RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen

  18.10.2016 - (2016/2108(IMM))

  Comisia pentru afaceri juridice
  Raportoare: Evelyn Regner

  Procedură : 2016/2108(IMM)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0301/2016
  Texte depuse :
  A8-0301/2016
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen

  (2016/2108(IMM))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere cele două cereri de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen transmise de către Procurorul General din cadrul Curții de Apel Paris la 14 martie 2016 și comunicate în ședința plenară din 8 iunie 2016, în legătură cu două dosare, nr. 2211/15/21 și nr. 2226/15/9, pendinte pe rolul judecătorilor de instrucție din cadrul Tribunalului Paris pentru incitare la ură rasială, ambele privind aceleași fapte,

  –  în urma audierii lui Jean-Marie Le Pen, în conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

  –  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

  –  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12 mai 1964, 10 iulie 1986, 15 și 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011 și 17 ianuarie 2013[1],

  –  având în vedere articolul 26 din Constituția Republicii Franceze,

  –  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0301/2016),

  Α.  întrucât doi judecători de instrucție de la Tribunalul Paris au solicitat ridicarea imunității lui Jean-Marie Le Pen, în legătură cu o presupusă infracțiune;

  Β.  întrucât, potrivit articolului 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

  C.  întrucât, în conformitate cu articolul 26 din Constituția Republicii Franceze, „niciun membru al Parlamentului [...] în exercitarea atribuțiilor care îi revin nu poate fi urmărit, cercetat, reținut, deținut sau judecat din cauza opiniilor sau a voturilor exprimate”, și că niciun membru al Parlamentului nu poate fi „arestat sau privat de libertate sau confruntat cu măsuri de restrângere a libertății pentru o infracțiune gravă sau altă infracțiune majoră fără aprobarea Parlamentului”;

  D.  întrucât articolul 8 din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene prevede că deputații în Parlamentul European nu pot fi nici cercetați, nici reținuți sau urmăriți datorită opiniilor sau voturilor exprimate în cadrul exercitării funcțiilor lor;

  E.  întrucât obiectivul prezentei dispoziții este de a asigura că, în principiu, deputații în Parlamentul European au dreptul la libertatea de exprimare, dar acesta nu-i îndrituiește să defăimeze, să calomnieze, să incite la ură sau să facă afirmații calomnioase sau orice altă declarație care poate contraveni articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

  F.  întrucât dispozițiile privind imunitatea parlamentară trebuie interpretate având în vedere valorile, obiectivele și principiile din tratatele europene;

  G.  întrucât, pentru un deputat în Parlamentul European, această imunitate se referă nu numai la opiniile exprimate de deputat în reuniunile oficiale ale Parlamentului, ci și la cele exprimate în afara acestuia din urmă, cum ar fi în media, atunci când există „o legătură între opinia formulată și funcțiile parlamentare”;

  H.  întrucât Jean-Marie Le Pen este acuzat că, într-o înregistrare video publicată pe internet la 6 iunie 2014, a incitat în mod public la ură rasială;

  I.  întrucât nu există legături între opinia controversată exprimată și activitatea parlamentară a lui Jean-Marie Le Pen și întrucât, prin urmare, acesta nu a acționat în exercitarea atribuțiilor sale de deputat în Parlamentul European;

  J.  întrucât nu există nicio bază pentru o suspiciune de fumus persecutionis care ar constitui o încercare de a împiedica activitatea parlamentară a lui Jean-Marie Le Pen,

  1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Jean-Marie Le Pen,

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente, autorităților în drept din Franța.

  • [1]  Hotărârea Curții de Justiție din 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann și Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, hotărârea Curții de Justiție din 10 iulie 1986, Wybot/Faure și alții, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Mote/Parlamentul, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C-200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543, hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

  Data adoptării

  12.10.2016

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  15

  2

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière