RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele

18.10.2016 - (10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)) - ***II

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Michael Cramer


Procedură : 2013/0297(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0300/2016
Texte depuse :
A8-0300/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele

(10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

-  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10000/1/2016 - C8-0365/2016),

-  având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0611),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

-  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A8-0300/2016),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prioritățile Parlamentului:

În primă lectură, Parlamentul a decis că domeniul de aplicare al Regulamentului privind statisticile din transportul feroviar ar trebui extins pentru a cuprinde datele privind infrastructura, în special datele privind introducerea sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS), care a fost una dintre prioritățile rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Parlamentul a subliniat că este de cea mai mare importanță să existe o viziune clară cu privire la dezvoltarea ERTMS în Uniune, dat fiind că UE a cheltuit milioane de euro pentru a finanța acest tip de infrastructură, dar că, până în prezent, nu s-a înregistrat niciun rezultat concret în ceea ce privește operabilitatea sistemului în întreaga Europă, deoarece punerea sa în aplicare s-a realizat neuniform și a întâmpinat diverse obstacole.

Parlamentul a decis, de asemenea, că Eurostat ar trebui să prezinte date statistice cu privire la gările accesibile fără obstacole persoanelor cu mobilitate redusă și persoanelor cu dizabilități, precum și cu privire la folosirea infrastructurilor feroviare transfrontaliere.

În ceea ce privește accidentele, a căror eliminare din domeniul de aplicare al regulamentului a fost propusă de Comisie, Parlamentul a apărat punctul de vedere potrivit căruia statisticile privind accidentele feroviare ar trebui menținute în domeniul de aplicare al regulamentului și ar trebui chiar extinse pentru a acoperi accidentele și incidentele ce implică transportul de bunuri periculoase și accidentele ce implică trecerile la nivel. Parlamentul a considerat, de asemenea, că Eurostat și Agenția Europeană a Căilor Ferate ar trebui să colaboreze îndeaproape pentru a îmbunătăți datele statistice colectate cu privire la accidentele feroviare și, în special, să asigure coerența metodologică a datelor privind accidentele legate de alte moduri de transport.

Parlamentul consideră că este foarte important ca cetățenii UE să aibă acces ușor - printr-un ghișeu unic - la datele legate de punerea în aplicare a politicilor UE.

Principalele realizări:

După îndelungi negocieri, Consiliul și Parlamentul au căzut de acord că modalitatea cea mai eficace și rentabilă pentru a evita dublarea activității efectuate de Eurostat, Comisie și Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) este de a consolida cooperarea dintre aceste instituții și de a garanta că datele statistice legate de politicile UE sunt ușor de accesat de cetățenii și părțile interesate din UE.

Un acord referitor la simplificarea Regulamentului privind statisticile din transportul feroviar a fost posibil doar după semnarea a două memorandumuri de înțelegere (MoU) între Eurostat și Comisie (27.4.2016) și între Eurostat și ERA (12.5.2016). Aceste MoU nu sunt doar instrumente importante pentru a se asigura folosirea optimă a informațiilor existente și pentru a se reduce sarcinile administrative, ci, în același timp, satisfac cerințele exprimate de colegiuitori cu privire la o mai bună folosire a statisticilor din transportul feroviar. Prin acestea ar urma să se pună la dispoziția tuturor categoriilor de utilizatori date ușor accesibile și informații fiabile referitoare la progresul înregistrat de politicile europene din sectorul feroviar.

Negocieri:

În urma adoptării poziției în primă lectură a Parlamentului la 11 martie 2014 și a deciziei din 13 octombrie 2014 a Comisiei pentru transport și turism (TRAN) privind deschiderea negocierilor, în timpul Președinției italiene a Consiliului a fost organizat un trilog informal la data de 25 noiembrie 2014. Negocierile informale ulterioare derulate pentru a se ajunge la un acord timpuriu în a doua lectură au avut loc în timpul Președinției letone și al celei luxemburgheze. Echipele de negociere ale Parlamentului și ale Consiliului au ajuns la un acord în timpul Președinției olandeze în cadrul unui al doilea trilog informal la data de 24 mai 2016. Textul rezultat în urma negocierilor a fost aprobat de Comisia TRAN la de 15 iunie 2016. Pe baza aprobării de către comisie, președintele Comisiei TRAN, în scrisoarea sa adresată Comitetului Reprezentanților Permanenți, a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente. În urma unei verificări juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură, confirmând acordul din 18 iulie 2016.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele

Referințe

10000/1/2016 – C8-0365/2016 – 2013/0297(COD)

Data primei lecturi a PE

11.3.2014 T7-0197/2014

Propunerea Comisiei

COM(2013)0611 - C7-0249/2013

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

15.9.2016

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

TRAN

15.9.2016

 

 

 

Raportori

Data numirii

Michael Cramer

25.9.2013

 

 

 

Raportori substituiți

Michael Cramer

 

 

 

Examinare în comisie

26.9.2016

 

 

 

Data adoptării

11.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Olle Ludvigsson

Data depunerii

18.10.2016