RAPORT Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

  17.10.2016 - (2016/2087(IMM))

  Õiguskomisjon
  Raportöör: Tadeusz Zwiefka

  Menetlus : 2016/2087(IMM)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0297/2016
  Esitatud tekstid :
  A8-0297/2016
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  Jane Collinsi eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse kohta

  (2016/2087(IMM))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Jane Collinsi 3. mail 2016. aastal esitatud ja täiskogu istungil 11. mail 2016. aastal teatavaks tehtud taotlust kaitsta tema eesõigusi ja puutumatust seoses Londoni ülemkohtu Queen’s Bench Divisionis poolelioleva tsiviilkohtumenetlusega (taotlus nr HQ14DO4882),

  –  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 ära kuulanud James Carveri, kes esindas Jane Collinsit,

  –  võttes arvesse protokolli nr 7 (Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide kohta) artikleid 7, 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid[1],

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2 ning artikleid 7 ja 9,

  –  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0297/2016),

  A.  arvestades, et Jane Collins esitas taotluse kaitsta tema kui parlamendiliikme eesõigusi ja puutumatust seoses Londoni ülemkohtu Queen’s Bench Divisionis poolelioleva tsiviilkohtumenetlusega;

  B.  arvestades, et esiteks puudutab see taotlus protokolli artiklit 7, milles sätestatakse, et Euroopa Parlamendi liikmel on õigus sõita Euroopa Parlamenti ja sealt tagasi ilma haldus- või muude piiranguteta oma vabale liikumisele;

  C.  arvestades, et taotluse see osa viitab tõsiasjale, et Jane Collinsit on väidetavalt takistatud sõitmast parlamendi koosolekutele tema suhtes algatatud kohtumenetluse ajakava tõttu;

  D.  arvestades, et protokolli artiklit 7 ei kohaldata siiski kohtumenetlusest tulenevatele piirangutele, kuna neid käsitletakse eraldi eeskirjades protokolli[2] artiklites 8 ja 9, ja parlamendiliikme eesõiguste kaitsmise taotlus protokolli artikli 7 alusel ei ole seega vastuvõetav;

  E.  arvestades, et teiseks puudutab taotlus Euroopa Parlamendi liikme vabaduse kaitset protokolli artikli 8 alusel, kuna parlamendiliikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu;

  F.  arvestades, et see osa taotlusest on seotud tõsiasjaga, et Jane Collinsi vastu esitati Ühendkuningriigis tsiviilhagi kahju, sh tõsise kahju tekitamise, laimamise ja solvamise eest, samuti taotleti tema suhtes kohtumäärust, et takistada teda vaidlusaluseid seisukohti kordamast;

  G.  arvestades, et väidetav laimamine ja solvamine on seotud Jane Collinsi esitatud süüdistustega erakonna konverentsil;

  H.  arvestades, et protokolli artiklis 8 sätestatud puutumatust kohaldatakse ainult nendele Euroopa Parlamendi liikmete seisukohtadele, mida parlamendiliikmed väljendavad kohustuste täitmise käigus;

  I.  arvestades, et väide, mille parlamendiliige esitas väljaspool Euroopa Parlamendi territooriumit, loetakse parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuseks ainult juhul, kui see vastab subjektiivsele hinnangule, millel on otsene ja ilmselge seos nende kohustuste täitmisega[3];

  J.  arvestades, et vaidlusaluste seisukohtade ja Jane Collinsi kohustuste vahel Euroopa Parlamendi liikmena ei ole siiski otsest ja ilmset seost, kuna need seisukohad ei ole seotud tema tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena ega Euroopa Liidu poliitikaga ning need esitati riigi tasandi poliitilise arutelu käigus;

  K.  arvestades, et protokolli artikkel 8 ei hõlma seega vaidlusaluseid seisukohti;

  1.  otsustab mitte kaitsta Jane Collinsi eesõigusi ja puutumatust;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Ühendkuningriigi pädevale ametiasutusele, sealhulgas kohtunik Warbyle.

  • [1]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, punktid 49 ja 51.
  • [3]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C163/10, ECLI: EU:C:2011:543.

  SELETUSKIRI

  I. TAUST

  Euroopa Parlamendi president tegi 11. mail 2016. aastal toimunud täiskogu istungil kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 1 teatavaks, et Jane Collins on esitanud 3. mail 2016. aastal taotluse kaitsta tema puutumatust.

  Taotlus on järgmine:

  „Palun lugupidamisega parlamendil kaitsta:

  1. minu puutumatust vastavalt artiklile 8 (täielik puutumatus) ja

  2. minu liikumisvabadust, et osaleda parlamendi töös ja täita oma kohustusi.

  Minu vastu on algatatud kohtuasi arvamuse avaldamise eest, mida tegin Euroopa Parlamendi liikmena ja oma kohustuste täitmise käigus. Parlamendiliikme vastu võetud meetmed arvamuse avaldamise eest avalikkuse huvides ja ametikohustuste täitmise käigus õõnestavad parlamendi kui demokraatliku seadusandliku kogu usaldusväärsust.

  Pädev asutus ei ole teinud taotlust Euroopa Parlamendi liikme eesõiguste ja puutumatuse äravõtmiseks.

  Olen teinud kohtumenetluse käigus kõik endast oleneva, et teha Inglismaa kohtutega koostööd ja teavitada neid oma rollist Euroopa Parlamendi ja minu valimisringkonna elanike teenistuses. Asjaosalised on aga keeldunud tunnistamast mu ülesandeid ja kohustust osaleda Euroopa Parlamendi täiskogu istungitel. Seda on käimasolevas kohtumenetluses tõlgendatud koguni raskendava asjaoluna.

  Lisaks on mind kohtuliku keeluga ähvardades püütud takistada sõitmast Brüsselisse ja Strasbourgi parlamendi töös osalema.

  Paluksin ka teie isikliku selgitust selle kohta, kuidas kohaldatakse puutumatust vastavalt artiklile 9 Ühendkuningriigist pärit parlamendiliikmele. Artikkel 9 tunnistab parlamendiliikmete samasuguseid eesõigusi ja puutumatust, nagu tunnistavad liikmesriikide parlamendid. Ühendkuningriigi puhul kehtib see eesõigus ainult Westminsteri palee territooriumil. Euroopa Parlamendi liikmetel ei ole õigust täita oma kohustusi Westminsteri palees. Westminster on minu esindatavast valimisringkonnast paljude miilide kaugusel.

  Minu vastu algatatud kohtuasjas on tunnistatud, et arvamus, mida ma väljendasin, täites oma kohustusi Euroopa Parlamendi liikmena, kanti Ühendkuningriigi parlamendi telekanali kaudu üle Westminsteri paleesse.

  Kohtumenetluse tuum on see, et arvamus, mida ma selles ülekandes väljendasin, kahjustas väidetavalt hagejate mainet Westminsteris.

  Palun teil täpsustada:

  1. missugune on artikli 9 alusel kaitstud alale tehtava ülekande staatus, ning

  2. missugune on Ühendkuningriigist Euroopa parlamenti valitud liikmete staatus, kellel tegelikkuses keelatakse seda eesõigust kasutada?

  Vastavalt kohtunik Warby 29. aprillil 2015. aasta hagiavalduse muudetud üksikasjadele esines Jane Collins 26. septembril 2014 Ühendkuningriigi Iseseisvuspartei (UKIP) konverentsil Doncasteris ning laimas hagi esitanud isikuid, kes on nimetatud parteisse kuuluvad Ühendkuningriigi parlamendiliikmed. Collins põhjustas laimavate väidete leviku meediasse ja avalikkusele (sealhulgas ürituse otseülekandes BBC parlamendi telekanalis).

  Hagi üksikasjade kohaselt väitis Collins, et hagejad teadsid paljusid detaile Rotherhamis kuueteist aasta jooksul toimunud laste seksuaalsest ärakasutamisest, mille käigus Aasia päritolu mehed vägistasid, peksid, mõjutasid alkoholi ja uimastitega ning ähvardasid vägivallaga umbkaudu 1400 last. Collinsi väite kohaselt otsustasid hagejad teadlikult mitte sekkuda, vaid lasid kuritarvitamistel jätkuda, ning tegid seda poliitilise korrektsuse, poliitilise arguse või poliitilise isekuse tõttu, ning seetõttu on nad süüdi niivõrd raskes väärteos, et see oli või peaks olema kriminaalkuritegu, kuna abistati ja toetati toimepanijaid, ja seega on hagejad sama palju süüdi kui toimepanijaid.

  Hagejad väidavad, et neile on tekitatud kahju, sh tõsist kahju laimamise ja solvamisega ning nad nõuavad kõnealuste väidete edasise avaldamise kohtulikku keelustamist.

  Pr Collins kutsuti õiguskomisjoni ette, et teda ära kuulata, kuid ta otsustas saata ennast esindama parlamendiliikme Jim Carveri.

  II. ÕIGUSLIK KÄSITLUS

  a) Aluslepingud

  Euroopa Liidu toimimise lepingu protokoll nr 7 privileegide ja immuniteetide kohta Euroopa Liidus

  „Artikkel 7

  Euroopa Parlamendi istungipaika sõitvate või sealt lahkuvate Euroopa Parlamendi liikmete vaba liikumise suhtes ei kehtestata ühtegi haldus- ega muud piirangut.

  Tolli- ja valuutakontrolli suhtes võimaldatakse Euroopa Parlamendi liikmetele:

  a) nende oma valitsuse poolt samad soodustused, mis välismaal ajutisel ametilähetusel olevatele kõrgetele ametnikele;

  b) teiste liikmesriikide valitsuste poolt samad soodustused, mis välisriikide valitsuste esindajatele ajutisel ametilähetusel.

  Artikkel 8

  Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

  Artikkel 9

  Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

  a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

  b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

  Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

  Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.“

  b) Euroopa Kohtu kohtupraktika

  Mote vs parlament[1]

  48 Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et protokolli artikli 7 esimese lõiguga keelatakse liikmesriikidel kehtestada parlamendiliikmete liikumisvabadusele halduspiiranguid, eriti maksualase praktikaga (Euroopa Kohtu 15. septembri 1981. aasta otsus kohtuasjas 208/80: Bruce of Donington, EKL 1981, lk 2205, punkt 14). Nagu nimetatud säte täpsustab, on privileegi eesmärk tagada parlamendiliikme vabadus sõita parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

  49 Siiski on oluline rõhutada, et kuigi protokolli artikli 7 esimeses lõigus, mis viitab haldus- „või muudele” piirangutele, ei ole need piirangud loetletud ammendavalt, ei hõlma need kohtumenetlusest tulenevaid piiranguid, kuna viimati nimetatud kuuluvad artikli 9 kohaldamisalasse, mis kehtestab immuniteetide õigusliku regulatsiooni, välja arvatud nende puhul, mis kuuluvad artiklis 8 ette nähtud parlamendisaadikute poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häältega seonduvate immuniteetide spetsiifilisse kohaldamisalasse. Nimelt on kohtumenetlust sõnaselgelt mainitud protokolli artikli 9 esimese lõigu punktis b kui nende takistuste hulka kuuluvat, mida parlamendiliikme suhtes parlamendi istungjärkude ajal muu liikmesriigi kui tema oma riigi territooriumil ei kohaldata. Samuti on protokolli artikli 9 esimese lõigu punkti a kohaselt parlamendiliikmel samal ajavahemikul oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel, millest mõned kaitsevad riigi parlamendi liikmeid kohtumenetluse eest, mida nende suhtes võidaks alustada. Lõpuks näeb artikli 9 teine lõik ette, et parlamendiliikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi. Asjaolu, et see säte – mis nagu protokolli artikli 7 esimene lõik kaitseb parlamendiliikmeid liikumisvabaduse rikkumise eest – olemas on, kinnitab, et viimati nimetatud sättes mainitud piirangud ei hõlma kõiki võimalikke parlamendiliikmete liikumisvabaduse takistusi, ning nagu nähtub eespool analüüsitud artikli 9 sätetest, tuleb kohtumenetlust pidada selle viimase artikliga kehtestatud õigusliku regulatsiooni alla kuuluvaks.

  50 Seega on protokolli artikli 9 eesmärk tagada parlamendiliikmete sõltumatus, vältides seda, et neile avaldatakse parlamendi istungjärkude ajal survet, mis seisneb arreteerimise ja kohtumenetlusega ähvardamises (Esimese Astme Kohtu presidendi 2. mai 2000. aasta määrus kohtuasjas T-17/00 R: Rothley jt vs. parlament, EKL 2000, lk II2085, punkt 90).

  51 Protokolli artikli 7 ülesanne on kaitsta parlamendiliikmeid nende liikumisvabadusele seatavate piirangute eest, välja arvatud kohtulikud piirangud.

  Kriminaalmenetlus Aldo Patriciello vastu[2]

  [V]äide, mille parlamendiliige esitas väljaspool Euroopa Parlamendi hoonet ja mis andis tema päritoluriigis aluse kriminaalmenetluseks laimamises seisneva süüteo asjas, kujutab endast parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust nimetatud sätte tähenduses vaid juhul, kui see väide vastab subjektiivsele hinnangule, millel on otsene ja ilmselge seos nende kohustuste täitmisega Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab otsustama, kas need tingimused on põhikohtuasja puhul täidetud.

  c) Euroopa Parlamendi kodukord

  „Artikkel 6

  Puutumatuse äravõtmine

  1. Oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel võtab parlament meetmeid enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamiseks ja oma liikmete sõltumatuse tagamiseks nende ülesannete täitmisel. Puutumatuse äravõtmise taotlust hinnatakse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklite 7, 8 ja 9 ning käesolevas artiklis osutatud põhimõtete kohaselt.

  Artikkel 7

  Eesõiguste ja puutumatuse kaitse

  3. Parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus ei ole vastuvõetav, kui sama kohtumenetlusega seoses on juba esitatud sellelt parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise või selle kaitsmise taotlus, olenemata sellest, kas otsus on selleks hetkeks juba vastu võetud või mitte.

  4. Parlamendiliikme eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotluse läbivaatamist ei jätkata, kui sama kohtumenetlusega seoses on esitatud taotlus sellelt parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmiseks.

  5. Juhul kui on võetud vastu otsus parlamendiliikme eesõigusi ja puutumatust mitte kaitsta, võib parlamendiliige esitada koos uute asitõenditega otsuse uuesti läbivaatamise taotluse. Otsuse läbivaatamise taotlus ei ole vastuvõetav, kui otsuse vastu on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263 alusel esitatud hagi või kui president ei pea uusi esitatud tõendeid piisavalt põhjendatuks, et läbivaatamist õigustada.“

  b) Siseriiklikud õigusnormid

  Ühendkuningriigis kaitseb sõnavabaduse eesõigus parlamendi mõlema koja aruteludes öeldut. 1689. aasta seaduse Bill of Rights artiklis 9 on sätestatud, et sõnavabadust ja parlamendi arutelusid või menetlusi ei tohi piirata ega küsimuse alla seada ükski kohus ega muu asutus väljaspool parlamenti. Sõna „menetlusi“ tõlgendatakse laialt, nii et see hõlmab kõike, mida öeldakse või tehakse ametlikes menetlustes mõlemas parlamendikojas või nende komisjonides, samuti vestlusi, kirju ja muid dokumente, mis on otseselt nende menetlustega seotud. Parlamendi eesõigust ei kohaldata aga väljaspool parlamenti öeldu suhtes[3].

  II. KAVANDATUD OTSUSE PÕHJENDUS

  a) Protokolli artikkel 7

  Pr Collins väidab, et tema vastu algatatud kohtumenetlusega on tal takistatud sõita parlamendikoosolekutele, mis on vastuolus protokolli artikliga 7.

  Mote kohtuotsuse põhjal on aga selge, et protokolli artiklit 7 ei kohaldata kohtumenetlusest tulenevatele piirangutele, kuna neid käsitletakse eraldi eeskirjades protokolli artiklites 8 või 9.

  Parlamendiliikme eesõiguste kaitsmise taotlus protokolli artikli 7 alusel ei ole seega vastuvõetav.

  b) Protokolli artikkel 8

  Tuleb ka arvestada, et vastavalt protokolli artiklile 8 ei tohi Euroopa Parlamendi liikmeid üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

  See osa taotlusest on seotud tõsiasjaga, et Jane Collinsi vastu esitati Ühendkuningriigis tsiviilhagi kahju, sh tõsise kahju tekitamise, laimamise ja solvamise eest, samuti taotleti tema suhtes kohtumäärust, et takistada teda vaidlusaluseid seisukohti kordamast.

  Väidetav laimamine ja solvamine on seotud süüdistustega, mida Jane Collins esitas erakonna konverentsil, millest tehti ülekanne meediasse ja avalikkusele (sealhulgas tehti üritusest otseülekanne BBC parlamendi telekanalis).

  Tuleb ka silmas pidada, et protokolli artiklis 8 sätestatud puutumatust kohaldatakse ainult nendele Euroopa Parlamendi liikmete seisukohtadele, mida parlamendiliikmed väljendavad kohustuste täitmise käigus.

  Euroopa Liidu Kohtu praktika kohaselt loetakse väide, mille parlamendiliige esitas väljaspool Euroopa Parlamendi territooriumit, parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamuseks ainult juhul, kui see vastab subjektiivsele hinnangule, millel on otsene ja ilmselge seos nende kohustuste täitmisega[4]; Vaidlusaluste seisukohtade ja pr Collinsi kohustuste vahel Euroopa Parlamendi liikmena ei ole siiski otsest ja ilmset seost, kuna need seisukohad ei ole seotud tema tegevusega Euroopa Parlamendi liikmena ega Euroopa Liidu poliitikaga ning need esitati riigi tasandi poliitilise arutelu käigus.

  Protokolli artikkel 8 ei hõlma seega vaidlusaluseid seisukohti.

  b) Protokolli artikkel 9

  Pr Collins näib kinnitavat, et tema juhtum kuulub protokolli artikli 9 alla. Ühendkuningriigi parlamendiliikmetel ei ole aga kriminaal- ega tsiviilkohtuasjades puutumatust. 1999. aastal sõnastas parlamendiliikmete eesõiguste ühiskomisjon kohaldatavad eeskirjad järgmiselt: Kui parlamendiliiget süüdistatakse kuriteo toimepanekus, ei ole puutumatuse äravõtmine vajalik. Kui parlamendilige on vangis ja ei saa parlamendi töös osaleda, tuleb mõlemat parlamendikoda sellest asjaolust ainult teavitada. Sama põhimõtet kohaldatakse kohtadele, kus parlament kokku tuleb. Parlamendi territooriumil toime pandud kuritegu on kohtulikult karistatav. Parlamendiliiget võib territooriumil vahistada.[5]

  On täiesti selge, et seaduse Bill of Rights artiklit 9 ei saa pr Collinsi juhtumi puhul kohaldada protokolli artikli 9 kaudu, kuna Bill of Rights artikkel 9 on funktsionaalselt identne protokolli artikliga 8, kuid on mõeldud ainult riigi parlamendiliikmete kaitsmiseks.

  Seega protokolli artiklit 9 ei kohaldata.

  II. KOKKUVÕTE

  Eeltoodut arvestades ei ole pr Collinsi puutumatuse kaitsmiseks alust.

  • [1]  Viidatud eespool.
  • [2]  Eespool viidatud kohtuotsus (punkt 41).
  • [3]  Vt Handbook on the Incompatibilities and Immunity of Members of the European Parliament – aprill 2014, DG IPOL, poliitikaosakond C.
  • [4]  Vt eespool toodud viiteid Patriciello kohtuasjale.
  • [5]  Parlamendiliikmete eesõiguste ühiskomisjoni aruanne, 9. aprill 1999, lõige 242, tsiteeritud väljaandes Handbook on the Incompatibilities and Immunity of Members of the European Parliament – aprill 2014, DG IPOL, poliitikaosakond C.

  VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  12.10.2016

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  16

  3

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière