Betänkande - A8-0301/2016Betänkande
A8-0301/2016

  BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

  18.10.2016 - (2016/2108(IMM))

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Evelyn Regner

  Förfarande : 2016/2108(IMM)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0301/2016
  Ingivna texter :
  A8-0301/2016
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

  om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet

  (2016/2108(IMM))

  Europaparlamentet fattar detta beslut

  –  med beaktande av de två begäranden om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet som översändes den 14 mars 2016 av chefsåklagaren vid appellationsdomstolen i Paris med anledning av två pågående rättsliga förfaranden – med referensnr 2211/15/21 respektive 2226/15/9, gällande en och samma situation – inledda av undersökningsdomarna vid distriktsdomstolen i Paris på grund av offentlig uppvigling till rashat, och som tillkännagavs i kammaren den 8 juni 2016,

  –  efter att ha hört Jean-Marie Le Pen i enlighet med artikel 9.5 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

  –  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013[1],

  –  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,

  –  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

  –  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0301/2016), och av följande skäl:

  Α.  Två undersökningsdomare vid distriktsdomstolen i Paris har begärt upphävande av Jean-Marie Le Pens parlamentariska immunitet med anledning av ett påstått brott.

  Β.  Enligt artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

  C.  Enligt artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution får parlamentsledamöter ”inte lagföras, bli föremål för utredning, häktas, kvarhållas eller dömas på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete”, och ingen parlamentsledamot får ”i samband med anklagelser om brott häktas eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder” utan parlamentets godkännande.

  D.  Enligt artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier får Europaparlamentets ledamöter inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

  E.  Denna bestämmelse ska garantera att ledamöter av Europaparlamentet som allmän princip åtnjuter yttrandefrihet, men får inte utgöra något fribrev vid förtal, ärekränkning, anstiftan till hat eller andra ärekränkande påståenden eller yttranden som strider mot artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  F.  Bestämmelserna om parlamentarisk immunitet ska tolkas mot bakgrund av de värden, mål och principer som finns förankrade i unionens fördrag.

  G.  För en ledamot av Europaparlamentet omfattar denna absoluta immunitet inte bara yttranden som gjorts av ledamoten vid parlamentets officiella sammanträden, utan också åsikter som uttryckts i andra sammanhang, till exempel i media, när det finns ”ett samband mellan yttrandet och ämbetet som parlamentsledamot”.

  H.  Jean-Marie Le Pen anklagas för att på internet – i en videoinspelning offentliggjord den 6 juni 2014 – ha gjort sig skyldig till offentlig uppvigling till rashat.

  I.  Det finns inget samband mellan det omtvistade yttrandet och Jean-Marie Le Pens ämbete som parlamentsledamot, och han handlade därmed inte inom ramen för utövandet av sitt ämbete som ledamot av Europaparlamentet.

  J.  Det saknas skäl att misstänka att de rättsliga förfarandena syftar till att skada Jean-Marie Le Pens parlamentariska verksamhet (fumus persecutionis).

  1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Jean-Marie Le Pens immunitet.

  2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till myndigheterna i Frankrike.

  • [1]  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Antagande

  12.10.2016

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  15

  2

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière