Pranešimas - A8-0296/2016Pranešimas
A8-0296/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę pagalbą Jordanijos Hašimitų Karalystei

17.10.2016 - (COM(2016) 0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) - ***I

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Emmanuel Maurel


Procedūra : 2016/0197(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0296/2016
Pateikti tekstai :
A8-0296/2016
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę pagalbą Jordanijos Hašimitų Karalystei

(COM(2016) 0431 – C8 0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0431),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0242/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimą tuo pačiu metu, kaip 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 778/2013/ES, pagal kurį Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba[1],

  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką ir į Biudžeto komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A8–0296/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama paremti Jordanijos ekonomikos stabilizaciją ir esminių reformų darbotvarkę, Sąjunga suteikia Jordanijai makrofinansinę pagalbą (toliau – Sąjungos makrofinansinė pagalba), kurios suma neviršija 200 mln. EUR. Ši pagalba padės patenkinti Jordanijos mokėjimų balanso poreikius, kaip nustatyta TVF programoje.

1.  Siekdama paremti Jordanijos ekonomikos stabilizaciją ir esminių reformų darbotvarkę, Sąjunga suteikia Jordanijai makrofinansinę pagalbą (toliau – Sąjungos makrofinansinė pagalba), kurios suma neviršija 350 mln. EUR. Ši pagalba padės patenkinti Jordanijos mokėjimų balanso poreikius, kaip nustatyta TVF programoje.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, Komisija susitaria su Jordanijos valdžios institucijomis dėl Sąjungos makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai apibrėžtų ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio skiriant struktūrinėms reformoms ir patikimiems viešiesiems finansams, kurios turi būti išdėstytos susitarimo memorandume. Susitarimo memorandume nustatytos ekonominės politikos ir finansinės sąlygos atitinka 1 straipsnio 3 dalyje nurodytus susitarimus ar susitarimo memorandumus, įskaitant makroekonominio koregavimo ir struktūrinių reformų programas, kurias TVF remiant įgyvendina Jordanija.

1.  Laikydamasi 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, Komisija susitaria su Jordanijos valdžios institucijomis dėl Sąjungos makrofinansinei pagalbai taikytinų aiškiai apibrėžtų ekonominės politikos ir finansinių sąlygų, daugiausia dėmesio skiriant struktūrinėms reformoms ir patikimiems viešiesiems finansams, kuriose taip pat nurodomas laikotarpis, per kurį tos sąlygos turi būti įvykdytos, ir kurios turi būti išdėstytos susitarimo memorandume. Susitarimo memorandume nustatytos ekonominės politikos ir finansinės sąlygos atitinka 1 straipsnio 3 dalyje nurodytus susitarimus ar susitarimo memorandumus, įskaitant makroekonominio koregavimo ir struktūrinių reformų programas, kurias TVF remiant įgyvendina Jordanija.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei 3 dalyje nurodytos sąlygos nuolat neįvykdomos, Komisija laikinai sustabdo arba atšaukia Sąjungos makrofinansinės pagalbos išmokėjimą. Tokiais atvejais Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie to sustabdymo ar atšaukimo priežastis.

4.  Jei 3 dalyje nurodytos sąlygos neįvykdomos, Komisija laikinai sustabdo arba atšaukia Sąjungos makrofinansinės pagalbos išmokėjimą. Tokiais atvejais Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie to sustabdymo ar atšaukimo priežastis.

  • [1]  OL L 218, 2013 8 14, p. 15.

AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl savo geografinės padėties Jordanija yra viena iš labiausiai Sirijos krizės paliestų šalių. Nuo 2011 m. jos ekonomika, daugiausiai paremta paslaugomis ir pramone, yra labai paveikta regioną krečiančių neramumų.

Sumažėję turistų ir tiesioginių užsienio investicijų srautai, užblokuoti prekybos keliai ir nuolatiniai gamtinių dujų tiekimo iš Egipto sutrikimai stabdė Jordanijos augimą ir darė neigiamą poveikį biudžeto padėčiai. Sirijoje ir Irake vykstantis konfliktas Jordanijos produktams uždaro jų istorinę rinką. 2015 m. kaimyninėse šalyse tebevykstantys konfliktai ir toliau trukdė Jordanijos užsienio prekybai: sumažėjo augimas (2,4 proc.) ir apskaičiuota, kad 2016–2017 m. reikia apie 3,2 mlrd. likutinio išorės finansavimo. Pirmą 2016 m. ketvirtį labai didelį nedarbą patiria 14,6 proc. aktyvių gyventojų (33 proc. aktyvaus jaunimo, 23,7 proc. aktyvių moterų).

Tačiau tokiomis sudėtingomis sąlygomis Jordanija pasižymi tuo, kad priima daug perkeltų žmonių. Kartu su Libanu ji yra daugiausiai pabėgėlių palyginti su jos gyventoju skaičiumi priimanti šalis pasaulyje ir ji įsipareigojo palengvinti pabėgėlių iš Sirijos galimybes įsidarbinti – 650 000 sirų šiuo metu yra registruoti kaip pabėgėliai, o Jordanijos valdžios institucijos mini netgi 1,4 mln. jos teritorijoje esančių pabėgėlių skaičių. Visas ne Jordanijos piliečių, gyvenančių šalyje skaičius per penkis metus padvigubėjo. Didžiausia jų dalis gyvena ne stovyklose, bet miestuose, todėl Jordanijos viešosios paslaugos patiria didelį spaudimą, visų pirma sveikatos ir švietimo srityje. Jordanijos skola 2015 m. pabaigoje siekė 93,4 proc. jos BVP.

Jordanija neseniai yra sudariusi vis glaudėjančią partnerystę su Europos Sąjunga – antrąja pagal dydį jos prekybos partnere. Po to, kai 2002 m. įsigaliojo 1997 m. sudarytas asociacijos susitarimas, Jordanijai 2010 m. buvo suteiktas ES aukštesnio lygio partnerystės statusas. 2011 m. buvo pradėtas išsamaus ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo parengiamasis procesas. Siekiant Jordanijai padėti susitvarkyti su krize ir padengti likutinį išorės finansavimo poreikį Europos Sąjunga jau jau skyrė 180 mln. EUR makrofinansinę pagalbą (sprendimas skirti priimtas 2013 m., mokėjimai – 2015 m.). Europos Sąjunga turi ir toliau padėti Jordanijai, kad ji galėtų įveikti jai kylančius iššūkius.

Per didžiąją Paramos teikėjų konferenciją, kuri įvyko šių metų vasario 4 d. (konferencija „Parama Sirijai ir visam regionui“), tarptautinė bendruomenė įsipareigojo įgyvendinti tikrą pasaulinį paramos Jordanijai planą. Visa paramai skirta suma siekia 10 mlrd. JAV dolerių. Iš šios sumos 2,39 mlrd. EUR įsipareigojo skirti ES, įskaitant 200 mln. EUR vertės paskolą Jordanijai skirtai antrajai makrofinansinės pagalbos operacijai (MFP-II)) pagal naują ES ir Jordanijos susitarimo (kuriuo papildomi ES ir Jordanijos partnerystės prioritetai). Ši paskola papildys dotacijas, skirtas pagal Europos kaimynystės priemonę ir ES įgyvendinamas biudžeto paramos programas. Kadangi Jordanija patenkina MFP skyrimui būtinas su demokratija (nesenai buvo padaryta pažanga – sukurtas konstitucinis teismas ir nepriklausoma rinkimų komisija) ir makroekonomika susijusias sąlygas, operaciją galima vykdyti.

Jordanijai susiduriant su ekonominiais sunkumais Europos Sąjunga turi parodyti, kad remia savo partnerę, kurios pabėgėlių priėmimo politika kelia pagarbą. Taigi, pranešėjas norėtų, kad makrofinansinės pagalbos operacija būtų pradėta vykdyti kuo greičiau, kad šiuo kritiniu metu Jordanija galėtų iš tikrųjų ja pasinaudoti. Galiausiai, pranešėjas siūlo Komisijai būti lanksčiai ir išmintingai per derybas su Jordanijos valdžios institucijomis dėl susitarimo protokolo ir kompetentinguose tarptautiniuose forumuose arba konkrečiais veiksmais ieškoti sprendimų, kaip sumažinti greitai augančią Jordanijos skolos naštą.

Europos Parlamentas mano, kad ši makrofinansinė pagalba bus įgyvendinta pagal geros praktikos principus, šiuo metu taikomus makrofinansinės pagalbos priemonėms, ir kad Jordanijai nebus primestas atskiras Europos Sąjungos ir Jordanijos susitarimo protokolo sąlygų įgyvendinimo tvarkaraštis.

PRIEDAS. UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D (2016)37818

Berndui Lange

Tarptautinės prekybos komiteto (INTA) pirmininkui

Tema:  Makrofinansinė pagalba Jordanijos Hašimitų Karalystei – COM(2016) 431 final – 2016/0197 (COD)

Gerb. B. Lange,

Pritarus Užsienio reikalų (AFET) komiteto koordinatoriams ir siekiant sudaryti galimybę skubiai spręsti dėl šio pasiūlymo, aš, kaip Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, turiu garbės šiuo laišku pateikti mūsų komiteto nuomonę dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl tolesnės makrofinansinės pagalbos Jordanijos Hašimitų Karalystei teikimo.

AFET komitetas visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui. Kaip žinote, Jordanija yra svarbi ES partnerė, su kuria palaikomi glaudūs ekonominiai ryšiai. 2014 m. ES buvo antra pagal dydį Jordanijos prekybos partnerė. Politiniai ir saugumo srities santykiai taip pat yra svarbūs: dėl savo geografinės padėties Jordanija yra strateginė šalis siekiant regione užtikrinti stabilumą ir saugumą. Norėčiau pabrėžti Jordanijos strateginį vaidmenį prieš ISIL nukreiptoje koalicijoje ir jos didžiules pastangas saugumo ir žvalgybos srityse.

Nuo krizės Sirijoje pradžios 2011 m. Jordanija yra priėmusi didelį skaičių Sirijos pabėgėlių (apie 1,3 mln.), taip pat Irako, Libijos ir Jemeno gyventojų, o tai jos ekonomikai, viešosioms paslaugoms ir infrastruktūrai užkrauna nemenką krūvį. Todėl Jordanija ir politiniu, ir ekonominiu aspektais yra itin pažeidžiama dėl dabartinio nestabilumo regione. Dėl regiono ateities svarbu, kad Jordanija išliktų stabili, ir tikslinga panaudoti visas priemones, kurios padėtų išlaikyti šį būtiną stabilumą.

Todėl Užsienio reikalų komitetas (AFET) palankiai vertina pasiūlymą dėl antrosios mikrofinansinės pagalbos (MFP) ir taip pat pritaria, kad ji sudarytų vadinamojo ES ir Jordanijos susitarimo dalį. Minėtas susitarimas yra itin svarbi iniciatyva, apimanti tikslius abiejų šalių įsipareigojimus (įskaitant finansinę pagalbą iš ES) ir tuo pat metu skirianti dėmesio tam tikriems politikos prioritetams. Komitetas pakartoja, kad reikia užtikrinti tvirtesnę ES ir Jordanijos partnerystę politikos, saugumo, prekybos ir bendradarbiavimo srityse. Šiomis aplinkybėmis jis palankiai vertina pareiškimus, kuriuos liepos 20 d. per 10-ąjį ES ir Jordanijos Asociacijos komiteto susitikimą padarė vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja F. Mogherini. Be to, itin palankiai vertiname išankstinę makrofinansinės pagalbos teikimo sąlygą (kaip nurodyta pasiūlymo 11 psl. 19 ir 20 dalyse), pagal kurią Jordanija turėtų paisyti veiksmingų demokratinių mechanizmų, įskaitant daugiapartinę parlamentinę sistemą ir teisinę valstybę, ir užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms.

Užsienio reikalų komitetas (AFET) mano, kad ES ir tarptautinės finansų įstaigos turėtų teikti Jordanijai reikiamą paramą siekiant užtikrinti stabilumą šalyje ir regione. Kaip komiteto pirmininkas, primenu, kad svarbu teikti tinkamą paramą Jordanijos Hašimitų Karalystei ir tęsti politinį ir ekonominį Europos Sąjungos ir Jordanijos dialogą.

Esu įsitikinęs, kad INTA komitetas, priimdamas savo poziciją, taip pat per derybas su Taryba, tinkamai atsižvelgs į šią poziciją.

Pagarbiai

Elmar Brok

CC:  Delegacijos ryšiams su Mašreko šalimis pirmininkei Marisai Matias

  Pranešėjui Emmanuel Maurel

PRIEDAS: BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS

D(2016) 40152

Berndui Lange

Pirmininkui

Tarptautinės prekybos komitetas

                ASP 12G205

Tema:   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę pagalbą Jordanijos Hašimitų Karalystei

Gerb. pirmininke,

Tarptautinės prekybos komitetas rengia pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo toliau teikti makrofinansinę pagalbą Jordanijos Hašimitų Karalystei 2016/0197 (COD), skiriant 200 mln. EUR sumą.

Biudžeto komiteto koordinatoriai nusprendė pateikti ne oficialią nuomonę, bet poziciją laišku.

Biudžeto komiteto delegacija, nuvykusi su oficialia misija į Jordaniją 2016 m. gegužės mėn., iš tiesų turėjo galimybę ištirti ne tik pabėgėlių srauto keliamą įtampą Jordanijos ištekliams, bet ir platesnes ekonomines ir finansines Sirijos krizės ir regiono nestabilumo pasekmes. Delegacijos nariai pagyrė šios šalies ir priimančiosios bendruomenės atsparumą susiduriant su šiomis problemomis ir pabrėžė, kad ji ir toliau turėtų atlikti pagrindinį vaidmenį gerinant pabėgėlių gyvenimo sąlygas ir stabilizuojant padėtį regione.

BUDG komiteto delegacija, kuri grįžusi atsiskaitė visam komitetui, atkreipė dėmesį į tai, kad Sąjunga, atsižvelgdama į Sirijos krizę, sustiprino savo finansinę pagalbą Jordanijai ir 2016 m. įsipareigojo 293,6 mln. EUR sumą. Ši parama teikiama įgyvendinant įvairias priemones ir mechanizmus, visų pirma Europos kaimynystės priemonę (140 mln. EUR 2016 m.), taip pat humanitarinę pagalbą (53 mln. EUR), priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos (21,8 mln. EUR), vystomojo bendradarbiavimo priemonę (13 mln. EUR), Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (0,8 mln. EUR) ir, galiausiai, bet ne mažiau svarbu, patikos fondą „Madad“, sukurtą reaguojant į Sirijos krizę (65 mln. EUR). Be to, atsižvelgiant į tiesioginį spaudimą Jordanijos viešiesiems finansams, iš tiesų 2013 m. buvo susitarta dėl pirmojo makrofinansinės pagalbos (MFP) paskolų paketo ir 2015 m. jis buvo išmokėtas.

BUDG komiteto delegacija pažymėjo, kad tarptautinė bendruomenė, įskaitant Sąjungą, 2016 m. vasario 4 d. Londone vykusioje konferencijoje „Parama Sirijai ir visam regionui“ pasižadėjo skirti papildomą finansavimą. Jordanija savo ruožtu pristatė keletą priemonių, kurių ji pasirengusi imtis tam, kad daugiau vaikų gautų išsilavinimą ir pabėgėliams būtų sudaryta daugiau įsidarbinimo galimybių. Sąjunga savo ruožtu vėliau dalyvavo derybose dėl abipusių įsipareigojimų su Jordanija susitarimų.

Taigi Biudžeto komitetas, siekdamas griežtai įvertinti tikruosius poreikius, padarė toliau pateiktas išvadas.

Siekiant padidinti šalies ir priimančių bendruomenių atsparumą, reikėtų skubiai priimti dabartinės MFP II paketą, kaip dalis Londono konferencijoje prisiimtų įsipareigojimų. Tuo tarpu Komisija taip pat turėtų parodyti, kad ji gali greitai ir veiksmingai įgyvendinti Londone duotą pažadą.

Tuo pat metu Sąjunga turėtų užtikrinti, kad Jordanija dėtų pastangas pagerinti pabėgėlių galimybes gauti išsilavinimą ir patekti į darbo rinką. Jordanija taip pat turėtų prisidėti ieškant sprendimo dėl Sirijos ir Jordanijos pasienyje likimo valiai paliktų pabėgėlių, negaunančių tinkamos humanitarinės pagalbos.

Nors Jordanijos valdžios institucijos paprašė naujos MFP 350 mln. EUR sumai, Komisija neturėtų naudoti „ES biudžeto veiksmų laisvės galimybės“ kaip pagrindimo šiai sumai sumažinti iki 200 mln. EUR. Biudžeto komitetas, visiškai suvokdamas dabartinį lėšų trūkumą 4 išlaidų kategorijoje (Europos vaidmuo pasaulyje), pažymi, kad 9 % atidėjinių Išorės veiksmų garantijų fondui (6,75 mln. EUR kasmet dvejų metų laikotarpiu) galbūt būtų galima suteikti nedarant įtakos kitoms politikos kryptims, kurių finansavimas planuojamas pagal šią biudžeto eilutę, kuri, kaip tikimasi pagal dabartinę daugiametę finansinę programą, ateinančiais metais kasmet sieks daugiau kaip 220 mln. EUR. Todėl Biudžeto komitetas, turėdamas mintyje sparčiai kintančią aplinką, tikisi, kad Komisija patvirtins ar atnaujins šalies likutinio išorės finansavimo poreikių vertinimą prieš užbaigiant teisėkūros procedūrą dėl šio MFP II paketo.

Pagarbiai

Jean Arthuis

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinė pagalba Jordanijos Hašimitų Karalystei

Nuorodos

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

29.6.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

7.7.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Pateikimo data

17.10.2016