Postup : 2016/2076(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0303/2016

Predkladané texty :

A8-0303/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0454

SPRÁVA     
PDF 686kWORD 91k
18.10.2016
PE 582.074v02-00 A8-0303/2016

o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

(2016/2076(INI))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Catherine Bearder

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre rybárstvo
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

(2016/2076(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Akčný plán EÚ na boj  proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín (COM(2016)0087),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2014 o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch(1),

–  so zreteľom na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorý sa v EÚ vykonáva nariadením Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a v nariadení Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97,

–  so zreteľom na Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/451 zo 6. marca 2015 o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)(2),

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu z roku 2000,

–  so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite (CBD) a Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor),

–  so zreteľom na globálnu správu Úradu Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) o trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov z roku 2016,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia č. 69/314 z 30. júla 2015 o boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia č. 2/14 o nelegálnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi a výrobkami pochádzajúcimi z voľne žijúcich druhov,

–  so zreteľom na ciele Organizácie spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja na obdobie 2015 – 2030,

–  so zreteľom na Medzinárodné združenie pre boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (ICCWC), ktoré združuje CITES, Interpol, UNODC, Svetovú banku a Svetovú colnú organizáciu,

–  so zreteľom na deklaráciu o nezákonnom obchodovaní s voľne žijúcimi druhmi podpísanú na konferencii, ktorá sa uskutočnila v Londýne v roku 2014,

–  so zreteľom na deklaráciu z Buckinghamského paláca z roku 2016 o prevencii nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi v odvetví dopravy,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva(3), a na správu Komisie o jeho plnení z roku 2016,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie (NNN rybolov)(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 605/2013 z 12. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel(5) a nariadenie Komisie (ES) č. 206/2009 z 5. marca 2009(6), ktorým sa povoľuje dovoz 20 kg produktov rybolovu na osobnú spotrebu,

–  so zreteľom na význam Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva zriadenej nariadením Rady (ES) č. 768/2005 v boji proti nezákonnému lovu a predaju vodných druhov,

–  so zreteľom na smernicu 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva(7),

–  so zreteľom na smernicu Rady 1999/22/ES z marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách(8),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva(9),

–  so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín(10),

–  so zreteľom na štúdiu o trestných činoch týkajúcich sa voľne žijúcich druhov uverejnenú tematickou sekciou pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín z marca 2016,

–  so zreteľom na sieť Natura 2000, ktorá zahŕňa významné miesta na párenie a miesta na oddych pre vzácne a ohrozené druhy, ako aj niektoré vzácne typy biotopov, ktoré sú chránené ako také,

–  so zreteľom na správu z roku 2014 o výskumnom projekte o opatreniach EÚ v oblasti boja proti environmentálnej trestnej činnosti (EFFACE),

–  so zreteľom na závery Rady z 12. februára 2016, o boji proti financovaniu terorizmu,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu zo 4. marca 2003 s názvom „Nezákonné obchodovanie s chránenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a nezákonný prístup ku genetickým zdrojom“,

–  so zreteľom na závery Rady z 20. júna 2016 o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi,

–  so zreteľom na hodnotenie rýchlej reakcie z roku 2016 s názvom „Nárast environmentálnych trestných činov“, ktoré vypracoval Program OSN pre životné prostredie (UNEP) a Interpol,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rybárstvo a Výboru pre právne veci (A8-0303/2016),

A.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je organizovaná medzinárodná trestná činnosť, ktorej hodnota sa odhaduje na 20 miliárd EUR ročne a ktorá v uplynulých rokoch ešte vzrástla a stala sa jednou z najlukratívnejších foriem nezákonného obchodovania vo svete; keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi financuje ďalšie formy závažnej a organizovanej trestnej činnosti a je s nimi úzko späté;

B.  keďže strata globálnej biodiverzity je vážna, pričom zodpovedá šiestej vlne masového vymierania druhov,

C.  keďže globálna biodiverzita a ekosystémové služby sú ohrozené v dôsledku zmeny využívania pôdy a neudržateľného využívania prírodných zdrojov, znečistenia a zmeny klímy; keďže predovšetkým kvôli rýchlej urbanizácii, strate biotopov a nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi čelia mnohé ohrozené druhy väčším problémom než v minulosti;

D.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi má výrazne negatívne vplyvy na biodiverzitu, existujúce ekosystémy, prírodné dedičstvo krajiny pôvodu, prírodné zdroje a zachovanie druhov;

E.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi je vážnou a narastajúcou hrozbou pre celosvetovú bezpečnosť, politickú stabilitu, hospodársky rozvoj, miestne zdroje obživy a uplatňovanie zásady právneho štátu, a preto si vyžaduje strategický koordinovaný prístup EÚ za účasti všetkých príslušných aktérov;

F.  keďže zastavenie nezákonného obchodovania s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov a s výrobkami pochádzajúcimi z nich je nevyhnutné, aby sa mohli dosiahnuť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

G.  keďže CITES je hlavnou medzinárodnou dohodou, ktorá pokrýva 35 000 živočíšnych a rastlinných druhov a je v platnosti od roku 1975, pričom ju podpísalo 181 zmluvných strán (vrátane všetkých členských štátov EÚ a od júla 2015 aj samotnej EÚ);

H.  keďže obchodné a rozvojové politiky by mali okrem iného slúžiť ako prostriedok na zlepšenie dodržiavania ľudských práv, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia;

I.  keďže v rámci projektu výmeny informácií o obchode s voľne žijúcimi druhmi v rámci EÚ (EU-TWIX) sa od roku 2005 sleduje nezákonný obchod s voľne žijúcimi druhmi prostredníctvom databázy zaistených artiklov a prostredníctvom komunikačných kanálov medzi úradníkmi v európskych krajinách;

J.  keďže nedostatok povedomia a politickej angažovanosti sú hlavnými prekážkami účinného boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

K.  keďže európsky program v oblasti bezpečnosti na obdobie rokov 2015 až 2020 identifikuje trestnú činnosť páchanú v oblasti voľne žijúcich druhov ako formu organizovanej trestnej činnosti, ktorá sa musí riešiť na úrovni EÚ tým, že sa zváži zavedenie ďalších trestných sankcií v celej EÚ prostredníctvom revízie existujúcich právnych predpisov v oblasti environmentálnej trestnej činnosti;

L.  keďže operácia COBRA III, ktorá prebehla v máji 2015, bola vôbec najväčšou koordinovanou medzinárodnou operáciou presadzovania práva zameranou na nezákonný obchod s ohrozenými druhmi a jej výsledkom bolo 139 zatknutí a viac ako 247 prípadov zaistenia materiálu vrátane slonoviny, liečivých rastlín, rohov nosorožca, šupinavcov, palisandrového dreva, korytnačiek a mnohých ďalších exemplárov rastlín a živočíchov;

M.  keďže dopyt po nelegálne získaných výrobkoch z voľne žijúcich druhov v cieľových trhoch podporuje korupciu naprieč celým dodávateľským reťazcom nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

N.  keďže EÚ je významným cieľovým trhom a tranzitnou trasou pre nezákonný obchod s voľne žijúcimi druhmi, ale aj zdrojom obchodovania s určitými európskymi ohrozenými druhmi fauny a flóry;

O.  keďže v rezolúcii Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu z apríla 2013, ktorú schválila Hospodárska a sociálna rada OSN 25. júla 2013, sa členské štáty vyzývajú, aby nezákonné obchodovanie s chránenými voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín zo strany organizovaných zločineckých skupín klasifikovali ako závažnú trestnú činnosť, čím by sa jej prisudzovala rovnaká váha ako obchodovaniu s ľuďmi a drogami;

Všeobecné poznámky

1.  víta akčný plán Komisie proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, v ktorom sa zdôrazňuje potreba koordinovaných opatrení na riešenie príčin obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, účinné vykonávanie a presadzovanie existujúcich pravidiel a posilnenie globálnej spolupráce medzi krajinami pôvodu a tranzitnými a cieľovými krajinami;

2.  vyzýva Komisiu, členské štáty, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a agentúry EÚ Europol a Eurojust, aby uznali, že trestná činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov je vážnou a rastúcou hrozbou a aby sa ňou zaoberali s najväčšou politickou naliehavosťou; zdôrazňuje potrebu komplexných a koordinovaných prístupov v jednotlivých oblastiach politík vrátane obchodu, rozvoja, zahraničných vecí, dopravy a cestovného ruchu a spravodlivosti a vnútorných vecí;

3.  zdôrazňuje, že identifikácia a pridelenie príslušných finančných a ľudských zdrojov má zásadný význam pre vykonávanie akčného plánu; zdôrazňuje, že je potrebné v rozpočte EÚ a v národných rozpočtoch vyčleniť potrebné finančné zdroje, ktorými by sa zabezpečilo účinné vykonávanie tohto plánu;

4.  uznáva dôležitosť akčného plánu, ale zdôrazňuje jeho nedostatky, pokiaľ ide o začlenenie morských druhov;

5.  trvá na plnom a včasnom vykonávaní všetkých prvkov akčného plánu, aby odrážal naliehavú potrebu zabrániť nezákonným a neudržateľným praktikám a predišiel ďalšiemu poklesu počtu druhov; vyzýva Komisiu, aby každoročne písomne informovala Parlament a Radu o aktuálnej situácii a stanovila detailný mechanizmus neustáleho monitorovania a hodnotenia s cieľom merania pokroku vrátane opatrení prijatých členskými štátmi;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby lepšie zvýšili ochranu biotopov cieľových druhov, a zdôrazňuje, že by sa mala zabezpečiť zvýšená ochrana v oblastiach označených ako zraniteľné morské ekosystémy, ekologicky alebo biologicky významné morské oblasti a lokality siete Natura 2000;

7.  vyzýva Komisiu, aby vytvorila osobitný úrad koordinátora pre nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi, ktorý bude zodpovedať modelu používanému v prípade boja proti obchodovaniu s ľuďmi, s cieľom zabezpečiť spoločné úsilie rôznych útvarov Komisie a členských štátov;

8.  pripomína Komisii, že aj mnohým vodným druhom hrozí vyhynutie, čo ovplyvní udržateľnosť mnohých ekosystémov;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ďalej rozvíjali vedecké štúdie o technologických úpravách rybárskeho výstroja s cieľom zabrániť vedľajšiemu úlovku, vzhľadom na skutočnosť, že mnoho druhov vrátane korytnačiek je okrem nezákonného obchodovania so zvieratami ohrozených aj vedľajším úlovkom;

Zamedzenie obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a riešenie jeho základných príčin

10.  požaduje cielenú a koordinovanú sériu osvetových kampaní zo strany EÚ, tretích krajín, zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti s cieľom znížiť dopyt súvisiaci s nezákonným obchodom s produktmi z voľne žijúcich druhov prostredníctvom skutočnej a trvalej zmeny správania na úrovni jednotlivcov a spoločenstva; uznáva úlohu, ktorú môžu zohrávať organizácie občianskej spoločnosti pri podpore akčného plánu;

11.  vyzýva EÚ, aby podporovala iniciatívy zamerané na rozvoj alternatívnych udržateľných zdrojov obživy pre vidiecke komunity v blízkosti voľne žijúcich druhov, čo povedie k zvýšeniu prínosov ochranných opatrení na miestnej úrovni, minimalizovaniu konfliktov medzi ľuďmi a voľne žijúcimi druhmi a presadzovaniu voľne žijúcich druhov ako cenného príjmu pre komunity; vyjadruje presvedčenie, že ak sa tieto iniciatívy budú prijímať na základe konzultácií s príslušnými spoločenstvami, budú viesť k väčšej podpore zachovania a prispejú k obnove, zachovaniu a trvalo udržateľnému riadeniu populácií týchto druhov a ich biotopov;

12.  zdôrazňuje, že ochrana voľne žijúcich druhov musí byť kľúčovým prvkom globálnych stratégií EÚ na zníženie chudoby, a žiada, aby sa do rôznych dohôd o spolupráci rokovaných s tretími krajinami začlenili opatrenia, ktoré miestnym spoločenstvám umožnia čerpať priame prínosy z ich účasti na ochrane voľne žijúcich druhov;

13.  pripomína Komisii, že nezákonné obchodovanie s vodnými druhmi postihuje aj hospodársky rozvoj pobrežných spoločenstiev a environmentálnu vhodnosť našich vôd;

14.  požaduje, aby EÚ urýchlene riešila korupciu a nedostatky medzinárodných opatrení v oblasti riadenia naprieč reťazcom obchodovania s voľne žijúcimi druhmi; požaduje, aby EÚ a jej členské štáty spolupracovali s partnerskými krajinami prostredníctvom dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC) a na iných fórach v záujme riešenia tohto problému na trhoch pôvodu, tranzitných a cieľových trhoch; vyzýva všetky členské štáty, aby v plnej miere dodržiavali a účinne uplatňovali ustanovenia dohovoru UNCAC; víta medzinárodné záväzky v oblasti boja proti korupcii podľa článku 10 rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 69/314 z júla 2015;

15.  uznáva potrebu poskytovať pomoc, usmernenia a odbornú prípravu orgánom v krajinách pôvodu, tranzitných a cieľových krajinách, pokiaľ ide o vyšetrovanie, presadzovanie práva a súdne postupy na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni; zdôrazňuje, že je potrebné efektívne koordinovať toto úsilie medzi všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na tejto činnosti; žiada EÚ, aby podporila výmenu osvedčených postupov a v prípade potreby umožnila poskytovanie špecializovaného vybavenia a odborných znalostí;

16.  berie na vedomie závery Rady o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi z 20. júna 2016, pričom uznáva, že trestná činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov je vážnou a rastúcou hrozbou pre biodiverzitu a životné prostredie, ako aj pre globálnu bezpečnosť, uplatňovanie zásad právneho štátu, ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj; vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom jasných záväzkov zo strany členských štátov; zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu členských štátov pri úplnom a dôslednom vykonávaní akčného plánu na vnútroštátnej úrovni a pri plnení cieľov stanovených v tejto stratégii;

17.  vyzýva vlády dodávateľských krajín, aby: i) zlepšili fungovanie právneho štátu a vytvorili účinné a odstrašujúce prostriedky zlepšením trestného vyšetrovania, stíhania a ukladania trestov; ii) prijali prísnejšie zákony, v ktorých by sa nedovolené obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi považovalo za „závažný trestný čin“, ktorý si zasluhuje rovnakú pozornosť, ako iné formy nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti; iii) vyčlenili viac zdrojov na boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch, najmä na zlepšenie presadzovania práva, kontrolovanie obchodu, monitorovanie a odhaľovanie a zaisťovanie na hraniciach; iv) sa zaviazali presadzovať politiku nulovej tolerancie voči korupcii;

Zlepšenie vykonávania a presadzovania

18.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli vnútroštátne akčné plány v oblasti obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, v ktorých podrobne uvedú politiky presadzovania a sankcie, a aby v záujme súdržnosti a harmonizácie prístupov medzi členskými štátmi zverejňovali a vymieňali si informácie o zaisťovaní a zatýkaní v súvislosti s trestnou činnosťou v oblasti voľne žijúcich druhov; podporuje zriadenie mechanizmu, prostredníctvom ktorého sa budú Komisii poskytovať pravidelné údaje a aktualizované informácie o zaisťovaní a zatýkaní v členských štátoch;

19.  trvá na úplnom vykonávaní a presadzovaní nariadení EÚ v oblasti nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi;

20.  navrhuje, aby sankcie za nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi, najmä v oblastiach s citlivými morskými ekosystémami alebo oblastiach sústavy Natura 2000, boli dostatočne prísne, s cieľom odradiť potenciálnych páchateľov;

21.  nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, že orgány presadzovania práva, prokuratúra a vnútroštátne súdnictvo budú mať potrebné finančné a ľudské zdroje a odborné znalosti na boj proti trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov; dôrazne nabáda Komisiu a členské štáty k tomu, aby zvýšili svoje úsilie v oblasti odbornej prípravy a zvyšovania povedomia všetkých príslušných subjektov a inštitúcií;

22.  víta úsilie Siete Európskej únie na vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia (IMPEL), Európskej siete prokurátorov pre životné prostredie (ENPE), Európskeho fóra sudcov pre životné prostredie (EUFJE) a policajnej siete so zameraním na boj proti environmentálnej trestnej činnosti (EnviCrimeNet);

23.  berie na vedomie začlenenie nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi do európskeho programu v oblasti bezpečnosti na obdobie rokov 2015 až 2020, v ktorom sa uznáva, že nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi ohrozuje biodiverzitu v oblastiach pôvodu, udržateľný rozvoj a regionálnu stabilitu;

24.  navrhuje, aby členské štáty investovali výnosy z pokút uvalených na nezákonné obchodovanie do oblasti ochrany a zachovania voľne žijúcich živočíchov a rastlín;

25.  vyzýva na radikálnu zmenu, pokiaľ ide o zhromažďovanie spravodajských informácií, tvorbu právnych predpisov, ich presadzovanie a boj proti korupcii, v súvislosti s obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi v členských štátoch a ostatných cieľových a tranzitných krajinách; vyzýva preto Komisiu, aby veľmi pozorne sledovala tieto aspekty správy a monitorovala presadzovanie medzinárodných noriem vo vzťahu k nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

26.  zdôrazňuje, že v záujme predchádzania „migrácii“ zločineckých sietí pôsobiacich v oblasti voľne žijúcich druhov je obzvlášť dôležité zosúladiť politiky a právne rámce v tejto oblasti;

27.  zdôrazňuje potrebu lepšej spolupráce medzi agentúrami a pre fungovanie a včasné zdieľanie údajov medzi agentúrami na vykonávanie a presadzovanie na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ; vyzýva na vytvorenie strategických sietí pre presadzovanie na úrovni EÚ a členských štátov s cieľom uľahčiť a zlepšiť túto spoluprácu; vyzýva členské štáty, aby zriadili útvary pre trestnú činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov s cieľom uľahčiť vykonávanie v rámci rôznych agentúr;

28.  vyzýva členské štáty, aby nepretržite poskytovali Europolu relevantné spravodajské informácie a údaje; nalieha na Europol, aby sa trestnou činnosťou páchanou v oblasti voľne žijúcich druhov zaoberal v budúcom hodnotení hrozieb závažnej a organizovanej trestnej činnosti (SOCTA); požaduje v rámci Europolu zriadenie špecializovaného útvaru pre trestnú činnosť páchanú v oblasti voľne žijúcich druhov s nadnárodnými právomocami, kompetenciami a dostatočnými finančnými a ľudskými zdrojmi, čo umožní centralizovaný zber informácií a analýz a koordinované presadzovanie stratégií a vyšetrovaní;

29.  vyzýva Komisiu, aby podporila systém EU-TWIX ako osvedčený a dobre fungujúci nástroj pre členské štáty zameraný na zdieľanie dát a informácií a na zaistenie dlhodobého finančného záväzku; domnieva sa, že organizácie občianskej spoločnosti môžu zohrávať významnú úlohu pri monitorovaní presadzovania a podávaní správ o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch; žiada ďalšiu spoluprácu EÚ a členských štátov na podporu tohto úsilia zo strany MVO;

30.  poukazuje na prepojenie medzi trestnou činnosťou páchanou v oblasti voľne žijúcich druhov a inými formami organizovanej trestnej činnosti vrátane prania špinavých peňazí a financovania milícií a teroristických skupín a považuje medzinárodnú spolupráci v oblasti boja proti nelegálnym finančným tokom za prioritu; žiada EÚ a členské štáty, aby použili všetky náležité nástroje vrátane spolupráce s finančným sektorom a aby monitorovali a skúmali účinky novo vznikajúcich finančných produktov a postupov, ktoré sú súčasťou tejto činnosti;

31.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali ustanovenia smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a aby stanovili zodpovedajúce úrovne sankcií za trestné činy páchané na voľne žijúcich druhoch; je znepokojený tým, že niektoré členské štáty doposiaľ plne neimplementovali smernicu, a vyzýva Komisiu, aby posúdila implementáciu v každom členskom štáte, najmä pokiaľ ide o pokuty, a aby poskytla usmernenie; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila preskúmanie smernice 2008/99/ES, najmä pokiaľ ide o jej účinnosť v boji proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch, a to v časovom rámci stanovenom v európskom programe v oblasti bezpečnosti, a aby v prípade potreby predložila návrh na jej revíziu; vyzýva Komisiu, aby prijala kroky na vytvorenie a vykonávanie spoločných minimálnych pravidiel vymedzujúcich trestné činy a sankcie v oblasti nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi v súlade s článkom 83 ods. 1 ZFEÚ vo vzťahu k osobitne závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom;

32.  nazdáva sa, že by sa mal viac zdôrazniť colný rozmer akčného plánu s ohľadom na spoluprácu s partnerskými krajinami i na lepšie a účinnejšie vykonávanie v rámci Únie; preto s potešením očakáva preskúmanie vykonávania a presadzovania súčasného právneho rámca na rok 2016, ktoré pripravuje Komisia, a žiada, aby sa v tomto preskúmaní uviedlo aj posúdenie colných postupov;

33.  nalieha na členské štáty, aby účinne vykonávali a dodržiavali Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu (UNTOC) ako základ pre uplatňovanie opatrení na medzinárodnej úrovni a vzájomnej právnej pomoci a ako kľúčový krok smerom k spoločnému koordinovanému prístupu k boju proti trestnej činnosti páchanej v oblasti voľne žijúcich druhov; v tejto súvislosti hlboko ľutuje skutočnosť, že jedenásť členských štátov ešte UNTOC neuplatňuje; vyzýva predmetné členské štáty, aby čo najskôr vykonali dohovor;

34.  domnieva sa, že boj proti trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov si vyžaduje dôsledné, účinné a odradzujúce tresty; nalieha na členské štáty, aby v súlade s článkom 2 písm. b) UNTOC vymedzili obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi ako závažnú formu trestnej činnosti;

35.  uznáva potrebu poskytovania usmernení v oblasti stíhania a vynášania rozsudkov pre súdy a prokurátorov členských štátov a potrebu odbornej prípravy pre colných úradníkov a úradníkov zodpovedných za presadzovanie na miestach vstupu do EÚ; domnieva sa partnerstvo v rámci programu „Globálni sudcovia – Global Judges Programme“ a iniciatívy „Zelené colnice – Green Customs Initiative“ môže slúžiť ako vzor hodný nasledovania;

36.  vyzýva Komisiu, príslušné agentúry EÚ a členské štáty, aby uznali rozsah obchodovania s voľne žijúcimi druhmi na internete a budovali kapacity v rámci útvarov na boj proti environmentálnej trestnej činnosti, koordináciu s útvarmi na boj proti počítačovej kriminalite a interakciu s organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť kanály slúžiace na aktiváciu pomoci cezhraničných jednotiek špecializovaných na počítačovú kriminalitu;

37.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa zapojili do spolupráce s prevádzkovateľmi platforiem sociálnych sietí, vyhľadávačmi a platformami elektronického obchodu v problematike boja proti nezákonnému internetovému obchodu s druhmi; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili kontrolné opatrenia a vypracovali politiky s cieľom riešiť potenciálne nezákonnú činnosti na internete; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia o tom, ako riešiť problém online trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov na úrovni EÚ;

38.  vyzýva EÚ a agentúry členských štátov na presadzovanie práva, aby identifikovali a monitorovali vzorce iných foriem závažnej a organizovanej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi, ktorých cieľom je napomáhať činnostiam v oblasti prevencie a vyšetrovania nezrovnalostí v dodávateľskom reťazci v prípade boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, napríklad podozrivé zásielky a finančné transakcie;

39.  víta osobitne skutočnosť, že EÚ sa zúčastnila na 17. konferencii zmluvných strán CITES prvýkrát ako zmluvná strana tohto dohovoru, a víta skutočnosť, že EÚ a členské štáty preukazujú rozhodné odhodlanie a poskytujú CITES významnú finančnú podporu;

40.  víta proces odborného preskúmania UNEP zameraný na stanovenie všeobecne uznávaného vymedzenia pojmu environmentálnej trestnej činnosti; v tejto súvislosti poznamenáva, že právne hranice medzi rôznymi typmi environmentálnych trestných činov sú niekedy nejasné, čo môže znížiť možnosti účinného stíhania a uloženia trestu;

Posilnenie globálneho partnerstva

41.  vyzýva Komisiu a členské štáty na zintenzívnenie dialógu a spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitnými a cieľovými krajinami v reťazci obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a poskytovali im technickú a hospodársku pomoc a diplomatickú podporu; domnieva sa, že EÚ musí konať na medzinárodnej úrovni, ak chce podporovať tretie krajiny v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a prispievať k ďalšiemu rozvoju potrebných právnych rámcov prostredníctvom dvojstranných a viacstranných dohôd;

42.  poukazuje na to, že rozšírená korupcia, inštitucionálna slabosť, erózia štátu, zlé riadenie a slabé sankcie za trestné činy v oblasti ochrany voľne žijúcich druhov sú hlavnými výzvami, ktorými je potrebné sa zaoberať v záujme účinného boja proti nadnárodnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi; nalieha EÚ, aby podporovala rozvojové krajiny v ich úsilí o potláčanie stimulov, ktoré podnecujú pytliactvo, zlepšením hospodárskych príležitostí a podporou dobrej správy vecí verejných a právneho štátu;

43.  vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty a všetky dotknuté štáty, aby systematickejšie skúmali prepojenie medzi obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi a regionálnymi konfliktami alebo terorizmom;

44.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili trustový fond alebo obdobný nástroj podľa článku 187 revidovaného rozpočtového nariadenia o všeobecnom rozpočte Európskej únie s cieľom zabezpečiť ochranu chránených území a bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a pytliactvu, ako súčasť akčného plánu boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

45.  vyzýva EÚ, aby posilnila finančnú a technickú pomoc poskytovanú prostredníctvom nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) a Európskeho rozvojového fondu (ERF), zameranú na pomoc rozvojovým krajinám pri vykonávaní vnútroštátnych predpisov v oblasti ochrany voľne žijúcich druhov v súlade s odporúčaniami uvedenými v dohovore CITES, a to najmä v tých krajinách, ktoré nemajú dostatok zdrojov na presadzovanie právnych predpisov a stíhanie pašerákov;

46.  vyzýva Komisiu, aby v rámci nástroja partnerstva zvážila financovanie iniciatív, ktoré sa v súlade s prioritou 1 akčného plánu zameriavajú na zníženie dopytu po nelegálnych produktoch z voľne žijúcich druhov na dôležitých trhoch; zdôrazňuje, že zapojenie občianskej spoločnosti do monitorovania štruktúr v rámci kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách EÚ môže viesť v tejto súvislosti k významným prínosom;

47.  zdôrazňuje, že v kontexte strategického partnerstva EÚ – Čína je dôležité riešiť citlivú otázku narastajúceho dopytu po produktoch z voľne žijúcich druhov, ako je slonovina, tigrie kosti a rohy nosorožcov, čo predstavuje reálnu hrozbu pre ochranu dotknutých druhov a pre biodiverzitu vo všeobecnosti;

48.  vyzýva Komisiu, aby do všetkých obchodných dohôd EÚ a rokovaní zahrnula záväzné a vymožiteľné kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji, s osobitným odkazom na zastavenie nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi vo všetkých hospodárskych odvetviach, a žiada Komisiu, aby do svojich správ o vykonávaní zahrnula analýzy týchto ustanovení; Naliehavo žiada Komisiu, aby v systéme GSP+ zdôraznila vykonávanie dohovoru CITES a opatrení boja proti trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov;

49.  konštatuje, že korupcia je jedným z hlavných predpokladov a jednou z hlavných príčin nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a produktmi z nich; víta záväzok zakotvený v stratégii Komisie s názvom Obchod pre všetkých (Trade for All), ktorý spočíva v začlenení ambicióznych protikorupčných opatrení zameraných na odstraňovanie priameho a nepriameho dosahu korupcie a obchodovania s voľne žijúcimi druhmi do všetkých budúcich obchodných dohôd; žiada preto, aby Komisia venovala maximálnu pozornosť týmto aspektom správy a monitorovaniu presadzovania medzinárodných noriem týkajúcich sa nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

50.  vyzýva EÚ, aby v rozsahu pôsobnosti rámca WTO preskúmala, ako sa režimy globálneho obchodu a životného prostredia môžu navzájom lepšie podporovať, najmä v súvislosti s prebiehajúcim úsilím o posilnenie súdržnosti medzi WTO a mnohostrannými environmentálnymi dohodami, ako aj v súvislosti s dohodou o uľahčení obchodu, ktorá otvára nové možnosti pre spoluprácu medzi colnými orgánmi, úradníkmi v oblasti voľne žijúcich druhov a obchodu, a to najmä v rozvojových krajinách; domnieva sa, že treba preskúmať ďalšie možnosti spolupráce medzi WTO a dohovorom CITES, najmä z hľadiska poskytovania technickej pomoci a budovania kapacít v otázkach obchodu a životného prostredia pre úradníkov z rozvojových krajín;

51.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu medzinárodnej spolupráce všetkých organizácií v reťazci presadzovania práva; žiada EÚ a členské štáty, aby naďalej podporovali Medzinárodné združenie pre boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (ICCWC); víta každé posilnenie tejto podpory vrátane poskytovania finančných zdrojov a odborných znalostí s cieľom uľahčiť budovanie kapacít zo strany vlád a podporiť výmenu informácií a spravodajských informácií, ako aj podporovať presadzovanie práv a ich dodržiavanie; vyzýva Komisiu, aby využila ukazovatele ICCWC na posúdenie efektívnosti financovania EÚ určeného tretím krajinám na podporu opatrení boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a aby uľahčila jednotné a dôveryhodné posúdenie financovania rozvoja;

52.  víta medzinárodne operácie presadzovania práva, ako sú operácie COBRA III, ktoré vedú k významnému počtu zhabaní nelegálne získaných výrobkoch z voľne žijúcich druhov a zatknutí obchodníkov a umožňujú zvýšené vnímanie nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi verejnosťou ako závažnej organizovanej trestnej činnosti;

53.  vyzýva členské štáty, aby posilnili rozpočet CITES tak, aby organizácia mohla rozšíriť svoju kontrolnú činnosť a označovanie druhov; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že šesť členských štátov má stále nevyrovnané platby voči CITES za roky 1992 až 2015;

54.  víta zároveň skutočnosť, že akčný plán predstavuje dôležitý príspevok k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja stanovených v rámci programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, na ktorom sa dohodli predstavitelia štátov na samite OSN, ktorý sa konal v septembri 2015;

EÚ ako cieľový trh a miesto pôvodu a tranzitu

55.  konštatuje, že dohovor CITES, nariadenie EÚ o dreve a regulačný rámec EÚ NNN rybolov sú dôležité nástroje na reguláciu medzinárodného obchodu s voľne žijúcimi druhmi; je však znepokojený nedostatkom riadneho vykonávania a presadzovania a vyzýva členské štáty, aby v snahe zabezpečiť účinné vykonávanie posilnili svoje spoločné a koordinované úsilie; je ďalej znepokojený medzerami v súčasnom regulačnom rámci, pokiaľ ide o druhy a aktérov; žiada preto EÚ, aby zrevidovala existujúci legislatívny rámec s cieľom doplniť ho o zákaz sprístupnenia a uvedenia na trh, prepravy, nadobúdania a držania voľne žijúcich druhov, ktoré boli nelegálne získané v tretích krajinách, alebo bolo s nimi takto obchodované; domnieva sa, že takéto právne predpisy by mohli zosúladiť existujúci rámec EÚ a že nadnárodný dosah takýchto právnych predpisov by mohol zohrávať kľúčovú úlohu pri celosvetovom znižovaní obchodovania s voľne žijúcimi druhmi; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ak má byť zabezpečená právna istota všetkých aktérov zúčastnených v zákonnom obchode, musia tieto právne predpisy poskytovať úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o akýkoľvek zákaz obchodu s príslušnými druhmi na základe ich nezákonného štatútu v tretej krajine;

56.  zdôrazňuje, že lov trofejí prispel k rozsiahlemu poklesu počtov ohrozených druhov uvedených v prílohách k CITES I a II, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli prístup predbežnej opatrnosti pre dovoz loveckých trofejí druhov z druhov chránených podľa právnych predpisov EÚ v oblasti obchodu s voľne žijúcimi druhmi a aby podporovali ďalšie posilnenie právnych predpisov EÚ, ktoré upravujú dovoz loveckých trofejí do členských štátov EÚ a vyžadovali povolenie na dovoz trofejí všetkých druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97;

57.  víta deklaráciu z Buckinghamského paláca z roku 2016, v ktorej sa signatári z radov spoločností pôsobiacich v leteckej a námornej doprave, prístavných operátorov, colných orgánov, medzivládnych organizácií a charitatívnych organizácií zameraných na ochranu druhov zaviazali k zvýšeniu štandardov v celom odvetví dopravy so zameraním na zdieľanie informácií, odbornú prípravu zamestnancov, technologické zlepšenia a zdieľanie zdrojov naprieč spoločnosťami a organizáciami po celom svete; vyzýva všetky strany, aby plne realizovali záväzky vyplývajúce z deklarácie; nabáda členské štáty, aby podporovali dobrovoľné záväzky podobné záväzkom z deklarácie z Buckinghamského paláca v iných oblastiach, najmä vo finančnom odvetví a v odvetví elektronického obchodu;

58.  vyzýva na úplný a okamžitý zákaz obchodu, vývozu alebo opätovného vývozu slonoviny vrátane slonoviny „pred dohovorom“ a rohov nosorožca na európskej úrovni, a to v rámci EÚ a do destinácií mimo EÚ; vyzýva na vytvorenie mechanizmu na zhodnotenie potreby podobných obmedzení pre iné ohrozené druhy;

59.  poznamenáva, že nariadenie EÚ o zabraňovaní nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, odrádzaní od neho a jeho odstránení dosiahlo určitý účinok, ale trvá na tom, že jeho vykonávanie by malo byť dôraznejšie, s cieľom zabezpečiť, aby na európsky trh neboli umiestňované žiadne nezákonne ulovené ryby; navrhuje, aby členské štáty EÚ dôslednejšie a účinnejšie kontrolovali dokumentácie o úlovku (osvedčenia o úlovkoch) a zásielky (najmä z krajín, ktoré sa považujú za vysokorizikové), aby sa zabezpečilo, že ryby boli ulovené legálne;

60.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa do boja proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zapojil súkromný sektor prostredníctvom samoregulácie a sociálnej zodpovednosti podnikov; považuje vysledovateľnosť v rámci dodávateľského reťazca za zásadnú pre legálny a udržateľný obchod, či už na komerčnom alebo nekomerčnom základe; zdôrazňuje, že je potrebná spolupráca na medzinárodnej úrovni, ako aj medzi verejným a súkromným sektorom, a vyzýva EÚ, aby posilnila existujúce kontrolné nástroje vrátane využitia mechanizmov vysledovateľnosti; domnieva sa, že odvetvie dopravy by malo zohrávať kľúčovú úlohu, napríklad prostredníctvom detekčného systému včasného varovania; berie na vedomie dôležitú úlohu, ktorú môžu v tejto súvislosti zohrávať partnerstvá verejného a súkromného sektora;

61.  okrem toho žiada členské štáty, aby popri hraničných kontrolách požadovaných podľa nariadenia (ES) č. 338/97 zaviedli vnútroštátne monitorovanie dodržiavania predpisov prostredníctvom pravidelných kontrol obchodníkov a držiteľov povolení, ako sú obchody so zvieratami, šľachtitelia, výskumné centrá a škôlky pre zvieratá vrátane monitorovania obchodu v oblasti módy, umenia, liekov a verejného stravovania, v ktorých sa môžu využívať nelegálne získané časti rastlín a zvierat;

62.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili okamžitú konfiškáciu akýchkoľvek zaistených exemplárov a starostlivosť o zaistené alebo skonfiškované živé exempláre a ich opätovné umiestnenie v domovoch v záchranných centrách pre zvieratá daného druhu; vyzýva Komisiu, aby poskytla usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby záchranné centrá pre voľne žijúce druhy v členských štátoch mali zabezpečený dobrý štandard; ďalej žiada EÚ a jej členské štáty, aby sa zabezpečili dostatočnú finančnú podporu pre záchranné centrá pre zvieratá;

63.  vyzýva členské štáty, aby prijali národné plány pre nakladanie so skonfiškovanými živými druhmi v súlade s prílohou 3 k uzneseniu konferencie CITES10.7 (RevCoP15); zdôrazňuje, že členské štáty by mali oznamovať všetky zadržané živé exempláre systému EU-TWIX a že výročné súhrnné správy by mali byť zverejňované a členské štáty by mali zabezpečiť, aby odborná príprava kontrolných pracovníkov zahŕňala zohľadňovanie dobrých životných podmienok a bezpečnosti pri nakladaní so živými zvieratami; vyzýva EÚ a členské štáty, aby sa zaviazali k poskytnutiu primeranej finančnej podpory pre záchranné centrá pre voľne žijúce druhy;

64.  vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie systémov „pozitívne vymedzeného zoznamu“ druhov, keďže exotické druhy sa posudzujú objektívne a podľa vedeckých kritérií pre ich bezpečnosť a vhodnosť na obchodovanie a držanie ako domácich zvierat;

°

°  °

65.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1)

Prijaté texty, P7_TA(2014)0031.

(2)

Ú. v. EÚ L 75, 19.3.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2012, s. 23.

(4)

Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 77, 24.3.2009, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28.

(8)

Ú. v. EÚ L 94, 9.4.1999, s. 24.

(9)

Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

(10)

Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na Svetový deň ochrany divej prírody v roku 2015 povedal generálny tajomník OSN Pan Ki-mun: „Nastal čas, aby sme trestnú činnosť v oblasti voľne žijúcich druhov začali brať vážne“. Bolo to jednoduché, ale dôrazné posolstvo, že nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi predstavuje vážnu a rastúcu hrozbu nielen pre prežitie mnohých druhov flóry a fauny, ale aj pre uplatňovanie zásady právneho štátu, ľudské práva, globálne riadenie, blahobyt miestnych spoločenstiev a predovšetkým samotné prežitie svetových ekosystémov.

Z obchodu s voľne žijúcimi druhmi sa stalo kriminálne odvetvie, ktorému dominujú organizované zločinecké skupiny. Riziko odhalenia je nízke a finančná odmena vysoká, čo priťahuje zločinecké skupiny, ktoré využívajú zisky z nezákonne ulovených a odvlečených voľne žijúcich druhov na financovanie svojej trestnej činnosti.

Snahy o obmedzenie širšieho okruhu environmentálnych trestných činov sú osobitne dôležité z hľadiska reakcie na hrozby pre mier a bezpečnosť. Na celom svete sa neregulárne ozbrojené skupiny, teroristické skupiny a iní čoraz viac angažujú v oblasti environmentálnych trestných činov a vytvárajú zisk prostredníctvom využívania prírodných zdrojov, pretože je to jednoduchšie, než získavať príjmy z iných foriem vykorisťovania, napr. pašovania drog, cigariet alebo migrantov.

Európska únia je dôležitým hráčom tak v boji proti trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov, ako jedno z hlavných odbytíšť pre nelegálne výrobky z ohrozených druhov, ako aj miestom tranzitu a často pôvodu nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi najmä medzi Afrikou, Áziou a Latinskou Amerikou, ale aj v rámci samotnej EÚ.

Akčný plán je súčasťou odpovede EÚ na program udržateľného rozvoja OSN do roku 2030, a najmä cieľ udržateľného rozvoja č. 15, podľa ktorého je potrebné nielen zabezpečiť skoncovanie s pytliactvom a nezákonným obchodovaním s chránenými druhmi, ale zaoberať sa zároveň dopytom po nezákonných výrobkoch z voľne žijúcich druhov a ich ponukou;

V období od roku 2016 do roku 2020 akčný plán posilní úlohu EÚ v celosvetovom boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi prostredníctvom súboru priorít: prevencie, presadzovanie práva, spolupráce, ako aj uznania EÚ ako cieľového trhu a miesta pôvodu a tranzitu pre výrobky z voľne žijúcich druhov.

Prvou prioritou akčného plánu je zabrániť obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a zaoberať sa jeho príčinami. Dôležitým krokom na dosiahnutie tohto cieľa bude pre EÚ zníženie celosvetového dopytu po nelegálnych výrobkoch z voľne žijúcich druhov a ich ponuky s použitím dostupných nástrojov: rámec dohovoru CITES, osvetové kampane, riešenie závažných otázok korupcie v dodávateľskom reťazci a rozvíjanie kapacít orgánov presadzovania v krajinách pôvodu a správcovia chránených parkov, ktorí bojujú proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi priamo v teréne.

Druhou prioritou akčného plánu je zabezpečiť účinné vykonávanie a presadzovanie existujúcich pravidiel na boj proti organizovanej trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov. V súčasnosti členské štáty neposkytujú orgánom presadzovania práva, ako sú Europol a Eurojust, dostatočné informácie a údaje o zhabaní, čo výrazne obmedzuje ich schopnosť bojovať proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi na cezhraničnej úrovni. Ani pokuty pre obchodníkov s nezákonne získanými voľne žijúcimi druhmi nezodpovedajú závažnosti tohto trestného činu. Členské štáty EÚ by mali zaviesť pevné a harmonizované sankcie pre odsúdených obchodníkov s nezákonne získanými živočíšnymi druhmi. EÚ musí preskúmať možnosť zaviesť právne predpisy zakazujúce dovoz, obchod a opätovný vývoz druhov, ktoré sú chránené vo svojich krajinách pôvodu. Laceyho zákon v USA je príkladom takejto právnej úpravy. Zatiaľ čo dohovor CITES je vhodným nástrojom na reguláciu obchodu s voľne žijúcimi druhmi a ochranu ohrozených druhov, nezahŕňa všetky kriticky ohrozené druhy a nedokáž dostatočne rýchlo reagovať na meniace sa okolnosti, čo páchateľom uľahčuje využívanie právnych medzier.

Treťou prioritou je posilniť globálne partnerstvo medzi krajinami pôvodu, spotreby a tranzitu v boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Na tento účel je dôležité poskytnúť politickú podporu a technickú pomoc najdôležitejším krajinám pôvodu, tranzitu a cieľovým krajinám. EÚ musí zároveň využiť svoju hospodársku silu a presadiť do súčasných a budúcich obchodných dohôd zavedenie doložky o potrebe bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Obchodná dohoda medzi USA a jedenástimi krajinami Tichomoria (Transpacifické partnerstvo (TPP)) zahŕňala environmentálne ustanovenia na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi; aj keď nie sú dokonalé, predstavujú politické vyhlásenie, že pri realizácií obchodných vzťahov je potrebné zohľadniť biodiverzitu. Toto by mal byť model, na ktorom by EÚ mala budovať nové obchodné rokovania.

Samotná EÚ je v konečnom dôsledku veľmi aktívny trh pre nezákonné obchodovanie s výrobkami z voľne žijúcich druhov. Nielenže je tranzitným bodom a cieľovým trhom pre obchod, je tiež zdrojom nezákonných výrobkov z voľne žijúcich druhov, ktoré sú pod ochranou práva Únie. Členské štáty musia riešiť problém vnútorného obchodovania s výrobkami z nelegálne získaných voľne žijúcich druhov, ktoré sa predávajú ako legálne komodity, ako sú kvety, nábytok a exotické domáce zvieratá. Členské štáty EÚ musia takisto prehodnotiť modernizáciu a zlepšenie životných podmienok zvierat v záchranných centrách s cieľom riešiť širokú škálu druhov, ktoré sú zadržané na hraničných priechodoch a inde v EÚ.

V konečnom dôsledku je spoločnou zodpovednosťou členských štátov EÚ, aby zintenzívnili riešenie tejto výzvy a zastavili prudký úbytok niektorých z najvzácnejších druhov na svete. Tým nielen ochránime biodiverzitu pre budúce generácie, ale zároveň zlepšíme a posilníme bezpečnostný rámec EÚ, zlepšíme životy miestnych spoločenstiev, zvýšime udržateľný rozvoj a posilníme právny štát.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (12.9.2016)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k akčnému plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín

(2016/2076(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Brian Hayes

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže zhruba 70 % chudobných na svete žije vo vidieckych oblastiach a ich živobytie priamo závisí od biologickej diverzity; keďže ochrana biodiverzity je z tohto dôvodu dôležitá pre udržateľný spôsob života a rozvoj v prospech najchudobnejších; keďže obrátene, zapojenie miestnych komunít môže mať zásadný význam pre úspešnosť takejto ochrany;

B.  keďže globálna biodiverzita a ekosystémové služby sú ohrozené v dôsledku zmeny využívania pôdy a neudržateľného využívania prírodných zdrojov, znečistenia a zmeny klímy; keďže predovšetkým kvôli rýchlej urbanizácii, strate biotopov a nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi čelia mnohé ohrozené druhy väčším problémom než v minulosti;

C.  keďže účasť EÚ ako právneho subjektu v tomto systéme ochrany druhov môže jedine potvrdiť prominentný a zodpovedný postoj EÚ k podpore udržateľnosti;

D.  keďže postupy riadenia prírodných zdrojov a nezákonné obchodovanie úzko prepojené s obmedzeniami správy a bezpečnosti sú z hľadiska ročného obratu štvrtým najväčším typom medzinárodnej trestnej činnosti;

E.  keďže príčiny väčšiny konfliktov pramenia z využívania prírodného bohatstva alebo nezákonného obchodu so zvieratami, čo ohrozuje miestne spoločenstvá a biodiverzitu rastlín a živočíchov;

F.  keďže konflikty medzi ľuďmi a zvieratami, ktorý vznikajú ako dôsledok úbytku biotopov a rastúcich potrieb ľudí, predstavujú veľkú hrozbu z hľadiska ďalšieho prežitia druhov v rôznych častiach sveta; keďže úbytok a znehodnocovanie lesov sú spôsobené najmä rozširovaním poľnohospodárskej pôdy a intenzívnou ťažbou dreva, využívaním palivového dreva a iných lesných produktov, ako aj nadmerným spásaním; keďže voľne žijúce druhy, ktoré prichádzajú do kontaktu s ľuďmi, sú často usmrcované alebo odchytávané; keďže konfrontácie s ozbrojenými pytliakmi môžu byť extrémne nebezpečné;

G.  keďže slony a nosorožce sú hlavnými predstaviteľmi živočíšnych druhov zabíjaných pytliakmi v dôsledku celosvetovo sa zvyšujúceho dopytu po ich kloch a rohoch; keďže pytliakov môže poháňať chudoba alebo sú zneužívaní zločineckými organizáciami, ktoré sa snažia naverbovať poľovníkov so znalosťou miestneho terénu;

H.  keďže obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi, na ktorom sa podieľajú pytliaci, ozbrojené neštátne subjekty v krajinách pôvodu, medzinárodné zločinecké bandy a veľký počet subjektov v krajinách dopytu, nie je novým javom, ale jeho rozsah a dôsledky dosiahli u niektorých druhov bezprecedentnú úroveň;

I.  keďže existuje potreba uznať zásadnú hodnotu biologickej diverzity a jej rôznorodý prínos pre trvalo udržateľný rozvoj a blahobyt ľudí, ako je to zakotvené v cieli č. 15 programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

J.  keďže trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich druhoch predstavuje závažnú nadnárodnú celosvetovú organizovanú trestnú činnosť s ročným obratom najmenej 19 miliárd USD a je štvrtou najväčšou nezákonnou činnosťou na svete; keďže jej následky na biodiverzitu sú zničujúce a keďže úzko súvisí s korupciou, má negatívny vplyv na právny štát, najmä v Afrike, kde má veľmi nepriaznivý dosah na potenciál hospodárskeho rastu;

K.  keďže EÚ zohráva dôležitú úlohu v boji proti tomuto nezákonnému obchodovaniu, lebo Európa je v súčasnosti trhom určenia a tranzitným uzlom pre výrobky určené na predaj v iných regiónoch; keďže Európa je zároveň regiónom, z ktorého pochádzajú určité druhy určené na nezákonné obchodovanie;

1.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcim rozsahom pytliactva a nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi a výrobkami z nich a jeho negatívnymi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi; domnieva sa, že boj proti pytliactvu si vyžaduje koordinovanú reakciu EÚ a pomoc krajinám s obmedzenou kapacitou chrániť voľne žijúce druhy; je presvedčený, že EÚ môže zohrávať významnú úlohu pri ochrane a fungovaní projektov v oblasti zachovania voľne žijúcich druhov v rozvojových krajinách;

2.  pripomína, že biodiverzita a odolné ekosystémy podporujú živobytie, zlepšujú potravinovú a výživovú bezpečnosť, umožňujú prístup k vode a zlepšujú zdravotný stav a významne prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na ňu; považuje preto za nevyhnutné chrániť biodiverzitu a ekosystémové služby, aby sa zabezpečilo, že udržateľné životné podmienky budú prispievať k znižovaniu chudoby na celom svete;

3.  zdôrazňuje, že v stratégii EÚ v oblasti politiky súdržnosti, ktorá je zakotvená v zmluvách, sa musí riadne zohľadniť ochrana voľne žijúcich druhov a zdôrazňuje kľúčovú úlohu biodiverzity pre ciele udržateľného rozvoja a podporuje hlavnú iniciatívu B4Life zameranú na ochranu biodiverzity, ktorá sa vykonáva najmä prostredníctvom Európskeho rozvojového fondu a nástroja financovania rozvojovej spolupráce, ako aj cieľa 1.2 akčného plánu EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktorý sa týka vidieckych spoločenstiev; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad príslušných opatrení s cieľom rozvojovej politiky EÚ týkajúcim sa zásadného zníženia chudoby, politikami udržateľného lesného hospodárstva a cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, najmä s cieľom č. 15, a aby tieto opatrenia mali priaznivý dosah najmä na potravinovú bezpečnosť, prirodzené biotopy a ekosystémy; vyzýva EÚ, aby podporovala zárobkové činnosti v chránených oblastiach a ich nárazníkových zónach (t. j. prostredníctvom udržateľného cestovného ruchu) a posilňovala miestne kapacity;

4.  vyzýva Komisiu a Radu, aby využili svoje obchodné a rozvojové nástroje na zavedenie cielených programov na zlepšenie uplatňovania Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a zabezpečili zdroje na budovanie kapacít na boj proti pytliactvu a nezákonnému obchodovaniu, a to predovšetkým prostredníctvom podpory, posilnenia a rozšírenia iniciatív v oblasti presadzovania, ako sú sieť združenia ASEAN pre presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa voľne žijúcich druhov (ASEAN-WEN), sieť Afrického rohu pre presadzovanie právnych predpisov týkajúcich sa voľne žijúcich druhov (HA-WEN) a pracovná skupina pre dohodu z Lusaky (LATF), ktoré sú zamerané na vytvorenie regionálnych centier odbornosti a sú vzorom spolupráce v oblasti boja s trestnou činnosťou páchanou na voľne žijúcich druhoch;

5.  pripomína, že veľká časť problémov v EÚ súvisiacich s obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi vyplýva zo slabého vykonávania príslušných právnych predpisov EÚ zo strany členských štátov; naliehavo žiada členské štáty a všetky ostatné relevantné subjekty, aby implementovali Akčný plán EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi v uvedených lehotách v súlade so závermi o tomto akčnom pláne prijatými Radou 20. júna 2016;

6.  domnieva sa, že bohatstvo spoločenstiev v Afrike vo veľkej miere závisí od voľne žijúcich druhov a chudoba na vidieku je základnou príčinou lokálneho pytliactva;

7.  domnieva sa, že mimovládne organizácie môžu zohrávať významnú úlohu pri monitorovaní presadzovania a podávaní správ o trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch; požaduje ďalšiu podporu pre úsilie MVO vzhľadom na obmedzenú kapacitu orgánov miestnej verejnej správy v týchto oblastiach;

8.  zdôrazňuje, že ochrana voľne žijúcich druhov zameraná najmä na zachovanie ekosystémov a typov krajiny a podporujúca africké populácie voľne žijúcich druhov, musí byť kľúčovým prvkom stratégií EÚ na znižovanie chudoby;

9.  zdôrazňuje, že akčný plán je odsúdený na neúspech, ak nebude primerane financovaný; domnieva sa, že finančné zdroje na zabezpečenie vykonávania plánu sa musia určiť v rozpočte EÚ a každého členského štátu a ľudské zdroje by mali byť tiež jasne rozmiestnené;

10.  zastáva názor, že trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov a lesov by sa mala venovať rovnaká pozornosť ako iným formám trestnej činnosti a že následne by sa presadzovanie práva nemalo obmedziť na pytliakov, ale malo by sa zamerať aj na vyššie úrovne organizovanej trestnej činnosti;

11.  Vyzýva vlády dodávateľských krajín, aby: i) zlepšili fungovanie právneho štátu a vytvorili účinné a odstrašujúce prostriedky zlepšením trestného vyšetrovania, stíhania a ukladania trestov; ii) prijali prísnejšie zákony, v ktorých by sa nedovolené obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi považovalo za „závažný trestný čin“, ktorý si zasluhuje rovnakú pozornosť, ako iné formy nadnárodnej organizovanej trestnej činnosti; iii) vyčlenili viac zdrojov na boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch, najmä na zlepšenie presadzovania práva, kontrolovanie obchodu, monitorovanie a odhaľovanie a zaisťovanie na hraniciach; iv) sa zaviazali presadzovať politiku nulovej tolerancie voči korupcii;

12.  zdôrazňuje, že na boj proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch sú potrebné spoločné opatrenia na globálnej úrovni vrátane finančného rozmeru prostredníctvom medzinárodnej spolupráce v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí; zdôrazňuje zároveň, že je potrebné, aby sa začali kampane na zvyšovanie povedomia s cieľom obmedziť dopyt po výrobkoch pochádzajúcich z voľne žijúcich druhov;

13.  nalieha na dodávateľské, tranzitné krajiny a krajiny dopytu, aby prehĺbili svoju spoluprácu v boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi v celom reťazci; v tejto súvislosti rovnako vyzýva na intenzívnejšiu spoluprácu medzi Medzinárodnou organizáciou kriminálnej polície (Interpol), Svetovou colnou organizáciou (WCO), Úradom Organizácie Spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC) a v rámci Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (UNCAC);

14.  vyzýva EÚ, aby posilnila finančnú a technickú pomoc poskytovanú prostredníctvom nástroja rozvojovej spolupráce (DCI) a Európskeho rozvojového fondu (ERF), zameranú na pomoc rozvojovým krajinám pri vykonávaní vnútroštátnych predpisov v oblasti ochrany voľne žijúcich druhov v súlade s odporúčaniami uvedenými v dohovore CITES, a to najmä v tých krajinách, ktoré nemajú dostatok zdrojov na presadzovanie právnych predpisov a stíhanie pašerákov;

15.  zdôrazňuje, že chudoba a slabá verejná správa sú predpokladom pre korumpovanie slabo platených úradníkov orgánov presadzovania práva zo strany zločincov; zdôrazňuje, že je potrebné zodpovedne riadiť riziká spojené s bojom proti pytliactvu a obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktoré poškodzujú ekosystémy a živobytie na vidieku vrátane tých, ktoré sú založené na ekologickom cestovnom ruchu, ako aj potrebu cieleného zvyšovanie informovanosti odborníkov na organizovanú trestnú činnosť a pranie špinavých peňazí; poukazuje na to, že rozšírená korupcia, inštitucionálna slabosť, erózia štátu, zlé riadenie a slabé sankcie za trestné činy v oblasti ochrany voľne žijúcich druhov sú hlavnými výzvami, ktorými je potrebné sa zaoberať v záujme účinného boja proti nadnárodnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi; vyzýva EÚ, aby podporovala rozvojové krajiny v ich úsilí o obmedzenie stimulov spôsobujúcich pytliactvo zlepšením hospodárskych príležitostí a podporou dobrej správy vecí verejných a právneho štátu, a to poskytovaním odbornej prípravy a podpory agentúram zaoberajúcim sa nezákonným obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi a zvyšovaním povedomia o takomto obchodovaní a vyzýva inštitúcie EÚ, členské štáty a všetky dotknuté štáty, aby systematickejšie skúmali prepojenie medzi obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi a regionálnymi konfliktami alebo terorizmom, až kým nebudú známe výsledky nadchádzajúcej správy Úradu OSN pre drogy a kriminalitu;  zdôrazňuje potrebu dlhodobej stratégie boja proti korupcii a že by sa mala zvýšiť schopnosť účinne vyšetrovať obvinenia zo spolupáchateľstva na vládnej úrovni; zdôrazňuje, že toto môže v krajnom prípade viesť k uvaleniu sankcií na úrovni EÚ a širšej medzinárodnej úrovni;

16.  požaduje prijatie opatrení, ktoré umožnia miestnym aktérom priamo profitovať z účasti na ochrane voľne žijúcich druhov, a súbežne s opatreniami na odrádzanie od nezákonných činností spojených s voľne žijúcimi druhmi zlepšenie ich vyhliadok na obživu bez zapojenia sa do takýchto činností; vyzýva najmä na to, aby sa tieto opatrenia zahrnuli ako prioritné do rôznych dohôd o obchode a spolupráci s tretími krajinami; vyzýva Komisiu, aby na tento účel zvážila zavedenie pilotných projektov zameraných najmä na odbornú prípravu a podporu pre miestne colné orgány a správy lesov v rámci dohôd o spolupráci;

17.  domnieva sa, že súkromný sektor by mal byť podnecovaný k tomu, aby bol vzorom v rámci územia EÚ aj mimo neho, a to prostredníctvom kódexu správania, v ktorom sa odsúdi dopyt po nelegálnych výrobkoch z voľne žijúcich druhov;

18.  požaduje podporu pre iniciatívy súkromného sektora s cieľom obmedziť nezákonný obchod s voľne žijúcimi druhmi;

19.  požaduje užšiu a konštruktívnu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti a príslušných obchodných odvetví pri vykonávaní akčného plánu EÚ s cieľom účinnejšie využívať existujúce nástroje a politiky a posilniť synergie medzi nimi v záujme zabezpečenia ich maximálneho vplyvu na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi v EÚ a na celom svete;

20.  vyzýva na radikálnu zmenu, pokiaľ ide o zhromažďovanie spravodajských informácií, tvorbu právnych predpisov, ich presadzovanie a boj proti korupcii, v súvislosti s obchodovaním s voľne žijúcimi druhmi v členských štátoch a ostatných cieľových a tranzitných krajinách; vyzýva preto Komisiu, aby veľmi pozorne sledovala tieto aspekty správy a monitorovala presadzovanie medzinárodných noriem vo vzťahu k nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

21.  zdôrazňuje, že začlenenie kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji do všetkých nových obchodných dohôd by malo byť povinné; domnieva sa, že legálny a udržateľný obchod môže byť prínosom pre trvalo udržateľný rozvoj a komunity; domnieva sa, že EÚ musí konať na medzinárodnej úrovni, ak chce podporovať tretie krajiny v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a prispievať k ďalšiemu vývoju príslušných právnych predpisov prostredníctvom dvojstranných a viacstranných dohôd;

22.  požaduje posilnenie mechanizmov medzinárodnej zodpovednosti a okamžité politické a právne opatrenia v záujme zastavenia obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a dopytu po lesných výrobkoch;

23.  požaduje každoročné predkladanie podrobnej správy o monitorovaní a hodnotení pokroku pri vykonávaní vrátane mechanizmu podobného hodnotiacej tabuľke, ktorá sa použila na monitorovanie pokroku pri dobudovaní siete Natura 2000;

24.  zdôrazňuje, že v záujme predchádzania „migrácii“ zločineckých sietí pôsobiacich v oblasti voľne žijúcich druhov je obzvlášť dôležité zosúladiť politiky a právne rámce v tejto oblasti;

25.  naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby rozšírili podporu regulácie medzinárodného obchodu so slonovinou, definitívne uzavreli domáce trhy s ňou a zničili všetky jej zásoby.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

31.8.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

25

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Brian Hayes, Joachim Zeller

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Liliana Rodrigues


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (04.10.2016)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k akčnému plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

(2016/2076(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Emma McClarkin

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ktorý bude zohrávať rozhodujúcu úlohu v boji proti znepokojujúcemu nárastu vysoko lukratívneho nezákonného obchodu s voľne žijúcimi druhmi, ktorý destabilizuje hospodárstva a spoločenstvá, ktorých živobytie závisí od voľne žijúcich druhov, a ohrozuje mier a bezpečnosť v labilných regiónoch, v ktorých sa nachádzajú obchodní partneri EÚ, keďže sa v jeho dôsledku posilňujú nezákonné trasy; zdôrazňuje konkrétne to, že EÚ je naďalej významným cieľovým trhom a tranzitnou trasou pre nelegálne produkty z voľne žijúcich druhov; preto berie na vedomie prioritu č. 2 týkajúcu sa prevencie nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a vykonávania a presadzovania príslušných platných pravidiel a právnych rámcov;

2.   nazdáva sa, že by sa mal viac zdôrazniť colný rozmer akčného plánu s ohľadom na spoluprácu s partnerskými krajinami i na lepšie a účinnejšie vykonávanie v rámci Únie; preto s potešením očakáva preskúmanie vykonávania a presadzovania súčasného právneho rámca na rok 2016, ktoré pripravuje Komisia, a žiada, aby sa v tomto preskúmaní uviedlo aj posúdenie colných postupov;

3.  vyzýva Komisiu, aby zvážila spôsoby, ako vylepšiť existujúci právny poriadok EÚ, aby bol v súlade s ostatnými významnými svetovými partnermi, napr. USA, s cieľom zabrániť dovozu, obchodu a opätovnému vývozu druhov, ktoré zatiaľ nie sú uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) alebo v prílohách k nariadeniu (ES) č. 338/97, ale v krajinách pôvodu sú už chránené;

4.  zdôrazňuje zásadu súdržnosti politík v záujme rozvoja, aby tak spoločná obchodná politika mohla významným spôsobom prispieť k činnosti Únie v boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi ako nástroj na podporu úsilia, ktorý priamo súvisí s akčným plánom, a vytvorila celkovo priaznivé podmienky na zachovanie biodiverzity, najmä vytváraním alternatívnych zárobkových možností pre ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach v partnerských krajinách zasiahnutých pytliactvom;

5.  vyzýva Komisiu, aby v rámci nariadenia (ES) č. 338/97 zvážila návrhy na širšie obmedzenie obchodu so slonovinou a rohmi nosorožcov do EÚ vrátane prípadného úplného zákazu produktov zo slonoviny a rohov nosorožcov, ktoré by mali byť v súlade s pravidlami vnútorného trhu EÚ a WTO;

6.  žiada lepšie využívanie existujúcich zdrojov, moderných technológií a primeranej odbornej prípravy pre colné orgány v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia, najmä v rozvojových krajinách, pevnejšiu medzinárodnú spoluprácu, silnejšie verejno-súkromné partnerstvá a odstránenie existujúcich nedostatkov, aby bolo v boji proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi druhmi možné zaznamenať úspechy; v tejto súvislosti berie na vedomie úzke väzby medzi výnosným nelegálnym obchodom s divo žijúcimi druhmi, ktorý je zároveň značne rozšírený a organizovaný, a medzinárodným terorizmom a žiada dobrú koordináciu spolupráce medzi policajnými a colnými orgánmi na celosvetovej úrovni, pričom uznáva, že pokiaľ ide o zastavenie nelegálneho obchodu s voľne žijúcimi organizmami, akčný plán musí spoľahlivo obmedziť financovanie zločineckých a teroristických organizácii, a tým upevniť právny štát a prispieť k stabilným a bezpečným národom;

7.  žiada vyčlenenie zdrojov na úsilie pri budovaní potrebných kapacít v krajinách pôvodu, tranzitu a určenia, ako je odborná príprava, verejné kampane, vytvorenie a prevádzka záchranných centier pre voľne žijúce druhy a programy ekologického cestovného ruchu;

8.   konštatuje, že korupcia je jedným z hlavných predpokladov a jednou z hlavných príčin nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a produktmi z nich; víta záväzok zakotvený v stratégii Komisie s názvom Obchod pre všetkých (Trade for All), ktorý spočíva v začlenení ambicióznych protikorupčných opatrení zameraných na odstraňovanie priameho a nepriameho dosahu korupcie a obchodovania s voľne žijúcimi druhmi do všetkých budúcich obchodných dohôd; žiada preto Komisiu, aby venovala maximálnu pozornosť týmto aspektom správy a monitorovaniu presadzovania medzinárodných noriem týkajúcich sa nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

9.  konštatuje, že legálny obchod s voľne žijúcimi druhmi môže prispieť k príjmom v rozvojových krajinách, najmä vo vidieckych oblastiach; požaduje opatrenia na podporu legálneho a ekologicky udržateľného obchodu s voľne žijúcimi druhmi ako nástroj na podporu hospodárskeho rozvoja a biodiverzity;

10. víta začlenenie ustanovení zabezpečujúcich zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biologickej diverzity do kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom (FTA) a trvá na zahrnutí vykonateľných ustanovení o ochrane voľne žijúcich druhov do všetkých budúcich dohôd o voľnom obchode okrem iného aj do tých s USA, Japonskom, krajinami ASEAN v úlohe cieľových trhov; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť vymáhateľnosť záväzkov obsiahnutých v kapitolách o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a vyzýva Komisiu, aby zahrnula analýzu týchto ustanovení do svojich správ o vykonávaní a tiež aby kládla dôraz na predkladanie správ o uplatňovaní dohovoru CITES v rámci systému GSP +;

11.  vyzýva Komisiu, aby v rámci nástroja partnerstva zvážila financovanie iniciatív, ktoré sa v súlade s prioritou 1 akčného plánu zameriavajú na zníženie dopytu po nelegálnych produktoch z voľne žijúcich druhov na dôležitých trhoch; zdôrazňuje, že zapojenie občianskej spoločnosti do monitorovania štruktúr v rámci kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji v obchodných dohodách EÚ môže viesť v tejto súvislosti k významným prínosom;

12.  zdôrazňuje, že v kontexte strategického partnerstva EÚ – Čína je dôležité riešiť citlivú otázku narastajúceho dopytu po produktoch z voľne žijúcich druhov, ako je slonovina, tigrie kosti a rohy nosorožcov, čo predstavuje reálnu hrozbu pre ochranu dotknutých druhov a pre biodiverzitu vo všeobecnosti;

13.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť zapojenie súkromného sektora do boja proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, a to vzhľadom na úlohu a dosah platforiem elektronického obchodu, distribučných sietí, dopravných a doručovateľských spoločností, ale zdôrazňuje, že je potrebné vydať pre subjekty zo súkromného sektora vhodné usmernenia; víta novo vznikajúcu spoluprácu medzi odborníkmi na obchod s voľne žijúcimi druhmi a logistickými spoločnosťami, ktorá vychádza z nulovej tolerancie; domnieva sa, že Komisia by mala uvažovať o tom, ako najlepšie zabezpečiť, aby príslušné právne rámce mohli lepšie riešiť riziká súvisiace s elektronickým obchodom a komerčnou reklamou na internete a mimo neho;

14.  zdôrazňuje význam účinných a efektívnych systémov označovania a sledovateľnosti voľne žijúcich druhov ako záruku zákonnosti a udržateľnosti obchodu s nimi;

15.  vyzýva EÚ, aby v rozsahu pôsobnosti rámca WTO preskúmala, ako sa režimy globálneho obchodu a životného prostredia môžu navzájom lepšie podporovať, najmä v súvislosti s prebiehajúcim úsilím o posilnenie súdržnosti medzi WTO a mnohostrannými environmentálnymi dohodami, ako aj v súvislosti s dohodou o uľahčení obchodu, ktorá otvára nové možnosti pre spoluprácu medzi colnými orgánmi, úradníkmi v oblasti voľne žijúcich druhov a obchodu, a to najmä v rozvojových krajinách; domnieva sa, že treba preskúmať ďalšie možnosti spolupráce medzi WTO a dohovorom CITES, najmä z hľadiska poskytovania technickej pomoci a budovania kapacít v otázkach obchodu a životného prostredia pre úradníkov z rozvojových krajín;

16.  vyzýva Komisiu, aby spolu s partnermi v rámci dohovoru CITES a mimo neho usilovala o zabezpečenie vysledovateľnosti produktov z voľne žijúcich druhov, pretože mnohé trofeje pochádzajúce z odsúdeniahodných činností pytliactva nezostávajú na čiernom trhu a stávajú sa súčasťou legálnych obchodných tokov;

17.  naliehavo vyzýva EÚ, aby sa na nadchádzajúcej 17. konferencii zmluvných strán CITES vyslovila proti súčasnému návrhu na odstránenie jestvujúcich anotácií k slonovine z Namíbie a Zimbabwe, čo by umožnilo obchodovanie s nimi, a aby podporila návrh na zahrnutie všetkých afrických slonov do prílohy I.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

31

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


STANOVISKO Výboru pre rybárstvo (11.10.2016)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k akčnému plánu EÚ na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

(2016/2076(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ricardo Serrão Santos

NÁVRHY

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  uznáva dôležitosť akčného plánu, ale zdôrazňuje jeho nedostatky, pokiaľ ide o začlenenie morských druhov;

2.  upozorňuje na to, že jeden zo záväzkov prijatých Úniou podľa Dohovoru o biologickej diverzite je ochrana morskej biodiverzity vo všeobecnosti, vo vodách EÚ a na otvorenom mori; zdôrazňuje, že cieľ ochrany morskej biodiverzity by sa mal realizovať rôznymi spôsobmi, vrátane opatrení na boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, monitorovania všetkých foriem nezákonného obchodovania na moriach, posilnenia vonkajšieho rozmeru spoločnej rybárskej politiky a boja proti trestnej činnosti vo všeobecnosti;

3.  poznamenáva, že nariadenie EÚ o zabraňovaní nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu, odrádzaní od neho a jeho odstránení dosiahlo určitý účinok, ale trvá na tom, že jeho vykonávanie by malo byť dôraznejšie, s cieľom zabezpečiť, aby na európsky trh neboli umiestňované žiadne nezákonne ulovené ryby; navrhuje, aby členské štáty EÚ dôslednejšie a účinnejšie kontrolovali dokumentácie o úlovku (osvedčenia o úlovkoch) a zásielky (najmä z krajín, ktoré sa považujú za vysokorizikové), aby sa zabezpečilo, že ryby boli ulovené legálne;

4.  Pripomína, že druhy morských korytnačiek kareta obrovská (Chelonia mydas), kareta pravá (Eretmochelys imbricata) a kožatka veľká (Dermochelys coriacea) ohrozuje nezákonný obchod, a že okrem nezákonného rybolovu sú naďalej lovené v rámci priemyselného rybolovu ako vedľajší úlovok;

5.  pripomína Komisii, že nezákonné obchodovanie s vodnými druhmi postihuje aj hospodársky rozvoj pobrežných spoločenstiev a environmentálnu vhodnosť našich vôd;

6.  poznamenáva, že nariadenie EÚ o zabraňovaní nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, odrádzaní od neho a jeho odstránení môže byť účinné iba v dlhodobom horizonte, ak si informácie o dovoze morských produktov môže vymieňať 28 členských štátov v reálnom čase, čím sa umožnia krížové kontroly, overovania a napokon aj koordinovaný prístup pri odhaľovaní a blokovaní podozrivých zásielok; vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila elektronickú databázu informácií o dovážaných morských produktoch s cieľom zabrániť možnému zneužitiu;

7.  upozorňuje na hospodárske, sociálne a environmentálne náklady nezákonného obchodovania s morskými druhmi, ktoré vedie k strate morskej biodiverzity, ohrozuje ekosystémy a znižuje zdroje príjmov osôb, ktoré sa venujú udržateľnému rybolovu, a je hrozbou pre zdravie;

8.  pripomína výrazný pokles populácie jesetera v dôsledku ničenia biotopov a intenzívneho využívania s cieľom uspokojiť dopyt po kaviáre; zdôrazňuje, že obchod s kaviárom sa riadi Dohovorom o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a že využívanie určitých druhov je zakázané;

9.  pripomína Komisii, že aj mnohým vodným druhom hrozí vyhynutie, čo ovplyvní udržateľnosť mnohých ekosystémov;

10.  pripomína, že zber korálu, ktorý je nezákonný – ako v prípade korálu červeného (Corallium rubrum) v Stredozemnom mori a Atlantickom oceáne – alebo náhodný – ako v prípade lovu pomocou vlečných sietí na lov pri dne a lovných šnúr –, ohrozuje biotopy a ekosystémové služby, ktoré korály podporujú;

11.  víta, že otázkam spojeným s monitorovaním sa prikladá veľký význam, ale vyzýva Komisiu, aby bola presnejšia, pokiaľ ide o NNN rybolov, a najmä o Európsku agentúru pre kontrolu rybárstva (EFCA);

12.  podporuje posilnenie vykonávania existujúcich dohôd a presadzovanie nových právnych predpisov na vnútroštátnej úrovni, najmä v rozvojových krajinách, v záujme dodržiavania právnych predpisov CITES a právnych predpisov o NNN rybolove, a to pomocou pri vytváraní programov, stanovovaní predpisov, organizovaní seminárov a podporou úsilia v oblasti presadzovania práva;

13.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že nový akčný plán bude zahŕňať mechanizmus spolupráce medzi bojom proti NNN rybolovom a stratégiami vypracovanými na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi organizmami;

14.  naliehavo žiada Komisiu, aby vzala na vedomie NNN rybolov vykonávaný v Európe a jej bezprostrednom susedstve (napríklad lov mladých jedincov úhora, lov jesetera a zber koralu) a aby mu venovala náležitú pozornosť, a požaduje dôkladnejšie monitorovanie citlivých morských druhov a druhov chránených podľa dohovoru CITES;

15.  zdôrazňuje, že je nutné, aby generálne riaditeľstvá Komisie GR MARE a GR TRADE účinne spolupracovali pri zabezpečovaní toho, aby sa produkty NNN rybolovu nedovážali do Únie a aby dohody o obchode, o ktorých sa rokuje, nezahŕňali druhy NNN rybolovu;

16.  trvá na tom, že treba zabezpečiť, aby opatrenia v rámci akčného plánu na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi boli v súlade s právnymi predpismi EÚ o NNN rybolove;

17.  zdôrazňuje význam boja proti nezákonnému vývozu z Európy mladých jedincov úhora a európskeho jesetera používaného v nezákonnom obchode s kaviárom;

18.  navrhuje, aby sa posilnili opatrenia na kontrolu nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, najmä v súvislosti s nedovoleným obchodovaním s druhmi určenými pre akváriá a s online predajom (napr. nákupy majiteľov akvárií);

19.  zdôrazňuje význam kontrol, vzdelávacích kampaní a kampaní na zvyšovanie informovanosti verejnosti pri presadzovaní akčného plánu na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi v odvetví rybného hospodárstva;

20.  opäť zdôrazňuje, že je nutné, aby pokračoval vedecký výskum a technologický vývoj v oblasti rybárskeho výstroja, aby sa predchádzalo vedľajším úlovkom a aby sa zmiernil tlak na populácie organizmov, ktoré sú predmetom nezákonného obchodovania;

21.  navrhuje, aby sa povolenia na dovoz organizmov alebo ich častí, ktoré sú predmetom ochranných opatrení, preskúmali (podľa nariadenia 1185/2003 zmeneného nariadením 605/2013);

22.  povzbudzuje Komisiu, aby využila skúsenosti získané v boji proti NNN rybolovu s cieľom zlepšiť používané metódy boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi;

23.  zdôrazňuje, že je dôležité zachovať vysledovateľnosť produktov rybného hospodárstva a zabezpečiť, aby boli riadne označené; zdôrazňuje, že nezákonný a nenahlásený rybolov ohrozuje udržateľné využívanie živých vodných zdrojov a bráni úsiliu o dosiahnutie lepšej správy oceánov a ochranu morskej biodiverzity;

24.  konštatuje, že identifikačné techniky založené na DNA môžu významne prispievať k monitorovaniu, ale aj k cielených vyšetrovaniam na účely trestného stíhania; domnieva sa, že nástroje založené na DNA sú ideálne na identifikáciu pôvodu rýb a rybacích produktov, pretože DNA sa nachádza vo všetkých bunkách a možno ju získať dokonca aj z vyprážanej ryby;

25.  navrhuje, aby sa systém vydávania žltých a červených kariet tretím krajinám, ktoré nespolupracujú v boji proti NNN rybolovu, mohol použiť aj ako mechanizmus na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi;

26.  upozorňuje na to, že rybári, ktorí legálne lovia úhorov, jednohlasne požadujú, aby bolo vytvorené označenie EÚ s cieľom zaručiť vysledovateľnosť a zabezpečiť, aby bol trh s úhormi spravodlivý;

27.  zdôrazňuje význam zabezpečenia kvalitných údajov v odvetví rybného hospodárstva a kvalitného toku informácií medzi zodpovednými orgánmi presadzovania práva v členských štátoch;

28.  požaduje prísnejšie pravidlá a kontroly týkajúce sa rekreačného rybolovu, ktorý nie je riadne regulovaný na vnútroštátnej úrovni a môže mať za následok predaj produktov na čiernom trhu;

29.  zdôrazňuje dôležitosť vysledovateľnosti pri určovaní pôvodu a trasách nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi v EÚ, s cieľom lepšie bojovať proti tomuto javu;

30.  navrhuje, aby sa na báze sústavných konzultácií so zúčastnenými stranami zintenzívnilo monitorovanie a ochrana citlivých morských ekosystémov (CME), ekologicky alebo biologicky význačných morských oblastí a sústavy Natura 2000, s cieľom zabezpečiť ochranu druhov, ktoré sú pod tlakom nezákonného obchodovania;

31.  je presvedčený, že je nevyhnutné zintenzívniť kroky proti rozšírenému drancovaniu riek zločincami, ktorí pašujú veľké množstvá rýb na predaj na európskych trhoch bez ohľadu na ulovené druhy alebo na environmentálny vplyv škody na voľne žijúce živočíchy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali pri sprísnení hraničných kontrol, aby bolo možné zachytiť každý takýto vývoz rýb určený na predaj na čiernom trhu, ktorý predstavuje významnú hrozbu najmä pre zdravie spotrebiteľov;

32.  navrhuje podporu používania nástrojov, ktoré zaručia udržateľnosť využívania citlivých prírodných zdrojov;

33.  navrhuje, aby členské štáty investovali výnosy z pokút uvalených na nezákonné obchodovanie do oblasti ochrany a zachovania voľne žijúcich živočíchov a rastlín;

34.  zdôrazňuje, že nezákonný rybolov ničí morské ekosystémy a biodiverzitu, má priamy vplyv na ochudobnenie populácií rýb a oslabuje pobrežné a ostrovné regióny;

35.  poukazuje na to, že nezákonný rybolov podľa odhadov predstavuje 19 % objemu deklarovaných úlovkov rýb;

36.  podporuje alternatívne formy udržateľnej výroby, aby sa znížil tlak na voľne žijúce druhy (napr. akvakultúru);

37.  poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú môžu zohrávať pobrežné komunity, pokiaľ ide o príspevok k boju proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi, a podporuje ich úlohu pri ochrane voľne žijúcich živočíchov a činnostiach šetrných k životnému prostrediu;

38.  zastáva názor, že jedným z najúčinnejších nástrojov na riešenie nezákonného a neudržateľného obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi je presvedčiť spotrebiteľov, aby sa pri nakupovaní produktov z voľne žijúcich živočíchov rozhodovali informovane; nabáda na výrobu a nákup tovaru pochádzajúceho z certifikovaných udržateľných morských voľne žijúcich živočíchov;

39.  domnieva sa, že iniciatívy na zvyšovanie povedomia a ekologickej gramotnosti sú nevyhnutné pre ochranu morskej biodiverzity, a domnieva sa, že vzdelávacie systémy a médiá majú zohrávať kľúčovú úlohu;

40.  pripomína, že zvyšovanie povedomia medzi občanmi, pokiaľ ide o dôsledky nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi, a dôležitosť vysledovateľnosti produktov sú nevyhnutné na boj proti nezákonným činnostiam, pretože sa obmedzí ich trh;

41.  navrhuje zriadenie formy európskeho uznania pre tých, ktorí sa v mimoriadnej miere podieľajú na boji s nezákonným obchodovaním; domnieva sa, že toto opatrenie by mohlo mať formu ceny udeľovanej osobám, ktoré sa osobitne angažujú a niekedy riskujú svoje životy v boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi na pevnine, v horských oblastiach a v jazerách, riekach a moriach;

42.  považuje „účinný multilateralizmus“ za jeden zo základných kameňov vonkajšej činnosti Únie a poukazuje na to, že Komisia ho považuje za najviac participatívny, nediskriminačný a inkluzívny spôsob budovania medzinárodnej správy, a to najmä s ohľadom na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi; zdôrazňuje preto, že je nutné, aby Únia zohrávala aktívnejšiu úlohu v medzinárodných orgánoch;

43.  navrhuje, aby sankcie za nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi, najmä v oblastiach s citlivými morskými ekosystémami alebo oblastiach sústavy Natura 2000, boli dostatočne prísne, s cieľom odradiť potenciálnych páchateľov;

44.  navrhuje, aby sa v akčnom pláne označili finančné zdroje a stanovili kvantifikované ciele, ktoré umožnia overenie jeho vykonávania v dlhodobom horizonte.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

11.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

23

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Dariusz Rosati


STANOVISKO Výboru pre právne veci (28.9.2016)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k akčnému plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín

(2016/2076(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže ochrana biodiverzity zohráva kľúčovú úlohu v európskom environmentálnom práve a pri tvorbe politík; keďže ochrana ohrozených druhov zvierat a rastlín a boj proti nezákonnému obchodovaniu s týmito druhmi sú otázky medzinárodného a národného záujmu, ktoré si vyžadujú spoluprácu všetkých krajín vrátane členských štátov EÚ, najmä vzhľadom na rastúci medzinárodný a vnútroštátny obchod s týmito druhmi (nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi);

B.  keďže nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi prináša značný zisk zločineckým skupinám a v súčasnosti zostáva na poprednom mieste zoznamu nezákonného obchodovania celosvetovo; keďže Európska únia je v súčasnosti cieľovým trhom a tranzitným uzlom pre obchodovanie s inými regiónmi, ako aj regiónom, z ktorého pochádzajú určité druhy na nezákonné obchodovanie;

C.  keďže v rezolúcii Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu z apríla 2013, ktorú schválila Hospodárska a sociálna rada OSN 25. júla 2013, sa členské štáty vyzývajú, aby nezákonné obchodovanie s chránenými voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín zo strany organizovaných zločineckých skupín klasifikovali ako závažnú trestnú činnosť, čím by sa jej prisudzovala rovnaká váha ako obchodovaniu s ľuďmi a drogami;

D.  keďže všetky členské štáty podpísali Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a EÚ sa jeho zmluvnou stranou stala v roku 2015;

E.  keďže účasť EÚ ako právneho subjektu v tomto systéme ochrany druhov môže jedine potvrdiť prominentný a zodpovedný postoj EÚ k podpore udržateľnosti;

F.  keďže v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva sa zjednocujú definície trestných činov v oblasti voľne žijúcich druhov a členským štátom sa ukladá povinnosť ustanoviť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch účinné, primerané a odradzujúce trestné sankcie za závažné porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia vrátane chránených druhov voľne žijúcich rastlín a živočíchov;

G.  keďže EÚ je aj naďalej jedným z najväčších trhov pre nelegálne výrobky z voľne žijúcich druhov, ako aj miestom, kde sa uskutočňuje nezákonný obchod s inými regiónmi (hodnota nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi zvieratami sa odhaduje na približne 22 miliárd USD celosvetovo), a keďže akčný plán na európskej úrovni na riešenie problému nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi predstavuje dôležitý krok vpred; keďže tento plán EÚ teraz musia sprevádzať účinné doplnkové opatrenia, ako sú školenia zborov správy lesov a colných orgánov a zavádzanie účinných sankcií;

H.  keďže tento akčný plán EÚ dokazuje, že EÚ je pripravená splniť medzinárodné očakávania a záväzky a že zvyšuje úroveň svojich ambícií, pokiaľ ide o boji proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami a rastlinami;

I.  keďže zásada účinnosti verejných opatrení si vyžaduje, aby členské štáty koordinovali svoju činnosť, ak majú byť ohrozené druhy úspešne chránené pred nezákonným obchodovaním; keďže toto je možné dosiahnuť prostredníctvom spoločného záväzku EÚ a jej členských štátov v podobe akčného plánu, pričom sa efektívne využijú existujúce zdroje a agentúry, a zároveň sa dôkladné odborné posúdenie a monitorovanie zameria na možné nezákonné činností a vykonávanie spoločných medzinárodných záväzkov, ako aj uvedomovania si dôležitosti riešenia tohto problému na politickej úrovni;

J.  keďže zásada subsidiarity vyžaduje, aby si členské štáty mohli vybrať spôsob dosiahnutia cieľa ochrany ohrozených druhov živočíchov a rastlín; keďže úloha miestnych orgánov je v tomto smere obzvlášť účinná a nevyhnutná;

K.  keďže vzhľadom na špecificky cezhraničnú povahu trestných činov nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi by členské štáty a EÚ ako celok mali pracovať na plnení medzinárodných záväzkov, ktoré už prijali, ustanovení minimálnych pravidiel týkajúcich sa vymedzenia trestných činov a sankcií v súlade s článkom 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a uľahčení štruktúrovaného dialógu na posilnenie spolupráce za konzultácií všetkých príslušných orgánov a zúčastnených strán vrátane tretích krajín a krajín pôvodu;

1.  víta oznámenie Komisie s názvom Akčný plán EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ako aj skutočnosť, že za posledné desaťročie sa EÚ aktívne zapája do boja proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi prijímaním prísnych obchodných pravidiel s cieľom ukončiť tento druh obchodovania s voľne žijúcimi druhmi;

2.  víta závery Rady pre životné prostredie z 20. júna 2016 týkajúce sa Akčného plánu EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi;

3.  víta zároveň skutočnosť, že akčný plán predstavuje dôležitý príspevok k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja stanovených v rámci programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, na ktorom sa dohodli predstavitelia štátov na samite OSN, ktorý sa konal v septembri 2015;

4.  domnieva sa, že EÚ a jej členské štáty musia zintenzívniť spoločné úsilie zamerané na boj proti trestným činom proti životnému prostrediu a najmä nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, vzhľadom na to, že EÚ je zmluvnou stranou dohovoru CITES, ktorý chráni vyše 35 000 druhov zvierat a rastlín, a vytvoriť pevnú spoluprácu s tretími krajinami a krajinami pôvodu; upozorňuje preto na naliehavú potrebu posilniť a zabezpečiť lepšiu koordináciu opatrení na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a proti jeho hlavným príčinám, ktorá bude zahŕňať nielen krajiny pôvodu, ale aj tranzitné a obchodujúce krajiny;

5.  naliehavo vyzýva EÚ, aby sa so zainteresovanými stranami a občianskou spoločnosťou zúčastnila informačných kampaní, a to nielen vo vidieckych oblastiach, ale aj na globálnej úrovni, s cieľom obmedziť trh s nezákonnými výrobkami z voľne žijúcich druhov;

6.  vyzýva Komisiu a orgány členských štátov, aby zintenzívnili svoju spoluprácu v boji proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, najmä medzi orgánmi presadzovania práva na vnútroštátnej, európskej i medzinárodnej úrovni vrátane polície, colných, justičných orgánov, zborov správy lesov a obchodných inšpekcií, s cieľom prijať primerané opatrenia; naliehavo vyzýva členské štáty, aby poskytovali právnu pomoc vnútroštátnemu súdnictvu a usmernenia na boj proti trestnej činnosti v oblasti voľne žijúcich druhov; v tejto súvislosti požaduje vytvorenie spoločných priorít presadzovania s Europolom a Eurojustom poskytovaním podpory v cezhraničných prípadoch;

7.  domnieva sa, že všetky členské štáty by mali plniť medzinárodné záväzky, ku ktorým sa zaviazali, aby sa ich zákony o organizovanej trestnej činnosti vzťahovali na obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi a aby sa za takéto obchodovanie mohli ukladať primerané tresty; zároveň zdôrazňuje, že medzinárodná spolupráca v oblasti presadzovania práva sa musí zlepšiť prostredníctvom účasti na medzinárodných operáciách presadzovania práva, technickej pomoci a cielenej finančnej podpory;

8.  nabáda členské štáty, aby v súlade s rezolúciou Komisie OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu z apríla 2013 zabezpečili, že nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi zahŕňajúce organizované zločinecké skupiny sa definuje ako závažný trestný čin podľa Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu;

9.  súhlasí s Komisiou, že aktivity v oblasti vzdelávania sú neodmysliteľnou súčasťou boja proti organizovanému zločinu vrátane obchodovania s voľne žijúcimi druhmi; vyzýva preto Komisiu, aby zvážila vhodné projekty odbornej prípravy zamerané najmä na uvedené orgány presadzovania; odporúča, aby sa zaviedol systém monitorovania s cieľom určiť zlepšenia a najlepšie postupy zamerané na zastavenie nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, a považuje za zásadne dôležité, aby sa podporovalo zvyšovanie povedomia, a to najmä prostredníctvom informačných kampaní, a zintenzívnil dialóg a technická spolupráca s príslušnými orgánmi a miestnymi komunitami, so zameraním na dôsledky obchodovania s výrobkami z voľne žijúcich živočíchov a rastlín;

10.  domnieva sa, že boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi je možné zlepšiť prostredníctvom právne nezáväzných nástrojov, tzv. „soft law“; konštatuje však, že na zabezpečenie právnej istoty a vytvorenie záväzných pravidiel môžu byť potrebné legislatívne opatrenia; zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ, ktorými sa ustanovujú povinnosti prevádzkovateľov uvádzajúcich nelegálne výrobky na trh a ktorými sa účinne bojuje proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, už existujú v osobitnom sektore drevárstva;

11.  vyzýva Komisiu, aby prijala kroky na vytvorenie a vykonávanie spoločných minimálnych pravidiel vymedzujúcich trestné činy a sankcie v oblasti nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi druhmi v súlade s článkom 83 ods. 1 ZFEÚ; naliehavo vyzýva členské štáty, aby v plnej miere vykonávali ustanovenia smernice 2008/99/ES o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva a aby stanovili zodpovedajúce úrovne sankcií za trestné činy páchané na voľne žijúcich druhoch; zdôrazňuje potrebu náležitého monitorovania vykonávania Akčného plánu EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi a pravidelného informovania Parlamentu a Rady o pokroku dosiahnutom do 31. júla 2018, a jeho celkového hodnotenia do roku 2020;

12.  v tejto súvislosti víta záväzok Komisie v súlade s európskym programom v oblasti bezpečnosti začať preskúmanie s cieľom posúdiť vhodnosť a účinnosť politiky EÚ a legislatívneho rámca boja proti trestným činom proti životnému prostrediu, najmä proti organizovanej trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich druhoch; víta zároveň záväzok Komisie podať Parlamentu a Rade správu o priebežnom pokroku dosiahnutom pri vykonávaní akčného plánu do 31. júla 2018 a uskutočniť celkové hodnotenie do roku 2020.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

20

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

60

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia