Procedură : 2016/2011(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0299/2016

Texte depuse :

A8-0299/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0481

RAPORT     
PDF 502kWORD 52k
17.10.2016
PE 584.146v02-00 A8-0299/2016

referitor la aplicarea procedurii europene de somație de plată

(2016/2011(INI))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Kostas Chrysogonos

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la aplicarea procedurii europene de somație de plată

(2016/2011(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Cartea verde a Comisiei cu privire la o procedură europeană de somație de plată și la măsuri de simplificare și accelerare a litigiilor cu privire la cererile cu valoare redusă (COM(2002)0746),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (1);

–  având în vedere Regulamentul Comisiei (UE) nr. 936/2012 din 4 octombrie 2012 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată(2),

–  având în vedere Raportul Comisiei privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (COM(2015)0495),

–  având în vedere evaluarea modului în care procedura europeană de somație de plată a fost transpusă în practică la nivel european, realizată de Serviciul de Cercetare al Parlamentului European,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0299/2016),

A.  întrucât Comisia și-a prezentat raportul privind funcționarea procedurii europene de somație de plată, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006;

B.  întrucât raportul a fost prezentat cu o întârziere de aproape doi ani și nu include o evaluare de impact extinsă și actualizată pentru fiecare stat membru, cum ar fi fost necesar, în care să se examineze diferitele dispoziții legale din toate statele membre și interoperabilitatea lor, ci doar un tabel statistic incomplet, în care majoritatea informațiilor datează din 2012; întrucât somația europeană de plată este o procedură opțională ce poate fi folosită în litigiile transfrontaliere ca alternativă la somațiile de plată naționale;

C.  întrucât această procedură a fost creată pentru a face posibilă o recuperare rapidă, mai ușoară și necostisitoare a sumelor rezultate din creanțe certe, lichide și exigibile, necontestate de către pârât; întrucât funcționarea procedurii, conform statisticilor, pare a fi în general satisfăcătoare, însă este mult sub potențialul său deplin, fiind cel mai frecvent utilizată în statele membre în a căror legislație este prevăzută o procedură similară la nivel național;

D.  întrucât somația europeană de plată se înscrie în categoria măsurilor din domeniul cooperării judiciare în materie civilă, care au incidență transfrontalieră și care sunt necesare funcționării pieței interne;

E.  întrucât întârzierile de plată constituie una din principalele cauze de insolvență, care amenință continuitatea activității întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii, și provoacă pierderea a numeroase locuri de muncă;

F.  întrucât ar trebui, prin urmare, luate măsuri concrete, printre care și campanii de conștientizare bine direcționate, pentru a informa cetățenii, întreprinderile, practicanții profesiilor juridice și alți actori relevanți cu privire la existența, funcționarea, aplicarea și avantajele procedurii;

G.  întrucât, în statele membre în care procedura europeană a somației de plată nu se aplică în conformitate cu dispozițiile regulamentului în vigoare, somațiile ar trebui emise mai repede, și în orice caz ar trebui respectat termenul de 30 de zile prevăzut în regulament, ținându-se seama de faptul că somațiile pot fi executate numai dacă reclamația nu este contestată;

H.  întrucât ar trebui încurajată crearea unui sistem e-CODEX pentru depunerea online a formularelor de cerere, printr-o serie de măsuri suplimentare care să urmărească o utilizare mai eficientă a procedurii ;

I.  întrucât mai multe state membre ar trebui să urmeze exemplul Franței, Republicii Cehe, Estonei, Ciprului și Suediei și să permită reclamanților să depună cererile și în alte limbi și, în general, să ia măsuri de sprijin pentru a reduce la minimum erorile provocate de utilizarea unei limbi străine;

J.  întrucât caracterul raționalizat al procedurii nu înseamnă că aceasta poate fi utilizată abuziv pentru a impune clauze contractuale inechitabile, din moment ce articolul 8 din Regulamentul (CE) 1896/2006 impune instanței să verifice dacă cererea este fundamentată, pe baza informațiilor de care dispune, asigurând astfel conformitatea cu jurisprudența relevantă a CJUE pe această temă; întrucât, în plus, toate părțile implicate ar trebui informate cu privire la drepturi și la proceduri;

K.  întrucât formularele standard trebuie refăcute, urmând să fie revizuite periodic în viitor, pentru a actualiza lista statelor membre și a monedelor, precum și pentru a îmbunătăți plata dobânzilor la creanțe, incluzând o descriere corespunzătoare a dobânzilor de încasat;

L.  întrucât Comisia ar trebui să propună revizuirea dispozițiilor referitoare la domeniul de aplicare al procedurii și la revizuirea excepțională a somațiilor;

1.  salută funcționarea reușită în toate statele membre a procedurii europene de somație de plată, procedură aplicabilă în materie civilă și comercială pentru creanțele necontestate, al cărui principal obiectiv este acela de a simplifica și a de accelera procedura de recunoaștere și de executare transfrontalieră a drepturilor creditorilor în UE;

2.  regretă întârzierea semnificativă, de aproape 2 ani, cu care Comisia a prezentat raportul de evaluare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 1896/2006;

3.  regretă lipsa din raportul Comisiei a unei evaluări de impact extinse pentru fiecare stat membru, prevăzută la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006; regretă lipsa unor date actualizate, în acest raport, referitoare la situația din statele membre în ceea ce privește funcționarea și aplicarea procedurii europene de somație de plată; invită, prin urmare, Comisia să prezinte o evaluare de impact extinsă, actualizată și detaliată;

4.  regretă, totodată, faptul că utilizarea procedurii europene de somație de plată diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul; subliniază în acest sens că, în ciuda procedurii simplificate și moderne oferite de legislația UE, diferențele de implementare în statele membre și preferința de a alege legislația națională în defavoarea procedurii somației europene de plată nu asigură o maximizare a rezultatelor aplicării Regulamentului (CE) nr. 1896/2006, astfel încât cetățenii europeni nu-și pot exercita drepturile la nivel transfrontalier, existând riscul diminuării încrederii în legislația UE;

5.  atrage atenția asupra faptului că cetățenii recurg la această procedură cel mai des și sunt cel mai bine informați cu privire la ea în statele membre în care există instrumente similare la nivel național;

6.  consideră că trebuie luate măsuri concrete pentru o mai bună informare a cetățenilor, întreprinderilor, practicanților profesiilor juridice și altor actori relevanți cu privire la existența, funcționarea, aplicarea și avantajele procedurii europene de somație de plată în litigiile transfrontaliere; subliniază, de asemenea, că este necesar să se acorde asistență persoanelor și în special întreprinderilor mici și mijlocii pentru a utiliza, a înțelege și a cunoaște mai bine instrumentele juridice existente pentru executarea creanțelor la nivel transfrontalier în cadrul legislației UE relevante;

7.  subliniază că, pentru ca monitorizarea și evaluările să fie eficace, este necesar ca statele membre să-i comunice Comisiei date exacte, complete și actualizate;

8.  încurajează statele membre să facă tot posibilul pentru a emite somațiile în termen de 30 de zile și să accepte cereri în limbi străine, atunci când este posibil, ținând seama de faptul că necesitatea de a le traduce afectează negativ costurile și durata procedurii;

9.  susține întru totul activitatea desfășurată pentru a permite, în viitor, transmiterea electronică a cererilor de somație europeană de plată; solicită prin urmare Comisiei, în această privință, să încurajeze utilizarea proiectului pilot e-CODEX și să îl extindă la toate statele membre, ținând seama de studiul realizat de Comisie privind fezabilitatea cererilor electronice pentru somația europeană de plată;

10.  invită Comisia să adopte formularele standard actualizate necesare, pentru a prevedea mai clar, printre altele, o descriere adecvată a dobânzilor de plătit pentru creanțe;

11.  consideră că, la o viitoare revizuire a regulamentului, ar trebui avută în vedere eliminarea anumitor excepții din sfera de aplicare a procedurii, precum și reanalizarea dispozițiilor privind revizuirea somațiilor europene de plată;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1)

JO L 399, 30.12.2006, p. 1.

(2)

JO L 283, 16.10.2012, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Scopul procedurii

Scopul procedurii europene de somație de plată este acela de a facilita recuperarea sumelor în cadrul procedurilor transfrontaliere. Procedura este opțională, ceea ce înseamnă că poate fi utilizată în litigiile transfrontaliere ca alternativă la diferitele proceduri naționale echivalente. Pe scurt, procedura le permite creditorilor să obțină cu ușurință un ordin de recuperare a creanțelor civile sau comerciale necontestate. Acesta poate fi solicitat prin corespondență sau, adesea, pe cale electronică, nu necesită asistența unui avocat și este executoriu în alte state membre fără a fi necesare alte formalități.

Somația europeană de plată este emisă automat, doar pe baza cererii, însă debitorul se poate opune în termen de 30 de zile. În caz de opoziție, procedura de somație ia sfârșit și poate începe o procedură judiciară în contradictoriu.

Utilizarea procedurii

Comisia a declarat că anual sunt formulate aproximativ 12 000 de cereri de somație de plată europeană. Se pare că procedura este cel mai frecvent utilizată în țările care dispun de o procedură similară la nivel național, ceea ce înseamnă că publicul vizat este mai familiarizat cu acest concept. Unele state membre au o rată foarte scăzută de utilizare a procedurii și ar putea fi probabil depuse mai multe eforturi pentru a informa întreprinderile și a practicanții profesiilor juridice cu privire la existența și avantajele procedurii.

Aplicarea practică

Pentru ca utilizarea procedurii europene de somație de plată să fie eficace, sunt necesare mai multe elemente. În primul rând, somația trebuie emisă rapid, din moment ce nu se realizează o analiză detaliată a cererii. Regulamentul prevede că somațiile trebuie emise în termen de 30 zile. Cu toate acestea, se pare că unele state membre emit somațiile în acest termen, dar altele au nevoie de perioade considerabil mai lungi, în unele cazuri de peste o jumătate de an. Această situație nu este acceptabilă.

În al doilea rând, ar trebui ca formularele respective să poată fi depuse online. În prezent, formularele pot fi completate online, ceea ce reduce deja numărul erorilor și al omisiunilor în completarea lor. Acest lucru ar trebui să contribuie, de asemenea, la diminuarea numărului solicitărilor de corectare sau de rectificare a cererilor. S-ar putea face mai mult în această privință, în special prin intermediul sistemului e-CODEX, astfel încât formularele să poată fi efectiv transmise online.

În al treilea rând, întrucât această procedură este o procedură transfrontalieră, statele membre ar trebui să accepte cereri și în alte limbi decât cele proprii, atunci când este posibil. Franța este un exemplu în acest sens, cererile fiind acceptate în cinci limbi. În majoritatea celorlalte state membre, însă, cererile în limbi străine nu sunt acceptate.

Aspecte juridice

În cursul aplicării procedurii europene de somație de plată au apărut o serie de probleme de ordin juridic. În primul rând, nu au fost prevăzute suficient de explicit, în regulamentul inițial, dobânzile de plătit în cadrul acțiunii principale. Situația a fost clarificată în jurisprudență: procedura europeană de somație de plată poate fi utilizată pentru a reclama dobânzile datorate în viitor, până la data plății efective(1). Cu toate acestea, formularele pot facilita aceste cereri, clarificând secțiunile relevante.

În al doilea rând, s-a constatat că automatizarea totală a procedurii europene de somație de plată, ca și cea a procedurilor naționale comparabile, nu este întotdeauna compatibilă în practică cu protecția consumatorilor. Curtea de Justiție a hotărât că, chiar dacă instanța nu ar trebui să ia în considerare, în mod normal, situația juridică subiacentă somației de plată, pentru ca legislația privind protecția consumatorului să producă efecte este necesar ca instanța să verifice cel puțin dacă clauza contractuală în baza căreia o societate reclamă plata este justă față de consumator(2). În cazul în care este injustă, somația de plată nu trebuie emisă. Această hotărâre este compatibilă cu regulamentul, întrucât stabilește că instanța trebuie să aprecieze dacă cererea rezultă a fi întemeiată.

Opoziția și revizuirea

În cazul în care pârâtul se opune cererii, procedura nu poate continua. În funcție de indicațiile solicitantului, cauza poate fi clasată, poate continua în cadrul procedurilor judiciare ordinare sau, după revizuirea din 2015, poate continua în cadrul procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă. Rata opozițiilor variază mult de la un stat membru la altul, aparent în funcție de prezența sau absența unor proceduri similare în dreptul național. În țările în care există o astfel de procedură, numărul opozițiilor este destul de scăzut, în timp ce în altele acesta depășește 50 %.

Având în vedere natura procedurii europene de somație de plată, modificarea acesteia este posibilă numai în cazuri excepționale, de exemplu atunci când dreptul la apărare nu a fost respectat. În 2015 a fost analizată posibilitatea de a amenda dispozițiile privind revizuirea excepțională, însă textul a rămas pentru moment neschimbat. Ar fi însă de dorit unele clarificări.

Posibile modificări ale procedurii

Raportorul consideră că Comisia ar trebui să adopte noi versiuni ale unora dintre formularele standard, pentru a ține seama de diferitele modificările survenite de-a lungul timpului, precum și pentru a face mai clare secțiunile privind plata dobânzilor. În ceea ce privește regulamentul în sine, raportorul consideră că nu este necesară nicio modificare imediată, însă este de părere că ar trebui retrase unele dintre restricțiile sferei de aplicare a procedurii, ținând seama de progresele realizate de UE în domeniul dreptului familiei. De asemenea, trebuie făcut mai mult în privința solicitărilor de modificare a somațiilor europene de plată.

(1)

Hotărârea Curții (Prima Cameră) din 13 decembrie 2012 în Cauza C-215/11, Iwona Szyrocka / SiGer Technologie GmbH, ECLI:EU:C:2012:794, punctul 53).

(2)

Hotărârea Curții (Prima Cameră) din 14 iunie 2012 în Cauza C-618/10, Banco Español de Crédito SA / Joaquín Calderón Camino, ECLI:EU:C:2012:349, punctul 57.


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière

Aviz juridic - Politica de confidențialitate