Procedūra : 2016/2108(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0301/2016

Pateikti tekstai :

A8-0301/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2016 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0395

PRANEŠIMAS     
PDF 487kWORD 50k
18.10.2016
PE 589.449v02-00 A8-0301/2016

dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

(2016/2108(IMM))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėja: Evelyn Regner

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą

(2016/2108(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į du Paryžiaus apeliacinio teismo generalinės prokurorės 2016 m. kovo 14 d. perduotus prašymus atšaukti Jeano-Marie Le Peno imunitetą, kurie susiję su dviem Paryžiaus Apygardos teisme ikiteisminio tyrimo teisėjų nagrinėjamomis bylomis dėl rasinės neapykantos skatinimo (2211/15/21 ir 2226/15/9), susijusiomis su tais pačiais faktais, ir kurie buvo paskelbti 2016 m. birželio 8 d. plenariniame posėdyje;

–  išklausęs Jeano-Marie Le Peno paaiškinimus, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 5 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0301/2016),

A.  kadangi du Paryžiaus apygardos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai pateikė prašymą atšaukti Jeano-Marie Le Peno parlamentinį imunitetą dėl įtarimų vykdžius nusikalstamą veiką;

Β.  kadangi Protokolo (Nr. 7) dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C.  kadangi pagal Prancūzijos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnį „Parlamento narys negali būti traukiamas atsakomybėn, apklausiamas, sulaikomas, suimamas ar teisiamas dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo“ ir „dėl nusikaltimo ar kito rimto pažeidimo Parlamento narys gali būti sulaikomas arba kitaip atimama arba suvaržoma jo laisvė tik jei“ Parlamentas tam davė sutikimą;

D.  kadangi Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje numatoma, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

E.  kadangi šiomis nuostatomis siekiama užtikrinti, kad Europos Parlamento nariai iš esmės turėtų teisę į saviraiškos laisvę, tačiau ši teisė nesuteikia laisvės šmeižti, įžeidinėti, kurstyti neapykantą ar įžeisti garbę arba reikšti nuomones, kuriomis pažeidžiamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis;

F.  kadangi nuostatos dėl Parlamento nario imuniteto turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Europos sutarčių vertybes, tikslus ir principus;

G.  kadangi šis Europos Parlamento nario absoliutus imunitetas apima ne tik nario išreikštą nuomonę oficialiuose Parlamento posėdžiuose, bet ir kitur, pavyzdžiui, žiniasklaidoje išreikštą nuomonę, kai esama ryšio tarp pareikštos nuomonės ir Parlamento nario pareigų;

H.  kadangi Jean-Marie Le Pen kaltinamas tuo, kad 2014 m. birželio 6 d. internete paviešintame vaizdo įraše skatino rasinę neapykantą;

I.  kadangi dėl to, kad tarp ginčijamų Jeano-Marie Le Peno pareiškimų ir jo parlamentinės veiklos nėra jokio ryšio, jis neveikė kaip Europos Parlamento nario pareigas vykdantis asmuo;

J.  kadangi nėra jokio pagrindo įtarti, kad siekiama pakenkti Jeano-Marie Le Peno politinei veiklai (fumus persecutionis) ar kliudyti jo parlamentinei veiklai;

1.  nusprendžia atšaukti Jeano-Marie Le Peno imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Prancūzijos valdžios institucijoms.

(1)

1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

12.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

2

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Teisinė informacija - Privatumo politika