INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

18.10.2016 - (0000 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD)) - ***II

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Michael Cramer


Procedure : 2013/0297(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0300/2016
Indgivne tekster :
A8-0300/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

(0000 – C7-0249/2013 – 2013/0297(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10000/1/2016-C8-0365/2016),

-  der henviser til sin holdning ved førstebehandlingen[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0611),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 76,

-  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A8-0300/2016),

1.  godkender Rådet førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten. jf. artikel 297, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Parlamentets prioriteter:

Parlamentet besluttede ved sin førstebehandling, at anvendelsesområdet for forordningen om statistik over jernbanetransport burde udvides til at omfatte data om infrastruktur, navnlig implementeringen af ERTMS (European Rail Traffic Management System), som udgør en af prioriteringerne for det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T). Det blev af Parlamentet understreget, at det var yderst vigtigt at have et klart overblik over udviklingen af ERTMS i Unionen, eftersom EU har postet millioner af euro i denne type infrastruktur uden nogen konkrete resultater til dato hvad angår systemoperabilitet på tværs af Europa, hvilket skyldes uregelmæssigheder og forsinkelser i implementeringen.

Parlamentet besluttede endvidere, at Eurostat skulle stille statistiske data om togstationer med adgangsforhold for personer med nedsat førlighed og handicap til rådighed og om anvendelsen af grænseoverskridende jernbaneinfrastruktur.

For så vidt angår ulykker, som Kommissionen foreslog at fjerne fra forordningens anvendelsesområde, forfægtede Parlamentet den opfattelse, at statistik om togulykker burde fastholdes i anvendelsesområdet og endda udvides til at omfatte ulykker og hændelser vedrørende transport af farligt gods og ulykker i jernbaneoverskæringer. Parlamentet var endvidere af den opfattelse, at Eurostat og Det Europæiske Jernbaneagentur bør arbejde tæt sammen om at forbedre statistikkerne om togulykker og navnlig sikre metodologisk overensstemmelse for så vidt angår ulykkesdata om andre transportformer.

Parlamentet anser det for særdeles vigtigt, at EU-borgerne har let adgang – som ved en kvikskranke – til data relateret til implementeringen af EU-politikker.

Vigtigste resultater:

Rådet og Parlamentet har efter langvarige forhandlinger aftalt, at den mest virkningsfulde og omkostningseffektive måde til at undgå dobbeltarbejde mellem Eurostat, Kommissionen og Det Europæiske Jernbaneagentur vil være at styrke samarbejdet mellem disse institutioner og sikre, at statistiske data vedrørende EU-politikker er lettilgængelige for EU's borgere og interessehavere.

Det var først muligt at opnå aftale om en forenkling af forordningen om statistik over jernbanetransport efter underskrivelse af to aftalememoranda mellem Eurostat og Kommissionen (27/04/2016) og mellem Eurostat og Jernbaneagenturet (12/05/2016). Disse memoranda er ikke blot vigtige instrumenter i optimering af anvendelsen af de eksisterende oplysninger og nedbringelse af den administrative byrde, men vil også opfylde medlovgivernes krav vedrørende bedre anvendelsen af statistikker om jernbanetransport. Disse vil give alle kategorier af brugere lettilgængelige data og pålidelig information om fremskridt inden for EU's politikker for jernbanesektoren.

Forhandlinger:

Efter Parlamentets vedtagelse af sin holdning ved førstebehandling den 11. marts 2014, og Transport- og Turismeudvalgets (TRAN) beslutning om at indlede forhandlinger den 13. oktober 2014, fandt der den 25. november 2014 uformelle trepartsforhandlinger sted under det italienske formandskab for Rådet. Efterfølgende uformelle forhandlinger, der havde til formål at befordre en tidlig andenbehandlingsaftale, fandt sted under de lettiske og luxembourgske formandskaber. Parlamentets og Rådets forhandlingshold nåede den 24. maj 2016 frem til en aftale under det nederlandske formandskab efter endnu en runde uformelle trepartsforhandlinger. Teksten fra forhandlingerne blev godkendt af TRAN-udvalget den 15. juni 2016. Formanden for TRAN-udvalget har på grundlag af udvalgets godkendelse i sin skrivelse til De Faste Repræsentanters Komité anført, at han vil henstille til plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning ved førstebehandling uden ændringer. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning og bekræftede aftalen af 18. juli 2016.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af forordning (EF) nr. 91/2003 om statistik over jernbanetransport for så vidt angår indsamling af data om gods, passagerer og ulykker

Referencer

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

11.3.2014                     T7-0197/2014

Kommissionens forslag

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

15.9.2016

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Oprindelige ordførere

Michael Cramer

 

 

 

Behandling i udvalg

26.9.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Olle Ludvigsson

Dato for indgivelse

18.10.2016