Postup : 2016/2087(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0297/2016

Predkladané texty :

A8-0297/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0396

SPRÁVA     
PDF 720kWORD 54k
17.10.2016
PE 589.182v02-00 A8-0297/2016

o žiadosti o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej

(2016/2087(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej

(2016/2087(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Jane Collinsovej o ochranu svojich výsad a imunít, ktorú podala 3. mája 2016 v súvislosti s občianskoprávnym konaním voči nej na Queen’s Bench Division súdu High Court v Londýne (vec HQ14DO4882) a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 11. mája 2016,

–  po vypočutí Jamesa Carvera, ktorý zastupoval Jane Collinsovú, v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 7, 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010 a 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2 a články 7 a 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0297/2016),

A.  keďže Jane Collinsová požiadala o ochranu svojich parlamentných výsad a imunít v súvislosti s občianskoprávnym konaním voči nej na Queen’s Bench Division súdu High Court v Londýne;

B.  keďže táto žiadosť sa týka po prvé ochrany práva poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 7 protokolu na voľný pohyb do a z Európskeho parlamentu, ktorý nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam;

C.  keďže táto časť žiadosti súvisí s tým, že načasovania súdneho konania voči Jane Collinsovej jej údajne bránilo v ceste na parlamentné schôdze;

D.  keďže článok 7 protokolu sa však nevzťahuje na obmedzenia vyplývajúce zo súdneho konania, lebo tie sú upravené osobitnými pravidlami uvedenými v článkoch 8 a 9 protokolu(2), a žiadosť o ochranu parlamentnej výsady podľa článku 7 protokolu je preto neprípustná;

E.  keďže táto žiadosť sa týka po druhé ochrany slobody poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 8 protokolu, podľa ktorého poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh;

F.  keďže táto časť žiadosti súvisí s tým, že voči Jane Collinsovej sa v Spojenom Kráľovstve vedie občianskoprávne konanie o náhradu škody vrátane náhrady spôsobenej nemajetkovej ujmy za údajnú urážku na cti a ohováranie, ako aj konanie o vydanie súdneho príkazu, ktorý jej má zabrániť v opakovaní tvrdení, ktoré sú predmetom sporu;

G.  keďže konanie o urážke na cti a ohováraní sa týka obvinení, ktoré Jane Collinsová vzniesla na straníckej konferencii;

H.  keďže parlamentná imunita, ktorú udeľuje článok 8 protokolu, sa vzťahuje na názory vyjadrené poslancami Európskeho parlamentu výlučne počas výkonu ich úloh;

I.  keďže vyjadrenia poslancov Európskeho parlamentu mimo priestorov Európskeho parlamentu sa považujú za vyjadrenia pri výkone poslaneckých úloh len vtedy, ak tieto vyjadrenia zodpovedajú subjektívnemu názoru, ktorý priamo a zjavne súvisí s výkonom týchto úloh(3);

J.  keďže však neexistuje žiadna priama a zjavná súvislosť medzi tvrdeniami, ktoré sú predmetom sporu, a úlohami Jane Collinsovej ako poslankyne Európskeho parlamentu, lebo sa netýkajú jej činnosti ako poslankyne Európskeho parlamentu ani politík Európskej únie a boli prednesené v kontexte národnej politickej diskusie;

K.  keďže na tvrdenia, ktoré sú predmetom sporu, sa preto článok 8 protokolu nevzťahuje;

1.  rozhodol neochrániť výsady a imunity Jane Collinsovej;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru orgánom Spojeného kráľovstva vrátane Jeho Ctihodnosti sudcu Warbyho.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. Septembra 2011, Patriciello, C163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23

(2)

Rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440, odseky 49 a 51.

(3)

Rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. KONTEXT

Na zasadnutí 11. mája 2016 predseda oznámil v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku, že prijal žiadosť Jane Collinsovej z 3. mája 2016 o ochranu jej parlamentnej imunity.

V žiadosti sa uvádza:

„Zdvorilo žiadam Parlament, aby ochránil:

1. moju imunitu podľa článku 8 (absolútnu imunitu) a 

2. moju slobodu pohybu umožňujúcu účasť na schôdzach Parlamentu a výkon mojich úloh.

Začalo sa proti mne súdne konanie v súvislosti s názormi, ktoré som vyjadrila ako poslankyňa Parlamentu a pri výkone mojich úloh. Opatrenia prijaté proti poslancovi za vyjadrenie názorov, ktoré ochraňujú verejný záujem a sú súčasťou výkonu jeho úloh, narúšajú integritu Parlamentu ako demokratického zákonodarného zhromaždenia.

Príslušný úrad nepodal žiadosť o zbavenie poslanca tohto Parlamentu výsad a imunít.

Počas tohto súdneho konania som v najvyššej možnej miere spolupracovala s anglickými súdmi a urobila som maximum pre to, aby som ich upozornila na moju úlohu poslankyne Európskeho parlamentu a zodpovednosť voči mojim voličom. Zainteresované strany však odmietli uznať moje úlohy a povinnosť zúčastňovať sa práce Parlamentu a plenárnych zasadnutí. V prebiehajúcom konaní to bolo dokonca použité ako priťažujúca okolnosť.

Okrem toho sa uskutočnili pokusy o obmedzenie môjho pohybu do Parlamentu a z Parlamentu v Bruseli a Štrasburgu pod hrozbou súdneho príkazu.

Chcela by som Vás tiež požiadať o osobné objasnenie uplatnenia imunity podľa článku 9 pre poslanca Parlamentu zo Spojeného kráľovstva. Článkom 9 sa poslancom udeľujú rovnaké výsady a imunity ako poslancom parlamentov členských štátov. V prípade Spojeného kráľovstva sa tieto výsady vzťahujú len na priestory Westminsterského paláca. Poslanci Európskeho parlamentu nemajú právo vykonávať svoje úlohy vo Westminsterskom paláci. V mojom prípade je Westminster veľmi vzdialený od parlamentného obvodu, ktorý zastupujem.

V súdnom konaní proti mne sa pripustilo, že názor, ktorý som vyjadrila počas výkonu mojich úloh ako poslankyne Európskeho parlamentu, bol prostredníctvom britského parlamentného televízneho kanála vysielaný do Westminsterského paláca.

Podstatou súdneho konania, ktoré sa voči mne začalo, je, že názor, ktorý som vyjadrila v tomto vysielaní, údajne poškodil dobré meno žalobcov v priestoroch Westminsteru.

Mohli by ste, prosím, objasniť:

1. ako sa posudzuje vysielanie do priestorov chránených podľa článku 9 a

2. aké je postavenie poslancov Európskeho parlamentu za Spojené kráľovstvo, ktorým sa v skutočnosti upiera právo na výkon tejto výsady?“

Podľa zmenenej žaloby, ktorú schválil sudca Warby 29. apríla 2015, pani Collinsová 26. septembra 2014 na konferencii strany UKIP v Doncasteri vyslovila a uverejnila vyjadrenie, ktorým poškodila dobré meno žalujúcich poslancov parlamentu Spojeného kráľovstva, a spôsobila jeho uverejnenie v médiách a pred širokou verejnosťou (aj prostredníctvom živého vysielania tejto udalosti na televíznom kanáli BBC Parliament).

Podľa uvedenej žaloby pani Collinsová tvrdila, že žalobcovia vedeli o mnohých detailoch sexuálneho vykorisťovania detí, ku ktorému dochádzalo počas 16 rokov v Rotherhame a pri ktorom muži ázijského pôvodu znásilňovali a bili približne 1 400 detí, podávali im alkohol a drogy a hrozili im násilím, avšak zámerne sa rozhodli nezasiahnuť a dovolili, aby toto zneužívanie pokračovalo, pričom takto konali z dôvodu politickej korektnosti, politickej zbabelosti alebo politického egoizmu, a že sa tým dopustili protiprávneho konania, ktoré je alebo by malo byť trestné, lebo napomohlo páchateľom, čím sú žalobcovia rovnako vinní ako páchatelia.

Žalobcovia žiadajú o náhradu škody vrátane náhrady spôsobenej nemajetkovej ujmy za urážku na cti a ohováranie, ako aj súdny príkaz, ktorým by sa zabránilo ďalšiemu zverejňovaniu týchto vyjadrení.

Pani Collinsová mala predstúpiť na vypočutie Výborom pre právne veci, ale rozhodla sa, že ju bude zastupovať poslanec Európskeho parlamentu Jim Carver.

II. PRÁVNY STAV

a) Zmluvy

Protokol č. 7 k Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o výsadách a imunitách Európskej únie

Článok 7

Voľný pohyb členov Európskeho parlamentu do a z miesta jeho zasadnutia nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Členom Európskeho parlamentu sa priznávajú pri colnej a devízovej kontrole:

a) rovnaké zaobchádzanie zo strany svojich vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným na dočasné služobné misie;

b) rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie.

Článok 8

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a) na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.“

b) Príslušná judikatúra Súdneho dvora

Mote/Parlament(1)

48. Súdny dvor rozhodol, že cieľom článku [7] prvého odseku protokolu je zakázať členským štátom vytvárať, najmä svojou činnosťou v oblasti daní, správne obmedzenia voľného pohybu členov Parlamentu (rozsudok Súdneho dvora z 15. septembra 1981, Bruce of Donington, 208/80, Zb. s. 2205, bod 14). Ako spresňuje toto ustanovenie, účelom výsady je zabezpečiť, aby členovia Parlamentu mohli vykonávať svoju slobodu cestovať do miesta zasadnutia Parlamentu a späť.

49. Je však potrebné zdôrazniť, že uvedené obmedzenia, hoci nie sú podrobne vymenované v článku [7] prvom odseku protokolu, ktorý sa odvoláva na správne „alebo iné“ obmedzenia, nezahŕňajú obmedzenia vyplývajúce zo súdneho stíhania, keďže tie patria do pôsobnosti článku [9], ktorý definuje právny systém imunity mimo osobitného rámca hlasovania a názorov vyjadrených poslancami počas výkonu svojej funkcie podľa článku [8]. Súdne stíhanie je totiž výslovne uvedené v článku [9] prvom odseku písm. b) protokolu ako stíhanie, ktorému členovia Parlamentu v priebehu zasadnutia nepodliehajú na území ktoréhokoľvek iného členského štátu ako je ich štát pôvodu. Takisto, podľa článku [9] prvého odseku písm. a) protokolu člen Parlamentu v tomto období požíva na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu tohto štátu, pričom niektoré štáty chránia vnútroštátnych poslancov proti prípadnému súdnemu stíhaniu. Napokon, článok [9] druhý odsek stanovuje, že imunita sa vzťahuje na členov Parlamentu počas ich cesty do miesta a z miesta jeho zasadnutia. Existencia tohto ustanovenia, ktoré podobne ako článok [7] prvý odsek protokolu chráni členov Parlamentu pred zásahmi do ich voľného pohybu, potvrdzuje, že obmedzenia, ktoré sú uvedené v článku 8 prvom odseku nezahŕňajú všetky možné zásahy do voľného pohybu členov Parlamentu a, ako vyplýva z ustanovení článku [9] preskúmaných vyššie, súdne stíhanie treba považovať za súčasť súdneho systému stanoveného článkom [9] protokolu.

50. Článok [9] protokolu má za cieľ zabezpečiť nezávislosť členov Parlamentu tým, že bráni, aby bol na poslancov počas zasadnutí Parlamentu vykonávaný nátlak pozostávajúci z hrozieb uväznenia alebo súdneho stíhania (uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 2. mája 2000, Rothley a i./Parlament, T-17/00 R, Zb. s. II2085, bod 90).

51. Účelom článku [7] protokolu je chrániť členov Parlamentu proti iným ako súdnym obmedzeniam ich voľného pohybu.

Trestné konanie proti Aldovi Patriciellovi(2)

Vyhlásenie európskeho poslanca mimo priestorov Európskeho parlamentu, ktoré viedlo k trestnému stíhaniu v členskom štáte jeho pôvodu pre trestný čin krivého obvinenia, predstavuje názor vyjadrený pri výkone poslaneckých úloh, na ktorý sa vzťahuje imunita stanovená v tomto ustanovení, len vtedy, ak toto vyhlásenie zodpovedá subjektívnemu posúdeniu, ktoré predstavuje priamu a zjavnú spojitosť s výkonom takýchto úloh. Je na vnútroštátnom súde, aby určil, či sú tieto podmienky v konaní vo veci samej splnené.

c) Rokovací poriadok Európskeho parlamentu

„Článok 6

Zbavenie imunity

1. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností. Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v tomto článku.

Článok 7

Ochrana výsad a imunity

3. Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca nie je prípustná, ak v súvislosti s tým istým právnym konaním už bola doručená žiadosť o zbavenie imunity alebo ochranu imunity tohto poslanca, a to bez ohľadu na to, či v tomto čase bolo prijaté rozhodnutie.

4. Žiadosť o ochranu výsad a imunít poslanca sa ďalej nezohľadňuje v prípade, že v súvislosti s tým istým právnym konaním bola doručená žiadosť o zbavenie imunity tohto poslanca.

5. V prípadoch, keď bolo prijaté rozhodnutie, že výsady a imunity poslanca sa nebudú ochraňovať, poslanec môže podať žiadosť o prehodnotenie tohto rozhodnutia, ak predloží nové dôkazy. Žiadosť o prehodnotenie je neprípustná, ak sa konanie proti rozhodnutiu začalo v súlade s článkom 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo ak sa predseda domnieva, že nové predložené dôkazy nie sú dostatočne opodstatnené na to, aby bolo prehodnotenie povolené.“

b) Príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva

V Spojenom kráľovstve je výsadou slobody prejavu chránené všetko, čo odznie pri rozpravách v oboch snemovniach parlamentu. V článku 9 Listiny práv z roku 1689 sa uvádza: „Sloboda prejavu a diskusie alebo postupov v parlamente sa nesmie narušiť ani spochybniť pred žiadnym súdom ani na žiadnom mieste mimo parlamentu.“ Výklad slova „postupy“ je široký a zahŕňa všetko, čo sa povie a spraví počas formálnych postupov ktorejkoľvek snemovne alebo ich výborov spolu s konverzáciami, listami a ďalšou dokumentáciou, ktorá priamo súvisí s týmito postupmi. Táto parlamentná výsada sa však nevzťahuje na výroky mimo parlamentu(3).

II. ODÔVODNENIE NAVRHOVANÉHO ROZHODNUTIA

a) Článok 7 protokolu

Pani Collinsová tvrdí, že nemohla cestovať na schôdze Parlamentu z dôvodu súdneho konania proti nej, čo je porušením článku 7 protokolu.

Z rozsudku vo veci Mote je však zrejmé, že článok 7 protokolu sa nevzťahuje na obmedzenia vyplývajúce zo súdnych konaní. Na tie sa vzťahujú osobitné pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 protokolu.

Žiadosť o ochranu parlamentnej výsady je preto vzhľadom na článok 7 protokolu neprípustná.

b) Článok 8 protokolu

Treba sa tiež zaoberať otázkou slobody poslancov Európskeho parlamentu podľa článku 8 protokolu, podľa ktorého poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Táto časť žiadosti súvisí s tým, že voči Jane Collinsovej sa v Spojenom kráľovstve vedie občianskoprávne konanie vo veci náhrady škody vrátane náhrady spôsobenej nemajetkovej ujmy za údajnú urážku na cti a ohováranie, ako aj konanie požadujúce súdny príkaz, ktorý by jej zabránil v opakovaní tvrdení, ktoré sú predmetom sporu.

Žaloba vo veci urážky na cti a ohovárania sa týka obvinení, ktoré Jane Collinsová vzniesla pri prejave na straníckej konferencii a ktoré boli uverejnené v médiách a sprístupnené širokej verejnosti (okrem iného priamym televíznym prenosom konferencie na kanáli BBC Parliament).

Je potrebné pripomenúť, že parlamentná imunita, ktorú udeľuje článok 8 protokolu, sa vzťahuje na názory vyjadrené poslancami Európskeho parlamentu výlučne počas výkonu ich úloh.

Podľa judikatúry Súdneho dvora vyjadrenia poslancov Európskeho parlamentu mimo priestorov Európskeho parlamentu sa považujú za vyjadrenia pri výkone poslaneckých úloh len vtedy, ak tieto vyjadrenia zodpovedajú subjektívnemu názoru, ktorý priamo a zjavne súvisí s výkonom týchto úloh(4). Neexistuje však žiadna priama a zjavná súvislosť medzi tvrdeniami, ktoré sú predmetom sporu, a úlohami pani Collinsovej ako poslankyne Európskeho parlamentu, lebo sa netýkajú jej činnosti ako poslankyne Európskeho parlamentu ani politík Európskej únie a boli urobené v kontexte vnútroštátnej politickej diskusie.

Na tvrdenia, ktoré sú predmetom sporu, sa preto článok 8 protokolu nevzťahuje.

b) Článok 9 protokolu

Pani Collinsová naznačuje, že v jej prípade by sa mohol uplatniť článok 9 protokolu. Jednotliví poslanci parlamentu Spojeného kráľovstva však nemajú imunitu pred trestným ani občianskym stíhaním. Spoločný výbor pre parlamentné výsady v roku 1999 zhrnul platné pravidlá takto: „Ak je poslanec obvinený z trestného činu, nie je potrebné zbaviť ho imunity. Ak je [poslanec] vo väzbe a nemôže sa zúčastniť práce snemovne, obom snemovniam sa táto skutočnosť len oznámi. Rovnaká zásada sa vzťahuje na priestory, v ktorých parlament zasadá. O trestom čine spáchanom v priestoroch parlamentu môže rozhodovať súd. Poslanec môže byť zatknutý v priestoroch parlamentu.“(5)

Je samozrejmé, že článok 9 Listiny práv sa nemôže na pani Collinsovú uplatniť prostredníctvom článku 9 protokolu, lebo článok 9 Listiny práv je funkčne totožný s článkom 8 protokolu, ale jeho cieľom je len ochrana poslancov národných parlamentov.

Z toho vyplýva, že článok 9 protokolu sa na tento prípad nevzťahuje.

II. ZÁVER

Vzhľadom na uvedené skutočnosti neexistuje dôvod na ochranu imunity pani Collinsovej.

(1)

Pozri vyššie.

(2)

Už citované, bod 41.

(3)

Pozri príručku o nezlučiteľnostiach a imunite poslancov Európskeho parlamentu, apríl 2014, GR IPOL, tematická sekcia C.

(4)

Pozri vec Patriciello citovanú vyššie.

(5)

Spoločný výbor pre parlamentné výsady, správa z 9. apríla 1999, odsek 242, ktorý sa cituje v Príručke o nezlučiteľnostiach a imunite poslancov Európskeho parlamentu, apríl 2014, GR IPOL, tematická sekcia C.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

12.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia