Procedură : 2016/2076(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0303/2016

Texte depuse :

A8-0303/2016

Dezbateri :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Voturi :

PV 24/11/2016 - 8.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0454

RAPORT     
PDF 768kWORD 103k
18.10.2016
PE 582.074v02-00 A8-0303/2016

referitor la Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice

(2016/2076(INI))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportoare: Catherine Bearder

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 AVIZ al Comisiei pentru pescuit
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice

(2016/2076(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră” (COM(2016)0087),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la infracțiunile legate de speciile sălbatice(1),

–  având în vedere Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) pusă în aplicare în UE prin Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului,

–  având în vedere Decizia (UE) 2015/451 a Consiliului din 6 martie 2015 referitoare la aderarea Uniunii Europene la Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție din fauna și flora sălbatică (CITES)(2),

–  având în vedere Convenția din 2003 a Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției,

–  având în vedere Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate din 2000,

–  având în vedere Convenția privind diversitatea biologică (CBD) și Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (Convenția de la Berna),

–  având în vedere World Wildlife Crime Report (Raportul privind infracțiunile legate de speciile sălbatice la nivel mondial) pentru 2016 al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC),

–  având în vedere Rezoluția nr. 69/314 a Adunării Generale a ONU referitoare la combaterea traficului ilicit cu specii sălbatice de faună și floră din 30 iulie 2015,

–  având în vedere Rezoluția 2/14 a Adunării ONU pentru mediu referitoare la comerțul ilegal cu specii sălbatice de faună și floră, precum și cu produse derivate din acestea,

–  având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD) pentru perioada 2015-2030,

–  având în vedere Consorțiul internațional pentru combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice, care cuprinde CITES, Interpol, Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), Banca Mondială și Organizația Mondială a Vămilor,

–  având în vedere declarația semnată la Conferința de la Londra din 2014 privind comerțul ilegal cu specii ale faunei și florei sălbatice,

–  având în vedere Declarația din 2016 de la Palatul Buckingham referitoare la prevenirea traficului de specii ale faunei și florei sălbatice în sectorul transportului,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn(3) și raportul din 2016 al Comisiei privind punerea sa în aplicare,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN)(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 605/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 de modificare a Regulamentului(CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor(5) și Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009(6), care permite importul a 20 de kilograme de produse piscicole pentru consum personal,

–  având în vedere importanța Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 768/2005 al Consiliului, pentru combaterea capturilor și vânzărilor ilegale de specii acvatice,

–  având în vedere Directiva 2008/99/CE din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal(7),

–  având în vedere Directiva 1999/22/CE a Consiliului din 29 martie 1999 privind animalele sălbatice din grădini zoologice(8),

–  având în vedere Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice(9),

–  având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică(10),

–  având în vedere studiul privind infracțiunile legate de speciile sălbatice publicat de departamentul său tematic pentru Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în martie 2016,

–  având în vedere rețeaua Natura 2000, care cuprinde arii de reproducere sau de odihnă pentru specii rare și amenințate, și câteva tipuri de habitate naturale rare, care beneficiază de protecție de sine stătătoare,

–  având în vedere raportul aferent proiectului de cercetare din 2014, Acțiunea UE pentru combaterea infracțiunilor împotriva mediului (EFFACE),

–  având în vedere concluziile Consiliului din 12 februarie 2016 privind combaterea finanțării terorismului,

–  având în vedere raportul din 4 martie 2003 al Secretarului General al Comisiei ONU pentru prevenirea criminalității și justiția penală, intitulat „Traficul ilicit de specii protejate de floră și faună sălbatică și accesul ilicit la resurse genetice”,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 20 iunie 2016 privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice,

–  având în vedere evaluarea din 2016 a răspunsului rapid realizată de Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu și de Interpol, intitulată „Creșterea criminalității împotriva mediului”,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizele Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru comerț internațional, Comisiei pentru pescuit, precum și cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0303/2016),

A.  întrucât traficul cu specii sălbatice este o formă de criminalitate internațională organizată de o valoare estimată de aproximativ 20 miliarde EUR anual și care a crescut în întreaga lume în ultimii ani, devenind una dintre cele mai mari și mai profitabile forme de criminalitate organizată transfrontalieră; întrucât traficul cu specii sălbatice este strâns legat de alte forme de criminalitate gravă și organizată pe care le finanțează;

B.  întrucât pierderea biodiversității globale este gravă, deoarece corespunde celui de-al șaselea val de extincție în masă a speciilor;

C.  întrucât biodiversitatea și serviciile ecosistemice globale sunt amenințate de schimbările aduse utilizării terenului, exploatarea nesustenabilă a resurselor naturale, poluarea și schimbările climatice; întrucât, în special, multe specii pe cale de dispariție se confruntă cu dificultăți mai mari decât în trecut ca urmare a urbanizării rapide, a pierderii habitatelor și a comerțului ilegal cu specii sălbatice;

D.  întrucât traficul cu specii sălbatice are un impact negativ major asupra biodiversității, ecosistemelor existente, patrimoniului natural al țărilor de origine, resurselor naturale și conservării speciilor;

E.  întrucât traficul cu specii sălbatice constituie o amenințare tot mai gravă la adresa securității globale, stabilității politice, dezvoltării economice, mijloacelor de trai locale și statului de drept și, prin urmare, necesită o abordare strategică, coordonată la nivelul UE, cu participarea tuturor actorilor implicați;

F.  întrucât stoparea traficului cu specii de floră și faună pe cale de dispariție și cu produse derivate din acestea este esențială pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU;

G.  întrucât CITES este un important acord internațional care acoperă 35 000 de specii de animale și plante, care a intrat în vigoare în 1975 și a fost semnat de către 183 de părți (printre care se numără și toate statele membre ale UE și, din iulie 2015, UE în sine);

H.  întrucât politicile comerciale și de dezvoltare ar trebui, printre altele, să constituie o modalitate de a îmbunătăți respectarea drepturilor omului, bunăstarea animalelor și protecția mediului;

I.  întrucât EU-TWIX (instrumentul pentru schimbul de informații privind comerțul cu specii sălbatice) monitorizează comerțul ilegal cu specii sălbatice, creând o bază de date a confiscărilor realizate și canale de comunicare între funcționari din domeniu din toate țările europene, încă din 2005;

J.  întrucât lipsa de sensibilizare și de angajament politic reprezintă un obstacol major în calea combaterii în mod eficient a traficului cu specii sălbatice;

K.  întrucât Agenda UE privind securitatea pentru 2015-2020 identifică criminalitatea legată de specii sălbatice ca fiind o formă de criminalitate organizată care trebuie combătută la nivelul UE, luând în considerare posibilitatea introducerii unor noi sancțiuni penale în întreaga UE prin intermediul revizuirii legislației existente privind criminalitatea împotriva mediului;

L.  întrucât operațiunea COBRA III, desfășurată în mai 2015, a fost cea mai mare operațiune internațională coordonată de asigurare a respectării legii vizând comerțul ilegal cu specii pe cale de dispariție care a avut loc vreodată, care a dus la 139 de arestări și peste 247 de confiscări, inclusiv de fildeș de elefant, plante medicinale, coarne de rinoceri, pangolini, palisandru, broaște țestoase de uscat și multe alte exemplare de plante și animale;

M.  întrucât cererea de produse ilegale de floră și faună sălbatică pe piețele de destinație încurajează corupția de-a lungul lanțului de aprovizionare al traficului cu specii sălbatice;

N.  întrucât UE este o importantă piață de destinație și o rută de tranzit pentru comerțul ilegal cu specii sălbatice, dar și o sursă de trafic a unor specii de floră și faună aflate în pericol de dispariție;

O.  întrucât rezoluția din aprilie 2013 a Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiția Penală, aprobată de Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite la 25 iulie 2013, încurajează „statele membre să declare traficul ilicit cu specii sălbatice protejate de faună și floră în care sunt implicate grupuri infracționale organizate drept infracțiune gravă”, punându-l astfel pe picior de egalitate cu traficul de ființe umane și cu traficul de droguri;

Observații generale

1.  salută Planul de acțiune al Comisiei împotriva traficului cu specii sălbatice, care evidențiază necesitatea unor acțiuni coordonate, care să abordeze cauzele traficului cu specii sălbatice, pentru a pune în aplicare și a asigura respectarea eficientă a normelor existente, precum și a consolida cooperarea la nivel mondial între țările de origine, de tranzit și de destinație;

2.  invită Comisia, statele membre, Serviciul European de Acțiune Externă și agențiile UE Europol și Eurojust să recunoască faptul că infracțiunile legate de speciile sălbatice reprezintă o amenințare gravă și tot mai mare și să le abordeze ca pe o problemă politică foarte urgentă; subliniază necesitatea unor strategii cuprinzătoare și coordonate, în mai multe domenii de politică, inclusiv comerțul, dezvoltarea, afacerile externe, transporturile și turismul, precum și justiția și afacerile interne;

3.  subliniază că identificarea și alocarea resurselor financiare și umane corespunzătoare sunt esențiale pentru punerea în aplicare a planului de acțiune; subliniază necesitatea de a furniza resurse financiare adecvate în bugetul UE și bugetele naționale pentru a asigura punerea în aplicare eficace a acestui plan;

4.  recunoaște importanța planului de acțiune, dar subliniază deficiențele în ceea ce privește încadrarea speciilor acvatice;

5.  insistă asupra punerii în aplicare complete și la timp a tuturor elementelor din cadrul planului de acțiune pentru a reflecta nevoia urgentă de a stopa practicile nesustenabile și de a preveni dispariția în continuare a speciilor; invită Comisia să furnizeze în scris Parlamentului și Consiliului actualizări anuale de punere în aplicare și să elaboreze un mecanism detaliat și continuu de monitorizare și evaluare pentru a măsura progresele înregistrate, inclusiv măsurile luate de statele membre;

6.  invită Comisia și statele membre să asigure o mai bună creștere a gradului de protecție a habitatelor speciilor țintă și subliniază faptul că ar trebui să se asigure un nivel ridicat de protecție pentru zonele desemnate ca ecosisteme marine vulnerabile, zonele marine semnificative din punct de vedere ecologic sau biologic și siturile care fac parte din rețeaua Natura 2000;

7.  solicită Comisiei crearea unui birou al coordonatorului pentru combaterea traficului cu specii sălbatice, care să reflecte modelul utilizat pentru combaterea traficului de ființe umane, în vederea asigurării unui efort comun din partea diferitelor servicii ale Comisiei și statelor membre;

8.  reamintește Comisiei că multe specii acvatice sunt, de asemenea, în pericol de dispariție, ceea ce va afecta sustenabilitatea multor ecosisteme;

9.  invită Comisia și statele membre să dezvolte în continuare studii științifice privind adaptările tehnologice ale uneltelor de pescuit, pentru evitarea capturilor accidentale, având în vedere că mai multe specii, inclusiv broaștele țestoase, sunt amenințate atât de fenomenul capturilor accidentale, cât și de traficul cu animale sălbatice;

Prevenirea traficului cu specii sălbatice și abordarea cauzelor fundamentale ale acestuia

10.  solicită organizarea de către UE, țările terțe, părțile interesate și societatea civilă a unei serii de campanii de sensibilizare clar orientate și coordonate, cu scopul de a reduce cererea legată de comerțul ilegal cu produse din specii sălbatice prin schimbări de comportament individual și colectiv reale și pe termen lung; recunoaște rolul pe care îl pot juca organizațiile societății civile în ceea ce privește sprijinirea planului de acțiune;

11.  solicită UE să sprijine inițiative care promovează dezvoltarea de mijloace de subzistență sustenabile și alternative pentru ca comunitățile locale aflate în vecinătatea speciilor sălbatice să contribuie la refacerea și conservarea populațiilor de specii sălbatice, să reducă la minimum conflictul dintre om și acestea și să promoveze speciile sălbatice ca o sursă valoroasă de câștig pentru comunitate; consideră că astfel de inițiative, atunci când sunt luate în consultare cu comunitățile în cauză, vor spori sprijinul acordat activităților de conservare și vor contribui la refacerea, conservarea și gestionarea durabilă a populațiilor de specii sălbatice și a habitatelor acestora;

12.  subliniază că protecția florei și faunei sălbatice trebuie să constituie un element central al strategiilor de reducere a sărăciei în UE la nivel mondial și solicită acțiuni care să permită comunităților locale să beneficieze direct de participarea la protecția faunei sălbatice, care urmează să fie incluse în diversele acorduri de cooperare negociate cu țări terțe;

13.  reamintește Comisiei că traficul ilegal cu specii acvatice afectează, de asemenea, dezvoltarea economică a comunităților costiere și calitatea ecologică a apelor noastre;

14.  solicită ca UE să abordeze urgent problema corupției și a deficiențelor în materie de guvernanță internațională din lanțul traficului cu specii sălbatice; solicită UE și statelor membre să coopereze cu țările partenere în cadrul Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC), precum și în cadrul altor foruri, pentru a aborda această problemă în țările de origine, de tranzit și de destinație; invită toate statele membre să respecte integral și efectiv dispozițiile ONU împotriva corupției (UNCAC); salută angajamentul internațional cu privire la combaterea corupției în conformitate cu articolul 10 din Rezoluția 69/314 a Adunării Generale a ONU din iulie 2015;

15.  recunoaște necesitatea de a oferi asistență, consiliere și formare autorităților din țările de origine, de tranzit și de destinație privind procedurile de anchetă, de executare și procedurile judiciare la nivel local, regional și național; subliniază necesitatea de a coordona aceste eforturi în mod eficient între toate agențiile implicate în această activitate; solicită UE să sprijine schimbul de bune practici și să facă posibilă punerea la dispoziție de echipamente specializate și expertiză, atunci când este necesar;

16.  ia act de Concluziile Consiliului privind Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice din 20 iunie 2016, recunoscând că infracțiunile legate de speciile sălbatice reprezintă o amenințare gravă tot mai extinsă pentru biodiversitate și mediu, dar și pentru securitatea mondială, statul de drept, drepturile omului și dezvoltarea sustenabilă; regretă profund lipsa unor angajamente clare din partea statelor membre; subliniază rolul decisiv al statelor membre pentru o implementare integrală și coerentă a planului de acțiune la nivel național, care să conducă la atingerea obiectivelor stabilite;

17.  îndeamnă guvernele din țările de origine: (i) să consolideze statul de drept și să creeze mecanisme eficiente de descurajare prin consolidarea proceselor de cercetare, urmărire și condamnare penală; (ii) să adopte acte legislative mai ferme care să trateze traficul ilicit cu specii sălbatice drept „infracțiune gravă”, care merită același nivel de atenție și trebuie tratat cu aceeași severitate ca alte forme de criminalitate transnațională organizată; (iii) să aloce mai multe resurse pentru combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice, în special pentru a îmbunătăți aplicarea legislației privind protecția speciilor sălbatice, controlul schimburilor comerciale, monitorizarea, precum și depistarea și confiscarea de către autoritățile vamale; (iv) să adopte o politică de toleranță zero față de corupție;

Eficientizarea punerii în aplicare și a asigurării respectării normelor

18.  solicită statelor membre să implementeze planuri de acțiune împotriva traficului cu specii sălbatice care detaliază politicile de punere în aplicare a normelor și sancțiunilor, precum și să publice și să schimbe informații cu privire la confiscări și arestări legate de infracțiuni cu specii sălbatice, pentru a asigura coerența și armonizarea abordărilor diferitelor state membre; sprijină crearea unui mecanism care să furnizeze periodic Comisiei datele și informațiile actualizate referitoare la confiscări și arestări în statele membre și să promoveze schimbul de bune practici;

19.  insistă asupra importanței punerii depline în aplicare și asigurarea respectării reglementărilor UE privind comerțul cu specii sălbatice;

20.  propune ca sancțiunile pentru traficul cu specii sălbatice, în special în zonele cu ecosisteme marine vulnerabile sau care se încadrează în rețeaua Natura 2000, să fie suficient de severe pentru a-i descuraja pe potențialii infractori;

21.  îndeamnă statele membre să se asigure că agențiile de aplicare a legii, parchetele și autoritățile judiciare naționale dispun de resursele financiare și umane necesare și de expertiza corespunzătoare pentru a combate infracțiunile legate de speciile sălbatice; încurajează ferm Comisia și statele membre să își intensifice eforturile de a pregăti și de a sensibiliza toate agențiile și instituțiile relevante;

22.  salută eforturile depuse de Rețeaua Uniunii Europene pentru aplicarea și respectarea dreptului mediului (IMPEL), de Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (ENPE), de Forul UE al judecătorilor pentru mediu (EUFJE) și de Rețeaua ofițerilor de poliție care se ocupă de combaterea infracțiunilor împotriva mediului (EnviCrimeNet);

23.  ia act de includerea comerțului ilegal cu specii sălbatice pe Agenda UE pentru securitate 2015-2020, în care se recunoaște faptul că comerțul ilegal cu specii de faună și floră sălbatică periclitează biodiversitatea în regiunile sursă, dezvoltarea sustenabilă și stabilitatea regională;

24.  sugerează ca statele membre să investească veniturile provenite din amenzile aplicate pentru trafic în protecția și conservarea florei și faunei sălbatice;

25.  solicită o schimbare radicală în ceea ce privește colectarea de informații, legiferarea și punerea în aplicare a legii, precum și combaterea corupției în domeniul traficului cu specii sălbatice în statele membre, precum și în alte țări de tranzit și de destinație; invită, prin urmare, Comisia să acorde o mare atenție acestor aspecte legate de administrarea și monitorizarea activităților legate de punerea în aplicare a standardelor internaționale în domeniul traficului cu specii sălbatice;

26.  subliniază că armonizarea politicilor și a cadrelor juridice cu privire la infracțiunile legate de speciile sălbatice este deosebit de importantă pentru a evita „migrarea” rețelelor infracționale din domeniu;

27.  subliniază necesitatea îmbunătățirii cooperării dintre agenții și a unui schimb de date funcțional și prompt între agențiile responsabile de implementare și de asigurarea respectării normelor la nivel național și la nivelul UE; solicită crearea unor rețele strategice de asigurare a respectării normelor atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, pentru a facilita și a îmbunătăți această cooperare; solicită statelor membre să instituie unități specializate în infracțiunile legate de speciile sălbatice pentru a facilita implementarea la nivelul diferitelor agenții de la nivel național;

28.  invită statele membre să furnizeze permanent Europol informații și date relevante; invită Europol să ia în considerare infracțiunile legate de speciile sălbatice în cadrul următoarei evaluări a riscurilor de criminalitate gravă și criminalitate organizată în UE (Serious and Organised Crime Threat Assessment - SOCTA), solicită înființarea unei unități specializate pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice în cadrul Europol, cu competențe și responsabilități transnaționale și resurse financiare și umane suficiente, care să permită centralizarea informațiilor și analizelor și coordonarea strategiilor de aplicare a legislației și a anchetelor;

29.  îndeamnă Comisia să promoveze sistemul EU-TWIX, care s-a dovedit un instrument fiabil și performant pentru schimbul de informații între statele membre, și să-i asigure un angajament financiar pe termen lung; consideră că organizațiile societății civile pot juca un rol important în procesul de monitorizare a aplicării legii și de informare cu privire la infracțiunile legate de speciile sălbatice; solicită continuarea cooperării între UE și statele membre pentru a sprijini aceste eforturi ale ONG-urilor;

30.  ia act de legăturile dintre infracțiunile legate de speciile sălbatice și alte forme de criminalitate organizată, inclusiv spălarea banilor și finanțarea milițiilor și a grupurilor teroriste, și consideră că cooperarea internațională pentru combaterea fluxurilor financiare ilicite trebuie să fie o prioritate; solicită UE și statelor membre să utilizeze toate instrumentele relevante, inclusiv cooperarea cu sectorul financiar, precum și să monitorizeze și să efectueze cercetări privind efectele produselor și practicilor financiare emergente care sunt implicate în această activitate;

31.  îndeamnă statele membre să pună în aplicare pe deplin dispozițiile Directivei 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și să stabilească niveluri adecvate de sancțiuni pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice; este preocupat de faptul că unele state membre încă nu au transpus integral directiva și invită Comisia să evalueze punerea în aplicare în fiecare stat membru, în special în ceea ce privește pedepsele, și să ofere orientări; solicită Comisiei să revizuiască Directiva 2008/99/CE, în special în ceea ce privește eficiența sa în combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice, în intervalul de timp prevăzut în Agenda UE privind securitatea, și să prezinte o propunere de revizuire a acesteia, după caz; invită Comisia să ia măsuri în vederea stabilirii și punerii în aplicare a unor norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de traficul cu specii sălbatice, în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) din TFUE privind infracțiuni deosebit de grave cu o dimensiune transfrontalieră;

32.  consideră că ar trebui să se pună mai mult accentul pe dimensiunea vamală a planului de acțiune în ceea ce privește atât cooperarea cu țările partenere, cât și o mai bună și mai eficientă punere în aplicare în interiorul Uniunii; așteaptă, prin urmare, cu interes revizuirea Comisiei din 2016 a punerii în aplicare și a asigurării respectării actualului cadru juridic al UE și solicită ca această revizuire să includă și o evaluare a procedurilor vamale;

33.  îndeamnă statele membre să aplice efectiv și să respecte Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate (UNTOC) ca bază pentru acțiunea internațională și asistența juridică reciprocă, precum și ca un pas important către o abordare comună coordonată în combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice; regretă profund, în acest sens, faptul că unsprezece state membre nu au pus încă în aplicare UNTOC;. invită statele membre în cauză să implementeze Convenția cât mai curând;

34.  consideră că combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice necesită sancțiuni coerente, eficace și disuasive; îndeamnă statele membre să definească traficul cu specii sălbatice drept o formă gravă de infracțiune, în conformitate cu articolul 2 litera (b) din UNTOC;

35.  recunoaște necesitatea elaborării unor orientări privind urmărirea penală și condamnarea pentru autoritățile judiciare și procurorii din statele membre și necesitatea de a forma agenți din domeniul vamal și de punere în aplicare a legii la punctele de intrare în UE; consideră că programul mondial pentru judecători al UNEP și inițiativa de parteneriat „Green Customs Initiative” sunt modele de urmat;

36.  invită Comisia, agențiile relevante ale UE și statele membre să recunoască amploarea traficului cu specii sălbatice online și să consolideze capacitățile în cadrul unităților pentru infracțiuni împotriva mediului și unităților vamale, coordonarea cu unitățile cibercriminalistice și implicarea organizațiilor societății civile, pentru a garanta că există canale pentru a declanșa asistența din unitățile transfrontaliere specializate în criminalitatea informatică;

37.  solicită statelor membre și Comisiei să colaboreze cu operatorii platformelor de socializare online, motoarelor de căutare și platformelor de comerț electronic privind problema comerțului ilegal cu specii sălbatice pe internet; solicită Comisiei și statelor membre să consolideze măsurile de control și să pună la punct politici care să trateze problema potențialelor activități ilegale de pe internet; invită, în acest context, Comisia să elaboreze orientări privind modul de a trata problema infracțiunilor online legate de speciile sălbatice la nivelul UE;

38.  solicită UE și agențiilor de aplicare a legii din statele membre să identifice și să monitorizeze modelele altor forme de criminalitate gravă organizată, cum ar fi traficul de persoane, pentru a acorda asistență activităților preventive și anchetelor privind neregulile din lanțul de aprovizionare, în combaterea traficului cu specii sălbatice, de exemplu transporturi și tranzacții financiare suspecte;

39.  salută faptul că UE a participat la COP 17 pentru prima dată în calitate de parte la CITES și salută faptul că UE și statele membre au demonstrat un angajament ferm și furnizează CITES un sprijin financiar substanțial;

40.  salută procesul de revizuire la nivel de experți inițiat de UNEP, care își propune să întocmească o definiție universal recunoscută a infracțiunii în dauna mediului; observă, în această privință, că delimitările juridice între diferite tipuri de infracțiuni în dauna mediului sunt uneori neclare, ceea ce poate reduce posibilitățile de urmărire penală și pedepsire efectivă;

Consolidarea parteneriatului mondial

41.  invită Comisia și statele membre să intensifice dialogul și cooperarea cu țările de origine, țările de tranzit și de destinație din lanțul de aprovizionare al traficului cu specii sălbatice și să le furnizeze asistență tehnică și economică și sprijin diplomatic; consideră că UE trebuie să acționeze la nivel internațional pentru a sprijini țările terțe în combaterea traficului cu specii sălbatice și pentru a contribui la dezvoltarea în continuare a cadrelor juridice necesare, prin intermediul unor acorduri bilaterale și multilaterale;

42.  subliniază că fenomenul răspândit al corupției, deficiențele instituționale, erodarea statului, gestionarea defectuoasă și sancțiunile insuficiente pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice constituie provocări majore, care trebuie soluționate dacă se dorește combaterea eficientă a traficului transnațional cu specii sălbatice; îndeamnă UE să sprijine țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a reduce stimulentele la braconaj prin îmbunătățirea oportunităților economice și promovarea bunei guvernanțe și a statului de drept;

43.  invită instituțiile UE, statele membre și toate statele în cauză să investigheze în mod mai sistematic legăturile dintre traficul cu specii sălbatice și conflictele regionale și terorismul;

44.  solicită Comisiei și statelor membre să înființeze un fond fiduciar sau un mecanism similar, în temeiul articolului 187 din regulamentul financiar revizuit aplicabil bugetului general al Uniunii, cu scopul de a asigura protecția zonelor protejate și de a combate traficul cu specii sălbatice și braconajul, ca parte a planului de acțiune împotriva traficului cu specii sălbatice;

45.  solicită UE să îmbunătățească asistența financiară și tehnică furnizată prin intermediul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și Fondului european de dezvoltare (FED) și care vizează ajutarea țărilor în curs de dezvoltare să pună în aplicare la nivel național reglementări privind speciile sălbatice, în conformitate cu recomandările CITES, în special în țările care nu au suficiente resurse pentru a asigura respectarea legislației și a urmări penal traficanții;

46.  invită Comisia să analizeze posibilitatea finanțării din Instrumentul de parteneriat a inițiativelor menite să reducă cererea de produse ilegale din specii sălbatice pe principalele piețe, în conformitate cu Prioritatea 1 din planul de acțiune; subliniază că implicarea societății civile în structurile de monitorizare în temeiul capitolelor privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă din acordurile comerciale ale UE poate aduce contribuții semnificative în această privință;

47.  subliniază importanța abordării, în contextul Parteneriatului strategic UE-China, a subiectului delicat al cererii tot mai mari de produse din specii sălbatice, cum ar fi fildeșul de elefant, cornul de rinocer și oasele de tigru, aceasta reprezentând o reală amenințare la adresa conservării speciilor în cauză, dar și a biodiversității în general;

48.  invită Comisia să introducă capitole obligatorii și executori referitoare la dezvoltarea durabilă în toate acordurile și negocierile comerciale ale UE, cu referire specifică la stoparea comerțului ilegal cu specii sălbatice în toate sectoarele economice și invită Comisia să includă analize ale acestor dispoziții în rapoartele sale privind punerea în aplicare; îndeamnă Comisia să intensifice punerea în aplicare a CITES și a măsurilor de combatere a infracțiunilor legate de speciile sălbatice în cadrul regimului comercial SGP +;

49.  ia act de faptul că corupția este unul dintre principalii factori care fac posibil și contribuie la comerțul ilegal cu specii sălbatice și produse obținute din acestea; salută angajamentul asumat în cadrul strategiei Comisiei intitulate „Comerț pentru toți” de a include dispoziții ambițioase anti-corupție, pentru combaterea impactului direct și indirect atât al corupției, cât și al traficului cu specii sălbatice în toate acordurile comerciale viitoare; solicită, prin urmare, ca Comisia să acorde cea mai mare atenție aspectelor de administrare și monitorizare a punerii în aplicare a standardelor internaționale în ceea ce privește traficul cu specii sălbatice;

50.  invită UE să examineze, în limitele cadrului oferit de OMC, în ce fel regimurile comerciale și ecologice globale se pot sprijini mai bine reciproc, în special în contextul lucrărilor curente vizând consolidarea coerenței dintre OMC și acordurile multilaterale de mediu, dar și în lumina acordului privind facilitarea comerțului, care deschide noi posibilități de cooperare între autoritățile din domeniul vămilor, speciilor sălbatice și comerțului, cu precădere în țările în curs de dezvoltare; consideră că ar trebui să se analizeze ce alte posibilități de cooperare există între OMC și CITES, în special în ceea ce privește acordarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților în domeniul comerțului și al mediului la nivelul funcționarilor din țările în curs de dezvoltare;

51.  subliniază rolul esențial al cooperării internaționale între organizațiile implicate în asigurarea respectării legii; solicită UE și statelor membre să continue să sprijine Consorțiul internațional pentru combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice (ICCWC); consideră binevenită orice suplimentare a acestui sprijin, inclusiv prin furnizarea de resurse financiare și de expertiză de specialitate, pentru a facilita consolidarea capacităților, promovarea schimbului de informații și note informative și a susține impunerea și respectarea dispozițiilor legale; solicită Comisiei să folosească indicatori ICCWC pentru a evalua eficacitatea finanțării acordate de UE țărilor terțe ca sprijin acordat acțiunilor de combatere a traficului cu specii sălbatice și a facilita evaluarea uniformă și credibilă a fondurilor pentru dezvoltare;

52.  salută operațiunile polițienești internaționale, precum COBRA III, care au ca rezultat confiscarea unor cantități semnificative de produse ilegale obținute din specii sălbatice, arestarea traficanților și atragerea atenției opiniei publice asupra faptului că traficul cu specii sălbatice reprezintă o formă gravă de criminalitate organizată;

53.  invită statele membre să suplimenteze bugetul CITES, astfel încât această organizație să își poată extinde activitatea de monitorizare și clasificare a speciilor; în această privință, regretă că șase state membre au încă plăți restante către CITES din perioada 1992-2015;

54.  salută, de asemenea, faptul că Planul de acțiune al UE reprezintă o contribuție majoră la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite prin Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, convenită de șefii de stat la reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2015;

UE ca piață de destinație, de origine și de tranzit

55.  ia act de faptul că CITES, Regulamentul UE privind lemnul și cadrul de reglementare al UE privind INN sunt instrumente importante pentru reglementarea comerțului internațional cu specii sălbatice; este totuși preocupat de lipsa implementarea și asigurarea respectării normelor și invită statele membre să-și intensifice eforturile comune și coordonate pentru a asigura aplicarea eficientă; își exprimă, de asemenea, preocuparea în ceea ce privește lacunele din cadrul de reglementare actual privind speciile și actorii; îndeamnă, prin urmare, UE să revizuiască cadrul legislativ actual cu scopul de a-l completa cu interdicția de a pune la dispoziție și a plasa pe piață, transporta, achiziționa și deține animale sălbatice obținute sau comercializate în mod ilegal în țări terțe; consideră că o astfel de legislație ar putea armoniza cadrul existent al UE și că impactul transnațional al unei astfel de legislații ar putea juca un rol fundamental în reducerea globală a traficului cu specii sălbatice; subliniază, în acest sens, că această legislație trebuie să asigure transparența completă în ceea ce privește toate interdicțiile de comercializare a speciilor pe baza statutului lor ilegal într-o țară terță pentru a asigura securitate juridică celor implicați în comerțul legal;

56.  subliniază că vânătoarea de trofee a contribuit la scăderea masivă a efectivelor de specii amenințate cu dispariția enumerate în anexele I și II la CITES și invită Comisia și statele membre să aibă o abordare preventivă în cazul importului de trofee de vânătoare din specii protejate în temeiul regulamentelor privind comerțul cu specii sălbatice și să înăsprească și mai mult dispozițiile legale ale UE care reglementează importul de trofee de vânătoare în statele membre UE și să introducă autorizații pentru importul de trofee din toate speciile enumerate în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97;

57.  salută Declarația de la Palatul Buckingham din 2016 în care semnatari din partea companiilor aeriene, maritime, a operatorilor portuari, organizațiilor interguvernamentale și fundațiilor pentru conservarea naturii se angajează să ridice standardele din sectorul transportului, cu accent pe schimbul de informații, formarea personalului, modernizările tehnologice și punerea în comun a resurselor între companiile și organizațiile din întreaga lume; solicită tuturor părților să pună în aplicare integral angajamentele din declarație; încurajează statele membre să promoveze angajamentele voluntare de tipul Declarației de la Palatul Buckingham și în alte domenii, îndeosebi în sectorul financiar și al comerțului electronic;

58.  cere interzicerea totală și imediată la nivel european a comerțului, exportului sau reexportului în UE și destinații din afara UE al fildeșului, inclusiv al fildeșului „anterior convenției” și al coarnelor de rinocer; cere înființarea unui mecanism care să evalueze necesitatea unor restricții similare și pentru alte specii amenințate cu dispariția;

59.  ia act de faptul că Regulamentul UE pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) a avut un oarecare impact, dar insistă că punerea sa în aplicare ar trebui să fie mai robustă pentru a se garanta că peștii pescuiți ilegal nu pătrund pe piața europeană; sugerează că statele membre ale UE ar trebui să fie mai coerente și mai eficace atunci când verifică documentația privind capturile (certificatele pentru capturi) și transporturile (în special din țările despre care se consideră că prezintă un risc ridicat) pentru a se asigura că peștii au fost capturați prin mijloace legale;

60.  subliniază importanța implicării sectorului privat în lupta împotriva traficului cu specii sălbatice prin intermediul autoreglementării și al responsabilității sociale a întreprinderilor; consideră că trasabilitatea în lanțul de distribuție este esențială pentru comerțul legal și sustenabil, fie el de natură comercială sau necomercială; subliniază necesitatea cooperării și coordonării la nivel internațional, precum și între sectorul public și privat, și invită UE să consolideze instrumentele de control existente, inclusiv utilizarea mecanismelor de trasabilitate; consideră că sectorul transporturilor ar trebui să joace un rol-cheie, de exemplu, prin punerea în aplicare a unui sistem de detectare și avertizare timpurie; remarcă rolul important pe care îl pot juca parteneriatele public-privat în această privință;

61.  solicită, în plus față de controalele la frontieră prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 338/97, ca statele membre să introducă la nivel național monitorizarea conformității cu controale periodice ale comercianților și deținătorilor de permise, cum ar fi magazinele de animale de companie, crescătorii de animale, centrele de cercetare și pepinierele, inclusiv monitorizarea activităților din domenii precum moda, artă, medicina și serviciile de catering, care pot utiliza ilegal părți de plante și animale;

62.  invită statele membre să asigure confiscarea imediată a exemplarelor sechestrate și îngrijirea și relocarea exemplarelor vii sechestrate sau confiscate în centre de salvare a animalelor corespunzătoare speciei; invită Comisia să ofere orientări care să garanteze că toate centrele de salvare a speciilor sălbatice folosite de statele membre se află la standarde adecvate; invită, de asemenea, UE și statele membre să asigure centrelor de salvare un sprijin financiar corespunzător;

63.  solicită statelor membre să adopte planuri naționale pentru manipularea specimenelor confiscate vii în concordanță cu anexa III la Conferința rezoluției CITES 10.7 (Rev. CoP15); subliniază că statele membre ar trebui să raporteze EU-TWI toate specimenele vii capturate și că ar trebui publicate rapoarte de sinteză anuale, iar că statele membre ar trebui să se asigure că formarea personalului implicat în asigurarea respectării legislației cuprinde elemente legate de calitatea vieții și siguranța animalelor vii manipulate; invită UE și statele membre să se angajeze să acorde un sprijin financiar corespunzător centrelor de salvare a speciilor sălbatice;

64.  invită statele membre să aibă în vedere întocmirea unor sisteme cu liste pozitive de specii, prin care speciile exotice să fie evaluate obiectiv, conform criteriilor științifice de siguranță și posibilitatea de a fi comercializate și ținute ca animale de companie;

°

°  °

65.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0031.

(2)

JO L 75, 19.3.2015, p. 1.

(3)

JO L 295, 12.11.2010, p. 23.

(4)

JO L 286, 29.10.2008, p. 1.

(5)

JO L 181, 29.6.2013, p. 1.

(6)

JO L 77, 24.3.2009, p. 1.

(7)

JO L 328, 6.12.2008, p. 28.

(8)

JO L 94, 9.4.1999, p. 24.

(9)

JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

(10)

JO L 206, 22.7.1992, p. 7.


EXPUNERE DE MOTIVE

Cu ocazia Zilei mondiale a faunei și florei sălbatice în 2015, Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon a declarat că „este momentul să abordăm serios infracțiunile legate de speciile sălbatice”, un mesaj simplu, dar ferm, prin care declara că traficul cu specii sălbatice reprezintă o amenințare tot mai gravă, nu numai pentru supraviețuirea a numeroase specii de floră și faună, dar, de asemenea, pentru statul de drept, drepturile omului, guvernanța globală, bunăstarea comunităților locale și, mai ales, pentru supraviețuirea însăși a ecosistemelor lumii.

Comerțul cu specii sălbatice a devenit un sector de activități criminale cu venituri de miliarde de euro, dominat de grupuri criminale organizate. Riscul de a fi descoperit este mic și recompensele financiare sunt mari, atrăgând benzile de infractori să exploateze specii sălbatice capturate și transportate ilegal pentru a-și finanța activitățile infracționale.

Acțiunile de combatere a infracțiunilor de mediu în context mai larg devin deosebit de importante ca răspuns la amenințările la adresa păcii și securității. În întreaga lume, grupuri armate nestatale, grupuri teroriste și de altă natură sunt din ce în ce mai implicate în infracțiuni legate de mediu și se bazează pe exploatarea resurselor naturale, care sunt mai ușor de valorificat decât veniturile obținute din alte forme de exploatare, ca de exemplu contrabanda cu droguri, țigări sau traficul de migranți.

Uniunea Europeană este un actor important atât în lupta împotriva infracțiunilor legate de speciile sălbatice, ca o destinație importantă pentru produsele ilegale derivate din specii sălbatice, cât și un punct de tranzit și adesea de origine pentru traficul cu specii sălbatice în special între Africa, Asia și America Latină, dar și în interiorul UE.

Planul de acțiune face parte din răspunsul UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, în special la cel de-al 15-lea obiectiv de dezvoltare durabilă, prin care se solicită măsuri urgente pentru a pune capăt braconajului și traficului cu specii protejate și pentru a combate cererea și oferta de produse ilegale din specii sălbatice.

Din 2016 până în 2020, planul de acțiune va consolida rolul UE în combaterea la nivel mondial a traficului cu specii sălbatice printr-un set de priorități: prevenirea, aplicarea normelor, cooperarea, precum și recunoașterea UE drept o piață de destinație și un punct de origine și de tranzit de produse din specii sălbatice.

Prima prioritate a planului de acțiune este de a preveni traficul cu specii sălbatice și abordarea cauzelor sale profunde. Un pas important pentru atingerea acestui obiectiv îl reprezintă reducerea de către UE a cererii globale și a ofertei de produse ilegale din specii sălbatice prin utilizarea instrumentelor disponibile: cadrul CITES, campaniile de sensibilizare, abordarea problemei grave a corupției din lanțul de aprovizionare și dezvoltarea capacităților autorităților de aplicare a legii din țările de origine și ale gărzilor forestiere care combat traficul cu specii sălbatice de pe teren.

A doua prioritate a planului de acțiune este asigurarea implementării și aplicării efective a normelor existente de combatere a crimei organizate cu specii sălbatice. În situația actuală, statele membre nu oferă suficiente informații și date destinate agențiilor de aplicare a legii Europol și Eurojust, care limitează în mod grav capacitatea acestora de a combate traficul cu specii sălbatice la nivel transfrontalier. De asemenea, sancțiunile aplicate traficanților de specii sălbatice nu corespund gravității infracțiunii. Statele membre ale UE ar trebui să introducă sancțiuni fixe și armonizate pentru traficanții de specii sălbatice condamnați. UE trebuie să analizeze posibilitatea introducerii unei legislații care să interzică importul, comerțul și reexportul de specii care sunt protejate în țara lor de origine. Legea Lacey din SUA reprezintă un exemplu de astfel de legislație. Deși CITES este un instrument util pentru reglementarea comerțului cu specii sălbatice și protejarea speciilor pe cale de dispariție, acesta nu cuprinde toate speciile critice și nici nu este în măsură să reacționeze la circumstanțele în schimbare într-un timp suficient de scurt, oferind prin urmare infractorilor posibilitatea de a exploata lacunele din legislație.

A treia prioritate este consolidarea parteneriatului global între țările de origine, țările consumatoare și țările de tranzit pentru combaterea traficului cu specii sălbatice. Pentru aceasta, este important să se ofere sprijin politic și asistență tehnică principalelor țări de origine, de tranzit și de destinație. UE trebuie, de asemenea, să își utilizeze puterea economică pentru a introduce clauze în acordurile comerciale actuale și viitoare privind necesitatea de a combate traficul cu specii sălbatice. Parteneriatul transpacific (TPP), acordul comercial între SUA și unsprezece țări riverane Pacificului, a inclus dispoziții privind mediul pentru combaterea traficului cu specii sălbatice. Deși imperfecte, ele reprezintă o declarație politică privind necesitatea de a lua în considerare biodiversitatea în cadrul relațiilor comerciale. Acest lucru ar trebui să fie un model pe care să se bazeze noile negocieri comerciale ale UE.

În cele din urmă, UE în sine este o piață foarte activă pentru comerțul cu produse ilegale din specii sălbatice. Nu numai că aceasta reprezintă un punct de tranzit și de destinație pentru comerț, dar este și o sursă de produse ilegale din specii sălbatice protejate în temeiul legislației UE. Statele membre trebuie să abordeze problema comerțului intern cu produse din specii sălbatice obținute ilegal, care sunt vândute ca produse de bază, cum ar fi florile, mobilierul și animalele de companie exotice. Statele membre ale UE trebuie, de asemenea, să ia în considerare modernizarea și îmbunătățirea centrelor pentru bunăstarea și salvarea animalelor pentru a putea primi o gamă largă de specii reținute la punctele de trecere a frontierei și în alte state membre ale UE.

În sfârșit, este responsabilitatea comună a statelor membre ale UE de a răspunde la această provocare și a opri declinul rapid al unora dintre cele mai apreciate specii din lume. În acest fel, nu numai că vom menține biodiversitatea pentru generațiile viitoare, dar vom îmbunătăți și consolida cadrul de securitate al UE, vom îmbunătăți nivelul de trai al comunităților locale, vom crește dezvoltarea durabilă și vom consolida statul de drept.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (12.9.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

(2016/2076(INI))

Raportor pentru aviz: Brian Hayes

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât aproximativ 70 % din populația săracă a lumii trăiește în zone rurale, iar mijloacele de subzistență ale acesteia depind în mod direct de diversitatea biologică; întrucât protejarea biodiversității este, prin urmare, importantă pentru a asigura mijloace de subzistență sustenabile și dezvoltarea în beneficiul celor mai săraci; întrucât, pe de altă parte, implicarea comunităților locale poate fi esențială pentru a asigura succesul unei astfel de protecții;

B.  întrucât biodiversitatea și serviciile ecosistemice la nivel mondial sunt amenințate din cauza schimbării destinației terenurilor, a utilizării nesustenabile a resurselor naturale, precum și a poluării și schimbărilor climatice; întrucât, în special, multe specii pe cale de dispariție întâmpină mai multe dificultăți decât în trecut ca urmare a urbanizării rapide, a pierderii habitatelor și a comerțului ilegal cu specii sălbatice;

C.  întrucât participarea UE ca entitate juridică la acest sistem de protecție a speciilor nu poate decât să confirme poziția însemnată și responsabilă asumată de UE în ceea ce privește promovarea sustenabilității;

D.  întrucât practicile de gestionare a resurselor naturale și comerțul ilegal, strâns legate de constrângerile în materie de guvernanță și de securitate, constituie al patrulea tip de criminalitate internațională în ordinea cifrei de afaceri anuale;

E.  întrucât majoritatea conflictelor își au originea în exploatarea bogățiilor naturale sau în traficul ilegal de animale, punând în pericol comunitățile locale, biodiversitatea, flora și fauna;

F.  întrucât conflictele dintre oameni și animale, determinate de dispariția habitatelor și de nevoile din ce în ce mai mari ale oamenilor, constituie o amenințare gravă la adresa supraviețuirii multor specii în diverse părți ale lumii; întrucât pierderea și degradarea pădurilor este cauzată în principal de extinderea terenurilor agricole și de recoltarea intensivă a lemnului, a lemnului pentru combustibil și a altor produse forestiere, precum și de pășunatul excesiv; întrucât speciile sălbatice care intră în contact cu oamenii sunt adesea ucise sau capturate; întrucât confruntarea cu braconieri înarmați poate fi extrem de periculoasă;

G.  întrucât elefanții și rinocerii sunt primii pe lista speciilor omorâte de braconieri, lucru care evidențiază creșterea cererii de colți de elefant și de coarne de rinocer în întreaga lume; întrucât este posibili ca braconierii să fie motivați de sărăcie sau să fie exploatați de organizații criminale care caută să recruteze vânători care cunosc terenul local;

H.  întrucât traficul cu specii sălbatice - care implică braconieri, actori nestatali înarmați în țările de origine, grupuri criminale internaționale și o serie de actori în țările de destinație - nu este un fenomen nou, dar amploarea, natura și impactul acestuia au ajuns la niveluri fără precedent pentru unele specii;

I.  întrucât este necesar să se recunoască valoarea intrinsecă a diversității biologice și diversele sale contribuții la dezvoltarea durabilă și bunăstarea umană, potrivit obiectivelor enumerate în Obiectivul nr. 15 din Agenda 2030 pentru o dezvoltare sustenabilă;

J.  întrucât infracțiunile legate de speciile sălbatice constituie o formă gravă de criminalitate transnațională organizată la nivel mondial, cu o cifră anuală de afaceri de cel puțin 19 miliarde USD, și ocupă, în prezent, al patrulea loc ca importanță în rândul activităților ilegale la nivel mondial; întrucât efectele lor asupra biodiversității sunt devastatoare și întrucât, dat fiind că sunt asociate îndeaproape cu corupția, au un impact negativ asupra statului de drept, în special în anumite regiuni din Africa, unde au un impact foarte negativ asupra potențialului de dezvoltare economică;

K.  întrucât UE are un rol important de jucat în combaterea acestui trafic, având în vedere că, în prezent, Europa este atât o piață de destinație, cât și o platformă de tranzit pentru traficul către alte regiuni; întrucât Europa este, de asemenea, o regiune din care anumite specii sunt victime ale comerțului ilegal,

1.  este preocupat de intensificarea braconajului, a comerțului ilegal cu specii sălbatice și cu produse derivate din acestea, precum și de impactul negativ al acestor practici din punct de vedere economic, social și de mediu; consideră că lupta împotriva braconajului necesită un răspuns coordonat la nivelul UE și impune acordarea de asistență țărilor care au o capacitate limitată de a proteja fauna sălbatică; consideră că UE poate juca un rol sporit în protejarea și conservarea proiectelor de rezervații de specii sălbatice în țările în curs de dezvoltare;

2.  reamintește că biodiversitatea și ecosistemele rezistente sprijină mijloacele de subzistență, îmbunătățesc securitatea alimentară și nutrițională, permit accesul la apă și la sănătate și contribuie în mod semnificativ la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea; în consecință, consideră că este fundamental să se protejeze biodiversitatea și serviciile ecosistemice pentru a se asigura mijloace de subzistență durabile, care să contribuie la reducerea sărăciei la nivel mondial;

3.  subliniază că strategia UE privind coerența politicilor, consacrată în tratate, trebuie să țină seama în mod corespunzător de protejarea speciilor sălbatice; subliniază rolul esențial al biodiversității în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă și sprijină inițiativa emblematică B4Life a UE privind protecția biodiversității, pusă în aplicare în special prin intermediul Fondului european de dezvoltare și al Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare, precum și obiectivul 1.2 din Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice, axat pe comunitățile rurale; invită Comisia să se asigure că acțiunile relevante respectă atât obiectivul fundamental al politicii de dezvoltare a UE privind reducerea sărăciei, cât și politicile forestiere durabile și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în special obiectivul 15, și că au efecte pozitive, în special asupra securității alimentare, a habitatelor naturale și a ecosistemelor; invită UE să promoveze activități generatoare de venituri în zonele protejate și în zonele-tampon ale acestora (de exemplu, prin intermediul turismului durabil) și să consolideze în mod corespunzător capacitățile la nivel local;

4.  invită Comisia și Consiliul să se folosească de instrumentele lor comerciale și de dezvoltare pentru a crea programe dedicate, cu scopul de a îmbunătăți punerea în aplicare a Convenției privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) și să furnizeze resurse pentru consolidarea capacităților de combatere a braconajului și a traficului, îndeosebi prin sprijinirea, consolidarea și extinderea inițiativelor care vizează aplicarea legislației în domeniu, cum ar fi ASEAN-WEN (Rețeaua din ASEAN pentru aplicarea legislației în domeniul combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice), HA-WEN (Rețeaua pentru aplicarea legislației în domeniul combaterii infracțiunilor legate de speciile sălbatice din Cornul Africii) și LATF (Grupul operativ pentru Acordul de la Lusaka), care au ca scop înființarea de centre regionale de expertiză și furnizarea de modele pentru cooperarea în materie de combatere a infracțiunilor legate de speciile sălbatice;

5.  reamintește că o mare parte din problemele cu care se confruntă UE în ceea ce privește traficul cu specii sălbatice este cauzată de faptul că statele membre pun în aplicare în mod necorespunzător legislația UE din domeniu; îndeamnă statele membre și toți ceilalți actori relevanți să pună în aplicare planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice în termenele indicate, în conformitate cu concluziile privind acest plan de acțiune, adoptate de Consiliu la 20 iunie 2016;

6.  consideră că bogăția populației Africii depinde în mare măsură de speciile sălbatice ale continentului, iar sărăcia din zonele rurale este un element fundamental al braconajului pe teren;

7.  consideră că ONG-urile pot juca un rol important în procesul de monitorizare a aplicării legii și de informare cu privire la infracțiunile legate de speciile sălbatice; solicită sprijinirea în mai mare măsură a eforturilor depuse de ONG-uri, având în vedere capacitatea limitată a autorităților publice locale în aceste domenii;

8.  subliniază că protecția speciilor sălbatice, orientată în special spre conservarea ecosistemelor și a peisajelor care susțin principalele specii sălbatice din Africa, trebuie să fie un element-cheie al strategiilor UE de reducere a sărăciei;

9.  subliniază că planul de acțiune va eșua dacă nu este finanțat în mod adecvat; consideră că resursele financiare menite să asigure punerea în aplicare a planului trebuie să fie identificate în bugetul UE și al fiecărui stat membru și că resursele umane ar trebui, de asemenea, să fie alocate de o manieră clară;

10.  consideră că infracțiunile legate de speciile sălbatice și de păduri ar trebui să beneficieze de aceeași atenție ca și orice altă formă de crimă organizată transnațională și că, în consecință, punerea în aplicare a legii nu ar trebui să se limiteze la braconieri, ci ar trebui să privească și nivelurile superioare ale criminalității organizate;

11.  îndeamnă guvernele din țările de origine: (i) să consolideze statul de drept și să creeze mecanisme eficiente de descurajare prin consolidarea proceselor de cercetare, urmărire și condamnare penală; (ii) să adopte acte legislative mai ferme care să trateze traficul ilicit cu specii sălbatice drept „infracțiune gravă”, care merită același nivel de atenție și trebuie tratat cu aceeași severitate ca alte forme de criminalitate transnațională organizată; (iii) să aloce mai multe resurse pentru combaterea infracțiunilor legate de speciile sălbatice, în special pentru a îmbunătăți aplicarea legislației privind protecția speciilor sălbatice, controlul schimburilor comerciale, monitorizarea, precum și depistarea și confiscarea de către autoritățile vamale; (iv) să adopte o politică de toleranță zero față de corupție;

12.  subliniază faptul că sunt necesare intervenții colective la nivel mondial pentru a combate infracțiunile legate de speciile sălbatice, precum și dimensiunea lor financiară, prin intermediul cooperării internaționale în domeniul combaterii spălării banilor; subliniază, de asemenea, necesitatea de a lansa campanii de informare pentru a reduce cererea de produse din specii sălbatice;

13.  îndeamnă țările de origine, țările de tranzit și țările de destinație să coopereze și mai îndeaproape pentru a combate comerțul ilegal cu specii sălbatice de-a lungul întregului lanț; în acest sens, solicită, de asemenea, o cooperare sporită între, în special, Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol), Organizația Mondială a Vămilor (OMV), Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) și Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC);

14.  solicită UE să îmbunătățească asistența financiară și tehnică furnizată prin intermediul ICD și FED și care vizează ajutarea țărilor în curs de dezvoltare să pună în aplicare la nivel național reglementări privind speciile sălbatice, în conformitate cu recomandările CITES, în special în țările care nu au suficiente resurse pentru a asigura respectarea legislației și a urmări penal traficanții;

15.  subliniază că sărăcia și deficiențele administrațiilor permit infractorilor să corupă funcționarii slab remunerați din cadrul autorităților de aplicare a legii; subliniază necesitatea de a gestiona în mod responsabil riscurile asociate combaterii braconajului și comerțului cu specii sălbatice, ambele fiind acțiuni care aduc atingere ecosistemelor și mijloacelor de subzistență în mediul rural, inclusiv celor bazate pe ecoturism; subliniază, de asemenea, necesitatea de a sensibiliza în mod specific specialiștii în criminalitatea organizată și spălarea de bani; subliniază că fenomenul răspândit al corupției, deficiențele instituționale, erodarea statului, gestionarea defectuoasă și sancțiunile insuficiente pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice constituie provocări majore, care trebuie soluționate dacă se dorește combaterea eficientă a traficului transnațional cu specii sălbatice; îndeamnă UE să sprijine țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a reduce stimulentele pentru braconaj prin îmbunătățirea oportunităților economice și promovarea bunei guvernanțe și a statului de drept, oferind cursuri de formare și sprijin agențiilor care luptă împotriva comerțului ilegal cu specii sălbatice, precum și sensibilizând populația cu privire la acest comerț; invită instituțiile UE, statele membre și toate statele implicate să cerceteze în mod mai sistematic legăturile dintre traficul cu specii sălbatice și conflictele regionale sau terorism, în așteptarea rezultatelor viitorului raport al UNODC;17.  subliniază că este nevoie de o strategie anticorupție pe termen lung și că ar trebui să se consolideze capacitatea de a ancheta în mod eficient alegațiile referitoare la complicitate la nivel guvernamental; subliniază că acest lucru ar putea, în ultimă instanță, conduce la sancțiuni atât la nivelul UE, cât și, pe scară mai extinsă, la nivel internațional;

16.  solicită să se ia măsuri care să le permită actorilor locali să beneficieze în mod direct de pe urma angajamentului de a proteja speciile sălbatice și, în același timp, solicită măsuri care să descurajeze activitățile ilegale legate de speciile sălbatice și care să le ofere oamenilor mai multe șanse de a-și câștiga existența fără a se implica în astfel de activități; solicită, în special, ca aceste acțiuni să fie incluse, în mod prioritar, în diversele acorduri comerciale și de cooperare negociate cu țări terțe; invită Comisia să analizeze posibilitatea de a introduce, în cadrul acordurilor de cooperare, proiecte-pilot în acest sens, orientate, în principal, spre formarea și sprijinirea autorităților vamale locale și a administrației pădurilor;

17.  consideră că sectorul privat ar trebui să fie încurajat să acționeze ca model, atât în interiorul, cât și în afara teritoriului UE, prin intermediul unui cod de conduită care condamnă consumul de produse ilegale din specii sălbatice;

18.  solicită să se acorde sprijin inițiativelor din sectorul privat care au scopul de a reduce comerțul ilegal cu specii sălbatice;

19.  solicită, în cadrul punerii în aplicare a planului de acțiune al UE, să existe o cooperare mai bună și mai constructivă între părțile interesate, incluzând organizațiile societății civile și sectoarele de activitate pertinente, pentru a utiliza mai eficient politicile și instrumentele existente și a consolida sinergiile dintre ele, cu scopul de a garanta că acestea au cel mai mare impact posibil în ceea ce privește combaterea traficului cu specii sălbatice la nivelul UE și la nivel mondial;

20.  solicită o schimbare radicală în ceea ce privește colectarea de informații, legiferarea și punerea în aplicare a legii, precum și combaterea corupției în domeniul traficului cu specii sălbatice în statele membre, precum și în alte țări de tranzit și de destinație; invită, prin urmare, Comisia să acorde o mare atenție acestor aspecte legate de administrarea și monitorizarea activităților legate de punerea în aplicare a standardelor internaționale în domeniul traficului cu specii sălbatice;

21.  subliniază că includerea unui capitol privind dezvoltarea durabilă în toate acordurile comerciale noi ar trebui să devină obligatorie; consideră că comerțul legal și durabil poate aduce contribuții pozitive pentru dezvoltarea durabilă și pentru comunități; consideră că UE trebuie să acționeze la nivel internațional pentru a sprijini țările terțe în combaterea traficului cu specii sălbatice și trebuie să contribuie la evoluția în continuare a legislației pertinente prin intermediul acordurilor bilaterale și multilaterale;

22.  solicită consolidarea mecanismelor de responsabilizare la nivel internațional și aducerea de urgență a unor îmbunătățiri de ordin juridic și în materie de politică pentru a pune capăt traficului și cererii de produse provenite din specii sălbatice și de produse forestiere;

23.  solicită elaborarea unui raport anual detaliat care să monitorizeze și să evalueze progresele înregistrate în punerea în aplicare, inclusiv a unui mecanism similar cu fișa de evaluare care a fost utilizată pentru urmărirea progreselor înregistrate în ceea ce privește finalizarea rețelei Natura 2000;

24.  subliniază că armonizarea politicilor și a cadrelor juridice cu privire la infracțiunile legate de speciile sălbatice este deosebit de importantă pentru a evita „migrarea” rețelelor infracționale din domeniu;

25.  îndeamnă UE și toate statele sale membre să extindă sprijinul pentru reglementarea comerțului internațional, să închidă definitiv piețele interne ale fildeșului și să distrugă orice stocuri de fildeș.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

31.8.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Brian Hayes, Joachim Zeller

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Liliana Rodrigues


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (4.10.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

(2016/2076(INI))

Raportoare pentru aviz: Emma McClarkin

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră, care va juca un rol esențial în combaterea creșterii îngrijorătoare a comerțului ilegal cu specii sălbatice de faună și floră, foarte profitabil, care destabilizează economiile și comunitățile a căror existență depinde de speciile sălbatice și amenință pacea și securitatea în regiuni fragile ale partenerilor comerciali ai UE prin consolidarea rutelor ilicite; subliniază, în special, că UE continuă să fie o importantă piață de destinație și rută de tranzit pentru produsele ilegale din specii sălbatice; ia act, prin urmare, de Prioritățile 1 și 2 privind prevenirea traficului cu specii sălbatice și implementarea și asigurarea respectării normelor și cadrelor juridice existente relevante;

2.   consideră că ar trebui să se pună mai mult accentul pe dimensiunea vamală a planului de acțiune, în ceea ce privește atât cooperarea cu țările partenere, cât și o mai bună și mai eficientă punere în aplicare în interiorul Uniunii; prin urmare, așteaptă cu interes revizuirea în 2016 de către Comisie a punerii în aplicare și a asigurării respectării actualului cadru juridic al UE și solicită ca această revizuire să includă și o evaluare a procedurilor vamale;

3.  invită Comisia să reflecteze la modurile în care se poate îmbunătăți ordinea juridică actuală a UE, în corelație cu alți parteneri de la nivel mondial, cum ar fi SUA, cu scopul de a împiedica importul, comerțul și reexportul de specii care nu sunt încă incluse în apendicele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) sau în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, dar care sunt deja protejate în țările de origine;

4.  subliniază principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, astfel încât politica comercială comună să aibă o contribuție semnificativă la acțiunile Uniunii de combatere a traficului ilegal cu specii sălbatice, ca instrument de sprijinire a eforturilor direct legate de planul de acțiune, dar și de creare a condițiilor generale favorabile conservării biodiversității, în special prin asigurarea unor opțiuni alternative de venit pentru persoanele care trăiesc în zonele rurale din țările partenere afectate de braconaj;

5.  invită Comisia, în contextul Regulamentului (CE) nr. 338/97, să analizeze posibilitatea unor propuneri de limitare mai accentuată a importurilor de fildeș și corn de rinocer în UE, inclusiv a unei eventuale interdicții totale a produselor din fildeș și corn de rinocer, care să fie conforme atât cu normele pieței interne a UE, cât și cu normele OMC;

6.  solicită o mai bună utilizare a resurselor existente, utilizarea de tehnologii moderne și o formare adecvată a autorităților vamale din țările de origine, de tranzit și de destinație, în special în țările în curs de dezvoltare, o cooperare internațională mai strânsă, intensificarea parteneriatelor public-privat și eliminarea lacunelor existente, pentru a se combate cu succes comerțul ilegal cu specii sălbatice, facilitând însă totodată comerțul legal și sustenabil cu specii sălbatice; ia act, în acest context, de legăturile strânse dintre comerțul ilegal profitabil, extensiv și organizat cu specii sălbatice și terorismul internațional și solicită o cooperare bine coordonată între forțele de poliție și autoritățile vamale la nivel global, recunoscând faptul că prin stăvilirea comerțului ilegal cu specii sălbatice, planul de acțiune ar trebui să limiteze de manieră pozitivă finanțarea organizațiilor criminale și teroriste, contribuind astfel la consolidarea statului de drept și la stabilitatea și securitatea națiunilor;

7.  solicită alocarea de resurse pentru eforturi esențiale de consolidare a capacităților în țările de origine, de tranzit și de destinație, cum ar fi formarea, sensibilizarea publicului, înființarea și întreținerea unor centre de salvare a animalelor sălbatice și programele de ecoturism;

8.   ia act de faptul că corupția este unul dintre principalii factori care fac posibil și contribuie la comerțul ilegal cu specii sălbatice și produse obținute din acestea; salută angajamentul asumat în cadrul strategiei Comisiei intitulate „Comerț pentru toți” de a include dispoziții ambițioase anti-corupție, pentru combaterea impactului direct și indirect atât al corupției, cât și al traficului cu specii sălbatice în toate acordurile comerciale viitoare; solicită, prin urmare, Comisiei să acorde cea mai mare atenție aspectelor legate de administrare și monitorizare a asigurării respectării standardelor internaționale în ceea ce privește traficul cu specii sălbatice;

9.  ia act de faptul că comerțul legal cu specii sălbatice poate contribui la veniturile din țările în curs de dezvoltare, în special în zonele rurale; solicită introducerea de măsuri care să promoveze comerțul legal și sustenabil din punct de vedere ecologic cu specii sălbatice, ca instrument de promovare a dezvoltării economice și a biodiversității;

10. salută includerea de dispoziții care să asigure conservarea și utilizarea sustenabilă a diversității biologice în capitolul privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă din acordul de liber schimb (ALS) dintre UE și Vietnam și insistă asupra includerii de dispoziții executorii legate de protecția speciilor sălbatice în toate viitoarele ALS încheiate de UE, inclusiv, dar nu numai, în cele cu SUA, Japonia și țările ASEAN ca piețe de destinație; subliniază că este important să se confere caracter executoriu angajamentelor din capitolele privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă și invită Comisia să includă o analiză a acestor dispoziții în rapoartele sale privind punerea în aplicare și să pună accentul pe rapoartele referitoare la punerea în aplicare a CITES în contextul sistemului GSP+;

11.  invită Comisia să analizeze posibilitatea finanțării din Instrumentul de parteneriat a inițiativelor menite să reducă cererea de produse ilegale din specii sălbatice pe principalele piețe, în conformitate cu Prioritatea 1 din planul de acțiune; subliniază că implicarea societății civile în structurile de monitorizare în temeiul capitolelor privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă din acordurile comerciale ale UE poate aduce contribuții semnificative în această privință;

12.  subliniază importanța abordării, în contextul Parteneriatului strategic UE-China, a subiectului delicat al cererii tot mai mari de produse din specii sălbatice, cum ar fi fildeșul de elefant, cornul de rinocer și oasele de tigru, aceasta reprezentând o reală amenințare la adresa conservării speciilor în cauză, dar și a biodiversității în general;

13.  subliniază că este important să se asigure implicarea sectorului privat în lupta împotriva traficului de specii sălbatice, ținându-se seama de rolul și impactul pe care îl au platformele de comerț electronic, rețelele de distribuție și companiile de transport și de curierat, însă subliniază că trebuie să se emită orientări adecvate pentru actorii din sectorul privat; salută abordările emergente de colaborare cu toleranță zero între experții în domeniul comerțului cu specii sălbatice și companiile de logistică; consideră că Comisia ar trebui să reflecteze la modul optim de a se asigura că cadrele juridice relevante pot răspunde mai bine riscurilor legate de comerțul electronic și publicitatea comercială online și offline;

14.  subliniază importanța existenței unor sisteme eficace și eficiente de etichetare și de trasabilitate, acestea reprezentând o garanție pentru legalitatea și sustenabilitatea comerțului cu specii sălbatice;

15.  invită UE să examineze, în limitele cadrului oferit de OMC, în ce fel regimurile comerciale și ecologice globale se pot sprijini mai bine reciproc, în special în contextul lucrărilor curente vizând consolidarea coerenței dintre OMC și acordurile multilaterale de mediu, dar și în lumina acordului privind facilitarea comerțului, care deschide noi posibilități de cooperare între autoritățile din domeniul vămilor, speciilor sălbatice și comerțului, cu precădere în țările în curs de dezvoltare; consideră că ar trebui să se analizeze ce alte posibilități de cooperare există între OMC și CITES, în special în ceea ce privește acordarea de asistență tehnică și consolidarea capacităților în domeniul comerțului și al mediului la nivelul funcționarilor din țările în curs de dezvoltare;

16.  invită Comisia să coopereze cu parteneri în cadrul CITES, dar și în alte contexte, pentru a asigura trasabilitatea produselor din specii sălbatice, deoarece numeroase trofee dobândite în urma unor activități de braconaj abominabile părăsesc piața neagră și ajung să fie introduse în fluxurile comerciale legale;

17.  îndeamnă insistent UE să se opună propunerii actuale vizând eliminarea mențiunilor existente privind fildeșul de elefant din Namibia și Zimbabwe în cadrul următoarei COP17 a CITES, fapt care ar permite comercializarea acestuia, și să sprijine propunerea de includere a tuturor elefanților africani în Apendicele I.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


AVIZ al Comisiei pentru pescuit (11.10.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la Planul de acțiune al UE împotriva traficului cu specii sălbatice

(2016/2076(INI))

Raportor pentru aviz: Ricardo Serrão Santos

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  recunoaște importanța Planului de acțiune, dar subliniază încadrarea deficientă a speciilor acvatice;

2.  atrage atenția asupra faptului că unul dintre angajamentele asumate de Uniune în temeiul Convenției privind diversitatea biologică este cel de a proteja biodiversitatea mediului marin în general, în apele UE și în marea liberă; subliniază că obiectivul de a proteja biodiversitatea marină ar trebui urmărit folosind o gamă variată de mijloace, inclusiv prin măsuri de combatere a pescuitului INN, monitorizarea tuturor formelor de trafic ce au loc pe mare, consolidarea dimensiunii externe a politicii comune în domeniul pescuitului și combaterea crimei în general;

3.  ia act de faptul că Regulamentul UE pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) a avut un oarecare impact, dar insistă că punerea sa în aplicare ar trebui să fie mai robustă pentru a se garanta că peștii pescuiți ilegal nu pătrund pe piața europeană; sugerează că statele membre ale UE ar trebui să fie mai coerente și mai eficace atunci când verifică documentația privind capturile (certificatele pentru capturi) și transporturile (în special din țările despre care se consideră că prezintă un risc ridicat) pentru a se asigura că peștii au fost capturați prin mijloace legale;

4.  reamintește că speciile de țestoase de mare Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata și Dermochelys coriacea sunt amenințate de traficul ilegal și că, pe lângă faptul că sunt capturate ilegal, continuă să fie capturate și accidental în anumite zone de pescuit industrial;

5.  reamintește Comisia că traficul ilegal cu specii acvatice afectează, de asemenea, dezvoltarea economică a comunităților costiere și calitatea ecologică a apelor noastre;

6.  ia act de faptul că Regulamentul UE pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului INN poate fi eficace pe termen lung doar dacă informațiile privind importurile de produse pescărești pot fi puse în comun de toate cele 28 de state membre în timp real, permițând realizarea de verificări încrucișate și de controale și, în cele din urmă, o abordare coordonată pentru a identifica și bloca transporturile suspecte; solicită, prin urmare, Comisiei să creeze o bază de date electronică conținând informații privind produsele pescărești importate, pentru a preveni abuzurile potențiale;

7.  atrage atenția asupra costurilor economice, sociale și de mediu ale traficului cu specii marine, care determină pierderea biodiversității marine, pun în pericol ecosistemele și reduc sursele de venituri ale persoanelor care practică pescuitul sustenabil, reprezentând, în același timp, un pericol pentru sănătate;

8.  reamintește că populațiile de sturion au scăzut dramatic din cauza distrugerii habitatelor și a exploatării intense pentru a satisface cererea de caviar; întrucât comerțul cu caviar este reglementat de Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), iar exploatarea anumitor specii este interzisă;

9.  reamintește Comisiei că multe specii acvatice sunt, de asemenea, în pericol de dispariție, ceea ce va afecta sustenabilitatea multor ecosisteme;

10.  reamintește faptul că recoltarea coralului, care este ilegală, cum ar fi în cazul speciei Corallium rubrum în Marea Mediterană și în Oceanul Atlantic, sau accidentală, cum se întâmplă în cazul recoltării asociate cu pescuitul cu traule de fund și cu pescuitul cu paragate, constituie o amenințare la adresa habitatelor și a serviciilor ecosistemice pe care le susțin;

11.  salută importanța acordată chestiunilor legate de supraveghere, dar îndeamnă Comisia să fie mai precisă, în special atunci când menționează pescuitul INN și Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA);

12.  sprijină consolidarea punerii în aplicare a acordurilor existente, precum și asigurarea respectării noii legislații la nivel național, în special în țările în curs de dezvoltare, astfel încât să se respecte CITES și reglementările în domeniul INN prin sprijinirea dezvoltării de programe, stabilirea unor reglementări, organizarea de ateliere și asistarea eforturile de aplicare a legii;

13.  invită Comisia să se asigure că noul plan de acțiune include un mecanism de cooperare între lupta împotriva pescuitului INN și strategiile elaborate pentru combaterea traficului cu specii sălbatice;

14.  îndeamnă Comisia să recunoască și să acorde atenția cuvenită pescuitului INN care are loc în Europa și în vecinătatea sa imediată (cum ar fi pescuitul de puiet de anghilă și de sturioni, precum și recoltarea coralului) și solicită monitorizarea mai strictă a speciilor marine vulnerabile și a speciilor protejate în cadrul CITES;

15.  subliniază necesitatea ca DG MARE și DG TRADE din cadrul Comisiei să coopereze în mod eficient pentru a garanta că produsele provenite din pescuitul INN nu sunt importate în Uniune și că acordurile comerciale negociate nu includ specii INN;

16.  susține în continuare că trebuie să garanteze că măsurile din cadrul planului de acțiune împotriva traficului cu specii sălbatice sunt în conformitate cu legislația UE privind pescuitul INN;

17.  subliniază importanța combaterii exporturilor ilegale din Europa a puietului de anghilă și a sturionului european utilizați în traficul cu caviar;

18.  propune consolidarea mecanismelor de control al traficului de specii sălbatice, în special în ceea ce privește traficul ilegal cu specii de acvariu și în domeniul vânzărilor pe internet (de exemplu, cumpărăturile efectuate de proprietarii de acvarii);

19.  subliniază importanța controalelor, a formării și a campaniilor de sensibilizare a publicului pentru a asigura punerea în aplicare a planului de acțiune împotriva traficului cu specii sălbatice în sectorul pescuitului;

20.  reiterează importanța de a continua activitățile de cercetare științifică și dezvoltarea tehnologică în domeniul uneltelor de pescuit, astfel încât să se evite capturile accidentale și a se reduce presiunea asupra populațiilor de organisme care fac obiectul traficului;

21.  propune revizuirea autorizațiilor de import al organismelor sau al părților de organisme care fac obiectul unor măsuri de conservare (în temeiul Regulamentului 1185/2003, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 605/2013);

22.  încurajează Comisia să utilizeze experiența acumulată în lupta împotriva pescuitului INN pentru a îmbunătăți metodele folosite pentru combaterea traficului cu specii sălbatice;

23.  subliniază importanța de a menține trasabilitatea produselor pescărești și de a asigura etichetarea lor corectă; subliniază că pescuitului ilegal nedeclarat reprezintă o amenințare la adresa exploatării sustenabile a resurselor acvatice vii și subminează eforturile depuse în vederea unei mai bune gestionări a oceanelor și a unei protecții îmbunătățite a biodiversității marine;

24.  ia act de faptul că tehnicile de identificare bazate pe ADN pot oferi un sprijin prețios atât pentru activitățile de monitorizare, cât și pentru desfășurarea de anchete punctuale în scopul punerii sub acuzare; consideră că instrumentele bazate pe ADN sunt ideale pentru identificarea originii peștelui și a produselor pescărești, întrucât ADN-ul poate fi găsit în toate celulele și poate fi extras chiar din peștele prăjit;

25.  sugerează că sistemul de emitere de cartonașe galbene și roșii către țări terțe care nu cooperează în lupta împotriva pescuitului INN ar putea fi utilizat, de asemenea, ca mecanism de combatere a traficului cu specii sălbatice;

26.  atrage atenția asupra faptului că pescarii de anghilă care respectă legea solicită în unanimitate instituirea unei etichete a UE pentru a garanta trasabilitatea și pentru a garanta că piața anghilei este echitabilă;

27.  subliniază importanța de a asigura date de bună calitate în domeniul pescuitului și schimburi de date de bună calitate între agențiile de aplicare a legii competente din statele membre;

28.  solicită norme și controale mai stricte privind pescuitul de agrement, care nu este reglementat în mod corespunzător la nivel național și poate duce la vânzarea de produse pe piața neagră;

29.  subliniază importanța trasabilității pentru a determina originea traficului cu specii sălbatice în UE și rutele utilizate pentru acesta, pentru a-l putea combate mai eficient;

30.  propune consolidarea supravegherii și protecției ecosistemelor marine vulnerabile, a zonelor marine semnificative din punct de vedere ecologic sau biologic și a siturilor Natura 2000, pe baza unei consultări continue cu toate părțile interesate, pentru a contribui la conservarea speciilor aflate sub presiune din cauza traficului ilegal;

31.  consideră că este esențial să se intensifice acțiunile de combatere a degradării pe scară largă a râurilor de către infractori care se ocupă cu traficul de cantități mari de pește destinate vânzării pe piețele europene, fără a ține seama de speciile capturate sau de impactul asupra mediului generat de perturbarea faunei sălbatice; invită Comisia și statele membre să colaboreze pentru a-și intensifica controalele la frontieră, astfel încât să se poată intercepta orice astfel de exporturi de pește destinate vânzării pe piața neagră, care constituie o amenințare majoră, în special pentru sănătatea consumatorilor;

32.  propune să se ia măsuri pentru a promova utilizarea unor instrumente care să garanteze exploatarea sustenabilă a resurselor naturale sensibile;

33.  sugerează ca statele membre să investească veniturile provenite din amenzile aplicate pentru trafic în protecția și conservarea florei și faunei sălbatice;

34.  consideră că pescuitul ilegal distruge ecosistemele marine și biodiversitatea, având un impact direct în ceea ce privește sărăcirea populațiilor de pești și subminarea regiunilor de coastă și insulare;

35.  subliniază că se estimează că volumul pescuitului ilegal reprezintă 19 % din valoarea raportată a capturilor.

36.  sprijină formele alternative de producție sustenabilă, pentru a reduce presiunea asupra speciilor sălbatice (de exemplu, acvacultura);

37.  subliniază rolul esențial pe care îl pot juca comunitățile costiere pentru a contribui la lupta împotriva comerțului ilegal cu specii sălbatice și sprijină rolul acestora în conservarea speciilor sălbatice și activitățile ecologice;

38.  este de părere că unul dintre cele mai puternice instrumente pentru soluționarea problemelor legate de comerțul ilegal și nesustenabil cu specii sălbatice este de a convinge consumatorii să facă alegeri în cunoștință de cauză atunci când cumpără produse bazate pe specii sălbatice; încurajează producția și achiziția de bunuri bazate pe specii sălbatice atestate ca fiind produse în mod sustenabil;

39.  consideră că inițiativele de sensibilizare și de educare în domeniul mediului sunt esențiale pentru protejarea biodiversității marine și consideră că sistemele de învățământ și mass-media au un rol esențial;

40.  reamintește că sensibilizarea cetățenilor cu privire la impactul traficului cu specii sălbatice și importanța trasabilității produselor este esențială pentru a combate activitățile ilegale prin micșorarea pieței aferente;

41.  propune crearea unui sistem de recunoaștere la nivel european pentru părțile interesate care se implică în mod deosebit în combaterea traficului ilegal; consideră că această măsură ar putea lua forma unui premiu acordat persoanelor deosebit de implicate, care uneori își riscă și viața, în combaterea traficului cu specii sălbatice pe uscat, în zonele montane sau lacuri, râuri și mări;

42.  consideră că „multilateralismul eficient” este una dintre pietrele de temelie ale acțiunii externe a Uniunii și subliniază că Comisia consideră că această abordare este cea mai participativă, nediscriminatorie și completă cale pentru construirea guvernanței internaționale, în special în vederea combaterii traficului cu specii sălbatice; subliniază, prin urmare, necesitatea ca Uniunea să joace un rol mai important în cadrul organismelor internaționale;

43.  propune ca sancțiunile pentru traficul cu specii sălbatice, în special în zonele cu ecosisteme marine vulnerabile sau care se încadrează în rețeaua Natura 2000, ar trebui să fie suficient de severe pentru a-i descuraja pe potențialii infractori;

44.  propune ca planul de acțiune să identifice resursele financiare și să prevadă obiective cuantificabile, care să permită urmărirea succeselor înregistrate de plan pe termen lung.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

11.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Membri supleanți prezenți la votul final

José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Dariusz Rosati


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (28.9.2016)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

(2016/2076(INI))

Raportor pentru aviz: Kostas Chrysogonos

SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât conservarea biodiversității joacă un rol esențial în elaborarea politicilor de mediu europene; întrucât protejarea speciilor de animale și plante pe cale de dispariție și combaterea comerțului ilicit cu astfel de specii constituie un aspect de importanță mondială și necesită cooperare între toate națiunile, inclusiv cele ale UE, în special în contextul comerțului ilegal național și internațional cu aceste specii (traficul cu specii sălbatice);

B.  întrucât traficul ilegal cu specii sălbatice generează profituri importante pentru grupurile criminale și ocupă în continuare un loc de frunte pe lista activităților comerciale ilegale la nivel mondial; întrucât în prezent Uniunea Europeană este o piață de destinație, o platformă pentru traficul de tranzit către alte regiuni și o regiune-sursă din care anumite specii sunt introduse în comerțul ilegal;

C.  întrucât rezoluția din aprilie 2013 a Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiția Penală, aprobată de Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite la 25 iulie 2013, încurajează „statele membre să declare traficul ilicit cu specii sălbatice protejate de faună și floră în care sunt implicate grupuri infracționale organizate drept infracțiune gravă”, punându-l astfel pe picior de egalitate cu traficul de ființe umane și cu traficul de droguri;

D.  întrucât toate statele membre au semnat Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) și întrucât UE a devenit parte la Convenție în 2015;

E.  întrucât participarea UE ca entitate juridică la acest sistem de protecție a speciilor nu poate decât să confirme poziția însemnată și responsabilă a UE în promovarea sustenabilității;

F.  Întrucât Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal armonizează definițiile infracțiunilor legate de speciile sălbatice și obligă statele membre să prevadă, în legislația lor națională, sancțiuni penale eficace, proporționale și disuasive pentru încălcări grave ale legislației comunitare privind conservarea mediului, inclusiv a speciilor de floră și faună sălbatice;

G.  întrucât UE continuă să fie una dintre cele mai mari piețe de produse de specii sălbatice de origine ilicită și o platformă pentru traficul de tranzit către alte regiuni (valoarea comerțului ilegal cu animale sălbatice este estimată la aproximativ 22 de miliarde USD la nivel mondial) și întrucât un plan de acțiune la nivel european pentru a soluționa problema traficului cu specii sălbatice reprezintă un important pas înainte; întrucât acest plan al UE trebuie să fie însoțit de măsuri complementare eficace, cum ar fi formarea administrațiilor forestiere și vamale și introducerea unor sancțiuni reale;

H.  întrucât Planul de acțiune al UE demonstrează că Uniunea Europeană este pregătită să se ridice la înălțimea așteptărilor și a angajamentelor internaționale și că vizează obiective mai ambițioase în ceea ce privește combaterea comerțului ilegal cu specii sălbatice de faună și floră;

I.  întrucât principiul eficacității acțiunii publice impune statelor membre să-și coordoneze acțiunile pentru a proteja cu succes de traficul ilegal speciile pe cale de dispariție; întrucât acest lucru se poate realiza prin intermediul unui angajament comun din partea UE și a statelor sale membre, sub forma unui plan de acțiune, prin utilizarea eficientă a resurselor și agențiilor existente însoțite de evaluări și monitorizări complete efectuate de experți în ceea ce privește eventuale activități ilicite, punând în aplicare angajamentele internaționale comune și recunoscând la nivel politic importanța abordării problemei;

J.  întrucât, conform principiului subsidiarității, statele membre au libertatea de a alege mijloacele pentru a atinge obiectivul de a proteja speciile de plante și animale pe cale de dispariție; întrucât rolul autorităților locale este deosebit de eficient și necesar în această privință;

K.  întrucât, având în vedere caracterul transfrontalier unic al infracțiunilor legate de traficul cu specii sălbatice, statele membre și UE împreună ar trebui să depună eforturi pentru a pune în aplicare angajamentele internaționale deja asumate, de a stabili norme minime privind definirea și sancționarea unor asemenea infracțiuni, în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și pentru a facilita un dialog structurat pentru cooperarea aprofundată, cu consultarea tuturor autorităților și părților interesate relevante, inclusiv țările terțe și țările de origine;

1.  salută planul de acțiune la nivelul UE al Comisiei împotriva traficului cu specii sălbatice, precum și faptul că, în ultimul deceniu, UE s-a implicat activ în lupta împotriva comerțului ilegal cu specii sălbatice de faună și floră, adoptând norme comerciale stricte pentru combaterea acestui tip de trafic;

2.  salută concluziile Consiliului Mediu din 20 iunie 2016 cu privire la Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră;

3.  salută, de asemenea, faptul că Planul de acțiune al UE reprezintă o contribuție majoră la obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite prin Agenda pentru dezvoltare durabilă 2030, convenită de șefii de stat la reuniunea la nivel înalt a ONU din septembrie 2015;

4.  consideră că UE și statele sale membre trebuie să își intensifice eforturile comune de combatere a criminalității de mediu și, în special, a traficului cu specii sălbatice, dat fiind că acum UE este parte la Convenția CITES, convenție care protejează în prezent 35 000 de specii de animale și plante, precum și să stabilească o cooperare mai strânsă cu țările terțe și țările de origine; atrage atenția, prin urmare, asupra necesității urgente de a consolida și coordona mai bine măsurile de combatere a traficului cu specii sălbatice și a cauzelor profunde ale acestuia, care implică nu doar țările de origine, ci și țările de tranzit și de comercializare;

5.  îndeamnă UE să participe la campanii de sensibilizare cu părțile interesate și cu societatea civilă, nu numai în zonele rurale, ci și la nivel global, pentru a reduce piața pentru produsele ilicite derivate din specii sălbatice;

6.  invită Comisia și autoritățile din statele membre să își intensifice cooperarea în lupta împotriva traficului cu specii sălbatice, în special între agențiile de aplicare a legii la nivel național, european și internațional, inclusiv autoritățile polițienești, vamale, judiciare, administrația pădurilor și autoritățile de control sanitar și comercial, în vederea aplicării de măsuri adecvate pe teren; îndeamnă statele membre să ofere asistență juridică și consiliere autorităților judiciare naționale pentru a combate infracțiunile legate de speciile sălbatice; solicită, în acest sens, stabilirea de priorități comune privind aplicarea legii, iar Europol și Eurojust să ofere sprijin specific pentru cazurile transfrontaliere;

7.  consideră că toate statele membre ar trebui să respecte angajamentele internaționale pe care și le-au asumat, să se asigure că legislația lor privind criminalitatea organizată include traficul cu specii sălbatice de faună și floră și că se pot aplica sancțiuni corespunzătoare pentru acest tip de trafic; subliniază, totodată, că cooperarea internațională în materie de asigurare a respectării legii trebuie îmbunătățită prin participarea la operațiuni internaționale de asigurare a respectării legii, asistență tehnică și sprijin financiar specific;

8.  încurajează statele membre să se asigure că, în conformitate cu Rezoluția Comisiei Națiunilor Unite pentru prevenirea criminalității și justiția penală din aprilie 2013, traficul cu specii sălbatice, cu implicarea grupărilor de criminalitate organizată, este definit ca fiind o infracțiune gravă în temeiul Convenției Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate;

9.  este de acord cu Comisia că activitățile de formare sunt o parte esențială a luptei împotriva criminalității organizate, inclusiv a traficului cu specii sălbatice; invită, prin urmare, Comisia să analizeze introducerea unor proiecte de formare corespunzătoare orientate în principal spre agențiile de aplicare a legii menționate mai sus; recomandă crearea unui sistem de monitorizare pentru a stabili îmbunătățirile și cele mai bune practici destinate să stopeze traficul cu specii sălbatice și consideră, de asemenea, că creșterea conștientizării, mai ales prin campanii de sensibilizare, este esențială, precum și intensificarea dialogului și a cooperării tehnice cu autoritățile competente și comunitățile locale, punându-se accentul pe traficul cu produse obținute din specii de faună și floră sălbatică;

10.  consideră că traficul cu specii sălbatice poate fi combătut cu ajutorul instrumentelor juridice neobligatorii; constată, cu toate acestea, că ar putea fi necesare măsuri legislative pentru a se asigura securitatea juridică și pentru a crea suficiente norme cu caracter obligatoriu; subliniază că, în sectorul specific al lemnului, există deja acte legislative ale UE care stabilesc obligații pentru operatorii care introduc pe piață produse ilegale și care permit combaterea cu eficiență a traficului cu specii sălbatice;

11.  invită Comisia să ia măsuri în vederea stabilirii și punerii în aplicare a unor norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de traficul cu specii sălbatice, în conformitate cu articolul 83 alineatul (1) din TFUE; îndeamnă statele membre să pună în aplicare pe deplin dispozițiile Directivei 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și să stabilească niveluri adecvate de sancțiuni pentru infracțiunile legate de speciile sălbatice; subliniază necesitatea de a monitoriza în mod adecvat punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră și de a informa frecvent Parlamentul European și Consiliul cu privire la progresele înregistrate până la 31 iulie 2018, precum și de a realiza evaluarea sa globală până în 2020;

12.  salută, în acest sens, angajamentul Comisiei asumat în conformitate cu Agenda UE privind securitatea, de a iniția o reexaminare pentru a evalua caracterul adecvat și eficacitatea cadrului politic și legislativ al UE pentru combaterea infracțiunilor legate de mediu, în special a infracțiunilor organizate legate de speciile sălbatice; salută angajamentul Comisiei de a informa Parlamentul European și Consiliul cu privire la progresele interimare înregistrate în punerea în aplicare a planului de acțiune, până la 31 iulie 2018, precum și de a realiza evaluarea sa globală până în 2020.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

60

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Țurcanu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Aviz juridic - Politica de confidențialitate