MIETINTÖ Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

  18.10.2016 - (2016/2108(IMM))

  Oikeudellisten asioiden valiokunta
  Valmistelija: Evelyn Regner

  Menettely : 2016/2108(IMM)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0301/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0301/2016
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

  (2016/2108(IMM))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevat, Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen yleisen syyttäjän 14. maaliskuuta 2016 välittämät kaksi pyyntöä, jotka liittyvät Pariisin alioikeudessa vireillä oleviin kahteen asiasisällöltään samaan (rotuvihaan yllyttäminen) asiaan (2211/15/21 ja 2226/15/9) ja joista ilmoitettiin täysistunnossa 8. kesäkuuta 2016,

  –  on kuullut Jean-Marie Le Peniä työjärjestyksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot[1],

  –  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

  –  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0301/2016),

  Α.  ottaa huomioon, että Pariisin alioikeuden kaksi tutkintatuomaria on pyytänyt Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä rikosepäilyn vuoksi;

  Β.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 9 artiklan mukaan Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

  C.  ottaa huomioon, että Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän nojalla ketään parlamentin jäsentä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää, pitää vangittuna tai tuomita heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella ja että ketään parlamentin jäsentä ei saa pidättää rikoksen tai rikkomuksen vuoksi taikka riistää hänen vapauttaan tai rajoittaa sitä muilla tavoin ilman parlamentin suostumusta;

  D.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa olevassa 8 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

  E.  toteaa tällä pyrittävän varmistamaan, että Euroopan parlamentin jäsenillä on pääsääntöisesti oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä, mutta huomauttaa, että tämä oikeus ei anna lupaa herjaukseen, panetteluun, vihaan yllyttämiseen, kunnianloukkaukseen tai muuhun ilmaisuun, joka on vastoin unionin perusoikeuskirjan 21 artiklaa;

  F.  toteaa, että parlamentaarista koskemattomuutta koskevia määräyksiä on tulkittava unionin perussopimuksiin kirjattujen arvojen, tavoitteiden ja periaatteiden perusteella;

  G.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenen tapauksessa kyseinen koskemattomuus kattaa jäsenen Euroopan parlamentin virallisissa kokouksissa ilmaisemien mielipiteiden lisäksi myös jäsenen muissa tilanteissa, esimerkiksi tiedotusvälineissä, ilmaisemat mielipiteet, kun ”ilmaistun mielipiteen ja parlamentaaristen tehtävien välillä on yhteys”;

  H.  ottaa huomioon, että Jean-Marie Le Peniä syytetään siitä, että hän yllyttää julkisesti rotuvihaan videotallenteessa, joka julkaistiin internetissä 6. kesäkuuta 2014;

  I.  toteaa, että kiistanalaisen ilmaisun ja Jean-Marie Le Penin parlamentaaristen tehtävien välillä ei ole yhteyttä ja että tämän vuoksi Jean-Marie Le Pen ei ole tehnyt tekoaan hoitaessaan Euroopan parlamentin jäsenen tehtäviä;

  J.  katsoo, että asiassa ei ole syytä epäillä fumus persecutionis -olettamaa, eli sitä, että Jean-Marie Le Penin poliittista toimintaa pyritään vahingoittamaan;

  1.  päättää pidättää Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan toimivaltaisille viranomaisille.

  • [1]  Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10. heinäkuuta 1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15. lokakuuta 2008, Mote v. parlamentti, T‑345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21. lokakuuta 2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19. maaliskuuta 2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6. syyskuuta 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17. tammikuuta 2013, Gollnisch v. parlamentti, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  12.10.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  15

  2

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière