Postupak : 2016/2011(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0299/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0299/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0481

IZVJEŠĆE     
PDF 431kWORD 47k
17.10.2016
PE 584.146v02-00 A8-0299/2016

o primjeni postupka za europski platni nalog

(2016/2011(INI))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Kostas Chrysogonos

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o primjeni postupka za europski platni nalog

(2016/2011(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Zelenu knjigu Komisije o postupku za europski platni nalog i mjerama za pojednostavljenje i ubrzanje postupaka u sporovima male vrijednosti (COM(2002)0746),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uvođenju postupka za europski platni nalog(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EU) br. 936/2012 od 4. listopada 2012. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog(2),

–  uzimajući u obzir Izvješće Komisije o primjeni Uredbe (EZ) 1896/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju postupka za europski platni nalog (COM(2015)0495),

–  uzimajući u obzir ocjenu provedbe postupka za europski platni nalog na europskoj razini koju je provela Služba Europskog parlamenta za istraživanja,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A8-0299/2016),

A.  budući da je Komisija predala svoje izvješće u kojem preispituje funkcioniranje postupka za europski platni nalog u skladu s člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1896/2006;

B.  budući da je to izvješće staro gotovo dvije godine i da ne sadrži potrebnu proširenu procjenu utjecaja za svaku državu članicu, s obzirom na različite pravne odredbe u državama članicama i njihovu interoperabilnost, već samo nepotpunu statističku tablicu s informacijama uglavnom iz 2012. godine; budući da je europski platni nalog neobavezni postupak koji se može primjenjivati u prekograničnim slučajevima kao alternativa domaćim platnim nalozima;

C.  budući da je taj postupak uveden kako bi se omogućila brza i jeftina naplata iznosa koji proizlaze iz sigurnih i dospjelih dugova utvrđenog iznosa koje tuženik nije osporio; budući da se, prema statistikama, funkcioniranje tog postupka čini uglavnom zadovoljavajućim, ali da on funkcionira ispod granica svojeg punog potencijala jer se uglavnom primjenjuje u državama članicama čije zakonodavstvo sadrži sličan nacionalni postupak;

D.  budući da europski postupak za platni nalog spada u kategoriju mjera u području pravosudne suradnje u građanskim stvarima s prekograničnim posljedicama te je potreban za funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

E.  budući da su kašnjenja u plaćanju ključni su uzrok nelikvidnosti, koja je prijetnja za opstanak poslovnih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća, te dovodi do gubitka brojnih radnih mjesta;

F.  budući da bi trebalo poduzeti konkretne mjere, uključujući ciljane kampanje podizanja razine svijesti, kako bi se građani, poslovni subjekti, pravni stručnjaci i ostale relevantne strane informirali o dostupnosti, funkcioniranju, primjeni i prednostima tog postupka;

G.  budući da bi u nekim državama članicama u kojima se postupak za europski platni nalog ne primjenjuje u skladu s trenutačnim propisima naloge trebalo izdavati brže, a u svakom bi slučaju trebalo poštovati rok od 30 dana utvrđen propisima, imajući u vidu da se platni nalozi mogu nametnuti samo onda kad tražbine nisu osporene;

H.  budući da dodatnim mjerama usmjerenima na učinkovitiju primjenu postupka treba potaknuti razvoj sustava e-Codex kako bi se omogućilo podnošenje zahtjeva preko interneta;

I.  budući da bi veći broj država trebao slijediti primjer Francuske, Češke Republike, Estonije, Cipra i Švedske te omogućiti podnositeljima zahtjeva da zahtjeve podnose na dodatnim jezicima i općenito poduzeti mjere potpore kako bi se mogućnosti za nastanak pogrešaka zbog upotrebe stranog jezika svele na najmanju moguću mjeru;

J.  budući da jednostavnost postupka ne znači da ga se može zloupotrebljavati za nametanje nepoštenih ugovornih uvjeta jer se u članku 8. Uredbe (EZ) br. 1896/2006 poziva sud da na temelju informacija koje ima ispita je li tražbina osnovana, čime se osigurava usklađenost s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije u području te teme; budući da bi, štoviše, o pravima i postupcima trebalo informirati sve relevantne strane;

K.  budući da standardne obrasce treba revidirati i ubuduće ih periodično preispitivati kako bi se ažurirao popis država članica i valuta te stvorili bolji uvjeti za isplatu kamata na tražbine, a potrebno je uključiti i odgovarajući opis kamate koja se potražuje;

L.  budući da bi Komisija trebala razmotriti mogućnost da predloži reviziju odredbi o području primjene tog postupka i preispitivanju platnih naloga u iznimnim slučajevima;

1.  pozdravlja uspješno funkcioniranje postupka za europski platni nalog u svim državama članicama, a to je postupak koji se primjenjuje u građanskim i trgovačkim stvarima koje se odnose na neosporene tražbine, čiji je glavni cilj pojednostavljivanje i ubrzavanje postupka prekograničnog priznavanja i ostvarivanja vjerovničkih prava u EU-u;

2.  žali zbog toga što je Komisije podnijela izvješće o reviziji provedbe Uredbe (EZ) br. 1896/2006 sa znatnim zakašnjenjem od gotovo dvije godine;

3.  žali zbog toga što u izvješću Komisije nema proširene procjene učinka za svaku državu članicu, kao što se zahtijeva člankom 32. Uredbe (EZ) br. 1896/2006; žali zbog toga što izvješće ne sadrži ažurirane podatke o stanju u državama članicama u vezi s funkcioniranjem i primjenom postupka za europski platni nalog; stoga poziva Komisiju da izradi proširenu, ažuriranu i detaljnu procjenu učinka;

4.  također žali zbog toga što se primjena postupka za europski platni nalog uvelike razlikuje među državama članicama; s tim u vezi ističe da se, unatoč pojednostavljenom modernom postupku koji nudi zakonodavstvo EU-a, zbog razlika pri primjeni u državama članicama i poželjnosti odabira nacionalnog zakonodavstva umjesto postupka za europski platni nalog ne uspijevaju postići maksimalni rezultati pri primjeni Uredbe (EZ) br. 1896/2006, a europski građani zbog toga ne mogu ostvarivati svoja prava na prekograničnoj razini, zbog čega nastaje rizik od slabljenja povjerenja u zakonodavstvo EU-a;

5.  ističe da javnost najčešće koristi taj postupak te je o njemu najbolje informirana u državama članicama koje imaju slične instrumente na nacionalnoj razini;

6.  smatra da treba poduzeti praktične mjere kako bi se građani, poslovni subjekti, pravni stručnjaci i ostale relevantne strane dodatno informirali o dostupnosti, funkcioniranju, primjeni i prednostima postupka za europski platni nalog u prekograničnim slučajevima; nadalje ističe da javnosti, a posebno malim i srednjim poduzećima, treba pomoći da unaprijede primjenu, razumijevanje i poznavanje postojećih pravnih instrumenata kako bi se tražbine na prekograničnoj razini mogle naplaćivati u okviru relevantnog zakonodavstva EU-a;

7.  ističe da države članice trebaju Komisiji pružati točne, sveobuhvatne i ažurirane podatke u svrhu djelotvornog nadzora i ocjenjivanja;

8.  potiče države članice da nastoje izdavati naloge u roku od 30 dana i da, kad je to moguće, prihvaćaju zahtjeve na stranim jezicima, uzimajući u obzir da se potreba za prevođenjem negativno odražava na troškove postupka i vrijeme obrade;

9.  u potpunosti podupire rad na tome da se u budućnosti omogući elektroničko podnošenje zahtjeva za postupak za europski platni nalog; stoga poziva Komisiju da s tim u vezi potiče upotrebu pilot projekta e-CODEX i da ga proširi na sve države članice nakon što je provela studiju u pogledu izvedivosti elektroničkih zahtjeva za postupak za europski platni nalog;

10.  poziva Komisiju da u skladu sa zahtjevima usvoji ažurirane standardne obrasce kako bi se, među ostalim, pružila mogućnost davanja odgovarajućeg opisa kamate koju treba platiti na tražbine;

11.  smatra da bi se buduća revizija Uredbe trebala usmjeriti na uklanjanje određenih iznimki u području primjene postupka za europski platni nalog i na preispitivanje odredbi o njegovoj reviziji;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te parlamentima i vladama država članica.

(1)

SL L 399, 30.12.2006., str. 1.

(2)

SL L 283, 16.10.2012., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Svrha postupka

Svrha postupka za europski platni nalog omogućavanje je jednostavnije naplate iznosa u prekograničnim postupcima. Postupak je neobavezan, što znači da je dostupan u prekograničnim predmetima kao alternativa raznim ekvivalentnim nacionalnim postupcima. Drugim riječima, tim se postupkom omogućava vjerovnicima da na jednostavan način dobiju nalog za naplatu neosporenih građanskih i trgovačkih tražbina. Zahtjev za postupak može se poslati poštom, a često i elektroničkim putem, bez pomoći odvjetnika, a nalog je izvršiv u drugim državama članicama bez potrebe za dodatnim formalnostima.

Europski platni nalog izdaje se automatski na temelju zahtjeva, ali dužnik može uložiti prigovor u roku od 30 dana. U slučaju prigovora izvršenje naloga se obustavlja i može početi optužni sudski postupak.

Primjena postupka

Prema navodima Komisije godišnje se zaprimi 12 000 zahtjeva za europski platni nalog. Čini se da se taj postupak najčešće koristi u državama koje imaju slične nacionalne postupke, odnosno u državama u kojima su ciljani korisnici bolje upoznati s tim sustavom. U nekim državama članicama postupak se koristi iznimno malo, što upućuje na to da bi se moglo učiniti više u pogledu informiranja poduzeća i pravnih stručnjaka o njegovu postojanju i prednostima.

Praktična provedba

Nekoliko je čimbenika nužno za djelotvornost primjene europskog platnog naloga. Prije svega, nalog se mora izdati brzo jer ne treba detaljno ispitivati zahtjev. U skladu s Uredbom nalozi bi se trebali izdavati u roku od 30 dana. No pokazalo se da, dok neke države članice izdaju naloge u predviđenom roku, drugima treba znatno duže, u nekim slučajevima čak i duže od pola godine, što je neprihvatljivo.

Zatim, trebalo bi biti moguće podnijeti relevantne obrasce preko interneta. Trenutačno je moguće na internetu ispuniti obrasce, čime se već smanjuje broj pogrešaka i propusta pri njihovu ispunjavanju. Time bi se trebalo pridonijeti i smanjivanju broja zahtjeva za ispravak. U tom bi se području moglo učiniti više, posebno s pomoću sustava e-Codex, zahvaljujući kojem bi se zahtjevi mogli zaista podnositi preko interneta.

Naposljetku, budući da je riječ o prekograničnom postupku, države članice trebale bi zaprimati zahtjeve na stranim jezicima kad je to moguće. U Francuskoj se prihvaćaju zahtjevi na pet različitih jezika te ona u tom smislu služi kao primjer. U većini drugih država članica, međutim, zahtjevi na stranim jezicima se ne prihvaćaju.

Pravna pitanja

Tijekom primjenjivanja postupka za europski platni nalog pojavio se određen broj pravnih pitanja. Prije svega, u izvornoj Uredbi nema dovoljno izričitih odredbi o kamatama na osnovnu tražbinu. To je pojašnjeno sudskom praksom: postupak za europski platni nalog može se primijeniti za potraživanje kamata koje dospijevaju u budućnosti sve do datuma plaćanja(1). No to bi se potraživanje moglo olakšati kad bi se relevantni dijelovi obrasca bolje pojasnili.

Zatim, pokazalo se da potpuna automatiziranost postupka za europski platni nalog nije uvijek u praksi kompatibilna sa zaštitom potrošača, baš kao ni u sličnim nacionalnim postupcima. Sud je presudio da, iako sudovi ne bi trebali razmatrati pravnu situaciju povezanu s platnim nalogom, radi djelotvornosti zakona o zaštiti potrošača oni moraju barem razmotriti je li ugovorna odredba na temelju koje poslovni subjekt potražuje plaćanje poštena prema potrošaču(2). Ako je odredba nepoštena, ne bi trebalo izdati platni nalog. To je u skladu s Uredbom jer se u njoj navodi da bi sud trebao procijeniti je li tražbina osnovana.

Prigovori i revizija

Ako tuženik uloži prigovor na zahtjev, postupak se ne može nastaviti. Ovisno o navodima podnositelja zahtjeva predmet se može odbaciti, nastaviti u skladu s redovnim sudskim postupkom ili, nakon revizije iz 2015., nastaviti rješavati u skladu s europskim postupkom za sporove male vrijednosti. Stopa prigovora uvelike se razlikuje među državama članicama i čini se da ovisi o tome jesu li slični postupci poznati u nacionalnom pravu. U državama u kojima takav nacionalni postupak postoji stopa prigovora je prilično niska, dok u nekim drugima premašuje 50 %.

S obzirom na prirodu postupka za europski platni nalog revizija je moguća samo u iznimnim slučajevima, primjerice kad se ne poštuje pravo obrane. 2015. razmotreno je pitanje treba li izmijeniti odredbe o reviziji u iznimnim slučajevima, no tekst je zasad ostao neizmijenjen. Ipak, bilo bi poželjno da je je pojašnjen.

Moguće promjene u postupku

Izvjestitelj smatra da bi Komisija trebala usvojiti nove verzije određenih standardnih obrazaca kako bi se u obzir uzele različite promjene do kojih je došlo tijekom godina, ali i da bi se pojasnili dijelovi o plaćanju kamata. Kad je riječ o samoj Uredbi, izvjestitelj ne smatra da ju je potrebno hitno mijenjati, no pita se bi li se mogla ukinuti neka ograničenja u području primjene postupka s obzirom na napredak ostvaren u području obiteljskog prava EU-a. Također, potrebno je učiniti više u pogledu zahtjeva za reviziju europskih naloga za plaćanje.

(1)

Presuda Suda (prvo vijeće) od 13. prosinca 2012. u predmetu C-215/11, Iwona Szyrocka v SiGer Technologie GmbH, ECLI:EU:C:2012:794, točka 53.

(2)

Presuda Suda (prvo vijeće) od 14. lipnja 2012. u predmetu C-618/10, Banco Español de Crédito SA v Joaquín Calderón Camino, ECLI:EU:C:2012:349, točka 57.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

13.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti