Izvješće - A8-0296/2016Izvješće
A8-0296/2016

IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

17.10.2016 - (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) - ***I

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Emmanuel Maurel


Postupak : 2016/0197(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0296/2016
Podneseni tekstovi :
A8-0296/2016
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0431),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0242/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji[1],

  uzimajući u obzir pismo Odbora za vanjske poslove i pismo Odbora za proračune,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0296/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kako je navedeno u nastavku;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Unija Jordanu stavlja na raspolaganje makrofinancijsku pomoć („makrofinancijska pomoć Unije”) u iznosu od najviše 200 milijuna EUR radi potpore gospodarskoj stabilizaciji i opsežnom programu reformi u Jordanu. Ta pomoć pridonosi pokrivanju potreba bilance plaćanja Jordana kako su određene programom MMF-a.

1.  Unija Jordanu stavlja na raspolaganje makrofinancijsku pomoć („makrofinancijska pomoć Unije”) u iznosu od najviše 350 milijuna EUR radi potpore gospodarskoj stabilizaciji i opsežnom programu reformi u Jordanu. Ta pomoć pridonosi pokrivanju potreba bilance plaćanja Jordana kako su određene programom MMF-a.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2. dogovara s jordanskim vlastima o jasno određenim uvjetima gospodarske politike i financijskim uvjetima, s naglaskom na strukturne reforme i zdrave javne financije, kojima treba podlijegati makrofinancijska pomoć Unije, a ti će uvjeti biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju („memorandum o razumijevanju”). Uvjeti gospodarske politike i financijski uvjeti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju u skladu su sa sporazumima ili dogovorima iz članka 1. stavka 3., uključujući programe makroekonomske prilagodbe i strukturnih reformi koje je Jordan proveo uz potporu MMF-a.

1.  Komisija se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7. stavka 2. dogovara s jordanskim vlastima o jasno određenim uvjetima gospodarske politike i financijskim uvjetima, s naglaskom na strukturne reforme i zdrave javne financije, kojima treba podlijegati makrofinancijska pomoć Unije, a ti će uvjeti biti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju („memorandum o razumijevanju”), u kojem će biti naveden rok za ispunjenje tih uvjeta. Uvjeti gospodarske politike i financijski uvjeti utvrđeni u memorandumu o razumijevanju u skladu su sa sporazumima ili dogovorima iz članka 1. stavka 3., uključujući programe makroekonomske prilagodbe i strukturnih reformi koje je Jordan proveo uz potporu MMF-a.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se uvjeti iz stavka 3. kontinuirano ne ispunjavaju, Komisija privremeno obustavlja ili ukida isplatu makrofinancijske pomoći Unije. U tom slučaju Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razlozima obustave ili ukidanja.

4.  Ako uvjeti iz stavka 3. nisu ispunjeni, Komisija privremeno obustavlja ili ukida isplatu makrofinancijske pomoći Unije. U tom slučaju Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o razlozima obustave ili ukidanja.

  • [1]  SL L 218, 14.8.2013., str. 15.

OBRAZLOŽENJE

Zbog svog zemljopisnog položaja Jordan je jedna od zemalja koje su najizravnije pogođene sirijskom krizom. Njegovo gospodarstvo, koje se prije svega temelji na uslugama i industriji, od 2011. znatno je pogođeno nemirima u regiji.

Pad turizma i priljeva izravnih stranih ulaganja, blokirani trgovinski pravci i stalni poremećaji u opskrbi prirodnim plinom iz Egipta usporili su rast Jordana i otežali njegov fiskalni položaj. Zbog sukoba u Siriji i Iraku jordanski proizvodi izgubili su svoje povijesno tržište. Dugotrajnost sukoba u susjednim zemljama nastavila je ometati vanjsku trgovinu Jordana i tijekom 2015.: rast je usporen (2,4 %), a preostale potrebe za vanjskim financiranjem za razdoblje 2016. – 2017. procjenjuju se na otprilike 3,2 milijarde dolara. U prvom polugodištu 2016. vrlo visoka stopa nezaposlenosti iznosila je 14,6 % radno sposobnog stanovništva (33 % radno sposobnih mladih, 23,7 % radno sposobnih žena).

Unatoč toj teškoj situaciji Jordan je prihvatio velik broj raseljenog stanovništva. Jordan je u svjetskim razmjerima, uz Libiju, prihvatio najveći broj izbjeglica u odnosu na veličinu svog stanovništva i obvezao se da će Sirijcima koji se nalaze na njegovom teritoriju olakšati pristup radnim mjestima. Službeno se kao izbjeglice vodi 650 000 Sirijaca dok jordanske vlasti navode brojku od čak 1,4 milijuna. U posljednjih se pet godina broj nejordanskog stanovništva udvostručio. Velika većina pridošlica ne nalazi se u kampovima, već u gradskim sredinama, što predstavlja velik pritisak na jordanske javne službe, posebice na zdravstvene i obrazovne institucije. Krajem 2015. jordanski dug dosegao je 93,4 % BDP-a.

Jordan je nedavno sklopio svoje drugo, još tješnje, trgovinsko partnerstvo s Europskom unijom. Nakon sporazuma o pridruživanju, koji je sklopljen 1997. i stupio na snagu 2002., Jordan je 2010. dobio status „naprednog partnera” Europske unije. Pripremni postupak za Sporazum o detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine (DCFTA) započeo je 2011. Zbog krize s kojom se Jordan suočava te kako bi se pokrile njegove preostale potrebe za vanjskim financiranjem, Europska je unija Jordanu već odobrila makrofinancijsku pomoć od 180 milijuna eura (odluka o dodjeli iz 2013., isplate 2015.). Europska unija mora nastaviti pomagati Jordanu u rješavanju izazova s kojima se suočava.

Na velikoj donatorskoj konferenciji Potpora Siriji i regiji (Supporting Syria and the Region), koja je održana 4. veljače 2016. u Londonu, međunarodna zajednica obvezala se provesti istinski globalan plan potpore Jordanu. Obećane su donacije u iznosu od ukupno 10 milijardi dolara. Od tog iznosa EU se obvezao na 2,39 milijardi eura, od čega je 200 milijuna eura zajam za potrebe drugog programa makrofinancijske pomoći u okviru novog partnerstva između EU-a i Jordana („Pakt između EU-a i Jordana”). Uz to će biti odobrena bespovratna sredstva mobilizirana u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo i programa proračunske potpore koje provodi Europska unija. To se već može provesti s obzirom da Jordan zadovoljava demokratske uvjete (nedavno je postignut napredak osnivanjem ustavnog suda i nezavisne izborne komisije) te makroekonomske uvjete potrebne za dodjelu makrofinancijske pomoći.

Uzimajući u obzir ekonomske probleme Jordana Europska unija mora pružiti potporu svom partneru iz poštovanja prema njihovoj politici prihvata izbjeglica. Izvjestitelj poziva da program makrofinancijske pomoći bude operativan što je prije moguće kako bi se Jordanu u ovim teškim vremenima pružila konkretna pomoć. Nadalje, izvjestitelj predlaže Europskoj komisiji da tijekom pregovora s jordanskim vlastima o memorandumu o razumijevanju pokaže svoju fleksibilnost i mudrost te da na međunarodnom planu i konkretnim mjerama potiče rješenja kojima bi se smanjio teret sve većeg jordanskog duga.

Europski parlament pretpostavlja da će ta makrofinancijska pomoć Jordanu biti pružena u skladu s dobrom praksom koja se primjenjuje za instrument makrofinancijske pomoći te posebice da se Jordanu neće nametati posebni rokovi za ostvarenje uvjeta iz memoranduma o razumijevanju između Europske unije i Jordana.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Oznaka: D (2016)37818

Bernd Lange

Predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA)

Predmet:  Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu – COM(2016) 431 final 2016/0197 (COD)

Poštovani g. Lange,

koordinatori Odbora za vanjske poslove (AFET) podržali su prijedlog Komisije te Vam u želji da se omogući brz daljnji tijek postupka kao predsjednik odbora AFET ovim pismom prenosim mišljenje našeg odbora o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu.

Odbor AFET u potpunosti podržava prijedlog Europske komisije. Kao što znate, Jordan je važan partner Europske unije s kojim imamo snažne ekonomske veze. Unija je 2014. bila drugi najveći trgovinski partner Jordana. Važni su također politički i sigurnosni odnosi, a Jordan zbog svog zemljopisnog položaja ima stratešku važnost za stabilnost i sigurnost u regiji. Želio bih naglasiti stratešku ulogu Jordana u koaliciji protiv tzv. Islamske države i velike napore koje je uložio na sigurnosnom i obavještajnom području.

Od početka sirijske krize 2011. Jordan je prihvatio velik broj izbjeglica iz Sirije (oko 1,3 milijuna), ali i iz Iraka, Libije i Jemena, što predstavlja velik pritisak na njegovo gospodarstvo, javne službe i infrastrukturu. Stoga je Jordan posebno osjetljiv na trenutačnu nestabilnost u regiji, i u političkom i u ekonomskom smislu. Jordan mora ostati stabilan radi budućnosti regije te je potrebno upotrijebiti sva sredstva kojima će se doprinositi održavanju te ključne stabilnosti.

Odbor AFET stoga pozdravlja prijedlog za drugi paket makrofinancijske pomoći kao i činjenicu da bi ona bila dio tzv. pakta između EU-a i Jordana. Taj je pakt važna inicijativa i sadrži točne obveze obiju strana (uključujući financijsku pomoć EU-a) i istovremeno je usmjeren na niz političkih prioriteta. Odbor ponavlja da je između Europske unije i Jordana na području politike, sigurnosti, trgovine i suradnje potrebno uspostaviti čvršće partnerstvo. U tom kontekstu pozdravlja izjave Visoke predstavnice / potpredsjednice Komisije Mogherini od 20. srpnja s 10. odbora za pridruživanje između EU-a i Jordana. Nadalje, posebno pozdravljamo preduvjet za odobravanje makrofinancijske pomoći (kako je navedeno u prijedlogu, str. 11., stavci 19. i 20.) u skladu s kojim Jordan treba poštovati učinkovite demokratske mehanizme, uključujući višestranački parlamentarni sustav i vladavinu prava, te jamčiti poštovanje ljudskih prava.

Odbor AFET smatra da bi Europska unija i međunarodne financijske institucije trebale Jordanu pružiti potrebnu potporu kako bi se zajamčila stabilnost u zemlji i regiji. Kao predsjednik odbora želim ponoviti koliko je važno pružati odgovarajuću potporu Kraljevini Jordanu te nastaviti politički i gospodarski dijalog između Europske unije i Jordana.

Uvjeren sam da će odbor INTA prilikom donošenja svog stajališta, kao i tijekom pregovora s Vijećem, na odgovarajući način uzeti u obzir ovo stajalište.

S poštovanjem,

Elmar Brok

Dostaviti na znanje:  Marisa Matias, predsjednica Izaslanstva za odnose s državama Mašrika

      Emmanuel Maurel, izvjestitelj

PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE

D(2016) 40152

Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

                 ASP 12G205

Predmet:   Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

Poštovani predsjedniče,

Odbor za međunarodnu trgovinu priprema izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu, 2016/0197 (COD), u iznosu od 200 milijuna EUR.

Koordinatori Odbora za proračune odlučili su iznijeti stajalište u obliku pisma, a ne službenog mišljenja.

Tijekom službenog posjeta Jordanu u svibnju 2016. izaslanstvo Odbora za proračune uvjerilo se pod kolikim su pritiskom jordanski resursi zbog priljeva izbjeglica, ali je imalo i priliku vidjeti šire gospodarske i financijske posljedice sirijske krize i nestabilnosti u regiji. Članovi izaslanstva pohvalili su način na koji se zemlja i zajednice domaćini nose s tim izazovima te naglasili da Jordan i dalje treba imati ključnu ulogu u poboljšanju životnih uvjeta izbjeglica i u stabilizaciji regije.

Izaslanstvo odbora BUDG, koje je nakon povratka cijelom odboru podnijelo izvješće, istaknulo je da je Unija u kontekstu sirijske krize povećala svoju financijsku pomoć Jordanu, obvezujući se na 293,6 milijuna 2016. godine. Ta se potpora pruža kroz brojne instrumente i mehanizme, ponajviše preko Europskog instrumenta za susjedstvo (140 milijuna EUR 2016.), ali i kroz humanitarnu pomoć (53 milijuna EUR), Instrument za doprinos stabilnosti i miru (21,8 milijuna), Instrument za razvojnu suradnju (13 milijuna EUR), Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (0,8 milijuna EUR) te konačno uzajamni fond Madad, uspostavljen kao odgovor na sirijsku krizu (65 milijuna EUR). Nadalje, prvi je paket makrofinancijske pomoći, s obzirom na izravan pritisak na jordanske javne financije, uistinu dogovoren 2013. te isplaćen 2015.

Izaslanstvo odbora BUDG napomenulo je da se međunarodna zajednica, uključujući Uniju, na konferenciji Potpora Siriji i regiji, održanoj 4. veljače 2016. u Londonu, obvezala na daljnje financijske napore. Jordan je zauzvrat predstavio niz mjera koje je spreman poduzeti kako bi se omogućilo obrazovanje većeg broja djece te stvorile mogućnosti za rad izbjeglica. Unija je zatim započela pregovore s Jordanom o „paktovima” međusobnih obveza.

Odbor za proračune želi da se točno procjene stvarne potrebe te zaključuje sljedeće.

Trenutačni 2. paket makrofinancijske pomoći trebalo bi brzo usvojiti kao dio obveza preuzetih na konferenciji u Londonu u cilju jačanja otpornosti zemlje i zajednica domaćina. U međuvremenu bi Komisija također trebala pokazati da može brzo i učinkovito djelovati u skladu s obvezama preuzetima u Londonu.

Unija bi se istovremeno trebala pobrinuti da Jordan uistinu poboljša pristup izbjeglica obrazovanju i tržištu rada. Jordan bi također trebao dati svoj doprinos pronalasku rješenja za izbjeglice koje se trenutačno nalaze na granici između Sirije i Jordana bez odgovarajuće humanitarne pomoći.

S obzirom da jordanske vlasti traže novu makrofinancijsku pomoć od 350 milijuna EUR, Komisija ne bi smjela iskoristiti „raspoloživi prostor za manevar u proračunu EU-a” kao obrazloženje za snižavanje iznosa na 200 milijuna EUR. Odbor za proračune sasvim je svjestan nedostatka raspoloživih sredstava u naslovu 4. (Globalna Europa) te napominje da bi se 9 % sredstava za popunjavanje Vanjskog jamstvenog fonda (6,75 milijuna EUR godišnje tijekom dvije godine) vjerojatno moglo pronaći bez zadiranja u druge politike u okviru financijskog planiranja proračunske linije za koju se u sklopu sadašnjeg Višegodišnjeg financijskog okvira očekuje da će iznositi više od 220 milijuna EUR godišnje tijekom nadolazećih godina. Uzimajući u obzir brzinu promjena Odbor za proračune očekuje da će Komisija prije dovršetka zakonodavnog postupka o 2. paketu makrofinancijske pomoći potvrditi ili ažurirati svoju procjenu preostalih potreba Jordana za vanjskim financiranjem.

S poštovanjem,

Jean Arthuis

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

Referentni dokumenti

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Datum podnošenja EP-u

29.6.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

7.7.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Datum usvajanja

13.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Datum podnošenja

17.10.2016