το 2015 μια πρώτη δέσμη δανείων μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ).

Η αντιπροσωπεία της επιτροπής BUDG σημείωνε ότι η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της ΕΕ, δεσμεύθηκε να καταβάλει περαιτέρω χρηματοδοτικές προσπάθειες, κατά τη διάσκεψη για την υποστήριξη της Συρίας και της περιφέρειας, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 4 Φεβρουαρίου 2016. Σε ανταπόδοση, η Ιορδανία παρουσίασε μια σειρά μέτρων που ήταν διατεθειμένη να λάβει για να εντάξει περισσότερα παιδιά στη σχολική εκπαίδευση και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους πρόσφυγες. Η Ένωση, από την πλευρά της, ξεκίνησε στη συνέχεια τις διαπραγματεύσεις για τα «σύμφωνα» αμοιβαίων δεσμεύσεων με την Ιορδανία.

Επιδιώκοντας να καταλήξει σε μια ακριβή αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών, η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμπεραίνει τα εξής:

Η δέσμη ΜΧΣ ΙΙ θα πρέπει να εγκριθεί γρήγορα, ως μέρος των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ στη διάσκεψη του Λονδίνου, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της χώρας και των φιλοξενούμενων κοινοτήτων. Στο μεταξύ, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να αποδείξει ότι μπορεί να εκπληρώσει γρήγορα και αποτελεσματικά τις δεσμεύσεις του Λονδίνου.

Παράλληλα, η Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ιορδανίας όσον αφορά την πρόσβαση των προσφύγων στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Η Ιορδανία θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην εξεύρεση μιας λύσης για τους πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή παγιδευμένοι, χωρίς κατάλληλη ανθρωπιστική βοήθεια, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ιορδανίας.

Οι ιορδανικές αρχές ζήτησαν μια νέα ΜΧΣ ύψους 35ο εκατομμυρίων EUR και το «διαθέσιμο περιθώριο ελιγμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία από την Επιτροπή για τη μείωση του ποσού στα 200 εκατομμύρια. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών, έχοντας πλήρη συνείδηση της τρέχουσας στενότητας διαθέσιμων πόρων στον τομέα 4 («η Ευρώπη στον Κόσμο»), σημειώνει ότι η κατά 9% τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (6,75 εκατομμύρια EUR ετησίως για δύο χρόνια) θα μπορούσε ίσως να διατεθεί χωρίς να επηρεαστούν άλλες πολιτικές στον δημοσιονομικό σχεδιασμό ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού που, με τη σημερινή μορφή του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, αναμένεται να ανέρχεται σε περισσότερα από 220 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τα επόμενα χρόνια. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αναμένει, συνεπώς, ότι η Επιτροπή θα επιβεβαιώσει ή θα επικαιροποιήσει την εκτίμησή της για τις υπολειπόμενες εξωτερικές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας πριν την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με την εν λόγω δέσμη ΜΧΣ ΙΙ.

Με εκτίμηση,

Jean Arthuis

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.6.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

7.7.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Ημερομηνία κατάθεσης

17.10.2016