Menettely : 2013/0297(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0300/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0300/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2016 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0398

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 359kWORD 54k
18.10.2016
PE 587.493v02-00 A8-0300/2016

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Michael Cramer

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttamisesta tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10000/1/2016-C8-0365/2016),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0611),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8‑0300/2016),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, 11.3.2014, P7_TA(2014)0197.


PERUSTELUT

Parlamentin ensisijaiset tavoitteet

Parlamentti päätti ensimmäisessä käsittelyssä, että rautatieliikenteen tilastoista annettua asetusta olisi laajennettava kattamaan infrastruktuuria koskevat tiedot ja erityisesti Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöä koskevat tiedot, koska ERTMS oli yksi Euroopan laajuisten liikenneverkkojen (TEN-T) painopisteitä. Parlamentti piti erittäin tärkeänä, että ERTMS:n kehittämisestä unionissa on olemassa selkeä visio, koska EU on käyttänyt miljoonia euroja tämäntyyppisen infrastruktuurin rahoittamiseen, mutta siitä ei toistaiseksi ole ollut mitään konkreettista hyötyä järjestelmän yhteentoimivuudelle Euroopassa, mikä johtuu järjestelmän käytössä ilmenneistä epäsäännönmukaisuuksista ja viivästyksistä.

Parlamentti päätti myös, että Eurostatin olisi annettava käyttöön tilastotietoja esteettömistä asemista, joihin liikuntarajoitteisten henkilöiden ja vammaisten on mahdollista päästä, sekä rajat ylittävän rautatieinfrastruktuurin käytöstä.

Komissio ehdotti onnettomuuksia koskevien tietojen poistamista asetuksen soveltamisalasta, mutta parlamentti puolsi rautatieliikenteessä tapahtuvia onnettomuuksia koskevien tietojen säilyttämistä asetuksen soveltamisalassa. Lisäksi parlamentti katsoi, että asetus olisi ulotettava koskemaan myös vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja tasoristeyksen ylittämiseen liittyvät onnettomuudet. Parlamentti katsoi myös, että Eurostatin ja Euroopan rautatieviraston (ERA) olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä rautatieonnettomuuksia koskevien tilastojen parantamisessa ja että niiden olisi erityisesti varmistettava metodologinen johdonmukaisuus muissa liikennemuodoissa tapahtuvia onnettomuuksia koskevien tietojen kanssa.

Parlamentti pitää erittäin tärkeänä, että EU:n politiikkojen täytäntöönpanoa koskevat tiedot ovat helposti EU:n kansalaisten saatavilla yhdestä yhteyspisteestä.

Tärkeimmät saavutukset

Neuvosto ja parlamentti pääsivät pitkien neuvottelujen jälkeen sopimukseen siitä, että tuloksellisin ja kustannustehokkain keino välttää Eurostatin, komission ja Euroopan rautatieviraston päällekkäistä työtä on vahvistaa näiden toimielinten tekemää yhteistyötä ja varmistaa, että EU:n politiikkoja koskevat tiedot ovat helposti EU:n kansalaisten ja sidosryhmien saatavilla.

Rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen yksinkertaistamisesta päästiin sopimukseen vasta, kun oli allekirjoitettu Eurostatin ja komission (27.4.2016) ja Eurostatin ja ERA:n (12.5.2016) välinen yhteisymmärryspöytäkirja. Nämä yhteisymmärryspöytäkirjat ovat tärkeitä välineitä olemassa olevan tiedon käytön optimoimiseksi ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi. Sen lisäksi niillä voidaan vastata lainsäädäntövallan käyttäjien vaatimuksiin rautatieliikennettä koskevien tilastojen käytön parantamisesta. Niiden avulla kaikki käyttäjäryhmät voivat saada helposti tietoa ja luotettavaa informaatiota EU:n toimista rautatieliikenteen alalla.

Neuvottelut

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta hyväksyttiin 11. maaliskuuta 2014, ja liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) päätti aloittaa neuvottelut 13. lokakuuta 2014, minkä jälkeen järjestettiin epäviralliset kolmikantaneuvottelut Italian puheenjohtajakauden aikana 25. marraskuuta 2014. Sen jälkeen käytiin Latvian ja Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana epävirallisia neuvotteluja, joiden tavoitteena oli saada aikaan sopimus toisen käsittelyn varhaisessa vaiheessa. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana sopimukseen toisessa epävirallisessa kolmikantaneuvottelussa 24. toukokuuta 2016. Neuvottelujen lopputuloksena syntynyt teksti hyväksyttiin TRAN-valiokunnassa 15. kesäkuuta 2016. Valiokunnan hyväksynnän perusteella TRAN-valiokunnan puheenjohtaja lupasi kirjeessään Coreperin puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan hyväksymistä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa vahvistettiin 18. heinäkuuta 2016 aikaansaatu sopimus.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 muuttaminen tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta

Viiteasiakirjat

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

11.3.2014                     T7-0197/2014

Komission ehdotus

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

15.9.2016

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Michael Cramer

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.9.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Olle Ludvigsson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.10.2016

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö