Postup : 2016/2076(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0303/2016

Předložené texty :

A8-0303/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0454

ZPRÁVA     
PDF 729kWORD 92k
18.10.2016
PE 582.074v02-00 A8-0303/2016

o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

(2016/2076(INI))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Catherine Bearder

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 STANOVISKO Výboru pro rybolov
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

(2016/2076(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy“ (COM(2016)0087),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2014 o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy(1),

–  s ohledem na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), již v EU provádí nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o podrobných prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2015/451 ze dne 6. března 2015 o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)(2),

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů proti korupci z roku 2003,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000,

–  s ohledem na Úmluvu o biologické rozmanitosti a na Úmluvu o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernskou úmluvu),

–  s ohledem na zprávu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) o trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy ve světě (World Wildlife Crime Report),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 69/314 ze dne 30. července 2015 o řešení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy,

–  s ohledem na rezoluci Shromáždění OSN pro životní prostředí 2/14 o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a produkty z těchto druhů,

–  s ohledem na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje na období 2015–2030,

–  s ohledem na Mezinárodní sdružení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy (ICCWC), do nějž patří úmluva CITES, INTERPOL, UNODC, Světová banka a Světová celní organizace,

–  s ohledem na prohlášení podepsané na Konferenci o nezákonném obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v Londýně v roce 2014,

–  s ohledem na prohlášení z Buckinghamského paláce z roku 2016 o prevenci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v dopravním odvětví,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky(3), a na zprávu Komise o jeho provádění z roku 2016,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu („NNN“)(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 605/2013 ze dne 12. června 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel(5), a na nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009(6), jež povoluje dovoz 20 kg rybích produktů pro osobní spotřebu,

–  s ohledem na důležitost Evropské agentury pro kontrolu rybolovu, zřízené nařízením Rady (ES) č. 768/2005, pro boj proti nezákonnému lovu a prodeji vodních druhů,

–  s ohledem na směrnici 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí(7),

–  s ohledem na směrnici Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách(8),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků(9),

–  s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(10),

–  s ohledem na studii tematické sekce o trestné činnosti poškozující volně žijící druhy vypracovanou pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, jež byla zveřejněna v březnu 2016,

–  s ohledem na síť Natura 2000, jež zahrnuje klíčová místa rozmnožování a odpočinku pro vzácné a ohrožené druhy, a na některé vzácné přírodní typy stanovišť, které jsou chráněny samy o sobě,

–  s ohledem na zprávu výzkumného projektu Aktivní boj EU proti trestné činnosti poškozující životní prostředí (EFFACE) z roku 2014,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 12. února 2016 o boji proti financování terorismu,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví ze dne 4. března 2003 s názvem „Nezákonný obchod s chráněnými druhy planě rostoucí flóry a volně žijící fauny a nezákonný přístup ke genetickým zdrojům“,

–  s ohledem na závěry Rady o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ze dne 20. června 2016,

–  s ohledem na posouzení rychlé reakce Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Interpolu s názvem „Nárůst trestné činnosti proti životnímu prostředí“,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro rybolov a Výboru pro právní záležitosti (A8-0303/2016),

A.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy je organizovanou mezinárodní trestnou činností, jejíž hodnota se odhaduje na přibližně 20 miliard EUR ročně a jež v posledních letech na celém světě ještě vzrostla a stala se jednou z nejrozšířenějších a nejvýnosnějších podob organizované přeshraniční trestné činnosti; vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy financuje další formy závažné organizované trestné činnosti a je s nimi úzce spjat;

B.  vzhledem k závažné ztrátě biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku, která odpovídá šesté vlně hromadného vymírání druhů;

C.  vzhledem k tomu, že celosvětová biologická rozmanitost a ekosystémové služby jsou ohroženy změnami ve využívání půdy, neudržitelným využíváním přírodních zdrojů, znečištěním a změnou klimatu; vzhledem k tomu, že zejména mnoho ohrožených druhů čelí větším problémům než dříve, a to v důsledku rychle postupující urbanizace, ztráty stanoviště a nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

D.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy má velmi negativní dopady na biologickou rozmanitost, stávající ekosystémy, přírodní dědictví zemí původu, přírodní zdroje a zachování druhů;

E.  vzhledem k tomu, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy je závažnou a rostoucí hrozbou pro světovou bezpečnost, politickou stabilitu, hospodářský rozvoj, místní obživu a právní stát, a vyžaduje tudíž strategický a koordinovaný přístup EU, do nějž budou zapojeny všechny zúčastněné strany;

F.  vzhledem k tomu, že je nezbytné zastavit obchod s ohroženými druhy flóry a fauny a produkty z nich vyrobenými, máme-li dosáhnout cílů udržitelného rozvoje OSN;

G.  vzhledem k tomu, že úmluva CITES je významnou mezinárodní dohodou platnou od roku 1975, která se týká 35 000 živočišných a rostlinných druhů a kterou podepsalo 183 smluvních stran (včetně všech členských států EU a od července 2015 i včetně EU samotné);

H.  vzhledem k tomu, že obchodní a rozvojové politiky by měly mj. sloužit jako prostředek k posilování lidských práv, dobrých životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí;

I.  vzhledem k tomu, že nástroj EU pro výměnu informací o obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy (EU-TWIX) monitoruje od roku 2005 nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy prostřednictvím databáze zabavených předmětů a informačních kanálů mezi úředníky ve všech evropských zemích;

J.  vzhledem k tomu, že hlavními překážkami účinného boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy jsou nedostatečná informovanost a nedostatečná politická angažovanost;

K.  vzhledem k tomu, že Evropský program pro bezpečnost na období 2015–2020 pokládá trestnou činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy za formu organizovaného zločinu, jež musí být řešena na evropské úrovni, přičemž je třeba zvážit zavedení dalších trestních sankcí v celé EU prostřednictvím revize stávajících předpisů o trestné činnosti proti životnímu prostředí;

L.  vzhledem k tomu, že operace COBRA III, jež proběhla v květnu 2015, byla vůbec největší koordinovanou operací na vynucování mezinárodního práva zaměřenou na nezákonný obchod s ohroženými druhy a vyústila v 139 zatčení a více než 247 zabavení materiálu, který zahrnoval slonovinu, léčivé byliny, rohy nosorožců, luskouny, palisandr, želvy a řadu dalších rostlinných a živočišných vzorků;

M.  vzhledem k tomu, že poptávka po nezákonných produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů na cílových trzích podporuje korupci v celém dodavatelském řetězci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

N.  vzhledem k tomu, že EU je pro nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy významným cílovým trhem a tranzitní trasou, ale také zdrojovým místem pro obchod s některými evropskými ohroženými druhy flóry a fauny;

O.  vzhledem k tomu, že rezoluce Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví z dubna 2013, kterou dne 25. července 2013 podpořila Hospodářská a sociální rada OSN, vyzývá členské státy OSN, „aby nezákonný obchod s chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, pokud jsou do něj zapojeny organizované zločinecké skupiny, hodnotily jako závažnou trestnou činnost“, čili aby mu přikládaly stejnou váhu jako obchodování s lidmi a nedovolenému obchodu s drogami;

Obecné poznámky

1.  vítá akční plán Komise pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, jenž zdůrazňuje, že je zapotřebí koordinovat kroky s cílem řešit příčiny nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, účinně provádět a vymáhat stávající předpisy a posílit celosvětovou spolupráci mezi zdrojovými, tranzitními a cílovými zeměmi;

2.  žádá Komisi, členské státy, Evropskou službu pro vnější činnost a agentury EU Europol a Eurojust, aby uznaly trestnou činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy jako závažnou a rostoucí hrozbu a věnovaly se jí s největší politickou naléhavostí; zdůrazňuje, že je třeba zaujímat komplexní a koordinované přístupy napříč politikami, jako jsou obchod, rozvoj, zahraniční věci, doprava a cestovní ruch a spravedlnost a vnitřní věci;

3.  upozorňuje, že pro provádění akčního plánu je nezbytné určit a přidělit přiměřené finanční a lidské zdroje; zdůrazňuje, že k účinnému provádění tohoto plánu je třeba poskytovat náležité finanční zdroje v rozpočtu EU a ve vnitrostátních rozpočtech;

4.  uznává důležitost akčního plánu, avšak poukazuje na jeho nedostatky, pokud jde o začlenění vodních druhů;

5.  trvá na úplném a včasném provedení všech prvků tohoto akčního plánu, který odráží naléhavou potřebu zastavit nezákonné a neudržitelné praktiky a zabránit dalšímu úbytku druhů; žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě každoročně písemně poskytovala aktuální informace o jeho provádění a aby stanovila mechanismus pro průběžné a podrobné monitorování a hodnocení k měření pokroku, včetně opatření přijatých členskými státy;

6.  vyzývá Komisi a členské státy ke zlepšení ochrany stanovišť daných druhů a zdůrazňuje, že zvýšená ochrana by měla být zajištěna ohroženým mořským ekosystémům, ekologicky a biologicky významným mořským oblastem a místům v rámci sítě Natura 2000;

7.  žádá Komisi, aby v zájmu propojení úsilí vynakládaného jednotlivými útvary Komise a členskými státy zřídila po vzoru použitém při boji proti obchodování s lidmi specializovaný úřad koordinátora pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

8.  připomíná Komisi, že také mnoho vodních druhů je ohroženo vyhynutím, což bude mít dopad na udržitelnost mnoha ekosystémů;

9.  vyzývá Komisi a členské státy, aby dále rozvíjely vědecké studie týkající se technologického přizpůsobení rybářského náčiní, aby se zamezilo nechtěným úlovkům, protože řadu druhů, včetně želv, ohrožuje nejen nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, ale také nechtěné úlovky;

Předcházení nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a řešení jeho prvotních příčin

10.  žádá, aby byla v EU, ve třetích zemích a mezi zúčastněnými stranami a občanskou společností vedena řada cílených a koordinovaných informačních kampaní s cílem prosadit opravdovou trvalou individuální a kolektivní změnu chování, jež omezí tržní poptávku po nezákonně získaných produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů; uznává úlohu, kterou v podpoře akčního plánu mohou sehrát organizace občanské společnosti;

11.  žádá EU, aby podporovala iniciativy, které podněcují rozvoj alternativních udržitelných zdrojů obživy pro venkovská společenství v blízkosti volně žijících a planě rostoucích druhů, což povede ke zvýšenému využívání opatření pro zachování, k minimalizování konfliktů mezi lidmi a volně žijícími druhy a k prosazování volně žijících a planě rostoucích druhů coby cenného příjmu pro společenství; domnívá se, že takové iniciativy, po konzultaci s dotčenými společenstvími, povedou k větší podpoře zachování a přispějí k obnově a zachování populací volně žijících a planě rostoucích druhů a jejich stanovišť a k udržitelnému nakládání s nimi;

12.  zdůrazňuje, že ochrana volně žijících a planě rostoucích druhů musí být klíčovým prvkem globálních strategií EU pro snižování chudoby, a vyzývá k tomu, aby se do různých dohod o spolupráci vyjednaných se třetími zeměmi začlenily kroky, které místním společenstvím umožní přímý užitek z účasti na ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů;

13.  připomíná Komisi, že nezákonné obchodování s vodními druhy má také dopad na hospodářský rozvoj pobřežních společenství a environmentální podmínky našich vod;

14.  žádá EU, aby naléhavě řešila korupci a nedostatky v opatřeních mezinárodní správy v celém řetězci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy; žádá EU a její členské státy, aby se spolu s partnerskými zeměmi prostřednictvím Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci (UNCAC) a dalších fór aktivně zapojily do řešení tohoto problému na zdrojových, tranzitních a cílových trzích; žádá všechny členské státy, aby ustanovení úmluvy UNCAC dodržovaly v plném rozsahu a účinně je prováděly; vítá mezinárodní závazek o boji proti korupci v rámci článku 10 rezoluce Valného shromáždění OSN č. 69/314 z července 2015;

15.  uznává, že je zapotřebí poskytovat orgánům ve zdrojových, tranzitních a cílových zemích pomoc, vedení a odbornou přípravu, pokud jde o vyšetřování, vymáhání a soudní postupy na místní, regionální a celostátní úrovni; zdůrazňuje, že je nutné tyto snahy účinným způsobem koordinovat mezi všemi agenturami zapojenými do této práce; žádá EU, aby podpořila výměnu osvědčených postupů a v případě potřeby umožnila poskytování specializovaného vybavení a odborných znalostí;

16.  bere na vědomí závěry Rady o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ze dne 20. června 2016 a uznává, že trestná činnost poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy je závažnou a rostoucí hrozbou pro biologickou rozmanitost a životní prostředí a rovněž pro celosvětovou bezpečnost, právní stát, lidská práva a udržitelný rozvoj; vyjadřuje hluboké politování nad neexistencí jasných závazků ze strany členských států; zdůrazňuje rozhodující úlohu, již mají členské státy v plném a soudržném provádění akčního plánu na vnitrostátní úrovni a v plnění cílů, které jsou v něm stanoveny;

17.  naléhavě vyzývá vlády dodavatelských zemí, aby: i) zlepšily právní stát a posílením trestního vyšetřování, stíhání a ukládání trestů vytvořily účinné odrazující prostředky; ii) přijaly přísnější právní předpisy, jež by klasifikovaly nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako závažný trestný čin, aby mu byla věnována tatáž pozornost a přisuzována stejná závažnost jako ostatním formám mezinárodní organizované trestné činnosti; iii) poskytovaly větší objem prostředků na boj proti trestné činnosti související s obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména na posílení prosazování práva v této oblasti, kontrol obchodu, sledování a celních prohlídek a zabavování; iv) se zavázaly k politice nulové tolerance vůči korupci;

Zefektivnění uplatňování a prosazování

18.  žádá členské státy, aby zavedly akční plány proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, jež upřesní vymáhací postupy a sankce, a aby v zájmu zlepšení soudržnosti a harmonizace přístupů mezi členskými státy zveřejňovaly a vyměňovaly si informace o zabavování a zatýkání v souvislosti s trestnými činy poškozujícími volně žijící a planě rostoucí druhy; podporuje zavedení mechanismu, prostřednictvím kterého bude Komise pravidelně získávat údaje a aktualizované informace o zabavování a zatýkání v členských státech a kterým se podpoří sdílení osvědčených postupů;

19.  trvá na tom, že je důležité plně provádět a prosazovat nařízení EU o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami;

20.  navrhuje, aby sankce za nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména v oblastech s citlivými mořskými ekosystémy nebo spadajících do sítě Natura 2000, byly dostatečně přísné, aby odradily potenciální pachatele;

21.  naléhavé vyzývá členské státy, aby zajistily, aby měly donucovací orgány, útvary pověřené trestním stíháním a vnitrostátní soudní orgány k boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy nezbytné finanční a lidské zdroje a odborné znalosti; důrazně vybízí Komisi a členské státy, aby vystupňovaly své úsilí ve věci odborné přípravy a zvýšení povědomí všech příslušných agentur a orgánů;

22.  vítá úsilí sítě Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí (IMPEL), Evropské sítě státních zástupců pro životní prostředí (ENPE), Evropského fóra soudců pro životní prostředí (EUFJE) a sítě příslušníků policie zabývajících se potíráním trestné činnosti proti životnímu prostředí (EnviCrimeNet);

23.  bere na vědomí začlenění nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy do programu EU pro bezpečnost na období 2015–2020, který uznává, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy ohrožuje biologickou rozmanitost v oblastech původu, udržitelný rozvoj a regionální stabilitu;

24.  navrhuje, aby členské státy investovaly výnosy z pokut uložených za nezákonný obchod do ochrany a zachování divoké flóry a fauny;

25.  žádá zásadní změnu v oblasti shromažďování informací, vytváření a prosazování právních předpisů a boje proti korupci ve vztahu k nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v členských státech i v dalších cílových a tranzitních zemích; vyzývá proto Komisi, aby věnovala těmto stránkám řízení a sledování prosazování mezinárodních norem souvisejících s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy důkladnou pozornost;

26.  zdůrazňuje, že má-li se zabránit „migraci“ zločineckých sítí zaměřených na volně žijící a planě rostoucí druhy, je zvláště důležité v této oblasti harmonizovat politiky a právní rámce;

27.  zdůrazňuje, že je třeba zlepšit spolupráci mezi agenturami a že je zapotřebí, aby mezi prováděcími agenturami a donucovacími orgány na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU fungovalo včasné sdílení údajů; vyzývá, aby byly v zájmu usnadnění a zlepšení takové spolupráce na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni vytvořeny strategické sítě pro vymáhání práva; žádá všechny členské státy, aby zřídily útvary pro boj s trestnou činností poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, jejichž cílem bude usnadnit provádění ve všech příslušných agenturách;

28.  žádá členské státy, aby relevantní zpravodajství a údaje soustavně poskytovaly Europolu; naléhavě vyzývá Europol, aby se trestnou činností poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy zabýval v příštím unijním posouzení hrozeb závažné a organizované trestné činnosti (SOCTA); žádá, aby bylo v Europolu zřízeno specializované oddělení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, jež by mělo přeshraniční pravomoci a úkoly, disponovalo dostatečnými finančními a lidskými zdroji a umožňovalo centralizaci informací a analýz a koordinaci vymáhacích strategií a vyšetřování;

29.  vyzývá Komisi, aby propagovala systém EU-TWIX jako osvědčený a dobře fungující nástroj, který umožňuje členským státům sdílet údaje a informace, a aby zajistila dlouhodobé financování tohoto systému; je přesvědčen, že při kontrole prosazování a při podávání zpráv o trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy mohou hrát důležitou roli organizace občanské společnosti; žádá EU a členské státy, aby při podpoře tohoto úsilí nevládních organizací dále spolupracovaly;

30.  bere na vědomí spojitost mezi trestnou činností poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy a dalšími druhy organizovaného zločinu včetně praní peněz a financování milicí a teroristických skupin a domnívá se, že prioritou musí být mezinárodní spolupráce v boji proti nezákonným finančním tokům; žádá EU a členské státy, aby využívaly všechny příslušné nástroje, včetně spolupráce s finančním sektorem, a monitorovaly a zkoumaly účinky nově vznikajících finančních produktů a praktik zapojených do této činnosti;

31.  naléhavě vyzývá členské státy, aby plně prováděly ustanovení směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí a stanovily pro trestné činy poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy přiměřené úrovně sankcí; je znepokojen tím, že některé členské státy tuto směrnici dosud plně neprovedly, a žádá Komisi, aby posoudila její provedení v každém členském státě, zejména pokud jde o sankce, a vydala příslušné pokyny; žádá Komisi, aby směrnici 2008/99/ES ve lhůtě stanovené v programu EU pro bezpečnost přezkoumala, zejména pokud jde o její účinnost v boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, a v případě potřeby navrhla její revizi; vyzývá Komisi, aby v souladu s čl. 83 odst. 1 SFEU o mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem přijala opatření ke stanovení a provádění minimálních společných předpisů, pokud jde o definici trestné činnosti a sankcí v oblasti nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

32.  domnívá se, že by se měl v rámci akčního plánu více zdůraznit celní aspekt, a to jak s ohledem na spolupráci s partnerskými zeměmi, tak na jeho lepší a účinnější provádění v Unii; se zájmem proto očekává přezkum provádění a prosazování stávajícího právního rámce EU, který provede Komise v roce 2016, a žádá, aby bylo do tohoto přezkumu začleněno i posouzení celních režimů;

33.  naléhavě vyzývá členské státy, aby účinně provedly a dodržovaly Úmluvu OSN o boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (UNTOC) jako základ pro mezinárodní akci a vzájemnou právní pomoc a jako klíčový krok směrem ke společnému koordinovanému přístupu k boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy; hluboce v této souvislosti lituje, že jedenáct členských států úmluvu UNTOC dosud neprovedlo; vyzývá tyto členské státy, aby úmluvu co nejdříve provedly;

34.  domnívá se, že akce proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy si žádá soudržné, účinné a odrazující trestní sankce; naléhavě vyzývá členské státy, aby v souladu s čl. 2 písm. b) úmluvy UNTOC kvalifikovaly nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako závažný trestný čin;

35.  uznává, že je zapotřebí poskytovat soudním orgánům a státním zástupcům členských států poradenství, pokud jde o stíhání a vynášení rozsudků, a příslušníkům celních a vymáhacích orgánů na místech vstupu do EU odbornou přípravu; domnívá se, že „Globální program pro soudce“ a partnerství „Iniciativa zelená cla“ Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) jsou příklady, které je třeba následovat;

36.  žádá Komisi, příslušné agentury EU a členské státy, aby uznaly rozsah nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy probíhajícího na internetu a aby budovaly kapacity v rámci útvarů, které se zaměřují na trestné činy poškozující životní prostředí, a celních útvarů, aby prosazovaly koordinaci s útvary potírajícími počítačovou kriminalitu a zapojovaly organizace občanské společnosti s cílem zajistit, aby existovaly kanály k získání pomoci od přeshraničních útvarů specializovaných na boj proti počítačové kriminalitě;

37.  vyzývá členské státy a Komisi, aby na řešení problému nezákonného internetového obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy spolupracovaly s provozovateli platforem sociálních médií, vyhledávači a platformami elektronického obchodování; vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily kontrolní opatření a vypracovaly politiky k řešení potenciální nezákonné činnosti na internetu; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby vypracovala pokyny, jak se s problémem internetové trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy vypořádat na úrovni EU;

38.  vyzývá donucovací orgány EU a členských států, aby identifikovaly a monitorovaly schémata jiných forem závažné a organizované trestné činnosti, jako je obchodování s lidmi, s cílem přispívat v rámci boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy k preventivním opatřením a vyšetřování nesrovnalostí v dodavatelském řetězci, např. podezřelých dodávek a finančních transakcí;

39.  vítá, že se EU zúčastnila 17. konference smluvních stran úmluvy CITES poprvé jako smluvní strana této úmluvy, a vítá skutečnost, že EU a členské státy projevují rozhodnou angažovanost a poskytují CITES značnou finanční podporu;

40.  vítá postup odborné revize programu UNEP, která se snaží formulovat všeobecně uznávanou definici trestného činu proti životnímu prostředí; v této souvislosti konstatuje, že právně stanovené hranice mezi různými druhy trestných činů proti životnímu prostředí jsou někdy nejasné, což může omezit možnost účinného stíhání a trestání;

Posílení globálního partnerství

41.  žádá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily dialog a spolupráci se zdrojovými, tranzitními a cílovými zeměmi v dodavatelském řetězci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a aby jim poskytovaly technickou a ekonomickou pomoc a diplomatickou podporu; je přesvědčen, že EU musí na mezinárodní úrovni jednat v zájmu podpory třetích zemí v boji proti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a prostřednictvím dvoustranných a vícestranných dohod přispívat k dalšímu rozvoji nezbytných právních rámců;

42.  zdůrazňuje, že hlavními problémy, jež je třeba v zájmu účinného boje proti nadnárodnímu nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy řešit, jsou rozsáhlá korupce, slabost institucí, oslabování státu, špatná správa a mírné sankce za trestné činy poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy; naléhavě vyzývá EU, aby podporovala rozvojové země v jejich úsilí o omezení podnětů k pytláctví tím, že zlepší hospodářské příležitosti a prosadí řádnou veřejnou správu a zásady právního státu;

43.  vyzývá orgány EU, členské státy a všechny zainteresované státy, aby systematičtěji prošetřily vazby mezi nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy a regionálními konflikty a terorismem;

44.  vyzývá Komisi a členské státy, aby založily svěřenský fond nebo podobný nástroj podle článku 187 revidovaného finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Unie s cílem zajistit bezpečnost chráněných oblastí a bojovat proti nezákonnému obchodu s volně žijícími druhy a pytláctví v rámci akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

45.  vyzývá EU, aby zlepšila svou finanční a technickou podporu poskytovanou prostřednictvím nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) a Evropského rozvojového fondu (ERF) a zaměřenou na pomoc rozvojovým zemím při provádění vnitrostátních předpisů v oblasti volně žijících a planě rostoucích druhů v souladu s doporučeními CITES, a to zejména v případě zemí, které nemají na prosazování právních předpisů a stíhání pašeráků dostatečné zdroje;

46.  vyzývá Komisi, aby v souladu s prioritou č. 1 akčního plánu zvážila poskytnutí finančních prostředků v rámci nástroje partnerství na iniciativy, jež se zaměřují na snížení poptávky po nezákonných produktech z volně žijících nebo planě rostoucích druhů na klíčových trzích; zdůrazňuje, že značným přínosem může být v tomto ohledu zapojení občanské společnosti do kontrolních struktur v rámci kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji obsažených v obchodních dohodách EU;

47.  zdůrazňuje, že v souvislosti se strategickým partnerstvím mezi EU a Čínou je důležité řešit citlivou otázku rostoucí poptávky po produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů, jako jsou slonovina, rohy nosorožců a tygří kosti, která představuje pro zachování těchto druhů a obecně pro biologickou rozmanitost skutečnou hrozbu;

48.  vyzývá Komisi, aby do všech obchodních dohod a jednání EU začleňovala povinné a vymahatelné kapitoly o udržitelném rozvoji, se zvláštním odkazem na zastavení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy ve všech odvětvích hospodářství, a žádá Komisi, aby analýzu uvedených ustanovení zahrnovala do svých zpráv o provádění; naléhavě vyzývá Komisi, aby kladla důraz na provádění úmluvy CITES a na opatření proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy v souvislosti s obchodním režimem GSP+;

49.  konstatuje, že jedním z hlavních faktorů, které umožňují a stimulují nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a produkty z těchto druhů, je korupce; vítá závazek, který Komise učinila ve své strategii „Obchod pro všechny“, že bude začleňovat ambiciózní ustanovení zaměřená na řešení přímých i nepřímých dopadů korupce a nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy do všech budoucích obchodních dohod; žádá proto, aby Komise věnovala maximální pozornost jednotlivým aspektům řízení a sledování prosazování mezinárodních norem souvisejících s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

50.  vyzývá EU, aby prozkoumala v rámci WTO, jak se mohou režimy světového obchodu a ochrany životního prostředí vzájemně lépe podporovat, a to především v souvislosti s probíhající činností zaměřenou na posílení souladu mezi WTO a mnohostrannými dohodami v oblasti životního prostředí a rovněž v souvislosti s dohodou o usnadnění obchodu, která otvírá nové možnosti spolupráce mezi celníky, úředníky zabývajícími se volně žijícími a planě rostoucími druhy a úředníky zabývajícími se obchodem, a to především v rozvojových zemích; je toho názoru, že je třeba hledat další možnosti spolupráce mezi WTO a úmluvou CITES, především ve věci poskytování technické podpory a pomoci úředníkům z rozvojových zemí při budování kapacit v oblasti obchodu a životního prostředí;

51.  zdůrazňuje klíčovou úlohu mezinárodní spolupráce ze strany aktérů donucovacího řetězce; žádá EU a členské státy, aby nadále podporovaly Mezinárodní sdružení pro boj proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy (ICCWC); vítá jakékoli posílení této podpory, a to i prostřednictvím poskytování finančních zdrojů a odborných znalostí, s cílem usnadnit budování kapacit, zlepšit výměnu informací a zpravodajství a podpořit vymáhání a dodržování práva; vyzývá Komisi, aby využívala ukazatele sdružení ICCWC k hodnocení účinnosti finančních prostředků, jimiž EU podporuje třetí země v boji s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a k usnadnění jednotného a věrohodného hodnocení rozvojového financování;

52.  vítá mezinárodní operace zaměřené na vymáhání práva, jako je operace COBRA III, které vedou ke značnému počtu zabavených nezákonných produktů z volně žijících a planě rostoucích druhů a k zatýkání překupníků, čímž pomáhají veřejně zviditelnit nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako vážnou formu organizovaného zločinu;

53.  vyzývá členské státy, aby posílily rozpočet CITES tak, aby mohla tato organizace rozšířit svou monitorovací činnost a činnost související s určováním druhů; v tomto ohledu lituje, že šest členských států dosud neprovedlo platby za roky 1992–2015, které mají být ve prospěch CITES uskutečněny;

54.  vítá také skutečnost, že akční plán EU významně přispěje ke splnění cílů udržitelného rozvoje stanovených v rámci agendy pro udržitelný rozvoj 2030, na níž se shodly hlavy států na summitu OSN v září 2015;

EU jako cílový trh a zdrojové a tranzitní území

55.  konstatuje, že důležitými nástroji pro regulaci mezinárodního obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy jsou úmluva CITES, nařízení EU o těžbě dřeva a regulační rámec EU „NNN“; je však znepokojen chybějícím řádným prováděním a vymáháním a žádá členské státy, aby ve snaze zajistit účinné provádění vyvinuly více společného a koordinovaného úsilí; dále je znepokojen výskytem mezer ve stávajícím regulačním rámci, pokud jde o některé druhy a aktéry; žádá proto EU, aby stávající legislativní rámec revidovala s cílem doplnit jej o zákaz zpřístupňování a uvádění na trh, přepravu, nabývání a vlastnictví volně žijících a planě rostoucích druhů, které byly nezákonně odchyceny či sklizeny nebo získány na trhu ve třetích zemích; domnívá se, že takové právní předpisy by mohly stávající rámec EU harmonizovat a zjednodušit a že jejich nadnárodní dopad by mohl hrát klíčovou úlohu při omezování nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy na celém světě; zdůrazňuje v této souvislosti, že má-li být zajištěna právní jistota aktérů zapojených do zákonného obchodu, musí takové právní předpisy poskytovat úplnou transparentnost, pokud jde o jakýkoli zákaz obchodu s příslušnými druhy na základě nezákonného statusu těchto druhů ve třetí zemi;

56.  zdůrazňuje, že lov zvířat za účelem získání trofejí přispěl k rozsáhlému poklesu populací ohrožených druhů uvedených v příloze I a II úmluvy CITES, a vyzývá Komisi a členské státy, aby u dovozu loveckých trofejí pocházejících z druhů chráněných podle nařízení EU o obchodu s volně žijícími živočichy zavedly zásadu předběžné opatrnosti, aby podporovaly další posilování právních předpisů EU upravujících dovoz loveckých trofejí do členských států EU a aby pro dovoz trofejí pocházejících z veškerých druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97 požadovaly povolení;

57.  vítá prohlášení podepsané v roce 2016 v Buckinghamském paláci, v němž se signatáři z řad leteckých společností, přepravních společností, provozovatelů přístavů, celních orgánů, mezivládních organizací a charitativních organizací zabývajících se ochranou ohrožených druhů zavázali ke zvýšení standardů v celém odvětví dopravy se zaměřením na sdílení informací, školení zaměstnanců, zdokonalování technologií a sdílení zdrojů mezi podniky a organizacemi na celém světě; vyzývá všechny strany, aby závazky tohoto prohlášení v plném rozsahu provedly; vybízí členské státy, aby podporovaly dobrovolné závazky podobné prohlášení podepsanému v Buckinghamském paláci i v dalších oblastech, zejména ve finančním odvětví a odvětví elektronického obchodu;

58.  požaduje, aby byl na evropské úrovni okamžitě úplně zakázán obchod, vývoz nebo zpětný vývoz slonoviny – včetně slonoviny pocházející z doby před přijetím úmluvy – a rohů nosorožců v rámci Evropské unie i do destinací mimo EU; vyzývá k zavedení mechanismu posouzení potřebnosti obdobných omezení u dalších ohrožených druhů;

59.  podotýká, že nařízení EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného („NNN“) rybolovu přineslo výsledky, nicméně trvá na tom, že jeho uplatňování by mělo být důslednější, neboť je třeba zajistit, aby na evropský trh nevstoupily žádné nezákonně ulovené ryby; navrhuje, aby členské státy EU usilovaly o vyšší soudržnost a účinnost kontrol dokumentace úlovků (osvědčení o úlovku) a zásilek (především ze zemí považovaných za vysoce rizikové), aby se zaručilo, že ryby byly uloveny zákonně;

60.  klade důraz na význam zapojení soukromého sektoru do boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy prostřednictvím samoregulace a sociální odpovědnosti podniků; za zásadně důležitou pro zákonný a udržitelný obchod, ať už pro komerční účely či nikoli, považuje sledovatelnost v dodavatelském řetězci; zdůrazňuje nezbytnost spolupráce a koordinace na mezinárodní úrovni i mezi veřejným a soukromým sektorem a žádá EU, aby posílila stávající kontrolní nástroje, včetně využívání mechanismů sledovatelnosti; domnívá se, že ústřední roli by mělo hrát odvětví dopravy, např. zavedením detekčního systému včasného varování; bere na vědomí významnou úlohu, kterou může hrát v tomto ohledu partnerství veřejného a soukromého sektoru;

61.  žádá členské státy, aby vedle hraničních kontrol, které vyžaduje nařízení (ES) č. 338/97, zavedly monitorování souladu v jednotlivých zemích zahrnující pravidelné kontroly obchodníků a držitelů povolení, jako jsou obchody se zvířaty v zájmovém chovu, chovatelé a pěstitelé, výzkumná střediska a školky, a sledování odvětví, jako je móda, umění, lékařství a stravování, která mohou využívat nezákonně získané části rostlin a zvířat;

62.  žádá členské státy, aby zajistily okamžité zabavení veškerých zajištěných exemplářů a péči o zajištěné nebo zabavené živé exempláře a jejich opětovné umístění do domovů v záchranných střediscích pro zvířata daného druhu; vyzývá Komisi, aby vydala pokyny s cílem zajistit, aby všechna záchranná střediska pro volně žijící živočichy využívaná v členských státech vyhovovala náležitým standardům; dále vyzývá EU a členské státy, aby záchranným střediskům pro zvířata poskytovaly dostatečnou finanční podporu;

63.  vyzývá členské státy, aby v souladu s přílohou 3 rezoluce 10.7 konference CITES (Rev. CoP15) přijaly vnitrostátní plány pro nakládání s živými zabavenými exempláři; zdůrazňuje, že by členské státy měly zadávat zprávy o veškerých zabavených živých exemplářích do databáze EU-TWIX a zveřejňovat roční souhrnné zprávy a dále že by měly zajistit, aby odborná příprava pracovníků donucovacích orgánů zahrnovala otázky týkající se dobrých životních podmínek zvířat a bezpečnosti ve vztahu k zacházení s živými zvířaty; vyzývá EU a členské státy, aby záchranným střediskům pro volně žijící živočichy poskytovaly dostatečnou finanční podporu;

64.  vyzývá členské státy, aby zvážily zavedení systémů „pozitivního seznamu“ druhů, v nichž bude u exotických druhů objektivně a podle vědeckých kritérií posuzována jejich bezpečnost a vhodnost pro obchodování nebo zájmový chov;

°

°  °

65.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2014)0031.

(2)

Úř. věst. L 75, 19.3.2015, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23.

(4)

Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 181, 29.6.2013 s. 1.

(6)

Úř. věst. L 77, 24.3.2009 s. 1.

(7)

Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28.

(8)

Úř. věst. L 94, 9.4.1999, s. 24.

(9)

Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7.

(10)

Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na Světový den života ve volné přírodě v roce 2015 řekl generální tajemník OSN Pan Ki-mun: „Je čas začít se vážně zabývat trestnou činností poškozující volně žijící druhy“. Jednalo se o jednoduché, ale pevné poselství o tom, že nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy představuje závažné a rostoucí riziko nejen pro přežití četných druhů flóry a fauny, ale i pro právní stát, lidská práva, globální správu, kvalitu života místních společenství, a především samotné přežití světových ekosystémů.

Obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy se stal odvětvím trestné činnosti, které má hodnotu miliard EUR a kterému dominuje několik skupin organizovaného zločinu. Riziko odhalení je nízké a finanční odměna vysoká, což podněcuje zločinné gangy k tomu, aby zneužívaly nezákonně odchycené či sklizené volně žijící a planě rostoucí druhy k financování své trestné činnosti.

V reakci na ohrožení míru a bezpečnosti hraje úsilí o omezení širší trestné činnosti proti životnímu prostředí stále důležitější roli. V celém světě se nestátní ozbrojené skupiny, teroristické organizace a další skupiny stále více zapojují do trestné činnosti proti životnímu prostředí a úspěšně těží ze zneužívání přírodních zdrojů, neboť vzniklé příjmy jsou snazší než příjmy pocházející z jiných druhů trestné činnosti, např. pašování drog, cigaret nebo migrantů.

Evropská unie jakožto přední destinace pro nezákonně získané produkty z volně žijících a planě rostoucích druhů je důležitým hráčem v boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy, ale současně je i významným tranzitním a často i zdrojovým územím pro nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména mezi Afrikou, Asií a Latinskou Amerikou, ale i v rámci EU samotné.

Tento akční plán je součástí reakce EU na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030, zejména cíl udržitelného rozvoje č. 15, jenž požaduje okamžité přijetí opatření k ukončení pytláctví a nezákonného obchodu s chráněnými rostlinnými a živočišnými druhy a k řešení aspektů poptávky i nabídky u produktů z volně žijících a planě rostoucích druhů.

Akční plán posílí v letech 2016–2020 úlohu EU v globálním boji proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy prostřednictvím souboru priorit: prevence, vymáhání, spolupráce i uznání EU jako cílového trhu a zdrojového a tranzitního území pro produkty z volně žijících a planě rostoucích druhů.

První prioritou akčního plánu je předcházet nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a řešit jeho prvotní příčiny. Zásadním krokem pro dosažení tohoto cíle bude, aby EU omezila globální poptávku po nezákonně získaných produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů a jejich globální nabídku prostřednictvím těchto dostupných nástrojů: rámec úmluvy CITES, informační kampaně, řešení závažné otázky korupce v dodavatelském řetězci, rozvoj kapacit donucovacích orgánů zdrojových zemí a oddíly tvořené správci přírodních lokalit pro řešení nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy na místě.

Druhou prioritou akčního plánu je zajistit, aby byla při boji proti organizované trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy účinně prováděna a vymáhána platná pravidla. V současné době neposkytují členské státy donucovacím orgánům a Europolu a Eurojustu dostatečné informace a údaje týkající se zajištění, což vážně omezuje jejich schopnost řešit nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy na přeshraniční úrovni. Tresty ukládané překupníkům volně žijících a planě rostoucích druhů navíc neodpovídají závažnosti daného trestného činu. Členské státy EU by měly pro odsouzené překupníky volně žijících a planě rostoucích druhů zavést pevně stanovené harmonizované tresty. EU musí prozkoumat možnost zavedení právních předpisů, jež by zakazovaly dovoz, obchod a opětovný vývoz druhů, které jsou v jejich zemi původu chráněny. Laceyho zákon Spojených států je příkladem takové legislativy. I když je úmluva CITES pro regulaci obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a ochranu ohrožených druhů užitečným nástrojem, nezahrnuje všechny klíčové druhy a není schopna dostatečně rychle reagovat na měnící se okolnosti, a zločincům tudíž skýtá snadné příležitosti ke zneužívání mezer právní úpravy.

Třetí prioritou je posilování globálního partnerství zemí původu, zemí spotřeby a tranzitních zemí v oblasti boje proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy. K tomu je důležité poskytovat klíčovým zdrojovým, tranzitním a cílovým zemím politickou podporu a technickou pomoc. EU by rovněž měla využívat své hospodářské síly a vkládat do současných a budoucích obchodních dohod doložky zabývající se nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy. Obchodní dohoda o tichomořském partnerství (TPP) mezi Spojenými státy a jedenácti tichomořskými státy zahrnuje ustanovení týkající se životního prostředí, jež má za cíl řešit nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy. I když jsou nedokonalá, představují politické prohlášení, že při uskutečňování obchodních vztahů nelze zapomínat na biologickou rozmanitost. To by mělo být příkladem pro další obchodní jednání EU.

Konečně EU je sama pro obchod s nezákonně získanými produkty z volně žijících a planě rostoucích druhů velmi aktivním trhem. Nejen že je tranzitním územím a cílovým trhem pro obchod, ale je i zdrojem nezákonně získaných produktů z volně žijících a planě rostoucích druhů chráněných podle práva EU. Je třeba, aby se členské státy zabývaly vnitřním trhem s nezákonně získanými produkty z volně žijících a planě rostoucích druhů, které se prodávají jako místní komodity, např. květiny, nábytek a exotická zvířata v zájmovém chovu. Dále je zapotřebí, aby členské státy EU uvažovaly o modernizaci a zlepšení svých středisek pro dobré životní podmínky zvířat a záchranných středisek, aby dokázala zvládnout širokou škálu různých druhů zajištěných na hraničních přechodech a jinde v EU.

Je totiž nakonec sdílenou odpovědností členských států EU, aby v této záležitosti vystupňovaly úsilí a zastavily rychlý úbytek některých nejvíce ceněných druhů. Tak nejen zachováme biologickou rozmanitost pro budoucí generace, ale i zlepšíme a upevníme bezpečnostní rámec EU, zlepšíme život místních společenství, podpoříme udržitelný rozvoj a posílíme právní stát.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (12.9.2016)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

(2016/2076(INI))

Navrhovatel: Brian Hayes

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že přibližně 70 % chudé světové populace žije ve venkovských oblastech a jejich obživa přímo závisí na biologické rozmanitosti; vzhledem k tomu, že ochrana biologické rozmanitosti je tudíž důležitá pro udržitelné živobytí a rozvoj ve prospěch nejchudších; vzhledem k tomu, že naopak i zapojení místních společenství může být pro úspěch této ochrany klíčový;

B.  vzhledem k tomu, že celosvětová biologická rozmanitost a ekosystémové služby jsou ohroženy změnami ve využívání půdy, neudržitelným využíváním přírodních zdrojů, znečištěním a změnou klimatu; vzhledem k tomu, že zejména mnoho ohrožených druhů čelí větším problémům než dříve, a to v důsledku rychle postupující urbanizace, ztráty stanoviště a nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

C.  vzhledem k tomu, že zapojení EU jakožto právního subjektu do tohoto systému ochrany druhů jen potvrzuje důrazný a odpovědný postoj EU k podpoře udržitelnosti;

D.  vzhledem k tomu, že praktiky používané při hospodaření s přírodními zdroji a nezákonný obchod, jež úzce souvisejí s vládními a bezpečnostními omezeními, představují mezinárodní trestnou činnost, která je z hlediska ročního obratu čtvrtou největší na světě;

E.  vzhledem k tomu, že většina konfliktů pramení z využívání přírodního bohatství nebo nelegálního obchodu se zvířaty, což ohrožuje místní společenství, biologickou rozmanitost i floru a faunu;

F.  vzhledem k tomu, že konflikty mezi lidmi a zvířaty, jež vyplývají ze ztráty stanovišť a rostoucích potřeb lidí, představují vážnou hrozbu pro další přežití mnoha druhů v různých částech světa; vzhledem k tomu, že úbytek a znehodnocování lesů jsou většinou způsobovány rozšiřováním zemědělské půdy, intenzivní těžbou dřeva, palivového dřeva a dalších lesních produktů a také nadměrnou pastvou; vzhledem k tomu, že volně žijící zvířata, která přicházejí do kontaktu s lidmi, jsou často zabíjena nebo odchycena; vzhledem k tomu, že postavit se ozbrojeným pytlákům může být velmi nebezpečné;

G.  vzhledem k tomu, že sloni a nosorožci jsou na předních příčkách v žebříčku zvířat nejčastěji zabíjených pytláky, což odráží rostoucí celosvětovou poptávku po jejich klech a rozích; vzhledem k tomu, že pytláci mohou být motivováni chudobou nebo jsou vykořisťováni zločineckými organizacemi, které se snaží najímat lovce se znalostí místních podmínek;

H.  vzhledem k tomu, že obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy, do něhož jsou zapojeni pytláci, ozbrojené nestátní subjekty ze zemí původu, mezinárodní zločinecké skupiny a řada subjektů v cílových zemích, není novým fenoménem, ale jeho rozsah, povaha a důsledky dosáhly u některých druhů nevídané úrovně;

I.  vzhledem k tomu, že je třeba uznat zásadní hodnotu biologické rozmanitosti a její různorodý přínos k udržitelnému rozvoji a blahobytu lidí, v souladu se záměry stanovenými v cíli č. 15 Agendy pro udržitelný rozvoj 2030;

J.  vzhledem k tomu, že trestná činnost související s volně žijícími a planě rostoucími druhy představuje závažnou mezinárodně organizovanou trestnou činnost rozšířenou na celém světě s ročním obratem ve výši nejméně 19 miliard USD, která je tak nyní čtvrtou největší nezákonnou činností na světě; vzhledem k tomu, že má zničující dopad na biologickou rozmanitost a že v důsledku svých úzkých vazeb na korupci negativně ovlivňuje právní stát, zejména v některých afrických regionech, kde velmi záporně působí na potenciál hospodářského rozvoje;

K.  vzhledem k tomu, že EU hraje v boji proti tomuto obchodu důležitou úlohu, neboť Evropa v současnosti představuje pro nezákonný obchod cílový trh a uzel, přes nějž zboží směřuje do dalších oblastí; vzhledem k tomu, že Evropa je také regionem, z něhož pocházejí určité druhy, které jsou předmětem nezákonného obchodu;

1.  je znepokojen nárůstem pytláctví a nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a se souvisejícími produkty a jeho nepříznivým vlivem na hospodářství, společnost a životní prostředí; je přesvědčen, že boj proti pytláctví vyžaduje koordinovanou reakci ze strany EU a její pomoc zemím s omezenou schopností chránit volně žijící a planě rostoucí druhy; domnívá se, že EU může hrát výraznější úlohu v projektech zaměřených na ochranu a zachování přírodních rezervací v rozvojových zemích;

2.  připomíná, že biologická rozmanitost a odolné ekosystémy podporují živobytí, zlepšují zabezpečení potravin a výživy, umožňují přístup k vodě a zdraví a výrazně přispívají ke zmírnění dopadů klimatických změn a přizpůsobení se těmto změnám; proto považuje za klíčové chránit biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, a zajistit tak přínos udržitelné obživy ke snižování chudoby na celém světě;

3.  zdůrazňuje, že strategie politiky soudržnosti EU, jež je zakotvena ve Smlouvách, musí náležitě zohlednit ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů, zdůrazňuje zásadní roli biologické rozmanitosti v rámci cílů udržitelného rozvoje a podporuje stěžejní iniciativu B4Life na ochranu biologické rozmanitosti, která je prováděna zejména pomocí Evropského rozvojového fondu a nástroje pro rozvojovou spolupráci, a cíl 1.2 akčního plánu EU pro boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který se vztahuje k venkovským společenstvím; vyzývá Komisi, aby zajistila soulad příslušných opatření s cílem rozvojové politiky EU týkajícím se zásadního snižování chudoby, s politikami udržitelného lesnictví a s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje, zejména s cílem č. 15, a jejich pozitivní vliv zejména na zabezpečování potravin, přirozené prostředí a ekosystémy; vyzývá EU, aby podporovala činnosti vytvářející příjem v chráněných oblastech a jejich nárazníkových zónách (tj. prostřednictvím udržitelného turismu) a aby odpovídajícím způsobem posilovala místní kapacity;

4.  vyzývá Komisi a Radu, aby využily svých nástrojů obchodní a rozvojové politiky k vytvoření specifických programů na důraznější provádění Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a k poskytnutí zdrojů pro budování kapacit určených na boj proti pytláctví a nedovolenému obchodování, zejména prostřednictvím podpory, posilování a rozšiřování iniciativ v oblasti prosazování práva, jako jsou Síť pro prosazování práva chránícího volně žijící druhy ve státech ASEAN (ASEAN-WEN), Síť pro prosazování práva chránícího volně žijící druhy v oblasti Afrického rohu (HA-WEN) a Pracovní skupina dohody z Lusaky (LATF), jejichž cílem je vytvořit odborná regionální centra a poskytnout vzor spolupráce v boji proti trestné činnosti poškozující volně žijící druhy;

5.  připomíná, že velká část problémů, jimž EU v souvislosti s nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy čelí, je způsobena nedostatečným prováděním příslušných právních předpisů ze strany členských států EU; naléhavě vyzývá členské státy a všechny další dotčené subjekty, aby prováděly akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy dle stanoveného harmonogramu v souladu se závěry tohoto akčního plánu, který přijala Rada dne 20. června 2016;

6.  domnívá se, že bohatství obyvatelstva Afriky ve velké míře závisí na její divoké přírodě a že chudoba venkovských oblastí je podstatným prvkem vedoucím na praktické úrovni k pytláctví;

7.  je přesvědčen, že nevládní organizace mohou hrát důležitou roli při kontrole prosazování a při podávání zpráv o trestné činnosti související s volně žijícími a planě rostoucími druhy; vyzývá k další podpoře působení nevládních organizací s ohledem na omezené kapacity místních veřejných orgánů v těchto oblastech činnosti;

8.  zdůrazňuje, že ochrana volně žijících a planě rostoucích druhů, jež se většinou zaměřuje na zachování ekosystémů a krajiny prostřednictvím podpory nejdůležitějších populací afrických volně žijících druhů, musí být klíčovým prvkem strategií EU pro snižování chudoby;

9.  zdůrazňuje, že pokud nebude akční plán dostatečně financován, bude odsouzen k neúspěchu; domnívá se, že v rozpočtu EU a v rozpočtech jednotlivých členských států musejí být vyčleněny finanční zdroje na provádění tohoto plánu a že by také mělo dojít k jasnému přidělení lidských zdrojů;

10.  domnívá se, že trestné činnosti související s obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy a s lesnictvím by měla být věnována stejná pozornost jako jakékoli jiné mezinárodní organizované trestné činnosti, a proto by se prosazování práva nemělo omezovat jen na pytláky, ale mělo by být zacíleno také na vyšší úrovně organizované trestné činnosti;

11.  naléhavě vyzývá vlády dodavatelských zemí, aby: i) zlepšily právní stát a vytvořily účinné odrazující prostředky posílením trestního vyšetřování, stíhání a ukládání trestů, ii) přijaly přísnější právní předpisy, jež by klasifikovaly nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako „závažný trestný čin“, jemuž by byla věnována tatáž pozornost a přisuzována stejná závažnost jako ostatním formám mezinárodní organizované trestné činnosti, iii) poskytly větší objem prostředků na boj proti trestné činnosti související s obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména na posílení prosazování práva v této oblasti, kontrol obchodu, sledování a celních prohlídek a zabavování, iv) se zavázaly k politice nulové tolerance vůči korupci;

12.  zdůrazňuje, že v boji proti trestné činnosti související s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a to i proti jejímu finančnímu rozměru, je třeba provádět společné intervence na celosvětové úrovni, a to prostřednictvím mezinárodní spolupráce na poli boje proti praní peněz; rovněž zdůrazňuje potřebu zahájit osvětové kampaně a s jejich pomocí omezovat poptávku po produktech z volně žijících a planě rostoucích druhů;

13.  naléhavě vyzývá dodavatelské, tranzitní a cílové země, aby prohloubily vzájemnou spolupráci v boji proti celému řetězci nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy; za tímto účelem rovněž vyzývá k užší spolupráci mezi Mezinárodní organizací kriminální policie (Interpolem), Světovou celní organizací (WCO), Úřadem OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Úmluvou OSN proti korupci (UNCAC);

14.  vyzývá EU, aby zlepšila svou finanční a technickou podporu poskytovanou prostřednictvím nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI) a fondu EDF a zaměřenou na pomoc rozvojovým zemím při provádění vnitrostátních předpisů v oblasti volně žijících a planě rostoucích druhů v souladu s doporučeními úmluvy CITES, což se týká zejména zemí, které nemají dostatečné zdroje na prosazování právních předpisů a stíhání pašeráků;

15.  zdůrazňuje, že chudoba a nedostatky ve státní správě umožňují zločincům podplácet špatně placené úředníky donucovacích orgánů; zdůrazňuje potřebu odpovědného řízení rizik spojených s bojem proti pytláctví a obchodu s volně žijícími druhy, jelikož obojí poškozuje ekosystémy a zdroje obživy na venkově, včetně zdrojů založených na ekoturismu, a také potřebu cíleného zvyšování informovanosti specialistů zaměřených na organizovaný zločin a praní špinavých peněz; zdůrazňuje, že rozsáhlá korupce, slabost institucí, oslabování státu, špatná správa a mírné postihy trestných činů souvisejících s volně žijícími a planě rostoucími druhy představují největší problémy, jež je třeba řešit v zájmu účinného boje proti nadnárodnímu nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy; naléhavě vyzývá EU, aby podporovala rozvojové země v jejich úsilí o omezení pohnutek vedoucích k pytláctví tím, že zlepší hospodářské příležitosti, bude prosazovat řádnou správu věcí veřejných a právní stát, poskytne vzdělávání a podporu agenturám, jež se zabývají nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a zvýší povědomí o tomto obchodě; vyzývá orgány EU, členské státy a všechny zainteresované státy, aby do doby, než budou známy závěry chystané zprávy úřadu UNODC, systematičtěji prošetřovaly vazby mezi nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy a regionálním konfliktem či terorismem;  zdůrazňuje, že by měla existovat dlouhodobá protikorupční strategie a že by měla být posílena schopnost účinně vyšetřovat obvinění z údajné spoluúčasti na vládní úrovni; zdůrazňuje, že by to v krajním případě mohlo vést k sankcím na úrovni EU i na širší mezinárodní úrovni;

16.  vyzývá ke krokům, které místním činitelům umožní přímý užitek z účasti na ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů a společně s opatřeními, jejichž účelem je odrazovat od nezákonných činností, jež jsou spojeny s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zlepší možnosti obživy i bez účasti na takových činnostech; vyzývá zejména k tomu, aby byla tato činnost začleněna jako priorita do různých obchodních dohod a dohod o spolupráci vyjednaných se třetími zeměmi; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti zvážila zavedení pilotních projektů zaměřených zejména na odborné vzdělávání a na podporu celních orgánů a lesní správy v rámci dohod o spolupráci;

17.  je přesvědčen, že soukromý sektor by měl být podněcován k tomu, aby šel příkladem jak na území EU, tak i mimo něj, a to prostřednictvím kodexu chování, jenž odsuzuje spotřebu nelegálních produktů z volně žijících a planě rostoucích druhů;

18.  vyzývá k podpoře iniciativ soukromého sektoru s cílem potlačit nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

19.  vyzývá k tomu, aby při provádění akčního plánu EU probíhala užší a konstruktivní spolupráce mezi zainteresovanými subjekty, mimo jiné mezi organizacemi občanské společnosti a příslušnými odvětvími podnikání, a aby se tak účinněji využívaly stávající nástroje a politiky a posilovala součinnost mezi nimi s cílem zajistit jejich maximální dopad na řešení obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v celé EU i na celém světě;

20.  žádá zásadní změnu v oblasti shromažďování informací, tvorby a prosazování právních předpisů a boje proti korupci ve vztahu k obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy v členských státech i v dalších cílových a tranzitních zemích; proto vyzývá Komisi, aby věnovala těmto stránkám řízení a sledování prosazování mezinárodních norem souvisejících s obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy velmi pečlivou pozornost;

21.  zdůrazňuje, že každá nová obchodní dohoda by měla povinně obsahovat kapitolu o udržitelném rozvoji; domnívá se, že zákonný a udržitelný obchod může mít pozitivní přínos pro udržitelný rozvoj a společenství; je přesvědčen, že EU musí jednat na mezinárodní úrovni a podporovat třetí země v boji proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a prostřednictvím dvoustranných a vícestranných dohod přispívat k dalšímu rozvoji příslušných právních předpisů;

22.  vyzývá k posílení mezinárodních mechanismů odpovědnosti a k bezodkladnému zlepšení politik a práva s cílem učinit přítrž obchodování s produkty z volně žijících a planě rostoucích druhů a s lesními produkty a poptávce po nich;

23.  vyzývá k vypracování podrobné výroční zprávy, která by monitorovala a zhodnotila pokrok v provádění, a to včetně mechanismu podobnému přehledu výsledků, jež byl použit při sledování pokroku při dokončování sítě Natura 2000;

24.  zdůrazňuje, že s cílem zamezit „migraci“ zločineckých sítí zaměřených na volně žijící a planě rostoucí druhy je obzvláště důležité harmonizovat politiky a právní rámce;

25.  naléhavě vyzývá EU a všechny její členské státy, aby více podporovaly regulaci mezinárodního obchodu a aby definitivně znemožnily existenci domácích trhů se slonovinou a zničily jakékoli zásoby slonoviny.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

31.8.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brian Hayes, Joachim Zeller

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Liliana Rodrigues


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (4.10.2016)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy

(2016/2076(INI))

Navrhovatelka: Emma McClarkin

NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  vítá akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který sehraje zásadní úlohu při potírání znepokojujícího nárůstu vysoce lukrativního nezákonného obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, jenž destabilizuje hospodářství a společenství, jejichž živobytí závisí na volně žijících a planě rostoucích druzích, a ohrožuje mír a bezpečnost v nestabilních regionech, v nichž se nacházejí obchodní partneři EU, jelikož podporuje nezákonné trasy; poukazuje především na to, že EU zůstává v případě nezákonných produktů pocházejících z volně žijících nebo planě rostoucích druhů významným cílovým trhem a tranzitní trasou; zdůrazňuje především priority č. 1 a 2, které se týkají předcházení nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a provádění a prosazování příslušných stávajících pravidel a právních rámců;

2.   domnívá se, že by se měl v rámci akčního plánu více zdůraznit celní aspekt, a to jak s ohledem na spolupráci s partnerskými zeměmi, tak na jeho lepší a efektivnější provádění v Unii; se zájmem očekává přezkum provádění a prosazování stávajícího právního rámce EU za rok 2016, který provede Komise, a požaduje, aby bylo do tohoto přezkumu začleněno i posouzení celních režimů;

3.  vyzývá Komisi, aby uvažovala o způsobech, jak zlepšit stávající právní řád EU, ve shodě s dalšími významnými světovými partnery, jako jsou Spojené státy, za účelem předcházení dovozu, obchodu a zpětnému vývozu druhů, které ještě nejsou zahrnuty do příloh Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) nebo do příloh nařízení (ES) č. 338/97, ale které jsou již chráněny v zemích původu;

4.  klade důraz na zásadu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, aby tak společná obchodní politika mohla významně přispět k boji Unie proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako nástroj na podporu úsilí, jež přímo souvisí s akčním plánem, i na vytvoření obecných podmínek, které by napomáhaly zachování biologické rozmanitosti, a to především prostřednictvím vytvoření alternativních možností výdělku pro osoby, které žijí ve venkovských oblastech v partnerských zemích, v nichž se setkáváme s pytláctvím;

5.  vyzývá Komisi, aby v rámci nařízení (ES) č. 338/97 zvážila návrhy na širší omezení dovozu slonoviny a rohů nosorožců do EU, včetně možného úplného zákazu produktů ze slonoviny a rohů nosorožců, které by byly v souladu s pravidly jak vnitřního trhu EU, tak Světové obchodní organizace;

6.  vyzývá k lepšímu zapojení stávajících zdrojů, k využívání aktuálních technologií i vhodné odborné přípravy pro celní orgány ve zdrojových, tranzitních a cílových zemích, a to především v zemích rozvojových, a k těsnější mezinárodní spolupráci a partnerstvím veřejného a soukromého sektoru i vyřešení stávajících nedostatků, aby bylo v boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy možné dosáhnout úspěchu a aby bylo zároveň snazší s těmito druhy obchodovat legálně; v této souvislosti konstatuje úzké vazby mezi lukrativním nezákonným obchodem s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který je značně rozšířen a organizován, a mezinárodním terorismem, a žádá dobře koordinovanou spolupráci mezi policií a celními orgány na světové úrovni, přičemž uznává, že aby akční plán učinil přítrž nezákonnému obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy, musí spolehlivě omezit financování zločineckých a teroristických organizací, čímž pomůže upevnit právní stát a přispět ke stabilitě a bezpečnosti národů;

7.  vyzývá k vyčlenění zdrojů na úsilí zaměřené na budování potřebných schopností ve zdrojových, tranzitních a cílových zemích, jako je odborné vzdělávání, informování veřejnosti, vytvoření a provoz center pro záchranu divoké přírody a ekoturistické programy;

8.   podotýká, že korupce je jedním z hlavních faktorů, které umožňují a stimulují nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a souvisejícími produkty; vítá závazek, který Komise učinila ve své strategii nazvané „Obchod pro všechny“ a který spočívá v začlenění ambiciózních ustanovení zaměřených na řešení přímých i nepřímých dopadů korupce a nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy do všech budoucích obchodních dohod; požaduje proto, aby Komise věnovala maximální pozornost jednotlivým aspektům řízení a sledování prosazování mezinárodních norem souvisejících s obchodováním s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

9.  konstatuje, že zákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy může být v rozvojových zemích, a především ve venkovských oblastech, jedním z možných příjmů; vyzývá k přijetí opatření, jež by podporovala zákonný a ekologicky udržitelný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy jako nástroj na podporu hospodářského rozvoje a biologické rozmanitosti;

10. vítá začlenění ustanovení, která zajišťují zachování a udržitelné využívání biologické rozmanitosti, do kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodě o volném obchodu uzavřené mezi EU a Vietnamem, a trvá na tom, aby ustanovení o ochraně volně žijících a planě rostoucích druhů byla zanesena do veškerých budoucích dohod o volném obchodu, které EU uzavře, včetně dohod s USA, Japonskem a zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v roli cílových trhů; zdůrazňuje, že je důležité zajistit vymahatelnost závazků obsažených v kapitolách o obchodu a udržitelném rozvoji, a vyzývá Komisi, aby zahrnula analýzu uvedených ustanovení do svých zpráv o provádění a aby kladla důraz na podávání zpráv o provádění úmluvy CITES v souvislosti s režimem GSP+;

11.  vyzývá Komisi, aby zvážila poskytnutí finančních prostředků v rámci nástroje partnerství na iniciativy, jež se v souladu s prioritou č. 1 akčního plánu zaměřují na snížení poptávky po nezákonných produktech pocházejících z volně žijících nebo planě rostoucích druhů na klíčových trzích; zdůrazňuje, že zapojení občanské společnosti do kontrolních struktur v rámci kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji obsažených v obchodních dohodách EU může být v tomto ohledu značným přínosem;

12.  zdůrazňuje, že v souvislosti se strategickým partnerstvím mezi EU a Čínou je důležité řešit citlivou otázku rostoucí poptávky po produktech pocházejících z volně žijících a planě rostoucích druhů, jako jsou slonovina, rohy nosorožců a tygří kosti, jež představuje skutečnou hrozbu pro zachování těchto druhů a pro biologickou rozmanitost obecně;

13.  klade důraz na význam zapojení soukromého sektoru do boje proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, s ohledem na úlohu, kterou zde hrají platformy elektronického obchodu, distribuční sítě i přepravní společnosti a kurýrní služby, poukazuje však na to, že je třeba vydat pro subjekty ze soukromého sektoru vhodné pokyny; vítá nově vznikající spolupráci mezi odborníky na obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a logistickými společnostmi v rámci nulové tolerance; domnívá se, že Komise by se měla věnovat úvahám o tom, jak zajistit, aby příslušné právní rámce lépe řešily rizika související s elektronickým obchodem a komerční reklamou na internetu i mimo něj;

14.  zdůrazňuje význam účelných a účinných systémů označování a sledovatelnosti výrobků z volně žijících a planě rostoucích druhů jako záruky legality a udržitelnosti obchodování s nimi;

15.  vyzývá EU, aby v rámci daném Světovou obchodní organizací prověřila, jak se mohou systémy globálního obchodu a ochrany životního prostředí vzájemně lépe podporovat, především v kontextu probíhající činnosti zaměřené na prohloubení souladu mezi Světovou obchodní organizací a mnohostrannými úmluvami v oblasti životního prostředí a v souvislosti s dohodou o usnadnění obchodu, která otevírá nové možnosti spolupráce mezi celníky, ochránci divoké přírody a obchodníky, a to především v rozvojových zemích; je toho názoru, že je třeba hledat další možnosti spolupráce mezi Světovou obchodní organizací a úmluvou CITES, především ohledně poskytnutí technické podpory a pomoci při budování schopností v oblasti obchodu a životního prostředí úředníkům z rozvojových zemí;

16.  vyzývá Komisi, aby se spolu s partnery v rámci úmluvy CITES i mimo ni aktivně zapojila do zajištění sledovatelnosti produktů pocházejících z volně žijících nebo planě rostoucích druhů, neboť mnoho trofejí získaných prostřednictvím odsouzeníhodného pytláctví nezůstává na černém trhu a stává se součástí legálních obchodních toků;

17.  naléhavě žádá EU, aby se na nadcházející 17. konferenci smluvních stran úmluvy CITES postavila proti stávajícímu návrhu na odstranění existujících anotací týkajících se slonoviny z Namibie a Zimbabwe, což by umožnilo obchodování s ní, a aby podpořila návrh na zahrnutí všech afrických slonů do přílohy I.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


STANOVISKO Výboru pro rybolov (11.10.2016)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k akčnímu plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy

(2016/2076(INI))

Navrhovatel: Ricardo Serrão Santos

NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  uznává důležitost akčního plánu, avšak poukazuje na jeho nedostatky, pokud jde o začlenění mořských druhů;

2.  upozorňuje na to, že jedním ze závazků Unie v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti je ochrana biologické rozmanitosti moří jako takové, ve vodách EU i na volném moři; zdůrazňuje, že cíl spočívající v ochraně biologické rozmanitosti by měl být sledován různými prostředky, včetně opatření v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (dále jen „NNN rybolov“); současně je třeba monitorovat všechny formy nezákonného obchodu na moři, posílit vnější aspekt společné rybářské politiky a potírat trestnou činnost obecně;

3.  podotýká, že nařízení EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu přineslo výsledky, avšak trvá na tom, že jeho uplatňování by mělo být důslednější, aby se zajistilo, že na evropský trh nevstoupí žádné nezákonně ulovené ryby; navrhuje, aby členové EU usilovali o vyšší soudržnost a účinnost kontrol dokumentace úlovků (osvědčení o úlovku) a zásilek, především ze zemí považovaných za vysoce rizikové, aby se zaručil zákonný rybolov;

4.  připomíná, že druhy mořských želv Chelonia mydas, Eretmochelys imbricataDermochelys coriacea jsou nezákonným obchodováním ohroženy, a že kromě nezákonného lovu jsou i obsahem vedlejších úlovků v některých případech průmyslového rybolovu;

5.  připomíná Komisi, že nezákonné obchodování s vodními druhy má také dopad na hospodářský rozvoj pobřežních společenství a environmentální podmínky našich vod;

6.  podotýká, že nařízení EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu může být dlouhodobě efektivní pouze tehdy, budou-li informace o dovozu mořských produktů sdíleny mezi 28 členskými státy v reálném čase, což umožní křížové kontroly, ověřování a nakonec i koordinovaný přístup při identifikaci a blokování podezřelých zásilek; vyzývá proto Komisi, aby vytvořila elektronickou databázi informací o dovážených mořských produktech za účelem předcházení případnému zneužívání;

7.  upozorňuje na hospodářské, sociální a environmentální dopady nezákonného obchodování s mořskými druhy, které vede ke ztrátě biologické rozmanitosti moří, ohrožuje ekosystémy a omezuje zdroje příjmů pro osoby, které se věnují udržitelnému rybolovu, a je i zdravotní hrozbou;

8.  připomíná dramatický pokles populací jesetera v důsledku destrukce stanovišť a intenzivního lovu s cílem pokrýt poptávku po kaviáru; klade důraz na to, že obchod s kaviárem upravuje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a že lov některých druhů je zakázán;

9.  připomíná Komisi, že mnoho vodních druhů je ohroženo vyhynutím, což bude mít dopad na udržitelnost mnoha ekosystémů;

10.  připomíná, že sběr korálů, jenž je nezákonný, jako v případě Corallium rubrum ve Středomoří a Atlantiku, nebo náhodný, jako je tomu v souvislosti s vlečnými sítěmi a rybolovem pomocí dlouhých lovných šňůr, představuje hrozbu pro přírodní stanoviště a ekosystémové služby, které korály podporují;

11.  vítá skutečnost, že monitorování je pokládáno za důležité, avšak vyzývá Komisi, aby byla přesnější, pokud jde o nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a zvláště Evropskou agenturu pro kontrolu rybolovu;

12.  podporuje posílení provádění stávajících dohod, jakož i prosazování nových právních předpisů na úrovni členských států, a to zejména v rozvojových zemích, s cílem dodržovat úmluvu CITES a předpisy o NNN rybolovu prostřednictvím pomoci při tvorbě programů, vydávání nařízení, organizaci seminářů a podpoře úsilí o prosazování předpisů;

13.  vyzývá Komisi k zajištění toho, aby nový akční plán zahrnoval mechanismus spolupráce mezi oblastí boje proti NNN rybolovu a oblastí strategií, jež jsou vytvořeny v rámci boje proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

14.  naléhavě vyzývá Komisi, aby věnovala potřebnou pozornost NNN rybolovu prováděnému v Evropě a jejím bezprostředním okolí (např. lov mladých úhořů, jesetera a sběr korálů), a vyzývá k přísnějšímu monitorování zranitelných mořských druhů a druhů, jež jsou chráněny úmluvou CITES;

15.  klade důraz na nutnost spolupráce GŘ MARE a GŘ TRADE v rámci Komise s cílem zajistit, aby produkty NNN rybolovu nebyly dováženy do Unie a aby vyjednávané obchodní dohody nezahrnovaly příslušné druhy;

16.  je toho názoru, že je třeba zajistit, aby opatření v rámci akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy byla v souladu s právními předpisy EU, které upravují NNN rybolov;

17.  zdůrazňuje význam boje proti nelegálnímu vývozu mladých úhořů a jesetera evropského z Evropy, jelikož tyto druhy jsou využívány v nezákonném obchodování s kaviárem;

18.  navrhuje, aby byla posílena opatření ke kontrole nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, především s druhy určenými pro chov v akváriích a v oblasti obchodu na internetu (např. nákupy majitelů akvárií);

19.  zdůrazňuje význam kontrol, školení a kampaní na zvyšování povědomí veřejnosti při prosazování akčního plánu proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy v odvětví rybolovu;

20.  znovu upozorňuje na potřebu průběžného vědeckého výzkumu a technologického rozvoje v oblasti rybolovných zařízení, aby se zabránilo vedlejším úlovkům a zmírnil tlak na populace organismů, které jsou předmětem nezákonného obchodování;

21.  navrhuje, aby dovozní povolení pro organismy, nebo jejich části, které jsou objektem úsilí o zachování, byla přezkoumána (v rámci nařízení 1185/2003 pozměněného nařízením 605/2013);

22.  vybízí Komisi, aby využila zkušenosti získané v boji proti NNN rybolovu a zlepšila metody používané v boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

23.  poukazuje na to, že je důležité zachovat sledovatelnost produktů rybolovu a zajistit, aby byly náležitě označeny; zdůrazňuje, že nezákonný a nehlášený rybolov představuje hrozbu pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů a podkopává snahy o dosažení lepší správy oceánů a ochranu biologické rozmanitosti moří;

24.  konstatuje, že identifikační techniky na základě DNA mohou poskytnout hodnotnou podporu sledování, ale také cíleného vyšetřování pro účely trestního stíhání; domnívá se, že nástroje na základě DNA jsou ideální pro identifikaci původu ryb a rybích výrobků, neboť DNA se nachází ve všech buňkách a může být získána i ze smažených ryb;

25.  navrhuje, aby systém vydávání žluté a červené karty třetím zemím, které nespolupracují v boji proti NNN rybolovu, mohl být také použit jako mechanismus pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

26.  upozorňuje na skutečnost, že rybáři zákonně lovící úhoře jsou jednotní, pokud jde o vytvoření štítku EU, který je třeba zavést pro účely zaručení sledovatelnosti a zajištění toho, aby trh s úhoři byl spravedlivý;

27.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit v odvětví rybolovu dobrou kvalitu údajů i komunikace mezi donucovacími orgány, které jsou pro tuto oblast odpovědné v členských státech;

28.  vyzývá ke zpřísnění pravidel a kontrol pro rekreační rybolov, který není řádně regulován na vnitrostátní úrovni, což může mít za následek prodej produktů na černém trhu;

29.  zdůrazňuje význam sledovatelnosti při určování původu a tras používaných při nezákonném obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy v EU s cílem lépe proti němu bojovat;

30.  navrhuje, aby byl na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami zvýšen dohled nad ohroženými mořskými ekosystémy, ekologicky či biologicky významnými mořskými oblastmi a sítí Natura 2000 a byla zvýšena jejich ochrana, s cílem přispět k zachování druhů, které jsou pod tlakem vyplývajícím z nezákonného obchodování;

31.  je přesvědčen, že je nezbytné zintenzívnit akce proti rozšířenému pustošení řek zločinci, kteří pašují velká množství ryb k prodeji na evropských trzích, bez ohledu na to, o jaký ulovený druh se jedná, či na environmentální dopad újmy způsobené volně žijícím a planě rostoucím druhům; vyzývá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly při zpřísnění hraničních kontrol tak, aby bylo možné zachytit vývozy ryb určené k prodeji na černém trhu, které představují vážnou hrozbu zejména pro zdraví spotřebitele;

32.  navrhuje, aby bylo podporováno používání nástrojů, které zaručí udržitelnost využívání citlivých přírodních zdrojů;

33.  navrhuje, aby členské státy investovaly výnosy z pokut uložených za nezákonný obchod do ochrany a zachování divoké flóry a fauny;

34.  je toho názoru, že nezákonný rybolov ničí mořské ekosystémy a biologickou rozmanitost, což má přímý dopad ve formě destrukce populací ryb a ohrožení pobřežních a ostrovních regionů;

35.  poukazuje na to, že objem nezákonného rybolovu dosahuje odhadem 19 % nahlášené hodnoty úlovků;

36.  podporuje alternativní způsoby udržitelné produkce za účelem snížení tlaku na volně žijící organismy (např. akvakulturu);

37.  poukazuje na klíčovou úlohu, kterou pobřežní společenství mohou hrát, pokud jde o přispění k boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, a podporuje jejich roli při ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a činnostech šetrných k životnímu prostředí;

38.  je toho názoru, že jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení nelegálního a neudržitelného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy je přesvědčit spotřebitele, aby činili informovaná rozhodnutí při nákupu produktů z této domény; podporuje produkci a nákup certifikovaného zboží pocházejícího z udržitelně volně žijících mořských živočichů a planě rostoucích rostlin;

39.  domnívá se, že iniciativy na zvyšování povědomí a environmentální gramotnosti mají zásadní význam pro ochranu biologické rozmanitosti moří, a je přesvědčen, že vzdělávací systémy a sdělovací prostředky sehrají klíčovou úlohu;

40.  připomíná, že zvyšování povědomí občanů ohledně dopadu nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a důležitost sledovatelnosti výrobků jsou nezbytnou podmínkou boje s nelegálními činnostmi, jelikož omezí příslušný trh;

41.  navrhuje, aby bylo vytvořeno evropské ocenění pro ty, kdo se v boji proti nezákonnému obchodu obzvláště angažují; je přesvědčen, že ocenění by mohlo mít podobu ceny udělované těm, kteří jsou obzvláště zapojeni a někdy riskují své životy v boji proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy na pevnině, v horských oblastech nebo v jezerech, řekách a mořích;

42.  považuje „účinnou mnohostrannost“ za jeden ze základních pilířů vnější činnosti Unie, a poukazuje na to, že Komise ji vnímá jako nejvíce participativní, nediskriminační a inkluzivní způsob k vybudování mezinárodní správy, a to zejména s ohledem na boj proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy; zdůrazňuje proto, že je třeba, aby Unie hrála významnější úlohu v mezinárodních institucích;

43.  navrhuje, aby sankce za obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména v oblastech s citlivými mořskými ekosystémy nebo spadajících do soustavy Natura 2000, by měly být dostatečně přísné, aby odradily potenciální pachatele;

44.  navrhuje, aby v rámci akčního plánu byly vyčleněny finanční prostředky a stanoveny kvantifikovatelné cíle, a úspěch plánu bylo tak možné sledovat v dlouhodobém horizontu.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

11.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Dariusz Rosati


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (28.9.2016)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

o akčním plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy

(2016/2076(INI))

Navrhovatel: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že zachování biologické rozmanitosti hraje klíčovou úlohu při tvorbě evropských právních předpisů a politiky v oblasti životního prostředí; vzhledem k tomu, že ochrana ohrožených druhů zvířat a rostlin a boj proti nelegálnímu obchodu s těmito druhy představují otázky národního i mezinárodního významu, a vyžadují proto spolupráci mezi všemi zeměmi, včetně členských států EU, zejména uvážíme-li skutečnost, že nezákonný obchod s těmito druhy (nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy) je na mezinárodním i národním měřítku na vzestupu;

B.  vzhledem k tomu, že nezákonné obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy generuje významné zisky pro zločinecké skupiny a zaujímá i nadále přední místo na celosvětovém žebříčku nezákonných obchodních aktivit; vzhledem k tomu, že Evropská unie v současnosti představuje jak cílový trh, tak uzel, přes nějž zboží směřuje do dalších oblastí, a navíc je také regionem, odkud pocházejí některé druhy, s nimiž se nezákonně obchoduje;

C.  vzhledem k tomu, že rezoluce Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví z dubna 2013, kterou dne 25. července 2013 podpořila Hospodářská a sociální rada OSN, členské státy vyzývá, „aby nezákonný obchod s chráněnými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, pokud jsou do něj zapojeny organizované zločinecké skupiny, hodnotily jako závažnou trestnou činnost“, tzn. aby jí přikládaly stejnou váhu jako obchodování s lidmi a nedovolenému obchodu s drogami;

D.  vzhledem k tomu, že všechny členské státy podepsaly Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), a vzhledem k tomu, že EU se stala smluvní stranou této úmluvy v roce 2015;

E.  vzhledem k tomu, že zapojení EU jakožto právního subjektu do tohoto systému ochrany druhů jen potvrzuje výrazný a odpovědný postoj EU ve věci podpory udržitelnosti;

F.  vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí harmonizuje definice porušení zákona v souvislosti s trestnými činy poškozujícími volně žijící druhy a vyžaduje, aby členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech stanovily účinné, přiměřené a odrazující trestněprávní sankce pro závažná porušení právních předpisů Společenství v souvislosti s ochranou životního prostředí, včetně chráněných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů;

G.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále jedním z největších trhů pro nezákonné produkty pocházející z volně žijících nebo planě rostoucích druhů a uzlem, přes nějž zboží směřuje do dalších oblastí (celosvětová hodnota nezákonného obchodu s volně žijícími živočichy se odhaduje přibližně na 22 miliard dolarů), a vzhledem k tomu, že akční plán na evropské úrovni k řešení otázky obchodování s volně žijícími druhy živočichů a planě rostoucími rostlinami představuje důležitý krok vpřed; vzhledem k tomu, že akční plán EU je nyní nutné doplnit účinnými doplňkovými opatřeními, jako je odborné vzdělávání celních orgánů a lesní správy a zavedení účinných sankcí;

H.  vzhledem k tomu, že tento akční plán EU dokládá, že je Unie schopna plnit mezinárodní očekávání a závazky a že zvyšuje své ambice týkající se opatření proti nezákonnému obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami;

I.  vzhledem k tomu, že zásada účinnosti veřejných opatření vyžaduje, aby členské státy koordinovaly svá opatření, pokud mají být ohrožené druhy účinně chráněny před nezákonným obchodováním; vzhledem k tomu, že toho je možné dosáhnout prostřednictvím společného závazku EU a jejích členských států v podobě akčního plánu, přičemž je třeba účinně využívat stávající zdroje a agentury a zároveň přispívat vyčerpávajícím odborným hodnocením a sledováním k odhalování případných nezákonných činností a provádět společné mezinárodní závazky a na politické úrovni uznat nezbytnost řešení tohoto problému;

J.  vzhledem k tomu, že zásada subsidiarity stanoví, že si členské státy mohou svobodně zvolit prostředky, kterými splní cíl v oblasti ochrany ohrožených druhů zvířat a rostlin; vzhledem k tomu, že úloha místních orgánů je v tomto ohledu obzvláště účinná a nezbytná;

K.  vzhledem k tomu, že s ohledem na specifickou přeshraniční povahu trestné činnosti v oblasti nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy by členské státy a EU jako celek měly usilovat o provádění přijatých mezinárodních závazků, stanovení minimálních předpisů, pokud jde o definici a postih této trestné činnosti, v souladu s čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a o usnadnění strukturovaného dialogu pro posílenou spolupráci v konzultaci se všemi příslušnými orgány a zúčastněnými stranami, včetně třetích zemí a zemí původu;

1.  vítá akční plán EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, který předložila Komise, a skutečnost, že se EU v posledním desetiletí aktivně zapojila do boje proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy tím, že přijala přísné obchodní předpisy k vymýcení tohoto typu obchodování;

2.  vítá závěry ze zasedání Rady pro životní prostředí ze dne 20. června 2016 v souvislosti s akčním plánem EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

3.  vítá také skutečnost, že akční plán EU významně přispěje ke splnění cílů udržitelného rozvoje stanovených v rámci agendy pro udržitelný rozvoj 2030, na níž se shodly hlavy států na summitu OSN v září 2015;

4.  domnívá se, že EU a její členské státy musí více usilovat o společné řešení trestné činnosti proti životnímu prostředí, a zejména nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, když je teď EU smluvní stranou úmluvy CITES, která nyní chrání více než 35 000 druhů živočichů a rostlin, a zároveň usilovat o užší spolupráci se třetími zeměmi a zeměmi původu; zdůrazňuje proto, že je naléhavě nutné posílit a lépe zkoordinovat opatření v boji proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a jejich skutečným příčinám, jež by nezahrnovala jen země původu, ale i tranzitní a cílové země;

5.  naléhavě vyzývá EU, aby se spolu se zúčastněnými stranami a občanskou společností zapojovala do kampaní na zvyšování povědomí, a to nejenom ve venkovských oblastech, ale i na globální úrovni, s cílem omezit trh s nezákonnými produkty pocházejícími z volně žijících nebo planě rostoucích druhů;

6.  vyzývá Komisi a orgány členských států, aby posílily svou spolupráci v boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména mezi donucovacími orgány na úrovni členských států a EU i na úrovni mezinárodní, včetně policie, celních a soudních a orgánů, lesní správy a zdravotní a obchodní inspekce, s cílem prosadit příslušná opatření v praxi; naléhavě vyzývá členské státy, aby v boji proti trestné činnosti související s volně žijícími a planě rostoucími druhy poskytovaly právní pomoc a vedení vnitrostátním soudním orgánům; v této souvislosti vyzývá ke stanovení společných priorit v oblasti prosazování s tím, že Europol a Eurojust budou poskytovat podporu zaměřenou na přeshraniční případy;

7.  domnívá se, že všechny členské státy musí ctít mezinárodní závazky a zajistit tak, aby se jejich právní předpisy týkající se organizované trestné činnosti vztahovaly i na nezákonný obchod s volně žijícími a planě rostoucími druhy a aby za tento druh obchodování bylo možné uložit náležité sankce; zdůrazňuje, že současně je nezbytné zlepšit mezinárodní spolupráci v oblasti vymáhání práva prostřednictvím účasti na mezinárodních operacích týkajících se vymáhání práva, technické pomoci a cílené finanční podpory;

8.  vybízí členské státy, aby v souladu s rezolucí Komise OSN pro prevenci trestné činnosti a trestní soudnictví z dubna 2013 zajistily, aby obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy se zapojením organizovaných kriminálních skupin bylo definováno jako závažný zločin podle Úmluvy OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu;

9.  souhlasí s Komisí, že odborná školení tvoří klíčovou součást boje proti organizované trestné činnosti, včetně boje proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy; vyzývá proto Komisi, aby zvážila zavedení vhodných vzdělávacích projektů zaměřených zejména na výše uvedené donucovací orgány; doporučuje vytvoření systému monitorování s cílem určit zlepšení a osvědčené postupy zaměřené na vymýcení obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy a dále považuje za zásadní zvyšovat povědomí, zejména prostřednictvím osvětových kampaní, a prohlubovat dialog a technickou spolupráci s příslušnými orgány a místními komunitami, které by se zaměřovaly na dopady obchodování s produkty získanými z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

10.  domnívá se, že pokroku v boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy je možné dosáhnout prostřednictvím nástrojů „měkkého“ práva; konstatuje však, že může být nezbytné přijmout legislativní opatření, aby byla zajištěna právní jistota a vytvořeny závazné předpisy; zdůrazňuje, že konkrétně v odvětví těžby dřeva již existují právní předpisy EU, jež stanoví povinnosti pro operátory, kteří nelegální produkty uvádějí na trh, a umožňují účinně bojovat proti obchodu s volně žijícími a planě rostoucími druhy;

11.  vyzývá Komisi, aby přijala opatření ke stanovení a provádění minimálních společných předpisů, pokud jde o definici trestné činnosti a sankcí v oblasti nezákonného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, v souladu s čl. 83 odst. 1 SFEU; naléhavě vyzývá členské státy, aby plně prováděly ustanovení směrnice 2008/99/ES o trestněprávní ochraně životního prostředí a stanovily přiměřené úrovně sankcí pro trestné činy poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy; zdůrazňuje, že je třeba řádně monitorovat provádění akčního plánu EU pro boj proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy a pravidelně Evropský parlament a Radu informovat o pokroku dosaženém do 31. července 2018 a provést jeho celkové hodnocení do roku 2020;

12.  vítá v této souvislosti závazek Komise, že v souladu s programem EU pro bezpečnost zahájí přezkum zaměřený na posouzení přiměřenosti a účinnosti politiky a legislativního rámce EU pro řešení trestné činnosti proti životnímu prostředí, zejména organizované trestné činnosti poškozující volně žijící a planě rostoucí druhy; vítá také závazek Komise, že Evropskému parlamentu a Radě podá do 31. července 2018 zprávu o průběžném pokroku při provádění akčního plánu a že do roku 2020 provede jeho celkové hodnocení;

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

60

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Právní upozornění - Ochrana soukromí