BETÆNKNING om EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter

18.10.2016 - (2016/2076(INI))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører for udtalelse: Catherine Bearder

Procedure : 2016/2076(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0303/2016
Indgivne tekster :
A8-0303/2016
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter

(2016/2076(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter" (COM(2016)0087),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om forbrydelser mod vilde dyr og planter[1],

–  der henviser til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), gennemført i EU ved Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed og Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97,

–  der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2015/451 af 6. marts 2015 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES)[2],

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention fra 2003 om bekæmpelse af korruption,

–  der henviser til De Forenede Nationers konvention fra 2000 om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet,

–  der henviser til konventionen om den biologiske mangfoldighed (CBD) og konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bernkonventionen),

–  der henviser til FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitets (UNODC's) rapport fra 2016 om kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter "World Wildlife Crime Report",

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 69/314 af 30. juli 2015 om bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter,

–  der henviser til FN's miljøsamlings resolution 2/14 om ulovlig handel med vilde dyr og planter og produkter deraf,

–  der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling for perioden 2015-2030,

–  der henviser til det internationale konsortium om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter (ICCWC), bestående af CITES, Interpol, UNODC, Verdensbanken og Verdenstoldorganisationen,

–  der henviser til den erklæring, der blev undertegnet på konferencen om ulovlig handel med vilde dyr og planter i London i 2014,

–  der henviser til Buckingham Palace-erklæringen fra 2016 om forebyggelse af ulovlig handel med vilde dyr i transportsektoren,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning[3], og til Europa-Kommissionens gennemførelsesrapport herom fra 2016,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)[4],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 605/2013 af 12. juni 2013 om ændring af Rådets forordning 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer[5] og Kommissionens forordning 206/2009 af 5. marts 2009[6], der tillader import af 20 kg fiskevarer til eget forbrug,

–  der henviser til den betydning, EU-Fiskerikontrolagenturet, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 768/2005, spiller for bekæmpelsen af ulovlig fangst og salg af akvatiske arter,

–  der henviser til direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet[7],

–  der henviser til Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver[8],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle[9],

–  der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21 maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter[10],

–  der henviser til den undersøgelse om kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter, der blev offentliggjort af Temaafdeling for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i marts 2016,

–  der henviser til Natura 2000-netværket, der omfatter vigtige yngle- og rasteområder for sjældne og truede arter samt nogle sjældne naturtyper, der er beskyttet i deres egen ret,

–  der henviser til rapporten om EU's forskningsprojekt 2014 om tiltag til bekæmpelse af miljøkriminalitet (EFFACE),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 12. februar 2016 om bekæmpelse af finansiering af terrorisme,

–  der henviser til rapporten fra generalsekretæren for De Forenede Nationers Kommission for Kriminalitetsforebyggelse og Strafferet af 4. marts 2003 med titlen "Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources" (ulovlig handel med beskyttede arter af vild flora og fauna og ulovlig adgang til genressourcer),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 20. juni 2016 om EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter,

–  der henviser til vurderingen af den hurtige indsats fra 2016 fra De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP) og Interpol med titlen "The Rise of Environmental Crime" (stigningen i miljøkriminaliteten),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, Fiskeriudvalget og Retsudvalget (A8-0303/2016),

A.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter er en organiseret international kriminalitet, som skønnes at have en værdi på omkring 20 mia. EUR om året, og som er steget på verdensplan i de senere år og er blevet en af de største og mest profitable former for organiseret kriminalitet på tværs af grænserne; der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter finansierer og er tæt forbundet med andre former for alvorlig og organiseret kriminalitet;

B.  der henviser til, at tabet af global biodiversitet er alvorligt, idet det svarer til den sjette bølge af masseudryddelse af arter;

C.  der henviser til, at den globale biodiversitet og økosystemtjenesterne er truet af ændringer i arealanvendelsen, ikkebæredygtig udnyttelse af naturressourcer, forurening og klimaforandringer, og at navnlig mange udryddelsestruede arter oplever større udfordringer end hidtil på grund af den hurtige urbanisering, levestedernes forsvinden og den ulovlige handel med vilde dyr og planter;

D.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter har store negative konsekvenser for biodiversiteten, bestående økosystemer, naturarven i oprindelseslandene, naturressourcerne og artsbevarelsen;

E.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter er en alvorlig og stigende trussel mod den globale sikkerhed, den politiske stabilitet, den økonomiske udvikling, de lokale indkomstmuligheder og retsstatsprincippet og derfor kræver en strategisk og koordineret EU-tilgang, som inddrager alle de berørte aktører;

F.  der henviser til, at det er afgørende for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling at få sat en stopper for den ulovlige handel med truede arter af flora og fauna og produkter fremstillet heraf;

G.  der henviser til, at CITES er en vigtig international aftale, der omfatter 35 000 dyre- og plantearter og har været gældende siden 1975, og som er undertegnet af 183 parter (herunder alle EU's medlemsstater og – siden juli 2015 – EU selv);

H.  der henviser til, at handels- og udviklingspolitikker blandt andet bør bidrage til at forbedre respekten for menneskerettigheder, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse;

I.  der henviser til, at "EU Trade in Wildlife Information Exchange" (EU-TWIX) siden 2005 har ført kontrol med den ulovlige handel med vilde dyr og planter gennem oprettelse af en database over beslaglæggelser samt kommunikationskanaler mellem embedsmænd på tværs af EU-landene;

J.  der henviser til, at manglen på opmærksomhed og politisk engagement gør det meget vanskeligt at bekæmpe den ulovlige handel med vilde dyr og planter effektivt;

K.  der henviser til, at EU's dagsorden om sikkerhed for 2015-2020 udpeger kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter som en form for organiseret kriminalitet, der skal løses på EU-plan ved at overveje yderligere strafferetlige sanktioner i hele EU ved hjælp af en gennemgang af eksisterende lovgivning om miljøkriminalitet;

L.  der henviser til, at operation COBRA III, der blev gennemført i maj 2015, var den største koordinerede internationale retshåndhævende operation rettet mod ulovlig handel med truede arter nogen sinde, og at den resulterede i 139 arrestationer samt mere end 247 beslaglæggelser, der omfattede elfenben, medicinske planter, horn fra næsehorn, skældyr, palisander, skildpadder og mange andre plante- og dyrearter;

M.  der henviser til, at efterspørgslen efter ulovlige produkter, der stammer fra vilde dyr og planter, på bestemmelsesmarkederne fremmer korruption gennem hele kæden for ulovlig handel med vilde dyr og planter;

N.  der henviser til, at EU er et betydningsfuldt bestemmelsesmarked og en væsentlig transitrute for ulovlig handel med vilde dyr og planter, men også en kilde til ulovlig handel med visse truede europæiske arter af flora og fauna;

O.  der henviser til, at en resolution fra FN's Kommission for Kriminalitetsforebyggelse og Strafferet (CCPCJ) fra april 2013, godkendt af FN's Økonomiske og Sociale Råd den 25. juli 2013, opfordrer medlemsstaterne til at klassificere ulovlig handel med beskyttede arter af vild fauna og flora som en alvorlig forbrydelse, når der er organiserede kriminelle grupper involveret, og dermed placere denne handel på samme niveau som menneskehandel og narkotikasmugling;

Generelle bemærkninger

1.  glæder sig over Kommissionens handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter, som understreger behovet for koordinerede tiltag til at gøre noget ved årsagerne til ulovlig handel med vilde dyr og planter, til at gennemføre og håndhæve eksisterende regler effektivt og til at styrke det globale samarbejde mellem oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene;

2.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenesten samt EU-agenturerne Europol og Eurojust til at anerkende, at kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter er en alvorlig og stigende trussel, og behandle den som en sag af største politiske vigtighed; understreger behovet for samlede og koordinerede tilgange på tværs af politikområder, herunder handel, udvikling, udenrigspolitik, transport og turisme samt retlige og indre anliggender;

3.  understreger, at kortlægning og tildeling af tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer er afgørende for gennemførelsen af handlingsplanen; understreger behovet for at sørge for tilstrækkelige finansielle ressourcer i EU-budgettet og de nationale budgetter for at sikre effektiv gennemførelse af denne plan;

4.  anerkender handlingsplanens vigtige betydning, men understreger, at den har mangler for så vidt angår inddragelse af akvatiske arter;

5.  insisterer på fuldstændig og rettidig gennemførelse af alle elementer i handlingsplanen, som en afspejling af det akutte behov for at standse den ulovlige og uholdbare praksis og forhindre yderligere tilbagegang for arterne; opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet og Rådet årlige skriftlige opdateringer om gennemførelsen og udarbejde en detaljeret overvågnings- og evalueringsplan til at måle fremskridtene, herunder de foranstaltninger, medlemsstaterne træffer;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at øge beskyttelsen af målarternes levesteder og understreger, at der bør sikres øget beskyttelse af områder, der er udpeget som sårbare maritime økosystemer, økologisk eller biologisk signifikante havområder og Natura 2000-områder;

7.  opfordrer Kommissionen til at oprette et særligt koordinatorkontor for ulovlig handel med vilde dyr og planter efter den model, der anvendes til at bekæmpe menneskehandel, med henblik på at sikre en fælles indsats fra forskellige tjenestegrene i Kommissionen og medlemsstaterne;

8.  minder Kommissionen om, at mange akvatiske arter også er i fare for at uddø, hvilket vil påvirke bæredygtigheden af mange økosystemer;

9.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til yderligere at udvikle videnskabelige undersøgelser om teknologiske tilpasninger af fiskeriudstyr med henblik på at undgå tilsigtede fangster, i betragtning af at en række arter, herunder skildpadder, er truede af både utilsigtede fangster og ulovlig handel med vilde dyr og planter;

Forebyggelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og bekæmpelse af de grundlæggende årsager hertil

10.  opfordrer til, at EU, tredjelande, berørte parter og civilsamfundet gennemfører en række målrettede og koordinerede bevidstgørelseskampagner med henblik på at mindske efterspørgslen relateret til ulovlig handel med produkter, der stammer fra vilde dyr og planter, gennem reelle og varige individuelle og kollektive adfærdsmæssige forandringer; anerkender den rolle, som civilsamfundsorganisationer kan spille med hensyn til at støtte handlingsplanen;

11.  opfordrer EU til at støtte initiativer, der fremmer udviklingen af alternative bæredygtige indkomstmuligheder for lokalsamfund på landet, der er tæt på de vilde dyr og planter, hvilket vil øge de lokale fordele ved bevarelsesforanstaltninger, minimere konflikter mellem mennesker og vilde dyr og planter samt fremme disse dyr og planter som en værdifuld indtægtskilde for lokalsamfundene; mener, at sådanne initiativer – såfremt de tages i samråd med de pågældende lokalsamfund – vil øge opbakningen til bevarelsen og bidrage til genopretning, bevarelse og bæredygtig forvaltning af bestande af vilde dyr og planter og deres levesteder;

12.  understreger, at beskyttelse af vilde dyr og planter skal være et centralt element i EU's globale fattigdomsreduktionsstrategier, og opfordrer til foranstaltninger, der gør lokalsamfund i stand til at drage direkte fordel af at engagere sig i, at beskyttelsen at vilde dyr og planter inkluderes i de forskellige samarbejdsaftaler, der forhandles med tredjelande;

13.  minder Kommissionen om, at ulovlig handel med akvatiske arter også påvirker den økonomiske udvikling i kystsamfundene og den miljømæssige bæredygtighed af vores farvande;

14.  opfordrer EU til som et hasteanliggende at gribe ind over for korruption og gøre noget ved manglerne i de internationale forvaltningsforanstaltninger gennem hele kæden for ulovlig handel med vilde dyr og planter; opfordrer EU og dets medlemsstater til at samarbejde med partnerlande via FN's konvention mod korruption og andre fora med henblik på at løse problemet på oprindelses-, transit- og bestemmelsesmarkederne; opfordrer alle medlemsstaterne til fuldt ud at overholde og effektivt at gennemføre bestemmelserne i FN's konvention mod korruption; glæder sig over det internationale engagement i kampen mod korruption i henhold til artikel 10 i FN's Generalforsamlings resolution 69/314 af juli 2015;

15.  anerkender behovet for at yde bistand, vejledning og uddannelse til myndigheder i oprindelses-, transit- og destinationslandene om undersøgende, håndhævende og retlige procedurer på lokalt, regionalt og nationalt plan; understreger, at der er behov for at koordinere disse bestræbelser på en effektiv måde blandt alle de agenturer, der er involveret i dette arbejde; opfordrer EU til at støtte udvekslingen af bedste praksis og sørge for, at der er adgang til specialiseret udstyr og ekspertise, hvor det er nødvendigt;

16.  noterer sig Rådets konklusioner om EU's handlingsplan af 20. juni 2016 om ulovlig handel med vilde dyr og planter, der anerkender, at kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter er en alvorlig og voksende trussel mod biodiversitet og mod miljøet men også mod den globale sikkerhed, retsstaten, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling; beklager dybt medlemsstaternes manglende klare tilsagn; understreger, at medlemsstaterne spiller en afgørende rolle i en fuldstændig og sammenhængende gennemførelse af handlingsplanen på nationalt plan og i opfyldelsen af målene heri;

17.  opfordrer indtrængende regeringerne i de forsynende lande til: i) at forbedre retsstatsforholdene og skabe effektive foranstaltninger med afskrækkende virkning ved at styrke den strafferetlige efterforskning, retsforfølgelse og domfældelse, ii) at indføre strengere love, hvori ulovlig handel med vilde dyr og planter betragtes som en "alvorlig forbrydelse", der fortjener samme opmærksomhed og straffes med samme alvor som andre former for grænseoverskridende organiseret kriminalitet, iii) at tildele flere ressourcer til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter, navnlig for at styrke retshåndhævelse, kontrol med handlen, overvågning samt sporing og beslaglæggelse i tolden, og iv) at forpligte sig til en nultolerancepolitik over for korruption;

En effektivisering af gennemførelsen og håndhævelsen

18.  opfordrer medlemsstaterne til at opstille handlingsplaner mod ulovlig handel med vilde dyr og planter med beskrivelse af håndhævelsesforanstaltninger og sanktioner og til at offentliggøre og udveksle oplysninger om beslaglæggelser og arrestationer med relation til kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter for at sikre konsekvens og harmoniserede tilgange medlemsstaterne imellem; støtter etableringen af en mekanisme til at forsyne Kommissionen med regelmæssige opdateringer af data og oplysninger om beslaglæggelser og anholdelser i medlemsstaterne og fremme udvekslingen af bedste praksis;

19.  insisterer på vigtigheden af en fuldstændig gennemførelse og håndhævelse af EU's forordninger om handel med vilde dyr og planter;

20.  foreslår, at sanktionerne for ulovlig handel med vilde dyr og planter, navnlig i områder med sårbare marine økosystemer eller områder i Natura 2000-nettet, skal være tilstrækkeligt strenge til at afskrække potentielle lovovertrædere;

21.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at håndhævende myndigheder, anklagemyndigheder og nationale domstole har de nødvendige finansielle og menneskelige ressourcer samt den relevante ekspertise til at bekæmpe kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter; opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at forøge deres bestræbelser på at uddanne alle de relevante agenturer og institutioner og øge deres opmærksomhed på området;

22.  glæder sig over bestræbelserne fra EU-netværket til gennemførelse og håndhævelse af miljølovgivning (IMPEL), Det europæiske netværk af offentlige anklagere for miljøet (ENPE), EU's forum for dommere på miljøområdet (EUFJE) og netværket af politifolk, der fokuserer på bekæmpelse af miljøkriminalitet (EnviCrimeNet);

23.  bemærker inddragelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter i EU's dagsorden om sikkerhed 2015-2020, hvilket er en anerkendelse af, at den ulovlige handel med vilde dyr og planter truer biodiversiteten i oprindelsesregionerne, den bæredygtige udvikling og den regionale stabilitet;

24.  foreslår, at medlemsstaterne investerer indtægterne fra bøder for ulovlig handel med vilde dyr og planter i foranstaltninger til beskyttelse og bevarelse af vild flora og fauna;

25.  opfordrer til markant at ændre indsamlingen af efterretninger, lovgivningen og retshåndhævelsen samt bekæmpelsen af korruption i forbindelse med ulovlig handel med vilde dyr og planter i EU's medlemsstater og andre bestemmelses- og transitlande; opfordrer derfor Kommissionen til at være meget opmærksom på disse aspekter af forvaltningen og overvågningen af håndhævelsen af internationale standarder i relation til ulovlig handel med vilde dyr og planter;

26.  understreger, at en harmonisering af politikker og retlige rammer med hensyn til forbrydelser mod vilde dyr og planter er særlig vigtig for at undgå såkaldt "migration" af kriminelle netværk, der beskæftiger sig med vilde dyr og planter;

27.  understreger behovet for bedre samarbejde mellem agenturer og for fungerende og rettidig deling af data mellem gennemførelses- og håndhævelsesagenturer på nationalt plan og EU-plan; opfordrer til oprettelse af strategiske håndhævelsesnetværk på både EU-plan og medlemsstatsplan med henblik på at fremme og forbedre dette samarbejde; opfordrer alle medlemsstaterne til at oprette enheder for kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter for at lette gennemførelsen på tværs af de forskellige agenturer;

28.  opfordrer medlemsstaterne til løbende at forsyne Europol med relevante oplysninger og data; opfordrer indtrængende Europol til at tage kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter med i betragtning i den næste EU-trusselsvurdering af grov og organiseret kriminalitet (SOCTA); opfordrer til oprettelse af en specialiseret enhed i Europol for kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter med tværnationale beføjelser og ansvar og tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer til at sikre centraliserede oplysninger og analyser samt koordinerede strategier for håndhævelse og undersøgelser;

29.  opfordrer Kommissionen til at fremme EU-TWIX-systemet som et afprøvet og velfungerende værktøj for medlemsstaterne til at dele data og oplysninger og til at sikre langsigtede finansielle forpligtelser til det; mener, at civilsamfundsorganisationer kan spille en vigtig rolle i kontrollen med håndhævelsen og indberetningen af forbrydelser mod vilde dyr og planter; opfordrer til yderligere samarbejde fra EU's og medlemsstaternes side til støtte for sådanne bestræbelser fra NGO'ers side;

30.  noterer sig forbindelserne mellem kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter og andre former for organiseret kriminalitet, herunder hvidvaskning af penge og finansieringen af militante grupperinger og terrorgrupper, og mener, at internationalt samarbejde for bekæmpelse af ulovlige finansielle strømme bør være en prioritet; opfordrer EU og medlemsstaterne til at anvende alle relevante instrumenter, herunder samarbejde med den finansielle sektor, og til at overvåge og gennemføre forskning vedrørende effekterne af nyopdukkede finansielle produkter og praksisser, der er involveret i denne aktivitet;

31.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet og til at indføre passende niveauer af sanktioner for kriminalitet, der involverer vilde dyr og planter; er bekymret over, at visse medlemsstater endnu ikke har gennemført direktivet fuldt ud, og opfordrer Kommissionen til at vurdere gennemførelsen i hver enkelt medlemsstat, særlig for så vidt angår sanktioner, og til at yde vejledning; opfordrer Kommissionen til at gennemgå direktiv 2008/99/EF, navnlig for så vidt angår dets effektivitet med hensyn til bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter, inden for den tidsfrist, der er fastsat i EU's dagsorden om sikkerhed, og til at fremsætte et forslag om at revidere det efter behov; opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at fastsætte og gennemføre fælles minimumsregler vedrørende definitionen af strafbare handlinger og sanktioner i forbindelse med ulovlig handel med vilde dyr og planter i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF om kriminalitet af særlig grov karakter, der har en grænseoverskridende dimension;

32.  mener, at den toldmæssige dimension af handlingsplanen bør fremhæves yderligere, såvel for så vidt angår samarbejde med partnerlande som for en bedre og mere effektiv gennemførelse inden for Unionen; ser derfor frem til Kommissionens 2016-evaluering af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's nuværende retlige ramme og anmoder om, at denne evaluering også kommer til at omfatte en vurdering af toldprocedurerne;

33.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til effektivt at gennemføre og overholde FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet (UNTOC) som grundlag for internationale tiltag og gensidig retlig bistand og som et vigtigt skridt i retning af en fælles koordineret tilgang til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter; beklager i denne forbindelse dybt, at elleve medlemsstater endnu ikke har implementeret UNTOC; opfordrer de pågældende medlemsstater til at implementere konventionen hurtigst muligt;

34.  mener, at bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter kræver konsekvente, effektive og afskrækkende strafferetlige sanktioner; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at definere ulovlig handel med vilde dyr og planter som grov kriminalitet i overensstemmelse med artikel 2, litra b, i FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet;

35.  erkender, at der er behov for vejledning om retsforfølgelse og domfældelse for medlemsstaternes domstole og anklagere og behov for uddannelse af toldmyndigheder og retshåndhævende embedsmænd ved indrejsesteder til EU; anser UNEP's "Global Judges Programme" og "Green Customs Initiative"-partnerskab for modeller til efterfølgelse;

36.  opfordrer Kommissionen, de relevante EU-agenturer og medlemsstaterne til at anerkende omfanget af ulovlig handel med vilde dyr og planter på internettet og til at opbygge kapacitet inden for enheder til bekæmpelse af miljøkriminalitet og toldenheder, samarbejde med enheder til bekæmpelse af cyberkriminalitet og samarbejdsaftaler med civilsamfundsorganisationer med henblik på at sikre, at der findes kanaler, der kan udløse støtte fra grænseoverskridende enheder, der er specialiseret i cyberkriminalitet;

37.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at samarbejde med operatørerne bag sociale medieplatforme, søgemaskiner og platforme til e-handel om problemet med ulovlig handel med vilde dyr og planter via internettet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke kontrolforanstaltningerne og udarbejde politikker til at bekæmpe potentielle ulovlige aktiviteter på internettet; opfordrer med dette for øje Kommissionen til at udarbejde retningslinjer om, hvordan problemet med kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter via internettet skal løses på EU-plan;

38.  opfordrer EU's og medlemsstaternes håndhævelsesorganer til at kortlægge og overvåge mønstre i andre former for alvorlig og organiseret kriminalitet, som f.eks. menneskehandel, for at bidrage til forebyggelsestiltag og undersøgelse af uregelmæssigheder i forsyningskæden i forbindelse med bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter, f.eks. mistænkelige forsendelser og finansielle transaktioner;

39.  glæder sig over den kendsgerning, at EU for første gang optrådte som part i CITES, da det deltog i COP17, og over, at EU og medlemsstaterne udviser et stærkt engagement og yder betydelig finansiel støtte til CITES;

40.  glæder sig over UNEP's ekspertrevisionsproces, der har formål at skabe en internationalt anerkendt definition af miljøkriminalitet; bemærker i denne forbindelse, at de juridiske grænser mellem forskellige former for miljøkriminalitet til tider er uklare, hvilket kan mindske mulighederne for effektiv retsforfølgelse og straf;

Styrkelse af det globale partnerskab

41.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere dialogen og samarbejdet med oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene i kæden for ulovlig handel med vilde dyr og planter med henblik på at tilbyde dem teknisk og økonomisk bistand og diplomatisk støtte; mener, at EU må handle på internationalt plan for at støtte tredjelande i deres indsats for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og skal bidrage til den videre udvikling af den relevante lovgivning gennem bilaterale og multilaterale aftaler;

42.  understreger, at den vidt udbredte korruption, institutionelle svagheder, statsforfald, dårlig ledelse og svage sanktioner for kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter er store udfordringer, som skal tages op, hvis den ulovlige handel med vilde dyr og planter på tværs af grænserne skal bekæmpes effektivt; opfordrer indtrængende EU til at støtte udviklingslandene i deres bestræbelser på at mindske incitamenter til krybskytteri ved at øge de økonomiske muligheder og fremme god regeringsførelse og retsstatsprincippet;

43.  opfordrer EU-institutionerne, medlemsstaterne og alle berørte stater til mere systematisk at undersøge forbindelsen mellem ulovlig handel med vilde dyr og planter og regionale konflikter eller terrorisme;

44.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at oprette en trustfond eller en lignende facilitet, jf. artikel 187, i den ændrede finansforordning vedrørende Unionens almindelige budget, med det formål at sikre beskyttede områder og bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter og krybskytteri som led i handlingsplanen mod handel med vilde dyr og planter;

45.  opfordrer EU til at øge den finansielle og tekniske støtte, som ydes gennem instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) og Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), der sigter mod at hjælpe udviklingslandene med at gennemføre nationale bestemmelser om vilde dyr og planter i overensstemmelse med CITES' henstillinger, især for dem, der ikke råder over tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve lovgivningen og retsforfølge smuglere;

46.  opfordrer Kommissionen til at overveje, om der inden for rammerne af partnerskabsinstrumentet kan ydes finansiering til initiativer med henblik på at mindske efterspørgslen efter ulovlige produkter fra vilde dyr og planter på de vigtigste markeder i overensstemmelse med prioritet 1 i handlingsplanen; påpeger, at en inddragelse af civilsamfundet i overvågningsstrukturerne i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler kan yde et væsentligt bidrag i denne henseende;

47.  understreger betydningen af, at man inden for rammerne af det strategiske partnerskab mellem EU og Kina drøfter det følsomme spørgsmål om den voksende efterspørgsel efter produkter fra vilde dyr og planter som elfenben, næsehornshorn og tigerknogler, som udgør en reel trussel mod de pågældende arters bevarelse og biodiversiteten generelt;

48.  opfordrer Kommissionen til at inkludere bindende og retskraftige kapitler om bæredygtig udvikling i alle EU's handelsaftaler og -forhandlinger med specifik henvisning til at standse den ulovlige handel med vilde dyr og planter i alle økonomiske sektorer, og opfordrer Kommissionen til at inddrage analyser af disse bestemmelser i sine gennemførelsesrapporter; opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremhæve gennemførelsen af CITES og foranstaltninger mod kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter i handelsordningen GSP+;

49.  bemærker, at korruption er en af de vigtigste katalysatorer og medvirkende faktorer til ulovlig handel med vilde dyr og planter og produkter fra disse; glæder sig over tilsagnet i Kommissionens strategi "Handel for alle" om at inkludere ambitiøse anti-korruptionsbestemmelser til tackling af de direkte og indirekte følger af både korruption og ulovlig handel med vilde dyr og planter i alle fremtidige handelsaftaler; opfordrer derfor Kommissionen til at være yderst opmærksom på forvaltnings- og overvågningsfacetterne af håndhævelsen af internationale standarder med relation til ulovlig handel med vilde dyr og planter;

50.  opfordrer EU til inden for rammerne af WTO at undersøge, hvordan globale handels- og miljømæssige regelsæt kan støtte hinanden bedre, navnlig i forbindelse med det igangværende arbejde med at styrke sammenhængen mellem WTO og multilaterale miljøaftaler samt i lyset af aftalen om handelslettelser, som åbner nye muligheder for samarbejde mellem toldmyndigheder, embedsmænd med ansvar for vilde dyr og planter og embedsmænd med ansvar for handel, navnlig i udviklingslandene; mener, at det bør undersøges, om der er yderligere muligheder for samarbejde mellem WTO og CITES, navnlig for så vidt angår tilbud om teknisk assistance og kapacitetsopbygning vedrørende handels- og miljøanliggender til embedsmænd fra udviklingslandene;

51.  understreger den centrale rolle, som internationalt samarbejde spiller mellem alle aktører i håndhævelseskæden; opfordrer EU og medlemsstaterne til fortsat at støtte det internationale konsortium om bekæmpelse af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter (ICCWC); ser positivt på enhver form for forøgelse af denne støtte, herunder i form af finansielle midler og specialiseret ekspertise, med henblik på at fremme kapacitetsopbygning, promovere udveksling af oplysninger og efterretninger og støtte håndhævelse og overholdelse; opfordrer Kommissionen til at benytte ICCWC-indikatorer til at evaluere effektiviteten af EU-finansiering til tredjelande til at støtte indsatsen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter og til at lette en ensartet og pålidelig vurdering af udviklingsmidlerne;

52.  glæder sig over internationale retshåndhævende operationer som Operation COBRA III, der fører til mange beslaglæggelser af ulovlige produkter, der stammer fra vilde dyr og planter, arrestationer af personer, der ulovligt handler med vilde dyr og planter, og som øger opmærksomheden omkring ulovlig handel med vilde dyr og planter som alvorlig organiseret kriminalitet;

53.  opfordrer medlemsstater til at styrke CITES-budgettet, så organisationen kan udvide sine overvågningsaktiviteter og artsbetegnelser; beklager i den forbindelse, at seks medlemsstater stadig har udestående betalinger fra årene 1992-2015 til CITES;

54.  glæder sig også over, at EU's handlingsplan yder et vigtigt bidrag til målene for bæredygtig udvikling, som blev fastsat i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af statslederne på et FN-topmøde i september 2015;

EU som målmarked, oprindelsessted og transitpunkt

55.  bemærker, at CITES, EU's forordning om træ og EU's IUU-rammebestemmelser er vigtige værktøjer til regulering af den internationale handel med vilde dyr og planter; er imidlertid bekymret over den manglende reelle håndhævelse og gennemførelse og opfordrer medlemsstaterne til at optrappe deres fælles og koordinerede bestræbelser på at sikre en effektiv gennemførelse; er endvidere bekymret over huller i de gældende lovgivningsmæssige rammer med hensyn til arter og aktører; opfordrer derfor EU til at revidere de eksisterende lovgivningsmæssige rammer med henblik på at supplere dem med et forbud mod tilgængeliggørelse og markedsføring, transport, erhvervelse og besiddelse af vilde dyr og planter, der er fældet ulovligt, eller som handles ulovligt i tredjelande; mener, at en sådan lovgivning ville kunne harmonisere EU's eksisterende rammer, og at de grænseoverskridende konsekvenser af en sådan lovgivning kunne spille en central rolle i arbejdet med at mindske den globale ulovlige handel med vilde dyr og planter; understreger i den forbindelse, at en sådan lovgivning skal sikre fuld gennemsigtighed vedrørende eventuelle handelsforbud med arter på baggrund af deres ulovlige status i et tredjeland med henblik på at sikre juridisk sikkerhed for personer, der er involveret i lovlig handel;

56.  understreger, at trofæjagt har bidraget til omfattende fald i bestande af truede dyrearter opført i CITES-bilag I og II, og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at anlægge en forsigtighedstilgang til import af jagttrofæer fra arter, der er beskyttet under EU's forordninger om handel med vilde dyr og planter, og til at støtte en yderligere styrkelse af EU's retlige bestemmelser, der regulerer import af jagttrofæer til EU's medlemsstater, samt til at kræve tilladelse til import af trofæer fra alle de arter, der er opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97;

57.  glæder sig over Buckingham Palace-erklæringen fra 2016, i hvilken signatarer fra luftfartsselskaber, rederier, havneoperatører, toldagenturer, mellemstatslige organisationer og velgørenhedsorganisationer til bevarelse af truede dyrearter forpligter sig til at hæve standarderne i hele transportsektoren med fokus på informationsdeling, uddannelse af medarbejdere, teknologiske forbedringer og ressourcedeling på tværs af selskaber og organisationer i hele verden; opfordrer alle parter til fuldt ud at opfylde deres forpligtelser under erklæringen; opfordrer medlemsstater til at fremme frivillige forpligtelser svarende til dem under Buckingham Palace-erklæringen i andre sektorer, navnlig den finansielle sektor og inden for e-handel;

58.  opfordrer til et fuldstændigt og omgående forbud på EU-plan mod handel, eksport eller reeksport inden for EU og til destinationer uden for EU af elfenben, herunder elfenben fra før konventionens ikrafttrædelse, og næsehornshorn; opfordrer til, at der oprettes en mekanisme til vurdering af behovet for tilsvarende restriktioner for andre udryddelsestruede arter;

59.  konstaterer, at EU-forordningen om forebyggelse, afværgelse og standsning af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) har haft en virkning, men insisterer på, at gennemførelsen bør være mere konsekvent for at sikre, at ingen ulovlige fisk kommer ind på det europæiske marked; foreslår, at EU's medlemsstater fører en mere konsekvent og effektiv kontrol med fangstdokumentation (fangstattester) og forsendelser (navnlig fra lande, der vurderes som højrisikolande) for at sikre, at fiskene er blevet fanget lovligt;

60.  fremhæver betydningen af at sikre, at den private sektor deltager i kampen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter, gennem selvregulering og gennem virksomhedernes sociale medansvar; mener, at sporbarhed i forsyningskæden er af afgørende vigtighed for lovlig og bæredygtig handel, hvad enten den er kommerciel eller ikke-kommerciel; fremhæver behovet for samarbejde og koordinering på internationalt plan såvel som mellem den offentlige og private sektor og opfordrer til, at EU styrker de eksisterende kontrolinstrumenter, herunder anvendelsen af sporbarhedsmekanismer; mener, at transportsektoren bør spille en afgørende rolle, for eksempel ved at gennemføre et system for tidlig varsling; bemærker den vigtige rolle, som offentlig-private-partnerskaber kan spille i denne forbindelse;

61.  opfordrer til, at medlemsstaterne ud over den grænsekontrol, som kræves i henhold til forordning (EF) nr. 338/97, indfører et nationalt tilsyn med overholdelsen med regelmæssig kontrol af erhvervsdrivende og personer med tilladelser, f.eks. dyrehandlere, opdrættere, forskningscentre og planteskoler, og herunder overvågning af fag såsom mode, kunst, medicin og catering, der kan anvende ulovlige dele af planter og dyr;

62.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for øjeblikkelig konfiskation af eventuelle tilbageholdte eksemplarer og pleje og genudsættelse af tilbageholdte eller konfiskerede levende eksemplarer i dyreredningscentre, der er egnede til modtagelse af de pågældende arter; opfordrer Kommissionen til at yde råd og vejledning for at sikre, at alle redningscentre for vilde dyr og planter, der anvendes af medlemsstaterne, har en tilstrækkelig standard; opfordrer endvidere EU og medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig finansiering til dyreredningscentre.

63.  opfordrer medlemsstaterne til at vedtage nationale planer for håndtering af levende konfiskerede arter, der er i overensstemmelse med bilag 3 til CITES-konferencens resolution 10.7 (Rev. CoP15); understreger, at medlemsstaterne bør rapportere om alle tilbageholdte levende eksemplarer til EU-TWIX, og at der bør offentliggøres årlige sammenfattende rapporter, samt at medlemsstaterne bør sikre, at uddannelsen af retshåndhævende embedsmænd omfatter velfærds- og sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af levende dyr; opfordrer EU og medlemsstaterne til at forpligte sig til passende finansiel støtte til redningscentre for vilde dyr og planter;

64.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje en ordning med en "positivliste" over arter, således at eksotiske dyrearter vurderes objektivt og i henhold til videnskabelige kriterier, for så vidt angår om de er sikre, og om de er egnede til at blive handlet og holdt som kæledyr;

°

°  °

65.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0031.
  • [2]  EUT L 75 af 19.3.2015, s. 1.
  • [3]  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 23.
  • [4]  EUT L 286 af 29.10.2008, s. 1.
  • [5]  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 1.
  • [6]  EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1.
  • [7]  EUT L 328 af 6.12.2008, s. 28.
  • [8]  EUT L 94 af 9.4.1999, s. 24.
  • [9]  EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7.
  • [10]  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.

BEGRUNDELSE

På Verdensnaturdagen i 2015 sagde FN's generalsekretær Ban Ki-moon: "Det er på tide at tage kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter alvorligt". Det var et enkelt, men kontant budskab om, at ulovlig handel med vilde dyr og planter udgør en alvorlig og voksende trussel ikke blot for overlevelsen af talrige arter af flora og fauna, men også for retsstaten, menneskerettighederne, den globale styring, lokalsamfunds velfærd og vigtigst af alt verdens økosystemers overlevelse.

Handel med vilde dyr og planter er blevet en ulovlig milliardindustri domineret af organiserede kriminelle grupper. Risikoen for opdagelse er lav, og den finansielle belønning er høj, hvilket tiltrækker kriminelle bander til at forsøge sig med at udnytte ulovligt fangede og fjernede vilde dyr og planter til at finansiere deres kriminelle aktiviteter.

Bestræbelserne på at dæmme op for bredere miljømæssige forbrydelser bliver særlig vigtige som reaktion på trusler mod fred og sikkerhed. I hele verden involverer ikkestatslige væbnede grupper, terrorgrupper og andre sig i stigende grad i miljøkriminalitet og lever godt af udnyttelsen af naturressourcer, da dette er lettere at udnytte end indkomst, der hidrører fra andre former for udnyttelse, f.eks. smugling af narkotika, cigaretter eller migranter.

Den Europæiske Union er en vigtig aktør både i bekæmpelsen af kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter og som et af de store bestemmelsessteder for ulovlige produkter fra vilde dyr og planter samt som transitpunkt og ofte oprindelsessted for ulovlig handel med vilde dyr og planter, navnlig mellem Afrika, Asien og Latinamerika, men også inden for EU selv.

Handlingsplanen er et led i EU's svar på FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, navnlig mål 15 for bæredygtig udvikling, som opfordrer til en øjeblikkelig indsats for at sætte en stopper for krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter, og til at imødegå problemet med såvel efterspørgsel som udbud af ulovlige produkter, der stammer fra vilde dyr og planter;

Fra 2016 til 2020 vil handlingsplanen styrke EU's rolle i den globale kamp mod ulovlig handel med vilde dyr og planter ved hjælp af et sæt prioriteter: forebyggelse, håndhævelse, samarbejde samt anerkendelse af EU som målmarked, og som oprindelsessted og transitpunkt for produkter, der stammer fra vilde dyr og planter.

Den første prioritet i handlingsplanen er at forhindre ulovlig handel med vilde dyr og planter og gøre noget ved de dybereliggende årsager. Et afgørende skridt i denne retning vil for EU være at nedbringe efterspørgslen efter og udbuddet af ulovlige produkter, der stammer fra vilde dyr og planter, på globalt plan ved hjælp af de værktøjer, der er til rådighed: CITES-rammerne, bevidstgørelseskampagner, som tager fat om det alvorlige problem med korruption i forsyningskæden, og udvikling af den kapacitet, som oprindelseslandenes håndhævelsesorganer og naturopsynsmænd – som bekæmper ulovlig handel med vilde dyr og planter på lokalt plan – råder over.

Den anden prioritet i handlingsplanen er at sikre en effektiv gennemførelse og håndhævelse af de eksisterende regler til bekæmpelse af organiseret kriminalitet i forbindelse med vilde dyr og planter. Som det ser ud i øjeblikket forsyner medlemsstaterne ikke håndhævelsesorganerne, Europol og Eurojust, med tilstrækkelige oplysninger og data om beslaglæggelser, hvilket stærkt begrænser deres evne til at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter på tværs af grænserne. De sanktioner, som personer, der ulovligt handler med vilde dyr og planter, bliver pålagt, modsvarer heller ikke forbrydelsens alvor. EU's medlemsstater bør indføre faste og harmoniserede sanktioner for personer, der dømmes for ulovlig handel med vilde dyr og planter. EU er nødt til at undersøge muligheden for at indføre lovgivning, der forbyder import, handel og reeksport af arter, der er beskyttede i deres oprindelseslande. Den amerikanske miljølov "Lacey Act" er et eksempel på en sådan lovgivning. CITES er ganske vist et nyttigt redskab til regulering af ulovlig handel med vilde dyr og planter og beskyttelse af truede arter, men konventionen omfatter ikke alle kritisk truede arter, ligesom den heller ikke er i stand til at reagere hurtigt nok på skiftende omstændigheder og derfor gør det let for kriminelle at udnytte smuthuller.

Den tredje prioritet er at styrke det globale partnerskab af oprindelses-, forbrugs- og transitlande mod ulovlig handel med vilde dyr og planter. For at kunne gøre dette er det vigtigt at give politisk støtte og teknisk bistand til de vigtigste oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. EU er også nødt til at benytte sin økonomiske magt til at indsætte klausuler i nuværende og fremtidige handelsaftaler om behovet for at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter. Stillehavspartnerskabsaftalen (TPP-frihandelsaftalen) mellem USA og elleve lande omkring Stillehavet omfattede miljøbestemmelser til at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter; De er ufuldstændige, men udgør dog en politisk erklæring om, at biodiversitet bør tages i betragtning i forbindelse med handelsforbindelser. Dette bør være en model, der bruges som grundlag for nye EU-handelsforhandlinger.

Endelig er EU i sig selv et meget aktivt marked for handel med ulovlige produkter, der stammer fra vilde dyr og planter. Det er ikke kun et transitpunkt og målmarked for handel, det er også en kilde til ulovlige produkter, der stammer fra vilde dyr og planter, der er beskyttet i henhold til EU-retten. Medlemsstaterne er nødt til at gribe ind over for den interne handel med ulovligt indsamlede vilde dyr og planter, der sælges som legale varer, som f.eks. blomster, møbler og eksotiske kæledyr. EU's medlemsstater må også overveje at opdatere og forbedre deres dyrevelfærds- og -redningscentre, således at de bliver i stand til at håndtere den lange række arter, der beslaglægges ved grænseovergange og andre steder i EU.

I sidste ende er et fælles ansvar for EU's medlemsstater at leve op til denne udfordring, og standse den hurtige tilbagegang inden for nogle af verdens mest værdsatte arter. Ved at gøre dette vil vi ikke blot bevare biodiversiteten for de kommende generationer, men også forbedre og styrke EU's sikkerhedsramme, forbedre lokalbefolkningers liv og fremme en bæredygtig udvikling og styrkelse af retsstaten.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (12.9.2016)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om EU-handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter
(2016/2076(INI))

Ordfører for udtalelse: Brian Hayes

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at ca. 70 % af verdens fattige lever i landdistrikter, og at deres indtægtskilder er direkte afhængige af biodiversitet; der henviser til, at beskyttelse af biodiversitet derfor er vigtigt for et bæredygtigt livsgrundlag og en udvikling til gavn for de fattigste; der henviser til, at inddragelsen af lokalsamfund omvendt kan være afgørende for, at en sådan beskyttelse bliver vellykket;

B.  der henviser til, at den globale biodiversitet og økosystemtjenesterne er truet på grund af ændringer i arealanvendelsen, ikke-bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og forurening og klimaændringer; der henviser til, at navnlig mange truede arter står over for større udfordringer end tidligere som følge af den hurtige urbanisering, tab af levesteder og ulovlig handel med vilde dyr og planter;

C.  der henviser til, at EU's deltagelse som juridisk enhed i dette system for beskyttelse af arter nødvendigvis vil konsolidere den fremtrædende og ansvarlige rolle, EU har påtaget sig i indsatsen for at fremme bæredygtighed;

D.  der henviser til, at aktiviteter forbundet med forvaltning af naturressourcer og illegal handel med nær tilknytning til offentlig styring og sikkerhedsmæssige begrænsninger udgør den fjerdestørste form for international kriminalitet i årlig omsætning;

E.  der henviser til, at årsagerne til de fleste konflikter ligger i udnyttelsen af naturrigdomme eller ulovlig handel med dyr, som bringer lokalsamfund, biodiversitet, flora og fauna i fare;

F.  der henviser til, at konflikter mellem mennesker og dyr, som skyldes tab af levesteder og menneskers voksende behov, udgør en alvorlig trussel mod mange arters overlevelse i forskellige dele af verden; der henviser til, at skovrydning og skovforringelse primært skyldes udvidelsen af landbrugsjord og intensiv fældning af tømmer, brænde og andre skovprodukter samt overgræsning; der henviser til, at vilde dyr, der kommer i kontakt med mennesker, ofte bliver dræbt eller indfanget; der henviser til, at det kan være yderst farligt at konfrontere væbnede krybskytter;

G.  der henviser til, at elefanter og næsehorn står øverst på listen over arter, der dræbes af krybskytter, hvilket afspejler den stigende efterspørgsel i hele verden efter deres stødtænder og horn; der henviser til, at krybskytter kan være drevet af fattigdom eller udnyttet af kriminelle organisationer, der ønsker at rekruttere jægere med kendskab til den lokale topografi;

H.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter — som inddrager krybskytter, væbnede ikke-statslige aktører i oprindelseslandene, internationale kriminelle grupper og en vifte af aktører i bestemmelseslandene — ikke er et nyt fænomen, men at omfanget, karakteren og indvirkningerne heraf har nået et hidtil uset niveau for visse arter;

I.  der henviser til, at der er behov for at anerkende den biologiske mangfoldigheds reelle værdi og dets bidrag til bæredygtig udvikling og menneskers velfærd i overensstemmelse med de mål, der er beskrevet i mål 15 i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling;

J.  der henviser til, at forbrydelser mod vilde dyr og planter er en alvorlig transnationalt organiseret kriminel virksomhed med en årlig omsætning på verdensplan for mindst 19 mia. USD, hvilket gør det til den fjerdestørste ulovlige aktivitet i verden; der henviser til, at deres indvirkning på biodiversitet er ødelæggende og på grund af dens tætte tilknytning til korruption har en negativ indvirkning på retsstatsprincippet, navnlig i visse regioner i Afrika, hvor de har en meget negativ indvirkning på potentialet for økonomisk udvikling;

K.  der henviser til, at EU spiller en vigtig rolle med hensyn til at bekæmpe denne handel, fordi dyrene og planterne i dag ender på det europæiske marked, samtidig med at Europa er knudepunkt for transit til andre regioner; der henviser til, at visse af de arter, der handles ulovligt, også stammer fra Europa;

1.  er bekymret over det stigende omfang af krybskytteri og ulovlig handel med vilde dyr og planter og produkter fra disse og over de negative økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger heraf; mener, at kampen mod krybskytteri kræver samordnet EU-reaktion og bistand til lande med begrænset kapacitet til at beskytte vilde dyr og planter; mener, at EU kan spille en mere fremtrædende rolle med hensyn til at beskytte og opretholde projekter for vildtreservater i udviklingslandene;

2.  minder om, at biodiversitet og modstandsdygtige økosystemer støtter indkomstmulighederne, øger fødevare- og ernæringssikkerheden, giver adgang til vand og sundhed, og bidrager betydeligt til afbødning af og tilpasning til klimaforandringer; finder det derfor afgørende, at biodiversiteten og økosystemerne beskyttes for at sikre, at bæredygtige indtægtskilder bidrager til at mindske fattigdommen på verdensplan;

3.  understreger, at EU's strategi for politikkohærens, som er forankret i traktaterne, skal tage behørigt hensyn til beskyttelse af vilde dyr og planter, understreger den afgørende rolle, som biodiversitet spiller for målene for bæredygtig udvikling og støtter B4Life flagskibsinitiativ om beskyttelse af biodiversitet, især gennemført via Den Europæiske Udviklingsfond og Instrumentet til Finansiering af Udviklingssamarbejde såvel som mål 1.2 i EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter, der omhandler landdistrikterne; opfordrer Kommissionen til at sikre, at relevante foranstaltninger er i overensstemmelse med EU's udviklingspolitiks grundlæggende mål om fattigdomsbekæmpelse, bæredygtige skovbrugspolitikker og FN's mål for bæredygtig udvikling, særligt udviklingsmål 15, og at de har positive virkninger for bl.a. fødevaresikkerhed, naturtyper og økosystemer; opfordrer EU til at fremme indkomstskabende aktiviteter i beskyttede områder og stødpudeområder hertil (f.eks. gennem bæredygtig turisme), og at styrke lokale kapaciteter i overensstemmelse hermed;

4.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at udnytte deres handels- og udviklingsinstrumenter til at opstille specifikke programmer med det formål at styrke gennemførelsen af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), og til at sikre midler til kapacitetsopbygning til bekæmpelse af krybskytteri og menneskehandel, navnlig ved at støtte, styrke og udvide håndhævelsesinitiativer såsom ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN), Horn of Africa Wildlife Enforcement Network (HA-WEN) og Lusaka-aftalens taskforce (LATF), som har til formål at oprette regionale ekspertisecentre og kunne tjene som modeller for samarbejde til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter;

5.  minder om, at en stor del af de problemer, som EU står over for i forbindelse med ulovlig handel med vilde dyr og planter skyldes utilstrækkelig gennemførelse i medlemsstaterne af relevant EU-lovgivning; opfordrer medlemsstaterne og alle andre relevante aktører til at gennemføre EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter i de angivne frister, i overensstemmelse med de konklusioner om denne handlingsplan, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016;

6.  mener, at rigdommen blandt Afrikas befolkning i høj grad er afhængig af de vilde dyr og planter, og at fattigdommen i landdistrikterne er et grundlæggende element i krybskytteri på lokalt plan;

7.  mener, at ngo'er kan spille en vigtig rolle i forbindelse med overvågning af håndhævelse og indberetning af forbrydelser mod vilde dyr og planter; opfordrer til yderligere støtte til den indsats, der gøres af ngo'er, i betragtning af de lokale offentlige myndigheders begrænsede kapacitet i disse områder;

8.  understreger, at beskyttelse af vilde dyr og planter, som hovedsageligt fokuserer på at bevare økosystemer og landskaber, der støtter de vigtigste afrikanske bestande af vilde dyr og planter, skal være et centralt element i EU's strategier for nedbringelse af fattigdommen;

9.  understreger, at handlingsplanen er dømt til at slå fejl, hvis den ikke finansieres tilstrækkeligt; mener, at de finansielle midler til at sikre gennemførelsen af planen skal identificeres i EU’s og de enkelte medlemsstaters budgetter, og at der også skal ske en tydelig tildeling af menneskelige ressourcer;

10.  mener, at forbrydelser mod vilde dyr og planter bør gives samme opmærksomhed som enhver anden form for grænseoverskridende organiseret kriminalitet, og at retshåndhævelsen derfor ikke bør begrænse sig til krybskytter, men også være rettet mod de højere niveauer for organiseret kriminalitet;

11.  opfordrer indtrængende regeringerne i de forsynende lande til: (i) at forbedre retsstatsforholdene og skabe effektive foranstaltninger med afskrækkende virkning ved at styrke den strafferetlige efterforskning, retsforfølgelse og domfældelse, (ii) at indføre strammere love, hvori ulovlig handel med vilde dyr og planter betragtes som en "alvorlig forbrydelse", der fortjener samme opmærksomhed og straffes med samme alvor som andre former for grænseoverskridende organiseret kriminalitet, (iii) at tildele flere ressourcer til bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter, navnlig for at styrke retshåndhævelse, kontrol med handlen, overvågning samt sporing og beslaglæggelse i tolden, (iv) at forpligte sig til en nultolerancepolitik over for korruption;

12.  understreger, at en kollektiv indsats på globalt plan er nødvendig for at bekæmpe forbrydelser mod vilde dyr og planter, herunder den finansielle dimension, gennem internationalt samarbejde om bekæmpelse af hvidvaskning af penge; understreger ligeledes behovet for at iværksætte informationskampagner med henblik på at bremse efterspørgslen efter produkter af vilde dyr og planter;

13.  opfordrer indtrængende forsynings-, transit- og bestemmelseslandene til at uddybe deres samarbejde i forbindelse med bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter i hele kæden; opfordrer i denne forbindelse til øget samarbejde mellem Den Internationale Kriminalpolitiorganisation (Interpol), Verdenstoldorganisationen (WCO), FN's Kontor for Bekæmpelse af Narkotika og Kriminalitet (UNODC) og FN's konvention mod korruption (UNCAC);

14.  opfordrer EU til at øge den finansielle og tekniske støtte, som ydes gennem instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) og EUF, der sigter mod at hjælpe udviklingslandene med at gennemføre nationale bestemmelser om vilde dyr og planter i overensstemmelse med CITES’ henstillinger, især for dem, der ikke råder over tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve lovgivningen og retsforfølge smuglere;

15.  understreger, at fattigdom og svag forvaltning gør det muligt for kriminelle at bestikke dårligt lønnede embedsfolk i retshåndhævende myndigheder; understreger, at det er nødvendigt at sikre forsvarlig forvaltning af de risici, der er forbundet med bekæmpelse af krybskytteri og handel med vilde arter, som begge gør skade på økosystemerne og indtjeningsmulighederne i landdistrikterne, herunder dem, der er baseret på økoturisme, og at det er nødvendigt at sikre målrettede oplysningskampagner blandt specialister i organiseret kriminalitet og hvidvaskning af penge; understreger, at den vidt udbredte korruption, institutionelle svagheder, erosion, dårlig ledelse og svage sanktioner for forbrydelser mod vilde dyr og planter er store udfordringer, som skal tages op, hvis grænseoverskridende ulovlig handel med vilde dyr og planter skal bekæmpes effektivt; opfordrer EU til at støtte udviklingslandene i deres bestræbelser på at bekæmpe incitamenter til krybskytteri ved at øge de økonomiske muligheder og fremme god regeringsførelse og retsstatsprincippet, ved at tilbyde uddannelse og støtte til agenturer, der beskæftiger sig med ulovlig handel med vilde dyr, og ved at øge kendskabet til denne samhandel; opfordrer EU-institutionerne, medlemsstaterne og alle berørte stater til mere systematisk at undersøge forbindelsen mellem ulovlig handel med vilde dyr og planter og regionale konflikter eller terrorisme, indtil resultaterne af den kommende rapport fra UNODC foreligger;  fremhæver, at en langsigtet strategi for bekæmpelse af korruption er nødvendig, og at kapaciteten til at efterforske forlydender om meddelagtighed på statsligt niveau på en effektiv måde bør øges; understreger, at dette i sidste ende kunne føre til sanktioner både på EU-plan og på bredere internationalt plan;

16.  opfordrer til foranstaltninger, der gør det muligt for lokale aktører at drage direkte fordel af at deltage i beskyttelse af vilde dyr og planter og sideløbende med foranstaltninger, der modvirker ulovlige aktiviteter i forbindelse med vilde dyr og planter, øger deres chancer for at tjene til livets ophold uden at deltage i sådanne aktiviteter; opfordrer navnlig til medtagelse af sådanne foranstaltninger som en prioritet i de forskellige handels- og samarbejdsaftaler, der forhandles med tredjelande; opfordrer Kommissionen til at overveje at indføre pilotprojekter til dette formål, navnlig rettet mod uddannelse af og støtte til lokale toldmyndigheder og skov- og naturstyrelse inden for samarbejdsaftalernes rammer;

17.  mener, at den private sektor bør opfordres til at gå forrest som et forbillede, både inden for og uden for EU's område, ved hjælp af en adfærdskodeks, der fordømmer forbruget af ulovlige produkter fra vilde dyr og planter;

18.  opfordrer til, at der ydes støtte til initiativer i den private sektor til at dæmme op for den ulovlige handel med vilde dyr og planter;

19.  opfordrer med hensyn til gennemførelsen af EU-handlingsplanen til tættere og konstruktivt samarbejde mellem interessenter, herunder civilsamfundsorganisationer og relevante erhvervssektorer for at gøre mere effektiv brug af de eksisterende instrumenter og politikker og at styrke synergierne mellem dem med henblik på at sikre, at de har en maksimal indvirkning, når det gælder om at tackle ulovlig handel med vilde dyr og planter i EU og resten af verden;

20.  opfordrer til markant at ændre indsamlingen af efterretninger, lovgivningen og retshåndhævelsen samt bekæmpelsen af korruption i forbindelse med ulovlig handel med vilde dyr og planter i EU's medlemsstater og andre bestemmelses- og transitlande; opfordrer derfor Kommissionen til at være meget opmærksom på disse aspekter af forvaltningen og overvågningen af håndhævelsen af internationale standarder med relation til ulovlig handel med vilde dyr og planter;

21.  understreger, at medtagelsen af et kapitel om bæredygtig udvikling i alle nye handelsaftaler bør gøres obligatorisk; mener, at lovlig og bæredygtig handel kan medføre positive bidrag til bæredygtig udvikling og lokalsamfund; mener, at EU må handle på internationalt plan for at støtte tredjelande i deres indsats for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og skal bidrage til den videre udvikling i den relevante lovgivning gennem bilaterale og multilaterale aftaler;

22.  opfordrer til styrkede internationale ansvarlighedsmekanismer og hurtige politiske og lovgivningsmæssige forbedringer med henblik på at bremse menneskehandel og sætte en stopper for efterspørgslen efter produkter, der stammer fra vilde dyr og planter, samt skovprodukter;

23.  efterspørger en detaljeret årlig rapport, der overvåger og evaluerer gennemførelsen af fremskridt, herunder en mekanisme svarende til den resultattavle, der anvendes til at overvåge udviklingen hen imod fuldførelsen af Natura 2000-nettet;

24.  understreger, at en harmonisering af politikker og retlige rammer med hensyn til forbrydelser mod vilde dyr og planter er særlig vigtigfor at undgå såkaldt "migration" af kriminelle netværk, der beskæftiger sig med vilde dyr og planter;

25.  opfordrer indtrængende EU og alle medlemsstaterne til at udvide støtten til international handelsregulering, definitivt at lukke de nationale elfenbensmarkeder og destruere alle elfenbenslagre.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

31.8.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brian Hayes, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Liliana Rodrigues

UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (4.10.2016)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter
(2016/2076(INI))

Ordfører for udtalelse: Emma McClarkin

FORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  glæder sig over EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter, som vil spille en afgørende rolle i bekæmpelsen af den alarmerende stigning i den yderst lukrative ulovlige handel med vilde dyr og planter, som destabiliserer de økonomier og lokalsamfund, der har vilde dyr og planter som livsgrundlag, og truer freden og sikkerheden i sårbare regioner i EU's handelspartnerlande ved at styrke ulovlige ruter; fremhæver især, at EU stadig et stort målmarked og en vigtig transitrute for ulovlige produkter fra vilde dyr og planter; noterer sig derfor prioritet 1 og 2 om forebyggelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og gennemførelse og håndhævelse af de relevante eksisterende regler og retlige rammer;

2.   mener, at den toldmæssige dimension af handlingsplanen bør fremhæves yderligere, såvel for så vidt angår samarbejde med partnerlande som for en bedre og mere effektiv gennemførelse inden for EU; ser derfor frem til Kommissionens 2016-evaluering af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's nuværende retlig ramme og anmoder om, at denne evaluering også kommer til at omfatte en vurdering af toldprocedurerne;

3.  opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan EU, på linje med mange andre store globale partnere såsom USA, kan forbedre sin eksisterende retsorden med henblik på at forhindre, at arter, der endnu ikke er opført i tillæggene til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) eller i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, men som allerede er fredet i oprindelseslandene, importeres, handles og reeksporteres;

4.  understreger vigtigheden af princippet om udviklingsvenlig politikkohærens, således at den fælles handelspolitik kan yde et væsentligt bidrag til EU's indsats mod ulovlig handel med vilde dyr og planter som et redskab til både at understøtte de tiltag, der har direkte tilknytning til handlingsplanen, og til at tilvejebringe gunstige overordnede vilkår for bevarelsen af biodiversiteten, navnlig ved at skabe alternative indtægtskilder for mennesker, der bor i landdistrikter i partnerlande, som er præget af krybskytteri;

5.  opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af forordning (EF) nr. 338/97 at overveje forslag om en mere omfattende begrænsning af importen af elfenben og næsehornshorn til EU, herunder eventuelt et fuldstændigt forbud mod produkter af elfenben og næsehornshorn, som bør være i overensstemmelse med både EU's indre markedsregler og WTO-reglerne;

6.  opfordrer til en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer, anvendelse af moderne teknologi og tilstrækkelig uddannelse af toldmyndigheder i oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene, navnlig i udviklingslandene, til en styrkelse af internationalt samarbejde og offentlig-private partnerskaber samt lukning af eksisterende smuthuller med henblik på effektivt at bekæmpe den ulovlige handel med vilde dyr og planter, samtidig med at den lovlige og bæredygtige handel med vilde dyr og planter lettes; bemærker i den forbindelse den tætte forbindelse mellem den lukrative, omfattende og organiserede ulovlige handel med vilde dyr og planter og den internationale terrorisme, og opfordrer til et velkoordineret samarbejde mellem politi- og toldmyndigheder på globalt plan, idet det anerkendes, at handlingsplanen ved at dæmme op for den ulovlige handel med vilde dyr og planter formentlig vil begrænse finansieringen af kriminelle og terrorrelaterede organisationer og derved bidrage til at styrke retsstaten og opnå stabile og sikre nationer;

7.  opfordrer til tildeling af midler med henblik på opbygning af den nødvendige kapacitet i oprindelses-, transit- og bestemmelseslandene, herunder uddannelse, offentligt opsøgende arbejde, etablering og vedligeholdelse af redningscentre for vilde dyr og planter og økoturismeprogrammer;

8.   bemærker, at korruption er en af de vigtigste katalysatorer og medvirkende faktorer til ulovlig handel med vilde dyr og planter og produkter fra disse; glæder sig over tilsagnet i Kommissionens strategi "Handel for alle" om at inkludere ambitiøse anti-korruptionsbestemmelser til tackling af de direkte og indirekte følger af både korruption og ulovlig handel med vilde dyr og planter i alle fremtidige handelsaftaler; opfordrer derfor Kommissionen til at være meget opmærksom på forvaltnings- og overvågningsfacetterne af håndhævelsen af internationale standarder med relation til ulovlig handel med vilde dyr og planter;

9.  bemærker, at lovlig handel med vilde dyr og planter kan være en indtægtskilde i udviklingslandene, navnlig i landdistrikterne; opfordrer til foranstaltninger til fremme af lovlig og miljømæssigt bæredygtig handel med vilde dyr og planter som et redskab til at fremme økonomisk udvikling og biodiversitet;

10. glæder sig over indføjelsen af bestemmelser, der sikrer bevarelse og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed, i kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og insisterer på, at der i alle fremtidige EU-frihandelsaftaler, herunder – men ikke begrænset til – dem med USA, Japan og ASEAN-landene som målmarkeder, inkluderes retsgyldige bestemmelser om beskyttelse af vilde dyr og planter; understreger vigtigheden af at gøre forpligtelserne i kapitler om handel og bæredygtig udvikling retsgyldige og opfordrer Kommissionen til at medtage en analyse af disse bestemmelser i sine gennemførelsesrapporter samt at lægge vægt på rapportering om gennemførelsen af CITES i forbindelse med ordningen GSP+;

11.  opfordrer Kommissionen til at overveje, om der inden for rammerne af partnerskabsinstrumentet kan ydes finansiering til initiativer med henblik på at mindske efterspørgslen efter ulovlige produkter fra vilde dyr og planter på de vigtigste markeder i overensstemmelse med prioritet 1 i handlingsplanen; påpeger, at en inddragelse af civilsamfundet i overvågningsstrukturerne i kapitlerne om handel og bæredygtig udvikling i EU's handelsaftaler kan yde et væsentligt bidrag i denne henseende;

12.  understreger betydningen af, at man inden for rammerne af det strategiske partnerskab mellem EU og Kina drøfter det følsomme spørgsmål om den voksende efterspørgsel efter produkter fra vilde dyr og planter som elfenben, næsehornshorn og tigerknogler, som udgør en reel trussel mod de pågældende arters bevarelse og biodiversiteten generelt;

13.  fremhæver betydningen af at sikre, at den private sektor deltager i kampen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter, i betragtning af den rolle og indflydelse som e-handelsplatforme, distributionsnet samt transport- og kurerfirmaer spiller, men understreger, at aktører i den private sektor skal have en passende vejledning; konstaterer med tilfredshed, at eksperter i handel med vilde dyr og planter og logistikvirksomheder i stigende grad samarbejder ud fra en nultolerancetilgang; mener, at Kommissionen bør overveje, hvordan man bedst sikrer, at relevante retlige rammer kan håndtere risici i tilknytning til e-handel og kommercielle reklamer online og offline bedre;

14.  understreger betydningen af effektive mærknings- og sporbarhedssystemer som garanti for lovligheden og bæredygtigheden af handel med vilde dyr og planter;

15.  opfordrer EU til inden for rammerne af WTO at undersøge, hvordan globale handels- og miljømæssige regelsæt kan støtte hinanden bedre, navnlig i forbindelse med det igangværende arbejde med at styrke sammenhængen mellem WTO og multilaterale miljøaftaler samt i lyset af aftalen om handelslettelser, som åbner nye muligheder for samarbejde mellem toldmyndigheder, embedsmænd med ansvar for vilde dyr og planter og embedsmænd med ansvar for handel, navnlig i udviklingslandene; mener, at det bør undersøges, om der er yderligere muligheder for samarbejde mellem WTO og CITES, navnlig for så vidt angår tilbud om teknisk assistance og kapacitetsopbygning vedrørende handels- og miljøanliggender til embedsmænd fra udviklingslandene;

16.  opfordrer Kommissionen til at samarbejde med partnere i CITES-regi og andetsteds for at sikre sporbarheden af produkter fra vilde dyr og planter, eftersom mange jagttrofæer hidrørende fra beklageligt krybskytteri forlader det sorte marked og ender i lovlige handelsstrømme;

17.  opfordrer indtrængende EU til at modsætte sig det nuværende forslag om at fjerne de eksisterende anmærkninger for elfenben fra Namibia og Zimbabwe på den kommende CITES COP17, hvorved det vil kunne handles kommercielt, og til at støtte forslaget om at inkludere alle afrikanske elefanter i bilag I;

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING

I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

UDTALELSE til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed  (11.10.2016)

fra Fiskeriudvalget

om EU-handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter
(2016/2076(INI))

Ordfører for udtalelse: Ricardo Serrão Santos

FORSLAG

Fiskeriudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  anerkender handlingsplanens vigtige betydning, men påpeger, at den har mangler for så vidt angår inddragelse af akvatiske arter;

2.  gør opmærksom på, at EU i henhold til konventionen om den biologiske mangfoldighed bl.a. har forpligtet sig til at beskytte den marine biodiversitet generelt i EU-farvande og på åbent hav; understreger, at målet om at beskytte havets biodiversitet bør nås ved en række forskellige midler, herunder foranstaltninger til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, tilsyn med alle former for ulovlig handel på havene, styrkelse af den eksterne dimension af den fælles fiskeripolitik og bekæmpelse af kriminalitet generelt;

3.  konstaterer, at EU-forordningen om forebyggelse, afværgelse og standsning af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) har haft en virkning, men insisterer på, at gennemførelsen bør være mere håndfast for at sikre, at ingen ulovlige fisk kommer ind på det europæiske marked; foreslår, at EU's medlemsstater fører en mere konsekvent og effektiv kontrol med fangstdokumentation (fangstattester) og forsendelser (navnlig fra lande i højrisikogruppen) for at sikre, at fiskene er blevet fanget lovligt;

4.  minder om, at havskildpaddearterne Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata og Dermochelys coriacea er truet af ulovlig handel, og at de ud over at blive fanget ulovligt stadig også forekommer som bifangst i visse former for industrielt fiskeri;

5.  minder Kommissionen om, at ulovlig handel med akvatiske arter også påvirker den økonomiske udvikling i kystsamfundene og den miljømæssige bæredygtighed af vores farvande;

6.  bemærker, at EU-forordningen om forebyggelse, afværgelse og standsning af IUU-fiskeri kun kan blive effektiv på lang sigt, hvis oplysningerne om importerede fisk og skaldyr kan deles mellem de 28 medlemsstater i realtid og dermed give mulighed for krydstjek, kontrol og i sidste ende en koordineret tilgang til identifikation og blokering af mistænkelige forsendelser; opfordrer derfor Kommissionen til at oprette en elektronisk database over importerede fisk og skaldyr med henblik på at forhindre potentielt misbrug;

7.  henleder opmærksomheden på de økonomiske, sociale og miljømæssige omkostninger ved den ulovlige handel med marine arter, som resulterer i tab af marin biodiversitet, truer økosystemer, mindsker indtægtskilder for dem, der driver bæredygtigt fiskeri, og er en trussel for sundheden;

8.  minder om, at bestandene af stør er faldet drastisk på grund af ødelæggelse af levesteder og intensiv udnyttelse for at opfylde efterspørgslen efter kaviar; understreger, at kaviarhandelen er underlagt konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), og at udnyttelsen af visse arter er forbudt;

9.  minder Kommissionen om, at mange akvatiske arter også er i fare for at uddø, hvilket vil påvirke bæredygtigheden af mange økosystemer;

10.  minder om, at såvel ulovlig høst af koraller, eksempelvis af Corallium rubrum i Middelhavet og Atlanterhavet, som utilsigtet høst, eksempelvis i forbindelse med bundtrawl- og langlinefiskeri, udgør en trussel mod de levesteder og økosystemer, de understøtter;

11.  glæder sig over, at kontrolspørgsmålet betragtes som vigtigt, men opfordrer Kommissionen til at være mere præcis, når den henviser til IUU-fiskeri og især til EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA);

12.  går ind for at styrke gennemførelsen af eksisterende aftaler og håndhævelsen af ny lovgivning på nationalt plan og navnlig hjælpe udviklingslande med at overholde CITES- og IUU-reglerne ved at bistå med at udvikle programmer, fastlægge lovgivning, afholde workshops og bistå med håndhævelsesarbejdet;

13.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den nye handlingsplan inkluderer en mekanisme for koordinering af bekæmpelsen af IUU-fiskeri med de strategier, der er udviklet for at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter;

14.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at være opmærksom på det IUU-fiskeri, der foregår på EU's område og i dets nærmeste nabolande (f.eks. fiskeri efter glasål og stør og høst af koraller), og anmoder om en tættere overvågning af sårbare marine arter samt CITES-beskyttede arter;

15.  understreger nødvendigheden af, at Kommissionens GD MARE og GD TRADE samarbejder effektivt om at sikre, at IUU-fiskevarer ikke importeres til Unionen, og at de handelsaftaler, der indgås, ikke omfatter IUU-arter;

16.  fastholder, at det skal sikres, at foranstaltninger i handlingsplanen for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter er i overensstemmelse med EU's lovgivning om IUU-fiskeri;

17.  understreger vigtigheden af at bekæmpe ulovlig eksport fra EU af glasål og europæisk stør til brug i ulovlig handel med kaviar;

18.  foreslår, at foranstaltninger til kontrol af handel med levende organismer, navnlig hvad angår ulovlig handel med arter til akvarier samt inden for onlinesalg (f.eks. salg til akvarieejere), styrkes;

19.  understreger den betydning, som kontrol, uddannelse og offentlige oplysningskampagner spiller for gennemførelsen af handlingsplanen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter i fiskerisektoren;

20.  gentager, at det er vigtigt at opretholde den videnskabelige forskning og teknologiske udvikling inden for fangstredskaber for at undgå bifangster og lette presset på bestandene af de levende organismer, der handles ulovligt;

21.  foreslår, at der foretages en revision af importtilladelser for levende organismer eller dele heraf, der er omfattet af bevaringsforanstaltninger (i henhold til forordning 1185/2003 som ændret ved forordning 605/2013);

22.  opfordrer Kommissionen til at udnytte de erfaringer, der er opnået med bekæmpelse af IUU-fiskeri, til at forbedre metoderne til bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter;

23.  understreger, at det er vigtigt at opretholde sporbarheden af fiskevarer og sikre, at de mærkes korrekt; understreger, at IUU-fiskeri er en trussel mod en bæredygtig udnyttelse af de levende akvatiske ressourcer og underminerer indsatsen for at opnå en bedre forvaltning af havene og beskytte den marine biodiversitet;

24.  bemærker, at DNA-baserede identifikationsteknikker kan yde værdifuld støtte til overvågning, men også til målrettet efterforskning med henblik på retsforfølgelse; anser DNA-baserede værktøjer for at være ideelle til at identificere fisks og fiskevarers oprindelse, da DNA findes i alle celler og endog kan udtages af stegt fisk;

25.  foreslår, at systemet med udstedelse af gule og røde kort til tredjelande, der ikke samarbejder i bekæmpelsen af IUU-fiskeri, også anvendes som et redskab til bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter;

26.  gør opmærksom på, at fiskere, der bedriver lovligt ålefiskeri, samstemmende har udtrykt ønske om indførelse af et EU-mærke med henblik på at garantere sporbarheden og sikre, at markedet for ål fungerer på fair vilkår;

27.  understreger betydningen af at sikre en høj kvalitet af dataene i fiskerisektoren og af informationsstrømmene mellem de ansvarlige retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne;

28.  efterlyser strammere regler for og kontrol med lystfiskeri, eftersom dette ikke er forsvarligt reguleret på nationalt plan og kan føre til, at produkter sælges på det sorte marked;

29.  understreger betydningen af sporbarhed i forbindelse med fastlæggelse af oprindelsen af og ruterne for den ulovlige handel med vilde dyr og planter i EU for bedre at kunne bekæmpe den;

30.  foreslår, at overvågningen og beskyttelsen af sårbare marine økosystemer, økologisk eller biologisk signifikante havområder og Natura 2000-nettet øges i løbende samråd med alle interessenter som hjælp til at bevare arter, der er under pres som følge af ulovlig handel;

31.  mener, at det er vigtigt at intensivere indsatsen mod den udbredte udplyndring af floder begået af kriminelle, som smugler store mængder af fisk ud til salg på europæiske markeder uden at tage hensyn til, hvilke arter de fanger, eller til de miljømæssige følger af denne forstyrrelse af dyrelivet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde sammen om at skærpe grænsekontrollen, så det bliver muligt at standse ethvert forsøg på at udføre sådanne fisk med henblik på salg på det sorte marked, hvilket udgør en alvorlig trussel, navnlig for forbrugernes sundhed;

32.  foreslår at fremme brugen af redskaber, der kan sikre bæredygtig udnyttelse af sensitive naturressourcer;

33.  foreslår, at medlemsstaterne investerer indtægter fra bøder pålagt for ulovlig handel med vilde dyr og planter i foranstaltninger til beskyttelse og bevarelse af samme;

34.  fastslår, at ulovligt fiskeri er til skade for de marine økosystemer og biodiversiteten og har direkte virkninger i form af udpining af fiskebestandene og undergravning af livsgrundlaget i kyst- og øområder;

35.  påpeger, at ulovligt fiskeri anslås til at tegne sig for ca. 19 % af den rapporterede fangstværdi;

36.  støtter brugen af alternative former for bæredygtig produktion for at mindske presset på vilde levende organismer (f.eks. akvakultur);

37.  påpeger, at kystsamfund kan spille en afgørende rolle for bekæmpelsen af ulovlig handel med vilde dyr og planter, og støtter deres rolle i bevarelsen af vilde dyr og planter og miljøvenlige aktiviteter;

38.  er af den opfattelse, at en af de mest effektive metoder til at tackle ulovlig og ikke-bæredygtig handel med vilde dyr og planter går ud på at tilskynde forbrugerne til at træffe informerede valg, når de køber produkter baseret på vilde dyr og planter; tilskynder til produktion og køb af bæredygtige produkter fra marine vilde dyr og planter;

39.  mener, at initiativer til bevidstgørelse og uddannelse om miljøet er af afgørende betydning for beskyttelsen af den marine biodiversitet, og at uddannelsessystemerne og medierne har en vigtig rolle at spille i den henseende;

40.  minder om, at oplysning af borgerne om virkningerne af ulovlig handel med vilde dyr og planter og vigtigheden af produkternes sporbarhed er afgørende for at bekæmpe ulovlige aktiviteter, idet det vil reducere deres marked;

41.  foreslår, at interessenter, der yder en særlig indsats i bekæmpelsen af ulovlig handel, får en anerkendelse på europæisk plan; mener, at dette kan tage form af en pris, som skal tildeles dem, der gør en særlig indsats, undertiden med livet som indsats, for at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter på landjorden, i bjergområder eller i søer, floder og på havet;

42.  betragter "effektiv multilateralisme" som en af hjørnestenene i EU's optræden udadtil og minder om, at Kommissionen anser det for at være den mest deltagelsesbaserede, ikke-diskriminerende og inklusive metode til at opnå international styring, navnlig med henblik på at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter; understreger derfor nødvendigheden af, at EU spiller en mere fremtrædende rolle i internationale organer;

43.  mener, at sanktionerne for ulovlig handel med vilde dyr og planter, navnlig i områder med sårbare marine økosystemer eller områder i Natura 2000-nettet, bør være tilstrækkeligt strenge til at afskrække potentielle lovovertrædere;

44.  foreslår, at handlingsplanen øremærker finansielle ressourcer og fastsætter kvantificerede mål, som kan gøre det muligt at kontrollere gennemførelsen over tid.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

11.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Dariusz Rosati

UDTALELSE fra Retsudvalget (28.9.2016)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om EU-handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter
(2016/2076(INI))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at bevarelse af biodiversitet spiller en vigtig rolle i EU's miljølovgivning og politik; der henviser til, at beskyttelse af truede dyre- og plantearter og bekæmpelse ulovlig handel med disse arter er spørgsmål af international og national interesse, som kræver samarbejde mellem alle lande, herunder EU's medlemsstater, navnlig på baggrund af den voksende internationale og nationale ulovlige handel med disse arter (ulovlig handel med vilde dyr og planter);

B.  der henviser til, at ulovlig handel med vilde dyr og planter medfører store overskud for kriminelle grupper og fortsat står højt på listen over ulovlig handel på verdensplan; der henviser til, at Den Europæiske Union for øjeblikket er et målmarked, et knudepunkt for handel i transit til andre regioner og også en region, hvorfra visse arter er kilder til ulovlig handel;

C.  der henviser til, at en resolution fra FN's Kommission for Forebyggelse af Kriminalitet og Retspleje (CCPCJ) fra april 2013, godkendt af FN's Økonomiske og Sociale Råd den 25. juli 2013, opfordrer medlemsstaterne til at klassificere ulovlig handel med beskyttede arter af vilde dyr og planter som en alvorlig forbrydelse, når der er organiserede kriminelle grupper involveret, og dermed placere denne handel på samme niveau som menneskehandel og narkotikasmugling;

D.  der henviser til, at alle medlemsstater har undertegnet konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), og at EU tiltrådte konventionen i 2015;

E.  der henviser til, at EU's deltagelse som juridisk enhed i dette system for beskyttelse af arter nødvendigvis vil konsolidere den fremtrædende og ansvarlige rolle, EU har påtaget sig i indsatsen for at fremme bæredygtighed;

F.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet harmoniserer definitionerne af forbrydelser i forbindelse med vilde dyr og planter og forpligter medlemsstaterne til i deres nationale lovgivning at fastsætte effektive, forholdsmæssige og afskrækkende strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser af fællesskabslovgivningen vedrørende beskyttelse af miljøet, herunder beskyttede arter af vilde dyr og planter;

G.  der henviser til, at EU fortsat er et af de største markeder for ulovlige produkter fremstillet af vilde dyr og planter og et knudepunkt for handel i transit til andre regioner (ulovlig handel med vilde dyr anslås til at have en værdi på ca. 22 mia. USD på verdensplan), og der henviser til, at en handlingsplan på europæisk plan med henblik på at tackle problemet med ulovlig handel med vilde dyr og planter er et vigtigt skridt fremad; der henviser til, at denne EU-plan nu skal ledsages af effektive supplerende foranstaltninger såsom uddannelse af toldmyndigheder og skov- og naturstyrelser og indførelse af effektive sanktioner;

H.  der henviser til, at EU's handlingsplan viser, at EU er klar til at opfylde de internationale forventninger og forpligtelser, og at EU har hævet sit ambitionsniveau vedrørende den ulovlige handel med vilde dyr og planter;

I.  der henviser til, at princippet om effektive offentlige foranstaltninger forpligter medlemsstaterne til at koordinere deres aktioner, hvis truede arter skal beskyttes ordentligt imod ulovlig handel; der henviser til, at dette kan opnås gennem et fælles tilsagn fra EU og dets medlemsstater i form af en handlingsplan, som skal sikre en effektiv anvendelse af eksisterende ressourcer og agenturer og samtidig føre til udtømmende sagkyndig vurdering og overvågning af potentielle ulovlige aktiviteter samt gennemførelse af fælles internationale forpligtelser og anerkendelse på politisk niveau af, at det er nødvendigt at tackle problemet;

J.  der henviser til, at nærhedsprincippet kræver, at medlemsstaterne frit kan vælge, hvordan de vil nå målet om at beskytte truede dyre- og plantearter; der henviser til, at de lokale myndigheders rolle er særligt effektiv og nødvendig i denne henseende;

K.  der henviser til, at medlemsstaterne og EU som helhed i betragtning af den enestående grænseoverskridende karakter af ulovlig handel med vilde dyr og planter bør arbejde hen imod gennemførelsen af de internationale forpligtelser, der allerede er indgået, fastsættelse af minimumsregler vedrørende definition og sanktionering af sådanne forbrydelser, i henhold til artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), og fremme af struktureret dialog for et styrket samarbejde i samråd med alle relevante myndigheder og interessehavere, herunder tredjelande og oprindelseslande;

1.  glæder sig over Kommissionens EU-handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter og den omstændighed, at EU i løbet af de seneste ti år har været aktivt involveret i kampen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter ved at vedtage strenge handelsregler for at sætte en stopper for denne form for ulovlig handel;

2.  glæder sig over konklusionerne fra Rådet (miljø) af 20. juni 2016 i relation til EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter;

3.  glæder sig også over, at EU's handlingsplan yder et vigtigt bidrag til målene for bæredygtig udvikling, som blev fastsat i 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget af statslederne på et FN-topmøde i september 2015;

4.  mener, at EU og medlemsstaterne skal fremskynde deres fælles indsats for at bekæmpe miljøkriminalitet og ulovlig handel med vilde dyr og planter, navnlig nu, hvor EU er part i CITES-konventionen, der nu beskytter over 35 000 dyre- og plantearter, og at etablere et solidt samarbejde med tredjelande og oprindelseslande; påpeger derfor, at det er tvingende nødvendigt at styrke og sikre en bedre koordinering af foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter og de grundlæggende årsager hertil, der inddrager ikke blot oprindelseslande, men også transit- og markedsføringslande;

5.  opfordrer indtrængende EU til at deltage i oplysningskampagner med interessenter og civilsamfundet, ikke kun i landdistrikterne, men også på globalt plan med henblik på at reducere markedet for ulovlige produkter fra vilde dyr og planter;

6.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder til at intensivere deres samarbejde i kampen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter, navnlig mellem retshåndhævende myndigheder på nationalt niveau, EU-niveau og internationalt niveau, herunder politi, toldmyndigheder, retlige myndigheder, skov- og naturstyrelse samt sundheds- og handelskontrolmyndigheder med henblik på at gennemføre hensigtsmæssige foranstaltninger på stedet; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at yde de nationale domstole juridisk bistand og vejledning om bekæmpelse af forbrydelser mod vilde dyr og planter; opfordrer i denne forbindelse til oprettelse af fælles prioriteringer for håndhævelse med Europol og Eurojust, der yder målrettet støtte til grænseoverskridende sager;

7.  mener desuden, at alle medlemsstater bør leve op til de internationale forpligtelser, de har indgået, for at sikre, at deres lovgivning om organiseret kriminalitet omfatter ulovlig handel med vilde dyr og planter, og at der anvendes passende sanktioner herfor; understreger samtidig, at internationalt samarbejde om håndhævelsen skal forbedres gennem deltagelse i internationale retshåndhævende operationer, teknisk bistand og målrettet finansiel støtte;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at ulovlig handel med vilde dyr og planter, hvor organiserede kriminelle grupper er involveret, i overensstemmelse med resolutionen fra FN's Kommission for Forebyggelse af Kriminalitet og Retspleje af april 2013 defineres som en grov kriminalitet i henhold til FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet;

9.  er enig med Kommissionen i, at uddannelse er et afgørende led i kampen mod organiseret kriminalitet, herunder ulovlig handel med vilde dyr og planter; opfordrer derfor Kommissionen til at overveje passende uddannelsesprojekter, som især er rettet mod de førnævnte retshåndhævende myndigheder; opfordrer til, at der oprettes et overvågningssystem for at fastlægge forbedringer og bedste praksis med henblik på at standse ulovlig handel med vilde dyr og planter, og finder det også vigtigt at fremme bevidstgørelse, navnlig gennem oplysningskampagner, og at intensivere dialogen og det tekniske samarbejde med de kompetente myndigheder og lokalsamfundene med fokus på konsekvenserne af handel med produkter fremstillet af vilde dyr og planter;

10.  mener, at kampen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter kan fremmes ved hjælp af "soft law"-instrumenter; bemærker imidlertid, at de lovgivningsmæssige foranstaltninger kan være nødvendige for at garantere retssikkerheden og skabe tilstrækkeligt forpligtende regler; understreger, at EU's lovgivning om forpligtelser for virksomheder, der bringer ulovlige produkter i omsætning og gør det muligt at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter, effektivt allerede findes i den specifikke sektor for træ;

11.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at fastsætte og gennemføre fælles minimumsregler vedrørende definitionen af strafbare handlinger og sanktioner i forbindelse med ulovlig handel med vilde dyr og planter i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i direktiv 2008/99/EF om strafferetlig beskyttelse af miljøet og til at indføre passende niveauer af sanktioner for kriminalitet, der involverer vilde dyr og planter; understreger nødvendigheden af at overvåge gennemførelsen af EU's handlingsplan mod ulovlig handel med vilde dyr og planter og til regelmæssigt at holde Parlamentet og Rådet underrettet om de fremskridt, der gøres indtil den 31. juli 2018, og at foretage en generel evaluering senest i 2020;

12.  glæder sig i denne forbindelse over Kommissionens tilsagn om i overensstemmelse med EU's dagsorden om sikkerhed at indlede en undersøgelse for at vurdere hensigtsmæssigheden og effektiviteten af EU's politiske og lovgivningsmæssige ramme for at bekæmpe miljøkriminalitet, navnlig organiserede forbrydelser mod vilde dyr og planter; glæder sig desuden over Kommissionens tilsagn om at rapportere til Parlamentet og Rådet om de foreløbige fremskridt, der er gjort ved gennemførelsen af handlingsplanen, inden 31. juli 2018, og til at foretage en generel evaluering senest i 2020.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

60

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo