Procedura : 2016/0197(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0296/2016

Teksty złożone :

A8-0296/2016

Debaty :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Głosowanie :

PV 24/11/2016 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0447

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 693kWORD 77k
17.10.2016
PE 585.790v02-00 A8-0296/2016

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Emmanuel Maurel

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0431),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0242/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wspólną deklarację Parlamentu Europejskiego i Rady przyjętą wraz z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 778/2013/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Gruzji(1),

  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych oraz pismo Komisji Budżetowej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0296/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Unia udostępnia Jordanii pomoc makrofinansową w maksymalnej kwocie 200 mln EUR („unijna pomoc makrofinansowa”) w celu wsparcia stabilizacji gospodarczej i konkretnego programu reform w Jordanii. Pomoc ta przyczynia się do pokrycia potrzeb Jordanii w zakresie bilansu płatniczego określonych w programie MFW.

1.  Unia udostępnia Jordanii pomoc makrofinansową w maksymalnej kwocie 350 mln EUR („unijna pomoc makrofinansowa”) w celu wsparcia stabilizacji gospodarczej i konkretnego programu reform w Jordanii. Pomoc ta przyczynia się do pokrycia potrzeb Jordanii w zakresie bilansu płatniczego określonych w programie MFW.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 7 ust. 2, uzgadnia z władzami Jordanii jasno określone warunki dotyczące polityki gospodarczej oraz warunki finansowe – koncentrując się na reformach strukturalnych i zdrowych finansach publicznych – którym to warunkom ma podlegać pomoc makrofinansowa Unii; warunki te mają zostać określone w protokole ustaleń (zwanym dalej „protokołem ustaleń”). Warunki dotyczące polityki gospodarczej i warunki finansowe określone w protokole ustaleń muszą być zgodne z umowami lub ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 3, w tym z programami w zakresie dostosowania makroekonomicznego i reform strukturalnych realizowanymi przez Jordanię przy wsparciu MFW.

1.  Komisja, zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 7 ust. 2, uzgadnia z władzami Jordanii jasno określone warunki dotyczące polityki gospodarczej oraz warunki finansowe – koncentrując się na reformach strukturalnych i zdrowych finansach publicznych – którym to warunkom ma podlegać pomoc makrofinansowa Unii i które mają zostać określone w protokole ustaleń (zwanym dalej „protokołem ustaleń”) zawierającym harmonogram spełnienia tych warunków. Warunki dotyczące polityki gospodarczej i warunki finansowe określone w protokole ustaleń muszą być zgodne z umowami lub ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 3, w tym z programami w zakresie dostosowania makroekonomicznego i reform strukturalnych realizowanymi przez Jordanię przy wsparciu MFW.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli warunki określone w ust. 3 stale nie są spełniane, Komisja tymczasowo zawiesza lub anuluje wypłatę unijnej pomocy makrofinansowej. W takich przypadkach Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o przyczynach zawieszenia lub anulowania.

4.  Jeżeli warunki określone w ust. 3 nie zostaną spełnione, Komisja tymczasowo zawiesza lub anuluje wypłatę unijnej pomocy makrofinansowej. W takich przypadkach Komisja informuje Parlament Europejski i Radę o przyczynach zawieszenia lub anulowania.

(1)

Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 15.


UZASADNIENIE

Wskutek swojego położenia geograficznego Jordania jest jednym z najbardziej bezpośrednio dotkniętych kryzysem syryjskim. Od 2011 r. gospodarkę tego kraju, głównie oparta na usługach i przemyśle, znacząco osłabiają regionalne niepokoje.

Spadek wpływów z turystyki i bezpośrednich inwestycji zagranicznych, blokowanie tras handlowych i powtarzające się zakłócenia dostaw gazu ziemnego z Egiptu zahamowały wzrost gospodarczy w Jordanii oraz wywarły negatywny wpływ na jej sytuację budżetową. Konflikt w Syrii i Iraku powoduje, że jordańskie produkty tracą swoje historyczne rynki zbytu. W 2015 r. utrzymujące się konflikty w krajach sąsiadujących nadal powodowały zakłócenia w handlu zewnętrznym Jordanii: tempo wzrostu spadło (2,4 %), a pozostające do zaspokojenia potrzeby w zakresie finansowania zewnętrznego na latach 2016-2017 szacuje się na około 3,2 mld USD. W pierwszej połowie 2016 r. bezrobocie, bardzo wysokie, dotykało 14,6 % ludności aktywnej zawodowo (33 % osób czynnych zawodowo, 23,7 % czynnych zawodowo kobiet).

W tym trudnym kontekście Jordania wyróżnia się jednak przyjmowaniem dużej liczby ludności przesiedlonej. Jordan to wraz z Libanem kraj przyjmujący największą na świecie liczbę uchodźców w stosunku do liczby ludności. Kraj ten zobowiązała się do ułatwienia Syryjczykom dostępu do zatrudnienia - 650 000 Syryjczyków jest oficjalnie zarejestrowanych jako uchodźcy, a władze Jordanii mówią o nawet 1,4 mln Syryjczyków znajdujących się na obszarze państwa. Całkowita liczba mieszkańców niebędących Jordańczykami podwoiła się w ciągu ostatnich pięciu lat. Większość z nich nie jest umieszczona w obozach, lecz na obszarach miejskich, co stwarza dużą presję na usługi publiczne w Jordanii, w tym na usługi zdrowotne i edukacyjne. Zadłużenie Jordanii osiągnęło 93,4 % PKB na koniec 2015 r.

Jordania jest centralnym elementem partnerstwa z UE, niedawnego, ale coraz silniejszego, a UE jest drugim co do wielkości partnerem handlowym tego kraju. Po układzie o stowarzyszeniu podpisanym w 1997 r., który wszedł w życie w 2002 r., Jordania uzyskała 2010 r. „szczególny status” partnerstwa z UE. Proces przygotowawczy do zawarcia pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu rozpoczął się w 2011 r. W odpowiedzi na kryzys i w celu pokrycia potrzeb Jordanii w zakresie finansowania zewnętrznego, Unia Europejska udzieliła już Jordanii pomocy makrofinansowej w wysokości 180 mln EUR (2013 r. - decyzja o przyznaniu, płatność w 2015 r.). UE powinna w dalszym ciągu wspierać Jordanię w stawianiu czoła wyzwaniom.

Podczas konferencji darczyńców, która odbyła się w Londynie 4 lutego br. („Supporting Syria and the Region”), wspólnota międzynarodowa zobowiązała się do wdrożenia prawdziwie globalnego planu wsparcia dla Jordanii. Złożone obietnice finanowania wyniosły w sumie 10 mld USD. W ramach tej kwoty UE zobowiązała się do pomocy w wysokości 2,39 mld EUR, co obejmuje pożyczkę w wysokości 200 mln EUR na potrzeby drugiej operacji pomocy makrofinansowej w ramach nowego porozumienia między UE a Jordanią (tzw. pakt UE-Jordania). Uzupełni to dotacje przyznane w ramach europejskiego instrumentu sąsiedztwa i oraz programów wsparcia budżetowego uruchomionych przez UE. Gdy Jordania spełni warunki dotyczące demokracji (ostatnio poczyniono pewne postępy wprowadzając trybunał konstytucyjny i niezależną komisję wyborczą) i warunki makroekonomiczne niezbędne do przeprowadzenia operacji pomocy makrofinansowej, będzie można przystąpić do realizacji pomocy.

W obliczu trudności gospodarczych, z którymi boryka się Jordania, Unia Europejska musi wykazać poparcie dla swego partnera, którego polityka przyjmowania uchodźców zasługuje na szacunek. Sprawozdawca pragnie zatem, by program pomocy makrofinansowej był skuteczny tak szybko, jak to możliwe, tak aby Jordania mogła z niego skorzystać w tym krytycznym momencie. Poza tym sprawozdawca sugeruje, by Komisja Europejska wykazała się elastycznością podczas negocjowania protokołu ustaleń z władzami Jordanii i działała na właściwych forach międzynarodowych lub poprzez konkretne działania na rzecz poszukiwania rozwiązań służących zmniejszeniu ciężaru zadłużenia Jordanii, ciągle rosnącego.

Parlament Europejski zakłada, że pomoc makrofinansowa dla Jordanii zostanie wdrożona zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi obecnie w przypadku instrumentu pomocy makrofinansowej, a w szczególności że szczegółowy harmonogram realizacji warunków protokołu ustaleń między UE i Jordanią nie zostanie na Jordanię nałożony.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr ref.: D (2016)37818

Bernd Lange

Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)

Przedmiot:  Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego – COM(2016) 431 final – 2016/0197 (COD)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Po zatwierdzeniu przez koordynatorów Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) i w celu umożliwienia sprawnego rozpatrywania tego wniosku mam zaszczyt, jako przewodniczący komisji AFET, przekazać niniejszym pismem opinię naszej komisji w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu.

Komisja AFET w pełni popiera wniosek KE. Jak Panu wiadomo, Jordania jest ważnym krajem partnerskim UE mającym silne powiązania gospodarcze. W 2014 r. UE była drugim pod względem wielkości partnerem handlowym Jordanii. Stosunki polityczne i w zakresie bezpieczeństwa są również intensywne: Położenie geograficzne Jordanii sprawia, że jest ona krajem strategicznym z punktu widzenia stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Pragnę podkreślić strategiczną rolę Jordanii w koalicji zwalczającej ISIS i jej szeroko zakrojone wysiłki w dziedzinach bezpieczeństwa i wywiadu.

Od czasu rozpoczęcia kryzysu w Syrii w 2011 r. kraj ten przyjmuje dużą liczbę uchodźców syryjskich (około 1,3 mln), ale również Irakijczyków, Libijczyków i Jemeńczyków, co wywiera coraz większą presję na jordańską gospodarkę, usługi publiczne i infrastrukturę. Jordania jest szczególnie narażona na obecny brak stabilności w regionie, zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym. Kraj ten musi pozostać stabilny w interesie przyszłości regionu i zasługuje na wdrożenie wszystkich środków, które przyczynią się do utrzymania jego kluczowej stabilności.

W związku z tym komisja AFET odnosi się przychylnie do wniosku dotyczącego drugiej pomocy makrofinansowej oraz faktu, że będzie on częścią tzw. paktu UE-Jordania. Pakt ten stanowi ważną inicjatywę zawierającą szczegółowe zobowiązania obu stron (w tym pomoc finansową z UE), a jednocześnie odnosi się do szereg priorytetów politycznych. Komisja AFET ponownie przypomina potrzebę ustanowienia ściślejszego partnerstwa między UE i Jordanią w zakresie polityki, bezpieczeństwa, handlu i współpracy. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Komisji Federiki Mogherini z 20 lipca podczas 10. posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia UE-Jordania. Ponadto z zadowoleniem przyjmujemy w szczególności warunki wstępne przyznawania pomocy makrofinansowej (jak wskazano we wniosku, str. 11, pkt 19 i 20), że Jordania powinna przestrzegać skutecznych mechanizmów demokratycznych, w tym wielopartyjnego systemu parlamentarnego, praworządności i gwarancji poszanowania praw człowieka.

Komisja AFET jest zdania, że UE i międzynarodowe instytucje finansowe powinny zapewnić Jordanii wsparcie w celu zapewnienia stabilności zarówno samemu krajowi, jak i regionowi. Jako przewodniczący komisji pragnę raz jeszcze podkreślić znaczenie zapewniania odpowiedniego wsparcia Królestwu oraz prowadzenia dalszego dialogu polityczno-gospodarczego między Unią Europejską a Jordanią.

Jestem przekonany, że komisja INTA należycie uwzględni to stanowisko przy przyjmowaniu swojego stanowiska oraz w trakcie negocjacji z Radą.

Z wyrazami szacunku

Elmar Brok

Do wiadomości:  Marisa Matias, przewodnicząca Delegacji do spraw stosunków z państwami Maszreku

  Emmanuel Maurel, sprawozdawca


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI BUDŻETOWEJ

D(2016) 40152

Bernd Lange

Przewodniczący

Komisja Handlu Międzynarodowego

                ASP 12G205

Przedmiot:   Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Handlu Międzynarodowego opracowuje sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Jordańskiemu Królestwu Haszymidzkiemu 2016/0197 (COD) w kwocie 200 mln EUR.

Koordynatorzy Komisji Budżetowej postanowili przedstawić stanowisko w postaci pisma zamiast formalnej opinii.

Podczas oficjalnego wyjazdu do Jordanii w maju 2016 r. delegacja Komisji Budżetowej istotnie miała okazję zbadać nie tylko presję na zasoby Jordanu, jakie wywiera napływ uchodźców do tego kraju, ale również szersze spektrum społecznych i finansowych skutków kryzysu w Syrii i niestabilności w regionie. Posłowie wyrazili uznanie dla odporności kraju i społeczności przyjmujących w obliczu tych wyzwań i podkreślili kluczową rolę, którą powinien nadal odgrywać w poprawie warunków życia uchodźców i w procesie stabilizacji w regionie.

Delegacja komisji BUDG, która przedstawiła całej komisji sprawozdanie po powrocie, zauważyła, że Unia zwiększyła swoją pomoc finansową dla Jordanii w związku z kryzysem syryjskim, osiągając kwotę w wysokości 293,6 mln EUR w 2016 r. Wsparcie to przekazywane jest za pośrednictwem szeregu instrumentów i mechanizmów, przede wszystkim w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (140 mln EUR w 2016 r.), lecz również pomocy humanitarnej (53 mln EUR), Instrumentu na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju (21,8 mln EUR), Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (13 mln EUR), Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (0,8 mln EUR) i wreszcie funduszu powierniczego „Madad” w odpowiedzi na kryzys w Syrii (65 mln EUR). Ponadto, zważywszy na bezpośrednią presję wywieraną na jordańskie finanse publiczne, pierwszy pakiet pożyczki z pomocy makrofinansowej został faktycznie uzgodniony w 2013 r. i wypłacony w 2015 r.

Delegacja komisji BUDG zwróciła uwagę, że wspólnota międzynarodowa, w tym Unia, zadeklarowały dalsze wysiłki finansowe na konferencji poświęconej wspieraniu Syrii i regionu, która odbyła się w Londynie dnia 4 lutego 2016 r. W zamian Jordania przedstawiła szereg środków, które była gotowa przyjąć w celu zapewnienia kształcenia większej liczbie dzieci i stworzenia uchodźcom możliwości zatrudnienia. Unia ze swej strony wzięła następnie udział w negocjacjach dotyczących porozumień na temat wzajemnych zobowiązań z Jordanią.

Skupiona na dokładnej ocenie rzeczywistych potrzeb, Komisja Budżetowa stwierdza zatem, co następuje.

Omawiany pakiet pomocy makrofinansowej należy szybko przyjąć jako część zobowiązań podjętych na konferencji w Londynie w celu zwiększenia odporności kraju i społeczności przyjmujących. W międzyczasie Komisja powinna również dowieść, że jest w stanie szybko i skutecznie zapewnić wykonanie zobowiązań podjętych w Londynie.

Jednocześnie Unia powinna dopilnować, by Jordania rzeczywiście poprawiła dostęp uchodźców do edukacji i rynku pracy. Jordania powinna również przyczyniać się do znalezienia rozwiązania kwestii uchodźców, którzy obecnie przebywają, bez odpowiedniej pomocy humanitarnej, na granicy między Syrią i Jordanią.

Chociaż władze Jordanii wystąpiły o nową pomoc makrofinansową w wysokości 350 mln EUR, „pole manewru dostępne w budżecie UE” nie powinno być wykorzystane przez Komisję jako jedno z uzasadnień zmniejszania kwoty do 200 mln EUR. W pełni świadoma aktualnego niedoboru środków dostępnych w dziale 4 (Globalny wymiar Europy), Komisja Budżetowa zauważa, że 9 % finansowania z Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych (6,75 mln EUR rocznie przez dwa lata) prawdopodobnie mogłoby zostać uwzględnione bez naruszania innych polityk w zakresie planowania finansowego linii budżetowej, która w obecnym kształcie wieloletnich ram finansowych ma wynieść ponad 220 mln EUR rocznie w kolejnych latach. W szybko zmieniającym się środowisku Komisja Budżetowa oczekuje więc, że Komisja potwierdzi lub uaktualni swoją ocenę pozostających do zaspokojenia potrzeb Jordanii w zakresie finansowania zewnętrznego przed zakończeniem procedury legislacyjnej dotyczącej tego pakietu.

Z wyrazami szacunku

Jean Arthuis


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Pomoc makrofinansowa dla Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Odsyłacze

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Data przedstawienia w PE

29.6.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

7.7.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Data przyjęcia

13.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Data złożenia

17.10.2016

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności