Процедура : 2016/2076(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0303/2016

Внесени текстове :

A8-0303/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0454

ДОКЛАД     
PDF 850kWORD 103k
18.10.2016
PE 582.074v02-00 A8-0303/2016

относно Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

(2016/2076(INI))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Катрин Биърдър

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

(2016/2076(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна“ (COM(2016)0087),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно престъпленията срещу дивата флора и фауна(1),

–  като взе предвид Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), приложена в ЕС чрез Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях, и чрез Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета,

–  като взе предвид Решение (ЕС) 2015/451 на Съвета от 6 март 2015 г. относно присъединяването на Европейския съюз към CITES(2),

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на Обединените нации от 2003 г. срещу корупцията,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция),

–  като взе предвид Световния доклад за 2016 г. относно престъпленията срещу дивата флора и фауна на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН),

–  като взе предвид Резолюция 69/314 от 30 юли 2015 г. на Общото събрание на ООН относно борбата с незаконния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна,

–  като взе предвид Резолюция 2/14 на Асамблеята на ООН по околната среда относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и продукти от тях,

–  като взе предвид целите за устойчиво развитие на ООН за периода 2015-2030 г.,

–  като взе предвид Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна, който включва CITES, Интерпол, СНПООН, Световната банка и Световната търговска организация,

–  като взе предвид Декларацията относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, подписана на конференцията в Лондон през 2014 г.,

–  като взе предвид Бъкингамската декларация относно предотвратяването на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в сектора на транспорта от 2016 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал(3), както и отчета на Комисията от 2016 г. за неговото изпълнение,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН)(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 605/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби(5), и Регламент (ЕО) № 206/2009 на Съвета от 5 март 2009 г.(6), с който се позволява вносът на 20 кг рибни продукти за лична консумация,

–  като взе предвид значението на Европейската агенция за контрол на рибарството, създадена с Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета, в борбата с незаконния улов и търговията с водни видове,

–  като взе предвид Директива 2008/99/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно защитата на околната среда чрез наказателно право(7),

–  като взе предвид Директива 1999/22/ЕО на Съвета от 29 март 1999 г. относно държането на диви животни в зоологически градини(8),

–  като взе предвид Директива 2009/147/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици(9),

–  като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна(10),

–  като взе предвид проучването относно престъпленията срещу дивата флора и фауна, публикувано през март 2016 г. от своя тематичен отдел за своята комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид мрежата „Натура 2000“, в която са включени основни места за развъждане и почивка на редки и застрашени видове, както и някои редки видове природни местообитания, които се ползват с отделна защита,

–  като взе предвид доклада на изследователския проект на ЕС от 2014 г. относно действията за борба с престъпленията срещу околната среда,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно борбата срещу финансирането на тероризма,

–  като взе предвид доклада на генералния секретар на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие от 04 март 2003 г., озаглавен „Незаконен трафик на защитени видове от дивата флора и фауна и незаконен достъп до генетични ресурси“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна,

–  като взе предвид оценката за бързо реагиране на Програмата на ООН по околната среда (UNEP) и Интерпол от 2016 г., озаглавена „Ръстът на престъпленията срещу околната среда“,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по развитие, комисията по международна търговия, комисията по рибно стопанство и комисията по правни въпроси (A6-0303/2016),

A.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е организирано международно престъпление, което се оценява на стойност около 20 милиарда евро годишно и което е нараснало в световен мащаб през последните години, и че това го нарежда сред най-всеобхватните и доходоносни форми на организирана трансгранична престъпност; като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е тясно свързан с други форми на сериозна и организирана престъпна дейност;

Б.  като има предвид, че намаляването на световното биологично разнообразие е сериозно, тъй като представлява шестата вълна на масивно изчезване на видовете;

В.  като има предвид, че световното биологично разнообразие и екосистемните услуги са изложени на риск заради промените в земеползването, неустойчивото използване на природните ресурси, замърсяването и изменението на климата; като има предвид по-специално, че много застрашени видове се сблъскват с по-големи проблеми, отколкото в миналото, заради бързата урбанизация, изчезването на местообитанията и незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна;

Г.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна има значително отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, съществуващите екосистеми, природното наследство в държавите на произход, природните ресурси и опазването за видовете;

Д.  като има предвид, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна е сериозна и нарастваща заплаха за глобалната сигурност, политическата стабилност, икономическото развитие, местния поминък и принципите на правовата държава, следователно изисква стратегически, координиран подход с участието на всички заинтересовани страни;

Е.  като има предвид, че прекратяването на трафика на застрашени видове от флората и фауната и на произтичащите от тях продукти е от съществено значение за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН;

Ж.  като има предвид, че CITES е основополагащо международно споразумение, което е в сила от 1975 г. и е подписано от 183 страни (включително всички държави – членки на ЕС, а от юли 2015 г. и от самия ЕС), и което обхваща 35 000 животински и растителни вида;

З.  като има предвид, че политиките в областта на търговията и развитието следва, наред с другото, да служат като средство за подобряване на спазването на правата на човека, хуманното отношение към животните и опазването на околната среда;

И.  като има предвид, че инструментът на ЕС за обмен на информация относно търговията на екземпляри от дивата флора и фауна (EU-TWIX) осъществява мониторинг на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, като създава база данни относно изземванията и канали за комуникация между длъжностни лица от европейските държави от 2005 г. насам;

Й.  като има предвид, че липсата на осведоменост и политическа ангажираност също е голяма пречка пред ефикасната борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

K.  като има предвид, че в програмата за сигурност на ЕС за периода 2015 – 2020 г. престъпленията срещу дивата флора и фауна се посочват като форма на организирана престъпност, за която трябва да се търси решение на равнището на ЕС, като се обмислят допълнителни наказателни санкции на територията на целия ЕС чрез преразглеждане на съществуващото законодателство в областта на престъпленията срещу околната среда;

Л.  като има предвид, че операция COBRA III, проведена през май 2015 г., беше най-голямата международна координирана правоприлагаща операция в историята, насочена към незаконната търговия със застрашени видове, която доведе до 139 ареста и повече от 247 изземвания, включително слонова кост, лечебни растения, рогове от носорог, панголини, розово дърво, костенурки и много други растителни и животински видове;

M.  като има предвид, че търсенето на незаконни продукти от дивата флора и фауна на пазарите на крайна дестинация насърчава корупцията по веригата на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

Н.  като има предвид, че ЕС е важен краен пазар и транзитен път за незаконна търговия на екземпляри от дивата флора и фауна, но също така източник за трафика на някои европейски застрашени екземпляри от дивата флора и фауна;

O.  като има предвид резолюцията на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие от април 2013 г., одобрена от Икономическия и социален съвет на ООН на 25 юли 2013 г., в която се насърчават „държавите членки да обявят незаконния трафик на дива фауна и флора за сериозно престъпление, когато в него са включени престъпни групировки“, като по този начин го поставят наравно с трафика на хора и трафика на наркотици;

Общи бележки

1.  приветства Плана за действие на Комисията срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който подчертава необходимостта от координирани действия за премахване на причините за този трафик и който се състои в ефективното изпълнение и прилагане на съществуващите правила и в укрепването на световното сътрудничество между държавите на произход, преминаване и крайна дестинация;

2.  призовава Комисията, държавите членки, Европейската служба за външна дейност и агенциите на ЕС Европол и Евроюст да признаят, че престъпленията срещу дивата флора и фауна представляват сериозна и нарастваща заплаха, и с възможно най-голяма политическа неотложност да предприемат действия срещу тях; подчертава необходимостта от всеобхватни и координирани подходи в различните области от политиката, включително търговията, развитието, външните работи, транспорта и туризма и правосъдието и вътрешните работи;

3.  подчертава, че определянето и разпределението на подходящи финансови и човешки ресурси са от съществено значение за изпълнението на плана за действие; подчертава необходимостта от предоставяне на финансови ресурси в бюджета на ЕС и националните бюджети за гарантиране на ефективното изпълнение на плана;

4.  признава значението на плана за действие, но подчертава неговите недостатъци по отношение на включването на водни биологични видове;

5.  настоява за цялостното и своевременно изпълнение на всички елементи от плана за действие, с цел да се отрази спешната необходимост от възпиране на незаконните и неустойчиви практики и предотвратяване на по-нататъшното намаляване на видовете; призовава Комисията всяка година да предоставя на Парламента и на Съвета актуализирана информация в писмена форма относно изпълнението на плана, както и да въведе дългосрочен подробен механизъм за мониторинг и оценка с цел измерване на напредъка, включително на действията, предприети от държавите членки;

6.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат по по-подходящ начин защитата на местообитанията на видовете, изложени на риск от трафик, и подчертава, че увеличената защита следва да бъде гарантирана за райони, определени като уязвими морски екосистеми (УМЕ), екологично или биологично значими зони (EBSA) и зони от мрежата „Натура 2000“;

7.  призовава Комисията да създаде специално бюро за координация относно трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, което да отразява модела, използван в борбата срещу трафика на хора, с цел гарантиране на съвместни усилия от различните служби на Комисията и държавите членки;

8.  припомня на Комисията, че много водни видове също са застрашени от изчезване, което ще засегне устойчивостта на много екосистеми;

9.  призовава Комисията и държавите членки да продължат да развиват научни изследвания в областта на технологичните решения за риболовни съоръжения с цел избягване на прилова, като се има предвид фактът, че редица видове, включително костенурки, са застрашени както от прилова, така и от трафика на диви животни;

Предотвратяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и премахване на основните причини за него

10.  призовава за осъществяването на целева и координирана серия от кампании за повишаване на осведомеността от страна на ЕС, трети държави, заинтересованите страни и гражданското общество с цел намаляване на търсенето, свързано с незаконната търговия с продукти от дивата флора и фауна, чрез действителни и устойчиви индивидуални и колективни поведенчески промени; признава ролята, която организациите на гражданското общество могат да играят за подкрепата на плана за действие;

11.  призовава ЕС да подкрепя инициативи, които насърчават разработването на алтернативни устойчиви начини за прехрана за намиращите се близо до съответните видове от дивата флора и фауна селски общности, които увеличават ползите на местно равнище от мерките за опазване, намаляват човешкия сблъсък с дивата флора и фауна и популяризират дивата флора и фауна като ценен източник на приходи за общността; счита, че такива инициативи, когато са предприети в консултация със съответните общности, ще увеличат подкрепата за опазването и ще допринесат за възстановяването, опазването и устойчивото управление на популациите на дивата флора и фауна и техните местообитания;

12.  подчертава, че защитата на екземплярите от дивата флора и фауна трябва да бъде ключов елемент в глобалните стратегии на ЕС за намаляване на бедността, и призовава в различните споразумения за сътрудничество, по които се водят преговори с трети държави, да бъдат включени действия, които да позволят на местните общности да се възползват пряко от ангажираността със защитата на екземплярите от дивата флора и фауна;

13.  припомня на Комисията, че незаконният трафик на водни видове засяга също така икономическото развитие на крайбрежните общности и екологичната пригодност на нашите води;

14.  призовава Комисията спешно да предприеме действия за премахване на корупцията и недостатъците на мерките за международно управление по веригата на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; призовава ЕС и неговите държави членки да въвлекат в диалог държавите партньори чрез Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията и други форуми с цел справяне с проблема в пазарите на произход, преминаване и крайна дестинация; призовава всички държави членки напълно да спазват и ефективно да прилагат предписанията на Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията; приветства международните ангажименти за борба срещу корупцията съгласно член 10 от резолюция 69/314 на Общото събрание на ООН от юли 2015 г.;

15.  признава необходимостта от предоставяне на помощ, насоки и обучение за органите в държавите на произход, транзитно преминаване и крайна дестинация по отношение на разследването, правоприлагането и съдебните процедури на местно, регионално и национално равнище; подчертава необходимостта от координиране на тези усилия по ефективен начин сред всички ангажирани с тази дейност агенции; призовава ЕС да подкрепя обмена на най-добри практики и да позволява предоставянето на специална екипировка и експертен опит, когато това е необходимо;

16.  отбелязва заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, в които се признава, че престъпленията срещу дивата флора и фауна представляват сериозна и нарастваща заплаха за биологичното разнообрази и околната среда, но и за световната сигурност, принципите на правовата държава, правата на човека и устойчивото развитие; изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на ясни ангажименти от страна на държавите членки; подчертава решаващата роля на държавите членки за пълното и последователно прилагане на плана за действие на национално равнище и за постигането на заложените в него цели;

17.  настоятелно призовава правителствата на държавите доставчици да: (i) подобряват върховенството на закона и да създават ефикасни възпиращи мерки чрез укрепване на наказателното разследване, наказателното преследване и произнасянето на осъдителни присъди; (ii) приемат по-строги закони, в които незаконният трафик на екземпляри от дивата флора и фауна се разглежда като „тежко престъпление“, заслужаващо същото внимание и тежест, както и другите форми на транснационалната организирана престъпност; (iii) заделят повече ресурси за борба срещу престъпленията срещу дивата природа, особено за засилване на контрола върху търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, правоприлагането, наблюдението, разкриването от митниците и изземването; (iv) се ангажират с политика на нулева толерантност по отношение на корупцията;

Повишаване на ефективността на изпълнението и правоприлагането

18.  призовава държавите членки да въведат планове за действие относно трафика на екземпляри от дивата флора, в които да бъдат изложени политиките по правоприлагането и санкциите, както и да публикуват и обменят информация относно изземвания и арести във връзка с престъпления срещу дивата флора и фауна с цел гарантиране на съгласуваност и хармонизирани подходи между държавите членки; подкрепя създаването на механизъм за редовно предоставяне на Комисията на данни и актуализирана информация относно изземвания и арести в държавите членки и за насърчаване на споделянето на най-добри практики;

19.  настоява, че е важно напълно да се изпълняват и прилагат регламентите на ЕС за търговия с екземпляри от дивата флора и фауна;

20.  предлага санкциите за трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, особено в зони с уязвими морски екосистеми или попадащи в мрежата „Натура 2000“, да бъдат достатъчно тежки, за да разубеждават потенциалните нарушители;

21.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират на правоприлагащите агенции, прокурорските служби и националните правосъдни системи наличието на необходимите финансови и човешки ресурси и подходящия експертен опит за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна; решително насърчава Комисията и държавите членки да полагат повече усилия за обучение и повишаване на осведомеността във всички съответни агенции и институции;

22.  приветства усилията на Мрежата на Европейския съюз за прилагане и спазване на законодателството в областта на околната среда (IMPEL), Европейската мрежа на прокурорите за околната среда (ЕМПОС), Европейския форум на съдиите за околната среда (EUFJE) и мрежата на полицейските служители, занимаващи се основно с престъпления срещу околната среда (EnviCrimeNet);

23.  отбелязва включването на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна в програмата за сигурност на ЕС за периода 2015 – 2020 г, с което се признава, че незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна застрашава биологичното разнообразие в районите на произход, устойчивото развитие и регионалната стабилност;

24.  предлага държавите членки да инвестират постъпленията от глобите за трафик в защитата и опазването на дивата флора и фауна;

25.  призовава за радикална промяна в събирането на разузнавателни данни, законотворчеството, правоприлагането и борбата срещу корупцията във връзка с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в държавите — членки на ЕС, и в други държави на местоназначение и транзитни държави. поради това призовава Комисията да обръща особено голямо внимание на тези аспекти на управлението и мониторинга на изпълнението на международните стандарти във връзка с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

26.  подчертава, че за да бъде предотвратявано „мигрирането“ на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, е особено важно да бъдат хармонизирани политиките и правните рамки по отношение на престъпленията срещу дивата природа;

27.  подчертава необходимостта от подобряване на междуведомственото сътрудничество и от функциониране на агенциите за изпълнение и правоприлагане на национално и европейското равнище и своевременно споделяне на данни между тях; призовава за създаването на стратегически мрежи за правоприлагане на равнище ЕС и на равнище на държавите членки с цел улесняване и подобряване на това сътрудничество; призовава държавите членки да създадат отдели за престъпленията срещу дивата флора и фауна, за да улесняват изпълнението в рамките на различните агенции на национално равнище;

28.  призовава държавите членки да предоставят на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) непрекъсната и уместна разузнавателна информация и данни; настоятелно призовава Европол да разгледа престъпленията срещу дивата флора и фауна в следващата си оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност в ЕС (SOCTA); призовава за установяване в рамките на Европол на специален отдел за престъпленията срещу дивата флора и фауна, който да има транснационални правомощия и отговорности и да разполага с достатъчни финансови и човешки ресурси, като така ще се даде възможност за централизирана информация и анализи и координирани стратегии за правоприлагане и разследвания;

29.  призовава Комисията да насърчава системата ЕС-TWIX като доказан и добре функциониращ инструмент, който позволява на държавите членки да обменят данни и информация, както и да гарантира дългосрочен финансов ангажимент към нея; счита, че организациите на гражданското общество могат да играят важна роля при наблюдението на изпълнението и докладването за престъпленията срещу дивата флора и фауна; призовава за допълнително сътрудничество от страна на ЕС и държавите членки за подпомагане на полаганите от НПО усилия;

30.  отбелязва връзките между престъпленията срещу дивата флора и фауна и други форми на организираната престъпност, включително изпирането на пари и финансирането на бойни и терористични групи, и счита за приоритет международното сътрудничество в борбата срещу незаконните финансови потоци; призовава националните правителства да използват всички уместни инструменти, включително сътрудничеството с финансовия сектор, както и да провеждат проучвания относно въздействието на нововъзникващи финансови продукти и практики, които са включени в тази дейност;

31.  настоятелно призовава държавите членки да приложат изцяло разпоредбите на Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право и да определят подходящи равнища на санкции за престъпления срещу дивата флора и фауна; изразява загриженост поради факта, че някои държави членки все още не са приложили изцяло директивата, и призовава Комисията да оценява прилагането във всяка държава членка, особено що се отнася до санкциите, и да дава насоки; призовава Комисията да направи преглед на Директива 2008/99/ЕО, особено що се отнася до нейната ефективност в борбата с престъпленията срещу дивата флора и фауна, в рамките на срока, предвиден в програмата за сигурност на ЕС, и да направи предложение за нейното преразглеждане, ако това е целесъобразно; призовава Комисията да предприеме стъпки за създаване и прилагане на общи минимални правила относно определянето на престъпления и санкции, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС, особено при тежки престъпления с трансгранично измерение;

32.  счита, че митническото измерение на плана за действие следва да бъде подчертано още повече, както по отношение на сътрудничеството с партньорските държави, така и по отношение на по-доброто и по-ефективно изпълнение в рамките на Съюза; затова очаква с нетърпение прегледа на Комисията за 2016 г. на прилагането и изпълнението на съществуващата правна рамка на ЕС и изисква това преразглеждане да включва оценка на митническите процедури;

33.  настоятелно призовава държавите членки ефективно да прилагат и да спазват Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност като основа за международни действия и правна взаимопомощ и като ключова стъпка към общ координиран подход към борбата с престъпленията срещу дивата флора и фауна; във връзка с това изразява дълбоко съжаление, че единадесет държави членки все още не са изпълнили Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (UNTOC); призовава въпросните държави членки да приложат Конвенцията възможно най-скоро;

34.  счита, че действията срещу престъпленията срещу дивата флора и фауна изискват последователни, ефективни и възпиращи наказателноправни санкции; настоятелно призовава държавите членки да определят трафика на екземпляри от дивата флора и фауна като сериозно престъпление съгласно член 2, буква б) от Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност (UNTOC);

35.  признава необходимостта от насоки за правосъдните системи и прокурорите на държавите членки относно съдебния процес и осъждането, както и необходимостта от обучение за служителите на митници и правоприлагащи органи на входните пунктове за ЕС; счита „Световната програма на съдиите“ на Програмата на ООН по околната среда, както и партньорството в рамките на инициативата „Зелени митници“ за модели, които да бъдат следвани;

36.  призовава Комисията, съответните агенции на ЕС и държавите членки да признаят мащаба на онлайн трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и да изградят капацитет в рамките на отделите за престъпленията срещу околната среда, координация с митническите отдели за киберпрестъпленията и сътрудничество с организациите на гражданското общество, за да гарантират наличието на канали за предоставяне на помощ от трансгранични отдели, специализирани в компютърната престъпност;

37.  призовава държавите членки и Комисията да си сътрудничат с операторите на платформите на социалните мрежи, търсачките и платформите за електронна търговия във връзка с незаконната интернет търговия с екземпляри от дивата флора и фауна; призовава Комисията и държавите членки да засилят мерките за контрол и да разработват политики за справяне с потенциалните незаконни дейности в интернет; в този контекст призовава Комисията да разработи насоки относно начините за решаване на проблема с онлайн престъпленията срещу дивата флора и фауна на равнището на ЕС;

38.  призовава правоприлагащите агенции на ЕС и държавите членки да идентифицират и контролират моделите на други форми на тежка и организирана престъпност, като например трафика на хора, за да подпомагат дейностите по предотвратяване и разследване на нередностите по веригата на доставка при воденето на борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, като например съмнителни пратки и финансови транзакции;

39.  приветства факта, че ЕС участва за първи път в COP17 като страна по CITES, и приветства факта, че ЕС и държавите членки демонстрират решителен ангажимент и осигуряват значителна финансова подкрепа за CITES;

40.  приветства процеса на експертен преглед в рамките на UNEP, който се стреми да създаде общопризнато определение на понятието „престъпление срещу околната среда“; в този контекст отбелязва, че правните граници между различните видове престъпления срещу околната среда понякога са неясни, което може да намали възможностите за ефективно съдебно преследване и налагане на санкции;

Укрепване на световното партньорство

41.  призовава Комисията и държавите членки да повишат диалога и сътрудничеството с държавите на произход, преминаване и крайна дестинация по веригата на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, както и да предоставят на тези държави техническа и икономическа помощ и дипломатическа подкрепа; счита, трябва да предприеме действия на международно равнище за подпомагане на трети държави в борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и да допринася за по-нататъшното развитието на необходимите правни рамки посредством двустранни и многостранни споразумения;

42.  подчертава, че широко разпространената корупция, институционалната слабост, ерозията на държавността, лошото управление и незначителните санкции за престъпленията срещу дивата флора и фауна са основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да бъде водена ефективна борба срещу транснационалния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна; настоятелно призовава ЕС да подпомага развиващите се държави в усилията им за намаляване на стимулите за бракониерство чрез подобряване на икономическите възможности и насърчаване на доброто управление и принципите на правовата държава;

43.  призовава институциите на ЕС, държавите членки и всички засегнати държави да проучват по-систематично връзките между трафика на екземпляри от дивата фауна и регионалните конфликти и тероризма;

44.  призовава Комисията и държавите членки да създадат доверителен фонд или подобна схема съгласно член 187 от преразгледания Финансов регламент, приложим към общия бюджет на Съюза, с оглед на опазването на защитените територии и борбата срещу трафика и бракониерството на видове от дивата фауна и флора, като част от плана за действие срещу трафика на екземпляри от дивата фауна и флора;

45.  призовава ЕС да подобрява финансовата и техническата подкрепа, предоставяна чрез Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейския фонд за развитие (ЕФР), насочена към подпомагане на развиващите се държави при прилагането на националните правила за дивата флора и фауна в съответствие с препоръките на CITES, особено за държавите с недостатъчни ресурси за прилагане на законодателството и за наказателно преследване на контрабандистите;

46.  призовава Комисията да разгледа възможността за финансиране по Инструмента за партньорство за инициативи, насочени към намаляване на търсенето на незаконни продукти на дивата природа във важни пазари в съответствие с Приоритет 1 на плана за действие; подчертава, че участието на гражданското общество в рамките на структури за мониторинг в рамките на главите за търговия и устойчиво развитие в търговските споразумения на ЕС може да оказва значителен принос в това отношение;

47.  подчертава важността на разглеждането, в контекста на стратегическото партньорство между ЕС и Китай, на чувствителния въпрос за нарастващото търсене на продукти от дивата фауна и флора, като например слонова кост, рогове от носорози и тигрови кости, което представлява реална заплаха за опазването на съответните видове и на биологичното разнообразие като цяло;

48.  призовава Комисията да включи задължителни и приложими глави за устойчивото развитие във всички търговски преговори и споразумения на ЕС, със специфичен акцент върху възпрепятстването на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна във всички икономически сектори, и призовава Комисията да включва анализа на тези разпоредби в своите доклади за изпълнението; настоятелно призовава Комисията да подчертава прилагането на CITES и мерките срещу престъпления срещу дивата природа в контекста на търговската схема ОСП +;

49.  отбелязва, че корупцията е един от основните фактори, допринасящи за незаконната търговия с екземпляри и продукти от дивата флора и фауна; приветства ангажимента, поет в стратегията на Комисията, озаглавена „Търговията — за всички“, за включване на амбициозни разпоредби за борба с корупцията за справяне с прякото и непрякото въздействие на корупцията и трафика с видове от дивата фауна във всички бъдещи търговски споразумения; поради това изисква от Комисията да обръща изключително внимание на аспектите на управлението и мониторинга на прилагането на международните стандарти по отношение на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

50.  призовава ЕС да проучи, в рамките на обхвата на рамката на СТО, как търговските режими и режимите в областта на околната среда в световен мащаб могат да се подпомагат взаимно по по-ефективен начин, особено в контекста на продължаващата работа за засилване на съгласуваността между правилата на СТО и многостранните споразумения в областта на околната среда, както и в контекста на споразумението за улесняване на търговията, което открива нови възможности за сътрудничество между митниците и длъжностните лица, работещи в сферата на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, особено в развиващите се страни; счита, че следва да бъдат проучени по-нататъшните възможности за сътрудничество между СТО и CITES, по-специално по отношение на предоставянето на техническа помощ и изграждане на капацитет в областта на търговията и околната среда въпроси на длъжностни лица от развиващите се страни;

51.  подчертава ключовото значение на международното сътрудничество от страна на организациите във веригата на правоприлагане; призовава ЕС и държавите членки да продължават да подкрепят Международния консорциум за борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна (ICCWC); приветства засилването на тази подкрепа, включително посредством предоставяне на финансови средства и експертни познания, с цел да се улесни изграждането на капацитет от страна на правителствата, да бъде насърчаван обменът на информация и разузнавателни сведения и да се подпомага прилагането и спазването на правилата; призовава Комисията да използва показателите на ICCWC при оценката на ефективността на финансирането на ЕС за трети държави в подкрепа на борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, с цел да се улесни изготвянето на единна и надеждна оценка на финансирането за целите на развитието;

52.  приветства международните операции за правоприлагане, като например Операция COBRA III, които водят до изземване на съществени количества незаконни продукти от дивата флора и фауна, арести на трафиканти и осигуряват по-голяма видимост на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна като сериозна организирана престъпна дейност;

53.  призовава държавите членки да засилят бюджета на CITES, така че организацията да може да разшири своята контролна дейност и определянето на видовете; във връзка с това изразява съжаление, че шест държави членки все още имат неуредени плащания към CITES за периода 1992 – 2015 година;

54.  приветства също така факта, че планът за действие на ЕС допринася съществено за постигането на целите за устойчиво развитие, определени в програмата за устойчиво развитие до 2030 г., която беше приета от държавните ръководители на срещата на върха на ООН през септември 2015 г.;

ЕС като пазар за крайна дестинация, страна на произход и транзитна страна

55.  отбелязва, че CITES, Регламентът на ЕС относно дървения материал и регулаторната рамка на ЕС срещу ННН са важни средства за регулиране на международната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна; изразява обаче загриженост поради липсата на правилно прилагане и изпълнение и призовава държавите членки да увеличат своите общи и координирани усилия, за да гарантират ефективно изпълнение освен това изразява загриженост относно пропуските в действащата регулаторна рамка с оглед на видовете и участниците в тази търговия; призовава следователно ЕС да преразгледа съществуващата законодателна рамка, с цел тя да бъде допълнена със забрана на предоставянето и пускането на пазара, транспорта, купуването и притежанието на екземпляри от дивата флора и фауна, които са незаконно придобити или търгувани в трети държави; счита, че такова законодателство би могло да хармонизира съществуващата рамка на ЕС и че международното въздействие на такова законодателство би могло да играе ключова роля в намаляването на световния трафик на екземпляри от дивата флора и фауна; в този контекст подчертава, че това законодателство трябва да осигурява пълна прозрачност по отношение на забраните за търговия с животински видове въз основа на незаконния характер на тази търговия в дадена трета държава, така че да бъде осигурена правна сигурност за участващите в тази търговия;

56.  подчертава, че ловът на трофеи е допринесъл за мащабно намаляване на застрашените видове, включени в приложения I и II към CITES, и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да възприемат подход на предпазливост по отношение на вноса на ловни трофеи от видове, защитени по силата на регламентите на ЕС в областта на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, и да подкрепят по-нататъшното укрепване на правните разпоредби на ЕС по отношение на вноса на ловни трофеи в държавите – членки на ЕС, и да изискват разрешения за внос на трофеи от всички видове, изброени в приложение Б към Регламент (ЕО) № 338/97;

57.  приветства декларацията от Бъкингамския дворец от 2016 г., в която подписалите я страни от сферата на авиацията, корабоплаването, пристанищните оператори, митническите агенции, междуправителствените организации и благотворителните организации за опазване на видовете се ангажират с повишаване на стандартите в целия транспортен сектор с акцент върху споделянето на информация, обучението на персонала, технологичните подобрения и споделянето на ресурси между предприятия и организации от цял свят; призовава всички страни бързо да изпълнят поетите в Декларацията ангажименти; насърчава държавите членки да популяризират доброволни ангажименти, подобни на Бъкингамската декларация, и в други области, по-специално във финансовия сектор и сектора на електронната търговия;

58.  призовава за незабавна и пълна забрана на европейско равнище на търговията, износа или повторния износ на територията на Европейския съюз и извън него на слонова кост, включително на слонова кост от периода преди влизане в сила на Конвенцията, и на рогове от носорог; призовава за създаването на механизъм за оценка на необходимостта от подобни ограничения за останалите застрашени видове;

59.  отбелязва, че регулирането на Европейския съюз за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов е оказало въздействие, но настоява, че прилагането следва да бъде по-устойчиво, за да се гарантира, че на Европейския пазар не влиза незаконно уловена риба; предлага държавите – членки на ЕС, да бъдат по-последователни и ефективни в проверките на документацията за улова (сертификатите за улов) и пратките (особено от държави, които са оценени като високорискови), за да гарантират, че рибата е уловена законно;

60.  подчертава, че е особено важно да се гарантира участието на частния сектор в борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна чрез саморегулиране и корпоративна социална отговорност; счита, че проследимостта по веригата на трафика е от основно значение за законната и устойчивата търговия както за търговска, така и за нетърговска цел; подчертава необходимостта от сътрудничество и координация на международно равнище, както и между публичния и частния сектор и призовава ЕС да засилва наличните инструменти за контрол, включително използването на механизми за проследяване; счита, че транспортният сектор следва да играе централна роля, например чрез прилагане на система за установяване и ранно предупреждение; отбелязва важната роля, която могат да играят публично-частните партньорства в това отношение;

61.  призовава държавите членки, в допълнение към граничните проверки, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 338/97, да въведат наблюдение на спазването на територията на отделните държави с редовни проверки на търговци и притежатели на разрешения, например зоомагазини, животновъдни стопанства, центрове за научноизследователска дейност, развъдници, както и да наблюдават търговски дейности като модата, изкуството, медицината и кетъринг услугите, които могат да използват придобити по незаконен начин продукти от растителен и животински произход;

62.  призовава държавите членки да гарантират незабавно конфискуване на иззети екземпляри и грижа и повторно настаняване на иззети или конфискувани живи екземпляри в спасителните центрове за животни, пригодени за конкретните видове; призовава Комисията да дава насоки, за да се гарантира, че всички спасителни центрове за животни от дивата природа, използвани от държавите членки, отговарят на съответните стандарти; освен това призовава ЕС и държавите членки да гарантират подходящо финансиране за центровете за спасителните центрове;

63.  призовава държавите членки да приемат национални планове за работа с конфискувани живи екземпляри в съответствие с приложение 3 към Резолюция 10.7 на Конференцията на страните по CITES (Rev CoP15); подчертава, че държавите членки следва да отчитат всички конфискувани живи екземпляри в ЕС-TWIX и да публикуват годишни обобщени доклади, както и че държавите членки следва да гарантират, че в обучението на служителите на правоприлагащите органи се включват съображения, свързани с хуманното отношение и безопасността при работа с живи екземпляри; призовава ЕС държавите членки следва да предоставят подходяща финансова подкрепа за спасителните центрове;

64.  призовава държавите членки да обмислят въвеждането на системи за „позитивен списък“ на видовете, в които безопасността и пригодността за търговия и отглеждане като домашни любимци на екзотичните видове се оценяват обективно и в съответствие с научни критерии;

°

°  °

65.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2014)0031.

(2)

ОВ L 75, 19.03.2015 г., стр. 1.

(3)

OВ L 295, 12.11.2010 г, стр. 23.

(4)

ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(5)

ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 28.

(8)

ОВ L 94, 9.4.1999 г., стр. 24.

(9)

ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

(10)

ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На Световния ден на дивата природа през 2015 г. генералният секретар на ООН Бан Ки Мун каза „Време е да подходим сериозно към престъпленията срещу дивата флора и фауна“. Беше отправено просто, но категорично послание, че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна представлява сериозна и нарастваща заплаха не само за оцеляването на многобройни растителни и животински видове, но и за принципите на правовата държава, правата на човека, световното управление, благосъстоянието на местните общности и най-вече за оцеляването на световните екосистеми.

Международната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна се превърна в нелегална индустрия на стойност милиарди евро, управлявана от организирани престъпни групи. Рискът от разкриване е малък, а финансовата печалба е голяма, което привлича престъпните банди да експлоатират екземпляри от дивата флора и фауна, незаконно придобити и отстранени от естествената им среда, за да финансират своите престъпни дейности.

Усилията за ограничаване на престъпленията спрямо околната среда стават все по-важни като отговор на заплахите срещу мира и сигурността. По света недържавни въоръжени групировки, терористични групи и други извършват все повече престъпления спрямо околната среда и процъфтяват благодарение на експлоатация на природни ресурси, тъй като тази форма на експлоатация е по-лесна за оползотворяване отколкото доходи от други нейни форми, например контрабанда на наркотици, цигари или мигранти.

Европейският съюз е важен участник в борбата с престъпленията срещу дивата флора и фауна както като основна крайна дестинация за незаконни продукти от дивата флора и фауна, така и като транзитна страна и често страна на произход за трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, особено в рамките на Африка, Азия и Латинска Америка, но и в самия ЕС.

Планът за действие е част от действията на ЕС в отговор на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие, и по-специално на Цел за устойчиво развитие № 15, в която се изискват незабавни действия за прекратяване на бракониерството и трафика на защитени видове от флората и фауната, както и разрешаване на проблема с търсенето и предлагането на незаконни продукти от дивата флора и фауна.

От 2016 до 2020 г. Планът за действие ще укрепи ролята на ЕС в световната борба срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна чрез съвкупност от приоритети: предотвратяване, правоприлагане, сътрудничество, както и признаване на ЕС като пазар за крайна дестинация, но и като страна на произход и преминаване на продукти от дивата флора и фауна.

Първият приоритет на Плана за действие е да се предотврати трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна и да се отстранят първопричините за него. Стъпка от основно значение за постигането на тази цел ще бъде за ЕС да намали световното търсене и предлагане на незаконни продукти от дивата флора и фауна, като се използват следните налични инструменти: рамката на CITES, кампании за повишаване на осведомеността, разрешаване на сериозния проблем с корупцията по веригата на трафика, развиване на капацитета на правоприлагащи агенции в държавите на произход, както и охранителни сили, които се борят на място с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна.

Вторият приоритет на Плана за действие е да се гарантира ефективно прилагане и ефективно принудително изпълнение на съществуващите правила в борбата с организираните престъпления срещу дивата флора и фауна. Понастоящем държавите членки не предоставят на правоприлагащите агенции Европол и Евроюст достатъчна информация и данни относно изземванията, което сериозно ограничава техния капацитет за справяне с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна на трансгранично равнище. Също така санкциите, на които подлежат трафикантите на екземпляри от дивата флора и фауна, не отговарят на сериозността на престъплението. Държавите – членки на ЕС, следва да въведат фиксирани и хармонизирани санкции за осъдени трафиканти на екземпляри от дивата флора и фауна. ЕС трябва да проучи възможността за въвеждане на законодателство за забрана на вноса, търговията и повторния износ на видове, които са защитени в своята държава на произход. Законът Lacey в САЩ е пример за такова законодателство. Въпреки че CITES е полезен инструмент за регулирането на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна и защитата на застрашените видове, тя не включва всички видове, изложени на риск, както и не е в състояние да реагира достатъчно бързо на променящите се обстоятелства, като по този начин предоставя на престъпниците лесни възможности да се възползват от пропуските.

Третият приоритет е засилването на глобалното партньорство на държавите на произход, потребление и транзитно преминаване срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. За да се постигне това, е важно да се предоставят подкрепа и техническа помощ на ключовите държави на произход, преминаване и крайна дестинация. Също така е необходимо ЕС да използва своята икономическа мощ, за да въведе в настоящи и бъдещи търговски сделки клаузи за нуждата от справяне с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Транстихоокеанското търговско споразумение за партньорство между САЩ и единадесет държави от Тихоокеанското крайбрежие съдържа разпоредби относно опазването на околната среда за справяне с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; тези разпоредби не са лишени от недостатъци, но представляват политическо послание за вниманието, което следва да се обърне на биологичното разнообразие при упражняване на търговски отношения. Това споразумение следва да е модел, на чиято основа да се изграждат нови търговски преговори на ЕС.

И накрая, самият ЕС е особено активен пазар за търговия на незаконни продукти от дивата флора и фауна. Той не само е транзитна страна и пазар за крайна дестинация за търговията, но и страна на произход на незаконни продукти от дивата флора и фауна, защитени според законодателството на ЕС. Необходимо е държавите членки да премахнат вътрешната търговия на незаконно придобити продукти от дивата флора и фауна, които се продават като законни продукти, например цветя, мебели и екзотични домашни любимци. Също така е необходимо държавите – членки на ЕС, да проучат възможността за актуализиране и подобряване на своите центрове за спасяване и за хуманно отношение към животните, за да могат да се справят с голямото разнообразие от видове, които биват изземани на гранично-пропускателните пунктове и другаде в ЕС.

В крайна сметка е обща отговорност на държавите – членки на ЕС, да се справят с това предизвикателство и да възпрепятстват бързото намаляване на някои от най-ценените растителни и животински видове на света. С постигането на това ние не само ще допринесем за запазването на биологичното разнообразие за бъдещите поколения, но и за подобряването и укрепването на рамката на ЕС в областта на сигурността, като така ще се подобри животът на местните общности, ще се разшири устойчивото развитие и ще се укрепят принципите на правовата държава.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (12.9.2016)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

(2016/2076(INI))

Докладчик по становище: Брайън Хейс

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че около 70 % от бедните хора в света живеят в селски райони и в препитанието си са пряко зависими от биологичното разнообразие; като има предвид, че поради това защитата на биологичното разнообразие е важна за устойчивия поминък и развитието в полза на най-бедните; като има предвид, че от своя страна участието на местните общности може да бъде от решаващо значение за постигането на успех в тази защита;

Б.  като има предвид, че биологичното разнообразие и екосистемните услуги са застрашени поради промените в земеползването, неустойчивото използване на природните ресурси, замърсяването и изменението на климата; като има предвид, по-специално, че много на брой застрашени видове са изправени пред повече предизвикателства, отколкото преди, поради бързата урбанизация, загубата на местообитания и незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна;

В.  като има предвид, че участието на ЕС като правен субект в системата за защита на видовете само потвърждава сериозната и отговорна позиция на ЕС за насърчаване на устойчивото развитие;

Г.  като има предвид, че практиките, свързани с управлението на природните ресурси, и незаконната търговия, тясно свързана с ограничението на управлението и на сигурността, са четвъртият по значимост вид международни престъпления, що се отнася до годишния оборот;

Д.  като има предвид, че в по-голямата си част конфликтите са свързани с експлоатацията на природните богатства или с незаконната търговия с животни, която застрашава местните общности, биологичното разнообразие и флората и фауната;

Е.  като има предвид, че конфликтите между хора и животни, които произтичат от загубата на местообитания и от нарастващите нужди на хората, представляват сериозна заплаха за оцеляването на много животински видове в различни части на света; като има предвид, че загубата и влошаването на горите в повечето случаи се дължат на увеличаването на земеделската земя и на интензивния добив на дървен материал и на други горски продукти, както и на изтощаването на пасищата; като има предвид, че дивите видове, които влизат в контакт с хората, биват често убивани или улавяни; като има предвид, че справянето с въоръжени бракониери може да бъде изключително опасно;

Ж.  като има предвид, че слоновете и носорозите са на челно място в списъка на животинските видове, убивани от бракониери, което отразява нарастващото търсене в световен мащаб за техните бивни и рога; като има предвид, че е възможно бракониерите да бъдат подтиквани от бедност или експлоатирани от престъпни организации, които се стремят да привличат ловци, познаващи добре местния терен;

З.  като има предвид, че трафикът на диви растения и животни, който включва бракониери, въоръжени недържавни участници в държавите на произход, международни престъпни групи и редица участници в държавите на местоназначение, не е ново явление, но неговите мащаби, характер и последици са достигнали безпрецедентни равнища за някои видове;

И.  като има предвид, че е необходимо да се признае истинската стойност на биологичното разнообразие и неговият принос за устойчивото развитие и благосъстоянието на хората, в съответствие с целите, определени в цел 15 на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;

Й.  като има предвид, че престъпленията срещу дивата природа са сериозен бизнес с транснационална организация по целия свят, с годишен оборот от най-малко 19 милиарда щатски долара, което им отрежда мястото на четвърта по мащаб незаконна дейност в света; като има предвид, че въздействието на тази престъпна дейност върху биологичното разнообразие е опустошително, и като има предвид, че поради своята тясна връзка с корупцията тя оказва отрицателно въздействие върху принципите на правовата държава, особено в някои региони на Африка, в които тя оказва изключително неблагоприятно въздействие върху потенциала за икономическо развитие;

К.  като има предвид, че на ЕС се пада важна роля за предотвратяване на този трафик, тъй като понастоящем Европа е пазар по предназначение и разпределителен център за транзитен трафик към други региони. като има предвид, че Европа също така е регион, от който произхождат определени екземпляри от дивата флора и фауна, които са предмет на незаконна търговия;

1.  изразява загриженост относно увеличаването на мащаба на бракониерството, относно незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и продукти на дивата природа и относно нейното неблагоприятно икономическо, социално и екологично въздействие; счита, че борбата срещу бракониерството изисква координиран отговор и оказване на съдействие на държавите с ограничен капацитет за защита на дивата природа; счита, че ЕС може да играе роля в защитата и поддържането на проекти за опазване на дивата природа в развиващите се страни;

2.  припомня, че биологичното разнообразие и устойчивите екосистеми подпомагат поминъка, повишават продоволствената и хранителната сигурност, осигуряват достъп до вода и здравеопазване и допринасят значително за смекчаване на последиците от изменението на климата и за приспособяването към него; поради това счита, че е от решаващо значение биологичното разнообразие и екосистемните услуги да бъдат защитавани, за да се гарантира, че устойчивият поминък допринася за намаляването на бедността в световен мащаб;

3.  подчертава, че стратегията на ЕС за последователност на политиките, залегнала в Договорите, трябва надлежно да взема предвид защитата на дивата фауна, подчертава решаващата роля на биологичното разнообразие в целите за устойчиво развитие и подкрепя водещата инициатива „B4Life“ за защита на биологичното разнообразие, осъществявана в частност посредством Европейския фонд за развитие и Инструмента за сътрудничество за развитие, както и цел 1.2 на плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, отнасяща се до селските общности; призовава Комисията да гарантира, че съответните действия са в съответствие с основната цел на политиката за развитие на ЕС за намаляване на бедността, с устойчивите политики в областта на горите и Целите на ООН за устойчиво развитие, по-специално цел 15, и че те имат положително въздействие, по-специално върху продоволствената сигурност, естествените местообитания и екосистемите; призовава ЕС да насърчава дейности, генериращи доходи в защитените територии и в техните буферни зони (т.е. чрез устойчив туризъм), и да засилва съответно местния капацитет;

4.  призовава Комисията и Съвета да мобилизират своите инструменти в областта на търговията и развитието, за да създават специални програми за засилване на прилагането на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и да осигуряват средства за изграждане на капацитет срещу бракониерството и трафика, по-специално чрез подпомагане, укрепване и разширяване на обхвата на инициативи за правоприлагане, като например мрежата на АСЕАН за правоприлагане в областта на дивата природа (ASEAN-WEN), мрежата за правоприлагане в областта на дивата природа в региона на Африканския рог (HA-WEN) и работната група по Споразумението от Лусака (LATF), които имат за цел да установят регионални експертни центрове и да предоставят модели за сътрудничество за борба срещу престъпленията срещу дивата природа;

5.  припомня, че голяма част от проблемите, срещани в ЕС, по отношение на трафика на екземпляри от дивата фауна се дължи на слабото прилагане от страна на държавите членки на съответното законодателство на ЕС; настоятелно призовава държавите членки и всички други съответни заинтересовани страни да прилагат плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в посочените срокове, в съответствие със заключенията относно този план за действие, приети от Съвета на 20 юни 2016 г.;

6.  счита, че благосъстоянието на населението в Африка зависи до голяма степен от дивата природа и че бедността в селските райони е основен елемент на бракониерството на място;

7.  счита, че неправителствените организации могат да играят важна роля при наблюдението на изпълнението и докладването за престъпленията срещу дивата флора и фауна; призовава за по-нататъшна подкрепа на усилията на НПО, като се има предвид ограниченият капацитет на местните публични органи в тези области;

8.  подчертава, че защитата на дивата флора и фауна, насочена главно към опазването на екосистеми и ландшафти в подкрепа на основните популации на дивата флора и фауна в Африка, следва да бъде ключов елемент в стратегиите на ЕС за намаляване на бедността;

9.  подчертава, че без адекватно финансиране планът за действие е обречен на провал; счита, че в бюджета на ЕС и на всяка държава членка трябва да бъдат заделяни финансови ресурси за гарантиране на изпълнението на плана и че също така човешките ресурси следва да се разпределят по ясен начин;

10.  счита, че на престъпленията срещу дивата природа и горите следва да се отделя също толкова внимание, колкото на други форми на транснационалната организирана престъпност и че поради това правоприлагането не следва да се ограничава до бракониерите, но и да се цели в по-високите равнища на организираната престъпност;

11.  настоятелно призовава правителствата на държавите доставчици да: (i) подобряват върховенството на закона и да създават ефикасни възпиращи мерки чрез укрепване на наказателното разследване, наказателното преследване и произнасянето на осъдителни присъди; (ii) приемат по-строги закони, в които незаконният трафик на екземпляри от дивата флора и фауна се разглежда като „тежко престъпление“, заслужаващо същото внимание и тежест, както и другите форми на транснационалната организирана престъпност; (iii) заделят повече ресурси за борба срещу престъпленията срещу дивата природа, особено за засилване на контрола върху търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, правоприлагането, наблюдението, разкриването от митниците и изземването; (iv) се ангажират с политика на нулева толерантност по отношение на корупцията;

12.  подчертава, че са необходими колективни действия на световно равнище за борба срещу престъпленията срещу дивата природа, включително финансовото измерение, чрез международно сътрудничество за борба срещу изпирането на пари; подчертава също така необходимостта от стартиране на кампании за повишаване на осведомеността с цел възпиране на търсенето на продукти от дивата фауна и флора;

13.  настоятелно призовава държавите на доставка, транзит и потребление да задълбочават равнището на сътрудничество в борбата срещу незаконната търговия с дива флора и фауна по протежение на цялата верига; за тази цел призовава за по-тясно сътрудничество между Международната организация на криминалната полиция (Интерпол), Световната митническа организация (СМО), Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу корупцията (UNCAC);

14.  призовава ЕС да подобрява финансовата и техническата подкрепа, предоставяна чрез ИСР и ЕФР, насочена към подпомагане на развиващите се държави при прилагането на националните правила за дивата флора и фауна в съответствие с препоръките на CITES, особено за държавите с недостатъчни ресурси за прилагане на законодателството и за наказателно преследване на контрабандистите;

15.  подчертава, че бедността и слабите администрации дават възможност на престъпниците да корумпират зле платени служители на правоприлагащите органи; подчертава необходимостта от отговорно управление на рисковете, свързани с борбата срещу бракониерството и търговията с диви видове, които вредят на екосистемите и на поминъка в селските райони, включително на дейностите, които се основават на екотуризма, както и необходимостта от целенасочено повишаване на осведомеността сред специалистите в областта на организираната престъпност и изпирането на пари; подчертава, че широко разпространената корупция, институционалната слабост, ерозията на държавността, лошото управление и незначителните санкции за престъпленията срещу дивата флора и фауна са основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, за да бъде водена ефективна борба срещу транснационалния трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; настоятелно призовава ЕС да подпомага развиващите се държави в усилията им за намаляване на бракониерството стимули чрез подобряване на икономическите възможности и насърчаване на доброто управление и принципите на правовата държава, като предоставят обучение и подкрепа за агенциите за разрешаване на проблема с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, и чрез повишаване на осведомеността относно тази търговия призовава институциите на ЕС, държавите членки и всички засегнати държави да проучат по-систематично връзките между трафика на екземпляри от дивата фауна и регионалните конфликти или тероризма, в очакване на резултатите от предстоящия седемнадесети доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН);  подчертава, че е необходима дългосрочна стратегия за борба срещу корупцията и че капацитетът за ефективно разследване на твърдения за съучастие на правителствено равнище следва да бъде увеличен; подчертава, че това би могло, в краен случай, да доведе до санкции както на равнище ЕС, така и на международно равнище;

16.  призовава за действия, които да даде възможност на местните участници да се възползват пряко от участието в защитата на дивата флора и фауна и, успоредно с мерки за възпиране на незаконните дейности, свързани с екземплярите от дивата флора и фауна, да подобряват своите възможности за изкарване на прехраната, без да участват в такива дейности; призовава по-специално тези действия да бъдат включени като приоритет в различните споразумения за търговия и сътрудничество, договорени с трети държави; призовава Комисията да обмисли възможността за въвеждане на пилотни проекти за тази цел, които са насочени, по-специално, към обучението и подкрепата за местните митнически органи и органите за управление на горите в рамките на споразуменията за сътрудничество;

17.  счита, че частният сектор трябва да бъде насърчаван да играе ролята на модел в ЕС и извън Съюза чрез кодекс за поведение, в който се осъжда употребата на незаконни продукти от дивата фауна и флора;

18.  призовава за подкрепа на инициативи на частния сектор за ограничаване на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна;

19.  призовава, в изпълнение на плана за действие на ЕС, за по-тясно и конструктивно сътрудничество между заинтересованите страни, включително организациите на гражданското общество и съответните стопански отрасли, за по-ефективно използване на съществуващите инструменти и политики и за засилване на полезните взаимодействия между тях, за да се гарантира, че те имат максимално въздействие, когато става въпрос за решаване на проблема с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна на територията на ЕС и в световен мащаб;

20.  призовава за радикална промяна в събирането на разузнавателни данни, законотворчеството, правоприлагането и борбата срещу корупцията във връзка с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в държавите — членки на ЕС, и в други държави на местоназначение и транзитни държави. поради това призовава Комисията да обръща особено голямо внимание на тези аспекти на управлението и мониторинга на изпълнението на международните стандарти във връзка с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

21.  подчертава, че следва да стане задължително включването на глава относно устойчивото развитие във всички нови търговски споразумения; счита, че законната и устойчива търговия може да има положителен принос за устойчивото развитие и за общностите; счита, че ЕС трябва да предприеме действия на международно равнище за подпомагане на трети държави в борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и да допринася за по-нататъшното развитието на съответното законодателство посредством двустранни и многостранни споразумения;

22.  призовава за засилване на международните механизми за търсене на отговорност и за спешни политически и правни подобрения, насочени към спиране и прекратяване на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и търсенето на горски продукти;

23.  призовава за подробен годишен доклад за наблюдение и оценка на напредъка в изпълнението, включително механизъм, подобен на показателите, използвани за мониторинг на напредъка по отношение на изграждането на мрежата „Натура 2000“;

24.  подчертава, че за да бъде предотвратявано „мигрирането“ на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, е особено важно да бъдат хармонизирани политиките и правните рамки по отношение на престъпленията срещу дивата природа;

25.  настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат подкрепата за регулиране на международната търговия, да закрият окончателно вътрешния пазар на слонова кост и да унищожат всички запаси от слонова кост.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.8.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Joachim Zeller

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (4.10.2016)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

(2016/2076(INI))

Докладчик по становище: Ема Маккларкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, който ще играе решаваща роля в борбата срещу обезпокоителното нарастване на изключително доходоносната нелегална търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, която дестабилизира икономиките и общностите, които зависят от дивата природа за своето препитание и заплашва мира и сигурността на уязвими региони на търговските партньори на ЕС чрез засилване на незаконните маршрути; подчертава в частност, че ЕС остава важен краен пазар и транзитен път за незаконни продукти от дивата фауна и флора; поради това изтъква Приоритети 1 и 2 относно предотвратяването на трафика на екземпляри от дивата флора и за изпълнението и прилагането на съществуващите правила и правни рамки;

2.  счита, че митническото измерение на плана за действие следва да бъде подчертано още повече, както по отношение на сътрудничеството с партньорските държави, така и по отношение на по-доброто и по-ефективно изпълнение в рамките на Съюза; затова очаква с нетърпение прегледа на Комисията за 2016 г. на прилагането и изпълнението на съществуващата правна рамка на ЕС и изисква това преразглеждане да включва оценка на митническите процедури;

3.  призовава Комисията да обмисли начини за подобряване на действащата правна уредба на ЕС в съответствие с други основни международни партньори, като например САЩ, с цел предотвратяване на вноса, търговията и реекспорта на видове от дивата флора и фауна, които все още не са включени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) или в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, но вече са защитени в държавите на произход;

4.  подчертава принципа на съгласуваност на политиките за развитие, за да може общата търговска политика да дава значителен принос за действията на Съюза срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, като инструмент в подкрепа на усилията, които са пряко свързани с плана за действие, и за се създаване на благоприятни условия за запазването на биологичното разнообразие като цяло, особено чрез създаване на алтернативни възможности за приходи за хората, живеещи в селски райони в партньорските държави, засегнати от бракониерството;

5.  призовава Комисията, в рамките на Регламент (ЕО) № 338/97, да разглежда предложения за по-широко ограничение на търговията със слонова кост и рогове от носорози в ЕС, включително евентуална пълна забрана на продукти от слонова кост и рогове от носорози, които следва да са в съответствие с правилата на вътрешния пазар на ЕС и на СТО;

6.  призовава за по-добро използване на съществуващите ресурси, за използване на съвременни технологии и подходящо обучение за митническите органи в държавите на произход, държавите на транзитно преминаване и държавите на местоназначение, особено за развиващите се държави, за по-мощно международно сътрудничество, повече публично-частни партньорства и преодоляване на съществуващите пропуски, така че те да могат да водят успешна борба срещу незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, като същевременно улесняват законната и устойчива търговия с екземпляри от дивата флора и фауна; във връзка с това отбелязва тесните връзки между доходоносната, едромащабна и организирана незаконна търговия с видове от дивата флора и фауна и международния тероризъм и призовава за координирано сътрудничество между полицейските и митническите органи на световно равнище, като признава, че за пресичането на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна планът за действие следва да спомага за ограничаването на финансирането на престъпни и терористични организации, като по този начин се дава принос за укрепването на върховенството на закона и за стабилността и сигурността на отделните народи;

7.  призовава за предоставяне на ресурси за изключително важните усилия за изграждане на капацитет в държавите на произход, транзитните държави и държавите на местоназначение, като например обучение, кампании, изграждане и поддръжка на спасителни центрове за екземпляри от дивата флора и фауна и програми за екотуризъм;

8.  отбелязва, че корупцията е един от основните фактори, допринасящи за незаконната търговия с екземпляри и продукти от дивата флора и фауна; приветства ангажимента, поет в стратегията на Комисията, озаглавена „Търговията — за всички“, за включване на амбициозни разпоредби за борба с корупцията за справяне с прякото и непрякото въздействие на корупцията и трафика с видове от дивата фауна във всички бъдещи търговски споразумения; поради това изисква от Комисията да обръща особено внимание на аспектите на управлението и мониторинга на прилагането на международните стандарти по отношение на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

9.  отбелязва, че законната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна може да носи приходи за развиващите се държави, особено в селските райони; призовава за мерки за насърчаване на законната и екологично устойчива търговия с екземпляри от дивата флора и фауна като средство за насърчаване на икономическото развитие и биологичното разнообразие;

10.  приветства включването на разпоредби за осигуряване на съхранението и устойчивото използване на биологичното разнообразие в главата за търговия и устойчиво развитие от споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Виетнам и настоява за включването на разпоредби с изпълнителна сила за защита на дивата природа във всички бъдещи споразумения за свободна търговия на ЕС, включително, но не само, за споразуменията със САЩ, Япония и държавите от АСЕАН като целеви пазари; подчертава значението на превръщането на даването на изпълнителна сила на ангажиментите, съдържащи се в глави относно търговията и устойчивото развитие, и призовава Комисията да включи анализа на тези разпоредби в своите доклади за изпълнението, както и да подчертае докладването относно прилагането на CITES в контекста на схемата ОСП +;

11.  призовава Комисията да разгледа възможността за финансиране по Инструмента за партньорство за инициативи, насочени към намаляване на търсенето на незаконни продукти на дивата природа във важни пазари в съответствие с Приоритет 1 на плана за действие; подчертава, че участието на гражданското общество в рамките на структури за мониторинг в рамките на главите за търговия и устойчиво развитие в търговските споразумения на ЕС може да оказва значителен принос в това отношение;

12.  подчертава важността на разглеждането, в контекста на стратегическото партньорство между ЕС и Китай, на чувствителния въпрос за нарастващото търсене на продукти от дивата фауна и флора, като например слонова кост, рогове от носорози и тигрови кости, което представлява реална заплаха за опазването на съответните видове и на биологичното разнообразие като цяло;

13.  подчертава, че е особено важно да се гарантира участието на частния сектор в борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, като се имат предвид ролята и въздействието на платформите за електронна търговия, разпределителните мрежи, транспортните дружества и дружествата за куриерски услуги, но изтъква, че на участниците от частния сектор трябва да бъдат давани подходящи насоки; приветства появата на подходи за сътрудничество за нулева толерантност между експерти по въпроси на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна и логистични дружества; счита, че Комисията следва да обмисли и намери най-добрите начини за гарантиране, че съответните правни рамки могат да се справят по-добре с рисковете, свързани с електронната търговия и онлайн и офлайн търговски реклами;

14.  подчертава значението на предприемането на ефективни и ефикасни системи за етикетиране и проследяване като гаранция за законосъобразността и устойчивостта на търговията с видове от дивата флора и фауна;

15.  призовава ЕС да проучи, в рамките на обхвата на рамката на СТО, как търговските режими и режимите в областта на околната среда в световен мащаб могат да се подпомагат взаимно по по-ефективен начин, особено в контекста на продължаващата работа за засилване на съгласуваността между правилата на СТО и многостранните споразумения в областта на околната среда, както и в контекста на споразумението за улесняване на търговията, което открива нови възможности за сътрудничество между митниците и длъжностните лица, работещи в сферата на търговията с екземпляри от дивата флора и фауна, особено в развиващите се страни; счита, че следва да бъдат проучени по-нататъшните възможности за сътрудничество между СТО и CITES, по-специално по отношение на предоставянето на техническа помощ и изграждане на капацитет в областта на търговията и околната среда въпроси на длъжностни лица от развиващите се страни;

16.  призовава Комисията да си сътрудничи с партньори в контекста на CITES и на други места, с цел да се гарантира проследяването на продукти от дивата фауна и флора, тъй като много на брой трофеи, които са плод на безскрупулно бракониерството, напускат черния пазар и в крайна сметка проникват в законни търговски потоци;

17.  настоятелно призовава ЕС да се противопостави на предложението за премахване на съществуващите анотации относно слонова кост от страна на Намибия и Зимбабве на предстоящото заседание на CITES COP17, което би дало възможност за търгуване със слонова кост в търговската мрежа, както и да подкрепи предложението за включване на всички африкански слонове от Допълнение I.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство (11.10.2016)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

(2016/2076(INI))

Докладчик по становище: Рикарду Серан Сантуш

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  признава значението на Плана за действие, но подчертава неговите недостатъци по отношение на включването на водни биологични видове;

2.  обръща внимание на факта, че опазването на морското биологично разнообразие като цяло, в европейски води и в открито море, е един от ангажиментите на Съюза по Конвенцията за биологичното разнообразие; подчертава, че целта за опазване на морското биологично разнообразие трябва да бъде преследвана с разнообразни средства, сред които действия за борба срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, контрол на всички видове морски трафик, укрепване на външното измерение на общата политика в областта на рибарството и борбата с престъпността като цяло;

3.  отбелязва, че регулирането на Европейския съюз за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов е оказало въздействие, но настоява, че прилагането следва да бъде по-устойчиво, за да се гарантира, че на Европейския пазар не влиза незаконно уловена риба; предлага държавите – членки на ЕС, да бъдат по-последователни и ефективни в проверките на документацията за улова (сертификатите за улов) и пратките (особено от държави, които са оценени като високорискови), за да гарантират, че рибата е уловена законно;

4.  припомня, че видовете морски костенурки Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata и Dermochelys coriacea са застрашени от незаконен трафик и че в допълнение към незаконния улов те все още са обект на прилов в някои видове промишлен риболов;

5.  припомня на Комисията, че незаконният трафик на водни видове засяга също така икономическото развитие на крайбрежните общности и екологичната пригодност на нашите води;

6.  отбелязва, че регулирането на Европейския съюз за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов може да бъде ефективно в дългосрочен план само ако информацията относно вноса на морски храни може да се споделя между 28-те държави членки в реално време, което ще даде възможност за кръстосани проверки, потвърждения и в крайна сметка координиран подход при откриването и блокирането на подозрителни пратки; ето защо призовава Комисията да въведе електронна база данни с информация относно внасяните морски продукти, за да се предотвратяват евентуални злоупотреби;

7.  припомня икономическата, социалната и екологичната цена на трафика на морски видове, който води до намаляване на морското биологично разнообразие, застрашаване на екосистемите, ограничаване на източниците на доходи за участниците в устойчивото рибарство и заплаха за здравето;

8.  припомня, че есетровите популации са намалели драстично поради разрушаване на местообитанията и интензивна експлоатация, за да се удовлетвори търсенето на хайвер; подчертава, че търговията с хайвер се регулира от Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и че експлоатацията на определени видове е забранена;

9.  припомня на Комисията, че много водни видове също са застрашени от изчезване, което ще засегне устойчивостта на много екосистеми;

10.  припомня, че събирането на корали, което е незаконно , какъвто е случаят с Corallium rubrum в Средиземно море и Атлантическия океан, или случайно събиране, какъвто е случаят при дънното тралене и риболовната дейност с парагади, представлява заплаха за местообитанията и екосистемните услуги, които те поддържат;

11.  приветства факта, че въпросите, свързани с мониторинга, са считани за важни, но призовава Комисията да бъде по-точна, когато споменава незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН) и по-специално Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA);

12.  подкрепя засиленото прилагане на съществуващите споразумения, както и прокарването на ново законодателство на национално равнище, по-специално в развиващите се държави, с цел спазване на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и правната уредба в областта на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов посредством подпомагане на разработването на програми, създаването на правна уредба, провеждането на семинари и съдействието в усилията за налагане на изпълнението;

13.  призовава Комисията да гарантира, че в новия план за действие са включени механизъм за сътрудничество между борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов и стратегиите, разработени за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

14.  настоятелно призовава Комисията да отчита и да отдава дължимото внимание на ННН риболов, извършван в Европа и в непосредствено съседство с нея (като например риболова на змиорка и есетра и събирането на корали), и призовава за по-тесен контрол над уязвимите морски видове и видовете, защитени по линия на CITES;

15.  подчертава необходимостта генералните дирекции на Европейската комисия „Морско дело и рибарство“ и „Търговия“ да си сътрудничат ефективно с цел предотвратяване на вноса на продукти от незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов на територията на Съюза и за да гарантират, че в договаряните търговски споразумения не са включени видове, обект на ННН риболов;

16.  поддържа мнението, че трябва да се гарантира мерките по плана за действие срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна да бъдат съгласувани с правото на ЕС относно ННН риболов;

17.  подчертава важността на борбата с незаконния износ от Европа на стъклени змиорки и европейска есетра, използвана за трафик на хайвер;

18.  предлага да бъдат засилени мерките за контрол над трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, особено що се отнася до незаконния трафик на видове за аквариуми и онлайн продажбите (като например закупуване от собственици на аквариуми);

19.  подчертава важността на контрола, обучението и кампаниите за повишаване на обществената осведоменост с цел осигуряване на изпълнението на плана за действие за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в сектора на рибното стопанство;

20.  изтъква отново необходимостта от продължаване на научните изследвания и технологичното развитие на риболовните уреди в тази област с цел предотвратяване на прилова и облекчаване на натиска върху запасите от организми, които са обект на трафик;

21.  предлага да бъдат преразгледани разрешителните за внос на организми или на части от организми, които подлежат на мерки за опазване (по линия на Регламент № 1185/2003, изменен с Регламент № 605/2013);

22.  насърчава Комисията да използва опита, събран в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, за да подобри методите, използвани за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

23.  подчертава значението на поддържането на проследимостта на рибните продукти, както и да се гарантира, че те са правилно етикетирани; изтъква, че незаконният и недеклариран риболов е заплаха за устойчивата експлоатация на живите водни ресурси и подкопава усилията за постигане на по-добро управление на океаните и за защита на морското биологично разнообразие;

24.  отбелязва, че основаващите се на ДНК идентификация техники могат да осигурят ценна подкрепа не само при наблюдението, но и при провеждането на целенасочени разследвания за целите на наказателното преследване; счита, че основаващите се на ДНК средства са идеални за определяне на произхода на рибата и рибните продукти, тъй като ДНК се намира във всички клетки и може да бъде извлечена дори от пържена риба;

25.  предлага системата на издаване на жълти и червени картони на трети държави, които не съдействат в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, да се използва и като механизъм за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

26.  припомня, че рибарите, които ловят змиорка законно, искат единодушно да се създаде европейски етикет, за да се гарантира проследимостта и да се установи равнопоставен пазар;

27.  подчертава важността на гарантираното добро качество на данните в риболовния сектор и качествения поток между отговорните за прилагането на изискванията ведомства в държавите членки;

28.  изисква засилен контрол и регулиране на развлекателния риболов, който е слабо регламентиран на национално равнище и може да захранва черния пазар;

29.  подчертава важността на проследимостта при определянето на произхода и маршрутите на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна в ЕС, за да се провежда по-успешна борба с него;

30.  предлага да бъде увеличено наблюдението и защитата на уязвимите морски екосистеми (УМЕ), на екологично или биологично значимите зони (EBSA) и на мрежата „Натура 2000“ на основата на непрекъснат диалог с всички участници с цел подпомагане на опазването на видове, които са под натиск поради незаконния трафик;

31.  счита, че е много важно да се ускори действието срещу широко разпространеното опустошаване на реките от престъпни лица, които извършват контрабанда на големи количества риба за продажба на пазарите в Европа, без оглед на уловените видове или на отражението върху околната среда от причиненото на дивата флора и фауна увреждане; призовава Комисията и държавите членки да си сътрудничат за затягане на граничния контрол, така че да може да се пресече всеки подобен износ на риба, предназначена за продажба на черния пазар, което представлява сериозна заплаха особено за здравето на потребителите;

32.  предлага да бъдат предприети действия за насърчаване на използването на инструменти, които осигуряват устойчива експлоатация на чувствителните природни ресурси;

33.  предлага държавите членки да инвестират постъпленията от глобите за трафик в защитата и опазването на дивата флора и фауна;

34.  поддържа мнението, че незаконният риболов унищожава морските екосистеми и биологично разнообразие, което има пряко отношение към обедняването на рибните запаси, и засяга крайбрежните и островните региони;

35.  посочва, че според оценките незаконният риболов възлиза на 19 % от декларираната стойност на улова;

36.  подкрепя алтернативните устойчиви методи на производство с цел намаляване на натиска върху свободно обитаващите организми (напр. аквакултури);

37.  отбелязва ключовата роля, която крайбрежните общности могат да играят в приноса за борбата с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, и подкрепя тяхната роля в опазването на дивата флора и фауна и осъществяването на екологично чисти дейности;

38.  счита, че едно от най-мощните средства за справяне с незаконната и неустойчива търговия с екземпляри от дивата флора и фауна е убеждаването на потребителите да правят информиран избор, когато купуват продукти на основата на екземпляри от дивата флора и фауна; насърчава производството и купуването на стоки от устойчиво експлоатиране на дивата морска флора и фауна

39.  счита, че инициативите за повишаване на осведомеността и за екологична грамотност са от съществено значение за опадването на морското биологично разнообразие, и е убеден, че образователните системи и медиите трябва да играят основна роля;

40.  припомня, че повишаването на осведомеността сред гражданите относно въздействието на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и важността на проследимостта на продуктите е от основно значение в борбата с незаконните дейности посредством ограничаване на техния пазар;

41.  застъпва се за въвеждането на общоевропейско признаване за заинтересованите страни, особено за тези, които участват в борбата срещу незаконния трафик; счита, че това би могло да бъде под формата на присъждане на награда на онези, които участват особено активно, като понякога рискуват живота си, в борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна на сушата, в планините, езерата, реките и морето;

42.  счита, че един от стълбовете на външните отношения на ЕС е „ефикасният многостранен подход“, който според Комисията е най-откритият за участие, най-недискриминиращият и най-всеобхватният начин за изграждане на международно управление, който позволява по-специално да се води борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; ето защо подчертава важността на укрепването на ролята на Съюза в рамките на международните органи;

43.  предлага санкциите за трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, особено в зони с уязвими морски екосистеми или попадащи в мрежата „Натура 2000“, да бъдат достатъчно тежки, за да разубеждават потенциалните нарушители;

44.  счита, че Планът за действие следва да заделя финансови ресурси и да определя количествени цели, така че успехът на плана да може да бъде проследяван в дългосрочен план.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dariusz Rosati


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (28.9.2016)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна

(2016/2076(INI))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че опазването на биологичното разнообразие играе основна роля в европейското законодателство в областта на околната среда и процеса на създаването на политиките; като има предвид, че защитата на застрашените животински и растителни видове и борбата срещу незаконната търговия с тях са въпроси, представляващи международен и национален интерес, които изискват сътрудничество между всички нации, включително тези на ЕС, по-специално на фона на нарастващата незаконна търговия с тези видове в международен и национален план (трафик на екземпляри от дивата флора и фауна);

Б.  като има предвид, че незаконният трафик на екземпляри от дивата флора и фауна води до значителни печалби за политическите групи и че понастоящем заема едно от челните места в списъка на незаконните търговски дейности по света; като има предвид, че Европейският съюз е понастоящем пазар по предназначение и център на транзитен трафик към други региони и че е също и регион на произход за някои незаконно търгувани видове;

В.  като има предвид резолюцията на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие от април 2013 г., одобрена от Икономическия и социален съвет на ООН на 25 юли 2013 г., в която се насърчават „държавите членки да обявят незаконния трафик на дива фауна и флора за сериозно престъпление, когато в него са включени престъпни групировки“, като по този начин го поставят наравно с трафика на хора и трафика на наркотици;

Г.  като има предвид, че всички държави членки са подписали Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и че ЕС стана страна по Конвенцията през 2015 г.;

Д.  като има предвид, че участието на ЕС като правен субект в системата за защита на видовете само потвърждава сериозната и отговорна позиция на ЕС за насърчаване на устойчивото развитие;

Е.  като има предвид, че Директива 2008/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на околната среда чрез наказателно право хармонизира определенията за нарушенията, свързани с престъпления срещу дивата флора и фауна, и задължава държавите членки да предвидят в своето национално законодателство ефективни, пропорционални и възпиращи наказателноправни санкции за сериозни нарушения на законодателството на Общността, свързани с опазването на околната среда, включително защитени видове от дивата флора и фауна;

Ж.  като има предвид, че ЕС продължава да е един от най-големите пазари за продуктите на незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна и център на транзитен трафик към други региони (според изчисленията незаконната търговия с диви животни се оценява на близо 22 милиарда Щ.Д. по света) и че изготвянето на план за действие на европейско равнище за преодоляване на проблема с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна е съществена стъпка напред; като има предвид, че този план сега трябва да бъде придружен от ефективни допълнителни мерки, като например обучение на персонала на горските и митническите служби и въвеждане на ефективни санкции;

З.  като има предвид, че планът за действие на ЕС показва, че ЕС е готов да отговори на международните очаквания и ангажименти и пристъпва към още по-амбициозни действия срещу незаконната търговия с диви животни и растения;

И.  като има предвид, че принципът на ефективност на публичните действия изисква държавите членки да координират действията си, ако застрашените видове трябва да бъдат успешно защитавани от незаконен трафик; като има предвид, че това може да бъде постигнато чрез съвместен ангажимент от страна на ЕС и неговите държави членки под формата на план за действие за ефективното използване на съществуващите средства и агенции, като същевременно бъде извършена изчерпателна експертна оценка и наблюдение на потенциалните незаконни дейности и бъдат изпълнени общите международни ангажименти и бъде признато на политическо равнище колко е важно решаването на проблема;

Й.  като има предвид, че принципът на субсидиарност изисква държавите членки да бъдат свободни да избират средствата за постигането на целта за опазване на застрашените от изчезване животински и растителни видове; като има предвид, че ролята на местните органи е особено ефективна и необходима в това отношение;

К.  като има предвид, че с оглед на уникалното трансгранично естество на престъпленията, свързани с трафик на екземпляри от дивата флора и фауна, държавите членки и ЕС следва да работят в посока на изпълнението на вече поетите международни ангажименти, установяването на минимални правила за определяне и санкциониране на подобни нарушения, в съответствие с член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и улесняване на провеждането на структуриран диалог за засилено регионално сътрудничество в консултация с всички заинтересовани органи и участници, в това число трети държави и държави на произход;

1.  приветства изготвения от Комисията План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, както и факта, че през последното десетилетие ЕС участва активно в борбата с незаконната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, приемайки строги правила за търговия с цел прекратяване на този вид трафик;

2.  приветства заключенията на Съвета по околна среда от 20 юни 2016 г. във връзка с плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна;

3.  приветства също така факта, че планът за действие на ЕС допринася съществено за постигането на целите за устойчиво развитие, определени в програмата за устойчиво развитие до 2030 г., която беше приета от държавните ръководители на срещата на върха на ООН през септември 2015 г.;

4.  счита, че ЕС и неговите държави членки трябва да засилят своите общи усилия за борба с престъпленията срещу околната среда и по-специално трафика на екземпляри от дивата флора и фауна сега, когато ЕС е страна по конвенцията CITES, която понастоящем защитава над 35 000 видове животни и растения, както и да установят по-тясно сътрудничество с третите държави и държавите на произход; следователно посочва неотложната необходимост от укрепване и осигуряване на по-добра координация на мерките за борба с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и неговите първопричини с участието не само на държавите на произход, но също така и на държавите на транзитно преминаване и на продажба;

5.  настоятелно призовава ЕС, съвместно със заинтересованите страни и гражданското общество, да вземе участие в кампании за повишаване на осведомеността не само в селските райони, но също така и на световно равнище с оглед намаляване на пазара на незаконни продукти от видове от дивата флора и фауна;

6.  призовава Комисията и органите на държавите членки да засилят сътрудничеството си в борбата срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, особено между правоприлагащите агенции на равнището на ЕС и на международно равнище, включително полицията, митниците, съдебните органи, органите за управление на горите и търговските и санитарни инспектиращи органи с оглед прилагането на адекватни мерки на място; настоятелно призовава държавите членки да предоставят на националните съдебни системи правна помощ и насоки за провеждането на борба с престъпленията срещу дивата флора и фауна; призовава в тази връзка за определяне на съвместни приоритети за изпълнение с Европол и Евроюст, като се осигури конкретна подкрепа за трансгранични случаи;

7.  счита, че държавите членки следва да изпълняват поетите от тях международни ангажименти, за да се гарантира, че законите им в областта на организираната престъпност обхващат трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, и че за него могат да бъдат налагани адекватни санкции; подчертава същевременно, че трябва да се подобри международното сътрудничество в областта на правоприлагането чрез участие в международни операции за правоприлагане, техническа помощ и целева финансова подкрепа;

8.  насърчава държавите членки да гарантират, в съответствие с резолюцията на Комисията на ООН по предотвратяване на престъпленията и наказателно правосъдие от април 2013 г., че трафикът на екземпляри от дивата флора и фауна с участието на организирани престъпни групи се определя като тежко престъпление по смисъла на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност;

9.  изразява съгласие с Комисията, че дейностите за обучение са основен елемент на борбата с организираната престъпност, включително трафика на екземпляри от дивата флора и фауна; затова призовава Комисията да обмисли въвеждане на проекти за обучение, насочени по-специално към горепосочените правоприлагащи агенции; препоръчва да се създаде система за мониторинг с цел установяване на подобренията и най-добрите практики, насочени към спирането на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, и също така счита, че е от съществено значение да се насърчава повишаването на осведомеността, по-специално чрез кампании за повишаване на осведомеността, както и да се засили диалогът и техническото сътрудничество с органите и местните общности, като се постави акцент върху отражението на трафика на продукти, получени от дивата флора и фауна;

10.  счита, че в борбата с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна може да се постигне напредък чрез прилагането на правни инструменти с незадължителен характер; отбелязва обаче, че може да се окаже необходимо предприемането на законодателни действия, с цел да се гарантира правна сигурност и да се създадат достатъчно на брой задължителни правила; подчертава, че законодателство на ЕС, което да определя задълженията на стопански субекти, предлагащи незаконни продукти на пазара, и дава възможност за ефективно противодействие на трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, вече съществува в конкретния сектор на търговията с дървен материал;

11.  призовава Комисията да предприеме стъпки за създаване и прилагане на общи минимални правила относно определянето на престъпления и санкции, свързани с трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, съгласно член 83, параграф 1 от ДФЕС; настоятелно призовава държавите членки да приложат изцяло разпоредбите на Директива 2008/99/ЕО относно защитата на околната среда чрез наказателно право и да определят подходящи равнища на санкции за престъпления срещу дивата флора и фауна; подчертава необходимостта от правилно наблюдение на изпълнението на плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна и от редовно информиране на Европейския парламент и Съвета относно постигнатия напредък до 31 юли 2018 г., както и от извършване на цялостна оценка до 2020 г.;

12.  приветства в тази връзка ангажимента на Комисията, в съответствие с програмата за сигурност на ЕС, да започне преглед за оценка на целесъобразността и ефективността на политиката и законодателната рамка на ЕС в областта на борбата с престъпленията срещу околната среда, и по-специално организираните престъпления срещу дивата флора и фауна; приветства освен това ангажимента на Комисията да докладва на Парламента и на Съвета относно междинния напредък в изпълнението на плана за действие до 31 юли 2018 г. и да извърши цялостната му оценка до 2020 г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

13.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

60

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Правна информация - Политика за поверителност