Menetlus : 2013/0226(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0298/2016

Esitatud tekstid :

A8-0298/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0399

SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE      ***II
PDF 367kWORD 48k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Bas Eickhout

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1365/2006, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

-  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

-  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0048) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

-  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0298/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi prioriteedid:

Euroopa Parlament laiendas esimesel lugemisel kaupade siseveetranspordi statistikat käsitleva määruse kohaldamisala reisijateveole. Parlament on seisukohal, et edukas poliitika siseveetranspordi osatähtsuse suurendamiseks transpordisektoris peaks tuginema usaldusväärsele statistikale, mis hõlmab nii kaupu kui ka reisijatevedu. Kehtiva määruse kohaldamisala laiendamine seaks siseveetranspordi võrdsele alusele mere-, õhu- ja raudteetranspordi sektoritega, mille puhul kogutakse statistikat nii kaupade kui reisijate kohta.

Parlament toetas ka määruse vastavusseviimist aluslepingu sätetega (artikkel 290 ja 291), mis puudutavad komisjonile delegeerimis- ja rakendamisvolituste andmist. Siiski piiras ja määratles parlament paremini komisjonile antud volitused.

Peamised saavutused:

Parlament ja nõukogu otsustasid käsitleda käesoleva määruse raames reisijate siseveetransporti. Nad määratlesid esimesed sammud reisijateveo andmeid käsitleva statistika integreerimiseks määrusesse. Kõigepealt töötab komisjon koostöös liikmesriikidega välja metoodika statistika kogumiseks reisijate siseveetranspordi kohta. Seejärel käivitab komisjon vabatahtlikud katseuuringud, et testida uute andmekogude teostatavust. Viimase sammuna esitab komisjon nende uuringute tulemused parlamendile ja nõukogule ning kaalub ettepaneku esitamist määruse läbivaatamiseks. Nende katseuuringute rahastamist tuleks toetada ELi eelarvest.

Parlament ja nõukogu nõustusid piirama komisjoni volitusi delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks. Delegeeritud õigusaktid tuleks võtta vastu ainult selleks, et reguleerida kodeerimise või nomenklatuuriga seoses rahvusvahelisel tasandil tehtud muudatusi ja suurendada künniseid. Delegeerimise kestust on piiratud viie aastani. Tuleb mainida, et määrus kuulub esimeste õigusaktide hulka, millega rakendatakse delegeeritud õigusaktidega seotud norme institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe kohaselt.

Läbirääkimised:

Pärast parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 11. märtsil 2014 ning transpordi- ja turismikomisjoni otsust alustada läbirääkimisi 13. oktoobril 2014 korraldati nõukogu eesistujariigi Itaalia juhtimisel 25. novembril 2014 mitteametlik kolmepoolne kohtumine. Edasised mitteametlikud läbirääkimised toimusid Läti, Luksemburgi ja Hollandi eesistumise ajal eesmärgiga saavutada varane teise lugemise kokkulepe. Parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühmad jõudsid ettepaneku osas kirjaliku menetluse teel kokkuleppele 11. mail 2016. Transpordi- ja turismikomisjon kiitis läbirääkimistel kokku lepitud teksti heaks 24. mail 2016. Transpordi- ja turismikomisjoni antud heakskiidu alusel teatas selle komisjoni esimees oma kirjas alaliste esindajate komiteele, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoht muutmata kujul heaks kiita. Nõukogu võttis pärast õiguslikku ja keelelist kontrolli vastu oma esimese lugemise seisukoha, kinnitades 18. juuli 2016. aasta kokkuleppe.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1365/2006 (mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat, seoses delegeeritud ja rakendusvolituste andmisega komisjonile teatavate meetmete vastuvõtmiseks) muutmine

Viited

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

11.3.2014                     T7-0180/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.9.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Endised raportöörid

Bas Eickhout

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.9.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

41

1

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

Esitamise kuupäev

18.10.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika