Διαδικασία : 2016/2011(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0299/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0299/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0481

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 588kWORD 51k
17.10.2016
PE 584.146v02-00 A8-0299/2016

σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

(2016/2011(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

(2016/2011(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και μέτρα απλούστευσης και επιτάχυνσης της εκδίκασης των μικροδιαφορών (COM(2002)0746),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 936/2012 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (COM(2015)0495),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της εφαρμογής στην Ένωση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής που διενήργησε η Υπηρεσία Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0299/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με τον έλεγχο της λειτουργίας της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αυτή κατατέθηκε με καθυστέρηση δύο περίπου ετών χωρίς να περιλαμβάνει την απαιτούμενη διευρυμένη και επικαιροποιημένη εκτίμηση αντικτύπου για κάθε κράτος μέλος, δεδομένων των διαφορετικών νομικών ρυθμίσεων στα κράτη μέλη και της διαλειτουργικότητάς τους, αλλά μόνο έναν ελλιπή στατιστικό πίνακα με στοιχεία που ανάγονται κυρίως στο 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής είναι μια προαιρετική διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διασυνοριακές υποθέσεις ως εναλλακτική ως προς τις εγχώριες εντολές πληρωμής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διαδικασία δημιουργήθηκε για να καταστήσει δυνατή την ταχεία, απλή και με μικρό κόστος είσπραξη βέβαιων, εκκαθαρισμένων και απαιτητών οφειλών, που δεν αμφισβητούνται από τον καθ’ ου η αίτηση· και λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η σχετική διαδικασία φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές λειτουργεί ικανοποιητικά, αλλά η διαδικασία απέχει σε μεγάλο βαθμό από το να αξιοποιείται πλήρως και χρησιμοποιείται κυρίως σε κράτη μέλη, στη νομοθεσία των οποίων προβλέπεται παρόμοια εθνική διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εμπίπτει στην κατηγορία των μέτρων στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις και είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών αποτελούν βασική αιτία αφερεγγυότητας, που απειλεί την επιβίωση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και μεσαίων, και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολυάριθμων θέσεων απασχόλησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, όπως στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης, για την ενημέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων, των ασκούντων νομικά επαγγέλματα και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εφαρμογή και τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, στα οποία η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, οι διαταγές πληρωμής πρέπει να εκδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της προθεσμίας των τριάντα ημερών που προβλέπεται στον κανονισμό, έχοντας υπόψη ότι οι διαταγές πληρωμής μπορούν να εκτελούνται μόνον όταν οι απαιτήσεις δεν αμφισβητούνται·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη του συστήματος e-Codex μέσω περαιτέρω μέτρων, ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, με στόχο να αξιοποιείται πιο αποτελεσματικά η διαδικασία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα κράτη μέλη θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γαλλίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου και της Σουηδίας και να επιτρέψουν στους αιτούντες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και σε άλλες γλώσσες και γενικά να λάβουν μέτρα στήριξης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα περιθώρια σφάλματος που οφείλονται στη χρήση μιας ξένης γλώσσας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσαρμογή της διαδικασίας δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να καταστρατηγείται για σκοπούς επιβολής αθέμιτων συμβατικών όρων, καθώς το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 ζητεί από το δικαστήριο να εξετάζει κατά πόσο η αξίωση είναι βάσιμη, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τη συναφή νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το θέμα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τυποποιημένα έντυπα θα πρέπει να αναθεωρηθούν, καθώς και να επανεξετάζονται ανά περιόδους στο μέλλον, προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των κρατών μελών της ΕΕ και των νομισμάτων και να ληφθούν αποτελεσματικότερα μέτρα για την πληρωμή των απαιτήσεων εντόκως, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου προσδιορισμού του προς ανάκτηση τόκου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να προτείνει την αναθεώρηση των ρυθμίσεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας και σχετικά με τον έλεγχο των διαταγών πληρωμής σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι σε όλα τα κράτη μέλη λειτουργεί ικανοποιητικά η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, μια διαδικασία που εφαρμόζεται σε μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, και ο βασικός σκοπός της οποίας είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διασυνοριακής αναγνώρισης και επιβολής των δικαιωμάτων των πιστωτών στη ΕΕ·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει υποβάλει με μεγάλη καθυστέρηση, σχεδόν δύο ετών, την έκθεσή της σχετικά με την εξέταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε την απαιτούμενη στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 διευρυμένη εκτίμηση αντικτύπου για κάθε κράτος μέλος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι απουσιάζουν από την εν λόγω έκθεση επικαιροποιημένα στοιχεία αναφορικά με την κατάσταση στα κράτη μέλη όσον αφορά τη λειτουργία και την εφαρμογή της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εκπονήσει διευρυμένη, επικαιροποιημένη και λεπτομερή έκθεση αντικτύπου·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, επιπλέον, για το γεγονός ότι η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής εφαρμόζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο στα επιμέρους κράτη μέλη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι, παρά την απλοποιημένη σύγχρονη διαδικασία που προσφέρει η νομοθεσία της ΕΕ, οι διαφορές κατά την εφαρμογή στα κράτη μέλη και η τάση να επιλέγεται η εθνική νομοθετική ρύθμιση και όχι η διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής παρεμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 και, κατά συνέπεια, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε διασυνοριακό επίπεδο, γεγονός που υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη νομοθεσία της ΕΕ·

5.  επισημαίνει ότι οι πολίτες χρησιμοποιούν τη διαδικασία πιο συχνά και είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με αυτήν σε κράτη μέλη, στα οποία υπάρχουν παρόμοιοι μηχανισμοί σε εθνικό επίπεδο·

6.  θεωρεί ότι επιβάλλεται να γίνουν πρακτικά βήματα προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα, καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εφαρμογή και τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής σε διασυνοριακές υποθέσεις· τονίζει, επιπλέον, ότι οι πολίτες και ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια προκειμένου να βελτιώσουν τη χρήση, την κατανόηση και την ενημέρωση σχετικά με τα υφιστάμενα νομικά εργαλεία, με στόχο την επιβολή απαιτήσεων σε διασυνοριακό επίπεδο βάσει της συναφούς νομοθεσίας της ΕΕ·

7.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία όσον αφορά την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαδικασίας·

8.  προτρέπει τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε οι διαταγές πληρωμής να εκδίδονται εντός 30 ημερών και οι αιτήσεις να μπορούν να υποβάλλονται κατά το δυνατόν σε άλλες γλώσσες, λαμβανομένου υπόψη ότι οι απαιτήσεις μετάφρασης έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος και στη διάρκεια διεκπεραίωσης της διαδικασίας·

9.  στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που αποσκοπούν να καταστεί δυνατή στο μέλλον η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να ενθαρρύνει τη χρήση του πιλοτικού προγράμματος е-CODEX και να το επεκτείνει σε όλα τα κράτη μέλη, σε συνέχεια μιας μελέτης της Επιτροπής σχετικά με τη σκοπιμότητα της υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την έκδοση ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής·

10.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει, όπως απαιτείται, επικαιροποιημένα τυποποιημένα έντυπα, ώστε να ρυθμίζεται καλύτερα, μεταξύ άλλων, η κατάλληλη αναγραφή του τόκου που καταβάλλεται για τις απαιτήσεις·

11.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αναθεώρησης του κανονισμού, θα πρέπει να απαλειφθούν ορισμένες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας και να αναθεωρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την επανεξέταση των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 399 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 283 της 16.10.2012, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός της διαδικασίας

Σκοπός της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής είναι να καταστήσει δυνατή την ταχύτερη είσπραξη χρηματικών ποσών στο πλαίσιο διασυνοριακών διαδικασιών. Η διαδικασία έχει προαιρετικό χαρακτήρα, πράγμα που σημαίνει ότι διατίθεται σε διασυνοριακές υποθέσεις εναλλακτικά σε σχέση με τις διάφορες ισοδύναμες εθνικές διαδικασίες. Με απλά λόγια, η διαδικασία επιτρέπει στους πιστωτές να ζητήσουν χωρίς δυσκολία την έκδοση μιας διαταγής πληρωμής προκειμένου να ικανοποιήσουν μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η έκδοση διαταγής πληρωμής μπορεί να ζητηθεί δι αλληλογραφίας ή, συχνά, και ηλεκτρονικά, δεν προϋποθέτει τη συνδρομή δικηγόρου και είναι εκτελεστή, χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις, σε άλλα κράτη μέλη.

Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής εκδίδεται αυτομάτως, με βάση την αίτηση και μόνον, ο οφειλέτης, ωστόσο, μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις εντός τριάντα ημερών. Σε περίπτωση μιας τέτοιας αντίρρησης, η διαδικασία τερματίζεται και μπορεί να ξεκινήσει μια κατ’ αντιδικίαν δικαστική διαδικασία.

Χρήση της διαδικασίας

Σύμφωνα με την Επιτροπή υποβάλλονται ετησίως 12.000 περίπου αιτήσεις για ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής. Η διαδικασία φαίνεται ότι εφαρμόζεται περισσότερο σε χώρες που διαθέτουν μια παρόμοια εθνική διαδικασία, δεδομένου ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με το σύστημα αυτό. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η διαδικασία εφαρμόζεται σε πολύ μικρό βαθμό και για το λόγο αυτό πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα για την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματα της σχετικής διαδικασίας.

Πρακτική εφαρμογή

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις· πρώτον, η διαταγή πληρωμής πρέπει να χορηγείται με ταχύτητα χωρίς να εξετάζεται λεπτομερώς η σχετική απαίτηση. Ο κανονισμός προβλέπει ότι οι διαταγές πληρωμής πρέπει να εκδίδονται εντός τριάντα ημερών. Φαίνεται, ωστόσο, ότι ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη οι διαταγές πληρωμής εκδίδονται εμπρόθεσμα, σε άλλα κράτη μέλη απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει και τους έξι μήνες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Δεύτερον, τα σχετικά έντυπα θα πρέπει να μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά. Σήμερα, τα έντυπα μπορούν να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, γεγονός που μειώνει ήδη τον αριθμό των σφαλμάτων και των παραλείψεων στα έντυπα. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη μείωση του αριθμού των αιτήσεων που επιστρέφονται προς διόρθωση ή συμπλήρωση. Περαιτέρω πρόοδος στον τομέα αυτό μπορεί, ειδικότερα, να επιτευχθεί μέσω του συστήματος e-Codex, με αποτέλεσμα οι αιτήσεις να μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Τρίτον, δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να κάνουν δεκτές αιτήσεις και σε άλλες γλώσσες. Η Γαλλία αποτελεί εν προκειμένω πρότυπο, καθώς στη χώρα αυτή γίνονται δεκτές αιτήσεις σε πέντε γλώσσες. Στα περισσότερα άλλα κράτη μέλη, ωστόσο, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις σε άλλες γλώσσες.

Νομικά ζητήματα

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής έχει ανακύψει μια σειρά νομικών προβλημάτων. Πρώτον, δεν υπάρχουν στον αρχικό κανονισμό ρητές διατάξεις σχετικά με τους καταβλητέους τόκους για την κύρια απαίτηση. Το ζήτημα έχει αποσαφηνιστεί νομολογιακά: Με την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής μπορούν να ζητηθούν τόκοι για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη και της αποπληρωμής της(1). Ωστόσο, η άσκηση της αξίωσης αυτής θα μπορούσε να καταστεί απλούστερη με μια σαφέστερη διατύπωση των σχετικών τμημάτων.

Δεύτερον, είναι προφανές ότι μια πλήρως αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, όπως οι αντίστοιχες εθνικές διαδικασίες, δεν είναι πάντοτε συμβατή στην πράξη με τις απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών. Το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, ακόμη και αν το δικαστήριο δεν θα πρέπει κανονικά να εξετάζει την υποκείμενη για την έκδοση διαταγής πληρωμής νομική κατάσταση, η αποτελεσματικότητα του δικαίου περί προστασίας των καταναλωτών επιβάλλει ότι το δικαστήριο θα πρέπει τουλάχιστον να εξετάζει εάν ο συμβατικός όρος, δυνάμει του οποίου μια επιχείρηση απαιτεί την πληρωμή, είναι δίκαιος για τον καταναλωτή(2). Εάν ο όρος αυτός είναι αθέμιτος, η διαταγή πληρωμής δεν πρέπει να εκδίδεται. Αυτό είναι συμβατό με τον κανονισμό, δεδομένου ότι σε αυτόν ορίζεται ότι το δικαστήριο θα πρέπει να εξετάζει εάν μια απαίτηση είναι βάσιμη.

Αντιρρήσεις και επανεξέταση

Όταν ο καθ' ου η αίτηση διατυπώνει αντιρρήσεις, η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ανάλογα με τους ισχυρισμούς του αιτούντος, η υπόθεση μπορεί να αποσυρθεί, να συνεχιστεί σε μια τακτική δίκη ή, μετά την αναθεώρηση του 2015, να συνεχιστεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών. Ο αριθμός των αντιρρήσεων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό στα επιμέρους κράτη μέλη και συναρτάται προφανώς με το αν το εθνικό δίκαιο προβλέπει παρόμοιες διαδικασίες. Στις χώρες στις οποίες υφίσταται μια τέτοια εθνική διαδικασία, ο αριθμός των αντιρρήσεων είναι σχετικά μικρός, ενώ σε ορισμένες άλλες το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50%.

Λόγω του χαρακτήρα της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, αναθεώρηση επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν δεν γίνεται σεβαστό το δικαίωμα υπεράσπισης. Το 2015, εξετάστηκε το ενδεχόμενο να τροποποιηθούν οι διατάξεις σχετικά με την επανεξέταση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κείμενο ωστόσο παραμένει μέχρι σήμερα αμετάβλητο. Μία αποσαφήνιση θα ήταν ωστόσο επιθυμητή.

Δυνητικές αλλαγές της διαδικασίας

Ο εισηγητής φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρήσει ορισμένα από τα τυποποιημένα έντυπα προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διάφορες αλλαγές που έχουν επέλθει με την πάροδο των ετών, καθώς και για να καταστούν σαφέστερα τα τμήματα που αφορούν την καταβολή τόκων. Όσον αφορά τον κανονισμό καθαυτό, ο εισηγητής δεν θεωρεί ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για αλλαγές, πιστεύει ωστόσο, ότι, ενόψει της προόδου που έχει επιτευχθεί στο οικογενειακό δίκαιο της ΕΕ, ορισμένοι από τους περιορισμούς του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας θα μπορούσαν να καταργηθούν. Περισσότερες προσπάθειες πρέπει επίσης να καταβληθούν όσον αφορά τις αιτήσεις για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής.

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου (Πρώτο Τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2012 στην υπόθεση C-215/11, Iwona Szyrocka κατά SiGer Technologie GmbH, ECLI:EU:C:2012:794, σκέψη 53.

(2)

Απόφαση του Δικαστηρίου (Πρώτο Τμήμα) της 14ης Ιουνίου 2012 στην υπόθεση C-618/10, Banco Español de Crédito SA v Joaquín Calderón Camino, ECLI:EU:C:2012:349, σκέψη 57.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Κώστας Χρυσόγονος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου