Menetlus : 2013/0297(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0300/2016

Esitatud tekstid :

A8-0300/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2016 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0398

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 359kWORD 54k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad kaupu, reisijaid ja õnnetusi

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Michael Cramer

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 91/2003 raudteeveo statistika kohta seoses selliste andmete kogumisega, mis käsitlevad kaupu, reisijaid ja õnnetusi

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10000/1/2016-C8-0365/2016),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2013)0611) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0300/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, 11.3.2014, P7_TA(2014)0197.


SELETUSKIRI

Euroopa Parlamendi prioriteedid

Esimesel lugemisel otsustas parlament, et raudteeveo statistikat käsitleva määruse kohaldamisala tuleks laiendada, et see hõlmaks taristu andmeid, täpsemalt andmeid Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi (ERTMS) kasutuselevõtu kohta, kuna see oli üks üleeuroopalise transpordivõrgu prioriteete. Parlament rõhutas, et on äärmiselt oluline saada Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi arendamisest ELis selge ülevaade, kuna liit on seda liiki taristu rahastamiseks kulutanud miljoneid eurosid, kuid selle kasutuselevõtu ebaühtluse ja hilinemiste tõttu ei ole seni süsteemi üleeuroopalise toimimise osas konkreetseid tulemusi saavutatud.

Lisaks otsustas parlament, et Eurostat peaks tegema kättesaadavaks statistilised andmed piiratud liikumisvõimega ja puuetega isikutele juurdepääsetavate takistusteta jaamade kohta ning piiriüleste raudteetaristute kasutamise kohta.

Mis puudutab õnnetusjuhtumeid, mille komisjon soovitas määruse kohaldamisalast välja jätta, on parlament seisukohal, et raudteeõnnetuste statistika peaks määruse kohaldamisalasse jääma ja seda tuleks veelgi laiendada, et see hõlmaks ka ohtlike kaupade veoga seotud õnnetusi ja intsidente ning õnnetusi raudteeületuskohtadel. Samuti oli parlament seisukohal, et Eurostat ja Euroopa Raudteeagentuur peaksid tegema tihedat koostööd raudteeõnnetuste statistika parandamiseks ja eelkõige selleks, et tagada metodoloogiline järjepidevus teisi transpordiliike puudutavate õnnetusjuhtumite andmetega.

Parlamendi arvates on väga oluline, et ELi kodanikud saaksid hõlpsalt ja ühest kohast teavet ELi poliitika elluviimist käsitlevate andmete kohta.

Peamised saavutused

Pärast pikki läbirääkimisi jõudsid nõukogu ja parlament kokkuleppele, et kõige tulemuslikum ja kulutõhusam viis topelttöö vältimiseks Eurostati, komisjoni ja Euroopa Raudteeagentuuri vahel on tõhustada nende institutsioonide koostööd ning tagada ELi kodanikele ja sidusrühmadele ELi poliitikaga seotud statistiliste andmete kerge kättesaadavus.

Raudteeveo statistikat käsitleva määruse lihtsustamise kokkulepe õnnestus saavutada alles pärast kahe vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist (Eurostati ja komisjoni vahel 27. aprillil 2016 ning Eurostati ja Euroopa Raudteeagentuuri vahel 12. mail 2016). Lisaks sellele, et kõnealused memorandumid on olulised vahendid olemasoleva teabe kasutamise optimeerimiseks ja halduskoormuse vähendamiseks, aitavad need täita ka kaasseadusandjate nõudeid, mis puudutavad raudteeveo statistika paremat kasutamist. Nii saaksid kõikidesse kategooriatesse kuuluvad kasutajad hõlpsa juurdepääsu andmetele ja usaldusväärse teabe Euroopa poliitika edenemise kohta raudteesektoris.

Läbirääkimised

Pärast parlamendi esimese lugemise seisukoha vastuvõtmist 11. märtsil 2014 ning transpordi- ja turismikomisjoni (TRAN) otsust alustada läbirääkimisi 13. oktoobril 2014 korraldati nõukogu eesistujariigi Itaalia juhtimisel 25. novembril 2014 mitteametlik kolmepoolne kohtumine. Edasised mitteametlikud läbirääkimised toimusid Läti ja Luksemburgi eesistumise ajal eesmärgiga saavutada varane teise lugemise kokkulepe. Parlamendi ja nõukogu läbirääkimismeeskonnad saavutasid kokkuleppe Madalmaade eesistumise ajal toimunud teise mitteametliku kolmepoolse kohtumise käigus 24. mail 2016. TRAN-komisjon kiitis läbirääkimistel kokku lepitud teksti heaks 15. juunil 2016. TRAN-komisjoni antud heakskiidu alusel teatas selle komisjoni esimees oma kirjas alaliste esindajate komiteele, et ta soovitab täiskogul nõukogu esimese lugemise seisukoht muutmata kujul heaks kiita. Nõukogu võttis pärast õiguslikku ja keelelist kontrolli vastu oma esimese lugemise seisukoha, kinnitades 18. juuli 2016. aasta kokkuleppe.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 91/2003 (raudteeveo statistika kohta seoses kaupade, reisijate ja õnnetuste andmete kogumisega) muutmine

Viited

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

11.3.2014                     T7-0197/2014

Komisjoni ettepanek

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.9.2016

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Endised raportöörid

Michael Cramer

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

26.9.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

43

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

Esitamise kuupäev

18.10.2016

Õigusteave - Privaatsuspoliitika