Förfarande : 2016/2076(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0303/2016

Ingivna texter :

A8-0303/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0454

BETÄNKANDE     
PDF 409kWORD 83k
18.10.2016
PE 582.074v02-00 A8-0303/2016

om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

(2016/2076(INI))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Catherine Bearder

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 YTTRANDE från fiskeriutskottet
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

(2016/2076(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelade om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (COM(2016)0087),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2014 om naturvårdsbrott(1),

–  med beaktande av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), som verkställs i EU genom dels rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, dels kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97,

–  med beaktande av rådet beslut (EU) 2015/451 av den 6 mars 2015 om Europeiska unionens anslutning till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites)(2),

–  med beaktande av FN:s konvention mot korruption,

–  med beaktande av FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet från 2000,

–  med beaktande av konventionen om biologisk mångfald och konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen),

–  med beaktande av 2016 års rapport World Wildlife Crime Report från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 69/314 av den 30 juli 2015 om åtgärder mot olaglig handel med vilda djur och växter,

–  med beaktande av resolution 2/14 från FN:s miljöprograms (Unep) styrelse om olaglig handel med vilda djur och växter och produkter från vilda djur och växter,

–  med beaktande av FN:s mål för hållbar utveckling 2015–2030,

–  med beaktande av ICCWC (International Consortium on Combating Wildlife Crime), i vilket ingår Cites, Interpol, UNODC, Världsbanken och Världstullorganisationen,

–  med beaktande av den deklaration som 2014 undertecknades vid Londonkonferensen om olaglig handel med vilda djur och växter,

–  med beaktande av Buckingham Palace-deklarationen från 2016 om förebyggande av olaglig handel med vilda djur och växter inom transportsektorn,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden(3), och kommissionens genomföranderapport om denna från 2016,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september 2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU)(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 605/2013 av den 12 juni 2013 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg(5), och kommissionens förordning nr 206/2009 av den 5 mars 2009(6) som tillåter import av 20 kg fiskprodukter för egen konsumtion,

–  med beaktande av betydelsen av Europeiska fiskerikontrollbyrån som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 768/2005 när det gäller bekämpning av olaglig fångst och försäljning av vattenlevande arter,

–  med beaktande av direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser(7),

–  med beaktande av rådets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker(8),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar(9),

–  med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter(10),

–  med beaktande av utredningsavdelningens undersökning om naturvårdsbrott för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet från mars 2016,

–  med beaktande av Natura 2000-nätverket, som inbegriper viktiga häcknings- och viloplatser för sällsynta och hotade arter, och några sällsynta typer av naturliga livsmiljöer som skyddas i sig,

–  med beaktande av rapporten för forskningsprojektet kring EU:s insatser för att bekämpa miljöbrott (EFFACE) 2014,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 12 februari 2016 om kampen mot finansiering av terrorism,

–  med beaktande av rapporten av den 4 mars 2013 från generalsekreteraren för FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt Illicit trafficking in protected species of wild flora and fauna and illicit access to genetic resources,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter,

–  med beaktande av FN:s miljöprograms (Unep) och Interpols bedömning av snabbinsatser The Rise of Environmental Crime från 2016,

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, fiskeriutskottet och utskottet för rättsliga frågor (A8-0303/2016), och av följande skäl:

A.  Den olagliga handeln med vilda djur och växter är en organiserad internationell brottslighet som beräknas omsätta cirka 20 miljarder euro per år och som under de senaste åren har ökat i hela världen och blivit en av de största och mest lönsamma formerna av organiserad gränsöverskridande brottslighet. Den olagliga handeln med vilda djur och växter finansierar och är nära kopplad till andra former av grov och organiserad brottslighet.

B.  Förlusten av global biologisk mångfald är allvarlig eftersom den innebär en sjätte våg av massutdöende av arter.

C.  Den globala biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna hotas på grund av förändrad markanvändning, ohållbar användning av naturresurser, föroreningar och klimatförändringar. Framför allt är många utrotningshotade arter mer drabbade än tidigare på grund av den snabba urbaniseringen, förlusten av livsmiljöer och den olagliga handeln med vilda djur och växter.

D.  Den olagliga handeln med vilda djur och växter har en mycket negativ inverkan på den biologiska mångfalden, de befintliga ekosystemen, naturarvet i ursprungsländerna, naturresurserna och arternas bevarande.

E.  Olaglig handel med vilda djur och växter är ett allvarligt och allt större hot mot global säkerhet, politisk stabilitet, ekonomisk utveckling, lokala försörjningsmöjligheter och rättsstatsprincipen, och kräver därför en strategisk, samordnad EU-strategi där alla berörda aktörer deltar.

F.  Ett stopp för olaglig handel med utrotningshotade djur- och växtarter och med produkter framställda av dem är avgörande för att FN:s mål för hållbar utveckling ska kunna uppnås.

G.  Cites är en viktig internationell konvention som omfattar 35 000 djur- och växtarter. Den trädde i kraft 1975 och undertecknades av 183 parter (inklusive samtliga EU-medlemsstater, och i juli 2016 även av EU).

H.  Handels- och utvecklingspolitik bör bland annat bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter, djur- och miljöskydd.

I.  EU Trade in Wildlife Information Exchange (EU-TWIX) har sedan 2005 övervakat den olagliga handeln med vilda djur och växter genom att skapa en databas över beslag samt kommunikationskanaler mellan tjänstemän i de europeiska länderna.

J.  Bristen på medvetenhet och politisk vilja står i vägen för en effektiv kamp mot olaglig handel med vilda djur och växter.

K.  EU:s säkerhetsagenda för 2015–2020 identifierar naturvårdsbrott som en form av organiserad brottslighet som måste hanteras på EU-nivå genom att man överväger ytterligare straffrättsliga påföljder över hela EU med hjälp av en översyn av den befintliga lagstiftningen om miljöbrott.

L.  Operation COBRA III genomfördes i maj 2015 och var den största samordnade internationella brottsbekämpningsoperationen någonsin som riktades mot den olagliga handeln med utrotningshotade arter. Den resulterade i 139 gripanden och fler än 247 beslagtaganden, bl.a. elfenben, medicinska växter, noshörningshorn, myrkottar, Dalbergia-arter, sköldpaddor och många andra exemplar av djur och växter.

M.  Efterfrågan på olagliga djur- och växtprodukter på destinationsmarknaderna främjar korruption i leveranskedjan för olaglig handel med vilda djur och växter.

N.  EU är en betydelsefull destinationsmarknad och transitväg för illegal handel med vilda djur och växter, men också en källa till olaglig handel med vissa europeiska utrotningshotade djur- och växtarter.

O.  Resolutionen från FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt från april 2013, som FN:s ekonomiska och sociala råd den 25 juli 2013 ställde sig bakom, uppmanar sina medlemsstater att betrakta olaglig handel med skyddade arter av vilda djur och växter som ett allvarligt brott då organiserade kriminella grupper är inblandade, och att därmed jämställa den med människohandel och narkotikahandel.

Allmänna kommentarer

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan mot den olagliga handeln med vilda djur och växter, i vilken man understryker behovet av samordnade åtgärder för att ta itu med orsakerna bakom den olagliga handeln med vilda djur och växter i syfte att på ett effektivt sätt genomföra och kontrollera efterlevnaden av befintliga regler, och stärka det globala samarbetet mellan ursprungs-, transit- och destinationsländer.

2.  Europaparlamentet vill att kommissionen, medlemsstaterna, Europeiska utrikestjänsten och EU-byråerna Europol och Eurojust ska erkänna att naturvårdsbrott är ett allvarligt och allt större hot och att det är politiskt brådskande att ta itu med detta. Parlamentet betonar behovet av övergripande och samordnade strategier för politikområden såsom handel, utveckling, utrikesfrågor, transport och turism samt rättsliga och inrikesfrågor.

3.  Europarlamentet betonar att det är nödvändigt att fastställa och anslå tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser för att handlingsplanen ska kunna genomföras. Parlamentet understryker att tillräckliga ekonomiska medel från EU-budgeten och nationella budgetar krävs för att åstadkomma ett effektivt genomförande av planen.

4.  Europaparlamentet erkänner vikten av denna handlingsplan, men betonar dess brister på området för vattenlevande arter.

5.  Europaparlamentet insisterar på vikten av ett fullständigt genomförande i god tid av samtliga delar av handlingsplanen på grund av det akuta behovet att stoppa olaglig och ohållbar praxis och förhindra ytterligare artdöd. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet och rådet årliga skriftliga uppdateringar om genomförandet och att inrätta en löpande noggrann övervaknings- och utvärderingsmekanism för att mäta framstegen, inklusive de insatser som gjorts i medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att på ett bättre sätt öka skyddet av livsmiljöer för målarter och betonar att ökat skydd bör säkerställas för områden som betecknas som känsliga marina ekosystem, ekologiskt eller biologiskt betydelsefulla marina områden och områden som hör till Natura 2000-nätverket.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett särskilt samordningsorgan mot olaglig handel med vilda djur och växter baserat på den struktur som används i kampen mot människohandel, i syfte att säkerställa en gemensam insats från kommissionens olika tjänster och medlemsstaterna.

8.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att många vattenlevande arter också är utrotningshotade, vilket kommer att påverka hållbarheten i många ekosystem.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja vetenskapliga studier om tekniska tillämpningar av fiskeredskap i syfte att undvika bifångster med tanke på att många arter, inbegripet sköldpaddor, hotas av såväl bifångster som olaglig handel med vilda djur och växter.

Att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter och angripa själva grundorsakerna

10.  Europaparlamentet efterlyser en riktad och samordnad serie informationskampanjer från EU, tredjeländer, berörda parter och civilsamhället i syfte att minska den efterfrågan som rör olaglig handel med produkter från vilda djur och växter genom konkreta och varaktiga individuella och kollektiva beteendeförändringar. Parlamentet är medvetet om den roll som civilsamhällets organisationer kan spela när det gäller att stödja handlingsplanen.

11.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja initiativ som främjar utvecklingen av alternativa försörjningsmöjligheter för naturnära samhällen på landsbygden, och som ökar de lokala fördelarna av skyddsåtgärder, minskar konflikter mellan människan och djurlivet och främjar vilda djur och växter som en värdefull gemensam inkomst. Parlamentet anser att när sådana initiativ tas i samråd med lokalsamhällen kommer stödet för bevarande att öka och bidra till återställande, bevarande och hållbar förvaltning av bestånden av vilda djur och växter och deras livsmiljöer.

12.  Europaparlamentet betonar att skydd av vilda djur och växter måste vara en viktig aspekt i EU:s globala strategier för fattigdomsminskning, och vill att de åtgärder som gör det möjligt för lokalsamhällen att direkt dra nytta av sitt engagemang i skyddet av vilda djur och växter, ska ingå i de olika samarbetsavtalen som förhandlas med tredjeländer.

13.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att olaglig handel med vattenlevande arter även påverkar den ekonomiska utvecklingen i kustsamhällen och miljöanpassningen av våra vatten.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU att omgående ta itu med korruption och brister i åtgärderna inom ramen för den internationella styrningen längs hela kedjan av olaglig handel med vilda djur och växter. Parlamentet vill att EU och dess medlemsstater ska samarbeta med partnerländerna genom FN:s konvention mot korruption och andra forum för att ta itu med problemet på ursprungs-, transit- och destinationsmarknaderna. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att fullt ut följa och effektivt tillämpa bestämmelserna i FN:s konvention mot korruption. Parlamentet välkomnar det internationella åtagandet om korruptionsbekämpning enligt artikel 10 i FN:s generalförsamlings resolution 69/314 från juli 2015.

15.  Europaparlamentet är medvetet om att myndigheter i ursprungs-, transit- och destinationsländerna måste få stöd, vägledning och utbildning i fråga om utrednings-, verkställighets- och rättsförfaranden på lokal, regional och nationell nivå. Parlamentet understryker att dessa insatser måste samordnas på ett effektivt sätt mellan alla organ som är involverade i arbetet. Parlamentet begär att EU ska stödja utbyte av bästa praxis och se till att specialiserad utrustning och expertkunskap tillhandahålls vid behov.

16.  Europaparlamentet noterar rådets slutsatser om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter av den 20 juni 2016 och medger att naturvårdsbrott är ett allvarligt och allt större hot mot den biologiska mångfalden och miljön, men också mot den globala säkerheten, rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och en hållbar utveckling. Parlamentet beklagar djupt medlemsstaternas brist på tydligt engagemang. Parlamentet betonar medlemsstaternas avgörande roll för ett fullständigt och enhetligt genomförande av handlingsplanen på nationell nivå och för ett uppnående av de målsättningar som fastställts i denna.

17.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen regeringarna i ursprungsländerna att (i) stärka rättsstatsprincipen och vidta effektiva avskräckande åtgärder genom att stärka brottsutredning, åtal och domar, (ii) anta kraftfullare lagar som behandlar olaglig handel med vilda djur och växter som ett allvarligt brott som förtjänar att få samma uppmärksamhet och tas på samma allvar som andra former av gränsöverskridande organiserad brottslighet, (iii) tilldela mer resurser för att bekämpa naturvårdsbrott, särskilt för att stärka brottsbekämpning på detta område, handelskontroller, övervakning samt upptäckt och beslagtagande i tullen, och (iv) åta sig att driva en nolltoleranspolitik mot korruption.

Att effektivisera genomförandet och kontrollen

18.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta handlingsplaner för olaglig handel med vilda djur och växter med detaljerade genomförandestrategier och påföljder, och att offentliggöra och utbyta uppgifter om beslagtaganden och gripanden med koppling till naturvårdsbrott för att se till att medlemsstaterna har ett konsekvent och harmoniserat arbetssätt. Parlamentet stöder inrättandet av en mekanism som förser kommissionen med uppdaterade regelbundna data och uppgifter om beslagtaganden och gripanden i medlemsstaterna, och att främja utbyte av bästa praxis.

19.  Europaparlamentet vidhåller vikten av att EU:s förordningar om handeln med vilda djur och växter genomförs och efterlevs fullt ut.

20.  Europaparlamentet föreslår att olaglig handel med vilda djur och växter, särskilt i områden med känsliga marina ekosystem och sådana som ingår i Natura 2000-nätverket, bör föranleda stränga påföljder som har en avskräckande inverkan på potentiella förövare.

21.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att se till att brottsbekämpande myndigheter, åklagarmyndigheter och nationella domstolsväsenden har de ekonomiska och personella resurser samt den lämpliga expertis som krävs för att bekämpa naturvårdsbrott. Parlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina insatser för att skapa och öka medvetenheten hos alla relevanta organ och institutioner.

22.  Europaparlamentet välkomnar de insatser som gjorts av Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning (IMPEL), det europeiska nätverket för miljöåklagare (ENPE), EU:s miljödomarförening (EUFJE) samt nätverket för poliser som fokuserar på bekämpande av miljöbrott (EnviCrimeNet).

23.  Europaparlamentet noterar inkluderandet av olaglig handel med vilda djur och växter i EU:s säkerhetsagenda 2015–2020 som erkänner att olaglig handel med vilda djur och växter är ett hot mot biologisk mångfald i ursprungsregionerna såväl som mot en hållbar utveckling och regional stabilitet.

24.  Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna ska investera intäkterna från böter för olaglig handel i skydd och bevarande av vilda växter och djur.

25.  Europaparlamentet efterlyser en större förändring i informationsinsamlingen, lagstiftningen och brottsbekämpningen samt i kampen mot korruption, med avseende på olaglig handel med vilda djur och växter i medlemsstaterna och i andra destinations- och transitländer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att titta noggrant på dessa förvaltnings- och övervakningsaspekter i verkställandet av internationella bestämmelser med anknytning till olaglig handel med vilda djur och växter.

26.  Europaparlamentet betonar att det, för att undvika en ”migration” av kriminella nätverk på området för vilda djur och växter, är särskilt viktigt att harmonisera strategier och rättsliga ramar för naturvårdsbrott.

27.  Europaparlamentet understryker behovet av ett bättre samarbete mellan olika organ och av ett fungerande och snabbt utbyte av data mellan genomförandeorgan och brottsbekämpande myndigheter på nationell nivå och EU-nivå. Parlamentet efterlyser strategiska nätverk för kontroll av efterlevnad på såväl EU-nivå som nationell nivå i syfte att underlätta och förenkla ett sådant samarbete. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att inrätta enheter för naturvårdsbrott i syfte att underlätta genomförandet i de olika organen.

28.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att regelbundet förse Europol med relevanta uppgifter och data. Parlamentet uppmanar med kraft Europol att beakta naturvårdsbrott i sin nästa hotbildsbedömning om den grova organiserade brottsligheten (Socta) i EU. Parlamentet efterlyser inrättandet av en specialiserad enhet inom Europol med inriktning på naturvårdsbrott som har transnationella befogenheter och ansvarsområden och tillräckliga ekonomiska och personella resurser, och som skulle innebära centraliserade upplysningar och analyser samt samordnade tillsynsstrategier och utredningar.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja systemet EU-TWIX som är ett beprövat och välfungerande verktyg som medlemsstaterna kan använda för att dela uppgifter och data och för att säkerställa ett långsiktigt finansiellt engagemang för det. Parlamentet anser att organisationer i civilsamhället kan spela en viktig roll i övervakningen av efterlevnad och rapporteringen av naturvårdsbrott. Parlamentet vill se mer samarbete från EU:s och medlemsstaternas sida när det gäller att stödja sådana insatser från icke-statliga organisationer.

30.  Europaparlamentet noterar kopplingen mellan naturvårdsbrott och andra former av organiserad brottslighet, inklusive penningtvätt och finansiering av miliser eller terroristgrupper, och anser att bekämpandet av olagliga finansiella flöden måste prioriteras. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att utnyttja alla relevanta instrument, inklusive samarbete med finanssektorn, och att övervaka och studera effekterna av nya finansiella produkter och metoder som ingår i denna verksamhet.

31.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fullt ut tillämpa bestämmelserna i direktiv 2008/99/EG om skydd av miljön genom straffrättsliga bestämmelser, och att fastställa lämpliga straffsatser för naturvårdsbrott. Parlamentet är oroat över att vissa medlemsstater ännu inte har genomfört direktivet fullt ut och uppmanar kommissionen att utvärdera genomförandet i varje medlemsstat, särskilt vad gäller påföljder, och att erbjuda vägledning. Parlamentet uppmanar kommissionen att se över direktiv 2008/99/EG, i synnerhet med hänsyn till dess effektivitet när det gäller att bekämpa naturvårdsbrott, inom den tidsram som fastslås i EU:s säkerhetsagenda, och att lägga fram ett förslag om en lämplig översyn. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att fastställa och genomföra gemensamma minimiregler om definitionen av brott och påföljder i samband med olaglig handel med vilda djur och växter, enligt artikel 83.1 i EUF-fördraget om särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag.

32.  Europaparlamentet anser att tulldimensionen i handlingsplanen bör betonas ytterligare, både när det gäller samarbetet med partnerländer och ett bättre och mer verkningsfullt genomförande inom unionen. Parlamentet ser därför fram emot kommissionens översyn 2016 av genomförandet och efterlevnaden av EU:s befintliga regelverk och begär att denna översyn innehåller en bedömning av tullförfaranden.

33.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att effektivt tillämpa och följa FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, som en grund för internationella åtgärder och ömsesidigt rättsligt bistånd samt som ett avgörande steg mot en gemensam samordnad strategi för att bekämpa naturvårdsbrott. Parlamentet beklagar i detta sammanhang djupt att elva medlemsstater ännu inte har genomfört FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet. Parlamentet uppmanar berörda medlemsstater att genomföra konventionen snarast möjligt.

34.  Europaparlamentet anser att åtgärder mot naturvårdsbrott kräver konsekventa, effektiva och avskräckande straffrättsliga påföljder. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att i enlighet med artikel 2.b i FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet definiera olaglig handel med vilda djur och växter som ett allvarligt brott.

35.  Europaparlamentet är medvetet om behovet av vägledning för medlemsstaters domstolar och åklagare i samband med åtal och domar och behovet av utbildning för tullmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter vid införselplatser till EU. Parlamentet anser att FN:s miljöprograms Global Judges Programme och partnerskapsinitiativet om gröna tullar (Green Customs Initiative) är modeller att ta efter.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, de relevanta EU-organen och medlemsstaterna att erkänna vidden av den olagliga handel med vilda djur och växter som sker online och att bygga kapacitet inom enheter för miljöbrott och tullenheter, skapa samordning med enheter för it-brottslighet och kontakter med civilsamhällets organisationer för att se till att det finns kanaler för bistånd från gränsöverskridande enheter specialiserade på it-brottslighet.

37.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att föra en dialog med operatörerna för sociala medieplattformar, sökmotorer och e-handelsplattformar om problemet med olaglig internet-handel med vilda djur och växter. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka kontrollåtgärderna och utveckla strategier för att hantera potentiell olaglig verksamhet på internet. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att utarbeta riktlinjer om hur man på EU-nivå ska ta itu med naturvårdsbrott som sker online.

38.  Europaparlamentet uppmanar de brottsbekämpande myndigheterna i EU och medlemsstaterna att identifiera och övervaka mönstren för andra former av allvarlig och organiserad brottslighet, till exempel människohandel, för att stödja förebyggande verksamhet och utredningar om oegentligheter i leveranskedjan då man bekämpar olaglig handel med vilda djur och växter, såsom misstänkta transporter och finansiella transaktioner.

39.  Europaparlamentet välkomnar att EU för första gången deltagit i COP17 som en part i Cites och välkomnar att EU och medlemsstaterna visar ett starkt engagemang för Cites och tillhandahåller ett viktigt finansiellt stöd till denna.

40.  Europaparlamentet välkomnar Uneps process för expertgranskning som syftar till att skapa en allmänt erkänd definition av miljöbrott. Parlamentet noterar i det avseendet att de rättsliga gränserna mellan olika typer av miljöbrott ibland är otydliga, vilket kan minska möjligheterna till effektiva åtal och påföljder.

Att stärka det globala partnerskapet

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att intensifiera dialogen och samarbetet med ursprungs-, transit- och destinationsländer i leveranskedjan för olaglig handel med vilda djur och växter och att ge dem tekniskt och ekonomiskt bistånd och diplomatiskt stöd. Parlamentet anser att EU måste agera på internationell nivå för att stödja tredjeländerna i kampen mot den olagliga handeln med vilda djur och växter och för att bidra till en vidareutveckling av nödvändiga regelverk genom bilaterala och multilaterala avtal.

42.  Europaparlamentet understryker att utbredd korruption, svaga institutioner, sönderfallande stater, dålig förvaltning och svaga påföljder för naturvårdsbrott är stora utmaningar som behöver bemötas om den gränsöverskridande olagliga handeln med vilda djur och växter ska kunna bekämpas på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att stödja utvecklingsländerna i deras ansträngningar för att minska incitamenten till tjuvjakt genom att förbättra de ekonomiska möjligheterna och främja goda styrelseformer och rättsstatsprincipen.

43.  Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och alla berörda stater att mer systematiskt utreda kopplingar mellan den olagliga handeln med vilda djur och växter och regionala konflikter samt terrorism.

44.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta en förvaltningsfond, eller en liknande facilitet, i enlighet med artikel 187 i den omarbetade budgetförordningen för unionens allmänna budget, i syfte att säkra skyddade områden och bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter samt tjuvskytte, som en del av handlingsplanen mot olaglig handel med vilda djur och växter.

45.  Europaparlamentet uppmanar EU att uppgradera det finansiella och tekniska stöd som tillhandahålls genom finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden (EUF), och som syftar till att hjälpa utvecklingsländer att genomföra nationella naturvårdsbestämmelser i linje med Cites-konventionens rekommendationer, särskilt dem som saknar tillräckliga resurser för att verkställa lagstiftning och åtala smugglare.

46.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga finansiering från partnerskapsinstrumentet till initiativ för att minska efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter på nyckelmarknader i linje med prioritering 1 i handlingsplanen. Parlamentet understryker att det kan vara värdefullt att involvera det civila samhället i övervakningsstrukturerna i kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal.

47.  Europaparlamentet understryker vikten av att inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina ta upp den känsliga frågan om den ökande efterfrågan på produkter från vilda djur och växter, till exempel elfenben, noshörningshorn och tigerben, som utgör ett verkligt hot mot bevarandet av berörda arter och den biologiska mångfalden i allmänhet.

48.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera obligatoriska och verkställbara kapitel om hållbar utveckling i alla EU:s handelsavtal och handelsförhandlingar, med särskild hänvisning till att få slut på den olagliga handeln med vilda djur och växter inom alla ekonomiska sektorer, och uppmanar kommissionen att inkludera analyser av dessa bestämmelser i sina genomföranderapporter. Parlamentet uppmanar enträget kommissionen att betona genomförandet av Cites och åtgärder mot naturvårdsbrott i handelssystemet GSP+.

49.  Europaparlamentet konstaterar att korruption är en av de viktigaste faktorer som möjliggör och bidrar till den olagliga handeln med vilda djur och växter och produkter av dessa. Parlamentet välkomnar åtagandet i kommissionens strategi Handel för alla att inkludera omfattande bestämmelser mot korruption för att hantera de direkta och indirekta effekterna av både korruption och olaglig handel med vilda djur och växter i alla framtida handelsavtal. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att verkligen fokusera på de olika aspekterna av förvaltning och kontroll av efterlevnaden av internationella bestämmelser när det gäller den olagliga handeln med vilda djur och växter.

50.  Europaparlamentet uppmanar EU att inom tillämpningsområdet för WTO:s ram undersöka hur den globala handeln och olika miljösystem bättre kan stödja varandra, särskilt i samband med det pågående arbetet att stärka samstämmigheten mellan WTO och de multilaterala miljöavtalen, samt mot bakgrund av avtalet om förenklade handelsprocedurer, som öppnar nya vägar för samarbete mellan tjänstemän med ansvar för tull och vilda djur och växter, respektive handel, särskilt i utvecklingsländer. Parlamentet anser att ytterligare möjligheter till samarbete mellan WTO och Cites bör undersökas, i synnerhet när det gäller att erbjuda tjänstemän från utvecklingsländerna tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad i handels- och miljöfrågor.

51.  Europaparlamentet betonar hur viktigt det internationella samarbetet mellan samtliga aktörer i brottsbekämpningskedjan är. Parlamentet begär att EU och medlemsstaterna ska fortsätta stödja International Consortium on Combating Wildlife Crime (ICCWC). Parlamentet välkomnar ett stärkt stöd, bl.a. genom att tillhandahålla finansiella resurser och expertkunskaper i syfte att underlätta kapacitetsbyggande, främja utbyte av information och underrättelser samt stödja genomförande och efterlevnad. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera effektiviteten av EU:s finansiering till tredjeländer till stöd för kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter och för att underlätta en enhetlig och trovärdig bedömning av utvecklingsstöd.

52.  Europaparlamentet välkomnar internationella brottsbekämpningsinsatser, såsom operation COBRA III, som resulterar i viktiga beslag av olagliga produkter från vilda djur och växter, gripanden av smugglare, och som bättre synliggör den olagliga handeln med vilda djur och växter som ett allvarligt organiserat brott för allmänheten.

53.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka Cites budget så att organisationen kan utvidga sin övervakningsverksamhet och beteckning av arter. Parlamentet beklagar i detta sammanhang att sex medlemsstater fortfarande har utestående betalningar till Cites från åren 1992 till 2015.

54.  Europaparlamentet välkomnar också att handlingsplanen på ett betydande sätt bidrar till att uppnå de mål för hållbar utveckling som fastställdes i 2030-agendan för hållbar utveckling, som stats- och regeringscheferna enades om vid FN:s toppmöte i september 2015.

EU som destinationsmarknad, ursprungs- och transiteringspunkt

55.  Europaparlamentet konstaterar att Cites, EU:s timmerförordning och EU:s IUU-regelverk är viktiga verktyg för att reglera den internationella handeln med vilda djur och växter. Parlamentet känner dock oro inför bristen på korrekt genomförande och verkställande och uppmanar medlemsstaterna att intensifiera sina gemensamma och samordnade insatser för att säkerställa ett effektivt genomförande. Parlamentet oroas dessutom av luckor i den befintliga lagstiftningen när det gäller arter och aktörer. Därför begär parlamentet att EU ska se över den befintliga lagstiftningsramen i syfte att komplettera den med ett förbud mot att tillgängliggöra och släppa ut på marknaden, transportera, förvärva och inneha vilda djur och växter som på olaglig väg har samlats in eller köpts i tredjeländer. Parlamentet anser att sådan lagstiftning skulle kunna harmonisera de befintliga EU-ramarna och att dess transnationella inverkan skulle kunna spela en nyckelroll för att minska den globala olagliga handeln med vilda djur och växter. Parlamentet framhåller i detta avseende att sådan lagstiftning måste skapa full transparens om förbud mot handel med arter baserade på deras olagliga status i ett tredjeland för att säkerställa rättslig förutsebarhet för dem som bedriver laglig handel.

56.  Europaparlamentet understryker att troféjakt har bidragit till att utrotningshotade arter som finns i företeckningen i bilagorna I och II till Cites i hög grad har minskat och uppmanar eftertryckligen kommissionen och medlemsstaterna att hålla en försiktig linje vad gäller import av jakttroféer av arter som skyddas enligt EU:s bestämmelser om olaglig handel med vilda djur och växter samt att stödja skärpta EU-bestämmelser om importen av jakttroféer till EU:s medlemsstater och att kräva tillstånd för import av troféer av alla arter som finns förtecknade i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97.

57.  Europaparlamentet välkomnar Buckingham Palace-deklarationen från 2016 i vilken signatärer från flygbolag, transportföretag, hamnoperatörer, tullbyråer, mellanstatliga organisationer och välgörenhetsorganisationer för bevarande åtar sig att höja standarderna inom transportsektorn med fokus på informationsdelning, utbildning av personal, förbättrad teknik och resursdelning mellan företag och organisationer över hela världen. Parlamentet uppmanar samtliga parter att fullt ut infria sina åtaganden enligt deklarationen. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att främja frivilliga åtaganden i stil med Buckingham Palace-deklarationen inom andra områden, i synnerhet inom den ekonomiska sektorn och sektorn för e-handel.

58.  Europaparlamentet efterlyser ett totalt och omedelbart förbud på EU-nivå mot handel med, export av eller återutförsel inom EU och till länder utanför EU av elfenben, inbegripet elfenben från tiden före konventionen, och av noshörningshorn. Parlamentet uppmanar till införandet av en mekanism som bedömer nödvändigheten av liknande begränsningar för andra utrotningshotade arter.

59.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s förordning om att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) har haft effekt, men framhåller att det krävs en mer gedigen tillämpning för att se till att ingen olagligt fångad fisk kommer ut på den europeiska marknaden. Parlamentet föreslår att EU:s medlemsstater ska vara mer konsekventa och effektiva i sina kontroller av fångstdokumentationen (fångstintyg) och sändningarna (särskilt från länder som anses vara högriskländer) för att säkerställa att fisken har fångats lagligt.

60.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av den privata sektorns engagemang i kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter genom självreglering och företagens sociala ansvar. Parlamentet anser att spårbarheten i leveranskedjan är avgörande för en laglig och hållbar handel, både med och utan kommersiellt syfte. Parlamentet framhäver behovet av samarbete och samordning på internationell nivå samt mellan den offentliga och privata sektorn och uppmanar EU att stärka de befintliga kontrollinstrumenten, inbegripet användningen av spårbarhetsmekanismer. Parlamentet anser att transportsektorn bör spela en viktig roll, exempelvis genom att införa system för upptäckt och tidig varning. Parlamentet konstaterar att offentlig-privata partnerskap kan spela en viktig roll i detta avseende.

61.  Europaparlamentet begär att medlemsstaterna, utöver de gränskontroller som krävs enligt förordning (EG) nr 338/97, inför övervakning av efterlevnaden i de enskilda länderna med regelbundna kontroller av aktörer och tillståndsinnehavare såsom djuraffärer, uppfödare, forskningscentrum och plantskolor, vilket även ska omfatta övervakning av branscher såsom mode, konst, medicin och restaurang, vilka skulle kunna använda olagliga växt- och djurdelar.

62.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa omedelbar konfiskering av samtliga beslagtagna exemplar och omhändertagande och utplacering av beslagtagna levande exemplar i sådana räddningscentrum för djur som är anpassade till arterna i fråga. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla riktlinjer för att säkerställa att samtliga räddningscentrum för vilda djur som används av medlemsstaterna håller tillräcklig standard. Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna och EU att säkerställa tillräcklig finansiering av räddningscentrum för djur

63.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta nationella planer för hanteringen av beslagtagna levande exemplar i linje med bilaga 3 till Cites resolutionskonferens 10.7 (RevCoP15). Parlamentet betonar att medlemsstaterna bör rapportera alla beslagtagna levande exemplar till EU-TWIX och att årliga sammanfattande rapporter bör offentliggöras, och att medlemsstaterna bör säkerställa att utbildningen av brottsbekämpande tjänstemän inbegriper information om skydds- och säkerhetskrav vad gäller hantering av levande djur. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att ge räddningscentrum för vilda djur adekvat ekonomiskt stöd.

64.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga ett system med en ”positiv lista” över arter, varvid exotiska arter bedöms objektivt och i enlighet med vetenskapliga kriterier för säkerhet och lämplighet för handel och hållande som sällskapsdjur.

°

°  °

65.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0031.

(2)

EUT L 75, 19.3.2015, s. 1.

(3)

EUT L 295, 12.11.2010, s. 23.

(4)

EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

(5)

EUT L 181, 29.6.2013, s. 1.

(6)

EUT L 77, 24.3.2009, s. 1.

(7)

EUT L 328, 6.12.2008, s. 28.

(8)

EGT L 94, 9.4.1999, s. 24.

(9)

EUT L 20, 26.1.2010, s. 7.

(10)

EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.


MOTIVERING

På världsdagen för vilda djur och växter (World Wildlife Day) 2015 sa FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att det var dags att börja ta naturvårdsbrotten på allvar. Det var en enkel men stark signal om att olaglig handel med vilda djur och växter utgör ett allvarligt och växande hot, inte bara mot överlevnaden för ett flertal arter inom djur- och växtriket, utan också mot rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, globala styrelseformer, lokalsamhällens välbefinnande och – viktigast av allt – överlevnaden för världens ekosystem.

Handeln med vilda djur och växter har blivit en kriminell euromiljardindustri som domineras av organiserade kriminella grupper. Risken för upptäckt är låg och den ekonomiska utdelningen hög, vilket lockar kriminella gäng att utnyttja olagligt infångade och bortförda vilda djur och växter för att finansiera sina kriminella verksamheter.

Ansträngningarna för att sätta stopp för bredare miljöbrott blir allt viktigare som svar på hot mot freden och säkerheten. Världen över deltar i allt högre grad icke-statliga väpnade grupper, terroristgrupper och andra i brottslighet till skada för miljön och skor sig på att exploatera naturresurser eftersom dessa är enklare att utnyttja än inkomster från andra sorters exploatering t.ex. smugglingen av narkotika eller cigaretter, eller människosmuggling.

Europeiska unionen är en viktig aktör både i kampen mot naturvårdsbrott och som en viktig bestämmelseort för olagliga produkter från vilda djur och växter, samt som transit- och ofta ursprungsplats för olaglig handel med vilda djur och växter, särskilt mellan Afrika, Asien och Latinamerika, men även inom EU.

Handlingsplanen är en del av EU:s svar på FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling, särskilt mål nr 15 för hållbar utveckling där det efterlyses ett omedelbart slut på tjuvjakt och olaglig handel med skyddade arter. Den behandlar både efterfrågan på och utbudet av olagliga produkter från vilda djur och växter.

Från 2016 till 2020 kommer handlingsplanen att stärka EU:s roll i den globala kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter genom ett antal prioriteringar: förhindrande, kontroll, samarbete och erkännande av EU som destinationsmarknad och ursprungs- och transiteringsplats för produkter från vilda djur och växter.

Den första prioriteringen i handlingsplanen är att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter och angripa själva grundorsakerna. Ett avgörande steg för att detta ska uppnås kommer att vara för EU att minska den globala efterfrågan på och utbudet av olagliga produkter från vilda djur och växter med hjälp av tillgängliga verktyg: Cites-ramen, informationskampanjer, bemötande av det svåra problemet med korruption i leveranskedjan samt utvecklande av kapaciteten vid ursprungsländernas brottsbekämpande myndigheter och skogsvaktarstyrkor, vilka försöker komma till rätta med den olagliga handeln med vilda djur och växter på plats.

Den andra prioriteringen i handlingsplanen är att se till att på ett effektivare sätt genomföra och kontrollera efterlevnaden av befintliga bestämmelser för att bekämpa organiserad brottslighet som rör vilda djur och växter. I dagsläget tillhandahåller medlemsstaterna inte tillräckligt med upplysningar och data om beslag till de brottsbekämpande myndigheterna Europol och Eurojust, vilket allvarligt begränsar deras möjligheter att komma till rätta med den gränsöverskridande olagliga handeln med vilda djur och växter. Vidare stämmer påföljderna för olaglig handel med vilda djur och växter inte överens med brottens allvar. EU-medlemsstaterna bör införa fasta och harmoniserade påföljder för personer dömda för olaglig handel med vilda djur och växter. EU måste undersöka möjligheten att införa lagstiftning för att förbjuda import, handel och återutförsel av arter som är skyddade i sina ursprungsländer. Förenta staternas Lacey Act är ett exempel på sådan lagstiftning. Trots att Cites är ett användbart verktyg för att reglera handeln med vilda djur och växter och skydda utrotningshotade arter omfattar den inte alla kritiska arter, inte heller kan man med hjälp av Cites reagera tillräckligt snabbt på förändrade omständigheter och därför ges brottslingar enkla möjligheter att utnyttja kryphål.

Den tredje prioriteringen är att stärka det globala partnerskapet mellan ursprungs-, konsument- och transitländer mot olaglig handel med vilda djur och växter. För att lyckas med detta är det viktigt att tillhandahålla politiskt stöd och tekniskt bistånd till viktiga ursprungs-, transit- och destinationsländer. Dessutom måste EU använda sin ekonomiska kraft för att införa klausuler i nu gällande och framtida handelsavtal angående behovet att vidta åtgärder mot den olagliga handeln med vilda djur och växter. Handelsavtalet Stillahavspartnerskapet (TPP) mellan Förenta staterna och elva andra länder i Stillahavsområdet innehåller miljöbestämmelser för att vidta åtgärder mot den olagliga handeln med vilda djur och växter. Även om bestämmelserna inte är perfekta sänder de en tydlig politisk signal om att den biologiska mångfalden bör tas i beaktande vid handelsrelationer. Detta bör vara en modell för EU att bygga nya handelsförhandlingar på.

Slutligen är EU i sig självt en väldigt aktiv marknad för handeln med olagliga produkter från vilda djur och växter. Unionen är inte bara en transiteringsplats och destinationsmarknad för handeln, den är också ursprung för olagliga produkter från vilda djur och växter vilka skyddas i EU:s lagstiftning. Medlemsstaterna måste ta itu med den interna handeln med olagligt insamlade produkter från vilda djur och växter som säljs som lagliga varor, till exempel blommor, möbler och exotiska husdjur. EU:s medlemsstater behöver också överväga att modernisera och förbättra sina djurskyddscentrum och räddningscentrum för att klara av de många olika arter som beslagtas vid gränsövergångar och på andra ställen inom EU.

I slutändan är det EU:s medlemsstaters gemensamma ansvar att ta itu med denna utmaning och sätta stopp för den snabba minskningen av några av världens mest uppskattade arter. Genom att göra detta kommer vi inte bara att bevara den biologiska mångfalden för kommande generationer utan även förbättra och stärka EU:s säkerhetsram, förbättra livet i lokalsamhällena, öka den hållbara utvecklingen och stärka rättssäkerheten.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (6.9.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

(2016/2076(INI))

Föredragande av yttrande: Brian Hayes

FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A.  Runt 70 procent av världens fattiga bor i landsbygdsområden och är direkt beroende av den biologiska mångfalden för sin försörjning. Skyddet av den biologiska mångfalden är därför viktigt för en hållbar försörjning och en utvecklingspolitik som gynnar de fattigaste. Omvänt kan lokalsamhällenas delaktighet vara avgörande för framgången för ett sådant skydd.

B.  Den globala biologiska mångfalden och ekosystemtjänster hotas på grund av förändrad markanvändning, ohållbar användning av naturresurser, föroreningar och klimatförändringar. I synnerhet står många utrotningshotade arter inför större utmaningar än tidigare på grund av den snabba urbaniseringen, förlusten av livsmiljöer och den olagliga handeln med vilda djur och växter.

C.  Att EU deltar som juridisk person i detta system för skydd av arter bekräftar bara EU:s ledarskap och ansvarstagande när det gäller att främja hållbarhet.

D.  Praxis kring förvaltning av naturresurser och olaglig handel med nära anknytning till styrnings- och säkerhetsproblem utgör den fjärde största internationella brottsligheten sett till årlig omsättning.

E.  De bakomliggande orsakerna till de flesta konflikter är exploateringen av naturrikedomar eller den olagliga handeln med djur, som hotar lokalsamhällena, den biologiska mångfalden samt växter och djur.

F.  Konflikten mellan människor och djur, som är ett resultat av förlusten av livsmiljöer och människans växande behov, utgör ett allvarligt hot mot den fortsatta överlevnaden för många arter i olika delar av världen. Förlusten och förstöringen av skog orsakas mestadels av utvidgningen av jordbruksmark och den intensiva avverkningen av timmer, trä till bränsle och andra skogsbruksprodukter samt överbetning. Vilda arter som kommer i kontakt med människor dödas ofta eller tillfångatas. Att konfrontera beväpnade tjuvjägare kan vara extremt farligt.

G.  Elefanter och noshörningar toppar listan över arter som dödas av tjuvjägare, vilket återspeglar den ökande efterfrågan i världen på deras betar och horn. Tjuvjägare drivs av fattigdom eller utnyttjas av kriminella organisationer som vill rekrytera jägare med kunskap om den lokala terrängen.

H.  Olaglig handel med vilda djur och växter – som inbegriper tjuvjägare, beväpnade icke-statliga aktörer i ursprungsländer, internationella kriminella grupper och en rad aktörer i destinationsländer – är inget nytt fenomen, men dess omfattning, karaktär och konsekvenser når högre nivåer än någonsin för vissa arter.

I.  Man måste erkänna den biologiska mångfaldens egenvärde och dess olika bidrag till en hållbar utveckling och människans välbefinnande, i linje med vad som fastställs i mål 15 i 2030-agendan för hållbar utveckling.

J.  Naturvårdsbrott är en allvarlig, gränsöverskridande världsomspännande organiserad kriminell verksamhet, med en årlig omsättning på minst 19 miljarder USD, vilket gör den till den fjärde största olagliga verksamheten i världen. Dess effekter på den biologiska mångfalden är förödande, och med hänsyn till dess nära koppling till korruption har den en negativ inverkan på rättsstatsprincipen, framför allt i vissa regioner i Afrika, där den har en mycket negativ inverkan på potentialen till ekonomisk utveckling.

K.  EU har en viktig roll att spela för att göra något åt denna olagliga handel eftersom Europa för närvarande är både en destinationsmarknad och en transitknutpunkt gentemot andra regioner. Europa är också en region där vissa arter fångas för olaglig handel.

1. Europaparlamentet är bekymrat över den ökande omfattningen av tjuvjakt och olaglig handel med vilda djur och växter samt produkter av dessa och dess negativa följder för ekonomin, samhället och miljön. Parlamentet anser att kampen mot tjuvjakt kräver ett EU-samordnat svar samt stöd till länder med en begränsad kapacitet att skydda vilda djur och växter. Parlamentet anser att EU kan spela en utökad roll för att skydda och förvalta projekt för fridlysningsområden i utvecklingsländer.

2. Europaparlamentet påminner om att den biologiska mångfalden och motståndskraftiga ekosystem stöder försörjningen, förbättrar livsmedels- och näringstryggheten, möjliggör tillgång till vatten och hälsa och bidrar avsevärt till en minskning av och anpassning till klimatförändringarna. Det är därför avgörande att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster skyddas så att en hållbar försörjning bidrar till att minska fattigdomen i hela världen.

3. Europaparlamentet betonar att EU:s strategi om politisk samstämmighet som fastslås i fördragen måste beakta naturskyddet, understryker den viktiga roll som den biologiska mångfalden har i målen för hållbar utveckling och stöder flaggskeppsinitiativet B4Life om skydd av den biologiska mångfalden, som genomfördes främst genom Europeiska utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete, samt mål 1.2 i EU-handlingsplanen mot olaglig handel med vilda djur och växter med avseende på landsbygdssamhällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att de relevanta åtgärderna ligger i linje med det grundläggande fattigdomsbekämpningsmålet i EU:s utvecklingspolitik, politiken för ett hållbart skogsbruk och FN:s mål om hållbar utveckling, särskilt mål 15, och att de har en positiv inverkan på framför allt livsmedelstryggheten, naturliga livsmiljöer och ekosystem. Parlamentet uppmanar EU att främja inkomstbringande verksamhet i skyddade områden och i deras buffertzoner (t.ex. genom hållbar turism) och att stärka lokala kapaciteter på lämpligt sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att dra nytta av sina handels- och utvecklingsinstrument för att ta fram särskilda program för att stärka genomförandet av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), och att ge resurser till kapacitetsuppbyggnad mot tjuvjakt och olaglig handel, särskilt genom att stödja, stärka och utöka genomförandeinitiativ såsom Asean-Wen (ASEAN Wildlife Enforcement Network), Ha-Wen (Horn of Africa Wildlife Enforcement Network), LATF (Lusaka Agreement Task Force), som syftar till att inrätta regionala expertcentrum och ta fram samarbetsmodeller för att bekämpa naturvårdsbrott.

5. Europaparlamentet påminner om att en stor del av de problem som EU ställs inför när det gäller olaglig handel med vilda djur och växter beror på medlemsstaternas dåliga genomförande av relevant EU-lagstiftning. Parlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna och alla andra relevanta aktörer att genomföra EU-handlingsplanen mot olaglig handel med vilda djur inom den angivna tidsfristen, i enlighet med rådets slutsatser om denna handlingsplan som antogs den 20 juni 2016.

6. Europaparlamentet anser att den afrikanska befolkningens välstånd till stor del är avhängig av dess vilda djur och växter och att fattigdom på landsbygden är en grundläggande faktor för tjuvjakten på fältet.

7. Europaparlamentet anser att icke-statliga organisationer kan spela en viktig roll i övervakningen av genomförandet och rapporteringen av naturvårdsbrott. Parlamentet kräver ytterligare stöd till de icke-statliga organisationernas insatser, med hänsyn till de lokala myndigheternas begränsade kapacitet på detta område.

8. Europaparlamentet anser att naturskyddet, som främst är inriktat på att bevara ekosystem och landskap som försörjer den största delen av Afrikas vilda djur och växter, måste vara ett nyckelinslag i EU:s strategier för fattigdomsminskning.

9. Europaparlamentet betonar att handlingsplanen är dömd att misslyckas om den inte får adekvat finansiering. Parlamentet anser att finansiella resurser för att säkerställa genomförandet av planen måste identifieras i EU:s och varje medlemsstats budget, och att mänskliga resurser också bör tilldelas på ett tydligt sätt.

10. Europaparlamentet anser att naturvårdsbrott och brott på skogsområdet bör ges samma uppmärksamhet som andra former av gränsöverskridande organiserad brottslighet och att brottsbekämpning således inte bör begränsa sig till tjuvjägare, utan även inrikta sig på av den organiserade brottslighetens övre skikt.

11. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen regeringarna i ursprungsländerna att i) stärka rättsstatsprincipen och vidta effektiva avskräckande åtgärder genom att stärka brottsutredning, åtal och domar, ii) anta kraftfullare lagar som behandlar olaglig handel med vilda djur och växter som ett allvarligt brott som förtjänar samma uppmärksamhet och att tas på samma allvar som andra former av gränsöverskridande organiserad brottslighet, iii) tilldela mer resurser för att bekämpa naturvårdsbrott, särskilt för att stärka brottsbekämpning på detta område, handelskontroller, övervakning samt upptäckt och beslagtagande i tullen, iv) åta sig att driva en nolltoleranspolitik mot korruption.

12. Europaparlamentet betonar att det behövs kollektiva insatser på global nivå för att bekämpa naturvårdsbrott, inbegripet dess finansiella dimension, genom internationellt samarbete i bekämpningen av penningtvätt. Parlamentet betonar också behovet av att starta informationskampanjer för att stoppa efterfrågan på produkter från vilda djur och växter.

13. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen ursprungs-, transit- och destinationsländerna att fördjupa sitt samarbete för att bekämpa den olagliga handeln med vilda djur och växter längs hela kedjan. Parlamentet efterlyser därför ett ökat samarbete mellan exempelvis Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol), Världstullorganisationen (WCO), FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå (UNODC) och Förenta nationernas konvention mot korruption (UNCAC).

14. Europaparlamentet uppmanar EU att uppgradera det finansiella och tekniska stödet, som tillhandahålls genom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden (EUF), som syftar till att hjälpa utvecklingsländer att genomföra nationella naturvårdsbestämmelser i linje med Cites-konventionens rekommendationer, särskilt dem som saknar tillräckliga resurser för att verkställa lagstiftning och lagföra smugglare.

15. Europaparlamentet understryker att fattigdom och svaga förvaltningar gör det möjligt för kriminella att korrumpera dåligt avlönade tjänstemän inom de brottsbekämpande myndigheterna. Parlamentet betonar behovet av att på ett ansvarsfullt sätt hantera riskerna med att bekämpa tjuvjakt och handel med vilda arter – som båda skadar ekosystemet och landsbygdsbefolkningens försörjningsmöjligheter, även från ekoturism – samt behovet av riktade informationskampanjer bland specialister på organiserad brottslighet och penningtvätt. Parlamentet understryker att utbredd korruption, svaga institutioner, sönderfallande stater, dålig förvaltning och svaga påföljder för naturvårdsbrott utgör en stor utmaning som behöver bemästras om den gränsöverskridande olagliga handeln med vilda djur och växter ska kunna bekämpas på ett ändamålsenligt sätt. Parlamentet uppmanar eftertryckligen EU att stötta utvecklingsländerna i deras ansträngningar för att minska incitamenten till tjuvjakt genom att förbättra de ekonomiska möjligheterna och främja goda styrelseformer och rättsstatsprincipen, genom att erbjuda utbildning och stöd till organisationer som arbetar mot den olagliga handeln med vilda djur och växter samt genom informationskampanjer om sådan handel. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och alla berörda stater att mer systematiskt utreda kopplingar mellan den olagliga handeln med vilda djur och växter och regionala konflikter eller terrorism, i väntan på resultaten från UNODC:s kommande rapport.17. Europaparlamentet betonar att det behövs en långsiktig strategi mot korruption och att kapaciteten att effektivt utreda anklagelser om medverkan till brott på regeringsnivå bör ökas. Parlamentet betonar att detta som en sista utväg skulle kunna leda till påföljder på både EU-nivå och en bredare internationell nivå.

16. Europaparlamentet efterlyser åtgärder som möjliggör för lokala aktörer att direkt dra nytta av att engagera sig i skyddet av vilda djur och växter, och vid sidan av åtgärder för att avskräcka från olaglig verksamhet med koppling till vilda djur och växter, förbättra möjligheterna att försörja sig utan att ta del av sådan verksamhet. Parlamentet kräver framför allt att sådana åtgärder ska ingå som en prioriterad fråga i de olika handels- och samarbetsavtal som förhandlas med tredjeländer. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga att införa pilotprojekt för detta ändamål, som framför allt är inriktade på utbildning av och stöd till lokala tull- och skogsmyndigheter inom ramen för samarbetsavtal.

17. Europaparlamentet anser att den privata sektorn bör uppmuntras att agera som en förebild, både inom och utanför EU:s territorium, genom en uppförandekod som fördömer konsumtionen av olagliga produkter från vilda djur och växter.

18. Europaparlamentet efterlyser stöd till initiativ från den privata sektorn för att sätta stopp för den olagliga handeln med vilda djur och växter.

19. Europaparlamentet efterlyser, i samband med genomförandet av EU-handlingsplanen, ett närmare och konstruktivt samarbete mellan aktörer, däribland det civila samhällets organisationer och relevanta näringslivssektorer, för att de befintliga verktygen och strategierna ska användas mer effektivt och synergieffekterna mellan dem stärkas, så att de har en maximal inverkan när det gäller att bekämpa den olagliga handeln med vilda djur och växter i EU och globalt.

20. Europaparlamentet efterlyser en större förändring vad gäller informationsinsamling, lagstiftning och brottsbekämpning och kampen mot korruption, med avseende på olaglig handel med vilda djur och växter i medlemsstaterna och i andra destinations- och transitländer. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att titta noggrant på dessa förvaltnings- och övervakningsaspekter i verkställandet av internationella bestämmelser med anknytning till olaglig handel med vilda djur och växter.

21. Europaparlamentet understryker att det bör vara obligatoriskt att ha med ett kapitel om hållbar utveckling i varje nytt handelsavtal. Parlamentet anser att en laglig och hållbar handel kan ge ett positivt bidrag till den hållbara utvecklingen och till samhällena. Parlamentet anser att EU måste agera på internationell nivå för att stödja tredjeländerna i kampen mot den olagliga handeln med vilda djur och växter och måste bidra till en vidareutveckling av relevant lagstiftning genom bilaterala och multilaterala avtal.

22. Europaparlamentet efterlyser förstärkta internationella mekanismer när det gäller ansvarsskyldighet samt brådskande förbättringar på det politiska och rättsliga området, som syftar till att stoppa den olagliga handeln och efterfrågan på produkter från vilda djur och växter och skogsbruksprodukter.

23. Europaparlamentet efterlyser en detaljerad årlig rapport om övervakning och utvärdering av framstegen med genomförandet, däribland en mekanism liknande den resultattavla som används för att övervaka framstegen mot fullbordandet av Natura 2000.

24. Europaparlamentet betonar att det, för att undvika en ”migration” av kriminella nätverk på området för vilda djur och växter, är särskilt viktigt att harmonisera strategier och rättsliga ramar avseende naturvårdsbrott.

25. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och samtliga medlemsstater att utöka stödet för en internationell reglering av handeln, för att definitivt stänga de inhemska elfenbensmarknaderna och förstöra eventuella elfenbenslager.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

31.8.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Manuel dos Santos, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Brian Hayes, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Liliana Rodrigues


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (4.10.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

(2016/2076(INI))

Föredragande av yttrande: Emma McClarkin

FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet välkomnar EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter, som kommer att spela en avgörande roll för att bekämpa den oroväckande ökningen av den mycket lukrativa olagliga handeln med vilda djur och växter, som destabiliserar de ekonomier och samhällen som är beroende av vilda djur och växter för sin försörjning samt hotar freden och säkerheten i sårbara regioner bland EU:s handelspartner genom att olagliga vägar stärks. Parlamentet betonar särskilt att EU fortfarande är en betydande destinationsmarknad och transitväg för olagliga produkter från vilda djur och växter, Parlamentet noterar därför prioriteringarna 1 och 2 om förebyggande av olaglig handel med vilda djur och växter respektive genomförandet och efterlevnaden av befintliga bestämmelser och rättsliga ramar.

2.   Europaparlamentet anser att tulldimensionen i handlingsplanen bör betonas ytterligare, både när det gäller samarbetet med partnerländer och ett bättre och mer verkningsfullt genomförande inom unionen. Parlamentet ser därför fram emot kommissionens översyn 2016 av genomförandet och efterlevnaden av EU:s befintliga regelverk och begär att denna översyn innehåller en bedömning av tullförfaranden.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fundera ut sätt att förbättra EU:s befintliga rättsordning, i linje med andra stora globala partner såsom Förenta staterna, i syfte att förebygga import, handel och återexport av arter som ännu inte ingår i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) eller i bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 men som redan är skyddade i ursprungsländerna.

4.  Europaparlamentet betonar principen om en konsekvent politik för utveckling för att den gemensamma handelspolitiken ska kunna bidra betydligt till unionens åtgärder mot olaglig handel med vilda djur och växter både som ett verktyg för att underbygga insatser med direkt koppling till handlingsplanen och för att skapa rätt förutsättningar för att bevara den biologiska mångfalden, särskilt genom att skapa alternativa inkomstkällor för invånarna i de landsbygdsområden i partnerländer som är utsatta för tjuvjakt.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för förordning (EG) nr 338/97 överväga förslag om en bredare begränsning av handeln med elfenben och noshörningshorn i EU, inklusive ett möjligt totalförbud mot elfenbens- och noshörningshornsprodukter, som bör uppfylla både EU:s regler om den inre marknaden och WTO:s regler.

6.  Europaparlamentet efterlyser – för att den olagliga handeln med vilda djur och växter framgångsrikt ska kunna bekämpas och man samtidigt ska kunna underlätta den lagliga och hållbara handeln med vilda djur och växter – en bättre användning av befintliga resurser, användning av den senaste tekniken och lämplig utbildning för tullmyndigheterna i käll-, transit- och destinationsländer, särskilt utvecklingsländer, ett starkare internationellt samarbete, ökade offentlig-privata partnerskap samt undanröjande av befintliga kryphål. Parlamentet noterar i detta sammanhang den nära kopplingen mellan den lukrativa, utbredda och organiserade olagliga handeln med vilda djur och växter och den internationella terrorismen och kräver ett välkoordinerat samarbete mellan polis- och tullmyndigheter på global nivå. Parlamentet konstaterar att genom att hejda den olagliga handeln med vilda djur och växter bör handlingsplanen uttryckligen inskränka finansieringen av kriminella organisationer och terroristorganisationer och därmed hjälpa till att stärka rättsstatsprincipen och bidra till stabila och säkra nationer.

7.  Europaparlamentet vill att resurser anslås till insatser för viktig kapacitetsuppbyggnad i käll-, transit- och destinationsländer, såsom utbildning, information till allmänheten, inrättande och underhåll av räddningscentrum för vilda djur och växter samt program för ekoturism.

8.   Europaparlamentet konstaterar att korruption är en av de viktigaste faktorer som möjliggör och bidrar till den olagliga handeln med vilda djur och växter och produkter av dessa. Parlamentet välkomnar åtagandet i kommissionens strategi Handel för alla att inkludera omfattande bestämmelser mot korruption för att tackla de direkta och indirekta effekterna av både korruption och olaglig handel med vilda djur och växter i alla framtida handelsavtal. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga stort fokus på de olika aspekterna av administration och övervakning av efterlevnaden av internationella bestämmelser när det gäller den olagliga handeln med vilda djur och växter.

9.  Europaparlamentet noterar att laglig handel med vilda djur och växter kan bidra till inkomster i utvecklingsländer, särskilt i landsbygdsområden. Parlamentet efterlyser åtgärder som främjar laglig och miljömässigt hållbar handel med vilda djur och växter som ett verktyg för att främja ekonomisk utveckling och biologisk mångfald.

10.  Europaparlamentet välkomnar att man tog med bestämmelser som säkerställer bevarande och hållbar användning av den biologiska mångfalden i kapitlet om handel och hållbar utveckling i frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, och insisterar på att man ska inkludera verkställbara bestämmelser om skydd av vilda djur och växter i alla EU:s framtida frihandelsavtal, inbegripet men inte begränsat till dem med USA, Japan och Asean-länderna som destinationsmarknader. Parlamentet betonar vikten av att göra kapitlen om åtaganden om handel och hållbar utveckling verkställbara och uppmanar kommissionen att inkludera analysen av dessa bestämmelser i sina genomföranderapporter samt att betona rapportering om genomförandet av Cites-konventionen inom ramen för GSP+-systemet.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga finansiering från partnerskapsinstrumentet till initiativ som syftar till att minska efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter på nyckelmarknader i linje med prioritering 1 i handlingsplanen. Parlamentet understryker att det kan vara värdefullt att involvera det civila samhället i övervakningen av strukturer inom kapitlen om handel och hållbar utveckling i EU:s handelsavtal.

12.  Europaparlamentet understryker vikten av att inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan EU och Kina ta upp den känsliga frågan om den ökande efterfrågan på produkter från vilda djur, till exempel elfenben, noshörningshorn och tigerben, som utgör ett verkligt hot mot bevarandet av berörda arter och den biologiska mångfalden i allmänhet.

13.  Europaparlamentet betonar vikten av att se till att den privata sektorn deltar i kampen mot den olagliga handeln med vilda djur och växter, med tanke på den roll och effekt som e-handelsplattformar, distributionsnätverk, transport- och kurirföretag har men betonar att aktörer inom den privata sektorn måste ges lämplig vägledning. Parlamentet välkomnar de nya samarbetsbetonade nolltoleransstrategierna mellan experter på handel med vilda djur och växter och logistikföretag. Parlamentet anser att kommissionen bör fundera över hur man bäst kan säkerställa att relevanta regelverk bättre ska kunna hantera risker med anknytning till e-handel samt nätbaserad och annan reklam.

14.  Europaparlamentet betonar vikten av ändamålsenliga och effektiva system för märkning och spårbarhet, som en garanti för en laglig och hållbar handel med vilda djur och växter.

15.  Europaparlamentet uppmanar EU att inom tillämpningsområdet för WTO:s ram undersöka hur den globala handeln och olika miljösystem bättre kan stödja varandra, särskilt i samband med det pågående arbetet med att stärka samstämdheten mellan WTO och de multilaterala miljöavtalen, samt mot bakgrund av avtalet om förenklade handelsprocedurer, som öppnar nya vägar för samarbete mellan myndigheter med ansvar för tull och vilda djur och växter, respektive handel, särskilt i utvecklingsländer. Parlamentet anser att ytterligare möjligheter till samarbete mellan WTO och Cites bör undersökas, i synnerhet när det gäller att erbjuda tjänstemän från utvecklingsländer tekniskt stöd och kapacitetsuppbyggnad inom handels- och miljöfrågor.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta med partner inom ramen för Cites och på andra håll för att säkerställa spårbarheten hos produkter från vilda djur och växter eftersom många troféer från den avskyvärda tjuvjakten lämnar den svarta marknaden och dyker upp på lagliga handelsvägar.

17.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU att vid Cites kommande sjuttonde partskonferens (COP 17) motsätta sig det nuvarande förslaget att stryka de befintliga anmärkningarna om elfenben från Namibia och Zimbabwe, vilket skulle göra dem till tillåtna handelsvaror, och att stödja förslaget att inkludera alla afrikanska elefanter i bilaga I.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

26.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


YTTRANDE från fiskeriutskottet  (11.10.2016)

till utskottet för milljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

(2016/2076(INI))

Föredragande av yttrande: Ricardo Serrão Santos

FÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet erkänner vikten av denna handlingsplan, men betonar dess brister på området för vattenlevande arter.

2.  Europaparlamentet uppmärksammar att skyddet av den marina biologiska mångfalden rent allmänt i europeiska vatten och på öppet hav är ett av unionens åtaganden i konventionen om biologisk mångfald. Parlamentet betonar att skyddet av den marina biologiska mångfalden är ett mål man bör arbeta med genom flera olika åtgärder, bland annat bekämpande av IUU-fiske, kontroll av alla former av olaglig handel till havs, förstärkning av den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension och bekämpande av brottslighet i största allmänhet.

3.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s förordning om att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) har haft effekt, men framhåller att det krävs en mer gedigen tillämpning för att se till att ingen olagligt fångad fisk kommer ut på den europeiska marknaden. Parlamentet föreslår att EU:s medlemsstater ska vara mer konsekventa och effektiva i sina kontroller av fångstdokumentationen (fångstintyg) och sändningarna (särskilt från länder som anses vara högriskländer) för att förvissa sig om att fisken har fångats lagligt.

4.  Europaparlamentet erinrar om att havssköldpaddsarterna Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata och Dermochelys coriacea är hotade av olaglig handel och att de, utöver olagliga fångster, fortfarande är föremål för bifångst inom visst industrifiske.

5.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att olaglig handel med vattenlevande arter även påverkar den ekonomiska utvecklingen i kustsamhällen och våra vattens miljölämplighet.

6.  Europaparlamentet konstaterar att EU:s förordning om att förebygga, motverka och undanröja IUU-fiske endast kan fungera effektivt i det långa loppet om information om skaldjursimport kan delas mellan de 28 medlemsstaterna i realtid med möjlighet till dubbelkontroller, verifieringar och i slutändan en samordnad metod för att identifiera och blockera misstänkta sändningar. Kommissionen uppmanas därför att införa en elektronisk informationsdatabas om importerade skaldjursprodukter för att förebygga eventuellt missbruk.

7.  Europaparlamentet erinrar om de ekonomiska, sociala och miljömässiga kostnaderna för den olagliga handeln med marina arter, som minskar den marina biologiska mångfalden, äventyrar ekosystemen, minskar inkomstkällorna för aktörer inom hållbart fiske och utgör ett hot mot hälsan.

8.  Europaparlamentet erinrar om att störbeståndet har minskat dramatiskt på grund av förstörelse av livsmiljöer och intensiv exploatering för att tillgodose efterfrågan på kaviar. Parlamentet betonar att kaviarhandeln regleras av konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), och att exploatering av vissa arter är förbjuden.

9.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att många vattenlevande arter även är utrotningshotade, vilket kommer att påverka hållbarheten i många ekosystem.

10.  Europaparlamentet erinrar om att skörd av koraller som är olaglig, som i fallet med rödkorall (Corallium rubrum) i Medelhavet och Atlanten, eller oavsiktlig, som i samband med bottentrålning och långrevfiske, utgör hot mot livsmiljöerna och de ekosystemtjänster som de stöder.

11.  Europaparlamentet lovordar att man har lagt stor vikt vid övervakningsfrågor, men uppmanar kommissionen att vara mer precis när det hänvisas till IUU-fiske och till Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA).

12.  Europaparlamentet stöder ett förstärkt genomförande av befintliga avtal och genomdrivande av ny lagstiftning på nationell nivå, särskilt i utvecklingsländer, för att se till att Cites och IUU-förordningen efterlevs genom att hjälpa till att utveckla program, införa regleringar, anordna workshoppar och bistå i de verkställande åtgärderna.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att den nya handlingsplanen innehåller en mekanism för samverkan mellan bekämpandet av IUU-fiske och de strategier som tagits fram för att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att erkänna och vederbörligen uppmärksamma IUU-fiske på europeiskt territorium och i dess närmaste grannskap (t.ex. fiske efter glasål och stör och skörd av korall) och efterlyser skärpt kontroll av känsliga marina arter och skyddade arter i kraft av Cites.

15.  Europaparlamentet understryker betydelsen av samstämda åtgärder mellan kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske respektive handel för att se till att produkterna från IUU-fiske inte importeras till unionens territorium och att de handelsavtal som förhandlas fram inte inbegriper arter som härrör från IUU-fiske.

16.  Europaparlamentet pekar på behovet av att säkerställa att åtgärderna inom handlingsplanen mot olaglig handel med vilda djur och växter är förenliga med EU:s lagstiftning om IUU-fiske.

17.  Europaparlamentet framhåller vikten av att bekämpa olaglig export från Europa av glasål och europeisk stör som används i olaglig kaviarhandel.

18.  Europaparlamentet föreslår förstärkning av åtgärderna för att kontrollera handeln med levande organismer, särskilt den olagliga handeln med arter avsedda för akvarier och internethandeln (t.ex. inköp av akvarieägare).

19.  Europaparlamentet framhåller vikten av kontroll, utbildning och offentliga informationskampanjer för att handlingsplanen mot olaglig handel med vilda djur och växter ska efterlevas.

20.  Europaparlamentet upprepar vikten av fortsatt forskning och teknisk utveckling på området för fiskeredskap, i syfte att hindra bifångster och undvika ökat tryck på bestånd av organismer som är föremål för olaglig handel.

21.  Europaparlamentet föreslår en översyn av importtillstånd för organismer eller delar av organismer som omfattas av bevarandeåtgärder (enligt förordning (EG) nr 1185/2003, ändrad genom förordning (EU) nr 605/2013).

22.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att använda erfarenheterna från kampen mot IUU-fiske för att förbättra de metoder som används för att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter.

23.  Europaparlamentet betonar vikten av att bevara spårbarheten för fiskeriprodukter och se till att de är ordentligt märkta. Parlamentet understryker att olagligt och orapporterat fiske är ett hot mot ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser och undergräver insatserna för att förbättra förvaltningen av haven och skydda den marina biologiska mångfalden.

24.  Europaparlamentet konstaterar att DNA-baserade identifieringstekniker kan ge värdefullt stöd till övervakning, men även till riktade utredningar i lagföringssyfte. Parlamentet anser att DNA-baserade redskap är idealiska för att identifiera fiskens och fiskeriprodukternas ursprung, eftersom DNA finns i alla celler och kan utvinnas till och med ur friterad fisk.

25.  Europaparlamentet föreslår att systemet med gula och röda kort till tredjeländer som inte samarbetar i kampen mot IUU-fiske även skulle kunna användas som en mekanism för att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter.

26.  Europaparlamentet erinrar om att fiskare som bedriver lagligt ålfiske unisont begär att en europeisk märkning ska införas för att garantera spårbarheten och skapa en rättvis marknad.

27.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av att säkerställa högkvalitativa data i fiskerisektorn och ett högkvalitativt flöde mellan de ansvariga brottsförebyggande myndigheterna i medlemsstaterna.

28.  Europaparlamentet vill se förstärkt reglering och kontroll av fritidsfisket, som är illa reglerat på nationell nivå och kan ge näring åt den svarta marknaden.

29.  Europaparlamentet framhåller vikten av spårbarhet när det gäller att fastställa ursprung och rutter för den olagliga handeln med vilda djur och växter i EU i syfte att bekämpa den bättre.

30.  Europaparlamentet föreslår ökad övervakning och ökat skydd för känsliga marina ekosystem, ekologiskt eller biologiskt betydelsefulla marina områden och Natura 2000‑områden på grundval av en fortlöpande dialog med alla berörda parter, i syfte att bidra till skydd av arter som hotas genom den illegala handeln.

31.  Europaparlamentet anser det nödvändigt att skärpa kampen mot den omfattande utfiskningen av floder, där förbrytare smugglar stora kvantiteter fisk som skickas till marknaderna i Europa utan hänsyn till arten eller till den miljöpåverkan som ett sådant ingrepp i naturen medför. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att samarbeta för att skärpa gränskontrollerna för att göra det möjligt att slå till mot sådan export av fisk avsedd för den svarta marknaden som utgör en stor risk särskilt för slutkonsumenternas hälsa.

32.  Europaparlamentet föreslår främjande av användning av verktyg som säkerställer hållbart utnyttjande av känsliga naturresurser.

33.  Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna ska investera intäkterna från böter för olaglig handel i skydd och bevarande av vilda växter och djur.

34.  Europaparlamentet påpekar att olagligt fiske förstör de marina ekosystemen och den biologiska mångfalden, direkt bidrar till minskade fiskebestånd och försvagar kust- och öregionerna.

35.  Europaparlamentet påpekar att olagligt fiske beräknas svara för 19 % av det rapporterade fångstvärdet.

36.  Europaparlamentet ger sitt stöd till alternativa former av hållbar produktion för att minska trycket på vilda organismer (t.ex. vattenbruk).

37.  Europaparlamentet pekar på den nyckelroll som kustsamhällen kan spela i kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter och stöder deras roll i bevarandet av vilda djur och växter och miljövänlig verksamhet.

38.  Europaparlamentet anser att ett av de kraftfullaste verktygen för att ta itu med olaglig och ohållbar handel med vilda djur och växter är att övertyga konsumenterna om att göra välunderbyggda val när de köper produkter baserade på vilda djur och växter, och uppmuntrar till produktion och köp av certifierat hållbara varor från marina vilda djur och växter.

39.  Europaparlamentet anser att informationskampanjer och ökad miljökunskap är av avgörande betydelse för skyddet av den marina biologiska mångfalden, varvid utbildningssystem och media kan spela en nyckelroll.

40.  Europaparlamentet erinrar om att åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om konsekvenserna av den olagliga handeln med vilda djur och växter och betydelsen av att produkterna kan spåras är grundläggande i bekämpandet av olaglig verksamhet genom minskning av deras marknad.

41.  Europaparlamentet föreslår inrättande av en europeisk utmärkelse för aktörer som engagerar sig särskilt mycket i kampen mot den illegala handeln. Parlamentet anser att detta skulle kunna ske i form av en utmärkelse till dem som, ibland med risk för eget liv, är särskilt delaktiga i bekämpandet av olaglig handel med vilda djur och växter på land, i bergsområden, i sjöar, i floder och till havs.

42.  Europaparlamentet betraktar ”effektiv multilateralism” som en av hörnstenarna i unionens yttre åtgärder och påpekar att kommissionen anser att detta är den metod som fungerar bäst för att främja deltagande, icke-diskriminering och inkludering i arbetet för att bygga upp internationell styrning, särskilt i syfte att bekämpa olaglig handel med vilda djur och växter. Parlamentet understryker därför betydelsen av att stärka unionens roll inom de internationella organen.

43.  Europaparlamentet föreslår att olaglig handel med vilda djur och växter, särskilt i områden med känsliga marina ekosystem och sådana som ingår i Natura 2000-nätverket, ska föranleda stränga påföljder med avskräckande inverkan på potentiella förövare.

44.  Europaparlamentet föreslår att man i handlingsplanen ska öronmärka pengar och sätta upp mätbara mål så att det går att kontrollera resultaten på lång sikt.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

11.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Slutomröstning: närvarande suppleanter

José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Nils Torvalds

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Dariusz Rosati


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (28.9.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter

(2016/2076(INI))

Föredragande av yttrande: Kostas Chrysogonos

FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A.  Bevarandet av den biologiska mångfalden spelar en nyckelroll inom den europeiska miljölagstiftningen och miljöpolitiken. Att skydda utrotningshotade djur- och växtarter och bekämpa olaglig handel med dessa arter är frågor av nationellt och internationellt intresse, som kräver samarbete mellan alla stater, också EU:s medlemsstater, särskilt mot bakgrund av den ökade internationella och nationella olagliga handeln med dessa arter (olaglig handel med vilda djur och växter).

B.  Olaglig handel med vilda djur och växter genererar betydande vinster för kriminella grupper och ligger i dag högt på listan över olaglig handelsverksamhet globalt. EU är för närvarande en destinationsmarknad och ett nav för olaglig transitering till andra regioner, och Europa är också en region där vissa arter fångas för olaglig handel.

C.  Resolutionen från FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt från april 2013, som FN:s ekonomiska och sociala råd ställde sig bakom den 25 juli 2013, uppmanar medlemsstaterna att betrakta olaglig handel med skyddade arter av vilda djur och växter som ett allvarligt brott när organiserade kriminella grupper är inblandade, och att därmed jämställa den med människohandel och narkotikahandel.

D.  Alla medlemsstaterna har undertecknat konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) och EU blev part i konventionen 2015.

E.  Att EU deltar som juridisk person i detta system för skydd av arter bekräftar bara EU:s ledarskap och ansvarstagande när det gäller att främja hållbarhet.

F.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser harmoniserar definitionerna för naturvårdsbrott och ålägger medlemsstaterna att i sin nationella lagstiftning ha effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga påföljder för allvarliga brott mot EU-lagstiftningen om bevarandet av miljön, inbegripet skyddade arter av vilda växter och djur.

G.  EU fortsätter att vara en av de största marknaderna för produkter från vilda djur och växter och ett nav för olaglig transitering till andra regioner (värdet på den olagliga handeln med vilda djur beräknas uppgå till runt 22 miljarder dollar globalt). En handlingsplan på EU-nivå för att ta itu med frågan om olaglig handel med vilda djur och växter är ett mycket viktigt framsteg. EU-handlingsplanen måste nu åtföljas av effektiva kompletterande åtgärder såsom fortbildning av skogsvårdare och tullpersonal och införande av effektiva påföljder.

H.  EU-handlingsplanen visar att Europeiska unionen är beredd att leva upp till de internationella förväntningarna och åtagandena och höja sin ambitionsnivå när det gäller åtgärder mot olaglig handel med vilda djur och växter.

I.  Enligt principen om offentliga åtgärders effektivitet ska medlemsstaterna samordna sina åtgärder om utrotningshotade arter ska kunna skyddas framgångsrikt från olaglig handel. Detta kan uppnås genom att EU och dess medlemsstater i form av en handlingsplan gemensamt åtar sig att effektivt använda befintliga resurser och organ och samtidigt göra noggranna expertbedömningar och kontroller av eventuell olaglig verksamhet samt genomföra gemensamma internationella åtaganden och på politisk nivå erkänna vikten av ta itu med problemet.

J.  Enligt subsidiaritetsprincipen ska medlemsstaterna ha möjlighet att själva välja hur de ska uppnå målen om skydd av utrotningshotade djur- och växtarter. Lokala myndigheters roll är särskilt effektiv och nödvändig i detta avseende.

K.  Mot bakgrund av att den illegala handeln med vilda djur och växter till sin karaktär otvetydigt är gränsöverskridande bör medlemsstaterna och EU som helhet arbeta för att genomföra redan gjorda internationella åtaganden, fastställa minimiregler rörande definitionen av sådana brott och påföljder enligt artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt främja strukturerad dialog för ökat regionalt samarbete i samråd med alla berörda myndigheter och aktörer, inbegripet tredjeländer och ursprungsländer.

1.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har utarbetat en EU-handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter, och att Europeiska unionen under det senaste årtiondet har varit aktivt involverad i bekämpningen av olaglig handel med vilda djur och växter och antagit stränga handelsregler för att bekämpa denna typ av olaglig handel.

2.  Europaparlamentet välkomnar rådets (miljö) slutsatser av den 20 juni 2016 avseende EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter.

3.  Europaparlamentet välkomnar också att handlingsplanen bidrar på ett betydande sätt till att uppnå de mål för hållbar utveckling som fastställdes i 2030-agendan för hållbar utveckling, som stats- och regeringscheferna enades om vid FN:s toppmöte i september 2015.

4.  Europaparlamentet anser att EU och dess medlemsstater måste satsa mer på att gemensamt ta itu med miljöbrott och särskilt olaglig handel med vilda djur och växter, nu när EU är part i Cites-konventionen, som för närvarande skyddar mer än 35 000 djur- och växtarter, och inleda ett hållbart samarbete med tredjeländer och ursprungsländer. Man måste skyndsamt förstärka och bättre samordna åtgärderna mot den olagliga handeln med vilda djur och växter och dess grundorsaker med såväl ursprungsländerna som transit- och marknadsländerna.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att tillsammans med aktörer och civilsamhället delta i informationskampanjer, inte enbart i landsbygdsområden, utan också på global nivå för att minska marknaden för olagliga produkter från vilda djur och växter.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaternas myndigheter att samarbeta mer i kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter, särskilt brottsbekämpande myndigheter på nationell, europeisk och internationell nivå, däribland polis, tull, rättsliga myndigheter, skogsmyndigheter och tillsynsmyndigheter för hälso- och sjukvård och handel, i syfte att genomföra lämpliga åtgärder på plats. Medlemsstaterna bör förse nationella domstolar med rättslig hjälp och vägledning om bekämpning av naturvårdsbrott. Verkställighetsprioriteringar bör fastställas gemensamt och Europol och Eurojust ska tillhandahålla särskilt stöd när ärenden berör flera länder.

7.  Europaparlamentet anser att alla medlemsstater bör fullgöra sina internationella åtaganden, för att därigenom säkerställa att deras lagar om organiserad brottslighet omfattar olaglig handel med vilda djur och växter och att lämpliga påföljder kan utdömas för denna typ av handel. Samtidigt måste man förbättra det internationella samarbetet kring kontrollerna av efterlevnaden genom deltagande i internationella brottsbekämpningsoperationer, tekniskt bistånd och riktat ekonomiskt stöd.

8.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att i överensstämmelse med resolutionen från FN:s kommission för brottsförebyggande arbete och straffrätt från april 2013 säkerställa att olaglig handel med vilda djur och växter där organiserade kriminella grupper är inblandade fastställs som ett allvarligt brott enligt FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

9.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att utbildningsverksamhet är en viktig del av kampen mot organiserad brottslighet, däribland olaglig handel med växter och djur. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att överväga lämpliga utbildningsprojekt med särskild inriktning på de ovannämnda brottsbekämpande myndigheterna. Parlamentet rekommenderar att det inrättas ett övervakningssystem för att fastställa förbättringar och bästa praxis för att stoppa den olagliga handeln med vilda djur och växter. Det är mycket viktigt att öka medvetenheten, framför allt genom informationskampanjer, och att intensifiera dialogen och det tekniska samarbetet med de behöriga myndigheterna och lokalsamhällena, med fokus på konsekvenserna av olaglig handel med produkter från vilda djur och växter.

10.  Europaparlamentet anser att kampen mot olaglig handel med vilda djur och växter kan befrämjas med icke-bindande lagstiftning. Parlamentet noterar dock att lagstiftningsåtgärder kan vara nödvändiga för att säkerställa rättslig klarhet och skapa tillräckligt bindande regler. EU-lagstiftning som fastställer skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut olagliga produkter på marknaden och som gör det möjligt att effektivt bekämpa olaglig handel med vilda växter finns redan inom den specifika sektorn timmer.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att fastställa och genomföra gemensamma minimiregler om fastställande av brott och påföljder i samband med olaglig handel med vilda djur och växter, enligt artikel 83.1 i EUF‑fördraget. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att fullt ut tillämpa bestämmelserna i direktiv 2008/99/EG om skydd av miljön genom straffrättsliga bestämmelser och att fastställa lämpliga straffsatser för naturvårdsbrott. Parlamentet betonar att genomförandet av EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter måste övervakas noggrant och att parlamentet och rådet regelbundet måste informeras om de framsteg som gjort fram till den 31 juli 2018 och att en övergripande bedömning måste göras senast 2020.

12.  Europaparlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens åtagande att i överensstämmelse med EU:s säkerhetsagenda inleda en översyn för att bedöma hur ändamålsenlig och effektiv EU:s politiska och rättsliga ram för bekämpning av miljöbrott och särskilt organiserade naturvårdsbrott, är. Parlamentet välkomnar att kommissionen åtagit sig att rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka framsteg som gjorts avseende genomförandet av handlingsplanen fram till den 31 juli 2018 samt att göra en övergripande bedömning senast 2020.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

26.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Stefano Maullu, Virginie Rozière


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

60

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy