Procedūra : 2016/2076(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0303/2016

Pateikti tekstai :

A8-0303/2016

Debatai :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0454

PRANEŠIMAS     
PDF 738kWORD 82k
18.10.2016
PE 582.074v02-00 A8-0303/2016

dėl ES veiksmų plano siekiant sustabdyti neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais

(2016/2076(INI))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Catherine Bearder

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Vystymosi komiteto NUOMONĖ
 Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ
 Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES veiksmų plano siekiant sustabdyti neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais

(2016/2076(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas“ (COM(2016) 0087),

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl nusikaltimų laukinei gamtai(1),

–  atsižvelgdamas į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES), kuri ES įgyvendinta Tarybos reglamentu (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 865/2006, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 6 d. Tarybos sprendimą (ES) 2015/451 dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES)(2),

–  atsižvelgdamas į 2003 m. Jungtinių Tautų Konvenciją prieš korupciją,

–  atsižvelgdamas į 2000 m. Jungtinių Tautų Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą,

–  atsižvelgdamas į Biologinės įvairovės konvenciją ir Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenciją (Berno konvenciją),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) nusikaltimų laukinei gamtai pasaulyje ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 30 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 69/314 dėl kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais,

–  atsižvelgdamas į JT aplinkos asamblėjos rezoliuciją Nr. 2/14 dėl neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais bei jų produktais,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2015–2030 m. darnaus vystymosi tikslus (DVT),

–  atsižvelgdamas į kovos su nusikaltimais laukinei gamtai tarptautinį konsorciumą (angl. ICCWC), kuris apima CITES, Interpolą, UNODC, Pasaulio banką ir Pasaulio muitinių organizaciją,

–  atsižvelgdamas į per 2014 m. Londono konferenciją dėl neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais pasirašytą deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. Bakingamo Rūmų deklaraciją dėl neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais prevencijos transporto sektoriuje,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos(3), ir į Komisijos pateiktą jo įgyvendinimo ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1005/2008, nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 605/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose(5) ir 2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 206/2009(6), pagal kurį leidžiama importuoti 20 kg žuvų produktų asmeninio vartojimo tikslais,

–  atsižvelgdamas į Tarybos reglamentu (EB) Nr. 768/2005 įsteigtos Europos žuvininkystės kontrolės agentūros svarbą kovojant su neteisėta vandens gyvūnų žvejyba ir pardavimu,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Direktyvą 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę(7),

–  atsižvelgdamas į 1999 m. kovo 29 d. Tarybos direktyvą 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose(8),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos(9),

–  atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos(10),

–  atsižvelgdamas į Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto teminio skyriaus 2016 m. kovo mėn. paskelbtą tyrimą „Nusikaltimai laukinei gamtai“,

–  atsižvelgdamas į tinklą „Natura 2000“, į kurį įtraukti pagrindiniai retų ir nykstančių rūšių veisimosi ir poilsio plotai ir kai kurių retų rūšių gamtinės buveinės, kurios saugomos kaip vertingos gamtinės buveinės,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. ES kovos su nusikaltimais gamtai veiksmų (EFFACE) tyrimų projekto ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 12 d. Tarybos išvadas dėl kovos su terorizmo finansavimu,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 4 d. Jungtinių Tautų Nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios justicijos komisijos generalinio sekretoriaus pranešimą „Neteisėta prekyba saugomų rūšių laukiniais augalais ir gyvūnais ir neteisėta prieiga prie genetinių išteklių“,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. Jungtinių Tautų aplinkos programos (UNEP) ir Interpolo skubiai atliktą vertinimą „Nusikaltimų aplinkai suklestėjimas“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto, Žuvininkystės komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A8-0303/2016),

A.  kadangi neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais yra organizuotas tarptautinis nusikaltimas, vertinamas maždaug 20 mlrd. EUR per metus, kuris pastaraisiais metais išaugo visame pasaulyje ir tapo viena iš didžiausių ir pelningiausių tarptautinio organizuoto nusikalstamumo rūšių; kadangi neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais finansuoja kitų formų sunkų ir organizuotą nusikalstamumą ir yra glaudžiai su juo susijusi;

B.  kadangi biologinės įvairovės mažėjimo pasaulyje mastas yra didžiulis, atsižvelgiant į tai, kad tai laikoma šeštąja masinio rūšių nykimo banga;

C.  kadangi dėl žemės naudojimo pokyčių, netausaus gamtos išteklių naudojimo, taršos ir klimato kaitos pasaulio biologinei įvairovei ir ekosistemos paslaugoms iškilo grėsmė; kadangi, visų pirma, daug nykstančių rūšių susiduria su didesniais sunkumais nei anksčiau dėl sparčios urbanizacijos, buveinių nykimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais;

D.  kadangi neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais turi didžiulių neigiamų pasekmių bioįvairovei, esamoms ekosistemoms, kilmės šalių gamtos paveldui, gamtos ištekliams ir gyvūnų rūšių išsaugojimui;

E.  kadangi neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais kelia rimtą ir vis didėjančią grėsmę pasauliniam saugumui, politiniam stabilumui, ekonomikos plėtrai, pragyvenimo šaltiniams ir teisinės valstybės principams, jai reikia taikyti strateginį suderintą ES požiūrį, įtraukiant visus susijusius veikėjus;

F.  kadangi neteisėtos prekybos nykstančiomis augalų ir gyvūnų rūšimis ir iš jų pagamintais produktais sustabdymas yra itin svarbus, kad būtų galima įgyvendinti JT nustatytus tvaraus vystymosi tikslus;

G.  kadangi CITES yra labai svarbus nuo 1975 m. galiojantis tarptautinis susitarimas, į kurį įtraukta 35 000 gyvūnų ir augalų rūšių ir kurį pasirašė 183 šalys (įskaitant visas ES valstybes nares ir nuo 2015 m. – pačią ES);

H.  kadangi prekybos ir vystymosi politika, be kita ko, turėtų būti naudojama kaip priemonė siekiant padidinti pagarbą žmogaus teisėms, gyvūnų gerovę ir aplinkos apsaugą;

I.  kadangi pasitelkus ES keitimosi informacija apie neteisėtą prekybą laukiniais gyvūnais ir augalais platformą EU-TWIX nuo 2005 m. vykdoma neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais stebėsena, sukūrus konfiskuotų augalų ir gyvūnų duomenų bazę ir Europos šalių pareigūnų tarpusavio komunikacijos kanalus;

J.  kadangi informuotumo ir politinės valios stoka yra pagrindinės veiksmingos kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais kliūtys;

K.  kadangi ES 2015–2020 m. saugumo darbotvarkėje nusikaltimai laukinei gamtai laikomi organizuoto nusikalstamumo forma, su kuria turi būti kovojama ES lygiu, apsvarstant galimybę taikyti griežtesnes baudžiamąsias sankcijas visoje ES, peržiūrėjus esamus teisės aktus dėl nusikaltimų aplinkai;

L.  kadangi 2015 m. gegužės mėn. įvykdyta operacija COBRA III buvo didžiausia iki šiol koordinuota tarptautinė teisėsaugos kovos su neteisėta prekyba nykstančiomis rūšimis operacija, per kurią sulaikyta 139 asmenų ir konfiskuota daugiau kaip 247 produktų, įskaitant dramblio kaulą, vaistinius augalus, raganosių ragus, skujuočius, raudonmedį, vėžlius ir daug kitų augalų ir gyvūnų egzempliorių;

M.  kadangi neteisėtų laukinės gamtos produktų paklausa paskirties rinkose skatina korupciją visoje neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais tiekimo grandinėje;

N.  kadangi ES yra svarbi neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais paskirties rinka ir tranzito maršrutas, o taip pat prekybos tam tikrų Europoje nykstančių rūšių laukiniais augalais ir gyvūnais šaltinis;

O.  kadangi 2013 m. balandžio mėn. JT Nusikaltimų prevencijos ir baudžiamosios justicijos komisijos rezoliucijoje, kurią 2013 m. liepos 25 d. patvirtino JT Ekonominė ir socialinė taryba, Jungtinių Tautų „valstybės narės raginamos neteisėtą prekybą saugomomis rūšimis, kai dalyvauja organizuoto nusikalstamumo grupuotės, laikyti sunkiu nusikaltimu“ ir jį traktuoti taip pat, kaip prekybą žmonėmis ir prekybą narkotikais;

Bendrosios pastabos

1.  palankiai vertina Komisijos kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą, kuriame pabrėžiamas poreikis imtis suderintų veiksmų siekiant šalinti neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais priežastis, veiksmingai taikyti ir įgyvendinti galiojančias taisykles ir stiprinti pasaulinį kilmės, tranzito ir paskirties šalių bendradarbiavimą;

2.  ragina Komisiją, valstybes nares, Europos išorės veiksmų tarnybą ir ES agentūras Europolą ir Eurojustą pripažinti, kad nusikaltimai laukinei gamtai yra didelė ir auganti grėsmė, ir dėl to kuo skubiausiai imtis politinių sprendimų; pabrėžia visų politikos sričių, įskaitant prekybą, vystymąsi, užsienio reikalus, taip pat teisingumą ir vidaus reikalus, visapusiško ir koordinuoto požiūrio svarbą;

3.  pabrėžia, jog siekiant įgyvendinti veiksmų planą, būtina nustatyti ir skirti atitinkamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius; pabrėžia, kad ES biudžete ir nacionaliniuose biudžetuose reikia numatyti pakankamus finansinius išteklius veiksmingam šio plano įgyvendinimui užtikrinti;

4.  pripažįsta veiksmų plano svarbą, tačiau pabrėžia, kad nepakankamai atsižvelgiama į vandens gyvūnų rūšis;

5.  primygtinai reikalauja laiku įgyvendinti visas veiksmų plano dalis, atspindint neatidėliotiną poreikį sustabdyti neteisėtus ir netausius veiksmus ir neleisti rūšims toliau nykti; ragina Komisiją kasmet teikti Parlamentui ir Tarybai rašytines įgyvendinimo ataskaitas ir sukurti nuolat atnaujinamą išsamų stebėsenos ir vertinimo mechanizmą pažangai įvertinti, įskaitant veiksmus, kurių imasi valstybės narės;

6.  ragina Komisiją ir valstybes nares veiksmingiau padidinti tikslinių rūšių buveinių apsaugą ir pabrėžia, kad turėtų būti užtikrinta stipresnė rajonų, priskiriamų prie pažeidžiamų jūrų ekosistemų, ekologiniu arba biologiniu požiūriu svarbių jūrų rajonų, ir tinklo „Natura 2000“ teritorijų apsauga;

7.  ragina Komisiją įsteigti Neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais koordinatoriaus biurą pagal kovos su prekyba žmonėmis modelį, kad būtų galima užtikrinti bendras įvairių Komisijos tarnybų ir valstybių narių pastangas;

8.  primena Komisijai, kad daug vandens gyvūnų rūšių taip pat gresia išnykimas, o nuo to nukentės daugelio ekosistemų tvarumas;

9.  ragina Komisiją ir valstybes nares toliau plėtoti mokslinius tyrimus, susijusius su technologiniais žvejybos įrankių patobulinimais, siekiant išvengti priegaudos, atsižvelgiant į tai, kad tam tikrų rūšių gyvūnams, įskaitant vėžlius, grėsmę kelia ir priegauda, ir neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais;

Neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais prevencija ir pagrindinių jos priežasčių šalinimas

10.  ragina ES, trečiąsias valstybes, suinteresuotuosius subjektus ir pilietinę visuomenę surengti tam tikrą skaičių tikslinių ir koordinuojamų informuotumo didinimo kampanijų, kurių tikslas būtų mažinti su neteisėta prekyba laukinių augalų ir gyvūnų produktais susijusią paklausą užtikrinus realius ir ilgalaikius individualaus ir kolektyvinio elgesio pokyčius; pripažįsta, kad pilietinės visuomenės organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį, padėdamos įgyvendinti veiksmų planą;

11.  ragina ES remti iniciatyvas, kuriomis skatinama alternatyvių tausių pragyvenimo šaltinių arti laukinės gamtos įsikūrusiose kaimo bendruomenėse plėtra ir kuriomis didinama vietoje gaunama nauda iš gamtos išsaugojimo priemonių, mažinami žmogaus ir laukinės gamtos konfliktai ir skatinama žiūrėti į laukinę gamtą kaip į vertingą bendruomenės pajamų šaltinį; mano, kad tokios iniciatyvos, kai jų imamasi konsultuojantis su atitinkamomis bendruomenėmis, padidins paramą gamtos išsaugojimui ir prisidės prie laukinių gyvūnų populiacijų ir jų buveinių atkūrimo, išsaugojimo ir tausaus valdymo;

12.  pabrėžia, kad laukinių gyvūnų ir augalų apsauga turi būti esminis ES skurdo mažinimo pasaulyje strategijų elementas ir ragina veiksmus, kurie padeda vietos bendruomenėms gauti tiesioginės naudos iš dalyvavimo laukinės gamtos apsaugos veikloje, įtraukti į įvairius bendradarbiavimo susitarimus, dėl kurių deramasi su trečiosiomis šalimis;

13.  primena Komisijai, kad nuo neteisėtos prekybos vandens gyvūnais taip pat nukenčia pakrančių bendruomenių ekonominis vystymasis ir mūsų vandenų aplinkos tinkamumas;

14.  ragina ES skubiai spręsti korupcijos problemą ir tarptautinių valdymo priemonių trūkumus visoje neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais grandinėje; ragina ES ir jos valstybes nares pradėti dialogą su šalimis partnerėmis pasitelkus Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją (UNCAC) ir kitus forumus siekiant spręsti problemą kilmės, tranzito ir paskirties rinkose; ragina visas valstybes nares visapusiškai laikytis Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją nuostatų ir veiksmingai ją įgyvendinti; palankiai vertina tarptautinį kovos su korupcija įsipareigojimą pagal 2015 m. liepos mėn. JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos 69/314 10 straipsnį;

15.  pripažįsta, kad reikia teikti paramą, gaires ir mokymus kilmės, tranzito ir paskirties šalių institucijoms joms atliekant tyrimus, įgyvendinant nuostatas ir vykdant teismo procedūras vietos, regiono ir nacionaliniu lygmenimis; pabrėžia poreikį veiksmingai koordinuoti šias pastangas tarp visų šiame darbe dalyvaujančių agentūrų; ragina ES remti keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais ir sudaryti sąlygas specializuotos įrangos ir ekspertinių žinių teikimui, kai jų prireikia;

16.  atkreipia dėmesį į 2016 m. birželio 20 d. Tarybos išvadas dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano, kuriose pripažįstama, kad nusikaltimai laukinei gamtai yra didelė ir auganti grėsmė biologinei įvairovei ir aplinkai, taip pat visuotiniam saugumui, įstatymo viršenybei, žmogaus teisėms ir darniam vystymuisi; labai apgailestauja dėl to, kad trūksta aiškių valstybių narių įsipareigojimų; pabrėžia, kad valstybės narės atlieka lemiamą vaidmenį visapusiškai ir darniai įgyvendinant veiksmų planą nacionaliniu lygmeniu ir užtikrinant, kad būtų pasiekti plane nustatyti tikslai;

17.  primygtinai ragina šalių tiekėjų vyriausybes: i) pagerinti teisinės valstybės principo taikymą ir sukurti veiksmingas atgrasomąsias priemones stiprinant baudžiamosios veikos tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir nuteisimą; ii) priimti griežtesnius įstatymus, pagal kuriuos neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais būtų laikoma „sunkiu nusikaltimu“, kuriai reikia skirti tiek pat dėmesio ir svarbos kiek ir kitų formų tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui; iii) skirti daugiau išteklių kovai su nusikaltimais, susijusiems su laukiniais augalais ir gyvūnais, visų pirma siekiant stiprinti prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais teisės aktų vykdymą, prekybos kontrolę, stebėseną, susekimą ir konfiskavimą muitinėse; iv) vykdyti visiško korupcijos netoleravimo politiką;

Veiksmingesnio įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimas

18.  ragina valstybes nares parengti kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planus, kuriuose būtų nurodyta įgyvendinimo politika ir nuobaudos, ir skelbti informaciją apie konfiskuotus produktus ir už nusikaltimus laukinei gamtai sulaikytus asmenis ir ja keistis, kad būtų galima užtikrinti nuoseklumą ir suderintą požiūrį tarp valstybių narių; remia mechanizmo, kuris padėtų reguliariai teikti duomenis ir atnaujinti informaciją apie konfiskuotus produktus ir sulaikytus asmenis valstybėse narėse ir keistis gerąja patirtimi, sukūrimą;

19.  pabrėžia, kad svarbu visapusiškai įgyvendinti ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus ir užtikrinti jų vykdymą;

20.  siūlo nustatyti pakankamai griežtas baudas už neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, ypač pažeidžiamų jūrų ekosistemų rajonuose ar tinklo „Natura 2000“ teritorijose, kad jos atgrasytų galimus pažeidėjus;

21.  primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti, kad teisėsaugos institucijos, prokuratūros ir nacionalinės teisminės institucijos būtų aprūpintos pakankamais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais ir turėtų atitinkamą kompetenciją kovoti su nusikaltimais laukinei gamtai; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų visoms atitinkamoms agentūroms ir institucijoms mokyti ir jų informuotumui didinti;

22.  palankiai vertina Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo tinklo (IMPEL), Europos aplinkos prokurorų tinklo (ENPE), ES aplinkos teisėjų forumo (EUFJE) ir policijos pareigūnų, specialiai kovojančių su nusikaltimais aplinkai, tinklo (EnviCrimeNet) pastangas;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais įtraukta į ES 2015–2020 m. saugumo darbotvarkę – taip pripažįstama, kad neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais kelia grėsmę biologinei įvairovei kilmės regionuose, tvariam vystymuisi ir regionų stabilumui;

24.  siūlo, kad valstybės narės pajamas iš baudų už neteisėtą prekybą investuotų į laukinės augalijos ir gyvūnijos apsaugą ir išsaugojimą;

25.  ragina imtis esminių permainų renkant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais susijusią žvalgybos informaciją, priimant šios srities teisės aktus, užtikrinant jų vykdymą ir kovojant su korupcija valstybėse narėse ir kitose paskirties ir tranzito šalyse; todėl ragina Komisiją itin daug dėmesio skirti administravimo ir stebėsenos aspektams, susijusiems su tarptautinių standartų neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais srityje taikymu;

26.  pabrėžia, kad, siekiant išvengti nusikalstamų neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais tinklų „migracijos“, ypač svarbu suderinti politiką ir teisines sistemas, taikomas su laukiniais augalais ir gyvūnais susijusiems nusikaltimams;

27.  pabrėžia, kad reikalingas geresnis įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas ir veiksmingas ir laiku atliekamas dalijimasis duomenimis tarp nacionalinio ir ES lygmens įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo įstaigų; ragina sukurti strateginius tiek ES, tiek valstybių narių lygmens vykdymo užtikrinimo tinklus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokiam bendradarbiavimui ir jį pagerinti; ragina valstybes nares įsteigti kovos su nusikaltimais laukinei gamtai skyrius, siekiant palengvinti nuostatų įgyvendinimą įvairiose įstaigose;

28.  ragina valstybes nares nuolat tiekti Europolui susijusią žvalgybos informaciją ir duomenis; primygtinai ragina Europolą į kitą ES sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių įvertinimą (SOCTA) įtraukti ir nusikaltimus laukinei gamtai; ragina įsteigti specialų Europolo kovos su nusikaltimais laukinei gamtai skyrių, kuriam būtų priskirti tarptautiniai įgaliojimai ir atsakomybės sritys ir kuris būtų aprūpintas pakankamais finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, kad būtų galima centralizuotai rinkti ir analizuoti informaciją ir koordinuoti vykdymo užtikrinimo strategijas ir tyrimus;

29.  ragina Komisiją remti sistemą „EU-TWIX“ kaip pasitvirtinusią ir gerai veikiančią priemonę, kuria naudodamosi valstybės narės gali dalytis duomenimis ir informacija, ir užtikrinti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus šiai sistemai; laikosi nuomonės, kad pilietinės visuomenės organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį stebint, kaip vykdomi teisės aktai, ir pranešant apie su laukiniais augalais ir gyvūnais susijusius nusikaltimus; ragina ES ir valstybes nares toliau bendradarbiauti siekiant paremti tokią NVO veiklą;

30.  atkreipia dėmesį į nusikaltimų laukinei gamtai ir kitų organizuoto nusikalstamumo formų, įskaitant pinigų plovimą, taip pat kovotojų ir teroristų grupuočių finansavimo sąsajas, ir mano, kad prioritetas turėtų būti kova su neteisėtais finansiniais srautais; ragina ES ir valstybes nares naudotis visomis atitinkamomis priemonėmis, įskaitant bendradarbiavimą su finansiniu sektoriumi, ir stebėti naujai atsiradusių finansinių priemonių ir praktikų, susijusių su ta veikla, poveikį ir atlikti jo tyrimus;

31.  ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę nuostatas ir nustatyti tinkamus sankcijų už nusikaltimus laukinei gamtai dydžius; yra susirūpinęs dėl to, kad kai kurios valstybės narės dar iki galo neįgyvendino direktyvos ir ragina Komisiją įvertinti jos, ypač su baudomis susijusių nuostatų, įgyvendinimą kiekvienoje valstybėje narėje ir pateikti rekomendacijų; ragina Komisiją per ES saugumo darbotvarkėje numatytą laikotarpį atlikti Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę peržiūrą, ypač jos veiksmingumo kovojant su nusikaltimais laukinei gamtai požiūriu, ir pateikti pasiūlymą dėl atitinkamo jos persvarstymo; ragina Komisiją imtis priemonių siekiant nustatyti ir įgyvendinti minimalias bendrąsias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais susijusių sankcijų apibrėžimo pagal SESV 83 straipsnio 1 dalį dėl ypač sunkių nusikaltimų, turinčių tarpvalstybinį pobūdį;

32.  mano, kad muitinės aspektas turėtų būti labiau pabrėžtas veiksmų plane tiek bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis, tiek geresnio ir veiksmingesnio įgyvendinimo Sąjungoje atžvilgiu; todėl laukia, kad Komisija parengtų 2016 m. dabartinės ES teisinės sistemos įgyvendinimo ir vykdymo peržiūrą, ir prašo, kad į šią peržiūrą būtų įtrauktas muitinės procedūrų vertinimas;

33.  primygtinai ragina valstybes nares veiksmingai įgyvendinti JT Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (UNTOC) ir jos laikytis, nes tai yra tarptautinių veiksmų ir savitarpio teisinės pagalbos pagrindas ir pagrindinė priemonė siekiant bendro požiūrio į kovą su nusikaltimais laukinei gamtai; šiomis aplinkybėmis labai apgailestauja dėl to, kad vienuolika valstybių narių dar nėra įgyvendinusios UNTOC; ragina šias valstybes nares kuo greičiau konvenciją įgyvendinti;

34.  mano, kad į kovos su nusikaltimais laukinei gamtai priemones turi būti įtrauktos nuoseklios, veiksmingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos; primygtinai ragina valstybes nares laikyti neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais sunkiu nusikaltimu, kaip nustatyta UNTOC 2 straipsnio b punkte;

35.  pripažįsta, kad valstybių narių teisminėms institucijoms ir prokurorams reikėtų pateikti baudžiamojo persekiojimo ir nuosprendžių priėmimo gaires, o įvežimo į ES punktuose dirbantiems muitinės ir vykdymą užtikrinantiems pareigūnams – surengti mokymus; siūlo UNEP Pasaulinę teisėjų programą ir Ekologiškos muitinės iniciatyvą laikyti pavyzdiniais modeliais;

36.  ragina Komisiją, atitinkamas ES agentūras ir valstybes nares pripažinti neteisėtos internetinės prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais mastą ir stiprinti gebėjimus kovos su nusikaltimais aplinkai ir muitinės skyriuose, koordinuoti veiksmus su kovos su kibernetiniais nusikaltimais skyriais ir bendradarbiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis, siekiant užtikrinti specialių tarptautinių kovos su kibernetiniais nusikaltimais padalinių paramos kanalus;

37.  ragina valstybes nares ir Komisiją bendradarbiauti su socialinės žiniasklaidos platformų, paieškos sistemų ir e. prekybos platformų operatoriais neteisėtos internetinės prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais klausimu; ragina Komisiją ir valstybes nares stiprinti kontrolės priemones ir plėtoti politikos strategijas, kuriomis būtų kovojama su galima neteisėta veikla internete; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją parengti gaires, kaip spręsti internetinių nusikaltimų laukinei gamtai problemą ES lygmeniu;

38.  ragina ES ir valstybių narių vykdymo užtikrinimo subjektus nustatyti ir stebėti kitų formų sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, pvz., prekybos žmonėmis, modelius, siekiant paremti prevencinę veiklą ir neteisėtų veiksmų tiekimo grandinėje tyrimus, kai kovojama su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, pavyzdžiui, įtartinus krovinius ir finansinius sandorius;

39.  džiaugiasi tuo, kad ES pirmą kartą kaip CITES šalis dalyvavo 17-oje JTBKK konvencijos šalių konferencijoje ir tuo, kad ES ir valstybės narės rodo tvirtą ryžtą ir teikia didelę finansinę pagalbą CITES;

40.  palankiai vertina UNEP ekspertų atliekamos peržiūros procesą, kuriuo siekiama sukurti visuotinai priimtą nusikaltimo aplinkai apibrėžtį; šiuo atžvilgiu pažymi, kad teisinis skirtumas tarp įvairių rūšių nusikaltimų aplinkai kartais neaiškus, o tai gali sumažinti veiksmingo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir baudimo galimybes;

Visuotinės partnerystės stiprinimas

41.  ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviau plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą su neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais tiekimo grandinės kilmės, tranzito ir paskirties šalimis ir teikti joms techninę pagalbą ir diplomatinę paramą; mano, kad ES turi imtis veiksmų tarptautiniu lygmeniu siekdama padėti trečiosioms šalims kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ir turi padėti toliau tobulinti atitinkamas teisines sistemas dvišaliais ir daugiašaliais susitarimais;

42.  pabrėžia, kad paplitusi korupcija, instituciniai trūkumai, valstybės pažeidžiamumas, netinkamas valdymas ir menkos bausmės už nusikaltimus laukinei gamtai yra pagrindiniai uždaviniai, kuriuos reikia spręsti, jei su tarpvalstybine neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais siekiama kovoti veiksmingai; primygtinai ragina ES remti besivystančias šalis joms dedant pastangas sumažinti brakonieriavimo paskatas gerinant ekonomines galimybes ir skatinant gerą valdymą bei teisinę valstybę;

43.  ragina ES institucijas, valstybes nares ir visas suinteresuotas valstybes sistemingiau tirti neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais ir regioninių konfliktų ar terorizmo sąsajas;

44.  ragina Komisiją ir valstybes nares, kaip kovos su neteisėta prekyba laukine fauna ir flora veiksmų plano dalį, įsteigti patikos fondą arba sukurti panašią priemonę, remiantis persvarstyto Sąjungos bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 187 straipsniu, siekiant apsaugoti saugomas teritorijas ir kovoti su neteisėta prekyba laukine fauna ir flora bei brakonieriavimu;

45.  ragina ES didinti per vystomojo bendradarbiavimo priemonę ir Europos plėtros fondą (EPF) teikiamą finansinę ir techninę paramą siekiant padėti besivystančioms šalims, ypač neturinčioms pakankamai išteklių, kad būtų užtikrintas teisės aktų vykdymas ir kontrabandininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, įgyvendinti nacionalinius laukinių augalų ir gyvūnų reglamentus pagal CITES rekomendacijas;

46.  ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pagal partnerystės priemonę finansuoti iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti nelegalių laukinių augalų ir gyvūnų produktų paklausą pagrindinėse rinkose, atsižvelgiant į veiksmų plano 1-ąjį prioritetą; pabrėžia, kad pilietinės visuomenės įtraukimas į stebėsenos struktūras pagal ES prekybos susitarimų prekybos ir darnaus vystymosi skyrius gali būti labai naudingas šiuo atžvilgiu;

47.  pabrėžia, kad atsižvelgiant į ES ir Kinijos strateginę partnerystę svarbu spręsti jautrų klausimą, susijusį su laukinių augalų ir gyvūnų produktų, tokių kaip dramblio kaulas, raganosių ragai ir tigrų kaulai, didėjančia paklausa, nes dėl jos kyla tikras pavojus minėtų rūšių išsaugojimui ir biologinei įvairovei apskritai;

48.  ragina Komisiją į visus ES prekybos susitarimus ir derybas įtraukti privalomus ir vykdytinus darnaus vystymosi skyrius, ypatingą dėmesį skiriant neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais sustabdymui visuose ekonomikos sektoriuose, ir ragina Komisiją įtraukti šių nuostatų analizę į savo įgyvendinimo ataskaitas; ragina Komisiją pabrėžti CITES įgyvendinimą ir kovos su nusikaltimais laukinei gamtai priemones taikant bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą BLS+;

49.  pažymi, kad korupcija yra viena iš pagrindinių sąlygų ir veiksnių, skatinančių neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais bei jų produktais; teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą, prisiimtą strategijoje „Prekyba visiems“, į visus būsimus prekybos susitarimus įtraukti plataus užmojo kovos su korupcijos nuostatas, skirtas kovoti tiek su korupcijos, tiek su neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais tiesioginiu ir netiesioginiu poveikiu; todėl prašo Komisijos didžiausią dėmesį skirti administravimo ir stebėsenos aspektams, susijusiems su tarptautinių neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais standartų taikymu;

50.  ragina ES, remiantis PPO sistema, išnagrinėti, kaip pasaulinė prekyba ir aplinkos apsaugos sistemos gali geriau vieną kitą papildyti, visų pirma atsižvelgiant į dedamas pastangas stengiantis sustiprinti PPO ir daugiašalių aplinkos apsaugos susitarimų suderinamumą, taip pat atsižvelgiant į prekybos lengvinimo susitarimą, kuris atveria naujas galimybes bendradarbiavimui tarp muitinės tarnybų ir už laukinę augaliją ir gyvūniją bei prekybą atsakingų pareigūnų, ypač besivystančiose šalyse; mano, kad turėtų būti išnagrinėtos papildomos PPO ir CITES bendradarbiavimo galimybės, visų pirma kalbant apie techninės pagalbos teikimą besivystančių šalių pareigūnams ir jų pajėgumų stiprinimą prekybos ir aplinkos apsaugos srityje;

51.  pabrėžia labai svarbų tarptautinio visų vykdymo užtikrinimo grandinės organizacijų bendradarbiavimo vaidmenį; ragina ES ir valstybes nares toliau remti Kovos su nusikaltimais laukinei gamtai tarptautinį konsorciumą (ICCWC); džiaugiasi be kokia papildoma parama, įskaitant finansinių išteklių ir specialistų ekspertinių žinių teikimą, kuria siekiama padėti vyriausybėms stiprinti pajėgumus, skatinti keitimąsi informacija ir žvalgybos duomenimis ir padėti ICCWC nariams užtikrinti įgyvendinimą ir atitiktį; ragina Komisiją naudotis ICCWC rodikliais siekiant įvertinti ES trečiosioms šalims kovai su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais teikiamo finansavimo efektyvumą ir lengviau atlikti vienodą ir patikimą vystymosi finansavimo vertinimą;

52.  palankiai vertina tarptautines teisės aktų vykdymo užtikrinimo operacijas, pvz., operaciją COBRA III, kurias vykdant konfiskuota daug neteisėtų laukinės gamtos produktų ir sulaikyti neteisėtą prekybą vykdę asmenys, taip pat užtikrintas geresnis visuomenės supratimas, kad neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais yra sunkus organizuotas nusikaltimas;

53.  ragina valstybes nares didinti CITES biudžetą, kad organizacija galėtų plėsti savo stebėjimo veiklą ir rūšių nustatymo veiklą; šiuo atžvilgiu apgailestauja dėl to, kad šešios valstybės narės dar neatliko visų 1992–2015 m. mokėjimų CITES;

54.  taip pat palankiai vertina tai, kad ES veiksmų planas labai padeda siekti darnaus vystymosi tikslų, nustatytų pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., dėl kurios Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime 2015 m. rugsėjo mėn. susitarė valstybių vadovai;

ES kaip paskirties rinka, kilmės ir tranzito punktas

55.  pažymi, kad CITES, ES medienos reglamentas ir ES NNN žvejybos reguliavimo sistema yra svarbios priemonės, kuriomis reglamentuojama tarptautinė prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais; vis dėlto yra susirūpinęs dėl nepakankamo jų įgyvendinimo ir vykdymo ir ragina valstybes nares dėti daugiau bendrų ir koordinuotų pastangų veiksmingam šių teisės aktų įgyvendinimui ir vykdymui užtikrinti; be to, yra susirūpinęs dėl dabartinės reglamentavimo sistemos spragų, susijusių su rūšimis ir veikėjais; todėl ragina ES persvarstyti esamą teisinę sistemą siekiant ją papildyti draudimu tiekti ir pateikti rinkai, pervežti, įsigyti ir turėti trečiojoje šalyje neteisėtai gautų arba parduotų laukinių augalų ar gyvūnų; mano, kad tokie teisės aktai padėtų suderinti esamą ES sistemą ir kad jo tarptautinis poveikis galėtų atlikti pagrindinį vaidmenį mažinant pasaulinę neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą teisėta prekyba užsiimantiems subjektams, tokiuose teisės aktuose turi būti numatytas visiškas skaidrumas bet kokių draudimų prekiauti tam tikromis rūšimis dėl neteisėto jų statuso trečiojoje šalyje atžvilgiu;

56.  pabrėžia, kad trofėjų medžioklė prisidėjo prie didelio masto į CITES I ir II priedus įtrauktų nykstančių rūšių populiacijų sumažėjimo ir primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares nustatyti, kad turi būti vadovaujamasi atsargumo principu, kalbant apie tų rūšių, kurios saugomos pagal ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentus, gyvūnų medžioklės trofėjų importą, taip pat remti tolesnį ES teisinių nuostatų, kuriomis reglamentuojamas medžioklės trofėjų importas į ES valstybes nares, griežtinimą ir reikalauti visų rūšių, įtrauktų į Reglamento (EB) Nr. 338/98 B priedo sąrašą, gyvūnų trofėjų importo leidimų;

57.  palankiai vertina 2016 m. Bakingamo Rūmų deklaraciją, kurią pasirašiusios oro linijos, transportavimo įmonės, uostų operatoriai, muitinės, tarpvyriausybinės organizacijos ir išsaugojimo labdaros fondai įsipareigojo kelti transporto sektoriaus standartus, ypač daug dėmesio skiriant įmonių ir organizacijų visame pasaulyje tarpusavio dalijimuisi informacija, darbuotojų mokymui, technologiniams patobulinimams ir dalijimuisi ištekliais; ragina visas šalis visapusiškai įgyvendinti deklaracijos įsipareigojimus; ragina valstybes nares skatinti savanoriškus įsipareigojimus, panašius į Bakingamo Rūmų deklaraciją, kitose srityse, ypač finansų ir e. prekybos sektoriuose;

58.  ragina Europos lygmeniu nedelsiant visiškai uždrausti prekybą dramblio kaulu, jo eksportą arba reeksportą į Europos Sąjungą ar iš jos, įskaitant iki konvencijos pasirašymo sukauptą dramblio kaulą ir raganosių ragus; ragina parengti mechanizmą, kurį taikant būtų galima įvertinti panašaus pobūdžio ribojamųjų priemonių būtinumą kitoms nykstančioms rūšims;

59.  pažymi, kad ES reguliavimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, turi poveikio, tačiau primygtinai tvirtina, kad įgyvendinimas turėtų būti patikimesnis, siekiant užtikrinti, kad jokia neteisėtai sužvejota žuvis nepatektų į Europos rinką; siūlo, kad ES valstybės narės nuosekliau ir veiksmingiau tikrintų laimikio dokumentaciją (sužvejoto kiekio sertifikatus) ir krovinius (ypač tų šalių, kurios laikomos didelės rizikos šalimis, laivų), siekiant užtikrinti, kad žuvis būtų teisėtai sužvejota;

60.  pabrėžia, kad svarbus privačiojo sektoriaus dalyvavimas kovoje su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais taikant savireguliavimo ir įmonių socialinės atsakomybės priemones; mano, kad vykdant teisėtą ir tvarią prekybą (komercinę ar nekomercinę) tiekimo grandinės atsekamumas yra būtinas; pabrėžia tarptautinio masto ir viešojo bei privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir koordinavimo būtinybę ir ragina ES sustiprinti esamas kontrolės priemones, įskaitant atsekamumo mechanizmų naudojimą; mano, kad transporto sektorius turėtų atlikti lemiamą vaidmenį, pvz., įdiegus ankstyvo grėsmės išaiškinimo sistemą; atkreipia dėmesį į tai, kokį svarbų vaidmenį šioje srityje gali atlikti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės;

61.  ragina valstybes nares, be patikrinimų sienos kirtimo punktuose, kuriuos reikalaujama atlikti pagal Reglamentą Nr. 338/97, taip pat vykdyti atitikties stebėseną šalies viduje, t. y. reguliariai tikrinti prekiautojus ir leidimų turėtojus, pvz., naminių gyvūnų parduotuves, veisėjus, mokslinių tyrimų centrus ir veislynus, taip pat prekiautojus mados, meno, medicinos ir maitinimo sektoriuose, kuriuose gali būti naudojami neteisėti augalai ar gyvūnų dalys;

62.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų nedelsiant konfiskuojami visi sulaikyti egzemplioriai, o sulaikytais ar konfiskuotais gyvais egzemplioriais būtų rūpinamasi ir jie būtų apgyvendinami gyvūnų gelbėjimo centruose, pritaikytuose atitinkamoms rūšims; ragina Komisiją teikti rekomendacijas siekiant užtikrinti, kad visi valstybių narių naudojami laukinių gyvūnų gelbėjimo centrai būtų tinkamo lygio; bet to, ragina ES ir valstybes nares užtikrinti tinkamą gyvūnų gelbėjimo centrų finansavimą;

63.  ragina valstybes nares priimti nacionalinius planus dėl gyvų konfiskuotų egzempliorių pagal CITES konferencijos rezoliucijos (Conf. 10.7, Rev. CoP15) 3 priedą; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų pranešti apie visus gyvus konfiskuotus egzempliorius EU-TWIX platformoje, kad turėtų būti skelbiamos metinės suvestinės ataskaitos ir kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad į teisėsaugos pareigūnų mokymus būtų įtrauktos gyvų gyvūnų gerovės ir saugumo nuostatos; ragina ES ir valstybes nares teikti pakankamą finansinę paramą laukinių gyvūnų gelbėjimo centrams;

64.  ragina valstybes nares apsvarstyti galimybes įdiegti rūšių, kurių gyvūnus galima laikyti, sąrašų sistemas, pagal kurias egzotinių rūšių gyvūnai būtų objektyviai vertinami, laikantis mokslinių kriterijų, ir nustatoma, ar saugu ir tinkama jais prekiauti ir juos laikyti kaip augintinius;

°

°  °

65.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0031.

(2)

OL L 75, 2015 3 19, p. 1.

(3)

OL L 295, 2010 11 12, p. 23.

(4)

OL L 286, 2008 10 29, p. 1.

(5)

OL L 181, 2013 6 29, p. 1.

(6)

OL L 77, 2009 3 24, p. 1.

(7)

OL L 328, 2008 12 6, p. 28.

(8)

OL L 94, 1999 4 9, p. 24.

(9)

OL L 20, 2010 1 26, p. 7.

(10)

OL L 206, 1992 7 22, p. 7.


AIŠKINAMOJI DALIS

2015 m. Pasaulio laukinės gyvūnijos dieną JT Generalinis Sekretorius Ban Ki-moon pareiškė, kad „Laikas pradėti rimtai vertinti nusikaltimus laukinei gamtai“. Tai buvo paprastas, bet tvirtas teiginys, kad neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais kelia rimtą ir vis didėjančią grėsmę ne tik daugelio floros ir faunos rūšių išlikimui, bet ir teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms, pasauliniam valdymui, vietos bendruomenių gerovei ir, svarbiausia, pačiam pasaulio ekosistemų išlikimui.

Prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais pavirto milijardų eurų vertės kriminaline pramonės šaka, kuriai vadovauja organizuoti nusikaltėlių tinklai. Pavojus būti nustatytam nedidelis, o finansinis atlygis didžiulis – tai traukia kriminalines grupuotes panaudoti neteisėtai sugautus ir išvežtus laukinius gyvūnus savo kriminalinei veiklai finansuoti.

Reaguojant į grėsmes taikai ir saugumui ypač svarbios pastangos užkirsti kelią didesniems nusikaltimams aplinkai. Visame pasaulyje nevalstybinės ginkluotos grupuotės, teroristų ir kitos grupuotės vis dažniau imasi nusikaltimų aplinkai ir klesti eksploatuodamos gamtos išteklius, nes juos lengviau panaudoti nei pajamas, gautas iš kitokio pobūdžio eksploatavimo, pvz., neteisėtos prekybos narkotikais, cigaretėmis ar migrantų gabenimo.

Europos Sąjunga atlieka svarbų vaidmenį tiek kovodama su nusikaltimais laukinei gamtai, tiek kaip pagrindinė neteisėtų laukinių augalų ir gyvūnų produktų paskirties rinka ir tranzito, o dažnai ir kilmės vieta vykdant neteisėtą prekybą visų pirma tarp Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos valstybių, bet taip pat ir ES viduje.

Veiksmų planas yra dalis ES veiksmų įgyvendinant JT darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., visų pirma 15-ąjį darnaus vystymosi tikslą, kuriuo raginama nedelsiant imtis veiksmų ir užkirsti kelią brakonieriavimui ir neteisėtai prekybai saugomomis rūšimis, taip pat spręsti neteisėtų laukinių augalų ir gyvūnų produktų paklausos ir pasiūlos klausimą.

Nuo 2016 iki 2020 m. veiksmų planas sustiprins ES vaidmenį pasaulinėje kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais arenoje įgyvendinant šiuos prioritetus: prevenciją, vykdymą, bendradarbiavimą, taip pat pripažįstant ES kaip laukinių augalų ir gyvūnų produktų paklausos paskirties rinką ir kilmės bei tranzito punktą.

Pirmasis veiksmų plano prioritetas yra užkirsti kelią neteisėtai prekybai laukiniais augalais ir gyvūnais ir pašalinti pagrindines jos priežastis. Svarbiausias ES žingsnis to siekiant bus pasaulinės neteisėtų laukinių augalų ir gyvūnų produktų paklausos ir pasiūlos sumažinimas pasitelkiant turimas priemones: CITES sistemą, informuotumo didinimo kampanijas, kovojant su rimta korupcijos problema tiekimo grandinėje ir plėtojant kilmės šalių teisėsaugos institucijų ir miškų prižiūrėtojų pajėgų, kovojančių su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais vietoje, pajėgumus.

Antrasis veiksmų plano prioritetas – užtikrinti veiksmingą galiojančių kovos su organizuotu nusikalstamumu laukinei gamtai taisyklių įgyvendinimą ir vykdymą. Remiantis turima informacija, valstybės narės neteikia pakankamai informacijos ir duomenų teisėsaugos agentūroms Europolui ir Eurojustui apie konfiskuotus produktus, o tai labai riboja jų galimybes sustabdyti neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais tarptautiniu lygmeniu. Be to, prekeiviams laukiniais augalais ir gyvūnais skiriamos nuobaudos neatitinka nusikaltimo sunkumo. ES valstybės narės turėtų taikyti fiksuoto dydžio suderintas nuobaudas nuteistiems prekeiviams laukiniais augalais ir gyvūnais. ES turi apsvarstyti galimybę priimti teisės aktus, uždraudžiančius kilmės šalyse saugomų rūšių importą, reeksportą ir prekybą jomis. JAV Lacey įstatymas yra tokio teisės akto pavyzdys. Nors CITES yra naudinga prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais reglamentavimo ir nykstančių rūšių apsaugos priemonė, ji neapima visų svarbiausių rūšių ir negali pakankamai greitai reaguoti į besikeičiančias aplinkybes, todėl suteikia nusikaltėliams lengvų galimybių išnaudoti spragas.

Trečiasis prioritetas yra stiprinti kilmės, vartojimo ir tranzito šalių pasaulinę partnerystę kovojant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Kad tai būtų galima įgyvendinti, svarbu pagrindinėms kilmės, tranzito ir paskirties šalims teikti politinę paramą ir techninę pagalbą. Taip pat ES turi pasinaudoti savo ekonominę galia, kad į dabartinius bei būsimus prekybos sandorius būtų įtrauktos kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais išlygos. Į prekybos susitarimus tarp JAV ir vienuolikos Ramiojo vandenyno pakrančių šalių pagal Partnerystės abipus Ramiojo vandenyno (TPP) susitarimą įtrauktos aplinkosaugos nuostatos dėl kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Nors jos turi trūkumų, tai vis tiek yra politinis signalas, kad plėtojant prekybos santykius tinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas biologinei įvairovei. Remiantis šiuo modeliu turėtų būti vykdomos ES prekybos derybos.

Galiausiai pati ES yra labai aktyvi neteisėtos prekybos laukinių augalų ir gyvūnų produktais rinka. Ji yra ne tik tranzito punktas ir prekybos paskirties rinka, bet ir pagal ES teisę saugomų neteisėtų laukinių augalų ir gyvūnų produktų kilmės vieta. Valstybės narės turi kovoti su neteisėtai gautų laukinių augalų ir gyvūnų produktų vidaus prekyba, kai tie produktai parduodami kaip teisėtos žaliavos, pvz., gėlės, baldai ar egzotiniai naminiai gyvūnai. ES valstybės narės taip pat turėtų svarstyti gyvūnų gerovės ir gelbėjimo centrų atnaujinimo ir sąlygų gerinimo galimybę, kad galėtų prižiūrėti įvairiausių rūšių gyvūnus, kurie sulaikomi pasienio punktuose ir kitose ES vietose.

Galiausiai reikia pripažinti, jog ES valstybės narės turi prisiimti bendrą atsakomybę ir dėti daugiau pastangų, kad būtų susidorota su šiuo uždaviniu ir būtų sustabdytas greitas kai kurių labiausiai saugomų rūšių nykimas. Imdamiesi šių veiksmų mes ne tik išsaugosime biologinę įvairovę ateities kartoms, bet ir patobulinsim bei paremsime ES saugumo sistemą, pagerinsime vietos bendruomenių gyvenimą, paspartinsime darnų vystymąsi ir sustiprinsime teisinę valstybę.


Vystymosi komiteto NUOMONĖ  (12.9.2016)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano

(2016/2076(INI))

Nuomonės referentas: Brian Hayes

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi apie 70 proc. neturtingų pasaulio gyventojų gyvena kaimo vietovėse ir jų pragyvenimas tiesiogiai priklauso nuo biologinės įvairovės; kadangi dėl šios priežasties biologinės įvairovės apsauga yra svarbi siekiant išlaikyti tvarius pragyvenimo šaltinius ir remti neturtingiausiems palankų vystymąsi; kadangi, kita vertus, vietos bendruomenių dalyvavimas gali būti itin svarbus, kad tokia apsauga būtų sėkminga;

B.  kadangi dėl žemės naudojimo pokyčių, netausaus gamtos išteklių naudojimo, taršos ir klimato kaitos pasaulio biologinei įvairovei ir ekosistemos paslaugoms iškilo grėsmė; kadangi, visų pirma, daug nykstančių rūšių susiduria su didesniais sunkumais nei anksčiau dėl sparčios urbanizacijos, buveinių nykimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais;

C.  kadangi ES kaip teisės subjekto dalyvavimas šioje rūšių apsaugos sistemoje tik patvirtina išskirtinį ES vaidmenį ir prisiimtą atsakomybę skatinant tvarumą;

D.  kadangi gamtos išteklių valdymo praktika ir neteisėta prekyba, glaudžiai susijusios su valdymo ir saugumo apribojimais, yra ketvirta pagal dydį tarptautinio nusikalstamumo rūšis metinės apyvartos požiūriu;

E.  kadangi daugelio konfliktų priežastys yra gamtos turtų naudojimas arba neteisėta prekyba gyvūnais, o tai kelia pavojų vietos bendruomenėms, biologinei įvairovei, florai ir faunai;

F.  kadangi žmonių ir gyvūnų konfliktai, kylantys dėl buveinių nykimo ir didėjančių žmonių poreikių, yra didelė grėsmė daugelio rūšių tolesniam išlikimui skirtinguose pasaulio regionuose; kadangi miškų nykimą ir alinimą daugiausia sukelia žemės ūkio paskirties žemės plėtra ir intensyvi medienos ir kitų miško produktų ruoša, medienos naudojimas kuro reikmėms, taip pat nuganymas; kadangi laukinių rūšių gyvūnai, kurie susiduria su žmonėmis, dažnai nužudomi arba sugaunami; kadangi susidūrimas su ginkluotais brakonieriais gali būti labai pavojingas;

G.  kadangi drambliai ir raganosiai yra brakonierių žudomų rūšių sąrašo viršuje – tai atspindi didėjančią jų ilčių ir ragų paklausą pasaulyje; kadangi brakonierių paskata gali būti skurdas ir juos gali išnaudoti nusikalstamos organizacijos, siekiančios įdarbinti medžiotojus, turinčius žinių apie vietos teritoriją;

H.  kadangi neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, apimanti brakonierius, ginkluotus nevalstybinius subjektus kilmės šalyse, tarptautines nusikalstamas grupes ir įvairius veikėjus galutinės rinkos šalyse, nėra naujas reiškinys, tačiau jos mastas, pobūdis ir poveikis kai kurių rūšių atžvilgiu pasiekė precedento neturintį lygį;

I.  kadangi reikia pripažinti tikrąją biologinės įvairovės vertę ir jos įvairiapusį indėlį į tvarų vystymąsi ir žmonių gerovę, atsižvelgiant į tikslus, išdėstytus Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 15-ame tiksle;

J.  kadangi su laukiniais augalais ir gyvūnais susiję nusikaltimai yra didžiulis tarptautinio masto organizuotas nusikalstamas verslas, kurio metinė apyvarta visame pasaulyje siekia mažiausiai 19 mlrd. USD, – jie užima ketvirtą vietą tarp stambiausių nusikalstamų veikų pasaulyje; kadangi jų poveikis biologinei įvairovei yra labai didelis ir kadangi, atsižvelgiant į jų glaudų ryšį su korupcija, jie daro neigiamą poveikį teisinei valstybei, visų pirma kai kuriuose Afrikos regionuose, kuriuose jie itin neigiamai veikia ekonominio vystymosi potencialą;

K.  kadangi kovojant su neteisėta prekyba ES tenka svarbus vaidmuo, nes šiuo metu Europa yra ir paskirties rinka, ir svarbus neteisėtos tranzitinės prekybos į kitus pasaulio regionus mazgas; kadangi Europa taip pat yra regionas, iš kurio išvežamos ir neteisėtai parduodamos tam tikros rūšys;

1.  yra susirūpinęs dėl didėjančio brakonieriavimo ir neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais ir jų produktais masto ir dėl jų neigiamo ekonominio, socialinio poveikio ir poveikio aplinkai; mano, kad reikia imtis suderintų ES lygmens kovos su brakonieriavimu veiksmų ir teikti pagalbą šalims, turinčioms ribotus pajėgumus laukiniams augalams ir gyvūnams apsaugoti; mano, kad ES gali atlikti didesnį vaidmenį kuriant laukinių augalų ir gyvūnų apsaugos ir priežiūros rezervatų projektus besivystančiose šalyse;

2.  primena, kad biologinė įvairovė ir atsparios ekosistemos padeda užtikrinti pragyvenimą, didina aprūpinimo maistu ir mitybos saugumą, suteikia prieigą prie vandens ir sveikatos priežiūros paslaugų ir reikšmingai prisideda prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos; todėl mano, kad būtina, jog biologinė įvairovė ir ekosistemos paslaugos būtų apsaugotos, siekiant užtikrinti, kad tvariais pragyvenimo šaltiniais būtų prisidedama prie skurdo mažinimo pasaulyje;

3.  pabrėžia, kad ES politikos suderinamumo strategijoje, įtvirtintoje Sutartyse, turi būti deramai atsižvelgta į laukinių augalų ir gyvūnų apsaugą, atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų biologinės įvairovės vaidmenį siekiant tvaraus vystymosi tikslų ir remia biologinės įvairovės apsaugos pavyzdinę iniciatyvą „B4Life“, kuri įgyvendinama visų pirma Europos vystymosi fondo ir vystomojo bendradarbiavimo priemonės lėšomis, taip pat ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano 1.2 tikslą, susijusį su kaimo bendruomenėmis; ragina Komisiją užtikrinti, kad atitinkami veiksmai būtų suderinami su pagrindiniu ES vystymosi politikos uždaviniu – skurdo mažinimu, tvaria miškininkystės politika ir JT tvaraus vystymosi tikslais, ypač 15-uoju tikslu, ir kad jie darytų teigiamą poveikį, visų pirma, maisto saugumui, natūralioms buveinėms ir ekosistemoms; ragina ES skatinti pajamas duodančią veiklą saugomose teritorijose ir jų buferinėse zonose (t. y. plėtojant tvarų turizmą) ir atitinkamai stiprinti vietos pajėgumus;

4.  ragina Komisiją ir Tarybą kaip svertu pasinaudoti savo prekybos ir vystymosi priemonėmis ir parengti specialias programas siekiant geriau įgyvendinti Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES) ir skirti išteklių gebėjimams stiprinti kovos su brakonieriavimu ir neteisėta prekyba srityje, visų pirma remiant, stiprinant ir plėtojant vykdymo užtikrinimo iniciatyvas, pvz., ASEAN laukinių augalų ir gyvūnų apsaugos vykdymo užtikrinimo tinklą (angl. „ASEAN Wildlife Enforcement Network“, ASEAN-WEN), Afrikos Kyšulio laukinių augalų ir gyvūnų apsaugos vykdymo užtikrinimo tinklą (angl. „Horn of Africa Wildlife Enforcement Network“, HA-WEN) ir Lusakos susitarimo darbo grupę (angl. „Lusaka Agreement Task Force“, LATF), kuriomis siekiama įsteigti regioninius kompetencijos centrus ir nustatyti bendradarbiavimo kovojant su nusikaltimais, susijusiais su laukiniais augalais ir gyvūnais, modelius;

5.  primena, kad daugelio su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais susijusių problemų, su kuriomis susiduria ES, priežastis – tai, kad valstybės narės prastai įgyvendina atitinkamus ES teisės aktus; primygtinai ragina valstybes nares ir visus kitus susijusius subjektus įgyvendinti ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą iki nurodytų terminų, atsižvelgiant į šio veiksmų plano išvadas, kurias Taryba priėmė 2016 m. birželio 20 d.;

6.  mano, kad Afrikos gyventojų gerovė labai priklauso nuo jų laukinių augalų ir gyvūnų ir kad skurdas kaimuose yra pagrindinis brakonieriavimo vietoje veiksnys;

7.  laikosi nuomonės, kad NVO gali atlikti svarbų vaidmenį stebint, kaip vykdomi teisės aktai, ir pranešant apie su laukiniais augalais ir gyvūnais susijusius nusikaltimus; ragina toliau remti NVO dedamas pastangas, atsižvelgiant į ribotus vietos valdžios institucijų pajėgumus šiose srityse;

8.  pabrėžia, kad laukinių augalų ir gyvūnų apsauga, kurią įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama ekosistemoms kraštovaizdžiui išsaugoti remiant pagrindines Afrikos laukinių augalų ir gyvūnų populiacijas, turi būti svarbiausia ES skurdo mažinimo strategijos dalis;

9.  pabrėžia, kad, jei veiksmų planas nebus tinkamai finansuojamas, jam lemta žlugti; mano, kad ES ir kiekvienos valstybės narės biudžete turi būti nustatyti finansiniai ištekliai, skirti užtikrinti, kad planas būtų įgyvendintas, ir kad žmogiškieji ištekliai taip pat turėtų būti aiškiai skiriami;

10.  mano, kad su laukiniais augalais ir gyvūnais bei miškais susijusiems nusikaltimams turėtų būti skiriamas toks pats dėmesys, kaip ir bet kuriai kitai tarptautinio organizuoto nusikalstamumo formai, ir kad todėl teisėsaugos organai neturėtų apsiriboti brakonieriais, tačiau nusitaikyti ir į aukštesnio rango organizuoto nusikalstamumo atstovus;

11.  primygtinai ragina šalių tiekėjų vyriausybes: i) tobulinti teisinę valstybę ir sukurti veiksmingas atgrasomąsias priemones stiprinant baudžiamosios veikos tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir nuteisimą; ii) priimti griežtesnius įstatymus, pagal kuriuos neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais būtų laikoma „sunkiu nusikaltimu“, kuriai reikia skirti tiek pat dėmesio ir svarbos kiek ir kitų formų tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui; iii) skirti daugiau išteklių kovai su nusikaltimais, susijusiems su laukiniais augalais ir gyvūnais, visų pirma siekiant stiprinti prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais teisės aktų vykdymą, prekybos kontrolę, stebėseną, susekimą ir konfiskavimą muitinėse; iv) vykdyti visiško korupcijos netoleravimo politiką;

12.  pabrėžia, kad reikia imtis kolektyvinių veiksmų pasauliniu lygmeniu siekiant kovoti su nusikaltimais, susijusiais su laukiniais augalais ir gyvūnais, įskaitant jo finansinį aspektą, vykdant tarptautinį bendradarbiavimą kovos su pinigų plovimu srityje; pabrėžia, kad būtina pradėti informuotumo didinimo kampanijas siekiant pažaboti laukinių augalų ir gyvūnų produktų paklausą;

13.  primygtinai ragina tiekimo, tranzito ir galutinės rinkos šalis visoje grandinėje stiprinti savo bendradarbiavimą kovojant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais; šiuo tikslu ragina užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp, be kita ko, Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (Interpolo), Pasaulio muitinių organizacijos (PMO), Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) ir Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją (UNCAC);

14.  ragina ES didinti finansinę ir techninę paramą, teikiamą pasitelkiant vystomojo bendradarbiavimo priemonę ir Europos plėtros fondą, siekiant padėti besivystančioms šalims įgyvendinti nacionalinius laukinių augalų ir gyvūnų reglamentus pagal CITES rekomendacijas, ypač neturinčioms pakankamai išteklių, kad būtų užtikrintas teisės aktų vykdymas ir kontrabandininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

15.  pabrėžia, kad skurdas ir silpna administracija sudaro sąlygas nusikaltėliams papirkti teisėsaugos institucijų pareigūnus, gaunančius mažą atlyginimą; pabrėžia, kad reikia atsakingai valdyti riziką, susijusią su kova su brakonieriavimu ir prekyba laukinėmis rūšimis, – abu daro neigiamą poveikį ekosistemoms ir kaimo gyventojų pragyvenimo šaltiniams, įskaitant priklausiančius nuo ekologinio turizmo, – taip pat, kad reikia užtikrinti tikslingą specialistų informuotumo apie organizuotą nusikalstamumą ir pinigų plovimą didinimą; pabrėžia, kad paplitusi korupcija, silpnos institucijos, valstybės pažeidžiamumas, netinkamas valdymas ir menkos bausmės už nusikaltimus, susijusius su laukiniais augalais ir gyvūnais, yra pagrindiniai uždaviniai, kuriuos reikia spręsti, jei su tarpvalstybine neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais siekiama kovoti veiksmingai; primygtinai ragina ES remti besivystančias šalis joms dedant pastangas sumažinti brakonieriavimo paskatas gerinant ekonomines galimybes ir skatinant gerą valdymą bei teisinę valstybę, rengiant mokymus ir teikiant paramą agentūroms kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais srityje ir didinant visuomenės informuotumą apie tokią prekybą; ragina ES institucijas, valstybes nares ir visas suinteresuotas valstybes sistemingiau ištirti neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais ir regioninių konfliktų ar terorizmo sąsajas, laukiant būsimos UNODC ataskaitos rezultatų;17.  pabrėžia, kad reikia sukurti ilgalaikę kovos su korupcija strategiją ir kad turėtų būti padidinti pajėgumai veiksmingai tirti įtarimus dėl bendrininkavimo vyriausybės lygmeniu; pabrėžia, kad tai, kaip kraštutinė priemonė, galėtų reikšti tiek ES, tiek platesniu tarptautiniu mastu taikomos sankcijas;

16.  ragina imtis veiksmų, kurie padėtų vietos subjektams gauti tiesioginės naudos iš dalyvavimo laukinių augalų ir gyvūnų apsaugos veiksmuose ir – paraleliai taikant atgrasymo užsiimti neteisėta su laukiniais augalais ir gyvūnais susijusia veikla priemones – padidinti jų galimybes užsidirbti pragyvenimui neužsiimant tokia veikla; ypač ragina tokius veiksmus prioritetine tvarka įtraukti į įvairius prekybos ir bendradarbiavimo susitarimus, sudarytus su trečiosiomis šalimis; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pradėti vykdyti bandomuosius projektus, kuriais siekiama šio tikslo, visų pirma skirtus vietos muitinėms ir miškų apsaugos tarnyboms mokyti ir remti pagal bendradarbiavimo susitarimus;

17.  mano, kad privatusis sektorius turėtų būti skatinamas rodyti pavyzdį tiek ES, tiek už jos ribų taikant elgesio kodeksą, kuriuo smerkiamas nelegalių laukinių augalų ir gyvūnų produktų vartojimas;

18.  ragina remti privačiojo sektoriaus iniciatyvas, kuriomis siekiama pažaboti neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais;

19.  ragina, įgyvendinant ES veiksmų planą, siekti glaudesnio ir konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų subjektų, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas ir atitinkamų verslo sektorių atstovus, kad būtų kuo efektyviau išnaudojamos esamos priemonės bei politika ir būtų sustiprinta jų sinergija, siekiant užtikrinti, kad jie turėtų maksimalų poveikį, kiek tai susiję su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais visoje ES ir pasaulyje;

20.  ragina imtis esminių permainų renkant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais susijusią žvalgybos informaciją, priimant šios srities teisės aktus, užtikrinant jų vykdymą ir kovojant su korupcija valstybėse narėse ir kitose paskirties ir tranzito šalyse; todėl ragina Komisiją itin daug dėmesio skirti administravimo ir stebėsenos aspektams, susijusiems su tarptautinių standartų neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais srityje taikymu;

21.  pabrėžia, kad įtraukti tvaraus vystymosi skyrių į kiekvieną naują prekybos susitarimą turėtų būti privaloma; mano, kad vystant teisėtą ir tvarią prekybą galima teigiamai prisidėti prie tvaraus vystymosi ir padėti bendruomenėms; mano, kad ES turi imtis veiksmų tarptautiniu lygmeniu siekdama padėti trečiosioms šalims kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais ir turi padėti toliau tobulinti atitinkamus teisės aktus dvišaliais ir daugiašaliais susitarimais;

22.  ragina stiprinti tarptautinius atskaitomybės mechanizmus ir įgyvendinti skubius politinius ir teisinius patobulinimus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtai prekybai laukinių augalų ir gyvūnų bei miškų produktais ir jų paklausai;

23.  ragina pateikti išsamią metinę įgyvendinimo pažangos stebėjimo ir vertinimo ataskaitą, įskaitant mechanizmą, panašų į rezultatų lentelę, naudojamą pažangai stebėti, siekiant užbaigti kurti „Natura 2000“ tinklą;

24.  pabrėžia, kad, siekiant išvengti nusikalstamų neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais tinklų „migracijos“, ypač svarbu suderinti politiką ir teisines sistemas su laukiniais augalais ir gyvūnais susijusių nusikaltimų požiūriu;

25.  primygtinai ragina ES ir visas jos valstybes nares didinti paramą tarptautinės prekybos reguliavimo atžvilgiu, galutinai uždaryti dramblio kaulo vidaus rinkas ir sunaikinti visas dramblio kaulo atsargas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

31.8.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brian Hayes, Joachim Zeller

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Liliana Rodrigues


Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ  (4.10.2016)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano

(2016/2076(INI))

Nuomonės referentė: Emma McClarkin

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą, kuris atliks itin svarbų vaidmenį kovojant su nerimą keliančiu itin pelningos neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais atvejų gausėjimu, kuris destabilizuoja ekonomiką ir bendruomenes, kurios priklauso nuo laukinių augalų ir gyvūnų, nes tai yra jų pragyvenimo šaltinis, ir kelia grėsmę pažeidžiamų ES regionų taikai ir saugumui, nes stiprinami neteisėti prekybos maršrutai; visų pirma pabrėžia, kad ES tebėra svarbi paskirties rinka ir neteisėtų laukinių augalų ir gyvūnų produktų tranzito maršrutas; taigi atkreipia dėmesį į 1 ir 2 prioritetus, susijusius su neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais prevencija ir atitinkamų galiojančių taisyklių ir teisinių sistemų įgyvendinimo ir jų vykdymo užtikrinimu;

2.   mano, kad muitinės aspektas turėtų būti labiau pabrėžtas veiksmų plane tiek bendradarbiavimo su šalimis partnerėmis, tiek geresnio ir veiksmingesnio įgyvendinimo Sąjungoje atžvilgiu; todėl laukia, kad Komisija parengtų 2016 m. dabartinės ES teisinės sistemos įgyvendinimo ir vykdymo peržiūrą, ir prašo, kad į šią peržiūrą būtų įtrauktas muitinės procedūrų vertinimas;

3.  ragina Komisiją apsvarstyti būdus, kaip būtų galima patobulinti ES galiojančią teisinę tvarką, atsižvelgiant į kitus pagrindinius partnerius pasaulyje, pvz., JAV, peržiūrėti dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą, kad būtų užkirstas kelias rūšių, kurios dar neįtrauktos į CITES konvencijos priedus arba į Tarybos reglamento (ES) Nr. 338/97 priedus, tačiau jau saugomos kilmės šalyse;

4.  atkreipia dėmesį į politikos suderinamumo vystymosi labui principą siekiant, kad bendra prekybos politika būtų galima labai prisidėti prie Sąjungos kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, – tai būtų priemonė, skirta paremti pastangas, tiesiogiai susijusias su veiksmų planu, ir sukurti bendras sąlygas, padedančias išsaugoti biologinę įvairovę, visų pirma kuriant alternatyvias pajamų galimybes kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms šalyse partnerėse, kurios nukenčia nuo brakonierių;

5.  ragina Komisiją pagal Reglamentą Nr. 338/97 apsvarstyti pasiūlymus dėl platesnio dramblio kaulo ir raganosio ragų importo į ES apribojimo, įskaitant galimybę visiškai uždrausti dramblio kaulo ir raganosio ragų produktų, kurie turėtų atitikti ES vidaus rinkos ir PPO taisykles, importą;

6.  ragina geriau panaudoti esamus išteklius, naujausias technologijas ir rengti atitinkamus mokymus, skirtus kilmės, tranzito ir paskirties šalių muitinių pareigūnams, ypač besivystančiose šalyse, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir viešojo bei privačiojo sektorių partnerystes bei šalinti esamas spragas siekiant sėkmingai kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, tuo pat metu sudarant palankesnes sąlygas teisėtai prekybai laukiniais augalais ir gyvūnais; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į glaudų pelningos, plačiai paplitusios organizuotos neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais ir tarptautinio terorizmo ryšį, taip pat ragina tinkamai koordinuoti policijos ir muitinių bendradarbiavimą pasauliniu lygmeniu, pripažįsta, kad siekiant sustabdyti neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, veiksmų planu turėtų būti neabejotinai apribojamas nusikaltėlių ir teroristų organizacijų finansavimas, tokiu būdu būtų padedama stiprinti teisinę valstybę ir prisidedama prie tautų stabilumo ir saugumo;

7.  ragina paskirstyti išteklius veiksmams, skirtiems svarbiausiems pajėgumams stiprinti kilmės, tranzito ir paskirties šalyse, pavyzdžiui, mokymo, visuomenės informavimo, augalijos ir gyvūnijos gelbėjimo centrų steigimo ir priežiūros veiklai ir ekologinio turizmo programoms;

8.   pažymi, kad korupcija yra viena iš pagrindinių sąlygų ir veiksnių, skatinančių neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais bei jų produktais; teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą, prisiimtą strategijoje „Prekyba visiems“, į visus būsimus prekybos susitarimus įtraukti plataus užmojo kovos su korupcijos nuostatas siekiant įveikti tiek korupcijos, tiek neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais tiesioginį ir netiesioginį poveikį; todėl prašo Komisijos didžiausią dėmesį skirti administravimo ir stebėsenos aspektams, susijusiems su tarptautinių neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais standartų taikymu;

9.  pažymi, kad plėtojant teisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais galima prisidėti prie pajamų besivystančiose šalyse, ypač kaimo vietovėse, kūrimo; ragina parengti priemones, kuriomis būtų skatinama teisėta ir ekologiškai tvari prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais kaip priemonė ekonominei plėtrai ir biologinei įvairovei skatinti;

10. palankiai vertina nuostatų, kurios užtikrina biologinės įvairovės išsaugojimą ir tausų naudojimą, įtraukimą į ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (LPS) prekybos ir tvaraus vystymosi skyrių ir reikalauja įtraukti vykdytinas laukinės augalijos ir gyvūnijos apsaugos nuostatas į visus būsimus ES laisvosios prekybos susitarimus, įskaitant su JAV, Japonija ir Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) šalimis kaip tikslinėmis rinkomis, ir ne tik; pabrėžia, kad svarbu, jog prekybos ir tvaraus vystymosi skyriuje nurodyti įpareigojimai būtų vykdytini, ir ragina Komisiją į savo įgyvendinimo ataskaitas įtraukti šių nuostatų analizę, taip pat atkreipti dėmesį į ataskaitų dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) pagal BLS + sistemą teikimą;

11.  ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pagal partnerystės priemonę finansuoti iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti nelegalių laukinių augalų ir gyvūnų produktų paklausą pagrindinėse rinkose, atsižvelgiant į veiksmų plano 1-ąjį prioritetą; pabrėžia, kad pilietinės visuomenės įtraukimas į stebėsenos struktūras pagal ES prekybos susitarimų prekybos ir darnaus vystymosi skyrius gali būti labai naudingas šiuo atžvilgiu;

12.  pabrėžia, kad svarbu spręsti, atsižvelgiant į ES ir Kinijos strateginę partnerystę, jautrų klausimą, susijusį su laukinių augalų ir gyvūnų produktų, tokių kaip dramblio kaulas, raganosio ragai ir tigro kaulai, didėjančia paklausa, nes dėl jos kyla tikras pavojus minėtų rūšių išsaugojimui ir biologinei įvairovei apskritai;

13.  pabrėžia, kad svarbu užtikrinti privataus sektoriaus įsitraukimą kovojant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, atsižvelgiant į elektroninės prekybos platformų, skirstymo tinklų, transporto ir kurjerių bendrovių vaidmenį ir poveikį, tačiau pabrėžia, kad turi būti paskelbtos privačiojo sektoriaus subjektams skirtos atitinkamos gairės; palankiai vertina prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais ekspertų ir logistikos bendrovių taikomus naujus bendradarbiavimu grindžiamus visiško netoleravimo metodus; mano, kad Komisija turėtų apsvarstyti, kokiu būdu geriausiai būtų užtikrina, kad teisinės sistemos geriau reaguoja į riziką, susijusią su e. prekyba ir komercine reklama internetu ir ne internetu;

14.  atkreipia dėmesį į veiksmingas ir efektyvias ženklinimo ir atsekamumo sistemas, kuriomis užtikrinamas prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais teisėtumas ir tvarumas;

15.  ragina ES, atsižvelgiant į PPO sistemą, išnagrinėti, kaip pasaulinė prekyba ir aplinkos apsaugos sistemos gali geriau vieną kitą papildyti, visų pirma atsižvelgiant į dedamas pastangas stengiantis sustiprinti PPO ir daugiašalių aplinkos apsaugos susitarimų suderinamumą, taip pat atsižvelgiant į prekybos lengvinimo susitarimą, kuris atveria naujas galimybes bendradarbiavimui tarp muitinės tarnybų ir už laukinę augaliją ir gyvūniją bei prekybą atsakingų pareigūnų, ypač besivystančiose šalyse; mano, kad turėtų būti išnagrinėtos papildomos PPO ir CITES bendradarbiavimo galimybės, visų pirma kalbant apie techninės pagalbos teikimą besivystančių šalių pareigūnams ir jų pajėgumų stiprinimą prekybos ir aplinkos apsaugos srityje;

16.  ragina Komisiją bendradarbiauti su partneriais įgyvendinant CITES ir kitose srityse siekiant užtikrinti laukinių augalų ir gyvūnų produktų atsekamumą, kadangi daugelis trofėjų, gautų vykdant apgailėtiną brakonieriavimo veiklą, atkeliauja iš juodosios rinkos ir galiausiai patenka į teisėtos prekybos srautus;

17.  primygtinai ragina ES būsimame CITES šalių konferencijos 17-ajame susitikime nepritarti dabartiniam pasiūlymui pašalinti esamas pastabas dėl dramblio kaulo iš Namibijos ir Zimbabvės, nes tuomet jis būtų komerciškai parduodamas, ir paremti pasiūlymą įtraukti visus Afrikos dramblius į I priedą.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


Žuvininkystės komiteto NUOMONĖ  (11.10.2016)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano

(2016/2076(INI))

Nuomonės referentas: Ricardo Serrão Santos

PASIŪLYMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pripažįsta veiksmų plano svarbą, tačiau pabrėžia, kad nepakankamai atsižvelgiama į vandens gyvūnų rūšis;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad vienas iš įsipareigojimų, kuriuos Sąjunga prisiėmė pagal Biologinės įvairovės konvenciją, yra saugoti jūrų biologinę įvairovę ES ir tarptautiniuose vandenyse; pabrėžia, kad jūrų biologinės įvairovės apsaugos tikslo turėtų būti siekiama įvairiomis priemonėmis, įskaitant priemones, kuriomis kovojama su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba, stebima visų formų neteisėta su jūra susijusi prekyba, stiprinamas bendros žuvininkystės politikos išorės aspektas ir kovojama su nusikalstamumu;

3.  pažymi, kad ES reguliavimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, turi poveikio, tačiau primygtinai ragina, kad įgyvendinimas būtų patikimesnis, siekiant užtikrinti, kad jokia neteisėtai sužvejota žuvis nepatektų į Europos rinką; siūlo, kad ES valstybės narės nuosekliau ir veiksmingiau tikrintų laimikio dokumentaciją (sužvejoto kiekio sertifikatus) ir krovinius (ypač tų šalių, kurios laikomos didelės rizikos šalimis, laivų), siekiant užtikrinti, kad žuvis būtų teisėtai sužvejota;

4.  primena, kad Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata ir Dermochelys coriacea rūšių jūrų vėžliams kelia grėsmę neteisėta prekyba ir kad šie vėžliai ne tik neteisėtai gaudomi, bet ir vis dar netyčia sugaunami per tam tikrą pramoninę žvejybą;

5.  primena Komisijai, kad nuo neteisėtos prekybos vandens gyvūnais taip pat nukenčia pakrančių bendruomenių ekonominis vystymasis ir mūsų vandenų aplinkos tinkamumas;

6.  pažymi, kad ES reguliavimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, gali būti veiksmingas ilguoju laikotarpiu tik tuo atveju, jeigu 28 valstybės narės realiuoju laiku dalysis informacija apie jūrų gėrybių importą, sudarydamos sąlygas atlikti kryžmines patikras, tikrinti dokumentus ir laikysis suderinto požiūrio nustatydamos ir sustabdydamos įtartinus krovinius; todėl ragina Komisiją sukurti elektroninę informacijos apie importuojamus jūrų produktus duomenų bazę, kad būtų išvengta galimo piktnaudžiavimo;

7.  atkreipia dėmesį į ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę neteisėtos prekybos jūrų gyvūnais kainą – dėl tokios prekybos prarandama jūrų biologinė įvairovė, kyla grėsmė ekosistemoms, mažėja tausios žvejybos veiklą vykdančių pajamos ir kyla grėsmė sveikatai;

8.  primena, kad dėl buveinių naikinimo ir intensyvios žvejybos, siekiant patenkinti ikrų paklausą, dramatiškai sumažėjo eršketų populiacijos; pabrėžia, kad prekybą ikrais reglamentuoja Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES) ir kad tam tikrų rūšių žvejyba yra uždrausta;

9.  primena Komisijai, kad daug vandens gyvūnų rūšių taip pat gresia išnykimas, o nuo to nukentės daugelio ekosistemų tvarumas;

10.  primena, kad koralų rinkimas, tiek neteisėtas, kaip, pvz., Corallium rubrum Viduržemio jūroje ir Atlanto vandenyne atveju, tiek netyčinis, kaip žvejybos dugniniais tralais ir ūdomis atveju, kelia grėsmę buveinėms ir ekosistemų paslaugoms, prie kurių jie prisideda;

11.  palankiai vertina tai, kad stebėjimo klausimai laikomi svarbiais, tačiau ragina Komisiją kalbėti konkrečiau, kai kalbama apie neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą ir ypač Europos žuvininkystės kontrolės agentūrą (EFCA);

12.  pritaria tam, kad būtų griežčiau įgyvendinami esami susitarimai, taip pat užtikrinamas naujų teisės aktų vykdymas nacionaliniu lygmeniu, ypač besivystančiose šalyse, siekiant, kad būtų laikomasi CITES ir NNN žvejybos nuostatų, t. y. būtų padedama plėtoti programas, priimti nuostatas, rengti seminarus ir prisidėti prie vykdymo užtikrinimo pastangų;

13.  ragina Komisiją užtikrinti, kad į naują veiksmų planą būtų įtrauktas bendradarbiavimo siekiant kovoti su NNN žvejyba mechanizmas ir kovai su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais skirtos strategijos;

14.  primygtinai ragina Komisiją pripažinti, kad Europoje ir gretimose jūrose vykdoma NNN žvejyba (pvz., ungurių mailiaus ir eršketų žvejyba, koralų rinkimas), ir skirti jai atitinkamą dėmesį; taip pat ragina atidžiau stebėti pažeidžiamas jūrų gyvūnų rūšis ir CITES saugomas rūšis;

15.  pabrėžia, jog reikia, kad Komisijos MARE GD ir TRADE GD veiksmingai bendradarbiautų, siekiant užtikrinti, kad NNN žvejybos produktai nebūtų importuojami į Sąjungą ir kad į sudaromus prekybos susitarimus nebūtų įtrauktos vykdant NNN žvejybą žvejojamų rūšių žuvys;

16.  mano, jog reikia užtikrinti, kad priemonės, kurių imamasi pagal ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą, derėtų su ES teisės aktais dėl NNN žvejybos;

17.  pabrėžia, kad labai svarbu kovoti su neteisėtu ES ungurių mailiaus eksportu ir neteisėtu Europos eršketų, naudojamų neteisėtoje prekyboje ikrais, eksportu;

18.  siūlo sugriežtinti neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais, ypač neteisėtos prekybos internetu rūšių, skirtų akvariumams, gyvūnais, kontrolės nuostatas ir pardavimo internetu (pvz., akvariumų savininkų įsigyjamų prekių) kontrolės nuostatas;

19.  pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti, kad žuvininkystės sektoriuje būtų vykdomas kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planas, labai svarbu kontrolė, mokymai ir visuomenės informuotumo didinimo kampanijos;

20.  pakartoja, kad reikia tęsti mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, susijusius su žvejybos įrankiais, siekiant išvengti priegaudos ir sumažinti organizmų, naudojamų neteisėtoje prekyboje, išteklių naudojimo intensyvumą;

21.  siūlo persvarstyti organizmų, kuriems taikomos išsaugojimo priemonės, ar jų dalių importo leidimų tvarką (pagal Reglamentą (EB) Nr. 1185/2003, iš dalies pakeistą Reglamentu (ES) Nr. 605/2013);

22.  ragina Komisiją pasinaudoti patirtimi, įgyta kovojant su NNN žvejyba, kad būtų pagerinti kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais metodai;

23.  pabrėžia, kad svarbu išlaikyti žuvininkystės produktų atsekamumą ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai paženklinti; pabrėžia, kad neteisėta ir nedeklaruojama žvejyba kelia grėsmę tausiam gyvųjų vandens išteklių naudojimui ir kenkia pastangoms užtikrinti geresnį vandenynų valdymą ir apsaugoti jūrų biologinę įvairovę;

24.  pažymi, kad DNR grindžiami identifikavimo metodai gali būti vertingi ne tik vykdant stebėjimą, bet ir atliekant tikslinius tyrimus baudžiamojo persekiojimo tikslais; mano, kad DNR grindžiamos priemonės yra pačios geriausios siekiant nustatyti žuvies ir žuvies produktų kilmę, nes DNR aptinkama visose ląstelėse ir gali būti išgauta net ir iš džiovintos žuvies;

25.  mano, kad geltonųjų ir raudonųjų kortelių trečiosioms šalims, kurios nebendradarbiauja kovojant su NNN žvejyba, sistema galėtų taip pat būti naudojama kaip priemonė kovojant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais;

26.  atkreipia dėmesį į tai, kad teisėtą veiklą vykdantys ungurių žvejai vieningai ragina nustatyti vienodą ES ženklinimą, siekiant užtikrinti atsekamumą ir ungurių rinkos sąžiningumą;

27.  pabrėžia, kad labai svarbu užtikrinti, kad žuvininkystės sektoriaus duomenys būtų kokybiški ir kad vyktų sklandūs atsakingų valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijų duomenų tarpusavio mainai;

28.  ragina sugriežtinti mėgėjų žvejybos taisykles ir kontrolę, nes ši žvejyba nėra tinkamai reglamentuojama nacionaliniu lygmeniu ir dėl to jos produktai gali būti pardavinėjami juodojoje rinkoje;

29.  pabrėžia, kad, siekiant nustatyti neteisėtos ES prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais produktų kilmę ir maršrutus, labai svarbu atsekamumas, norint, kad būtų lengviau su tokia prekyba kovoti;

30.  siūlo, vykdant nuolatines konsultacijas su visais suinteresuotaisiais subjektais, sugriežtinti pažeidžiamų jūrų ekosistemų, ekologiniu arba biologiniu požiūriu svarbių jūrų rajonų ir tinklo „Natura 2000“ stebėjimą ir apsaugą, siekiant prisidėti prie rūšių, kurių gyvūnai intensyviai žvejojami neteisėtos prekybos tikslais, išsaugojimo;

31.  mano, jog būtina imtis griežtesnių priemonių prieš paplitusį nusikaltėlių, kurie neteisėtai pateikia didelius žuvų kiekius Europos rinkai, neatsižvelgdami į tai, kokių rūšių gyvūnus sužvejoja ar kokį poveikį aplinkai turi jų daromi laukinės gamtos trikdymo veiksmai, vykdomą upių gyvūnijos naikinimą; ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti ir sugriežtinti pasienio kontrolę, kad būtų galima perimti visus eksportuojamus žuvies produktus, kuriuos ketinama parduoti juodojoje rinkoje, nes tai kelia didelę grėsmę pirmiausia vartotojų sveikatai;

32.  siūlo imtis priemonių skatinti naudoti įrankius, užtikrinančius tausų jautrių gamtos išteklių naudojimą;

33.  siūlo, kad valstybės narės pajamas iš baudų už neteisėtą prekybą investuotų į laukinės augalijos ir gyvūnijos apsaugą ir išsaugojimą;

34.  mano, kad neteisėta žvejyba naikina jūrų ekosistemas ir biologinę įvairovę, daro tiesioginį poveikį – nuskurdina žuvų išteklius ir kenkia pakrančių ir salų regionams;

35.  pažymi, kad manoma, jog neteisėta žvejyba sudaro 19 proc. laimikio, apie kurį pranešama, vertės;

36.  remia alternatyvias tvarios gamybos formas (pvz., akvakultūrą), siekiant sumažinti laukinių organizmų naudojimo intensyvumą;

37.  pažymi, kad pakrančių bendruomenės gali atlikti pagrindinį vaidmenį prisidėdamos prie kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, remia jų vaidmenį išsaugant laukinę augaliją ir gyvūniją ir aplinką tausojančią veiklą;

38.  mano, kad viena geriausių kovos su neteisėta ir netvaria prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais priemonių yra įtikinti vartotojus rinktis remiantis informacija, kai jie perka laukinės augalijos ar gyvūnijos produktus; ragina gaminti ir pirkti sertifikuotus tvarius jūrų laukinės augalijos ir gyvūnijos produktus;

39.  mano, kad, siekiant apsaugoti jūrų biologinę įvairovę, labai svarbu informuotumo didinimo ir aplinkosauginio raštingumo iniciatyvos, ir yra įsitikinęs, kad pagrindinis vaidmuo tenka švietimo sistemoms ir žiniasklaidai;

40.  primena, kad piliečių informuotumo apie neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais poveikį ir produktų atsekamumo svarbą didinimas yra labai svarbu, siekiant kovoti su neteisėta veikla, nes taip sumažinama jos rinka;

41.  siūlo Europos mastu pripažinti suinteresuotuosius subjektus, kurie ypač aktyviai kovoja su neteisėta prekyba; mano, kad tai galėtų būti apdovanojimas, teikiamas tiems, kurie ypač aktyviai kovoja, kartais rizikuodami gyvybe, su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, vykdoma sausumoje, kalnuotose vietovėse ar ežeruose, upėse ir jūrose;

42.  mano, kad veiksmingas daugiašališkumas yra vienas iš pamatinių Sąjungos išorės veiksmų principų, ir pažymi, kad Komisija jį laiko įtraukiausia, nediskriminacine ir integracine priemone kurti tarptautinio valdymo sistemą, ypač atsižvelgiant į kovą su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais; todėl pabrėžia, kad Sąjunga turėtų atlikti ryškesnį vaidmenį tarptautinėse organizacijose;

43.  siūlo nustatyti pakankamai dideles baudas už neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, ypač pažeidžiamų jūrų ekosistemų rajonuose ar tinklo „Natura 2000“ teritorijose, kad jos atgrasytų galimus pažeidėjus;

44.  siūlo veiksmų plane numatyti finansinius išteklius ir nustatyti kiekybinius tikslus, kad būtų įmanoma ilgalaikė plano įgyvendinimo kontrolė.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Dariusz Rosati


Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ  (28.9.2016)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano

(2016/2076(INI))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PASIŪLYMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A.  kadangi biologinės įvairovės išsaugojimui tenka itin svarbus vaidmuo rengiant ES aplinkos srities teisės aktus ir formuojant aplinkos apsaugos politiką; kadangi nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių apsauga ir kova su neteisėta prekyba šiomis rūšimis priklauso nacionalinių ir tarptautinių interesų klausimai, kuriuos sprendžiant reikia, kad bendradarbiautų visos valstybės, įskaitant ES valstybes, ypač atsižvelgiant į didėjančias tarptautinės ir nacionalinės neteisėtos prekybos šiomis rūšimis apimtis (prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais);

B.  kadangi prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais duoda daug pelno nusikalstamoms grupuotėms ir šiuo metu visame pasaulyje užima pirmaujančias pozicijas neteisėtos prekybos veiklos sąraše; kadangi šiuo metu Europos Sąjunga yra paskirties rinka ir neteisėtos prekybos tranzito į kitus regionus mazgas, be to, tai taip pat yra regionas, iš kurio neteisėtai prekybai išvežamos tam tikros rūšys;

C.  kadangi 2013 m. balandžio mėn. JT Nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamojo teisingumo komisijos rezoliucijoje, kurią 2013 m. liepos 25 d. patvirtino JT Ekonominė ir socialinė taryba, JT „valstybės narės raginamos neteisėtą prekybą saugomomis rūšimis, kai dalyvauja organizuoto nusikalstamumo grupuotės, laikyti sunkiu nusikaltimu“ ir jį traktuoti taip pat, kaip prekybą žmonėmis ir prekybą narkotikais;

D.  kadangi visos valstybės narės pasirašė Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES) ir kadangi ES tapo konvencijos šalimi 2015 m.;

E.  kadangi ES kaip teisės subjekto dalyvavimas šioje rūšių apsaugos sistemoje tik paryškina ES išskirtinį vaidmenį ir prisiimtą atsakomybę skatinant tvarumą;

F.  kadangi Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę suvienodinamos su laukine gamta susijusių nusikaltimų apibrėžtys, o valstybės narės įpareigojamos savo nacionalinėje teisėje numatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias baudžiamąsias sankcijas už sunkius su aplinkos, įskaitant saugomas laukinės floros ir faunos rūšis, išsaugojimu susijusių Bendrijos teisės aktų pažeidimus;

G.  kadangi ES tebėra viena iš didžiausių rinkų neteisėtiems laukinių augalų ir gyvūnų produktams ir neteisėtos prekybos tranzito į kitus regionus mazgas (apskaičiuota, kad neteisėtos prekybos laukiniais gyvūnais pasauliniu mastu apimtis siekia maždaug 22 mlrd. USD); ir kadangi ES lygmens veiksmų planas yra itin svarbus žingsnis į priekį sprendžiant neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais; kadangi ES veiksmų planas dabar turi būti papildytas veiksmingomis priemonėmis, pvz., miškų apsaugos tarnybos ir muitinės administracijos darbuotojų mokymais ir veiksmingų sankcijų nustatymu;

H.  kadangi šiuo ES veiksmų planu parodoma, jog ES yra pasirengusi atitikti tarptautinius lūkesčius ir vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus ir kad ji imasi kur kas rimčiau kovoti su neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais ir augalais;

I.  kadangi taikant viešųjų veiksmų efektyvumo principą reikia, kad valstybės narės koordinuotų savo veiksmus, jei jos nori sėkmingai apsaugoti nykstančias rūšis nuo neteisėtos prekybos; kadangi tai galima pasiekti ES ir jos valstybėms narėms veiksmų plano forma bendrai įsipareigojus efektyviai naudotis esamais ištekliais ir agentūromis, taip pat vykdyti išsamų galimos neteisėtos veiklos ekspertinį vertinimą ir stebėseną; įgyvendinti bendrus tarptautinius įsipareigojimus ir politiniu lygmeniu pripažinti, kad svarbu spręsti šią problemą;

J.  kadangi taikant subsidiarumo principą reikia, kad valstybės narės galėtų laisvai pasirinkti priemones, kuriomis jos siektų apsaugoti nykstančias gyvūnų ir augalų rūšis, kadangi šiame kontekste ypač svarbus ir reikalingas vietos valdžios institucijų vaidmuo;

K.  kadangi, atsižvelgdamos į unikalų su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais susijusių pažeidimų tarpvalstybinį pobūdį, valstybės narės ir ES kaip visuma turėtų siekti įgyvendinti jau prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus ir nustatyti būtiniausias taisykles dėl tokių pažeidimų apibrėžties ir sankcijų taikymo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 1 dalį, taip pat palengvinti struktūrinį dialogą stiprinant bendradarbiavimą, konsultuojantis su visomis susijusiomis institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir kilmės šalimis;

1.  palankiai vertina Komisijos parengtą ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų planą ir tai, kad per pastarąjį dešimtmetį ES, priėmus griežtas prekybos taisykles, kuriomis siekiama panaikinti šios rūšies neteisėtą prekybą, aktyviai kovojo su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais;

2.  palankiai vertina 2016 m. birželio 20 d. Aplinkos tarybos išvadas dėl ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano;

3.  taip pat palankiai vertina tai, kad ES veiksmų planas labai padeda siekti darnaus vystymosi tikslų, nustatytų pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., dėl kurios Jungtinių Tautų aukščiausiojo lygio susitikime 2015 m. rugsėjo mėn. susitarė valstybių vadovai;

4.  mano, kad dabar, kai ES yra CITES konvencijos, pagal kurią šiuo metu saugoma daugiau kaip 35 000 gyvūnų ir augalų rūšių, dalis, jai ir valstybėms narėms reikia dėti daugiau pastangų siekiant sustabdyti nusikaltimus aplinkai ir ypač neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, taip pat pradėti glaudžiau bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir kilmės šalimis; taigi atkreipia dėmesį į tai, kad skubiai reikia stiprinti ir geriau koordinuoti kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais bei šios prekybos pagrindinėmis priežastimis priemones, įtraukiant į šią veiklą ne tik kilmės, bet ir tranzito bei prekybos šalis;

5.  primygtinai ragina ES dalyvauti informuotumo didinimo kampanijose su suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine visuomene ne tik kaimo vietovėse, bet ir pasauliniu mastu, siekiant sumažinti neteisėtos prekybos laukinių augalų ir gyvūnų produktais rinką;

6.  ragina Komisiją ir valstybių narių valdžios institucijas daugiau bendradarbiauti tarpusavyje kovojant su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, ypač sustiprinti teisėsaugos agentūrų, įskaitant policiją, muitiną, teismines institucijas, miškų apsaugos tarnybas ir sanitarines bei prekybos inspekcijos institucijas, bendradarbiavimą, kad būtų tinkamai įgyvendinamos praktinės priemonės; primygtinai ragina valstybes nares teikti nacionalinėms teisminėms institucijoms teisinę pagalbą ir gaires kovos su nusikaltimais laukinei gamtai srityje; Šiame kontekste ragina kartu su Europolu ir Eurojustu nustatyti vykdymo užtikrinimo prioritetus ir tarpvalstybinių bylų atvejais teikti specialią paramą;

7.  mano, jog visos valstybės narės turėtų gerbti prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus užtikrinti, kad jų kovos su organizuotu nusikalstamumu teisės aktai apimtų neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais ir kad už tokią neteisėtą prekybą galėtų būti skiriamos tinkamos sankcijos; taip pat pabrėžia, kad turi būti pagerintas tarptautinis bendradarbiavimas teisėsaugos srityje dalyvaujant tarptautinėse teisėsaugos operacijose, teikiant techninę pagalbą ir tikslinę finansinę paramą;

8.  ragina valstybes nares užtikrinti, atsižvelgiant į 2013 m. balandžio mėn. JT Nusikalstamumo prevencijos ir baudžiamosios teisės komisijos rezoliuciją, kad neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais, kai joje dalyvauja organizuotos nusikalstamos grupuotės, pagal JT Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą būtų laikoma sunkiu nusikaltimu;

9.  pritaria Komisijai, kad kovojant su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, itin svarbi yra mokymo veikla; todėl ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pradėti vykdyti mokymo projektus, visų pirma skirtus pirmiau minėtoms teisėsaugos agentūroms; rekomenduoja sukurti stebėsenos sistemą, kad būtų galima nustatyti pažangą ir geriausios patirties atvejus siekiant sustabdyti neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais, taip pat mano, jog būtina skatinti informavimą ir šiuo tikslu rengti informuotumo didinimo kampanijas, taip pat stiprinti dialogą ir techninį bendradarbiavimą su valdžios institucijomis ir vietos bendruomenėmis, pagrindinį dėmesį skiriant neteisėtos prekybos laukinių augalų ir gyvūnų produktais poveikiui;

10.  mano, kad kovą su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais galima paskatinti priimant privalomos teisinės galios neturinčius teisės aktus; tačiau pažymi, kad gali reikėti imtis teisėkūros priemonių, siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir sukurti pakankamas privalomas taisykles; pažymi, kad konkrečiai medienos sektoriuje jau priimti ES teisės aktai, kuriais nustatomos veiklos vykdytojų, teikiančių į rinką nelegalius produktus, pareigos, tokiu būdu sudaromos sąlygos veiksmingai kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais;

11.  ragina Komisiją imtis priemonių siekiant nustatyti ir įgyvendinti būtiniausias bendrąsias taisykles dėl nusikalstamos veikos apibrėžties ir su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais susijusių sankcijų taikymo pagal SESV 83 straipsnio 1 dalį; ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti Direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę nuostatas ir nustatyti tinkamus sankcijų už nusikaltimus laukinei gamtai dydžius; pabrėžia, kad reikia tinkamai stebėti ES kovos su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais veiksmų plano įgyvendinimą ir reguliariai informuoti Parlamentą ir Tarybą apie iki 2018 m. liepos 31 d. padarytą pažangą, o iki 2020 m. atlikti bendrą jo įvertinimą;

12.  atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą remiantis ES saugumo darbotvarke pradėti peržiūrą siekiant įvertinti, ar ES politika ir teisinė sistema, skirta kovoti su nusikaltimais aplinkai, visų pirma su organizuotais nusikaltimais laukinei gamtai, atitinka savo paskirtį ir yra veiksminga; be to, palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą iki 2018 m. liepos 31 d. Parlamentui ir Tarybai pateikti tarpinę veiksmų plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą, o iki 2020 m. atlikti bendrą jo įvertinimą.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

60

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Teisinė informacija - Privatumo politika