MIETINTÖ EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi

  18.10.2016 - (2016/2076(INI))

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Catherine Bearder

  Menettely : 2016/2076(INI)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0303/2016
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0303/2016
  Hyväksytyt tekstit :

  EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi

  (2016/2076(INI))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission tiedonannon ”EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi” (COM(2016)0087),

  –  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2014 antamansa päätöslauselman luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvästä rikollisuudesta[1],

  –  ottaa huomioon luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan CITES-yleissopimuksen, jonka EU pani täytäntöön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 338/97 ja asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetulla komission asetuksella (EY) N:o 865/2006,

  –  ottaa huomioon 6. maaliskuuta 2015 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2015/451 Euroopan unionin liittymisestä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevaan yleissopimukseen (CITES)[2],

  –  ottaa huomioon korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen vuodelta 2003,

  –  ottaa huomioon vuoden 2000 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta,

  –  ottaa huomioon biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja yleissopimuksen Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta (Bernin yleissopimus),

  –  ottaa huomioon YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön vuonna 2016 laatiman raportin maailman luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvästä rikollisuudesta,

  –  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 30. heinäkuuta 2015 antaman päätöslauselman nro 69/314 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnasta,

  –  ottaa huomioon YK:n ympäristökokouksen päätöslauselman nro 2/14 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta,

  –  ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuosiksi 2015–2030,

  –  ottaa huomioon luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvän rikollisuuden kansainvälisen torjuntayhteistyön, johon osallistuvat CITES, Interpol, UNODOC, Maailmanpankki ja Maailman tullijärjestö,

  –  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa käsitelleessä konferenssissa Lontoossa 2014 allekirjoitetun julkilausuman,

  –  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaa kuljetusalalla koskevan vuonna 2016 annetun Buckinghamin palatsin julkilausuman,

  –  ottaa huomioon puutavaraa ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuuksien vahvistamisesta 20. lokakuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 995/2010[3] ja asiaa koskevan vuonna 2016 julkaistun komission täytäntöönpanokertomuksen,

  –  ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä 29. syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008[4],

  –  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1185/2003 hainevien irrottamisesta aluksella, sellaisena kuin se on muutettuna 12. kesäkuuta 2013 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 605/2013[5], sekä 5. maaliskuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 206/2009[6], joka mahdollistaa sen, että 20 kilogrammaa kalatuotteita voidaan tuoda henkilökohtaiseen käyttöön,

  –  ottaa huomioon neuvoston asetuksella (EY) N:o 768/2005 perustetun Euroopan kalastuksenvalvontaviraston merkityksen vedessä elävien lajien laittoman pyynnin ja myynnin torjunnassa,

  –  ottaa huomioon ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin 19. marraskuuta 2008 annetun direktiivin 2008/99/EY[7],

  –  ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten pitämisestä eläintarhassa 29. maaliskuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/22/EY[8],

  –  ottaa huomioon luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY[9],

  –  ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21. toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY[10],

  –  ottaa huomioon parlamentin politiikkayksikön maaliskuussa 2016 ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta julkaiseman tutkimuksen luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvästä rikollisuudesta,

  –  ottaa huomioon Natura 2000 -verkoston, joka kattaa harvinaisten ja uhanalaisten lajien keskeiset lisääntymis- ja lepopaikat sekä tiettyjä harvinaisia luontotyyppejä, jotka suojellaan niiden itsensä vuoksi,

  –  ottaa huomioon EU:n toimia ympäristörikosten torjumiseksi (EFFACE) koskevasta vuonna 2014 toteutetusta tutkimushankkeesta laaditun raportin,

  –  ottaa huomioon terrorismin rahoituksen torjunnasta 12. helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät,

  –  ottaa huomioon YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunnan 4. maaliskuuta 2003 antaman raportin YK:n pääsihteerille: ”Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources”,

  –  ottaa huomioon EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan torjumiseksi 20. kesäkuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät,

  –  ottaa huomioon YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Interpolin vuonna 2016 laatiman nopean toiminnan arvion ympäristörikosten kasvusta,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

  –  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kehitysvaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, kalatalousvaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A8-0303/2016),

  A.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisuutta, jonka vuosittaisen arvon arvioidaan olevan 20 miljardia euroa ja joka on lisääntynyt viime vuosina, joten se on yksi kaikkein suurimmista ja tuottoisimmista rajat ylittävän rikollisuuden muodoista maailmassa; toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa liittyy läheisesti muuhun vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja rahoittaa sitä;

  B.  ottaa huomioon, että biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuinen väheneminen on vakava asia ja merkitsee lajien kuudetta laajamittaista sukupuuttoaaltoa;

  C.  ottaa huomioon, että maailman biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ovat uhattuina maankäytön muutosten, luonnonvarojen kestämättömän käytön, saastumisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena; ottaa huomioon, että erityisesti monet uhanalaiset lajit ovat entistä suuremman haasteen edessä nopean kaupungistumisen, elinympäristöjen katoamisen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan takia;

  D.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomalla kaupalla on kielteisiä vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, nykyisiin ekosysteemeihin, alkuperämaiden luonnonperintöön, luonnonvaroihin ja lajien suojeluun;

  E.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on vakava ja kasvava uhka maailmanlaajuiselle turvallisuudelle, poliittiselle vakaudelle, talouden kehitykselle, paikallisille elinkeinoille ja oikeusvaltion periaatteelle, minkä vuoksi se edellyttää strategista ja koordinoitua unionin tason lähestymistapaa, johon osallistuvat kaikki asiaankuuluvat toimijat;

  F.  katsoo, että uhanalaisten eläin- ja kasvilajien ja niistä saatavien tuotteiden laittoman kaupan pysäyttäminen on tärkeää, jotta saavutetaan kestävää kasvua koskevat YK:n tavoitteet;

  G.  ottaa huomioon, että CITES on vuodesta 1975 voimassa ollut merkittävä kansainvälinen sopimus, joka kattaa 35 000 eläin- ja kasvilajia ja johon kuuluu 183 osapuolta (mukaan luettuina kaikki EU:n jäsenvaltiot ja heinäkuusta 2015 alkaen myös EU itse);

  H.  katsoo, että kauppa- ja kehityspolitiikan olisi muun muassa toimittava keinona parantaa ihmisoikeuksien kunnioittamista, eläinten hyvinvointia ja ympäristönsuojelua;

  I.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevan tietojenvaihtovälineen (EU-TWIX) avulla on seurattu luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa luomalla takavarikointitietokanta ja viestintäkanavia Euroopan maiden viranomaisille vuodesta 2005 alkaen;

  J.  toteaa, että tietoisuuden ja poliittisen sitoutuneisuuden puute ovat huomattavia esteitä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tehokkaalle torjumiselle;

  K.  ottaa huomioon, että Euroopan turvallisuusagendassa 2015–2020 määritellään luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvät rikokset järjestäytyneen rikollisuuden muodoksi, jota on torjuttava unionin tasolla harkitsemalla rikosoikeudellisten lisäsanktioiden asettamista kaikkialla EU:ssa ympäristörikollisuutta koskevan nykyisen lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä;

  L.  ottaa huomioon, että toukokuussa 2015 toteutettu COBRA III -operaatio oli kaikkien aikojen suurin koordinoitu kansainvälinen uhanalaisten lajien laittomaan kauppaan kohdistuva lainvalvonta-operaatio ja että sen seurauksena pidätettiin 139 henkilöä ja suoritettiin yli 247 takavarikkoa, joissa takavarikoitiin norsunluuta, lääkekasveja, sarvikuonon sarvia, muurahaiskäpyjä, ruusupuuta, kilpikonnia ja monia muita kasveja ja eläimiä;

  M.  katsoo, että luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien laittomien tuotteiden kysyntä kohdemarkkinoilla edistää korruptiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan toimitusketjussa;

  N.  toteaa, että Eurooppa on luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan merkittävä kohdemarkkina-alue ja kauttakulkureitti, mutta myös alue, jolta tiettyjä eurooppalaisia eläin- ja kasvilajeja hankitaan laitonta kauppaa varten;

  O.  ottaa huomioon, että YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunnan huhtikuussa 2013 antamassa päätöslauselmassa, jota YK:n talous- ja sosiaalineuvosto kannatti 25. heinäkuuta 2013, rohkaistaan jäsenvaltioita luokittelemaan suojeltavien luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laiton kauppa, johon osallistuu järjestäytyneitä rikollisryhmiä, vakavaksi rikokseksi, joka rinnastetaan ihmiskauppaan ja huumekauppaan;

  Yleiset huomautukset

  1.  pitää myönteisenä komission toimintasuunnitelmaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi, koska siinä korostetaan tarvetta koordinoituihin toimiin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan syiden selvittämiseksi, nykyisten sääntöjen täytäntöön panemiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi tehokkaasti sekä alkuperä-, kauttakulku- ja kohdemaiden välisen maailmanlaajuisen yhteistyön lujittamiseksi;

  2.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita, Euroopan ulkosuhdehallintoa ja EU:n virastoja Europolia ja Eurojustia tunnustamaan, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus on vakava ja kasvava uhka, ja puuttumaan asiaan niin nopeasti kuin poliittisesti on mahdollista; korostaa, että tarvitaan kattavia ja koordinoituja lähestymistapoja politiikan kaikilla toimialoilla, kuten kauppa- ja kehityspolitiikassa, ulkoasioissa, liikenteessä ja matkailussa sekä oikeus- että sisäasioissa;

  3.  korostaa, että asianmukaisten määrärahojen ja henkilöresurssien määrittäminen ja jakaminen on keskeisen tärkeää, jotta toimintasuunnitelma voidaan panna täytäntöön; painottaa, että EU:n talousarviosta ja jäsenvaltioiden kansallisista talousarvioista on myönnettävä riittävä rahoitus tämän suunnitelman tehokkaaseen täytäntöönpanoon;

  4.  toteaa, että toimintasuunnitelma on tärkeä, mutta korostaa, että siinä on otettu puutteellisesti huomioon vedessä elävät lajit;

  5.  vaatii toimintasuunnitelman kaikkien osien täysimääräistä ja oikea-aikaista täytäntöönpanoa, joka ilmentää tarvetta pysäyttää laittomat ja kestämättömät käytännöt ja estää lajien hupeneminen; kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kirjalliset täytäntöönpanokatsaukset sekä laatimaan yksityiskohtaisen seuranta- ja arviointimekanismin edistymisen mittaamiseksi myös jäsenvaltioiden toteuttamien toimien osalta;

  6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan kohdelajien luontotyyppien suojelua ja korostaa, että parempi suojelu olisi varmistettava aloilla, jotka on määritelty haavoittuviksi meriekosysteemeiksi, ekologisesti tai biologisesti merkittäviksi merialueiksi ja Natura 2000 -verkostoon kuuluviksi alueiksi;

  7.  kehottaa komissiota perustamaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan koordinaattorin toimiston, jonka esikuvana käytettäisiin ihmiskaupan torjuntatoimia, jotta varmistetaan komission eri yksiköiden ja jäsenvaltioiden välinen yhteistoiminta;

  8.  muistuttaa komissiota, että monet vedessä elävät lajit ovat myös vaarassa kuolla sukupuuttoon, mikä vaikuttaa monien ekosysteemien kestävyyteen;

  9.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kehittämään edelleen tieteellisiä tutkimuksia pyydyksiä koskevista teknisistä sovelluksista, joilla vältettäisiin sivusaaliit, kun otetaan huomioon, että niin sivusaaliit kuin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa uhkaavat useita lajeja, muun muassa kilpikonnia;

  Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan estäminen ja sen perimmäisiin syihin puuttuminen

  10.  kehottaa EU:ta, kolmansia maita, sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa käynnistämään kohdennettuja ja koordinoituja tiedotuskampanjasarjoja, joilla pyritään vähentämään luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden laitonta kauppaa koskevaa kysyntää todellisilla ja pitkäaikaisilla yksityisten ja yhteiskunnallisten asenteiden muutoksilla; tunnustaa kansalaisyhteiskunnan järjestöjen keskeisen potentiaalisen roolin toimintasuunnitelman tukemisessa;

  11.  kehottaa EU:ta tukemaan aloitteita, joilla edistetään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien lähistöllä asuvien paikallisyhteisöjen vaihtoehtoisten kestävien elinkeinojen kehittämistä, jotka lisäävät säilyttämistoimien paikallisia hyötyjä, minimoivat ihmisen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien välistä konfliktia ja edistävät näistä eläimistä ja kasveista saatuja arvokkaita yhteisötuloja; katsoo, että kyseiset aloitteet yhdessä asianomaisten yhteisöjen kuulemisen jälkeen lisäävät tukea luonnonvaraisten eläin- ja kasvipopulaatioiden ja niiden elinympäristöjen toipumiseen, säilymiseen ja kestävään hallinnointiin;

  12.  korostaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelun on oltava keskeinen osa EU:n yleisissä köyhyyden torjuntaa koskevissa strategioissa, ja kehottaa toteuttamaan toimia, joiden avulla paikallisyhteisöt voivat hyötyä suoraan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta osana kolmansien maiden kanssa tehtäviä erilaisia yhteistyösopimuksia;

  13.  muistuttaa komissiota, että vedessä elävien lajien laiton kauppa vaikuttaa myös rannikkoyhteisöjen taloudelliseen kehitykseen ja vesiemme ympäristön kestävyyteen;

  14.  kehottaa EU:ta puuttumaan kiireellisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ketjussa esiintyvään korruptioon ja kansainvälisten hallintotoimien puutteisiin; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita yhteistyöhön kumppanivaltioiden kanssa YK:n korruption vastaisen yleissopimuksen puitteissa ja muilla foorumeilla, jotta ongelmaa torjuttaisiin lähtö-, kauttakulku- ja kohdemarkkinoilla; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan täysimääräisesti YK:n korruption vastaista yleissopimusta ja panemaan sen tosiasiallisesti täytäntöön; pitää myönteisenä YK:n yleiskokouksen heinäkuussa 2015 hyväksymään päätöslauselmaan 69/314 sisältyvän 10 artiklan mukaista kansainvälistä sitoutumista korruption torjuntaan;

  15.  toteaa, että lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden viranomaisille on tarjottava apua, neuvontaa ja koulutusta tutkinnan, lainvalvonnan ja oikeudellisten menettelyjen suhteen paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla; painottaa, että nämä toimet on koordinoitava tehokkaasti kaikkien tässä työssä mukana olevien virastojen kesken; kehottaa EU:ta tukemaan parhaiden käytäntöjen vaihtoa ja mahdollistamaan tarvittaessa koulutuksen, erityisvarusteiden ja asiantuntemuksen tarjoamisen;

  16.  panee merkille neuvoston 20. kesäkuuta 2016 EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi antamat päätelmät, joissa todetaan, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus on vakava ja kasvava uhka biologiselle monimuotoisuudelle ja ympäristölle kuin myös globaalille turvallisuudelle, oikeusvaltion periaatteelle, ihmisoikeuksille ja kestävälle kehitykselle; pitää erittäin valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole esittäneet selkeitä sitoumuksia; korostaa jäsenvaltioiden ratkaisevaa roolia toimintasuunnitelman täysimääräisessä ja yhtenäisessä täytäntöönpanossa kansallisella tasolla, jotta suunnitelmaan sisältyvät tavoitteet täyttyvät;

  17.  kehottaa toimittajavaltioiden hallituksia (i) noudattamaan entistä paremmin oikeusvaltioperiaatetta ja luomaan tehokkaita pelotteita vahvistamalla rikosten tutkintaa, syytteeseenpanoa ja tuomioiden antamista, (ii) antamaan tiukempia lakeja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta ”vakavana rikoksena”, joka ansaitsee saman huomion ja vakavuuden kuin muut kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muodot, (iii) osoittamaan lisää resursseja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseen erityisesti vahvistamalla lainvalvontaa, kaupan valvontaa, seurantaa sekä tullitarkastuksia ja takavarikointeja, (iv) sitoutumaan korruptiota koskevaan nollatoleranssipolitiikkaan;

  Täytäntöönpanon ja sen valvonnan tehostaminen

  18.  kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevat toimintasuunnitelmat, joissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot täytäntöönpanosta ja rangaistuksista, sekä julkaisemaan ja vaihtamaan tietoja luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyviin rikoksiin kohdistuvista takavarikoista ja pidätyksistä, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja yhdenmukaiset lähestymistavat jäsenvaltioiden välillä; tukee sellaisen mekanismin perustamista, jolla toimitetaan komissiolle säännöllisesti tietoja ja päivityksiä jäsenvaltioissa tapahtuneista takavarikoista ja pidätyksistä sekä edistetään parhaiden käytäntöjen vaihtamista;

  19.  pitää erittäin tärkeänä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevien EU-säännösten täysimääräistä täytäntöönpanoa ja sen valvontaa;

  20.  ehdottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta annettavien rangaistusten olisi oltava riittävän ankaria mahdollisten lainrikkojien toiminnan estämiseksi erityisesti alueilla, joilla meren ekosysteemit ovat haavoittuvia tai jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon;

  21.  vaatii jäsenvaltioita varmistamaan, että täytäntöönpanon valvonnasta vastaavilla elimillä, syyttäjänvirastoilla ja kansallisilla oikeuslaitoksilla on tarvittavat rahoitus- ja henkilöstöresurssit luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvän rikollisuuden torjuntaan sekä asianmukainen asiantuntemus; kehottaa voimakkaasti komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään pyrkimyksiään kaikkien asianomaisten virastojen ja toimielinten kouluttamiseksi ja niiden tietoisuuden lisäämiseksi;

  22.  panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin verkko ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi (IMPEL), ympäristöoikeuteen erikoistuneiden syyttäjien eurooppalainen verkosto (ENPE), ympäristöoikeuteen erikoistuneiden tuomareiden eurooppalainen foorumi (EUFJE) ja ympäristörikollisuutta käsittelevä eurooppalainen verkosto (EnviCrimeNet) toimivat tämän asian hyväksi;

  23.  panee merkille, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on sisällytetty EU:n turvallisuusagendaan 2015–2020, jossa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan todetaan uhkaavan biologista monimuotoisuutta lähtöalueilla sekä kestävää kehitystä ja alueellista vakautta;

  24.  ehdottaa, että jäsenvaltiot investoivat laittomasta kaupasta saamansa sakkotulot luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojeluun ja säilyttämiseen;

  25.  kehottaa tehostamaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevaa tiedonkeruuta, lainsäädäntöä, lainvalvontaa ja korruption torjuntaa EU:n jäsenvaltioissa sekä muissa kohde- ja kauttakuljetusmaissa; kehottaa näin ollen komissiota kiinnittämään erityistä huomiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevien kansainvälisten normien soveltamisen hallinto- ja valvontanäkökohtiin;

  26.  korostaa, että alan rikollisverkostojen ”muuttoliikkeen” välttämiseksi politiikkojen ja lainsäädäntökehysten yhdenmukaistaminen on erityisen tärkeää luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden torjunnassa;

  27.  korostaa tarvetta parantaa elinten välistä yhteistyötä sekä saada aikaan toimiva ja ajoissa toteutettu tietojenvaihto täytäntöönpanosta ja sen valvonnasta vastaavien kansallisten ja EU-tason viranomaisten kesken; kehottaa luomaan strategisia täytäntöönpanon valvontaverkostoja sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa, jotta voidaan helpottaa ja parantaa tätä yhteistyötä; kehottaa jäsenvaltioita perustamaan luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta tutkivia yksiköitä eri virastoihin helpottamaan täytäntöönpanoa;

  28.  kehottaa jäsenvaltioita antamaan Europolille jatkuvaa ja asiaankuuluvaa tiedustelutietoa ja muuta tietoa; vaatii Europolia käsittelemään luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta seuraavassa vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevassa EU:n uhkakuva-arvioinnissa; kehottaa perustamaan Europoliin erityisen luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta tutkivan yksikön, jolla on ylikansalliset valtuudet ja velvollisuudet sekä riittävästi rahoitusta ja henkilöstöä mahdollistamaan tietojen ja analyysien keskittäminen sekä koordinoidut valvontastrategiat ja tutkimukset;

  29.  kehottaa komissiota edistämään EU-TWIX-järjestelmää hyväksi osoittautuneena ja hyvin toimivana välineenä, jonka kautta jäsenvaltiot voivat jakaa tietoja, ja sitoutumaan sen pitkän aikavälin rahoitukseen; katsoo, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat olla tärkeässä osassa luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden valvonnassa ja siitä raportoinnissa; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötään kyseisen kansalaisjärjestötyön tukemiseksi;

  30.  toteaa, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden sekä muun järjestäytyneen rikollisuuden välillä on rahanpesun ja terroristiryhmien ja puolisotilaallisten joukkojen rahoittamisen kaltaisia yhteyksiä ja että laittomien rahavirtojen torjunta kansainvälisellä yhteistyöllä on ensisijainen tehtävä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita käyttämään kaikkia asiaankuuluvia välineitä, rahoitusalan yhteistyö mukaan luettuna, sekä tarkkailemaan ja tutkimaan tässä toiminnassa mukana olevien uusien rahoitustuotteiden ja -käytäntöjen vaikutuksia;

  31.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY säännökset ja määrittämään seuraamusten asianmukaisen tason luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden osalta; on huolestunut, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole vielä panneet täytäntöön direktiiviä kokonaisuudessaan, ja kehottaa komissiota arvioimaan täytäntöönpanon tilannetta kussakin jäsenvaltiossa erityisesti rangaistusten suhteen ja antamaan ohjeita; kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen direktiiviä 2008/99/EY erityisesti sen suhteen, kuinka tehokkaasti direktiivillä torjutaan luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta EU:n turvallisuusagendassa määritellyllä ajanjaksolla, ja tekemään ehdotuksen sen tarkistamiseksi asiaankuuluvalla tavalla; kehottaa komissiota SEUT-sopimuksen erityisen vakavaa ja rajatylittävää rikollisuutta koskevan 83 artiklan 1 kohdan mukaisesti ryhtymään toimiin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan liittyviä rikoksia ja rangaistuksia koskevien yhteisten vähimmäissääntöjen vahvistamiseksi ja täytäntöön panemiseksi;

  32.  katsoo, että toimintasuunnitelmassa tulisi korostaa entisestään tulliulottuvuutta sekä kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön että unionissa toteutetun täytäntöönpanon parantamisen ja tehostamisen osalta; odottaakin komission vuoden 2016 uudelleentarkastelua, joka koskee EU:n nykyisen oikeudellisen kehyksen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa, ja pyytää, että tämä tarkastelu sisältäisi tullimenettelyjen arvioinnin;

  33.  kehottaa jäsenvaltioita panemaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tehokkaasti täytäntöön ja noudattamaan sitä perustana kansainvälisille toimille ja vastavuoroiselle oikeudelliselle avulle sekä tärkeänä askeleena kohti luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden torjumisen yhteistä lähestymistapaa; pitää tässä yhteydessä erittäin valitettavana, että 11 jäsenvaltiota ei vielä ole ratifioinut järjestäytyneen rikollisuuden vastaista YK:n yleissopimusta; vaatii kyseisiä jäsenvaltioita panemaan yleissopimuksen täytäntöön mahdollisimman pian;

  34.  toteaa, että luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden torjunta edellyttää johdonmukaisia, vaikuttavia ja varoittavia rikosoikeudellisia rangaistuksia; kehottaa jäsenvaltioita määrittelemään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vakavaksi rikokseksi järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen 2 artiklan b kohdan mukaisesti;

  35.  ymmärtää, että jäsenvaltioiden oikeuslaitokset ja syyttäjälaitokset tarvitsevat opastusta syytteiden nostamiseen ja tuomioihin liittyvissä kysymyksissä ja että tullilaitokset ja ‑virkailijat tarvitsevat koulutusta EU:n ulkorajoilla; toteaa, että UNEP:n Global Judges ‑ohjelma ja vihreä tullialoitekumppanuus ovat hyviä malleja seurattavaksi;

  36.  kehottaa komissiota, asiaankuuluvia EU:n virastoja ja jäsenvaltioita havahtumaan verkossa tapahtuvan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan suuruuteen ja kehittämään ympäristörikos- ja tulliyksiköissään, kyberrikollisuusyksiköiden kanssa tehtävässä koordinoinnissa ja kansalaisjärjestöjen mukaan toimintaan ottamisessa valmiuksia sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on kanavat valmiina avun saamiseksi rajojen yli toimivilta kyberrikollisuuteen erikoistuneilta yksiköiltä;

  37.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toimimaan yhdessä sosiaalisen median, hakukoneiden ja verkkokaupan järjestelmäalustojen operaattoreiden kanssa ratkaistakseen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa verkossa koskevan ongelman; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita vahvistamaan valvontatoimia ja kehittämään toimintalinjoja, jotta voidaan puuttua potentiaaliseen laittomaan toimintaan internetissä; kehottaa tähän liittyen komissiota laatimaan suuntaviivoja luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan verkossa tapahtuvan rikollisuuden aiheuttaman ongelman käsittelemiseksi EU-tasolla;

  38.  kehottaa täytäntöönpanon valvonnasta vastaavia EU:n ja jäsenvaltioiden elimiä yksilöimään ja seuraamaan muuntyyppisen vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden muotoja, kuten ihmiskauppaa, ehkäisemistoimia ja toimitusketjun säännönvastaisuuksia koskevan tutkinnan auttamiseksi torjuttaessa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa (muun muassa epäilyttävät kuljetukset ja rahaliikenne);

  39.  pitää myönteisenä, että EU osallistui COP17-kokoukseen ensimmäistä kertaa CITES-sopimuksen sopimuspuolena ja että EU ja jäsenvaltiot osoittavat voimakasta sitoutumista CITES-sopimukseen ja rahoittavat sitä merkittävästi;

  40.  panee tyytyväisenä merkille YK:n ympäristöohjelman asiantuntijoiden suorittaman tarkasteluprosessin, jossa pyritään luomaan yleisesti tunnustettu määritelmä ympäristörikokselle; panee tältä osin merkille, että erilaisten ympäristörikostyyppien väliset oikeudelliset rajat ovat usein epäselvät, mikä voi vähentää tosiasiallisia syytteeseenpano- ja rankaisemismahdollisuuksia;

  Globaalin kumppanuuden vahvistaminen

  41.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan toimitusketjun lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaiden kanssa käytävää vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä antamaan niille teknistä ja diplomaattista tukea; katsoo, että EU:n on autettava kolmansia maita kansainvälisellä tasolla luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa ja tuettava välttämättömien lainsäädäntökehysten kehittämistä kahden- ja monenvälisillä sopimuksilla;

  42.  korostaa, että laajalle levinnyt korruptio, institutionaaliset heikkoudet, valtion rapautuminen, hallinnolliset virheet ja lievät rangaistukset luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvista rikoksista ovat suuria haasteita, joihin on vastattava, jotta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kansainvälistä kauppaa voidaan torjua tehokkaasti; kehottaa EU:ta tukemaan kehitysmaita, kun nämä yrittävät vähentää salametsästyksen kannustimia parantamalla taloudellisia mahdollisuuksia ja edistämällä hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltion periaatetta;

  43.  kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia valtioita tutkimaan entistä järjestelmällisemmin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan sekä alueellisten konfliktien tai terrorismin välisiä yhteyksiä;

  44.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan tarkistetun varainhoitoasetuksen 187 artiklan mukaisesti erityisrahaston tai vastaavan mekanismin tavoitteena turvata suojelualueet ja torjua luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa ja salametsästystä osana luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaa koskevaa toimintasuunnitelmaa;

  45.  kehottaa EU:ta lisäämään kehitysyhteistyövälineen ja Euroopan kehitysrahaston kautta annettavaa rahallista ja teknistä apua, jotta kehitysmaat ja erityisesti maat, joilla ei ole riittäviä resursseja lainvalvontaan ja syytteiden nostamiseen salakuljettajia vastaan, voivat panna täytäntöön luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevat kansalliset asetukset CITES-suositusten mukaisesti;

  46.  kehottaa komissiota toimintasuunnitelman prioriteetti 1:n mukaisesti harkitsemaan kumppanuusvälineen puitteissa rahoituksen osoittamista aloitteille, jotka tähtäävät luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien laittomien tuotteiden kysynnän vähentämiseen keskeisillä markkinoilla; korostaa, että kansalaisyhteiskunnan osallistumisella EU:n vapaakauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa esitettyihin seurantarakenteisiin voi olla merkittävä rooli tässä yhteydessä;

  47.  korostaa, että EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden yhteydessä olisi nostettava esille arkaluontoinen kysymys luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, kuten norsunluun, sarvikuonon sarvien ja tiikerinluiden, kasvavasta kysynnästä, joka on todellinen uhka näiden lajien ja yleisesti biologisen monimuotoisuuden säilymiselle;

  48.  kehottaa komissiota sisällyttämään kaikkiin EU:n kauppasopimuksiin ja -neuvotteluihin pakolliset ja valvottavissa olevat kestävän kehityksen luvut, joissa mainitaan erityisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan pysäyttäminen kaikilla talouden aloilla; kehottaa komissiota sisällyttämään täytäntöönpanokertomuksiin analyysit näistä säännöksistä; kehottaa komissiota korostamaan GSP+-järjestelmän yhteydessä CITES-sopimuksen täytäntöönpanoa ja luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden torjuntatoimia;

  49.  toteaa, että korruptio on yksi keskeinen luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla ja näistä saaduilla tuotteilla käytävän laittoman kaupan mahdollistaja ja osatekijä; pitää myönteisenä komission ”Kaikkien kauppa” -strategiaa, jossa sitoudutaan sisällyttämään kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin kunnianhimoisia määräyksiä korruption ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan suorien ja epäsuorien vaikutusten torjumiseksi; kehottaa näin ollen komissiota kiinnittämään erityistä huomiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevien kansainvälisten sääntöjen soveltamisen hallinto- ja valvontatekijöihin;

  50.  kehottaa EU:ta tutkimaan WTO:n puitteissa, miten maailmanlaajuista kauppaa ja ympäristöä koskevat järjestelmät voisivat tukea toisiaan paremmin, etenkin WTO:n ja monenvälisten ympäristösopimusten välisen yhdenmukaisuuden vahvistamista koskevan meneillään olevan työn yhteydessä, sekä kun otetaan huomioon kaupan helpottamista koskeva sopimus, joka avaa uusia väyliä tulliviranomaisten, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta vastaavien viranomaisten ja kauppaviranomaisten väliselle yhteistyölle erityisesti kehitysmaissa; katsoo, että olisi tutkittava uusia mahdollisuuksia WTO:n ja CITESin väliselle yhteistyölle erityisesti tarjoamalla kehitysmaiden viranomaisille kauppaan ja ympäristöön liittyvää teknistä apua ja auttamalla niihin liittyvien valmiuksien kehittämisessä;

  51.  korostaa täytäntöönpanon valvontaketjun organisaatioiden kansainvälisen yhteistyön merkitystä; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tukemaan edelleen luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden kansainvälistä torjuntayhteistyötä (ICCWC); pitää myönteisenä kaikkea tällaisen tuen lisäämistä muun muassa tarjoamalla rahoitusta ja erityisasiantuntemusta, joilla mahdollistetaan valmiuksien kehittäminen sekä edistetään tietojen ja tiedustelutietojen vaihtoa ja tuetaan täytäntöönpanon valvontaa ja noudattamista; kehottaa komissiota käyttämään ICCWC-indikaattoreita arvioidakseen kolmansille maille myönnettävän EU-rahoituksen tehokkuutta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa, jotta voidaan helpottaa kehitysrahoituksen yhdenmukaista ja luotettavaa arviointia;

  52.  panee tyytyväisenä merkille kansainväliset lainvalvontaoperaatiot, kuten COBRA III, jonka ansiosta suuri määrä luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavia laittomia tuotteita takavarikoitiin, niillä kauppaa tekeviä pidätettiin ja annettiin lisää näkyvyyttä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomalle kaupalle vakavan järjestäytyneen rikollisuuden muotona;

  53.  kehottaa jäsenvaltioita lisäämään CITES-rahoitusta, jotta järjestö voi laajentaa seurantatehtäväänsä ja lajien nimeämistä; pitää tältä osin valitettavana, että kuudella jäsenvaltiolla on vuosilta 1992–2015 rästissä maksuja CITESille;

  54.  pitää myönteisenä myös sitä, että toimintasuunnitelma on merkittävä askel kohti niiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, jotka kuuluvat kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030, jonka valtionpäämiehet hyväksyivät YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2015;

  EU kohdemarkkinana, lähtömaana ja kauttakulkupaikkana

  55.  toteaa, että CITES, EU:n puutavara-asetus ja laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta koskeva EU:n sääntelykehys ovat tärkeitä välineitä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kansainvälisen kaupan sääntelyssä; on kuitenkin huolestunut asianmukaisen täytäntöönpanon ja sen valvonnan puutteesta ja kehottaa jäsenvaltioita lisäämään yhteisiä ja koordinoituja pyrkimyksiään tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi; on myös huolissaan eri lajeja ja toimijoita koskevista aukoista nykyisessä sääntelyssä; kehottaa EU:ta siksi tarkastelemaan uudelleen nykyistä lainsäädäntökehystä, jotta sitä täydennettäisiin kiellolla kolmansissa maissa laittomasti korjattujen tai hankittujen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien asettamisesta saataville, asettamisesta markkinoille, kuljetuksesta, hankkimisesta ja omistamisesta; katsoo, että kyseisellä lainsäädännöllä voitaisiin yhdenmukaistaa EU:n nykyistä kehystä ja että lainsäädännön ylikansallisilla vaikutuksilla voi olla merkittävä rooli luonnonvaraisten eläinten ja kasvien maailmanlaajuisen laittoman kaupan vähentämisessä; korostaa tältä osin, että kyseisen lainsäädännön on oltava täysin avoin kolmannessa maassa laittomaksi määritellyn lajin kauppakieltojen suhteen, jotta laillista kauppaa tekevillä tahoilla on oikeusvarmuus;

  56.  korostaa, että metsästysmuistojen keräämiseen perustuva metsästäminen on vaikuttanut osaltaan CITESin liitteissä I ja II lueteltujen uhanalaisten lajien laajamittaiseen heikkenemiseen, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan käyttöön ennalta varautuvan lähestymistavan metsästysmuistojen tuonnin osalta, kun kyseessä on luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppaa koskevissa EU:n asetuksissa suojellut lajit, ja tukemaan metsästysmuistojen tuontia jäsenvaltioihin koskevien EU:n säännösten lujittamista edelleen sekä edellyttämään lupaa kaikkien asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä B luetelluista lajeista peräisin olevien metsästysmuistojen tuonnille;

  57.  panee tyytyväisenä merkille vuonna 2016 annetun Buckinghamin palatsin julkilausuman, jossa sen allekirjoittaneet lentoyhtiöt, kuljetusliikkeet, satamaoperaattorit, tullivirastot, hallitustenväliset järjestöt ja suojelujärjestöt sitoutuvat nostamaan kuljetusalan normeja keskittyen tietojen vaihtoon, henkilöstön koulutukseen, teknologisiin parannuksiin ja resurssien jakamiseen yritysten ja järjestöjen välillä koko maailmassa; kehottaa kaikkia osapuolia täyttämään nämä sitoumukset kokonaisuudessaan; kannustaa jäsenvaltioita edistämään Buckinghamin palatsin julkilausumaa vastaavia vapaaehtoisia sitoumuksia muilla aloilla ja etenkin rahoitus- ja verkkokauppa-aloilla;

  58.  kehottaa kieltämään EU:n laajuisesti norsunluun (yleissopimuksen voimaantuloa edeltävältä ajalta peräisin oleva norsunluu mukaan luettuna) ja sarvikuonon sarvien kaupan, viennin tai uudelleenviennin Euroopan unionista tai unionissa kokonaan ja välittömästi; kehottaa luomaan mekanismin, jolla arvioidaan tarvetta toteuttaa vastaavia rajoituksia muiden uhanalaisten lajien osalta;

  59.  panee merkille, että laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta annetulla unionin asetuksella on ollut vaikutusta; toteaa kuitenkin, että asetuksen täytäntöönpanon olisi oltava määrätietoisempaa, jotta varmistetaan, ettei unionin markkinoille pääse laittomasti pyydettyä kalaa; ehdottaa, että unionin jäsenvaltioiden olisi oltava johdonmukaisempia ja tehokkaampia (varsinkin korkean riskin maina pidetyistä maista peräisin olevien) saaliiden dokumentoinnin (saalistodistusten) ja lähetysten tarkastuksissa sen varmistamiseksi, että kala on pyydetty laillisesti;

  60.  korostaa, että on tärkeää varmistaa yksityisen sektorin osallistuminen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan itsesääntelyn ja yritysten yhteiskuntavastuun kautta; pitää toimitusketjun jäljitettävyyttä keskeisenä laillisen ja kestävän kaupan kannalta riippumatta siitä, onko se kaupallista vai ei-kaupallista; korostaa, että yhteistyötä ja koordinointia tarvitaan kansainvälisellä tasolla sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, ja kehottaa EU:ta lujittamaan olemassa olevia valvontavälineitä, jäljitettävyysmekanismien käyttäminen mukaan luettuna; katsoo, että kuljetusalan olisi oltava keskeisessä roolissa esimerkiksi ennakkovaroitusjärjestelmän täytäntöönpanon myötä; panee merkille julkisten ja yksityisten kumppanuuksien merkittävän potentiaalisen roolin tässä yhteydessä;

  61.  kehottaa asetuksessa (EY) N:o 338/97 edellytettyjen rajatarkastusten lisäksi jäsenvaltioita ottamaan käyttöön maakohtaisen vaatimustenmukaisuuden valvonnan, jonka puitteissa tarkastetaan säännöllisesti kauppiaat ja luvanhaltijat, kuten lemmikkieläinkaupat, kasvattajat, tutkimuskeskukset ja taimitarhat, ja johon sisältyy valvontaa muodin, taiteen, lääketieteen ja pitopalvelujen kaltaisilla aloilla, joilla saatetaan käyttää laittomia kasvien ja eläinten osia;

  62.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että haltuun saadut kasvit ja eläimet takavarikoidaan välittömästi ja että elävien yksilöiden hoito ja luontoon palauttaminen tapahtuu lajille ominaisissa vastaanottokeskuksissa; kehottaa komissiota antamaan ohjeita, joilla huolehditaan siitä, että jäsenvaltioiden käyttämät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien vastaanottokeskukset täyttävät tarvittavat normit; kehottaa edelleen EU:ta ja jäsenvaltioita antamaan eläinten vastaanottokeskuksille riittävästi määrärahoja;

  63.  kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään kansallisia suunnitelmia takavarikoitujen elävien yksilöiden käsittelemiseksi CITES-päätöslauselman 10.7 (Rev. CoP15) liitteen 3 mukaisesti; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi raportoitava kaikista takavarikoiduista elävistä yksilöistä EU-TWIX-tietokantaan ja että vuotuiset yhteenvetoraportit olisi julkaistava; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että täytäntöönpanon valvontaviranomaisten koulutukseen sisällytetään elävien eläinten käsittelyyn liittyvät hyvinvointia ja turvallisuutta koskevat näkökohdat; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita antamaan eläinten vastaanottokeskuksille riittävästi määrärahoja;

  64.  kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan ns. positiiviluetteloon perustuvaa lajijärjestelmää, jossa eksoottisten lajien turvallisuus ja soveltuvuus kaupan kohteeksi ja lemmikkieläimeksi arvioidaan objektiivisesti ja tieteellisten kriteerien perusteella;

  °

  °  °

  65.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0031.
  • [2]  EUVL L 75, 19.3.2015, s 1.
  • [3]  EUVL L 295, 12.11.2010, s. 23.
  • [4]  EUVL L 286, 29.10.2008, s 1.
  • [5]  EUVL L 181, 29.6.2013, s 1.
  • [6]  EUVL L 77, 24.3.2009, s 1.
  • [7]  EUVL L 328, 6.12.2008, s 28.
  • [8]  EYVL L 94, 9.4.1999, s 24.
  • [9]  EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7.
  • [10]  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

  PERUSTELUT

  Maailman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien päivänä 2015 YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvä rikollisuus on otettava vihdoinkin vakavasti. Se oli yksinkertainen mutta selvä viesti siitä, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa on vakava ja kasvava uhka niin useiden kasvi- ja eläinlajien olemassaololle kuin myös oikeusvaltiolle, ihmisoikeuksille, maailmanjärjestykselle, paikallisyhteisöjen hyvinvoinnille ja kaikkein tärkeimpänä maailman ekosysteemien säilymiselle.

  Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kauppa on nykyisin miljardien eurojen arvoista liiketoimintaa, jota johtavat järjestäytyneet rikollisryhmät. Kiinnijäämisen riski on pieni ja palkkiot ovat suuria, mikä houkuttelee rikollisjoukkioita käyttämään laittomasti hankittuja ja omasta ympäristöstään siirrettyjä luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja rikollisen toimintansa rahoittamiseen.

  Laajempien ympäristörikosten torjumispyrkimykset käyvät erityisen tärkeäksi, kun otetaan huomioon rauhaan ja turvallisuuteen kohdistuvat uhat. Kaikkialla maailmassa ei-valtiolliset aseistautuneet ryhmät, terroristiryhmät ja muut joukot syyllistyvät ympäristörikoksiin ja menestyvät luonnonvarojen väärinkäytöllä, koska se on helpompi toimintamuoto kuin tulojen kerääminen esimerkiksi huumeiden, savukkeiden tai ihmisten salakuljetuksen kaltaisista rikoksista.

  Euroopan unioni on tärkeä toimija luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvän rikollisuuden torjunnassa, koska se on merkittävä kohde luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista peräisin olevien laittomien tuotteiden kaupassa. Lisäksi unioni on kauttakulkualueena ja usein lähtöpisteenä EU:n sisäisessä ja erityisesti Afrikan, Aasian ja Latinalaisen Amerikan välisessä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomassa kaupassa.

  Toimintasuunnitelma on osa EU:n vastausta YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030 ja erityisesti kestävän kehityksen tavoitteeseen 15, jossa todetaan, että suojeltujen kasvi- ja eläinlajien salametsästyksestä ja laittomasta kaupasta on tehtävä loppu ja että luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista peräisin olevien laittomien tuotteiden kysyntään ja tarjontaan on puututtava.

  Vuosina 2016–2020 toimintasuunnitelma lujittaa EU:n roolia luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan maailmanlaajuisessa torjunnassa asettamalla painopistealueita: ehkäiseminen, valvonta, yhteistyö sekä EU:n toteaminen luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista tehtyjen tuotteiden kohdemarkkinaksi, lähtömaaksi ja kauttakulkupaikaksi.

  Toimintasuunnitelman ensimmäinen painopistealue on luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ehkäiseminen ja sen perussyihin puuttuminen. Tämän saavuttamisessa ratkaiseva askel olisi, jos EU vähentäisi luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista valmistettujen laittomien tuotteiden kysyntää ja tarjontaa saatavilla olevilla keinoilla: CITES-sääntelykehys, tiedotuskampanjat, vakavaan korruptioon puuttuminen toimitusketjussa, lähtömaiden lainvalvontaviranomaisten valmiuksien kehittäminen ja riistanvartijoiden kouluttaminen torjumaan laitonta kauppaa ruohonjuuritasolla.

  Toimintasuunnitelman toinen painopistealue on varmistaa, että nykyiset säännöt luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden torjumiseksi pannaan tehokkaasti täytäntöön ja täytäntöönpanoa valvotaan. Tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät kerro riittävästi tietoja takavarikoinneista Europolille ja Eurojustille, mikä rajoittaa vakavasti niiden kykyä torjua luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa rajojen yli. Myöskään laittomaan kauppaan syyllistyneiden henkilöiden rangaistukset eivät ole suhteessa rikoksen vakavuuteen. EU:n jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön kiinteät ja yhdenmukaiset rangaistukset luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta tuomituille henkilöille. EU:n on tutkittava mahdollisuuksia ottaa käyttöön lainsäädäntöä, jolla kielletään lähtömaassa suojeltujen lajien tuonti, kauppa ja jälleenvienti. Esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on Yhdysvaltojen Lacey-säädös. Vaikka CITES on käyttökelpoinen väline luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan sääntelyyn ja uhanalaisten lajien suojeluun, se ei kuitenkaan kata kaikkia huonoimmassa asemassa olevia lajeja eikä sillä voida reagoida riittävän nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, jolloin rikollisille jää mahdollisuuksia porsaanreikien hyödyntämiseen.

  Kolmas painopistealue on lähtö-, kuluttaja- ja kauttakulkumaiden maailmanlaajuisen kumppanuuden vahvistaminen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi. Tämän aikaansaamiseksi on tärkeää tarjota poliittista ja teknistä tukea keskeisille lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaille. EU:n on myös käytettävä taloudellista valtaansa nykyisten ja tulevien kauppasopimusten suhteen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevien lausekkeiden sisällyttämiseksi sopimuksiin. Yhdysvaltojen ja yhdentoista Tyynenmeren maan välinen kauppasopimus TPP sisälsi ympäristösäännöksiä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumisesta; vaikka ne olivatkin puutteellisia, kyseessä oli kuitenkin poliittinen lausunto siitä, että biologinen monimuotoisuus olisi otettava huomioon kauppasuhteissa. Tämän olisi oltava mallina EU:n uusien kauppaneuvottelujen suunnittelussa.

  EU:ssa on sinänsä erittäin aktiiviset markkinat luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta peräisin oleville tuotteille. Se ei ole pelkkä kaupan kauttakulkupaikka ja kohdemaa vaan myös lähtömaa EU:n oikeuden suojaamille luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista peräisin oleville laittomille tuotteille. Jäsenvaltioiden on puututtava laillisina hyödykkeinä myytävien, laittomasti hankituista luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista peräisin olevien tuotteiden, kuten kukkien, huonekalujen ja eksoottisten lemmikkieläinten, sisäiseen kauppaan. Myös EU:n jäsenvaltioiden on harkittava eläinten hyvinvointi- ja pelastuskeskusten uudenaikaistamista ja parantamista, jotta rajoilla ja muualla EU:n alueella kiinniotettujen eläinlajien suuri määrä voidaan käsitellä.

  Viime kädessä kyse on EU:n jäsenvaltioiden jaetusta velvollisuudesta vastata tähän haasteeseen ja pysäyttää eräiden maailman arvostetuimpien lajien katoaminen. Näin toimimalla säilytämme biologisen monimuotoisuuden tuleville sukupolville ja parannamme sekä lujitamme EU:n turvallisuuskehystä, kohennamme paikallisyhteisöjen oloja, lisäämme kestävää kehitystä ja lujitamme oikeusvaltion periaatteita.

  KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.9.2016)

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

  EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi
  (2016/2076(INI))

  Valmistelija: Brian Hayes

  EHDOTUKSET

  Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  A.  ottaa huomioon, että noin 70 prosenttia maailman köyhistä asuu maaseudulla ja heidän elinkeinonsa on suoraan riippuvainen biologisesta monimuotoisuudesta; ottaa huomioon, että biologisen monimuotoisuuden suojelu on näin ollen tärkeää kestävien elinkeinojen ja köyhyyttä vähentävän kehityksen kannalta; toteaa toisaalta, että paikallisyhteisöjen osallisuus voi olla ratkaisevan tärkeää tällaisen suojelun onnistumiselle;

  B.  ottaa huomioon, että maailman biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ovat uhattuina maankäytön muutosten, luonnonvarojen kestämättömän käytön, saastumisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena; ottaa huomioon, että erityisesti monet uhanalaiset lajit ovat entistä suuremman haasteen edessä nopean kaupungistumisen, elinympäristöjen katoamisen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan takia;

  C.  ottaa huomioon, että EU:n osallistuminen oikeushenkilönä tähän lajien suojelujärjestelmään vahvistaa väistämättä sitä keskeistä ja vastuullista asemaa, joka EU:lla on kestävän kehityksen edistäjänä;

  D.  toteaa, että luonnonvarojen hoitoon liittyvät käytännöt ja laiton kauppa, jotka ovat tiiviissä yhteydessä hallinto- ja turvallisuusrajoitteisiin, muodostavat liikevaihdon perusteella maailman neljänneksi suurimman rikollisuuden alan;

  E.  toteaa, että suurin osa konflikteista johtuu luonnonvarojen hyödyntämisestä ja eläinten laittomasta kaupasta ja ne uhkaavat paikallisyhteisöjen hyvinvointia, biologista monimuotoisuutta sekä eläimiä ja kasveja;

  F.  toteaa, että ihmisten ja eläinten väliset konfliktit, jotka johtuvat elinympäristöjen katoamisesta ja ihmisten kasvavista tarpeista, muodostavat suuren uhan monien lajien säilymiselle eri puolilla maailmaa; toteaa, että metsien vähentyminen ja niiden tilan heikkeneminen johtuu useimmiten maatalousmaan laajentamisesta, puun tehohakkuista, puun käytöstä polttoaineena ja muista metsätuotteista sekä ylilaiduntamisesta; ottaa huomioon, että ihmisten kanssa kosketuksiin joutuvat luonnonvaraiset lajit tapetaan tai vangitaan usein; ottaa huomioon, että aseistautuneiden salametsästäjien vastustaminen voi olla äärimmäisen vaarallista;

  G.  toteaa, että norsut ja sarvikuonot ovat tärkeimpiä niistä eläimistä, joita salametsästäjät tappavat syöksyhampaiden ja sarvien kysynnän kasvaessa kaikkialla maailmassa; ottaa huomioon, että salametsästäjät saattavat ajautua työhönsä köyhyyden vuoksi tai rikollisjärjestöt käyttävät heitä hyväksi etsiessään metsästäjiä, jotka tuntevat paikallisen maaston;

  H.  toteaa, että salametsästäjien, alkuperämaiden aseistautuneiden ei-valtiollisten toimijoiden, kansainvälisten rikollisryhmien ja kohdemaiden erilaisten toimijoiden harjoittama luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa ei ole uusi ilmiö mutta sen mittakaava, luonne ja vaikutukset ovat saavuttaneet ennennäkemättömän tason tiettyjen lajien kohdalla;

  I.  toteaa, että on tärkeää nähdä biologisen monimuotoisuuden luontainen arvo ja sen moninaiset tavat edistää kestävää kehitystä ja ihmisten hyvinvointia, kuten kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 tavoitteessa 15 todetaan;

  J.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus on vakavaa kansainvälisesti järjestäytynyttä maailmanlaajuista rikollisuutta, jonka vuotuinen tuotto on vähintään 19 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja se on tällä hetkellä maailman neljänneksi suurinta laitonta toimintaa; ottaa huomioon, että sillä on tuhoisia vaikutuksia biologiseen monimuotoisuuteen, ja toteaa, että koska se on tiiviissä yhteydessä korruptioon, sillä on kielteinen vaikutus oikeusvaltioon erityisesti tietyillä Afrikan alueilla, joissa sillä on erittäin kielteisiä vaikutuksia talouskehityksen mahdollisuuksiin;

  K.  toteaa, että EU:lla on merkittävä asema tämän laittoman kaupan torjumisessa, sillä Eurooppa on nykyisin sekä määränpäämarkkina että solmukohta muille alueille suuntautuvassa laittomassa kaupassa; ottaa huomioon, että se on myös alue, jolta tiettyjä lajeja hankitaan laitonta kauppaa varten;

  1.  on huolestunut salametsästyksen sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien ja niistä saatavien tuotteiden laittoman kaupan kasvusta ja sen kielteisistä taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä ympäristövaikutuksista; katsoo, että salametsästyksen torjunta edellyttää EU:lta koordinoitua toimintaa ja apua maille, joiden valmiudet eivät riitä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojeluun; katsoo, että EU voi toimia entistä tehokkaammin rauhoitusalueiden suojelemiseksi ja säilyttämiseksi kehitysmaissa;

  2.  muistuttaa, että biologinen monimuotoisuus ja kestävät ekosysteemit tukevat elinkeinoja, edistävät elintarvike- ja ravintoturvaa, mahdollistavat veden ja terveydenhuollon saannin sekä edistävät huomattavasti ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista; pitää siksi biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen suojelua elintärkeänä, jotta voidaan varmistaa kestävät elinkeinot köyhyyden maailmanlaajuisesta vähentämistä varten;

  3.  painottaa, että perussopimuksiin kirjatussa EU:n politiikan johdonmukaisuutta koskevassa strategiassa on otettava asianmukaisesti huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu, ja korostaa biologisen monimuotoisuuden keskeistä asemaa kestävän kehityksen tavoitteissa ja tukee B4Life-lippulaiva-aloitetta biologisen monimuotoisuuden suojelusta, jota toteutetaan erityisesti Euroopan kehitysrahaston ja kehitysyhteistyövälineen avulla, sekä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevan EU:n toimintasuunnitelman maaseutuyhteisöihin liittyvää tavoitetta 1.2; kehottaa komissiota varmistamaan, että asiassa toteutettavat toimet ovat EU:n kehityspolitiikan köyhyyden vähentämistä koskevan perustavoitteen, kestävän metsäpolitiikan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja erityisesti tavoitteen 15 mukaisia ja että ne vaikuttavat myönteisesti etenkin elintarviketurvaan, luonnollisiin elinympäristöihin ja ekosysteemeihin; kehottaa EU:ta edistämään tuloja tuottavaa toimintaa suojelualueilla ja niiden puskurivyöhykkeillä (esimerkiksi kestävän matkailun avulla) ja vahvistamaan vastaavasti paikallisia valmiuksia;

  4.  kehottaa komissiota ja neuvostoa käyttämään kauppa- ja kehitysvälineitään sellaisten ohjelmien luomiseksi, joilla vahvistetaan luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) täytäntöönpanoa ja annetaan resursseja parantaa valmiuksia salametsästyksen ja eläinten laittoman kaupan torjuntaan erityisesti tukemalla, vahvistamalla ja laajentamalla sellaisia täytäntöönpanoaloitteita kuin ASEAN-WEN (Kaakkois-Aasian valtioiden luontovalvontaverkosto), HA-WEN (Afrikan sarven luontovalvontaverkosto) sekä LATF (Lusakan sopimuksen työryhmä), joilla pyritään perustamaan alueellisia asiantuntijakeskuksia ja tarjoamaan malleja luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden torjuntayhteistyölle;

  5.  muistuttaa, että suuri osa EU:n kohtaamista ongelmista luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan yhteydessä johtuu siitä, että EU:n jäsenvaltiot ovat panneet asiaa koskevan EU:n lainsäädännön heikosti täytäntöön; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja muita asiaankuuluvia toimijoita panemaan täytäntöön EU:n toimintasuunnitelman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi noudattaen aikataulua neuvoston 20. kesäkuuta 2016 hyväksymien toimintasuunnitelmaa koskevien päätelmien mukaisesti;

  6.  katsoo, että Afrikan väestön vauraus on pitkälti riippuvainen sen luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista ja maaseudun köyhyys on kentällä yksi salametsästyksen keskeisistä tekijöistä;

  7.  katsoo, että kansalaisjärjestöt voivat olla tärkeässä osassa luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden valvonnassa ja raportoinnissa; kehottaa tukemaan edelleen kansalaisjärjestöjen toimintaa ottaen huomioon paikallisviranomaisten rajalliset valmiudet näillä aloilla;

  8.  painottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelun, joka kohdistuu lähinnä niiden ekosysteemien ja maaston säilyttämiseen, joissa Afrikan luonnonvaraiset eläimet ja kasvit pääosin elävät, on oltava keskeinen osa köyhyyden vähentämistä koskevia EU:n strategioita;

  9.  painottaa, että toimintasuunnitelma epäonnistuu, jos se ei saa riittävää rahoitusta; katsoo, että rahoitus suunnitelman täytäntöönpanon varmistamiseksi on kirjattava EU:n ja jokaisen jäsenvaltion talousarvioon ja että myös henkilöresurssit on osoitettava selvästi;

  10.  katsoo, että luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja sekä metsiä koskevaan rikollisuuteen olisi kiinnitettävä yhtä paljon huomiota kuin muihinkin kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muotoihin; katsoo näin ollen, että lainvalvonnan ei pitäisi rajoittua salametsästäjiin vaan se pitäisi kohdentaa myös järjestäytyneen rikollisuuden ylemmille tasoille;

  11.  kehottaa toimittajavaltioiden hallituksia i) noudattamaan entistä paremmin oikeusvaltioperiaatetta ja luomaan tehokkaita pelotteita vahvistamalla rikosten tutkintaa, syytteeseenpanoa ja tuomioiden antamista, ii) antamaan tiukempia lakeja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta ”vakavana rikoksena”, joka ansaitsee saman huomion ja vakavuuden kuin muut kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muodot, iii) osoittamaan lisää resursseja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseen erityisesti vahvistamalla lainvalvontaa, kaupan valvontaa, seurantaa sekä tullitarkastuksia ja takavarikointeja, iv) sitoutumaan korruptiota koskevaan nollatoleranssipolitiikkaan;

  12.  painottaa, että luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvien rikosten torjuminen edellyttää yhteisiä maailmanlaajuisia toimia, jotka kattavat myös niiden taloudellisen ulottuvuuden rahanpesun vastaisen kansainvälisen yhteistyön kautta; painottaa myös tarvetta käynnistää tiedotuskampanjoita luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden kysynnän hillitsemiseksi;

  13.  kehottaa toimittaja-, kauttakulku- ja kohdemaita tiivistämään yhteistyötään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan koko ketjun torjumiseksi; kehottaa lisäämään sitä varten yhteistyötä Interpolin, Maailman tullijärjestön, YK:n huume- ja rikosjärjestön (UNODC) ja YK:n korruptiosopimuksen (UNCAC) välillä;

  14.  kehottaa EU:ta lisäämään kehitysyhteistyövälineen ja Euroopan kehitysrahaston kautta annettavaa rahallista ja teknistä apua, jotta kehitysmaat ja erityisesti maat, joilla ei ole riittäviä resursseja lainvalvontaan ja syytteiden nostamiseen salakuljettajia vastaan, voivat panna täytäntöön luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevat kansalliset asetukset CITES-suositusten mukaisesti;

  15.  painottaa, että köyhyys ja heikko hallinto antavat rikollisille mahdollisuuden lahjoa valvontaviranomaisten pienipalkkaisia virkamiehiä; pitää tärkeänä hallita vastuullisesti riskejä, jotka liittyvät salametsästyksen ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan – molemmat vahingoittavat ekosysteemejä ja maaseudun elinkeinoja, myös ekomatkailuun perustuvia elinkeinoja; pitää tärkeänä myös kohdennettua tiedotusta järjestäytyneeseen rikollisuuden ja rahanpesun asiantuntijoille; korostaa, että laajalle levinnyt korruptio, institutionaaliset heikkoudet, valtion rapautuminen, hallinnolliset virheet ja lievät rangaistukset luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvista rikoksista ovat suuria haasteita, joihin on vastattava, jotta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kansainvälistä kauppaa voidaan torjua tehokkaasti; kehottaa EU:ta tukemaan kehitysmaita, kun nämä yrittävät vähentää salametsästyksen kannustimia parantamalla taloudellisia mahdollisuuksia ja edistämällä hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltion periaatteita, antamalla koulutusta ja tukea virastoille, jotka toimivat luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa vastaan, sekä lisäämällä tietoisuutta kyseisestä kaupasta; kehottaa EU:n toimielimiä, jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia valtioita tutkimaan entistä järjestelmällisemmin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan sekä alueellisten konfliktien tai terrorismin välisiä yhteyksiä odotettaessa tulevan UNODC:n raportin tuloksia; painottaa, että on laadittava pitkän aikavälin korruptiontorjuntastrategia ja lisättävä valmiuksia tutkia tehokkaasti väitteitä valtion osallisuudesta; painottaa, että se voi lopulta johtaa EU:n asettamiin ja laajempiin kansainvälisiin pakotteisiin;

  16.  kehottaa toteuttamaan toimia, joilla paikalliset toimijat saavat mahdollisuuden hyötyä välittömästi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta ja joilla parannetaan mahdollisuuksia ansaita elantonsa ilman osallistumista laittomiin toimiin, joiden torjuntaa samalla tehostetaan; pitää erityisen tärkeänä kyseisten toimien sisällyttämistä kolmansien maiden kanssa neuvoteltuihin kauppa- ja yhteistyösopimuksiin; kehottaa komissiota harkitsemaan sellaisten pilottihankkeiden käynnistämistä, jotka on suunnattu erityisesti paikallisten tulliviranomaisten ja metsähallinnon viranomaisten koulutukseen ja tukemiseen yhteistyösopimusten puitteissa;

  17.  katsoo, että yksityistä sektoria olisi kannustettava toimimaan roolimallina EU:ssa ja sen ulkopuolella käytännesäännöillä, joissa tuomitaan luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien laittomien tuotteiden kuluttaminen;

  18.  kehottaa tukemaan yksityisen sektorin aloitteita luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan hillitsemiseksi;

  19.  kehottaa EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä sidosryhmiä, myös kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja asianomaisia yrityssektoreita, aiempaa tiiviimpään ja rakentavaan keskinäiseen yhteistyöhön, jonka avulla voidaan käyttää olemassa olevia välineitä ja toimintalinjoja entistä tehokkaammin, sekä vahvistamaan niiden välisiä synergioita, jotta varmistetaan, että niillä on mahdollisimman suuri vaikutus luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan EU:ssa ja koko maailmassa;

  20.  kehottaa tehostamaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevaa tiedonkeruuta, lainsäädäntöä, lainvalvontaa ja korruption torjuntaa EU:n jäsenvaltioissa sekä muissa kohde- ja kauttakuljetusmaissa; kehottaa näin ollen komissiota kiinnittämään erityistä huomiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevien kansainvälisten normien soveltamisen hallinto- ja valvontanäkökohtiin;

  21.  painottaa, että kestävää kehitystä koskevan luvun sisällyttäminen jokaiseen uuteen kauppasopimukseen olisi tehtävä pakolliseksi; katsoo, että laillinen ja kestävä kauppa voi edistää kestävää kehitystä ja auttaa yhteisöjä; katsoo, että EU:n on autettava kolmansia maita kansainvälisellä tasolla luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa ja tuettava asiaa koskevan lainsäädännön kehittämistä kahden- ja monenvälisillä sopimuksilla;

  22.  kehottaa vahvistamaan kansainvälisiä vastuujärjestelmiä ja tekemään nopeasti poliittisia ja oikeudellisia parannuksia, joiden avulla voidaan pysäyttää luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa ja tyrehdyttää luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista sekä metsästä saatavien tuotteiden kysyntä;

  23.  kehottaa laatimaan yksityiskohtaisen vuosikertomuksen, jossa seurataan ja arvioidaan täytäntöönpanon edistymistä ja joka sisältää myös Natura 2000 -verkoston valmistumisen seurannassa käytettyä tulostaulua vastaavan mekanismin;

  24.  korostaa, että alan rikollisverkostojen ”muuttoliikkeen” välttämiseksi politiikkojen ja lainsäädäntökehysten yhdenmukaistaminen on erityisen tärkeää luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan rikollisuuden torjunnassa;

  25.  kehottaa EU:ta ja sen kaikkia jäsenvaltioita lisäämään tukeaan kansainväliselle kaupan sääntelylle ja lopettamaan ehdottomasti sisäiset norsunluumarkkinat ja hävittämään mahdolliset norsunluuvarastot.

  LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  31.8.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  25

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Brian Hayes, Joachim Zeller

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Liliana Rodrigues

  KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.10.2016)

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

  EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi
  (2016/2076(INI))

  Valmistelija: Emma McClarkin

  EHDOTUKSET

  Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  pitää myönteisenä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa, jolla on keskeinen rooli luonnonvaraisten eläinten ja kasvien erittäin kannattavan laittoman kaupan hälyttävän kasvun torjumisessa, sillä kyseinen kauppa horjuttaa niiden talouksien ja yhteisöjen vakautta, joiden elinkeino on riippuvainen luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista, ja sen myötä tapahtuva laittomien kauppareittien vahvistuminen uhkaa EU:n kauppakumppaneina toimivien herkkien alueiden rauhaa ja turvallisuutta; korostaa erityisesti, että EU on edelleen luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden merkittävä kohdemarkkina-alue ja kauttakuljetusreitti; panee siksi merkille prioriteetit 1 ja 2, jotka koskevat luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan estämistä ja asiaan liittyvien voimassa olevien sääntöjen ja oikeudellisten kehysten soveltamista ja täytäntöönpanoa;

  2.   katsoo, että toimintasuunnitelmassa tulisi korostaa entisestään tulliulottuvuutta sekä kumppanimaiden kanssa tehtävän yhteistyön että unionissa toteutetun täytäntöönpanon parantamisen ja tehostamisen osalta; odottaakin komission vuoden 2016 uudelleentarkastelua, joka koskee EU:n nykyisen oikeudellisen kehyksen täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa, ja pyytää, että tämä tarkastelu sisältäisi tullimenettelyjen arvioinnin;

  3.  kehottaa komissiota pohtimaan keinoja parantaa EU:n nykyistä oikeusjärjestystä saattaakseen sen yhdenmukaiseksi muiden maailmanlaajuisten kumppanien, kuten Yhdysvaltojen, oikeusjärjestysten kanssa, jotta voidaan estää sellaisten lajien tuonti, kauppa ja jälleenvienti, joita ei ole vielä sisällytetty luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) lisäyksiin tai asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteisiin mutta joita suojellaan alkuperämaissa;

  4.  painottaa kehitystä tukevaa politiikkajohdonmukaisuutta koskevaa periaatetta, jotta yhteinen kauppapolitiikka voisi edistää merkittävästi unionin toimintaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumisessa ja olla väline, jolla sekä tuetaan toimintasuunnitelmaan suoraan liittyviä pyrkimyksiä että luodaan edellytyksiä, joiden avulla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä erityisesti luomalla vaihtoehtoisia tulonlähteitä ihmisille niiden kumppanimaiden maaseutualueilla, joissa tapahtuu salametsästystä;

  5.  kehottaa komissiota harkitsemaan asetuksen (EY) N:o 338/97 mukaisesti ehdotuksia norsunluun ja sarvikuonon sarvien EU:hun suuntautuvaa kauppaa koskevien rajoitusten laajentamiseksi, mahdollisesti myös siten, että norsunluusta ja sarvikuonon sarvista saatavat tuotteet kielletään mahdollisesti kokonaan, ja katsoo, että ehdotusten olisi oltava sekä EU:n sisämarkkinoiden että WTO:n sääntöjen mukaisia;

  6.  kehottaa käyttämään olemassa olevia resursseja ja uusinta teknologiaa paremmin sekä tarjoamaan asianmukaista koulutusta tulliviranomaisille lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaissa, erityisesti kehitysmaissa, vahvistamaan kansainvälistä yhteistyötä ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ja korjaamaan nykyiset puutteet, jotta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa voidaan torjua menestyksekkäästi sekä samalla helpottaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laillista ja kestävää kauppaa; panee tässä yhteydessä merkille läheiset yhteydet tuottoisan, laajan ja järjestäytyneen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laittoman kaupan ja kansainvälisen terrorismin välillä ja vaatii maailmanlaajuista asianmukaisesti koordinoitua yhteistyötä poliisi- ja tulliviranomaisten kesken; toteaa, että estäessään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa toimintasuunnitelma vähentänee rikollis- ja terroristijärjestöjen saamaa rahoitusta ja auttaa siten lujittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja edistää osaltaan valtioiden pysymistä vakaina ja turvallisina;

  7.  kehottaa kohdentamaan resursseja välttämättömien valmiuksien, kuten koulutuksen, julkisen tiedottamisen, luonnonvaraisten eläinten pelastuskeskusten perustamisen sekä ylläpitämisen ja ekoturismiohjelmien, kehittämiseen lähtö-, kauttakulku- ja kohdemaissa;

  8.   toteaa, että korruptio on yksi keskeinen luonnonvaraisilla eläimillä ja kasveilla ja näistä saaduilla tuotteilla käytävän laittoman kaupan mahdollistaja ja osatekijä; pitää myönteisenä komission ”Kaikkien kauppa” -strategiaa, jossa sitoudutaan sisällyttämään kaikkiin tuleviin kauppasopimuksiin kunnianhimoisia määräyksiä korruption ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan suorien ja epäsuorien vaikutusten torjumiseksi; kehottaa näin ollen komissiota kiinnittämään erityistä huomiota luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa koskevien kansainvälisten sääntöjen soveltamisen hallinto- ja valvontatekijöihin;

  9.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laillinen kauppa voi nostaa tulotasoa kehitysmaissa ja erityisesti maaseutualueilla; kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla edistetään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laillista ja ympäristön kannalta kestävää kauppaa välineenä, jolla edistetään taloudellista kehitystä ja luonnon monimuotoisuutta;

  10. pitää myönteisenä, että EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevaan lukuun on sisällytetty luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä koskevia määräyksiä, ja vaatii myös luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelua koskevien määräysten sisällyttämistä kaikkiin tuleviin EU:n vapaakauppasopimuksiin, mukaan lukien sopimuksiin, jotka koskevat Yhdysvaltojen, Japanin ja ASEAN-maiden kohdemarkkinoita; korostaa, että kauppaa ja kestävää kehitystä koskevien lukujen sisältämistä sitoumuksista on tehtävä täytäntöönpanokelpoisia, ja kehottaa komissiota sisällyttämään täytäntöönpanokertomuksiinsa analyysin näistä määräyksistä sekä korostamaan GSP+-järjestelmän yhteydessä raportointia CITES-sopimuksen täytäntöönpanosta;

  11.  kehottaa komissiota toimintasuunnitelman prioriteetti 1:n mukaisesti harkitsemaan kumppanuusvälineen puitteissa rahoituksen osoittamista aloitteille, jotka tähtäävät luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien laittomien tuotteiden kysynnän vähentämiseen keskeisillä markkinoilla; korostaa, että kansalaisyhteiskunnan osallistumisella EU:n vapaakauppasopimusten kauppaa ja kestävää kehitystä koskevassa luvussa esitettyihin seurantarakenteisiin voi olla merkittävä rooli tässä yhteydessä;

  12.  korostaa, että EU:n ja Kiinan strategisen kumppanuuden yhteydessä olisi nostettava esille arkaluontoinen kysymys luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden, kuten norsunluun, sarvikuonon sarvien ja tiikerinluiden, kasvavasta kysynnästä, joka on todellinen uhka näiden lajien ja yleisesti luonnon monimuotoisuuden säilymiselle;

  13.  korostaa, että on tärkeää varmistaa yksityisen sektorin osallistuminen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan, kun otetaan huomioon sähköisen kaupankäynnin alustojen, jakeluverkojen sekä kuljetus- ja kuriirialan yritysten rooli ja vaikutus, mutta painottaa, että yksityisen sektorin toimijoille on tarjottava asianmukaista ohjeistusta; suhtautuu myönteisesti kehitteillä oleviin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan asiantuntijoiden ja logistiikkayritysten väliseen yhteistyöhön perustuviin lähestymistapoihin, joissa sovelletaan nollatoleranssia; katsoo, että komission olisi pohdittava, miten se voisi parhaiten varmistaa, että asiaan liittyvillä oikeudellisilla kehyksillä voidaan puuttua entistä tehokkaammin sähköiseen kaupankäyntiin ja verkossa ja verkon ulkopuolella tapahtuvaan kaupalliseen mainontaan liittyviin riskeihin;

  14.  korostaa vaikuttavien ja tehokkaiden merkintä- ja jäljitettävyysjärjestelmien tärkeyttä, sillä ne takaavat luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan laillisuuden ja kestävyyden;

  15.  kehottaa EU:ta tutkimaan WTO:n puitteissa, miten maailmanlaajuista kauppaa ja ympäristöä koskevat järjestelmät voisivat tukea toisiaan paremmin, etenkin WTO:n ja monenvälisten ympäristösopimusten välisen yhdenmukaisuuden vahvistamista koskevan meneillään olevan työn yhteydessä, sekä kun otetaan huomioon kaupan helpottamista koskeva sopimus, joka avaa uusia väyliä tulliviranomaisten, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta vastaavien viranomaisten ja kauppaviranomaisten väliselle yhteistyölle erityisesti kehitysmaissa; katsoo, että olisi tutkittava uusia mahdollisuuksia WTO:n ja CITESin väliselle yhteistyölle erityisesti tarjoamalla kehitysmaiden viranomaisille kauppaan ja ympäristöön liittyvää teknistä apua ja auttamalla niihin liittyvien valmiuksien kehittämisessä;

  16.  kehottaa komissiota tekemään yhteistyötä CITES-sopimuksen osapuolten ja muiden kumppaneiden kanssa luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden jäljitettävyyden varmistamiseksi, sillä monet tuomittavan salametsästyksen tuloksena olevat muistoesineet eivät jää mustaan pörssiin vaan päätyvät laillisen kaupankäynnin tuotteiksi;

  17.  kehottaa painokkaasti EU:ta vastustamaan tulevassa CITES COP17 -kokouksessa nykyistä ehdotusta olemassa olevien norsunluuta koskevien huomautusten poistamisesta Namibialta ja Zimbabwelta, sillä se tekisi norsunluusta sallittua kauppatavaraa, ja tukemaan ehdotusta kaikkien afrikannorsujen sisällyttämisestä liitteeseen I.

  LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  26.9.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  31

  0

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

  KALATALOUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.10.2016)

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

  EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi
  (2016/2076(INI))

  Valmistelija: Ricardo Serrão Santos

  EHDOTUKSET

  Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  1.  toteaa, että toimintasuunnitelma on tärkeä, mutta korostaa, että siinä on otettu puutteellisesti huomioon vedessä elävät lajit;

  2.  kiinnittää huomiota siihen, että yksi biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen sisältyvistä unionia koskevista sitoumuksista on meren biologisen monimuotoisuuden suojeleminen niin yleisesti kuin unionin vesillä ja aavalla merellä; korostaa, että meren biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevaan tavoitteeseen olisi pyrittävä monin keinoin, muun muassa laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän (LIS) kalastuksen torjunnalla, merellä tapahtuvan kaikenlaisen laittoman kaupan valvonnalla, yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisen ulottuvuuden vahvistamisella ja rikosten torjunnalla yleensä;

  3.  panee merkille, että laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta annetulla unionin asetuksella on ollut vaikutusta; toteaa kuitenkin, että asetuksen täytäntöönpanon olisi oltava määrätietoisempaa, jotta varmistetaan, ettei unionin markkinoille pääse laittomasti pyydettyä kalaa; ehdottaa, että unionin jäsenvaltioiden olisi oltava johdonmukaisempia ja tehokkaampia (varsinkin korkean riskin maina pidetyistä maista peräisin olevien) saaliiden dokumentoinnin (saalistodistusten) ja lähetysten tarkastuksissa sen varmistamiseksi, että kala on pyydetty laillisesti;

  4.  muistuttaa, että merikilpikonnalajit Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata ja Dermochelys coriacea ovat uhanalaisia laittoman kaupan vuoksi; toteaa, että laittomien saaliiden lisäksi tietyissä teollisissa kalastuksissa niitä pyydetään yhä sivusaaliina;

  5.  muistuttaa komissiota, että vedessä elävien lajien laiton kauppa vaikuttaa myös rannikkoyhteisöjen taloudelliseen kehitykseen ja vesiemme ympäristön kestävyyteen;

  6.  panee merkille, että LIS-kalastuksen ehkäisemisestä, estämisestä ja poistamisesta annettu asetus voi olla tehokas pitkällä aikavälillä ainoastaan, jos kaloja ja äyriäisiä koskevat tiedot voidaan jakaa 28 jäsenvaltion välillä reaaliajassa niin, että mahdollistetaan ristiintarkastukset, varmennukset ja ennen kaikkea koordinoitu lähestymistapa epäilyttävien lähetysten tunnistamiseen ja estämiseen; kehottaa komissiota sen vuoksi perustamaan kala- ja äyriäistuotteiden tuontitietoja koskevan sähköisen tietokannan mahdollisten väärinkäytösten estämiseksi;

  7.  kiinnittää huomiota meressä elävien lajien laittoman kaupan taloudellisin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin kustannuksiin, sillä tämä kauppa aiheuttaa meren biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä, vaarantaa ekosysteemejä ja vähentää kestävää kalastusta harjoittavien tulolähteitä sekä uhkaa terveyttä;

  8.  muistuttaa, että sampikannat ovat vähentyneet dramaattisesti elinympäristön tuhoutumisen vuoksi ja siksi, että sampea pyydetään intensiivisesti kaviaarin kysynnän tyydyttämiseksi; korostaa, että kaviaarin kauppaa säännellään CITES-sopimuksessa (luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus) ja että tiettyjen lajien hyödyntäminen on kielletty;

  9.  muistuttaa komissiota, että monet vedessä elävät lajit ovat myös vaarassa kuolla sukupuuttoon, mikä vaikuttaa monien ekosysteemien kestävyyteen;

  10.  muistuttaa, että korallin kerääminen, joka on laitonta jalokorallin (Corallium rubrum) tapauksessa Välimerellä ja Atlantilla tai tahatonta pohjatrooli- ja pitkäsiimakalastuksen yhteydessä, uhkaa elinympäristöjä ja niiden tukemia ekosysteemipalveluja;

  11.  panee tyytyväisenä merkille, että valvontakysymyksiä on pidetty tärkeinä, mutta kehottaa komissiota olemaan täsmällisempi antaessaan neuvoja LIS-kalastuksesta varsinkin Euroopan kalastuksenvalvontavirastolle (EFCA);

  12.  tukee CITES- ja LIS-asetusten noudattamiseksi nykyisten sopimusten täytäntöönpanon vahvistamista ja uuden lainsäädännön täytäntöönpanoa kansallisella tasolla etenkin kehitysmaissa siten, että autetaan kehittämään ohjelmia, vahvistamaan säännöksiä, järjestämään työryhmiä ja tukemaan täytäntöönpanotoimia;

  13.  kehottaa komissiota varmistamaan, että uuteen toimintasuunnitelmaan sisältyy LIS-kalastuksen torjunnan ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa varten laadittujen strategioiden välinen yhteistyöjärjestelmä;

  14.  kehottaa komissiota panemaan merkille unionissa ja sen välittömässä naapurustossa harjoitettavan LIS-kalastuksen (kuten lasiankeriaiden ja sammen kalastuksen sekä korallien keräämisen) ja kiinnittämään siihen asianmukaista huomiota; kehottaa seuraamaan tiiviimmin haavoittuvia meressä eläviä lajeja ja CITES-sopimuksella suojattuja lajeja;

  15.  painottaa, että komission meri- ja kalastusasioiden pääosaston ja kauppapolitiikan pääosaston on toimittava tehokkaasti yhdessä sen varmistamiseksi, että LIS-kalastuksesta peräisin olevia tuotteita ei tuoda unioniin ja että neuvoteltuihin kauppasopimuksiin ei sisälly LIS-kalastuksesta peräisin olevia lajeja;

  16.  toteaa, että on varmistettava, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevaan toimintasuunnitelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat johdonmukaisia LIS-kalastusta koskevan unionin lainsäädännön kanssa;

  17.  korostaa, että on tärkeää torjua lasiankeriaiden ja kaviaarin laittomassa kaupassa käytettävän eurooppalaisen sammen laitonta vientiä Euroopasta;

  18.  ehdottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan valvontatoimia olisi vahvistettava erityisesti akvaarioihin tarkoitettujen lajien laittomassa kaupassa ja verkkokaupassa (esimerkiksi akvaarioiden omistajien suorittamat ostot);

  19.  korostaa valvonta-, koulutus- ja valistuskampanjoiden tärkeyttä pantaessa täytäntöön luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevaa toimintasuunnitelmaa kalatalousalalla;

  20.  toteaa jälleen, että pyydyksiä koskevan tieteellisen tutkimuksen ja teknisen kehittämisen on oltava jatkuvaa, jotta estetään sivusaaliita ja lievennetään laittoman kaupan kohteena oleviin organismikantoihin kohdistuvaa painetta;

  21.  ehdottaa, että säilyttämistoimenpiteiden alaisten organismien tai niiden osien tuontilupia olisi tarkistettava (asetuksessa (EY) N:o 1185/2003 sellaisena kuin se muutettuna asetuksella (EU) N:o 605/2013);

  22.  kannustaa komissiota hyödyntämään LIS-kalastuksen torjunnasta saatua kokemusta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntamenetelmien parantamiseksi;

  23.  korostaa, että on tärkeää säilyttää kalastustuotteiden jäljitettävyys ja varmistaa niiden asianmukainen merkitseminen; painottaa, että laiton ja ilmoittamaton kalastus uhkaa elollisten vesiluonnonvarojen kestävää hyödyntämistä ja vesittää pyrkimyksiä valtamerten parempaan hallintaan ja meren biologisen monimuotoisuuden suojelemiseen;

  24.  huomauttaa, että DNA:han perustuvat tunnistamistekniikat voivat tarjota arvokasta tukea paitsi valvontaan myös kohdennettuihin tutkimuksiin syytetoimia varten; pitää DNA:han perustuvia välineitä ihanteellisina kalan ja kalastustuotteiden alkuperän tunnistamiseen, koska DNA:ta on kaikissa soluissa ja näytteitä voidaan ottaa jopa paistetusta kalasta;

  25.  ehdottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjunnassa käytettäisiin välineenä myös järjestelmää, jossa kolmansille maille annetaan keltainen tai punainen kortti, jos ne eivät toimi yhteistyössä unionin kanssa LIS-kalastuksen torjunnassa;

  26.  kiinnittää huomiota siihen, että laillisesti ankeriasta pyytävät kalastajat vaativat yksimielisesti unionin merkintää jäljitettävyyden ja oikeudenmukaisten ankeriasmarkkinoiden varmistamiseksi;

  27.  korostaa laadukkaiden tietojen varmistamisen tärkeyttä kalatalousalalla ja tasokasta tiedonkulkua jäsenvaltioiden toimivaltaisten valvontavirastojen välillä;

  28.  vaatii tiukempia sääntöjä ja valvontatoimia virkistyskalastukselle, jota ei säännellä asianmukaisesti kansallisella tasolla ja jonka tuloksena kalastustuotteita voidaan myydä luvattomasti;

  29.  korostaa, että on tärkeää jäljittää unionissa tapahtuvan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan alkuperä ja reitit, jotta sitä torjuttaisiin paremmin;

  30.  ehdottaa, että haavoittuvien meriekosysteemien, ekologisesti tai biologisesti merkittävien merialueiden ja Natura 2000 -verkoston valvontaa ja suojelua olisi tehostettava kaikkien sidosryhmien jatkuvan kuulemisen pohjalta, jotta voidaan edistää sellaisten lajien suojelua, joihin kohdistuu laittomasta kaupasta aiheutuvia paineita;

  31.  pitää olennaisena tehostaa toimintaa, jolla torjutaan laittomasti toimivien henkilöiden yleisesti harjoittamaa jokien riistoa, sillä nämä henkilöt salakuljettavat suuria kalamääriä myyntiin unionin markkinoille piittaamatta pyydetyistä lajeista tai luonnonvaraisille eläimille tai kasveille aiheutuvan häiriön ympäristövaikutuksesta; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä rajavalvontatoimien kiristämiseksi, jotta luvattomaan myyntiin tarkoitetun kalan vienti olisi mahdollista lopettaa, sillä se aiheuttaa suurta uhkaa erityisesti kuluttajien terveydelle;

  32.  ehdottaa, että toteutetaan toimia sellaisten välineiden käytön edistämiseksi, joilla varmistetaan herkkien luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen;

  33.  ehdottaa, että jäsenvaltiot investoivat laittomasta kaupasta saamansa sakkotulot luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojeluun ja säilyttämiseen;

  34.  toteaa, että laiton kalastus tuhoaa meren ekosysteemejä ja biologista monimuotoisuutta ja sillä on suora vaikutus kalakantojen köyhtymiseen sekä rannikko-ja saarialueiden heikentymiseen;

  35.  huomauttaa, että laittoman kalastuksen osuuden arvioidaan olevan 19 prosenttia saaliiden ilmoitetusta arvosta;

  36.  kannattaa vaihtoehtoisia kestäviä tuotantomenetelmiä luonnonvaraisiin organismeihin kohdistuvan paineen vähentämiseksi (esimerkiksi vesiviljely);

  37.  huomauttaa tärkeästä roolista, joka rannikkoyhteisöillä voi olla laittoman luonnonvaraisten eläinten ja kasvien kaupan torjunnassa, sekä tukee niiden roolia luonnonvaraisten kasvien ja eläinten säilyttämisessä sekä ympäristöystävällisiä toimia;

  38.  katsoo, että yksi tehokkaimmista välineistä kestämättömään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan puuttumisessa on saada kuluttajat tekemään tietoon perustuvia valintoja näiden ostaessa luonnonvaraisin eläimiin ja kasveihin perustuvia tuotteita; kannustaa sertifioitujen ja kestävien merestä peräisin olevien luonnonvaraisten tuotteiden tuotantoon ja ostamiseen;

  39.  pitää valistus- ja ympäristötietoisuusaloitteita olennaisen tärkeinä meren biologisen monimuotoisuuden suojelemisessa ja katsoo, että tässä opetusjärjestelmät ja tiedotusvälineet ovat tärkeässä roolissa;

  40.  muistuttaa, että kansalaisten valistaminen luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vaikutuksesta ja tuotteen jäljitettävyyden tärkeydestä on ratkaisevaa, jotta laitonta toimintaa torjuttaisiin vähentämällä tällaisten tuotteiden markkinoita;

  41.  tukee ajatusta siitä, että otettaisiin käyttöön unionin laajuinen menetelmä tunnustuksen antamiseksi sidosryhmille, jotka osallistuvat erityisen tiiviisti laittoman kaupan torjuntaan; uskoo, että tämä voitaisiin toteuttaa myöntämällä palkinto niille, jotka osallistuvat joskus henkensä uhalla erityisen tiiviisti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaan maalla, vuoristoissa tai järvi- ja jokialueilla ja merillä;

  42.  pitää tehokasta monenvälisyyttä yhtenä unioniin ulkoisen toiminnan kulmakivenä ja huomauttaa, että komissio pitää sitä osallistuvimpana, syrjimättömimpänä ja osallistavimpana keinona rakentaa kansainvälistä hallintoa etenkin luonnonvarasten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi; korostaa siksi, että unionin on otettava näkyvämpi rooli kansainvälisissä elimissä;

  43.  ehdottaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta annettavien rangaistusten olisi oltava riittävän ankaria mahdollisten lainrikkojien toiminnan estämiseksi erityisesti alueilla, joilla meren ekosysteemit ovat haavoittuvia tai jotka kuuluvat Natura 2000 -verkostoon;

  44.  ehdottaa, että toimintasuunnitelmassa olisi osoitettava taloudellisia resursseja ja asetettava mitattavissa olevat tavoitteet, jotta suunnitelman toteutumista voidaan seurata pitkällä aikavälillä.

  LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  11.10.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  1

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Dariusz Rosati

  OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.9.2016)

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

  EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi
  (2016/2076(INI))

  Valmistelija: Kostas Chrysogonos

  EHDOTUKSET

  Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

  A.  ottaa huomioon, että luonnon monimuotoisuuden suojelulla on keskeinen rooli Euroopan ympäristölainsäädännössä ja ympäristöä koskevassa päätöksenteossa; ottaa huomioon, että uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelu ja näiden lajien laittoman kaupan torjuminen ovat kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeitä kysymyksiä, jotka edellyttävät yhteistyötä kaikkien kansakuntien, myös EU:n jäsenvaltioiden, kesken erityisesti koska näiden lajien laiton kansainvälinen ja kansallinen kauppa (luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa) on lisääntymässä;

  B.  ottaa huomioon, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa tuottaa huomattavia voittoja rikollisryhmille ja on nykyisin yksi laajimmista laittoman kaupan muodoista maailmassa; toteaa, että Euroopan unioni on nykyisin kohdemarkkina-alue ja sen kautta muille alueille suuntautuvan laittoman kaupan keskeinen solmukohta ja myös alue, jolta tiettyjä lajeja hankitaan laitonta kauppaa varten;

  C.  ottaa huomioon, että YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunnan huhtikuussa 2013 antamassa päätöslauselmassa, jota YK:n talous- ja sosiaalineuvosto kannatti 25. heinäkuuta 2013, rohkaistaan jäsenvaltioita luokittelemaan suojeltavien luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laiton kauppa, johon osallistuu järjestäytyneitä rikollisryhmiä, vakavaksi rikokseksi siten, että edellä mainittu rinnastetaan ihmiskauppaan ja huumekauppaan;

  D.  ottaa huomioon, että kaikki jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES), ja toteaa, että EU:sta tuli sopimuksen osapuoli vuonna 2015;

  E.  ottaa huomioon, että EU:n osallistuminen oikeushenkilönä tähän lajien suojelujärjestelmään vahvistaa väistämättä sitä keskeistä ja vastuullista asemaa, joka EU:lla on kestävän kehityksen edistäjänä;

  F.  ottaa huomioon, että ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/99/EY yhdenmukaistetaan luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevaan rikollisuuteen liittyvien rikosten määritelmät ja velvoitetaan jäsenvaltiot säätämään kansallisessa lainsäädännössään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia rikosoikeudellisia seuraamuksia ympäristönsuojelua, mukaan luettuina suojellut luonnonvaraiset eläin- ja kasvilajit, koskevan yhteisön lainsäädännön vakavasta rikkomisesta;

  G.  ottaa huomioon, että EU on edelleen yksi maailman suurimmista markkina-alueista luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saataville laittomille tuotteille (villieläinten maailmanlaajuisen laittoman kaupan arvon arvioidaan olevan noin 22 miljardia dollaria); toteaa, että unionin tason toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan puuttumiseksi on merkittävä edistysaskel; ottaa huomioon, että tähän EU:n suunnitelmaan on liitettävä tehokkaita täydentäviä toimenpiteitä, kuten metsähallinnon viranomaisten ja tulliviranomaisten koulutus ja tehokkaiden rangaistusten käyttöönotto;

  H.  toteaa EU:n toimintasuunnitelman osoittavan, että EU on valmis täyttämään kansainväliset odotukset ja sitoumukset ja että se nostaa omaa tavoitetasoaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntatoimien suhteen;

  I.  ottaa huomioon, että julkisten toimien vaikuttavuuden periaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden on koordinoitava toimintansa, jotta uhanalaisia lajeja voidaan suojella onnistuneesti laittomalta kaupalta; katsoo, että tämä voidaan saavuttaa, jos EU ja sen jäsenvaltiot sitoutuvat yhteisesti toimintasuunnitelmaan, jonka avulla hyödynnetään tehokkaasti olemassa olevia resursseja ja virastoja sekä tuotetaan mahdollista laitonta toimintaa koskevaa kattavaa asiantuntija-arviointia ja kohdistetaan siihen valvontaa sekä pannaan täytäntöön yhteisiä kansainvälisiä sitoumuksia ja tunnustetaan poliittisella tasolla ongelman ratkaisemisen tärkeys;

  J.  ottaa huomioon, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltiot voivat itse valita keinot saavuttaakseen uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelemista koskevat tavoitteet; ottaa huomioon, että paikallisviranomaisten rooli on tässä suhteessa erityisen merkittävä ja tarpeellinen;

  K.  toteaa, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan liittyvät rikokset ovat luonteeltaan rajatylittäviä ja siksi koko EU:n ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä panemaan täytäntöön jo sovitut kansainväliset sitoumukset, laadittava näiden rikosten määrittelylle ja rangaistuksille yhteiset vähimmäissäännöt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 83 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja edistettävä yhteistyön tehostamiseksi käytävää rakenteellista vuoropuhelua, jonka yhteydessä kuullaan kaikkia asiaankuuluvia viranomaisia ja sidosryhmiä, myös kolmansia maita ja alkuperämaita;

  1.  pitää myönteisenä komission laatimaa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa ja sitä, että viime vuosikymmenen aikana EU on osallistunut aktiivisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseen hyväksymällä tiukat kauppasäännöt sen lopettamiseksi;

  2.  pitää myönteisinä ympäristöneuvoston 20. kesäkuuta 2016 antamia päätelmiä luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevasta EU:n toimintasuunnitelmasta;

  3.  pitää myönteisenä myös sitä, että toimintasuunnitelma on merkittävä askel kohti niiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, jotka kuuluvat kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030, jonka valtionpäämiehet hyväksyivät YK:n huippukokouksessa syyskuussa 2015;

  4.  katsoo, että nyt kun EU kuuluu CITES-yleissopimukseen, jolla nyt suojellaan yli 35 000:ta eläin- ja kasvilajia, EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tehostettava yhteisiä pyrkimyksiään ympäristörikosten ja erityisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi ja tehtävä tiivistä yhteistyötä kolmansien maiden ja alkuperämaiden kanssa; korostaa siksi, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ja sen perimmäisten syiden torjuntatoimia on kiireellisesti tehostettava ja niiden koordinointia parannettava sekä alkuperämaissa että kauttakulku- ja markkinamaissa;

  5.  kehottaa EU:ta osallistumaan sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa sekä maaseutualueilla että maailmanlaajuisesti valistuskampanjoihin, joiden tavoitteena on luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien laittomien tuotteiden markkinoiden vähentäminen;

  6.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioiden viranomaisia tehostamaan yhteistyötään luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumisessa erityisesti kansallisen, unionin ja kansainvälisen tason valvontaviranomaisten, kuten poliisi-, tulli- ja oikeusviranomaisten, metsähallinnon sekä terveys- ja kauppavalvontaviranomaisten kesken, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimiin kentällä; kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan kansallisille oikeuslaitoksille oikeudellista apua ja ohjausta luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin liittyvän rikollisuuden torjumiseen; kehottaa näin ollen yhteisten ensisijaisten täytäntöönpanotavoitteiden asettamiseen siten, että Europol ja Eurojust tarjoavat erityistä tukea rajatylittävissä tapauksissa;

  7.  katsoo, että kaikkien jäsenvaltioiden olisi kunnioitettava tekemiään kansainvälisiä sitoumuksia, jotta varmistetaan, että niiden järjestäytynyttä rikollisuutta koskevat lait kattavat luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan ja että tällaisesta kaupasta voidaan määrätä asianmukaiset rangaistukset; painottaa samalla, että täytäntöönpanossa tehtävää kansainvälistä yhteistyötä on parannettava kansainvälisiin lainvalvontaoperaatioihin osallistumisen, teknisen avun ja kohdennetun taloudellisen tuen kautta;

  8.  kannustaa jäsenvaltioita varmistamaan, että YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunnan huhtikuussa 2013 antaman päätöslauselman mukaisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa, johon osallistuu järjestäytyneitä rikollisryhmiä, määritellään kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen mukaiseksi vakavaksi rikokseksi;

  9.  on komission kanssa samaa mieltä siitä, että koulutus on olennaisen tärkeä osa järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa mukaan luettuna; kehottaakin komissiota harkitsemaan asianmukaisia koulutushankkeita, jotka on suunnattu erityisesti edellä mainituille valvontaviranomaisille; suosittaa valvontajärjestelmän perustamista, jotta voidaan mitata edistystä ja määritellä parhaat käytännöt luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan pysäyttämiseksi; pitää myös tärkeänä tietoisuuden lisäämistä muun muassa valistuskampanjoilla sekä toimivaltaisten viranomaisten ja paikallisyhteisöjen välisen vuoropuhelun ja teknisen yhteistyön tiivistämistä siten, että keskitytään luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden laittoman kaupan aiheuttamiin vaikutuksiin;

  10.  katsoo, että luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjuntaa voidaan edistää ei-sitovilla säädöksillä; panee kuitenkin merkille, että lainsäädäntötoimet saattavat olla tarpeellisia, jotta voidaan varmistaa oikeusvarmuus ja laatia riittävän sitovia sääntöjä; korostaa, että puutavaran alalla on jo olemassa EU:n lainsäädäntöä, jossa vahvistetaan laittomia tuotteita markkinoille saattavia toimijoita koskevat velvoitteet ja mahdollistetaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan tehokas torjuminen;

  11.  kehottaa komissiota SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohdan mukaisesti ryhtymään toimiin luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomaan kauppaan liittyviä rikoksia ja rangaistuksia koskevien yhteisten vähimmäissääntöjen vahvistamiseksi ja täytäntöön panemiseksi; kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysimääräisesti täytäntöön ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin annetun direktiivin 2008/99/EY säännökset ja määrittämään seuraamusten asianmukainen taso luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden osalta; korostaa tarvetta valvoa asianmukaisesti luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja kehottaa tiedottamaan säännöllisesti parlamentille ja neuvostolle suunnitelman täytäntöönpanossa 31. heinäkuuta 2018 mennessä tapahtuneesta edistymisestä sekä tekemään sen kokonaisarvioinnin vuoteen 2020 mennessä;

  12.  pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komissio on sitoutunut EU:n turvallisuusagendan mukaisesti tarkastelemaan ympäristörikosten ja erityisesti luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvan järjestäytyneen rikollisuuden torjumista koskevan EU:n toimenpide- ja lainsäädäntökehyksen asianmukaisuutta ja tehokkuutta; pitää lisäksi myönteisenä sitä, että komissio on sitoutunut antamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle välikertomuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta 31. heinäkuuta 2018 mennessä sekä tekemään sen kokonaisarvioinnin vuoteen 2020 mennessä.

  LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  26.9.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  20

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière

  LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  13.10.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  60

  0

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo