Izvješće - A8-0297/2016Izvješće
A8-0297/2016

  IZVJEŠĆE o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Jane Collins

  17.10.2016 - (2016/2087(IMM))

  Odbor za pravna pitanja
  Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka

  Postupak : 2016/2087(IMM)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0297/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0297/2016
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Jane Collins

  (2016/2087(IMM))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir zahtjev Jane Collins od 3. svibnja 2016., iznesen na plenarnoj sjednici 11. svibnja 2016., za zaštitu njezinih povlastica i imuniteta u okviru građanskog postupka koji se vodi protiv nje pred Administrativnim vijećem Visokoga suda u Londonu (zahtjev br. HQ14DO4882),

  –  uzimajući u obzir saslušanje Jamesa Carvera, koji je predstavljao Jane Collins, u skladu s člankom 9. stavkom 5. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir članke 7., 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europskom parlamentu neposrednim općim izborima,

  –  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 12. svibnja 1964., 10. srpnja 1986., 15. i 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011. i 17. siječnja 2013.[1],

  –  uzimajući u obzir članak 5. stavak 2. te članke 7. i 9. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0297/2016),

  A.  budući da je Jane Collins zatražila zaštitu svojih zastupničkih povlastica i imuniteta u vezi s građanskim postupkom koji se vodi protiv nje pred Administrativnim vijećem Visokoga suda u Londonu,

  B.  budući da se, kao prvo, zahtjev odnosi na zaštitu prava zastupnika u Europskom parlamentu da njihova sloboda kretanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Europskog parlamenta u skladu s člankom 7. Protokola ne podliježe nikakvim administrativnim ili drugim ograničenjima;

  C.  budući da se ovaj dio zahtjeva odnosi na činjenicu da je putovanje Jane Collins na parlamentarne sjednice navodno spriječeno zbog rasporeda sudskog postupka koji se vodi protiv nje;

  D.  međutim, budući da se članak 7. Protokola ne odnosi na ograničenja koja proizlaze iz pravnih postupaka, koja su obuhvaćena posebnim pravilima iz članka 8. i članka 9. Protokola[2], te da se zahtjev za obranu zastupničkih povlastica stoga smatra nedopustivim s obzirom na članak 7. Protokola;

  E.  budući da se, kao drugo, zahtjev odnosi na zaštitu odredbe iz članka 8. Protokola prema kojoj zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju svojih dužnosti;

  F.  budući da se ovaj dio zahtjeva odnosi na činjenicu da se protiv Jane Collins u Ujedinjenoj Kraljevini vodi privatna tužba u okviru koje se traži odšteta za navodnu klevetu i uvredu, uključujući kaznenu odštetu, te da je protiv nje podnesen zahtjev za zabranu ponavljanja spornih izjava;

  G.  budući da se tužba zbog klevete i uvrede odnosi na optužbe koje je Jane Collins iznijela na konferenciji stranke;

  H.  budući da se zastupnički imunitet u skladu s člankom 8. Protokola primjenjuje isključivo na mišljenja koja zastupnici u Europskom parlamentu izražavaju pri obnašanju svojih dužnosti;

  I.  budući da se za izjave koje su zastupnici u Europskom parlamentu dali izvan Europskog parlamenta smatra da su iznesene pri obnašanju njihovih dužnosti isključivo ako je riječ o izjavama koje predstavljaju subjektivno mišljenje koje je na izravan i očit način povezano s obnašanjem tih dužnosti[3];

  J.  budući da, međutim, ne postoji izravna i očita poveznica između spornih izjava i dužnosti Jane Collins kao zastupnice u Europskom parlamentu jer se one ne odnose na njezine aktivnosti zastupnice u Europskom parlamentu ili na politike Europske unije te su iznesene u kontekstu nacionalne političke rasprave;

  K.  budući da sporne izjave stoga nisu obuhvaćene člankom 8. Protokola;

  1.  odlučuje ne zaštititi povlastice i imunitete Jane Collins;

  2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu odluku i izvješće nadležnog odbora odmah proslijedi vlastima Ujedinjene Kraljevine, uključujući časnom sucu Warbyju.

  • [1]  Presuda Suda od 12. svibnja 1964., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Presuda Suda od 10. srpnja 1986., Wybot/Faure i drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
  • [2]  Presuda Općeg suda od 15. listopada 2008., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, stavci 49. i 51.;
  • [3]  Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543.

  OBRAZLOŽENJE

  I. KONTEKST

  Na plenarnoj sjednici održanoj 11. svibnja 2016. predsjednik je izjavio da je u skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika 3. svibnja 2016. zaprimljen zahtjev Jane Collins u pogledu zaštite njezina zastupničkog imuniteta.

  U njemu je navedeno sljedeće:

  „S poštovanjem tražim od Parlamenta da zaštiti:

  1. moj imunitet u skladu s člankom 8. (apsolutni imunitet) i

  2. moju slobodu kretanja do mjesta zasjedanja Parlamenta i izvršavanja mojih dužnosti.

  Protiv mene je pokrenut pravni postupak zbog izražavanja mišljenja u svojstvu zastupnice ovog Parlamenta pri obnašanju dužnosti. Mjerama koje se poduzimaju protiv zastupnika zbog izražavanja mišljenja koja su u javnom interesu iznesena pri obnašanju dužnosti ugrožava se integritet Parlamenta kao demokratske zakonodavne skupštine.

  Nadležno tijelo nije podnijelo nikakav zahtjev za ukidanje povlastica i imuniteta zastupniku u Parlamentu.

  Napravila sam sve što je u mojoj moći kako bih tijekom tog pravnog postupka surađivala s engleskim sudovima i obavijestila ih o svojoj ulozi zastupnice u Europskom parlamentu i zastupnice svojih birača. Međutim, uključene strane odbile su primiti na znanje moje dužnosti i obvezu prisustvovanja parlamentarnim plenarnim sjednicama. To je čak prikazano kao otegotna okolnost u aktualnom postupku.

  Osim toga, došlo je do više pokušaja ograničavanja mojeg kretanja od i do lokacije Parlamenta u Bruxellesu i Strasbourgu pod prijetnjom sudskog naloga.

  Također tražim Vaše osobno obrazloženje o primjeni imuniteta na zastupnika u Europskom parlamentu iz Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 9. U okviru članka 9. zastupnicima se pružaju povlastice i imuniteti istovjetni onima koje im dodjeljuju parlamenti država članica. U slučaju Ujedinjene Kraljevine, ta se povlastica primjenjuje samo na prostorije Westminsterske palače. Zastupnici u Europskom parlamentu nemaju pravo obnašati svoje dužnosti u Westminsterskoj palači. U mojem je slučaju Westminster miljama udaljen od izborne jedinice koju predstavljam.

  U pravnom postupku koji se vodi protiv mene istaknuto je da je mišljenje koje sam izrazila tijekom obnašanja dužnosti zastupnice u Europskom parlamentu emitirano preko televizijskog kanala parlamenta Ujedinjene Kraljevine u prostorije Westminsterske palače.

  Srž pravnog postupka koji se vodi protiv mene jest da je moje emitirano mišljenje navodno naštetilo ugledu podnositelja tužbe u prostorijama Westminsterske palače.

  Molim da razjasnite sljedeće:

  1. status emitiranja u područje zaštićeno u skladu s člankom 9. i

  2. koji je status zastupnika u Europskom parlamentu iz Ujedinjene Kraljevine kojima se u suštini uskraćuje pravo da se koriste tom povlasticom?”

  Prema dopunjenim navodima tužbe prema nalogu suca Warby od 29. travnja 2015., Jane Collins je 26. rujna 2014. na konferenciji stranke UKIP u Doncasteru izgovorila, objavila i iznijela medijima i općoj javnosti (uključujući javnim emitiranjem tog događaja na televizijskom kanalu „BBC Parliament”) riječi klevete o podnositeljima tužbe koji su zastupnici parlamenta Ujedinjene Kraljevine.

  Prema spomenutim navodima tužbe, Jane Collins izjavila je da su podnositelji tužbe imali saznanja o mnogim pojedinostima o seksualnom izrabljivanju djece koje se odvijalo u Rotherhamu tijekom razdoblja od 16 godina u kojem su muškarci azijskog porijekla silovali, tukli i izlagali alkoholu i drogama oko 1400 djece te im prijetili nasiljem, ali da se namjerno nisu uplitali već su dozvolili da se zlostavljanje nastavi, da su to učinili zbog političke korektnosti, političkog kukavičluka ili političke sebičnosti te da su stoga krivi za povredu koja je toliko ozbiljna da bi trebala biti kažnjiva jer se njome pomoglo počiniteljima i potaknulo ih na zlodjelo te su stoga podnositelji tužbe jednako krivi kao i počinitelji.

  Podnositelji tužbe traže odštetu, uključujući kaznenu odštetu, za klevetu i uvredu te zabranu daljnjeg objavljivanja.

  Jane Collins pozvana je na saslušanje pred Odborom za pravna pitanja, no odabrala je da je predstavlja Jim Carver, zastupnik u Europskom parlamentu.

  II. PRAVO

  (a) Ugovori

  Protokol br. 7 Ugovora o funkcioniranju Europske unije o povlasticama i imunitetima Europske unije

  „Članak 7.

  Slobodno kretanje članova Europskog parlamenta prilikom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Europskog parlamenta ne podliježe nikakvim administrativnim ili drugim ograničenjima.

  Članovima Europskog parlamenta odobravaju se u vezi s carinskom i deviznom kontrolom:

  (a) od strane njihove vlade, iste olakšice koje se odobravaju višim dužnosnicima prilikom putovanja u inozemstvo radi privremenih službenih misija;

  (b) od strane vlada ostalih država članica, iste olakšice koje se odobravaju predstavnicima stranih vlada na privremenim službenim misijama.

  Članak 8.

  Članovi Europskog parlamenta ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasanja pri obnašanju svojih dužnosti.

  Članak 9.

  Tijekom zasjedanja Europskog parlamenta njegovi članovi uživaju:

  (a) na državnom području svoje države, imunitet priznat članovima parlamenta te države;

  (b) na državnom području bilo koje druge države članice, imunitet od svake mjere zadržavanja i od sudskih postupaka.

  Na isti se način imunitet primjenjuje na članove tijekom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Europskog parlamenta.

  Ako je član zatečen u počinjenju kaznenog djela, nije moguće pozivanje na imunitet te u tom slučaju Europski parlament može ostvariti svoje pravo na ukidanje imuniteta jednom od svojih članova.

  (b) Relevantna sudska praksa Suda

  Mote protiv Parlamenta[1]

  48. Sud smatra da je cilj prvog stavka članka 7. Protokola zabraniti državama članicama da nametnu, među ostalim svojim praksama u pitanjima povezanima s oporezivanjem, administrativna ograničenja za slobodu kretanja zastupnika (predmet br. 208/80 Bruce of Donington [1981.] ECR 2205, stavak 14.). Kako je navedeno u toj odredbi, tom se povlasticom želi zajamčiti sloboda zastupnika da putuju do mjesta ili iz mjesta sastajanja Parlamenta.

  49. Međutim, ta ograničenja, iako nisu u potpunosti nabrojana u prvom stavku članka 7. Protokola koji se odnosi na administrativna „ili druga” ograničenja, ne obuhvaćaju ograničenja koja proizlaze iz pravnih postupaka s obzirom na to da takva ograničenja spadaju u područje primjene članka 9., kojim se utvrđuje pravni okvir za imunitet, osim u slučaju posebnog područja o kojem je riječ u članku 8. u pogledu izraženih mišljenja ili glasanja zastupnika pri obnašanju dužnosti. U podstavku (b) prvog stavka članka 9. Protokola navodi se pravni postupak kao jedno od ograničenja za primjenu zastupničkog imuniteta, na području bilo koje države članice osim vlastite države zastupnika, tijekom sjednica Parlamenta. Osim toga, u skladu s podstavkom (a) prvog stavka članka 9. Protokola, zastupnici tijekom tog istog razdoblja i na području vlastite države uživaju imunitet priznat zastupnicima njihova nacionalnog parlamenta kojim se, u određenim slučajevima, zastupnike nacionalnih parlamenata štiti od pravnih postupaka kojima su podvrgnuti. Naposljetku, u drugom stavku članka 9. navodi se da se isto tako imunitet primjenjuje na zastupnike tijekom putovanja do mjesta ili iz mjesta sastajanja Parlamenta. Samim postojanjem takve odredbe, kojom se zastupnike štiti od ugrožavanja njihove slobode kretanja u skladu s prvim stavkom članka 7. Protokola, potvrđuje se da ograničenja o kojima je riječ u prvom stavku članka 8. ne uključuju sve moguće slučajeve ugrožavanja slobode kretanja zastupnika te da, kao što je utvrđeno u navedenim odredbama članka 9., treba smatrati da su pravni postupci obuhvaćeni pravnim okvirom utvrđenim u članku 9.

  50. Stoga je cilj članka 9. Protokola očuvati neovisnost zastupnika jamčenjem toga da se pritisak, u obliku prijetnji uhićenjem ili pravnim postupkom, ne izvršava kako bi se na njih utjecalo tijekom sjednica Parlamenta (rješenje u predmetu br. T-17/00 R Rothley i drugi protiv Parlamenta [2000.] ECR II-2085, stavak 90.).

  51. Funkcija je članka 7. Protokola zaštititi zastupnike od ograničenja njihove slobode kretanja, osim sudskih ograničenja.

  Kazneni postupak protiv Alda Patriciella[2]

  [A] izjava koju je zastupnik u Europskom parlamentu dao izvan te institucije i na temelju koje je kazneno gonjen u svojoj državi članici porijekla zbog počinjenja kaznenog djela klevete nije jednaka mišljenju izraženom tijekom obavljanja njegovih parlamentarnih dužnosti koje su obuhvaćene imunitetom priznatim tim člankom, osim ako je riječ o izjavi koja izražava subjektivno mišljenje na izravan i očit način povezano s obavljanjem tih dužnosti. Sud koji vrši upućivanje treba odrediti jesu li ti uvjeti zadovoljeni u glavnom postupku.

  (c) Poslovnik Europskog parlamenta

  „Članak 6.

  Ukidanje imuniteta

  1. Izvršavajući svoje ovlasti u vezi s povlasticama i imunitetima Parlament djeluje tako da očuva svoj integritet kao demokratska zakonodavna skupština i osigura nezavisnost zastupnika u obnašanju njihovih dužnosti. Svi zahtjevi za ukidanje imuniteta ocjenjuju se u skladu s člancima 7., 8. i 9. Protokola Europske unije o povlasticama i imunitetima i s načelima na koja se upućuje u ovom članku.

  Članak 7.

  Zaštita povlastica i imuniteta

  3. Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta zastupnika nije dopušten ako je u vezi s istim postupkom već primljen zahtjev za ukidanje ili zaštitu imuniteta tog zastupnika, bez obzira na to je li tada donesena odluka ili nije.

  4. Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta zastupnika ne razmatra se ako je u vezi s istim postupkom već primljen zahtjev za ukidanje imuniteta tog zastupnika.

  5. U slučajevima u kojima je donesena odluka da se ne zaštite povlastice i imunitet zastupnika, zastupnik može uz podnošenje novih dokaza podnijeti zahtjev za preispitivanje odluke. Zahtjev za ponovno razmatranje nije dopušten ako je postupak pokrenut protiv odluke na osnovi članka 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ili ako predsjednik smatra da podneseni novi dokazi nisu dovoljno utemeljeni da opravdaju ponovno razmatranje.

  (b) Nacionalno zakonodavstvo

  U Ujedinjenoj Kraljevini pravom na slobodu govora štiti se ono što je izrečeno tijekom rasprava održanih u bilo kojem domu. U članku 9. Povelje o pravima iz 1689. navodi se da: „Sloboda govora te rasprave i postupci u Parlamentu ne smiju se opozvati ili dovoditi u pitanje na bilo kojem sudu ili mjestu izvan parlamenta.” Pojam „postupci” široko se tumači i obuhvaća ono što je izrečeno ili učinjeno tijekom službenih postupaka bilo kojeg doma ili njihovih odbora, uključujući razgovore, pisma i drugu dokumentaciju izravno povezanu s tim postupcima. Međutim, zastupničke povlastice ne primjenjuju se na ono što je izrečeno izvan Parlamenta[3].

  II. OPRAVDANOST PREDLOŽENE ODLUKE

  (a) Članak 7. Protokola

  Jane Collins tvrdi da nije mogla putovati na parlamentarne sjednice zbog sudskog postupka koji se vodi protiv nje, čime se krši članak 7. Protokola.

  Međutim, jasno je iz presude u predmetu Mote da se članak 7. Protokola ne primjenjuje na ograničenja koja proizlaze iz sudskih postupaka jer su ona pokrivena posebnim pravilima sadržanima u članku 8. ili 9. Protokola.

  Stoga se zahtjev za obranu zastupničkih povlastica smatra nedopustivim s obzirom na članak 7. Protokola.

  (b) Članak 8. Protokola

  Također je potrebno u skladu s člankom 8. Protokola uzeti u obzir da zastupnici u Europskom parlamentu ne mogu biti podvrgnuti nikakvom obliku ispitivanja, zadržavanja ili sudskog postupka zbog izraženih mišljenja ili glasovanja pri obnašanju dužnosti.

  Ovaj dio zahtjeva odnosi se na činjenicu da se nad Jane Collins vodi privatna tužba u Ujedinjenoj Kraljevini u okviru koje se traži odšteta za navodnu klevetu i uvredu, uključujući kaznenu odštetu, kao i tužba povezana sa zabranom ponavljanja spornih izjava.

  Tužba za klevetu i uvredu odnosi se na optužbe koje je Jane Collins iznijela tijekom govora na konferenciji i koje su objavljene medijima i općoj javnosti (uključujući emitiranjem događaja uživo na televizijskom kanalu „BBC Parliament”).

  Međutim, potrebno je napomenuti da se zastupnički imunitet u skladu s člankom 8. Protokola primjenjuje isključivo na mišljenja koja zastupnici u Europskom parlamentu izražavaju pri obnašanju svojih dužnosti.

  Prema sudskoj praksi Suda Europske unije, za izjave koje su zastupnici u Europskom parlamentu dali izvan Europskog parlamenta smatra se da su iznesene pri obnašanju njihovih dužnosti isključivo ako je riječ o izjavama koje izražavaju subjektivno mišljenje na izravan i očit način povezano s obavljanjem tih dužnosti[4]. Međutim, ne postoji izravna i očita poveznica između spornih izjava i dužnosti Jane Collins kao zastupnice u Europskom parlamentu jer se one ne odnose na njezine aktivnosti zastupnice u Europskom parlamentu ili na politike Europske unije te su iznesene u kontekstu nacionalne političke rasprave.

  Sporne izjave stoga nisu obuhvaćene člankom 8. Protokola.

  (b) Članak 9. Protokola

  Jane Collins navodi da se članak 9. Protokola možda može primijeniti na njezin predmet. Međutim, pojedinačni zastupnici parlamenta Ujedinjene Kraljevine nemaju imunitet od kaznenih ili građanskih postupaka. Zajednički odbor za zastupničke povlastice iz 1999. sažeo je primjenjiva pravila na sljedeći način: „Ako je zastupnik optužen za kazneno djelo, nije potrebno ukidanje imuniteta. Ako je zastupnik u zatvoru i ne može prisustvovati sjednicama u domu, oba doma očekuju jedino da ih se obavijesti o tome. Isto načelo primjenjuje se na objekte u kojima se održavaju sjednice Parlamenta. Kazneno djelo počinjeno u prostorijama Parlamenta podložno je sudskom postupku. Zastupnika se može uhititi u prostorijama Parlamenta.”[5]

  Podrazumijeva se da se članak 9. Povelje o pravima ne može primijeniti na Jane Collins upućivanjem na članak 9. Protokola jer je članak 9. Povelje o pravima funkcionalno jednak članku 8. Protokola, međutim, namijenjen je isključivo za zaštitu zastupnika u nacionalnim parlamentima.

  Stoga članak 9. Protokola nije primjenjiv.

  II. ZAKLJUČAK

  U svjetlu navedenoga, nema osnove za zaštitu imuniteta Jane Collins.

  • [1]  Gore navedeni predmet.
  • [2]  Gore naveden, stavak 41.
  • [3]  Vidi Priručnik o nespojivosti i imunitetu zastupnika u Europskom parlamentu – travanj 2014., DG IPOL, Resorni odjel C.
  • [4]  Vidi navedeni predmet Patriciello.
  • [5]  Zajednički odbor za zastupničke povlastice, izvješće od 9. travnja 1999., stavak 242., navedeno u Priručniku o nespojivosti i imunitetu zastupnika u Europskom parlamentu – travanj 2014., DG IPOL, Resorni odjel C.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  12.10.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  16

  3

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière