ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα

  18.10.2016 - (10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) - ***II

  Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  Εισηγητής: Michael Cramer


  Διαδικασία : 2013/0297(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0300/2016
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0300/2016
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα

  (10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

  (Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  -  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10000/1/2016-C8-0365/2016),

  -  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0611),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 76 του Κανονισμού του,

  -  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0300/2016),

  1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

  2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου:

  Σε πρώτη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει δεδομένα για τις υποδομές, ειδικότερα για το σχέδιο ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Σιδηροδρόμων (ERTMS), που ήταν μία από τις προτεραιότητες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Το Κοινοβούλιο τόνισε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει σαφής εικόνα της ανάπτυξης του ERTMS στην Ένωση, καθώς η ΕΕ έχει δαπανήσει εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση υποδομών αυτού του τύπου χωρίς να έχει υπάρξει, μέχρι στιγμής, συγκεκριμένο αποτέλεσμα από την άποψη της λειτουργικότητας του συστήματος σε όλη την Ευρώπη, λόγω παρατυπιών και καθυστερήσεων στην ανάπτυξη του συστήματος.

  Το Κοινοβούλιο αποφάσισε επίσης ότι η Eurostat θα πρέπει να διαθέτει στατιστικά δεδομένα για σταθμούς άνευ εμποδίων που είναι προσβάσιμοι σε άτομα μειωμένης κινητικότητας και άτομα με αναπηρίες, καθώς και για τη χρήση διασυνοριακών σιδηροδρομικών υποδομών.

  Όσον αφορά τα ατυχήματα και την πρόταση της Επιτροπής να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, το Κοινοβούλιο υπερασπίστηκε την άποψη ότι οι στατιστικές για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα θα πρέπει να παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού, το οποίο μάλιστα πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει ατυχήματα και συμβάντα που αφορούν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και ατυχήματα που αφορούν ισόπεδες διαβάσεις. Το Κοινοβούλιο θεωρεί επίσης ότι η Eurostat και ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργάζονται στενά για τη βελτίωση των στατιστικών σχετικά με τα σιδηροδρομικά ατυχήματα και να μεριμνούν, ειδικότερα, για τη διασφάλιση της μεθοδολογικής συνέπειας όσον αφορά τα δεδομένα για ατυχήματα σε άλλα μέσα μεταφοράς.

  Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν οι ευρωπαίοι πολίτες εύκολη πρόσβαση —όπως στις υπηρεσίες μίας στάσης— σε δεδομένα που σχετίζονται με την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.

  Σημαντικότερα επιτεύγματα:

  Κατόπιν μακρών διαπραγματεύσεων, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι ο πιο αποτελεσματικός και οικονομικά αποδοτικός τρόπος για να αποφευχθεί τυχόν επικάλυψη εργασιών ανάμεσα στη Eurostat, την Επιτροπή και τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) είναι να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς αυτούς και να διασφαλιστεί ότι ευρωπαίοι πολίτες και ενδιαφερόμενοι έχουν εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με τις πολιτικές της ΕΕ.

  Συμφωνία για την απλούστευση του κανονισμού για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επιτεύχθηκε μόνο μετά τη σύναψη δύο μνημονίων συμφωνίας ανάμεσα στη Eurostat και την Επιτροπή (27/4/2016), και ανάμεσα στη Eurostat και τον ERA (12/5/2016). Τα εν λόγω μνημόνια, εκτός από σημαντικές πράξεις για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστάμενων πληροφοριών και τη μείωση του διοικητικού φόρτου, θα πληρούσαν επίσης τυχόν προϋποθέσεις που θα έθεταν οι συννομοθέτες όσον αφορά την καλύτερη χρήση των στατιστικών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Θα προσέφεραν σε όλες τις κατηγορίες χρηστών εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των ευρωπαϊκών πολιτικών στον σιδηροδρομικό τομέα.

  Διαπραγματεύσεις:

  Μετά την έγκριση της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, στις 11 Μαρτίου 2014, και την απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) για την έναρξη διαπραγματεύσεων στις 13 Οκτωβρίου 2014, οργανώθηκε άτυπος τριμερής διάλογος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου στις 25 Νοεμβρίου 2014. Οι άτυπες διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν με σκοπό την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερη ανάγνωση διεξήχθησαν στο πλαίσιο της λετονικής και της λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία στο πλαίσιο της ολλανδικής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου άτυπου τριμερούς διαλόγου, στις 24 Μαΐου 2016. Το κείμενο που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού στις 15 Ιουνίου 2016. Με βάση την έγκριση της επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, στην επιστολή που απηύθυνε στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, ανέφερε ότι θα συστήσει στην Ολομέλεια να εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση χωρίς τροπολογίες. Μετά τον νομικό-γλωσσικό έλεγχο, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία της 18ης Ιουλίου 2016.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  Τίτλος

  Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα

  Έγγραφα αναφοράς

  10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

  Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

  11.3.2014                     T7-0197/2014

  Πρόταση της Επιτροπής

  COM(2013)0611 - C7-0249/2013

  Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της θέσης του Συμβουλίου σε 1η ανάγνωση

  15.9.2016

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

         Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  TRAN

  15.9.2016

   

   

   

  Εισηγητές

         Ημερομηνία ορισμού

  Michael Cramer

  25.9.2013

   

   

   

  Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

  Michael Cramer

   

   

   

  Εξέταση στην επιτροπή

  26.9.2016

   

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  11.10.2016

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  43

  1

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

  Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Olle Ludvigsson

  Ημερομηνία κατάθεσης

  18.10.2016