Procedūra : 2016/2011(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0299/2016

Pateikti tekstai :

A8-0299/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0481

PRANEŠIMAS     
PDF 502kWORD 48k
17.10.2016
PE 584.146v02-00 A8-0299/2016

dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymo

(2016/2011(INI))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros taikymo

(2016/2011(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos Žaliąją knygą dėl Europos mokėjimo įsakymo procedūros ir priemonių, skirtų bylų dėl nedidelių sumų reikalavimų nagrinėjimui supaprastinti ir pagreitinti (COM(2002) 0746),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1896/2006, nustatantį Europos mokėjimo įsakymo procedūrą(1),

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 936/2012, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, priedai(2),

–  atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, taikymo (COM(2015) 0495),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento tyrimų tarnybos atliktą įgyvendinimo ES lygmeniu vertinimą „Europos mokėjimo įsakymo procedūra“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0299/2016),

A.  kadangi Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 32 straipsnį pateikė savo ataskaitą, kurioje apžvelgiamas Europos mokėjimo įsakymo procedūros veikimas;

B.  kadangi ataskaita vėlavo beveik dviem metais ir joje nepateikiamas, kaip reikalaujama, išsamus ir atnaujintas poveikio kiekvienoje valstybėje narėje vertinimas, kuriame būtų apžvelgtos skirtingos teisės nuostatos visose valstybėse narėse ir jų sąveikumas, o tik neišsami statistinių duomenų lentelė su daugiausia 2012 m. informacija; kadangi Europos mokėjimo įsakymas yra neprivaloma procedūra, kurią tarpvalstybinėse bylose galima taikyti kaip vidaus mokėjimo įsakymų alternatyvą;

C.  kadangi ši procedūra buvo sukurta siekiant sudaryti sąlygas greitai, palengvintai ir nebrangiai atgauti aiškių fiksuoto dydžio skolų, kurių išmokėjimo terminas pasibaigęs ir kurių atsakovas neginčija, sumas; ir kadangi, remiantis statistiniais duomenimis, atrodo, kad procedūra veikia apskritai patenkinamai, tačiau anaiptol nėra išnaudojamos jos visos galimybės, nes dažniausiai ji naudojama šalyse, kuriose esama panašios nacionalinio lygmens procedūros;

D.  kadangi Europos mokėjimo įsakymo procedūra priklauso teisminio bendradarbiavimo tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose srities priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą, kategorijai;

E.  kadangi vėluojantys atsiskaitymai – viena iš pagrindinių bankrotų priežasčių, keliančių pavojų įmonių – ypač mažųjų ir vidutinių įmonių – išlikimui ir dėl jų prarandama daug darbo vietų;

F.  kadangi reikia imtis konkrečių priemonių, įskaitant tikslines informuotumo didinimo kampanijas, siekiant informuoti piliečius, įmones, teisės specialistus ir kitas susijusias šalis apie šios procedūros egzistavimą, veikimą, taikymą ir jos privalumus;

G.  kadangi tam tikrose valstybėse narėse, kuriose Europos mokėjimo įsakymo procedūra nėra taikoma laikantis dabartinio reglamento, įsakymai turėtų būti išduodami greičiau, bet kokiu atveju – laikantis reglamente nustatyto 30-ties dienų termino, atsižvelgiant į tai, kad įsakymai gali būti vykdomi tik kai reikalavimai yra neginčijami;

H.  kadangi reikėtų skatinti sukurti sistemą „e-Codex“, kad prašymus būtų galima pateikti internetu, imantis tolesnių priemonių, kad ši procedūra būtų taikoma veiksmingiau;

I.  kadangi daugiau valstybių narių turėtų sekti Prancūzijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro ir Švedijos pavyzdžiu ir leisti prašymų teikėjams pateikti prašymus ir kitomis kalbomis ir apskritai imtis paramos priemonių, kad būtų galima kuo labiau sumažinti klaidų, atsirandančių dėl užsienio kalbos vartojimo, pasitaikymo tikimybę;

J.  kadangi procedūros supaprastinimas nereiškia, kad ja galima netinkamai naudotis siekiant taikyti nesąžiningas sutartines sąlygas, nes Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 8 straipsnyje nustatyta, kad teismas, remdamasis turima informacija, išnagrinėja, ar reikalavimas pagrįstas, taip užtikrindamas suderinamumą su atitinkama Teisingumo Teismo praktika šioje srityje; kadangi, be to, visos susijusios šalys turi būti informuojamos apie teises ir procedūras;

K.  kadangi reikia peržiūrėti ir ateityje reguliariai persvarstyti standartines formas siekiant atnaujinti ES valstybių narių ir valiutų sąrašą bei pateikti geresnes nuostatas dėl su reikalavimais susijusių palūkanų mokėjimo, įskaitant tinkamą atgautinų palūkanų apibūdinimą;

L.  kadangi Komisija turėtų apsvarstyti galimybę peržiūrėti nuostatas dėl procedūros apimties ir išskirtinės įsakymų peržiūros;

1.  palankiai vertina tai, kad Europos mokėjimo įsakymo procedūra – procedūra, taikoma civilinėse ir komercinėse bylose, susijusiose su neginčytinais reikalavimais, kurios pagrindinis tikslas yra supaprastinti ir paspartinti kreditorių teisių ES tarpvalstybinio pripažinimo ir taikymo procedūrą – veikia sėkmingai visose valstybėse narėse;

2.  apgailestauja, kad Komisija labai – beveik dviem metais – vėlavo pateikti savo Reglamento (EB) Nr. 1896/2006, nustatančio Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, įgyvendinimo ataskaitą;

3.  apgailestauja, kad Komisijos ataskaitoje nepateiktas išsamus poveikio įvertinimas kiekvienoje valstybėje narėje, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 32 straipsnį; apgailestauja, kad šioje ataskaitoje nepateikiama naujausių duomenų apie Europos mokėjimo įsakymo procedūros veikimo ir įgyvendinimo padėtį valstybėse narėse; todėl ragina Komisiją pateikti visa apimantį, atnaujintą ir išsamų vertinimą;

4.  taip pat apgailestauja, kad skirtingose valstybėse narėse Europos mokėjimo įsakymo procedūra taikoma skirtingai; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, jog nepaisant to, kad ES teisės aktuose numatyta supaprastinta ir moderni procedūra, dėl įgyvendinimo valstybėse narėse skirtumų ir pageidavimo taikyti nacionalinius teisės aktus, o ne mokėjimo įsakymo procedūrą, Reglamento (EB) Nr. 1896/2006 įgyvendinimo rezultatai nėra optimalūs, dėl to ES piliečiai negali naudotis savo teisėmis tarpvalstybiniu lygmeniu ir kyla pavojus, kad sumažės pasitikėjimas ES teisės aktais;

5.  pažymi, kad dažniausiai šia procedūra naudojasi ir geriausiai apie ją informuoti yra valstybių narių, kuriose esama panašių nacionalinio lygmens priemonių, piliečiai;

6.  mano, kad reikia imtis konkrečių veiksmų siekiant toliau informuoti piliečius, įmones, teisės specialistus ir kitus susijusius subjektus apie tai, jog tarpvalstybiniais atvejais yra numatyta tokia procedūra, apie tai, kaip ji veikia, ir jos privalumus; be to, pabrėžia, kad visuomenės nariams ir ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms reikalinga pagalba siekiant, kad jos geriau naudotųsi esamomis teisinėmis priemonėmis, geriau jas suprastų ir išmanytų, kad būtų galima tarptautiniu lygmeniu užtikrinti reikalavimų vykdymą remiantis susijusiais ES teisės aktais;

7.  pabrėžia, jog reikia, kad valstybės narės teiktų Komisijai tikslius, išsamius ir naujausius duomenis veiksmingos stebėsenos ir vertinimo tikslais;

8.  skatina valstybes nares stengtis išduoti įsakymus per 30 dienų ir, kai įmanoma, priimti prašymus užsienio kalbomis, atsižvelgiant į tai, kad vertimo reikalavimai didina procedūros sąnaudas ir ilgina prašymų nagrinėjimo laiką;

9.  visiškai pritaria vykdomam darbui siekiant ateityje leisti pateikti elektroninius prašymus išduoti Europos mokėjimų įsakymą; atsižvelgdamas į tai ir remdamasis Komisijos tyrimu, ar tikslinga leisti prašymus išduoti Europos mokėjimų įsakymą teikti elektroniniu būdu, ragina Komisiją skatinti naudotis bandomuoju projektu „e-Codex“ ir jį taikyti visose valstybėse narėse;

10.  ragina Komisiją, kaip reikalaujama, patvirtinti atnaujintas standartines formas, siekiant pateikti geresnes nuostatas, inter alia, dėl tinkamo sumokėtinų palūkanų apibūdinimo;

11.  mano, kad ateityje persvarstant reglamentą reikėtų išnagrinėti galimybę panaikinti tam tikras išimtis dėl procedūros apimties ir persvarstyti nuostatas dėl Europos mokėjimo įsakymų peržiūros;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1)

OL L 399, 2006 12 30, p. 1.

(2)

OL L 283, 2012 10 16, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Procedūros tikslas

Europos mokėjimo įsakymo procedūros tikslas – palengvinti sumų susigrąžinimą tarpvalstybiniuose teismo procesuose. Ši procedūra nėra privaloma: tai reiškia, kad tarpvalstybinių bylų atvejais ją galima taikyti kaip alternatyvą įvairioms atitinkamoms nacionalinėms procedūroms. Paprasčiau tariant, dėl šios procedūros kreditoriai galės lengvai siekti, kad būtų išduotas įsakymas išieškoti neginčytinus civilinius ir komercinius ieškinius. Dėl šios procedūros galima kreiptis raštu arba neretai elektroniniu būdu, todėl nereikia teisinės advokato pagalbos, be to, ją privaloma vykdyti kitoje valstybėje narėje ir jokie papildomi formalumai yra nebūtini.

Europos mokėjimo įsakymas išduodamas automatiškai, remiantis vien prašymu, bet skolininkas per 30 dienų gali pateikti prieštaravimo pareiškimą. Tokio prieštaravimo atveju įsakymo procedūra nutraukiama ir galima pradėti rungimosi principu grindžiamą teismo procesą.

Procedūros taikymas

Komisijos duomenimis, kasmet pateikiama maždaug 12 000 prašymų išduoti Europos mokėjimo įsakymą. Ši procedūra dažniau taikoma tose šalyse, kurių nacionalinė procedūra yra panaši: tai reiškia, kad tikslinė auditorija bus labiau susipažinusi su šia koncepcija. Kai kuriose valstybėse narėse ši procedūra taikoma itin retai, o tai gali reikšti, kad būtų galima nuveikti daugiau, siekiant informuoti įmones ir teisės specialistus apie tai, jog yra tokia procedūra ir kokie jos privalumai.

Praktinis įgyvendinimas

Kad Europos mokėjimo įsakymo procedūra būtų taikoma veiksmingai, svarbūs keli aspektai. Pirma, įsakymas turi būti išduotas greitai, nes nereikia atlikti išsamaus ieškinio tyrimo. Reglamente numatoma, kad įsakymas turi būti išduotas per 30 dienų. Vis dėlto atrodo, kad vienos valstybės narės įsakymus pateikia per šį laikotarpį, o kitos užtrunka žymiai ilgiau – kai kuriais atvejais net daugiau nei pusmetį. Tai nepriimtina.

Antra, turėtų būti numatyta galimybė pateikti reikiamas formas internetu. Šiuo metu formas galima užpildyti internetu, taigi jose sumažėja klaidų ir praleidžiama mažiau informacijos. Tai turėtų prisidėti siekiant sumažinti prašymų pataisyti ar ištaisyti tokius prašymus skaičių. Šioje srityje būtų galima nuveikti daugiau, ypač naudojant sistemą „e-Codex“, kad formas tikrai būtų galima pateikti internetu.

Trečia, kai įmanoma, valstybės narės turėtų priimti prašymus kitomis nei jų kalbomis, nes tai yra tarpvalstybinė procedūra. Šiuo atžvilgiu geras pavyzdys yra Prancūzija, nes prašymai čia priimami penkiomis kalbomis. Vis dėlto daugumoje valstybių narių prašymai užsienio kalbomis nepriimami.

Teisiniai klausimai

Taikant Europos mokėjimo įsakymo procedūrą kilo nemažai teisinių klausimų. Pirma, pirminiame reglamento tekste buvo pateikta nepakankamai aiški nuostata dėl pagrindiniame ieškinyje mokamų palūkanų. Ši situacija buvo paaiškinta remiantis teismo praktika: galima naudoti Europos mokėjimo įsakymo procedūrą reikalauti ateityje mokėtinų palūkanų iki faktinio mokėjimo datos(1). Vis dėlto, paaiškinus atitinkamus skirsnius ir nustačius formas tokį reikalavimą būtų galima pateikti lengviau.

Antra, paaiškėjo, kad Europos mokėjimo įsakymo procedūros visiškas automatiškumas, kaip ir palyginamų nacionalinių procedūrų, praktikoje ne visada suderinamas su vartotojų apsauga. Teisingumo Teismas nusprendė, kad net jei teismas paprastai neturėtų svarstyti su mokėjimo įsakymu susijusios teisinės situacijos, tam, kad vartotojų apsaugos įstatymas būtų veiksmingas, teismas turi bent jau apsvarstyti tai, ar sutarčių sąlygos, pagal kurias įmonė reikalauja sumokėti, yra sąžiningos vartotojų atžvilgiu(2). Jei jos nėra sąžiningos, mokėjimo įsakymo išduoti nereikėtų. Tai suderinama su reglamentu, nes jame nurodyta, jog teismas turėtų įvertinti, ar reikalavimas yra pagrįstas.

Prieštaravimai ir peržiūra

Kai kaltinamasis prieštarauja prašymui, procedūros tęsti negalima. Atsižvelgiant į prašymo teikėjo nurodymus, byla gali būti nutraukta, tęsiama pagal įprastą teismo procesą arba, vadovaujantis 2015 m. peržiūra, tęsiama laikantis Europos mokėjimo įsakymo procedūros. Prieštaravimų kiekis skirtingose valstybėse narėse labai skiriasi: akivaizdu, kad tai priklauso nuo to, ar panašūs teismo procesai yra žinomi nacionalinėje teisėje. Tose šalyse, kur yra tokia nacionalinė procedūra, prieštaravimų kiekis yra gana mažas, o kai kuriose kitose šalyse jis gali viršyti 50 proc. visų atvejų.

Atsižvelgiant Europos mokėjimo įsakymo procedūros pobūdį, peržiūrą galima atlikti tik išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai nebuvo užtikrinta teisė į gynybą. 2015 m. buvo svarstoma, ar iš dalies pakeisti nuostatas dėl išskirtinės peržiūros, bet tekstas kol kas liko nepakeistas. Vis dėlto būtų pageidautina pateikti išaiškinimą.

Galimi procedūros pakeitimai

Pranešėjas mano, kad Komisija turėtų priimti naujas kai kurių standartinių formų versijas, kad būtų atsižvelgta į įvairius pakeitimus, atliktus bėgant metams, ir pateikti aiškesnius skirsnius dėl palūkanų mokėjimo. Kai dėl paties reglamento, pranešėjas laikosi nuomonės, jog nebūtina skubiai imtis pokyčių, bet svarsto, ar gali būti panaikinti kai kurie procedūros taikymo apribojimai, atsižvelgiant į patobulėjusią ES šeimos teisę. Taip pat reikia daugiau nuveikti prašymų peržiūrėti Europos mokėjimo įsakymus srityje.

(1)

2012 m. gruodžio 13 d. Teismo (pirmosios kolegijos) sprendimas Iwona Szyrocka v SiGer Technologie GmbH, C-215/11, ECLI:EU:C:2012:794, 53 punktas.

(2)

2012 m. birželio 14 d. Teismo (pirmosios kolegijos) sprendimas Banco Español de Crédito SA v Joaquín Calderón Camino, C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349, 57 punktas.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Teisinė informacija - Privatumo politika