Procedūra : 2016/2108(IMM)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0301/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0301/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/10/2016 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0395

ZIŅOJUMS     
PDF 488kWORD 50k
18.10.2016
PE 589.449v02-00 A8-0301/2016

par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti

(2016/2108(IMM))

Juridiskā komiteja

Referente: Evelyn Regner

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti

(2016/2108(IMM))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā divus pieprasījumus atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti, kurus Parīzes Apelācijas tiesas ģenerālprokurore nosūtījusi 2016. gada 14. martā saistībā ar divām Parīzes apgabaltiesas izmeklēšanas tiesnešu lietvedībā esošām lietām attiecībā uz vieniem un tiem pašiem apstākļiem — par rasu naida kurināšanu (Nr.2211/15/21 un Nr. 2226/15/9) un par kuriem paziņots 2016. gada 8. jūnija plenārsēdē,

–  pēc Jean-Marie Le Pen uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 9. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. un 9. pantu, kā arī 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās 6. panta 2. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 1964. gada 12. maija, 1986. gada 10. jūlija, 2008. gada 15. un 21. oktobra, 2010. gada 19. marta, 2011. gada 6. septembra un 2013. gada 17. janvāra spriedumu(1),

–  ņemot vērā Francijas Republikas Konstitūcijas 26. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 5. panta 2. punktu, 6. panta 1. punktu un 9. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0301/2016),

Α.  tā kā divi Parīzes apgabaltiesas izmeklēšanas tiesneši ir pieprasījuši Jean-Marie Le Pen parlamentārās imunitātes atcelšanu saistībā ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu;

Β.  tā kā saskaņā ar 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 9. pantu Eiropas Parlamenta deputātiem savā valstī ir jābūt imunitātei, ko piešķir attiecīgās dalībvalsts parlamenta deputātiem;

C.  tā kā saskaņā ar Francijas Republikas Konstitūcijas 26. pantu „nevienu parlamenta deputātu […] [nedrīkst] saukt pie atbildības, vērst izmeklēšanu pret viņu, apcietināt, turēt ieslodzījumā vai notiesāt par pausto viedokli vai balsojumu, pildot savus deputāta pienākumus” un nevienu parlamenta deputātu bez parlamenta piekrišanas „[nedrīkst] apcietināt vai citādi atņemt viņam brīvību, vai ierobežot viņa brīvību” kāda nozieguma vai nodarījuma dēļ;

D.  tā kā saskaņā ar Protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 8. pantu attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem nevar veikt izmeklēšanas darbības, viņus aizturēt vai uzsākt tiesvedību sakarā ar viedokli, ko viņi pauduši, vai balsojumu, ko viņi veikuši, pildot pienākumus;

E.  tā kā ar šo noteikumu ir jānodrošina, ka Eiropas Parlamenta deputātiem principā ir tiesības paust savu viedokli, tomēr šīs tiesības nedrīkst kļūt par beznosacījumu atļauju apmelošanai, neslavas celšanai, naida kurināšanai vai cieņu aizskarošiem apgalvojumiem, vai jebkāda cita viedokļa paušanai, ar kuru tiek pārkāpts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pants;

F.  tā kā noteikumi par parlamentāro imunitāti ir jāinterpretē, ņemot vērā Eiropas Līgumos nostiprinātās vērtības, mērķus un principus;

G.  tā kā attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātiem šī absolūtā neaizskaramība aptver ne tikai deputātu viedokļus, kas ir pausti Parlamenta oficiālajās sanāksmēs, bet arī viedokļus, kas ir pausti citur, piemēram, plašsaziņas līdzekļos, ja tiek konstatēta „formulētā viedokļa un […] parlamentāro pienākumu izpildes saikne”;

H.  tā kā pret Jean-Marie Le Pen ir izvirzīta apsūdzība par to, ka viņa internetā 2016. gada 6. jūnijā publiskotā videoierakstā publiski esot aicinājusi uz rasu naidu;

I.  tā kā nepastāv nekāda saistība starp strīdīgajiem apgalvojumiem un Jean-Marie Le Pen parlamentāro darbību un tādēļ Jean-Marie Le Pen šajā gadījumā nav darbojusies, īstenojot savas Eiropas Parlamenta deputātes pilnvaras;

J.  tā kā nekas neliecina par to, ka šajā gadījumā varētu būt aizdomas par fumus persecutionis, tātad mēģinājumu likt šķēršļus Jean-Marie Le Pen parlamentārajai darbībai,

1.  nolemj atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu nekavējoties nosūtīt Francijas iestādēm.

(1)

Tiesas 1964. gada 12. maija spriedums, Wagner/Fohrmann un Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Tiesas 1986. gada 10. jūlija spriedums, Wybot/Faure u. c., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Vispārējās tiesas 2008. gada 15. oktobra spriedums, Mote/Parlaments, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Tiesas 2008. gada 21. oktobra spriedums, Marra/De Gregorio un Clemente, C-200/07 un C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Vispārējās tiesas 2010. gada 19. marta spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Tiesas 2011. gada 6. septembra spriedums, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Vispārējās tiesas 2013. gada 17. janvāra spriedums, Gollnisch/Parlaments, T-346/11 un T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

12.10.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Juridisks paziņojums - Privātuma politika