Procedură : 2016/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0296/2016

Texte depuse :

A8-0296/2016

Dezbateri :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0447

RAPORT     ***I
PDF 609kWORD 79k
17.10.2016
PE 585.790v02-00 A8-0296/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

Comisia pentru comerț internațional

Raportor: Emmanuel Maurel

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU BUGETE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0431),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0242/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată în același timp cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(1),

  având în vedere scrisoarea transmisă de Comisia pentru afaceri externe și scrisoarea transmisă de Comisia pentru bugete,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0296/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Uniunea pune la dispoziția Iordaniei asistență macrofinanciară cu o valoare maximă de 200 de milioane EUR (denumită în continuare „asistența macrofinanciară din partea Uniunii”), cu scopul de a sprijini stabilizarea economică a Iordaniei și o agendă consistentă de reforme. Asistența va contribui la acoperirea nevoilor Iordaniei legate de balanța de plăți, astfel cum au fost identificate în programul FMI.

1.  Uniunea pune la dispoziția Iordaniei asistență macrofinanciară cu o valoare maximă de 350 de milioane EUR (denumită în continuare „asistența macrofinanciară din partea Uniunii”), cu scopul de a sprijini stabilizarea economică a Iordaniei și o agendă consistentă de reforme. Asistența va contribui la acoperirea nevoilor Iordaniei legate de balanța de plăți, astfel cum au fost identificate în programul FMI.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), convine cu autoritățile iordaniene asupra unor condiții financiare și de politică economică clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, în funcție de care urmează să fie acordată asistența macrofinanciară din partea Uniunii și care urmează să fie incluse într-un memorandum de înțelegere (denumit în continuare „memorandumul de înțelegere”). Condițiile financiare și de politică economică prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu programele de ajustare macroeconomică și de reformă structurală implementate de Iordania cu sprijinul FMI.

1.  Comisia, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2), convine cu autoritățile iordaniene asupra unor condiții financiare și de politică economică clar definite, axate pe reforme structurale și pe finanțe publice solide, în funcție de care urmează să fie acordată asistența macrofinanciară din partea Uniunii, care cuprind un calendar pentru îndeplinirea condițiilor respective și care urmează să fie incluse într-un memorandum de înțelegere (denumit în continuare „memorandumul de înțelegere”). Condițiile financiare și de politică economică prevăzute în memorandumul de înțelegere sunt coerente cu acordurile sau înțelegerile menționate la articolul 1 alineatul (3), inclusiv cu programele de ajustare macroeconomică și de reformă structurală implementate de Iordania cu sprijinul FMI.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care condițiile de la alineatul (3) nu sunt respectate în permanență, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la motivele respectivei suspendări sau anulări.

4.  În cazul în care condițiile de la alineatul (3) nu sunt respectate, Comisia suspendă temporar sau anulează plata asistenței macrofinanciare din partea Uniunii. În astfel de cazuri, Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la motivele respectivei suspendări sau anulări.

(1)

JO L 218, 14.8.2013, p. 15.


EXPUNERE DE MOTIVE

Dată fiind amplasarea sa geografică, Iordania este una dintre țările direct afectate de criza din Siria. Din 2011, economia sa, bazată în principal pe servicii și pe industrie, este afectată în mod evident de tulburările care zguduie regiunea.

Scăderea turismului și a investițiilor străine directe, blocarea rutelor comerciale și perturbările repetate ale aprovizionării cu gaz natural provenit din Egipt au frânat creșterea economică a Iordaniei și au avut un impact asupra situației sale bugetare. Din cauza conflictelor din Siria și din Irak, produsele iordaniene nu se mai desfac pe aceste piețe tradiționale. În 2015, conflictele încă nestinse din țările vecine au continuat să perturbe comerțul exterior al Iordaniei: creșterea a încetinit (2,4 %), iar nevoile reziduale de finanțare externă pentru perioada 2016-2017 sunt estimate la circa 3,2 miliarde de dolari. În primul semestru din 2016, șomajul, foarte ridicat, a afectat 14,6 % din populația activă (33 % dintre tinerii activi, 23,7 % dintre femeile active).

În acest context dificil, Iordania se distinge prin faptul că găzduiește un număr important de persoane strămutate. Alături de Liban, Iordania este țara care a primit cei mai mulți refugiați comparativ cu numărul de locuitori și s-a angajat să faciliteze accesul pe piața muncii pentru sirienii aflați pe teritoriul său – 650 000 de sirieni sunt înregistrați oficial ca refugiați, iar autoritățile din Iordania vorbesc chiar despre un număr de 1,4 milioane. În total, numărul rezidenților străini s-a dublat în cinci ani. Marea majoritate a acestora nu s-a instalat în tabere, ci în mediul urban, punând o presiune considerabilă pe serviciile publice iordaniene, îndeosebi pe serviciile de sănătate și de educație. Datoria Iordaniei a ajuns la 93,4 % din PIB la sfârșitul anului 2015.

Iordania este angajată într-un parteneriat, recent dar tot mai strâns, cu Uniunea Europeană, care este al doilea partener comercial al său. După acordul de asociere, încheiat în 1997 și intrat în vigoare în 2002, Iordania a avansat în 2010 la un parteneriat cu „statut avansat” cu UE. Procesul pregătitor pentru un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ALSAC) este lansat din 2011. Ca urmare a crizei și pentru a-i acoperi nevoile reziduale de finanțare externă, Uniunea Europeană a acordat deja Iordaniei o asistență macrofinanciară în valoare de 180 de miliarde euro (decizia de acordare în 2013, plăți în 2015). Uniunea Europeană trebuie să ajute în continuare Iordania să facă față provocărilor cu care se confruntă.

În cadrul marii Conferințe a donatorilor care a avut loc la Londra la 4 februarie anul curent (Supporting Syria and the Region - Sprijin pentru Siria și pentru regiune), comunitatea internațională s-a angajat să pună în aplicare un veritabil plan global de sprijin pentru Iordania. Fondurile promise au atins un total de 10 miliarde de dolari. Din această sumă, UE s-a angajat la 2,39 miliarde de euro, din care un împrumut în valoare de 200 de milioane de euro pentru o a doua operațiune de asistență macrofinanciară (AMF), în cadrul unui nou pact UE-Iordania („EU-Jordan Compact”). Această asistență ar urma să vină în completarea granturilor mobilizate în cadrul Instrumentului european de vecinătate și al programelor de sprijin bugetar implementate de UE. Dat fiind faptul că Iordania îndeplinește condițiile democratice (s-au înregistrat recent progrese prin introducerea unei Curți Constituționale și a unei Comisii electorale independente) și macroeconomice necesare pentru acordarea AMF, operațiunea poate să aibă loc.

În fața dificultăților economice cu care se confruntă Iordania, Uniunea Europeană trebuie să facă dovada sprijinului pentru partenerul său, a cărui politică de primire a refugiaților impune respect. Raportorul dorește, așadar, ca programul de asistență macrofinanciară să intre în vigoare cât mai curând posibil, pentru ca Iordania să poate profita concret de el în aceste moment decisive. În fine, raportorul sugerează Comisiei Europene să dea dovadă de flexibilitate și de inteligență atunci când negociază „Memorandumul de înțelegere” cu autoritățile iordaniene și să depună eforturi, în cadrul forumurilor internaționale competente sau prin acțiuni concrete, pentru a căuta soluții care să ușureze sarcina datoriei iordaniene, aflate pe punctul de a exploda.

Parlamentul European presupune că asistența macrofinanciară acordată Iordaniei va fi pusă în aplicare conform bunelor practici aplicabile în prezent instrumentului de asistență macrofinanciară și, în special, că Iordaniei nu îi va fi impus un calendar specific pentru îndeplinirea condițiilor din memorandumul de înțelegere convenit între Uniunea Europeană și Iordania.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

Ref.: D (2016)37818

Dlui Bernd Lange

Președintele Comisiei pentru comerț internațional (INTA)

Subiect:  Asistența macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei - COM(2016) 431 final 2016/0197 (COD)

Stimate domnule Lange,

Cu aprobarea coordonatorilor Comisiei pentru afaceri externe (AFET) și pentru a permite o procesare rapidă a acestei propuneri, am onoarea, în calitate de președinte al AFET, să vă transmit, prin intermediul acestei scrisori, avizul comisiei noastre privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei.

Comisia AFET sprijină integral propunerea CE. După cum știți, Iordania este un partener important al UE, cu care avem legături economice puternice. În 2014, UE a fost al doilea partener comercial ca mărime al Iordaniei. Relațiile politice și de securitate sunt și ele semnificative: poziția geografică a Iordaniei fac din aceasta o țară strategică pentru stabilitatea și securitatea din regiune. Permiteți-mi să subliniez rolul strategic al Iordaniei în cadrul coaliției anti-ISIL și eforturile sale considerabile, atât în domeniul securității, cât și al informațiilor.

De la începutul crizei din Siria, din 2011, Iordania a primit un număr important de refugiați sirieni (circa 1,3 milioane), dar și irakieni, libieni și yemeniți, ceea ce pune o presiune crescândă pe economia, pe serviciile publice și pe infrastructura din această țară. Prin urmare, Iordania este deosebit de vulnerabilă la actuala instabilitate cu care se confruntă regiunea, atât din punct de vedere politic, cât și economic. Pentru viitorul regiunii, este necesar ca Iordania să rămână stabilă și această țară merită desfășurarea tuturor mijloacelor care vor contribui la menținerea acestei stabilități esențiale.

Prin urmare, Comisia AFET salută propunerea privind acordarea unei a doua AMF, precum și faptul că aceasta ar urma să fie inclusă în așa-numitul Pact UE-Iordania. Pactul este o inițiativă majoră, care conține angajamente precise de ambele părți (inclusiv asistență financiară din partea UE) și abordează totodată o serie de priorități în materie de politici. Comisia reiterează necesitatea instituirii unui parteneriat consolidat între UE și Iordania în domeniile politic, de securitate, al comerțului și cooperării. În acest context, AFET salută declarațiile ÎR/VP Mogherini, pronunțate la 20 iulie în cadrul celui de al 10-lea Comitet de asociere UE-Iordania. În plus, salutăm în mod deosebit condiția prealabilă pentru acordarea acestei AMF (prevăzută în propunere la pct. 19 și 20) ca Iordania să respecte mecanismele democratice reale, printre care un sistem parlamentar pluripartit și statul de drept, și să garanteze respectarea drepturilor omului.

Comisia AFET consideră că UE și instituțiile financiare internaționale ar trebui să ofere Iordaniei sprijinul necesar pentru a asigura stabilitatea țării și a regiunii. În calitate de președinte al comisiei, reiterez importanța acordării sprijinului adecvat Regatului și continuării dialogului politic și economic dintre Uniunea Europeană și Iordania.

Sunt încrezător că Comisia INTA va ține cont în mod corespunzător de prezenta poziție la adoptarea poziției sale, precum și pe parcursul negocierilor cu Consiliul.

Cu deosebită considerație,

Elmar Brok

CC:  Dna Marisa Matias, președinta Delegației pentru relațiile cu țările din Mashrek

  Dl Emmanuel Maurel, raportor


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU BUGETE

D(2016) 40152

Dlui Bernd Lange

Președinte

Comisia pentru comerț internațional

                ASP 12G205

Subiect:   Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru comerț internațional pregătește un raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (2016/0197(COD)), în valoare de 200 de milioane EUR.

Coordonatorii Comisiei pentru bugete au decis să prezinte o poziție sub forma unei scrisori și nu a unui aviz formal.

Aflată într-o deplasare oficială în Iordania în mai 2016, o delegație a Comisiei pentru bugete a avut într-adevăr ocazia să examineze nu doar presiunea exercitată de valul de refugiați asupra resurselor Iordaniei, ci și gama mai largă de consecințe economice și financiare ale crizei din Siria și ale instabilității din regiune. Deputații au apreciat reziliența țării și a comunităților-gazdă în fața acestor provocări și au subliniat rolul esențial pe care Iordania ar trebui să continue să îl joace pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale refugiaților și stabilizarea regiunii.

Delegația BUDG, care a prezentat un raport întregii comisii la întoarcere, a luat act de faptul că Uniunea a majorat asistența financiară acordată Iordaniei, în contextul crizei din Siria, aceasta atingând un cuantum de 293,6 milioane EUR angajate în 2016. Acest sprijin este alocat printr-o serie de instrumente și mecanisme, în special Instrumentul european de vecinătate (140 de milioane EUR în 2016), dar și ajutorul umanitar (53 de milioane EUR), instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (21,8 milioane EUR), Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (13 milioane EUR), Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (0,8 milioane EUR) și, nu în ultimul rând, Fondul fiduciar regional al Uniunii Europene ca răspuns la criza siriană (65 de milioane EUR). În plus, dată fiind presiunea directă asupra finanțelor publice ale Iordaniei, un prim pachet de împrumuturi din cadrul asistenței macrofinanciare (AMF) a fost într-adevăr convenit în 2013 și plătit în 2015.

Delegația BUDG a constatat că comunitatea internațională, inclusiv Uniunea, s-a angajat la eforturi financiare suplimentare în cadrul conferinței intitulate „Sprijin pentru Siria și pentru regiune”, organizate la Londra la 4 februarie 2016. În schimb, Iordania a prezentat o serie de măsuri pe care era pregătită să le adopte pentru a asigura educația mai multor copii și a crea oportunități de angajare pentru refugiați. Uniunea, în ceea ce o privește, s-a implicat ulterior în negocierea unor „pacte” privind angajamente reciproce cu Iordania.

În scopul unei evaluări riguroase a nevoilor reale, Comisia pentru bugete concluzionează, așadar, următoarele:

Actualul pachet AMF II ar trebui adoptat rapid ca parte a angajamentelor asumate la conferința de la Londra, în vederea consolidării rezilienței țării și a comunităților-gazdă. Între timp, Comisia ar trebui să demonstreze și că își poate respecta în mod rapid și eficient angajamentul de la Londra.

În paralel, Uniunea ar trebui să se asigure că Iordania își respectă promisiunile privind îmbunătățirea accesului refugiaților la educație și pe piața muncii. Iordania ar trebui, de asemenea, să contribuie la găsirea unei soluții pentru refugiații care sunt în prezent blocați, fără ajutor umanitar corespunzător, la granița dintre Siria și Iordania.

În timp ce autoritățile iordaniene au solicitat o nouă AMF în valoare de 350 de milioane EUR, Comisia nu ar trebui să folosească „spațiul de manevră disponibil în bugetul UE” pe post de justificare pentru reducerea acestei sume la 200 de milioane EUR. Pe deplin conștientă de deficitul actual de fonduri disponibile la rubrica 4 (Europa globală), Comisia pentru bugete observă că provizionarea, la o rată de 9 %, a Fondului de garantare pentru acțiuni externe (6,75 milioane EUR anual timp de doi ani) ar putea probabil să fie adaptată fără a afecta alte politici din cadrul planificării financiare a unei linii bugetare care, în situația actuală a Cadrului financiar multianual, se preconizează că va depăși 220 de milioane EUR anual în următorii ani. Într-un mediu care evoluează rapid, Comisia pentru bugete se așteaptă, așadar, ca Comisia să confirme sau să actualizeze evaluarea sa privind nevoile reziduale de finanțare externă înainte de încheierea procedurii legislative referitoare la acest pachet din cadrul AMF II.

Cu deosebită considerație,

Jean Arthuis


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Asistență macrofinanciară pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Referințe

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Data prezentării la PE

29.6.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

7.7.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Raportori

Data numirii

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Examinare în comisie

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Membri supleanți prezenți la votul final

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Data depunerii

17.10.2016

Aviz juridic - Politica de confidențialitate