Betänkande - A8-0296/2016Betänkande
A8-0296/2016

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien  

  17.10.2016 - (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)) - ***I

  Utskottet för internationell handel
  Föredragande: Emmanuel Maurel


  Förfarande : 2016/0197(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0296/2016
  Ingivna texter :
  A8-0296/2016
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

  (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0431),

  –  med beaktande av artiklarna 294.2 och 212 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0242/2016),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av Europaparlamentets och rådets gemensamma uttalande som antogs tillsammans med Europaparlamentets och rådets beslut nr 778/2013/EU av den 12 augusti 2013 om ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien[1],

    med beaktande av skrivelsen från utskottet för utrikesfrågor och skrivelsen från budgetutskottet,

  –  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0296/2016).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag    1

  Förslag till beslut

  Artikel 1 – punkt 1

   

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Unionen ska göra makroekonomiskt stöd till ett belopp av högst 200 miljoner EUR (nedan kallat unionens makroekonomiska stöd) tillgängligt för Jordanien i syfte att stödja Jordaniens ekonomiska stabilisering och en omfattande reformagenda. Stödet ska bidra till att täcka Jordaniens betalningsbalansbehov såsom de fastställs i IMF-programmet.

  1.  Unionen ska göra makroekonomiskt stöd till ett belopp av högst 350 miljoner EUR (nedan kallat unionens makroekonomiska stöd) tillgängligt för Jordanien i syfte att stödja Jordaniens ekonomiska stabilisering och en omfattande reformagenda. Stödet ska bidra till att täcka Jordaniens betalningsbalansbehov såsom de fastställs i IMF-programmet.

  Ändringsförslag    2

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1.  Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2, komma överens med de jordanska myndigheterna om vilka tydligt definierade ekonomipolitiska och finansiella villkor, med fokus på strukturreformer och sunda offentliga finanser, som ska knytas till unionens makroekonomiska stöd, och detta ska fastställas i ett samförståndsavtal (nedan kallat samförståndsavtalet). De ekonomiskpolitiska och finansiella villkor som anges i samförståndsavtalet ska vara förenliga med de avtal och överenskommelser som avses i artikel 1.3, inbegripet de program för makroekonomiska anpassningar och strukturreformer som genomförts av Jordanien med stöd från IMF.

  1.  Kommissionen ska, i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 7.2, komma överens med de jordanska myndigheterna om vilka tydligt definierade ekonomisk-politiska och finansiella villkor, med fokus på strukturreformer och sunda offentliga finanser, som ska gälla för unionens makroekonomiska stöd, och som ska innehålla en tidsram för uppfyllandet av dessa villkor, och detta ska fastställas i ett samförståndsavtal (nedan kallat samförståndsavtalet). De ekonomisk-politiska och finansiella villkor som anges i samförståndsavtalet ska vara förenliga med de avtal och överenskommelser som avses i artikel 1.3, inbegripet de program för makroekonomiska justeringar och strukturreformer som genomförts av Jordanien med stöd från IMF.

  Ändringsförslag    3

  Förslag till förordning

  Artikel 4 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4.  Om villkoren i punkt 3 inte uppfylls, och bristen inte är övergående, ska kommissionen tillfälligt skjuta upp eller ställa in utbetalningen av unionens makroekonomiska stöd. I sådana fall ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om skälen för det tillfälliga uppskjutandet eller inställandet av utbetalningen.

  4.  Om villkoren i punkt 3 inte uppfylls, ska kommissionen tillfälligt skjuta upp eller ställa in utbetalningen av unionens makroekonomiska stöd. I sådana fall ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om skälen för det tillfälliga uppskjutandet eller inställandet av utbetalningen.

  • [1]  EUT L 218, 14.8.2013, s. 15.

  MOTIVERING

  På grund av sin geografiska belägenhet är Jordanien ett av de länder som mest direkt drabbats av den syriska krisen. Sedan 2011 har landets ekonomi, som främst grundas på tjänstesektorn och industrin, väsentligt påverkats av de pågående regionala oroligheterna.

  Färre turister och lägre inflöden av utländska direktinvesteringar, blockerade handelsvägar och upprepade störningar i flödet av naturgas från Egypten, har pressat tillväxten och tyngt ned Jordaniens statsfinanser. Konflikterna i Syrien och Irak har berövat de jordanska produkterna deras traditionella marknader. Den ihållande konflikten i grannländerna fortsatte 2015 att störa Jordaniens utrikeshandel. Tillväxten bromsades (2,4 %) och de kvarstående externa finansieringsbehoven för perioden 2016–2017 har beräknats till cirka 3.2 miljarder USD. Under första kvartalet 2016 var arbetslösheten mycket hög och drabbade 14,6 % av den aktiva befolkningen (33 % av de unga arbetstagarna och 27,7 % av kvinnorna).

  Trots dessa besvärliga omständigheter har Jordanien tagit emot ett stort antal fördrivna befolkningsgrupper. Tillsammans med Libanon har Jordanien tagit emot mer flyktingar i förhållande till befolkningens storlek än något annat land i världen, och landet har åtagit sig att underlätta tillträdet till anställning för syrier – 650 000 syrier har officiellt registrerats som flyktingar, men de jordanska myndigheterna talar om upp till 1,4 miljoner som befinner sig i landet. Totalt har antalet bosatta personer som inte är jordanier fördubblats på fem år. De allra flesta lever inte i läger utan i stadsområden, vilket sätter stort tryck på Jordaniens offentliga tjänster, framför på området för hälsa och sjukvård. Jordaniens statsskuld uppgick till 93,4 % av landets BNP i slutet av 2015.

  Jordanien har ett nytt men allt närmare partnerskap med Europeiska unionen, som är dess näst största handelspartner. Ett associeringsavtal ingicks 1997 och trädde i kraft 2002, och 2010 ingicks ett partnerskap om avancerad status mellan EU och Jordanien. Den förberedande fasen inför ett djupgående och omfattande frihandelsavtal (DCFTA) inleddes 2011. På grund av krisen och för att täcka landets kvarstående externa finansieringsbehov, har EU redan beviljat Jordanien ett makroekonomiskt stöd på 180 miljoner euro (beslutet fattades 2013, utbetalning 2015). EU måste fortsätta att hjälpa Jordanien att lösa de utmaningar landet står inför.

  Vid den stora givarkonferensen i London den 4 februari 2016 (stöd till Syrien och regionen) lovade världssamfundet att genomföra ett övergripande stödpaket för Jordanien. Det utlovade stödet uppgick totalt till 10 miljarder USD. Av detta belopp har EU lovat att täcka 2,39 miljarder EUR, varav ett lån på 200 miljoner EUR till ett andra makroekonomiskt stöd, som ska ingå i den s.k. EU-Jordan Compact. Detta stöd ska komplettera de bidrag som mobiliserats inom ramen för det europeiska grannskapsinstrumentet och de budgetstödpaket som EU håller på att genomföra. Eftersom Jordanien nu uppfyller de nödvändiga demokratiska (framsteg har nyligen gjorts med införandet av en konstitutionsdomstol och en oberoende valkommission) och makroekonomiska villkoren för beviljandet av det makroekonomiska stödet kan stödet genomföras.

  När det gäller de ekonomiska svårigheter som Jordanien står inför, måste EU visa sitt stöd för sin partner, vars flyktingmottagningspolitik förtjänar respekt. Föredraganden skulle därför vilja att det makroekonomiska stödprogrammet genomförs så snart som möjligt för att kunna komma Jordanien till gagn vid denna kritiska tidpunkt. Föredraganden föreslår att kommissionen visar flexibilitet och intelligens när man förhandlar om samförståndsavtalet med de jordanska myndigheterna och att den, i behöriga internationella forum eller via konkreta åtgärder, verkar för att finna lösningar för att lätta Jordaniens snabbt växande skuldbörda.

  Europaparlamentet utgår från att det makroekonomiska stödet till Jordanien kommer att genomföras i enlighet med den bästa praxis som för närvarande tillämpas för det makroekonomiska stödinstrumentet och, i synnerhet, att ingen specifik tidsplan kommer att påtvingas Jordanien för uppfyllandet av villkoren i det samförståndsavtal som ingåtts mellan EU och Jordanien.

  BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR

  Referens: D (2016)37818

  Bernd Lange

  Ordförande för utskottet för internationell handel (INTA)

  Ärende:  Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien – COM(2016)04312016/0197(COD)

  Efter godkännande av samordnarna i utrikesutskottet (AFET) och i syfte att möjliggöra ett snabbt förfarande för behandlingen av detta förslag, vill jag som utrikesutskottets ordförande genom denna skrivelse lämna vårt utskotts synpunkter på förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien.

  AFET-utskottet stöder till fullo kommissionens förslag. Som bekant är Jordanien ett viktigt partnerland för EU och vi har starka ekonomiska band. EU var 2014 Jordaniens näst största handelspartner. De politiska och säkerhetsmässiga förbindelserna är också betydelsefulla. Jordaniens geografiska läge innebär att landet har en strategisk betydelse för stabiliteten och säkerheten i regionen. Jag vill också betona Jordaniens strategiska roll i koalitionen mot IS och dess utökade insatser både i fråga om säkerhet och underrättelseverksamhet.

  Sedan krisen i Syrien bröt ut 2011 tar Jordanien emot ett stort antal syriska flyktingar (cirka 1,3 miljoner), liksom flyktingar från Irak, Libyen och Yemen, vilket ökar trycket på dess ekonomi, dess offentliga tjänster och infrastruktur. Jordanien är därför särskilt sårbart för den nuvarande instabiliteten i regionen, både i politiskt och ekonomiskt hänseende. Regionens framtid kräver ett stabilt Jordanien och landet förtjänar att alla åtgärder som kan bidra till att upprätthålla denna viktiga stabilitet vidtas.

  AFET-utskottet gläder sig därför över förslaget om ett andra makroekonomiskt stöd och över att det ska ingå i den s.k. EU-Jordan Compact. EU-Jordan Compact är ett mycket viktigt initiativ, som innehåller detaljerade åtaganden från båda sidor (däribland ekonomiskt stöd från EU) och samtidigt syftar till att åtgärda ett antal politiska prioriteringar. Utskottet betonar behovet av att skapa ett starkare partnerskap mellan EU och Jordanien på det politiska, säkerhetsmässiga, handelsmässiga och samarbetsrelaterade området. I detta sammanhang välkomnar utskottet förklaringarna av den 20 juli från den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini i samband med den tionde associeringskommittén EU–Jordanien. Utskottet välkomnar i synnerhet förhandsvillkoret för beviljande av unionens makroekonomiska stöd (punkterna 19 och 20, s.11 i förslaget), dvs. att Jordanien ska respektera gällande demokratiska mekanismer, däribland ett parlamentariskt flerpartisystem och rättsstatsprincipen, och garantera respekt för mänskliga rättigheter.

  AFET-utskottet anser att EU och de internationella finansinstituten bör bevilja Jordanien nödvändigt stöd för att säkra stabiliteten i landet och i regionen. I egenskap av utskottets ordförande vill jag framhäva betydelsen av att bevilja konungariket lämpligt stöd och vidareutveckla den politiska och ekonomiska dialogen mellan Europeiska unionen och Jordanien.

  Jag är övertygad om att INTA-utskottet vederbörligen kommer att beakta våra synpunkter när det antar sin ståndpunkt och i samband med förhandlingarna med rådet.

  Med vänlig hälsning,

  Elmar Brok

  Kopia:  Marisa Matias, ordförande för delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna,

    Emmanuel Maurel, föredragande

  BILAGA: SKRIVELSE FRÅN BUDGETUTSKOTTET

  D(2016) 40152

  Bernd Lange

  Ordförande

  Utskottet för internationell handel

                  ASP 12G205

  Ärende:   Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

  Utskottet för internationell handel håller på att utarbeta ett betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien 2016/0197 (COD), motsvarande ett belopp på 200 miljoner euro.

  Budgetutskottets samordnare har beslutat att presentera sin ståndpunkt genom en skrivelse i stället för ett formellt yttrande.

  Vid en officiell resa till Jordanien i maj 2016 fick budgetutskottets delegation möjlighet att utvärdera inte bara det tryck som flyktingströmmarna sätter på Jordaniens resurser, utan också det breda spektrum av ekonomiska och finansiella konsekvenser till följd av krisen i Syrien och den regionala instabiliteten. Delegationsmedlemmarna lovordade landets och värdsamhällenas motståndskraft inför dessa utmaningar, och betonade den centrala roll som Jordanien måste fortsätta att spela för att förbättra flyktingarnas levnadsvillkor och stabilisera regionen.

  BUDG-delegationen, som efter hemkomsten redogjorde för resan inför hela utskottet, konstaterade att unionen har trappat upp sitt finansiella stöd till Jordanien med hänsyn till krisen i Syrien, och att stödet nu uppgår till ett belopp på 293,6 miljoner euro för vilka åtaganden har ingåtts under 2016. Detta stöd kanaliseras via ett antal instrument och mekanismer, främst det europeiska grannskapsinstrumentet (140 miljoner euro 2016), men också humanitärt bistånd (53 miljoner euro), instrumentet som bidrar till stabilitet och fred (21,8 miljoner euro), finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (13 miljoner euro), det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (0,8 miljoner euro) och sist men inte minst Madad-fonden, vilken inrättats med anledning av Syrienkrisen (65 miljoner euro). Med hänsyn till det direkta trycket på Jordaniens offentliga finanser beviljades dessutom ett första paket av makroekonomiskt stöd 2013, vilket utbetalades 2015.

  BUDG-delegationen noterade att det internationella samfundet, däribland unionen, utlovade ytterligare finansiellt stöd vid konferensen i London den 4 februari 2016 på temat stöd till Syrien och regionen. Jordanien presenterade å sin sida ett antal åtgärder som man var beredd att vidta för att fler barn skulle få tillgång till utbildning och för att skapa arbetstillfällen för flyktingar. Unionen inledde därefter förhandlingar om ”överenskommelser” avseende ömsesidiga åtaganden med Jordanien.

  Budgetutskottet vill säkra en rigorös bedömning av de verkliga behoven och drar därför följande slutsatser:

  EU:s nya paket för makrofinansiellt stöd bör snabbt antas som en del av de åtaganden som ingicks vid konferensen i London i syfte att stärka landets och värdsamhällenas motståndskraft. Kommissionen bör under tiden också visa att den snabbt och effektivt kan uppfylla de löften som gjordes i London.

  Unionen bör parallellt med detta säkerställa att Jordanien verkligen förbättrar flyktingarnas tillgång till utbildning och till arbetsmarknaden. Jordanien bör också bidra till att finna en lösning när det gäller de flyktingar som för närvarande sitter fast, utan adekvat humanitärt bistånd, vid gränsen mellan Syrien och Jordanien.

  Jordaniens myndigheter begärde ett nytt makroekonomiskt stöd på 350 miljoner euro, men kommissionen bör inte utnyttja det ”tillgängliga handlingsutrymmet i EU:s budget” som ett av skälen till att minska beloppet till 200 miljoner euro. Budgetutskottet är fullt medvetet om den aktuella bristen på tillgängliga medel under rubrik 4 (Europa i världen), men konstaterar att inbetalningarna (till satsen 9 %) till garantifonden för åtgärder avseende tredjeland (6,75 miljoner euro per år under två år) antagligen skulle kunna utnyttjas utan att detta påverkar andra politikområden i samband med planeringen av en budgetpost som, inom ramen för den nuvarande fleråriga budgetramen, förväntas uppgå till mer än 220 miljoner euro årligen under de kommande åren. I en snabbt föränderlig situation, förväntar sig budgetutskottet därför att kommissionen bekräftar eller uppdaterar sin bedömning av landets kvarstående externa finansieringsbehov innan förfarandet om detta ytterligare makroekonomiska stödpaket slutförs.

  Med vänlig hälsning,

  Jean Arthuis

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

  Referensnummer

  COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD)

  Framläggande för parlamentet

  29.6.2016

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  INTA

  7.7.2016

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  AFET

  7.7.2016

  BUDG

  7.7.2016

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  AFET

  12.7.2016

  BUDG

  7.10.2016

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Emmanuel Maurel

  13.7.2016

   

   

   

  Behandling i utskott

  31.8.2016

  26.9.2016

   

   

  Antagande

  13.10.2016

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  31

  1

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

  Ingivande

  17.10.2016