Postup : 2013/0226(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0298/2016

Predkladané texty :

A8-0298/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2016 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0399

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 537kWORD 49k
18.10.2016
PE 585.504v02-00 A8-0298/2016

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Spravodajca: Bas Eickhout

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

(09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

-  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (09878/1/2016 – C8-0358/2016),

-  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0484),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

-  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0298/2016),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

3.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

4.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Prijaté texty z 11.3.2014, P7_TA(2014)0180.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Priority Parlamentu:

Parlament v prvom čítaní rozšíril rozsah pôsobnosti nariadenia o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách o prepravu cestujúcich. Vychádzal pri tom z presvedčenia, že úspešná politika posilňujúca úlohu vnútrozemskej plavby v odvetví dopravy by mala byť založená na spoľahlivých štatistických údajoch, ktoré zahŕňajú tak prepravu tovaru, ako aj prepravu cestujúcich. Rozšírením rozsahu pôsobnosti súčasného nariadenia by sa vnútrozemská vodná doprava dostala na rovnakú úroveň s odvetviami námornej, leteckej a cestnej dopravy, pri ktorých sa zbierajú štatistické údaje týkajúce sa tovaru aj cestujúcich.

Parlament podporil aj zosúladenie nariadenia s ustanoveniami zmluvy (s článkami 290 a 291), pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu. Právomoci prenesené na Komisiu však obmedzil a lepšie definoval.

Hlavné dosiahnuté výsledky:

Parlament a Rada sa dohodli, že do rámca nariadenia bude zahrnutá preprava cestujúcich po vnútrozemských vodných cestách. Definovali prvé kroky na začlenenie štatistických údajov o preprave cestujúcich do nariadenia. Komisia v spolupráci s členskými štátmi najprv vytvorí metodiku zhromažďovania štatistických údajov o preprave cestujúcich po vnútrozemských vodných cestách. Potom Komisia spustí dobrovoľné pilotné štúdie, ktorými sa overí realizovateľnosť nového zberu údajov. Napokon Komisia predloží výsledky týchto štúdií Parlamentu a Rade a zváži prípadný návrh na revíziu nariadenia. Financovanie týchto pilotných projektov by malo byť podporené z rozpočtu EÚ.

Parlament a Rada sa dohodli na obmedzení právomocí Komisie prijímať delegované akty. Delegované akty by sa mali prijať len na prispôsobenie nariadenia zmenám v kódovaní a nomenklatúre na medzinárodnej úrovni a na zvýšenie prahových hodnôt. Trvanie delegovania sa obmedzilo na päť rokov. Treba pripomenúť, že toto nariadenie patrí medzi prvé legislatívne akty, ktorými sa vykonávajú ustanovenia týkajúce sa delegovaných aktov podľa Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva.

Rokovania:

Po prijatí pozície Parlamentu v prvom čítaní 11. marca 2014 a rozhodnutia Výboru pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) o začatí rokovaní 13. októbra 2014 sa v rámci talianskeho predsedníctva Rady uskutočnil 25. novembra 2014 neformálny trialóg. Počas lotyšského, luxemburského a holandského predsedníctva sa uskutočnili ďalšie rokovania s cieľom dosiahnuť skorú dohodu v druhom čítaní. Rokovacie tímy Parlamentu a Rady dospeli prostredníctvom písomného postupu k dohode v tejto veci 11. mája 2016. Výsledný text z rokovaní schválil výbor TRAN 24. mája 2016. Na základe súhlasu výboru predseda výboru TRAN v liste Výboru stálych predstaviteľov oznámil, že odporučí plénu, aby schválilo pozíciu Rady v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada prijala pozíciu v prvom čítaní, ktorou potvrdila dohodu z 18. júla 2016.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia

Referenčné čísla

09878/1/2016 – C8-0358/2016 – 2013/0226(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

11.3.2014                     T7-0180/2014

Návrh Komisie

COM(2013)0484 - C7-0205/2013

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

15.9.2016

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Bas Eickhout

13.10.2014

 

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Bas Eickhout

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

26.9.2016

 

 

 

Dátum prijatia

11.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Evžen Tošenovský, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Knut Fleckenstein, Maria Grapini

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

Dátum predloženia

18.10.2016

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia