Menettely : 2016/0197(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0296/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0296/2016

Keskustelut :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0447

MIETINTÖ     ***I
PDF 375kWORD 77k
17.10.2016
PE 585.790v02-00 A8-0296/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

(COM(2016)0431 – C7 -0242/2016 – 2016/0197(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Emmanuel Maurel

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

(COM(2016)0431 – C7 -0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0431),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 212 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0242/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 annetun päätöksen N:o 778/2013/EU kanssa(1),

  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan kirjeen ja budjettivaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0296/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  EU myöntää Jordanialle enintään 200 miljoonaa euroa makrotaloudellista rahoitusapua, jäljempänä ’EU:n makrotaloudellinen rahoitusapu’, tukeakseen maan talouden vakauttamista ja sen huomattavaa uudistusohjelmaa. Rahoitusavulla katetaan osa Kansainvälisen valuuttarahaston, jäljempänä ’IMF’, ohjelmassa määritetyistä Jordanian maksutasetarpeista.

1.  EU myöntää Jordanialle enintään 350 miljoonaa euroa makrotaloudellista rahoitusapua, jäljempänä ’EU:n makrotaloudellinen rahoitusapu’, tukeakseen maan talouden vakauttamista ja sen huomattavaa uudistusohjelmaa. Rahoitusavulla katetaan osa Kansainvälisen valuuttarahaston, jäljempänä ’IMF’, ohjelmassa määritetyistä Jordanian maksutasetarpeista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen Jordanian viranomaisten kanssa unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun sovellettavista selkeästi määritellyistä talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista ehdoista, joissa keskitytään rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen talouteen ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä ’yhteisymmärryspöytäkirja’. Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen on oltava johdonmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen samoin kuin Jordanian IMF:n tuella toteuttamien makrotalouden sopeutusohjelmien ja rakenneuudistusohjelmien kanssa.

1.  Komissio sopii 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen Jordanian viranomaisten kanssa unionin makrotaloudelliseen rahoitusapuun sovellettavista selkeästi määritellyistä talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevista ehdoista, joissa keskitytään rakenneuudistuksiin ja vakaaseen julkiseen talouteen ja jotka vahvistetaan yhteisymmärryspöytäkirjassa, jäljempänä ’yhteisymmärryspöytäkirja’, johon sisältyy mainittujen ehtojen täyttämisen aikataulu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa esitettyjen talouspolitiikkaa ja rahoitusta koskevien ehtojen on oltava johdonmukaisia 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yhteisymmärryspöytäkirjojen samoin kuin Jordanian IMF:n tuella toteuttamien makrotalouden sopeutusohjelmien ja rakenneuudistusohjelmien kanssa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos 3 kohdassa säädetyt edellytykset jäävät jatkuvasti täyttymättä, komissio keskeyttää tilapäisesti EU:n makrotaloudellisen rahoitusavun maksamisen tai peruuttaa sen. Tällaisissa tapauksissa se ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt.

4.  Jos 3 kohdassa säädetyt edellytykset jäävät täyttymättä, komissio keskeyttää tilapäisesti EU:n makrotaloudellisen rahoitusavun maksamisen tai peruuttaa sen. Tällaisissa tapauksissa se ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskeyttämisen tai peruuttamisen syyt.

(1)

EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15.


PERUSTELUT

Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi Jordania on yksi niistä maista, joita Syyrian kriisi koettelee selvimmin. Vuodesta 2011 lähtien sen talous, joka perustuu pääasiassa palveluihin ja teollisuuteen, on kärsinyt suuresti alueella vallitsevasta epävakaudesta.

Matkailun ja ulkomaisten suorien sijoitusten väheneminen, kauppareittien katkeaminen ja toistuvat keskeytykset maakaasutoimituksissa Egyptistä ovat hidastaneet kasvua ja heikentäneet Jordanian rahoitusasemaa. Syyrian ja Irakin konflikti on estänyt Jordanian tuotteiden pääsyn niiden perinteisille markkinoille. Vuonna 2015 konfliktien jatkuminen naapurimaissa vaikeutti edelleen Jordanian ulkomaankauppaa: kasvu on hidastunut (2,4 prosenttia) ja jäljellä olevat ulkoiset rahoitustarpeet vuosina 2016 ja 2017 ovat arviolta noin 3,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuoden 2016 alkupuoliskolla erittäin korkea työttömyys koetteli 14,6 prosenttia aktiiviväestöstä (33 prosenttia työikäisistä nuorista ja 23,7 prosenttia työikäisistä naisista).

Tässä vaikeassa tilanteessa Jordania erottuu kuitenkin muista maista, koska se on vastaanottanut suuren määrän kotiseudultaan siirtymään joutuneita ihmisiä. Se on yhdessä Libanonin kanssa maa, joka on ottanut vastaan eniten pakolaisia suhteessa asukaslukuunsa, ja se on sitoutunut helpottamaan alueellaan oleskelevien syyrialaisten työnsaantia – 650 000 syyrialaista on rekisteröity virallisesti pakolaisiksi mutta Jordanian viranomaisten mukaan heitä on maassa jopa 1,4 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan ulkomaalaisten asukkaiden määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa. Suurin osa heistä ei ole sijoittautunut leireille vaan kaupunkialueille, mikä aiheuttaa huomattavia paineita Jordanian julkisille palveluille, erityisesti terveydenhoito- ja koulutuspalveluille. Jordanian velka oli 93,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuoden 2015 lopussa.

Jordaniasta on viime aikoina tullut yhä läheisempi kumppani Euroopan unionin kanssa, joka on sen toiseksi suurin kauppakumppani. Vuonna 1997 tehdyn ja vuonna 2002 voimaan tulleen assosiaatiosopimuksen jälkeen Jordania sai vuonna 2010 EU:n pitkälle edistyneen kumppanimaan aseman. Pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskeva valmisteluprosessi on ollut käynnissä vuodesta 2011. EU on jo myöntänyt Jordanialle makrotaloudellista rahoitusapua 180 miljoonaa euroa (myöntämispäätös vuonna 2013, maksut vuonna 2015) kriisin vuoksi ja jäljellä olevien ulkoisten rahoitustarpeiden kattamiseksi. EU:n on edelleen autettava Jordaniaa vastaamaan sitä koetteleviin haasteisiin.

Lontoossa 4. helmikuuta 2016 järjestetyssä tärkeimpien avunantajien Supporting Syria and the Region -konferenssissa kansainvälinen yhteisö sitoutui panemaan täytäntöön todellisen kokonaisvaltaisen Jordaniaa koskevan tukisuunnitelman. Luvattu tuki on yhteensä 10 miljardia dollaria. EU on sitoutunut antamaan tästä määrästä 2,39 miljardia euroa, johon sisältyy 200 miljoonan euron laina toista makrotaloudellista rahoitusaputoimea varten uuden EU:n ja Jordanian välisen sopimuksen (niin kutsuttu EU–Jordania-suunnitelma) puitteissa. Tämä täydentää Euroopan naapuruusvälineen perusteella myönnettyjä avustuksia ja EU:n parhaillaan täytäntöönpanemia budjettitukeen liittyviä toimenpideohjelmia. Koska Jordania täyttää makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisen edellytyksenä olevat demokratiaa koskevat ehdot (viime aikoina on saavutettu edistystä perustamalla perustuslakituomioistuin ja riippumaton vaalilautakunta) ja makrotaloudelliset ehdot, rahoitusapu voidaan myöntää.

Jordanian kohtaamien taloudellisten vaikeuksien vuoksi EU:n on osoitettava tukensa kumppanilleen, jonka pakolaisten vastaanottamista koskevat toimet ansaitsevat kunnioitusta. Siksi esittelijä toivoo, että makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelma toteutetaan mahdollisimman pian, jotta siitä on konkreettista hyötyä Jordanialle tänä kriittisenä aikana.

Lopuksi esittelijä kehottaa komissiota osoittamaan joustavuutta ja ymmärrystä neuvoteltaessa yhteisymmärryspöytäkirjasta Jordanian viranomaisten kanssa ja pyrkimään löytämään asiaankuuluvilla kansainvälisillä foorumeilla toimimalla tai konkreettisia toimia toteuttamalla ratkaisuja, joilla vähennetään Jordanian räjähdysmäisesti kasvavaa velkataakkaa.

Euroopan parlamentti edellyttää, että Jordanialle myönnettävä makrotaloudellinen rahoitusapu toteutetaan niiden parhaiden käytäntöjen mukaisesti, joita tällä hetkellä sovelletaan makrotaloudellisen rahoitusavun välineeseen, ja erityisesti, että Jordanialle ei sanella EU:n ja Jordanian välillä sovitun yhteisymmärryspöytäkirjan ehtojen toteuttamista koskevaa aikataulua.


LIITE: ULKOASIAINVALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D (2016)37818

Bernd Lange

Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja

Aihe:  Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle – COM(2016) 431 final 2016/0197 (COD)

Arvoisa puheenjohtaja

Ulkoasiain valiokunnan (AFET) koordinaattorien hyväksymällä tavalla ja ehdotuksen nopean käsittelyn mahdollistamiseksi minulla on AFET-valiokunnan puheenjohtajana kunnia lähettää Teille tällä kirjeellä valiokuntamme lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle.

AFET-valiokunta tukee täysin komission ehdotusta. Kuten tiedätte, Jordania on unionille tärkeä kumppanimaa, johon sillä on vahvat taloudelliset siteet. Vuonna 2014 unioni oli Jordanian toiseksi suurin kauppakumppani. Myös poliittiset ja turvallisuutta koskevat suhteet ovat merkittäviä: Jordanian maantieteellinen asema tekee siitä alueen vakauden ja turvallisuuden kannalta strategisen maan. Haluaisin korostaa Jordanian strategista roolia Isisin vastaisessa liittoumassa ja sen pitkälle meneviä ponnisteluja sekä turvallisuuden että tiedustelun alalla.

Syyrian kriisin alettua vuonna 2011 Jordania on ottanut vastaan suuren määrän syyrialaisia pakolaisia (noin 1,3 miljoonaa), mutta myös irakilaisia, libyalaisia ja jemeniläisiä, mikä kohdistaa lisäpaineita maan talouteen, sen julkisiin palveluihin ja infrastruktuureihin. Jordania on siten erityisen alttiina alueella vallitsevalle epävakaudelle sekä poliittiselta että taloudelliselta kannalta. Jordanian on säilyttävä vakaana alueen tulevaisuuden vuoksi, ja sen on aiheellista saada käyttöönsä kaikki keinot, jotka auttavat säilyttämään tämän tärkeän vakauden.

Siksi AFET-valiokunta pitää myönteisenä toisen rahoitusapupaketin myöntämistä koskevaa ehdotusta ja myös sitä, että se muodostaisi ns. EU–Jordania-suunnitelman osan. Viimeksi mainittu on hanke, joka sisältää tiettyjä politiikan painopisteitä koskevia yksityiskohtaisia sitoumuksia kummallekin osapuolelle (mm. rahoitusapu EU:lta). Valiokunta toteaa jälleen, että unionin ja Jordanian välille on luotava vahvempi kumppanuus politiikan, turvallisuuden, kaupan ja yhteistyön aloilla. Tässä yhteydessä se suhtautuu myönteisesti julkilausumiin, jotka varapuheenjohtaja / korkea edustaja Mogherini esitti 20. heinäkuuta unionin ja Jordanian assosiaatiokomitean kymmenennessä kokouksessa. Erityisen myönteisenä pidämme sitä, että makrotaloudellisen rahoitusavun edellytyksenä on (kuten ehdotuksen 19 ja 20 kohdassa sivulla 11 todetaan) se, että Jordania noudattaa tehokkaita demokratian mekanismeja, kuten parlamentaarista monipuoluejärjestelmää, ja oikeusvaltioperiaatetta ja takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen.

AFET-valiokunta katsoo, että unionin ja kansainvälisten rahoituslaitosten olisi tarjottava Jordanialle tarvittavaa tukea, jotta voidaan taata maan ja alueen vakaus. Valiokunnan puheenjohtajana korostan jälleen, että on tärkeää antaa kuningaskunnalle tarvittavaa tukea ja jatkaa unionin ja Jordanian välistä poliittista ja taloudellista vuoropuhelua.

Luotan siihen, että INTA-valiokunta ottaa tämän kannan aiheellisella tavalla huomioon hyväksyessään oman kantansa sekä neuvotellessaan neuvoston kanssa.

Kunnioittavasti

Elmar Brok

Tiedoksi:  Marisa Matias, suhteista Mashrek-maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja

  Emmanuel Maurel, esittelijä


LIITE: BUDJETTIVALIOKUNNAN KIRJE

D(2016) 40152

Bernd Lange

Puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta

                ASP 12G205

Aihe:   Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

Arvoisa puheenjohtaja

Kansainvälisen kaupan valiokunta valmistelee mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (2016/0197 (COD)). Avun määrä on noin 200 miljoonaa euroa.

Budjettivaliokunnan koordinaattorit päättivät esittää lausunnon kirjeitse muodollisen lausunnon sijasta.

Virallisella tiedonhankintamatkallamme Jordaniaan toukokuussa 2016 budjettivaliokunnan valtuuskunnalla oli todellakin tilaisuus tarkastella paitsi rasitusta, jonka pakolaisvirta aiheuttaa Jordanian resursseille, niin myös Syyrian kriisin ja alueellisen epävakauden laajempia taloudellisia ja rahoituksellisia seurauksia. Jäsenet ylistivät maan ja pakolaisia vastaanottavien yhteisöjen kestokykyä näissä haasteissa ja korostivat, että sen on jatkossakin toimittava merkittävässä roolissa pakolaisten elinolojen parantamisen ja alueen vakauttamisen yhteydessä.

BUDG-valiokunnan valtuuskunta, joka raportoi palattuaan koko valiokunnalle, totesi, että unioni on vahvistanut taloudellista apuaan Jordanialle Syyrian kriisin yhteydessä ja että maksusitoumusten määrä saavutti 293,6 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tämä tuki ohjataan useiden välineiden ja mekanismien kautta. Näitä ovat erityisesti Euroopan naapuruusväline (140 miljoonaa euroa vuonna 2016) mutta myös humanitaarinen apu (53 miljoonaa euroa), vakautta ja rauhaa edistävä väline (21,8 miljoonaa euroa), kehitysyhteistyön rahoitusväline (13 miljoonaa euroa), demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (0,8 miljoonaa euroa) sekä viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä Syyrian kriisin johdosta perustettu Madad-erityisrahasto (65 miljoonaa euroa). Koska Jordanian julkiseen rahoitukseen kohdistuu lisäksi suoria paineita, ensimmäisestä makrotaloudellisen rahoitusavun (MFA) lainapaketista sovittiin vuonna 2013 ja se käytettiin vuonna 2015.

BUDG-valtuuskunta totesi, että kansainvälinen yhteisö, unioni mukaan luettuna, lupasi lisää taloudellista tukea Lontoossa 4. helmikuuta 2016 pidetyssä ”Supporting Syria and the Region” -konferenssissa. Vastineeksi Jordania esitteli joukon toimenpiteitä, joita se oli valmistellut saattaakseen enemmän lapsia opetuksen piiriin ja luodakseen työmahdollisuuksia pakolaisille. Unioni sitoutui osaltaan neuvotteluihin Jordanian kanssa tehtävien vastavuoroisten sitoumusten muodostamasta sopimuksesta.

Budjettivaliokunta haluaa arvioida todelliset tarpeet perusteellisesti ja tekee siksi seuraavat johtopäätökset.

Toinen makrotaloudellisen avun paketti olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian osana Lontoon konferenssissa annettuja sitoumuksia, jotta voidaan vahvistaa maan ja pakolaisia vastaanottavien yhteisöjen kestokykyä. Lisäksi komission olisi osoitettava, että se pystyy täyttämään Lontoon sitoumuksensa nopeasti ja tehokkaasti.

Samanaikaisesti komission olisi varmistettava, että Jordania todella parantaa pakolaisten pääsyä koulutuksen piiriin ja työmarkkinoille. Jordanian olisi myös pyrittävä löytämään ratkaisu pakolaisille, jotka ovat tällä hetkellä jumissa Syyrian ja Jordanian välisellä rajalla ilman riittävää humanitaarista apua.

Koska Jordanian viranomaiset toivoivat, että uuden makrotaloudellisen tuen paketin arvo olisi ollut 350 miljoonaa euroa, komission ei tulisi käyttää ”EU:n talousarvion liikkumavaraa” perusteluna sille, että summa vähennetään 200 miljoonaan euroon. Budjettivaliokunta on täysin tietoinen otsakkeessa 4 (Globaali Eurooppa) käytettävissä olevien varojen vähyydestä ja toteaa, että ulkoisen takuurahaston 9 prosentin rahoitus (6,75 miljoonaa euroa vuosittain kahden vuoden ajan) voitaisiin luultavasti kattaa ilman, että tämä vaikuttaa muihin politiikkatoimiin, kun suunnitellaan rahoitusta budjettikohdassa, jonka odotetaan monivuotisen rahoituskehyksen tässä vaiheessa muodostavan yli 220 miljoonaa euroa vuosittain tulevina vuosina. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä budjettivaliokunta odottaa siksi, että komissio vahvistaa tai päivittää arvionsa maan muista ulkoisen rahoituksen tarpeista ennen kuin se saattaa päätöksen tätä toista makrotaloudellisen avun pakettia koskevan lainsäädäntömenettelyn.

Kunnioittavasti

Jean Arthuis


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Makrotaloudellinen rahoitusapu Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

Viiteasiakirjat

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.6.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

7.7.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

17.10.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö