Postup : 2016/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0296/2016

Predkladané texty :

A8-0296/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0447

SPRÁVA     ***I
PDF 627kWORD 89k
17.10.2016
PE 585.790v02-00 A8-0296/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Emmanuel Maurel

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ROZPOČET
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

(COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0431),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0242/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté v rovnaký deň ako rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku(1),

  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci a list Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0296/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Únia v záujme podpory stabilizácie hospodárstva a programu zásadných reforiem v Jordánsku poskytne Jordánsku makrofinančnú pomoc (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“) v maximálnej výške 200 miliónov EUR. Účelom pomoci je prispieť k pokrytiu potrieb Jordánska spojených s platobnou bilanciou, ako sa uvádza v programe MMF.

1.  Únia v záujme podpory stabilizácie hospodárstva a programu zásadných reforiem v Jordánsku poskytne Jordánsku makrofinančnú pomoc (ďalej len „makrofinančná pomoc Únie“) v maximálnej výške 350 miliónov EUR. Účelom pomoci je prispieť k pokrytiu potrieb Jordánska spojených s platobnou bilanciou, ako sa uvádza v programe MMF.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 dohodne s jordánskymi orgánmi na jasne vymedzených podmienkach v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienkach zameraných na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie, ktorým podlieha makrofinančná pomoc Únie a ktoré sa stanovia v spoločnom memorande o porozumení (ďalej len „memorandum o porozumení“). Podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov makroekonomických úprav a štrukturálnych reforiem, ktoré Jordánsko vykonáva s podporou MMF.

1.  Komisia sa v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 7 ods. 2 dohodne s jordánskymi orgánmi na jasne vymedzených podmienkach v oblasti hospodárskej politiky a finančných podmienkach zameraných na štrukturálne reformy a zdravé verejné financie, ktorým podlieha makrofinančná pomoc Únie, ktoré zahŕňajú časový rámec plnenia týchto podmienok a ktoré sa stanovia v spoločnom memorande o porozumení (ďalej len „memorandum o porozumení“). Podmienky v oblasti hospodárskej politiky a finančné podmienky stanovené v memorande o porozumení musia byť v súlade s dohodami alebo dohovormi uvedenými v článku 1 ods. 3 vrátane programov makroekonomických úprav a štrukturálnych reforiem, ktoré Jordánsko vykonáva s podporou MMF.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak podmienky uvedené v odseku 3 nie sú priebežne plnené, Komisia dočasne pozastaví alebo zruší vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie. V takýchto prípadoch oznámi Európskemu parlamentu a Rade dôvody tohto pozastavenia alebo zrušenia.

4.  Ak podmienky uvedené v odseku 3 nie sú splnené, Komisia dočasne pozastaví alebo zruší vyplácanie makrofinančnej pomoci Únie. V takýchto prípadoch oznámi Európskemu parlamentu a Rade dôvody tohto pozastavenia alebo zrušenia.

(1)

Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Z dôvodu svojej zemepisnej polohy je Jordánsko jednou z krajín, ktoré sú najpriamejšie postihnuté sýrskou krízou. Od roku 2011 je jeho hospodárstvo, založené najmä na službách a priemysle, značne poznačené nepokojmi, ktoré otriasajú regiónom.

Oslabenie cestovného ruchu a prílevu priamych zahraničných investícií, blokované obchodné trasy a opakované prerušovania dodávok zemného plynu z Egypta zabrzdili rast Jordánska a ovplyvnili jeho fiškálnu pozíciu. Konflikt v Sýrii a Iraku bráni jordánskym výrobkom, aby sa dostali na svoje historicky dané odbytiská. V roku 2015 konflikty v susednej Sýrii a Iraku naďalej narúšali zahraničný obchod Jordánska: rast sa spomalil (o 2,4 %) a zostávajúce potreby vonkajšieho financovania na obdobíe 2016–2017 sa odhadujú na približne 3,2 miliardy USD. V prvom polroku 2016 postihovala vysoká nezamestnanosť 14,6 % ekonomicky aktívneho obyvateľstva (33 % aktívnej mládeže a 23,7 % aktívnych žien).

Napriek tejto ťažkej situácii prijíma Jordánsko významný počet vysídlených osôb. Spolu s Libanonom prijíma najväčší počet utečencov v pomere k počtu obyvateľov na svete a zaviazalo sa, že uľahčí Sýrčanom prístup k zamestnaniu – oficiálne je zaregistrovaných 650 000 Sýrčanov ako utečencov a jordánske orgány uvádzajú údaj dokonca 1,4 milióna – nachádzajúcich sa na jeho území. Počet nejordánskych rezidentov sa za posledných päť rokov celkovo zdvojnásobil. Prevažná väčšina z nich nebýva v kempoch ale v mestských oblastiach, čo vytvára silný nátlak na jordánske verejné služby vrátane zdravotníctva a školstva. Dlh Jordánska predstavoval na konci roka 2015 93,4 % jeho HDP.

Partnerstvo medzi Jordánskom a Európskou úniou, jeho druhým najväčším obchodným partnerom, je síce len v začiatkoch, no jeho intenzita narastá. Po uzatvorení dohody o pridružení, ktorá bola podpísaná v roku 1997 a platnosť nadobudla v roku 2002, Jordánsko získalo v roku 2010 štatút „partnera EÚ s posilneným štatútom“. Od roku 2011 prebieha prípravný proces s cieľom uzatvoriť prehĺbenú a komplexnú dohodu o voľnom obchode (DCFTA). Vzhľadom na krízu a s cieľom pokryť zostatkové potreby vonkajšieho financovania Európska únia už Jordánsku poskytla makrofinančnú pomoc vo výške 180 miliónov EUR (rozhodnutie o poskytnutí pomoci v roku 2013, finančné prostriedky vyplatené v roku 2015). Európska únia musí naďalej pomáhať Jordánsku, aby sa vyrovnalo s problémami, ktorým čelí.

Medzinárodné spoločenstvo sa na konferencii hlavných darcov, ktorá sa konala 4. februára v Londýne (Supporting Syria and the Region), zaviazalo implementovať účinný a komplexný plán na podporu Jordánska. Krajine bola prisľúbená pomoc v celkovej výške 10 miliárd USD. Z tejto sumy sa EÚ zaviazala poskytnúť 2,39 miliardy EUR vrátane pôžičky vo výške 200 miliónov EUR na druhú vlnu makrofinančnej pomoci (MFA) v rámci nového paktu EU – Jordánsko (EU-Jordan Compact). Makrofinančná pomoc bude doplnená grantmi poskytovanými v rámci nástroja európskeho susedstva a programov na podporu rozpočtu, ktoré vykonáva EÚ. Jordánsko spĺňa demokratické podmienky (v nedávnej minulosti bol zaznamenaný pokrok súvisiaci so zriadením ústavného súdu a nezávislej volebnej komisie) a makroekonomické podmienky potrebné na poskytnutie makrofinančnej pomoci, operácia sa teda môže uskutočniť.

Vzhľadom na hospodárske ťažkosti, ktorým čelí Jordánsko, musí Európska únia preukázať podporu svojmu partnerovi, ktorého politika v oblasti prijímania utečencov vzbudzuje rešpekt. Spravodajca si preto želá, aby program makrofinančnej pomoci fungoval čo najskôr, aby z neho malo Jordánsko v tomto významnom momente konkrétny úžitok. Na záver spravodajca navrhuje Európskej komisii, aby preukázala pružnosť a inteligenciu pri rokovaní o „memorande o porozumení“ s jordánskymi orgánmi a na príslušných medzinárodných fórach a prostredníctvom konkrétnych opatrení pracovala na hľadaní riešení, ktoré môžu zmierniť prudko rastúce dlhové zaťaženie Jordánska.

Európsky parlament predpokladá, že táto makrofinančná pomoc Jordánsku sa bude vykonávať v súlade s osvedčenými postupmi, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú pri nástroji makrofinančnej pomoci, a najmä, že Jordánsku nebude uložený konkrétny harmonogram pre splnenie podmienok memoranda o porozumení medzi Európskou úniou a Jordánskom.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAHRANIČNÉ VECI

Ref. č.: D (2016)37818

Pán Bernd Lange

predseda Výboru pre medzinárodný obchod (INTA)

Vec:  Makrofinančná pomoc Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu - COM(2016) 431 final 2016/0197 (COD)

Vážený pán Lange,

Na základe schválenia koordinátormi Výboru pre zahraničné veci (AFET) a s cieľom umožniť rýchly proces v súvislosti s týmto návrhom, dovoľte mi, aby som Vám ako predseda výboru AFET predložil tento list, ktorý obsahuje stanovisko nášho výboru k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu.

Výbor AFET v plnej miere podporuje návrh Komisie. Ako viete, Jordánsko je dôležitou partnerskou krajinou pre EÚ so silnými hospodárskymi väzbami. V roku 2014 bola EÚ druhým najväčším obchodným partnerom Jordánska. Politické a bezpečnostné vzťahy sú takisto dôležité. Jordánsko je vďaka svojej geografickej polohe strategickou krajinou, pokiaľ ide o stabilitu a bezpečnosť v regióne. Dovoľte mi zdôrazniť strategickú úlohu, ktorú Jordánsko zohráva v koalícii zameranej proti ISIS, ako aj jeho rozšírené snahy v oblasti bezpečnosti a spravodajských služieb.

Od začiatku krízy v Sýrii v roku 2011 prijala krajina veľký počet sýrskych utečencov (približne 1,3 milióna), ako aj Iračanov, Líbyjčanov a Jemenčanov, čo vytvára zvýšený nátlak na hospodárstvo krajiny, jej verejné služby a infraštruktúru. Jordánsko je preto obzvlášť citlivé na súčasnú politickú a hospodársku nestabilitu, ktorej región čelí. Stabilita Jordánska má pre budúcnosť regiónu kľúčový význam, preto si krajina zaslúži, aby sa na účely zachovania tejto stabillity využili všetky dostupné prostriedky.

Výbor AFET preto víta návrh na druhú MFP, ako aj skutočnosť, že by bola súčasťou takzvaného paktu EU – Jordánsko (EU-Jordan Compact). Tento pakt je významnou iniciatívou, ktorá obsahuje konkrétne záväzky oboch strán (vrátane finančnej pomoci z EÚ) a ktorá simultánne rieši niekoľko politických priorít. Výbor opätovne pripomína potrebu upevniť partnerstvo medzi EÚ a Jordánskom v oblastiach politiky, bezpečnosti, obchodu a spolupráce. V tejto súvislosti víta vyhlásenia, ktoré predniesla VP/PK Mogherini 20. júla na 10. Asociačnom výbore EÚ – Jordánsko. Výbor vyjadruje osobitné potešenie, že poskytnutie makrofinančnej pomoci (ako sa uvádza v návrhu s. 11, odseky 19 a 20) je podmienené tým, že Jordánsko bude rešpektovať účinné demokratické mechanizmy vrátane pluralitného parlamentného systému a zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv.

Výbor AFET sa domnieva, že EÚ a medzinárodné finančné inštitúcie by mali poskytnúť potrebnú podporu Jordánsku s cieľom zaistiť stabilitu pre samotnú krajinu, ako aj región. Ako predseda výboru opätovne zdôrazňujem, že je dôležité poskytnúť kráľovstvu primeranú podporu a ďalej pokračovať v politickom a hospodárskom dialógu medzi Európskou úniou a Jordánskom.

Som presvedčený, že výbor INTA zohľadní túto pozíciu v plnej miere tak pri prijímaní svojej pozície, ako aj na rokovaniach s Radou.

S úctou,

Elmar Brok

CC:  predsedníčka Delegácie pre vzťahy s krajinami Mašreku Marisa Matias

  spravodajca Emmanuel Maurel


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ROZPOČET

D(2016) 40152

Pán Bernd Lange

predseda

Výbor pre medzinárodný obchod

                ASP 12G205

Vec:   Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

Vážený pán predseda,

Výbor pre medzinárodný obchod pripravuje správu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu, 2016/0197 (COD), vo výške 200 miliónov EUR.

Namiesto formálneho stanoviska sa koordinátori Výboru pre rozpočet rozhodli predložiť pozíciu formou listu.

Na oficiálnej návšteve Jordánska v máji 2016 mala delegácia Výboru pre rozpočet skutočnú príležitosť preskúmať mieru preťaženia, ktorou trpia zdroje Jordánska v dôsledku prílevu utečencov, ako aj širokú škálu hospodárskych a finančných následkov sýrskej krízy a regionálnej nestability. V súvislosti s týmito výzvami poslanci vyzdvihli odolnosť krajiny a hostiteľských komunít a zdôraznili, že by mala naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri zlepšovaní životných podmienok utečencov a stabilizácii regiónu.

Delegácia výboru BUDG, ktorá po návrate podala správu celému výboru, vzala na vedomie, že v súvislosti s krízou v Sýrii Únia zintenzívnila svoju finančnú pomoc Jordánsku, ktorá dosiahla sumu 293,6 milióna EUR vyčlenených v roku 2016. Pomoc sa prideľuje prostredníctvom niekoľkých nástrojov a mechanizmov, ide predovšetkým o nástroj európskeho susedstva (140 miliónov EUR v roku 2016), ale aj humanitárnu pomoc (53 miliónov EUR), nástroj na podporu stability a mieru (21,8 milióna), nástroj rozvojovej spolupráce (13 miliónov EUR) európsky nástroj na demokraciu a ľudské práva (0,8 milióna EUR) a v neposlednom rade trustový fond Madad v reakcii na sýrsku krízu (65 miliónov EUR). Okrem toho sa vzhľadom na priamy nátlak na verejné financie Jordánska v roku 2013 dohodlo na prvom balíku úverov makrofinančnej pomoci (MFP), ktoré sa vyplatili v roku 2015.

Delegácia výboru BUDG vzala na vedomie, že medzinárodná komunita vrátane Únie prisľúbila ďalšiu finančnú pomoc na konferencii s názvom Podpora Sýrie a okolitého regiónu, ktorá sa konala 4. februára 2016 v Londýne. Jordánsko v tejto súvislosti predstavilo niekoľko plánovaných opatrení zameraných na zvýšenie počtu detí začlenených do vzdelávacieho procesu a tvorbu príležitostí na zamestnanie pre utečencov. Únia ako taká začala následne rokovať s Jordánskom o „paktoch“ vzájomných záväzkov.

Výbor pre rozpočet, ktorý má záujem o dôkladné posúdenie skutočných potrieb, došiel k tomuto záveru:

Súčasný balík MFP II by sa mal bezodkladne prijať ako súčasť záväzkov Londýnskej konferencie s cieľom posilniť odolnosť krajiny a hosťovských komunít. Komisia by mala zároveň dokázať, že čo sa týka Londýnskeho záväzku, vie konať rýchlo a účinne.

Únia by mala súčasne zaistiť, že Jordánsko naozaj zlepší prístup utečencov k vzdelávaniu a na pracovný trh. Jordánsko by takisto malo spolupracovať na hľadaní riešenia pre utečencov, ktorí sú momentálne uviaznutí, bez primeranej humanitárnej pomoci, na hraniciach Sýrie a Jordánska.

Vzhľadom na to, že jordánske orgány požiadali o novú MFP vo výške 350 miliónov EUR, by Komisia nemala využiť manévrovací priestor v rozpočte EÚ ako jeden z dôvodov na zníženie sumy na 200 miliónov EUR. Výbor pre rozpočet je v plnej miere informovaný o súčasnom nedostatku dostupných fondov v okruhu 4 (Globálna Európa) a konštatuje, že 9 % financovanie Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia (6,75 EUR milióna ročne počas dvoch rokov) by pravdepodobne bolo možné začleniť bez toho, aby to ovplyvnilo ďalšie politiky, do finančného plánovania rozpočtového riadku, pri ktorom sa, podľa súčasného stavu viacročného finančného rámca, očakáva, že bude v blízkej budúcnosti predstavovať viac ako 220 miliónov EUR ročne. Vzhľadom na premenlivú situáciu Výbor pre rozpočet očakáva, že Komisia pred ukončením legislatívneho postupu v súvislosti s balíkom MFP II potvrdí alebo zaktualizuje svoje hodnotenie zvyšných potrieb vonkajšieho financovania krajiny.

S úctou,

Jean Arthuis


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Makrofinančná pomoc Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

Referenčné čísla

COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

Dátum predloženia v EP

29.6.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

7.7.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

7.7.2016

BUDG

7.7.2016

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

12.7.2016

BUDG

7.10.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Emmanuel Maurel

13.7.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

31.8.2016

26.9.2016

 

 

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Dátum predloženia

17.10.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia