Διαδικασία : 2015/2349(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0304/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0304/2016

Συζήτηση :

PV 23/11/2016 - 19
CRE 23/11/2016 - 19

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0455

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 803kWORD 87k
07.11.2016
PE 580.785v03-00 A8-0304/2016

σχετικά με νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων

(2015/2349(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Dominique Riquet

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων (2015/2349(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της ΕΕ σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2014/2015 για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλους «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις – Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη» (COM(2008)0394) και «Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη» (COM(2011)0078),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών» (COM(2016)0501),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων(3),

–  έχοντας υπόψη τον μηχανισμό για τις ΜΜΕ και το INNOSUP από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το COSME, την δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου – Επιχειρήσεις», τις πιλοτικές δράσεις για την «Επιτάχυνση της Καινοτομίας» και τις ευκαιρίες δικτύωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/EΚ) και την οδηγία για τις υπηρεσίες (2006/123/EΚ),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αναβάθμιση της Ενιαίας Αγοράς: περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις» (COM(2015)0550),

–  έχοντας υπόψη τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013)(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0304/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την βασική κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας, το 2014, το 99,8 % του συνόλου των επιχειρήσεων εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου και τα δύο τρίτα του συνόλου των θέσεων εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ στις οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία έτη θέσεις εργασίας προέρχονται κυρίως από τον τριτογενή τομέα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές επιχειρήσεις του τομέα των μεταφορών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία της κινητικότητας στην Ευρώπη, αλλά αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες για να εισέλθουν ή για να παραμείνουν στην αγορά αυτή κυρίως λόγω της παρουσίας μονοπωλίων στην εν λόγω αγορά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές επιχειρήσεις παρέχουν προστιθέμενη αξία στις απομονωμένες περιοχές και στις πυκνοκατοικημένες περιοχές χάρη στην εξαιρετική γνώση της τοπικής αγοράς, στην εγγύτητα με τον πελάτη και/ή στην ευελιξία και στην ικανότητά τους να καινοτομούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, είναι σε θέση να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και ότι αποτελούν μέσα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής δραστηριότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης της κινητικότητας και την υποβοήθηση της ανάπτυξης του τουρισμού (όταν οι υπηρεσίες κινητικότητας συνδέονται άμεσα με τη ζήτηση νέων προϊόντων και εμπειριών από τους επισκέπτες)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση και οι συνθήκες παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εμπορεύματα, ποικίλουν σημαντικά και ότι δεν υπάρχει περίπτωση μείωσης της κινητικότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση των μεταφορών στις μεγάλες πόλεις και στις οδούς πρόσβασης σε αυτές προκαλεί κυκλοφοριακό συνωστισμό και συμφόρηση, επιβαρύνοντας σημαντικά την οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ στον τομέα των μεταφορών αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα του δημόσιου δικτύου μεταφορών στους αστικούς κόμβους, ιδίως σε ώρες της ημέρας κατά τις οποίες οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι πολύ σπάνιες, καθώς και σε περιφερειακές περιοχές χωρίς επαρκώς ανεπτυγμένες υπεραστικές μεταφορικές υπηρεσίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής καταδεικνύει ότι το 17% των Ευρωπαίων καταναλωτών έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες παρεχόμενες από τη συνεργατική οικονομία, και ότι το 52% είναι ενημερωμένοι για τις προσφερόμενες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές προσδοκούν να βρεθούν προσιτοί και ευέλικτοι τρόποι χρήσης των μεταφορικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα οι τιμές να εξακολουθήσουν να συμβαδίζουν με το πραγματικό κόστος παροχής και να υπάρχουν εύκολη πρόσβαση στις κρατήσεις και ασφαλείς τρόποι πληρωμής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες·

H  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία στον τομέα των μεταφορών μπορεί να προωθήσει ενεργά την ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτορρύθμιση δεν αποτελεί πάντα λύση και ότι χρειάζεται το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιταγή της βιώσιμης ανάπτυξης και η επανάσταση στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν δημιουργήσει πρωτοφανείς ευκαιρίες και προκλήσεις για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών σε ό, τι αφορά την ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμη κινητικότητα στο πλαίσιο των περιορισμών που συνεπάγονται οι ανεπαρκείς υποδομές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύρρυθμη ανάπτυξη της διάδοσης των έξυπνων κινητών συσκευών και η εκτενής κάλυψη των ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας έχουν δημιουργήσει νέα ψηφιακά εργαλεία τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών μεταφορών όσο και τους πελάτες, μειώνοντας το κόστος συναλλαγής και τη σημασία του τόπου στον οποίο βρίσκονται οι πάροχοι υπηρεσιών και επιτρέποντάς τους να είναι ευρέως συνδεδεμένοι προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, όχι μόνο σε περιφερειακό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω ψηφιακών δικτύων αλλά και από απομακρυσμένες περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και η ψηφιοποίηση έχουν αλλάξει σημαντικά τη μορφή του τομέα των μεταφορών τα τελευταία χρόνια, γεγονός που είχε σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, όσο και στις συνθήκες εργασίας και στην απασχόληση σε αυτόν τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ, από τη μία πλευρά, η τομέας των μεταφορών είναι πλέον πιο ανοικτός, από την άλλη πλευρά, οι εργασιακές συνθήκες έχουν σε πολλές περιπτώσεις επιδεινωθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής των υφιστάμενων ρυθμίσεων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών περιλαμβάνει, όχι μόνο τους παρόχους άμεσων μεταφορικών υπηρεσιών, αλλά και ΜΜΕ που παρέχουν υπηρεσίες, όπως συντήρηση των μεταφορικών μέσων, πώληση ανταλλακτικών, κατάρτιση του προσωπικού και ενοικίαση οχημάτων και εξοπλισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνάρτηση με αυτές τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εργασίας για εργαζόμενους με υψηλά προσόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για τον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα συμφέροντα ολόκληρης της αλυσίδας αξίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ αξιοποιούν πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το 41% δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση όλων των τομέων έχει καίρια σημασία προκειμένου η ΕΕ να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία και η ευκολία εισόδου που είναι συνυφασμένες με την συνεργατική οικονομία μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης για ομάδες που παραδοσιακά αποκλείονται από την αγορά εργασίας, και ειδικότερα για τις γυναίκες, τους νέους και τους μετανάστες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες μεταφορών μπορούν να προσφέρουν έναν καλό τρόπο αυτοαπασχόλησης και να προωθήσουν το επιχειρηματικό πνεύμα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις υπηρεσίες μεταφορών μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα ταχείας αντιστοίχισης των αιτημάτων των πελατών για υπηρεσίες, αφενός, με την προσφορά εργασίας των καταχωρημένων εταιρειών ή των εργαζομένων, αφετέρου·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ θεωρεί τις ποιοτικές θέσεις εργασίας ουσιαστικό παράγοντα στις προσπάθειες αντιμετώπισης των υψηλών επιπέδων ανισότητας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής·

I.  Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις

1.  εκτιμά ότι η αντιμετώπιση της ολοένα και μεγαλύτερης ζήτησης για κινητικότητα σε ένα περιβάλλον περιορισμένων υποδομών και αυξανόμενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων συνιστά σημαντική πρόκληση για τις μεταφορικές επιχειρήσεις· τονίζει ότι, αν και όλες οι μεταφορικές επιχειρήσεις πιέζονται για να προσφέρουν ασφαλείς, βιώσιμες και σε μεγάλο βαθμό ανταγωνιστικές λύσεις που να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνες σύμφωνα με τα πορίσματα της διάσκεψης COP21, περιορίζοντας ταυτόχρονα τη συμφόρηση, είναι πιο δύσκολο και δαπανηρό για τις μικρές επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν στις εν λόγω προκλήσεις·

2.  υπογραμμίζει ότι η πολύ συχνή αλλαγή των προτύπων εκπομπών των οχημάτων μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερες δυσκολίες στις μικρές επιχειρήσεις μεταφορών δεδομένης της διάρκειας απόσβεσης των στόλων οχημάτων·

3.  επισημαίνει τον πολυσύνθετο χαρακτήρα του τομέα των μεταφορών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολυεπίπεδο τρόπο διαχείρισης (τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο) που εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένος ανά μέσο μεταφοράς· επισημαίνει ότι αυτός ο τομέας διέπεται από αυστηρές ρυθμίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα, τις σχετικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη, την χρήση και την διάθεση μεταφορικών υπηρεσιών στην αγορά (αποκλειστικά δικαιώματα, ανώτατο όριο αριθμού αδειών) καθώς και τις επιδοτήσεις· τονίζει ότι οι προκλήσεις στον τομέα της προστασίας και της ασφάλειας έχουν τεράστια σημασία για τον τομέα των μεταφορών, όμως εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μερικές φορές χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων παραγόντων, ως πρόσχημα για τη δημιουργία τεχνητών εμποδίων·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εξαλείψουν το φαινόμενο του κανονιστικού υπερθεματισμού, το οποίο συνήθως συνδέεται με προστατευτικά και συντεχνιακά ένστικτα που οδηγούν στον κατακερματισμό, στην αύξηση της πολυπλοκότητας και στην ακαμψία της εσωτερικής αγοράς, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανισότητες· πιστεύει ότι είναι χρήσιμο για τα κράτη μέλη να μην προσεγγίζουν τη νομιμότητα των ηλεκτρονικών πλατφορμών με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αποφεύγοντας έτσι τη λήψη αδικαιολόγητων και περιοριστικών μέτρων σε μονομερές επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 2000/31/EΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες· φρονεί ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των παρόχων υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης, που κατοχυρώνονται στα άρθρα 56 και 49 της ΣΛΕΕ, αντιστοίχως, έχουν ουσιαστική σημασία για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασης των υπηρεσιών και, συνεπώς, για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς·

5.  υπογραμμίζει ότι, εξαιτίας της σημερινής νομικής αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τον ορισμό των παρόχων υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών, δεν είναι δυνατό να εδραιωθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και εκφράζει τη λύπη του για τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν πολυάριθμες μικρές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στην εγχώρια και διεθνή αγορά και να αναπτύξουν ή να προσφέρουν νέες υπηρεσίες· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα προαναφερθέντα προβλήματα εμποδίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε αυτόν τον τομέα·

6.  θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα πρέπει να βελτιωθεί προκειμένου να ξεπεραστεί η σοβαρή διαταραχή που σημειώθηκε στις αγορές των εθνικών μεταφορών σε αρκετά κράτη μέλη μετά την εφαρμογή του·

7.  επικροτεί τις νέες ευκαιρίες που παρέχουν οι μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις και τα νέα μοντέλα συνεργατικής οικονομίας, αλλά εκφράζει παράλληλα τη λύπη του για τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές που απορρέουν από την μη ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις αποδοχές και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρές στρεβλώσεις όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ και τα προβλήματα ασφάλειας·

8.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την επιβολή της νομοθεσίας· φρονεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή της νομοθεσίας η οποία αφορά τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες πρέπει να σέβεται όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ και δεν πρέπει να περιορίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό βάσει αντικειμενικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ούτε να δημιουργεί περαιτέρω διοικητικό φόρτο ή πρόσθετο κόστος για τις μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις·

9.  διαπιστώνει ότι οι μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν όχι μόνο για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία αλλά και για να παραμείνουν ανταγωνιστικές (π.χ. μέσω της εστίασης στις νέες τεχνολογίες)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αφενός, και αντίθετα με όσα συμβαίνουν στην περίπτωση των μεγάλων εταιρειών, η πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων σε πιστώσεις και η χρηματοδότησή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν περιορισμένες, παρά τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης τη στιγμή που, αφετέρου, η δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί σπανίως επιλογή, λόγω των υπερβολικά περίπλοκων και χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης της παροχής γνώσεων και υποστήριξης στις μικρές επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Tαμείου Επενδύσεων·

10.  παρατηρεί ότι, στο πλαίσιο της αυξανόμενης αστικοποίησης, η οργάνωση των μεταφορών πρέπει να έχει όλο και περισσότερο ολοκληρωμένο, ψηφιακό και πολυτροπικό χαρακτήρα και ότι οι αστικοί κόμβοι διαδραματίζουν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της βιώσιμης κινητικότητας· υπογραμμίζει τον αυξανόμενο αντίκτυπο που έχουν οι πολυτροπικές εφαρμογές προγραμματισμού μετακινήσεων, καθώς και τη σημασία της ενσωμάτωσης των μικρών επιχειρήσεων στον κατάλογο των διαθέσιμων εφαρμογών και χαρτοφυλακίων υπηρεσιών μεταφορών· υπογραμμίζει ότι η καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο αναμένεται να ευνοήσει την κοινή χρήση των μεταφορικών μέσων και να βελτιώσει τον προγραμματισμό των μετακινήσεων·

11.  παρατηρεί ότι οι οικονομικές δυσκολίες και η έλλειψη των πόρων που χρειάζονται για τη διατήρηση του εκτεταμένου δικτύου μεταφορών οδηγούν στην παύση της λειτουργίας πολυάριθμων δευτερευουσών γραμμών σε πολλές περιοχές, και κυρίως στις πιο απομονωμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές· θεωρεί ότι η εμφάνιση συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει την εγκατάλειψη των δημόσιων υπηρεσιών μεταφοράς σε αυτές τις περιοχές·

12.  τονίζει τη σημασία που έχουν για την αστική κινητικότητα οι εταιρείες ενοικίασης ελαφρών οχημάτων, όπως ποδηλάτων ή σκούτερ· σημειώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ· ζητεί να λαμβάνονται πιο συχνά υπόψη οι δυνατότητες αυτών των εταιρειών κατά τη διαδικασία αύξησης της αστικής κινητικότητας και ανάπτυξης ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικών αστικών μεταφορών·

13.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τη συνεκμετάλλευση των μικρών μεταφορικών εταιρειών, κάτι που θα διευκόλυνε την ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ αυτών των εταιρειών και θα βοηθούσε τους πελάτες να εντοπίζουν τις υπηρεσίες των μικρών μεταφορικών εταιρειών που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους·

14.  καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών σε αυτόν τον τομέα, να λάβει υπόψη τις δυσκολίες εισχώρησης των νέων μοντέλων επιχειρήσεων συνεργατικής οικονομίας στα αγροτικά και μη αστικά περιβάλλοντα·

15.  διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη μοντέλων συνεργατικής οικονομίας μπορεί να βελτιστοποιήσει την χρήση των οχημάτων και των υποδομών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην πιο βιώσιμη κάλυψη της ζήτησης για κινητικότητα· παρατηρεί ότι η αυξανόμενη αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται από τους χρήστες θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στην μεταφορική αλυσίδα· τονίζει, ωστόσο, ότι η συγκέντρωση δεδομένων στα χέρια λίγων μόνο πλατφορμών διαμεσολάβησης θα μπορούσε να έχει βλαβερές επιπτώσεις τόσο στη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος όσο και στη συμμετοχή σε επενδύσεις σε υποδομές και σε άλλα συναφή έξοδα, πράγμα που έχει άμεσο αντίκτυπο στις ΜΜΕ·

16.  εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι οι πλατφόρμες διαμεσολάβησης εισήγαγαν την ιδέα της αλληλοαμφισβήτησης, της αμφισβήτησης των κατεστημένων φορέων και των συντεχνιακών δομών καθώς και της υπονόμευσης των υφιστάμενων και της αποτροπής νέων μονοπωλίων· υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό ενθαρρύνει τη διαμόρφωση μιας αγοράς πολύ πιο επικεντρωμένης στην καταναλωτική ζήτηση και ωθεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τη δομή της αγοράς· σημειώνει, ωστόσο, ότι, εάν δεν δημιουργηθεί κατάλληλο και σαφές νομικό πλαίσιο, οι πλατφόρμες διαμεσολάβησης, λόγω της νοοτροπίας του τύπου «ο νικητής τα παίρνει όλα» που τις χαρακτηρίζει, θα οδηγήσουν στη δημιουργία δεσποζουσών θέσεων στην αγορά, υπονομεύοντας την πολυμορφία του οικονομικού ιστού·

17.  εφιστά την προσοχή στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις (για παράδειγμα, θα μπορούσαν επίσης να δημιουργηθούν μικρές επιχειρήσεις σε αυτούς τους νέους τομείς) που συνεπάγεται η ανάπτυξη διασυνδεδεμένων και αυτοοδηγούμενων οχημάτων (αυτοκίνητα, πλοία, μη επανδρωμένα αεροσκάφη – drones και, ομαδοποίηση οχημάτων – platooning)· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, να καταρτίσει χάρτη πορείας σχετικά με τα διασυνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα και να εκπονήσει ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει η ευρεία χρήση αυτής της τεχνολογίας στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών και ιδίως στις MMΕ·

II.  Συστάσεις: πως μπορούν οι προκλήσεις να μετατραπούν σε ευκαιρίες

18.  ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών· θεωρεί ότι κάθε νομοθεσία η οποία επιβάλλει νέες απαιτήσεις στις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως φορολογικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οφείλει να είναι αναλογική, απλή και σαφής, να μην παρεμποδίζει την ανάπτυξή τους και να αντανακλά, εφόσον είναι αναγκαίο τα περιφερειακά και εθνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων κρατών μελών· θεωρεί ότι αυτή η νομοθεσία πρέπει να συνοδεύεται από τα αναγκαία κίνητρα (κανονιστικά και/ή οικονομικά)·

19.  θεωρεί ότι η προώθηση ενός ολοκληρωμένου και συντονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος κινητικότητας είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενσωματωθούν αποτελεσματικά όλες οι εταιρείες που προσφέρουν όλα τα μέσα μεταφοράς σε μια κοινή δυναμική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η ψηφιοποίηση και η προώθηση καινοτομιών μέσα από τον ίδιο τον τομέα των μεταφορών θα εγγυάται με τον καλύτερο τρόπο στους πελάτες την ύπαρξη ενός ενιαίου συνεκτικού συστήματος και στους επαγγελματίες περισσότερες δυνατότητες δημιουργίας πρόσθετης αξίας·

20.  σημειώνει ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΜΜΕ στον τομέα των μεταφορών δεν είναι πάντα επαρκώς προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων· ζητεί όλα τα εργαλεία και προγράμματα που στοχεύουν στην στήριξη αυτών των επιχειρήσεων να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη της καλύτερης δυνατής προσαρμογής των υπηρεσιών μεταφοράς στις ανάγκες των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα·

21.  σημειώνει ότι, λόγω της έλλειψης επενδύσεων σε υποδομές, όλοι οι φορείς που επωφελούνται από τη χρήση των εν λόγω υποδομών θα πρέπει να συνεισφέρουν, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη όλους τους υφιστάμενους φόρους και τα τέλη μεταφοράς και τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία· τονίζει τη σημασία που έχει για τον τομέα των οδικών μεταφορών η εσωτερίκευση των αρνητικών εξωγενών παραγόντων και η διάθεση των εσόδων για τη χρήση των μεταφορικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι τούτο ενδέχεται να δημιουργήσει συγκεκριμένα προβλήματα στις μικρές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα·

22.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει σε έργα υψηλής καινοτομίας με βάση την αγορά και ότι, κατά συνέπεια το θεωρεί ουσιαστικό μέσο που μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών να αναπτύξουν νέες λύσεις κινητικότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίησή του και να ενισχύσουν τη συνδρομή τους προς τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις κατά την προετοιμασία αυτών των έργων·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν κατάλληλη δράση για να πατάξουν τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές μεγάλων οργανωμένων ομίλων προκειμένου να εξαλείψουν τις διακρίσεις και τους περιορισμούς της πρόσβασης στην αγορά, ανεξαρτήτως του μεγέθους των επιχειρήσεων, ειδικά όσον αφορά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα· ζητεί επειγόντως διάλογο και βελτίωση των σχέσεων, ιδιαίτερα στις νέες και στις δυνητικές αγορές, μεταξύ μεταφορέων και παραγγελιοδοτών καθώς και την επίλυση του προβλήματος της ψευδοαυτοαπασχόλησης·

24.  ενθαρρύνει την ένταξη των ΜΜΕ στα σχέδια δημιουργίας ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού συστήματος έκδοσης εισιτηρίων· σημειώνει ότι η αποδοτικότητα ενός τέτοιου συστήματος θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότερων εταιρειών και επιχειρήσεων παροχής μεταφορικών υπηρεσιών· σημειώνει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες εξαιρετικά ευνοϊκές για τον σχεδιασμό αποδοτικών δικτύων μεταφορών στην Ευρώπη·

25.  ζητεί, με σκοπό την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας, επανεξέταση και εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με την πρόσβαση στα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και δραστηριότητες στην Ευρώπη καθώς και των ελέγχων αυτών των επαγγελμάτων, προκειμένου οι νέοι φορείς και οι νέες υπηρεσίες που συνδέονται με τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναπτυχθούν σε ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τις νομοθετικές αλλαγές, και οι ενεργοί παραδοσιακοί φορείς να μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού· επισημαίνει τον θετικό αντίκτυπο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας όσον αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους ανθρώπους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και για αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους·

26.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, οδικό χάρτη για την απελευθέρωση των δεδομένων που αφορούν τις δημόσιες μεταφορές και για την θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων για τα δεδομένα που αφορούν τις μεταφορές και τις διεπαφές προγραμματισμού, ούτως ώστε να δοθεί ώθηση στις καινοτομίες έντασης δεδομένων και στην παροχή νέων μεταφορικών υπηρεσιών·

27.  εκτιμά ότι, δεδομένης της ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας, η λύση δεν είναι ούτε μια τομεακή ρύθμιση ούτε μια ρύθμιση που θα στοχεύει αποκλειστικά στις πλατφόρμες και θεωρεί ότι το σύστημα των μεταφορών πρέπει στο μέλλον να αντιμετωπίζεται ως σύνολο· ζητεί να θεσπιστεί ένα εκσυγχρονισμένο, πολυτροπικό ρυθμιστικό πλαίσιο που να ευνοεί τόσο την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα όσο και την προστασία των καταναλωτών και των δεδομένων τους, περιφρουρώντας τα δικαιώματα των εργαζομένων και εξασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους διάφορους φορείς· έχοντας κατά νου αυτόν τον στόχο, εφιστά την προσοχή στη σημασία της διαλειτουργικότητας στον τομέα των μεταφορών, η οποία παρέχει ενιαίες λύσεις για τις μικρές επιχειρήσεις·

28.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την ανάγκη προσαρμογής της εθνικής εργασιακής νομοθεσίας τους στην ψηφιακή εποχή, με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των μοντέλων της συνεργατικής οικονομίας και τις αντίστοιχες εργασιακές νομοθεσίες κάθε κράτους μέλους·

29.  θεωρεί ότι ο στόχος αυτός προϋποθέτει σύγκλιση των μοντέλων βασισμένη σε έναν σαφή, συνεκτικό και απαλλαγμένο από αλληλεπικαλύψεις ορισμό των «ενδιάμεσων» και των «παρόχων υπηρεσιών»· ζητεί να γίνεται διάκριση μεταξύ των εν λόγω πλατφορμών διαμεσολάβησης οι οποίες δεν αποφέρουν εμπορικό κέρδος στους χρήστες τους, και των πλατφορμών (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) οι οποίες φέρνουν σε επαφή έναν πάροχο υπηρεσιών και έναν πελάτη, με ή χωρίς σχέση εργοδότη-εργαζομένου μεταξύ παρόχου υπηρεσιών και πλατφόρμας· προτείνει, προκειμένου να διευκολύνεται η συμμόρφωση όλων των μερών με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και για να εξασφαλιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες θα είναι αρμόδιοι και δεόντως κατηρτισμένοι (ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών), οι εθνικές αρχές θα πρέπει να μπορούν να ζητούν από τις πλατφόρμες διαμεσολάβησης τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες· τονίζει ότι τα ήδη υφιστάμενα συστήματα ανατροφοδότησης και αξιολόγησης βοηθούν επίσης τους ενδιάμεσους να οικοδομήσουν σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και ότι τα δεδομένα που παράγονται με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

30.  πιστεύει ότι το μεγάλο δυναμικό διαφάνειας που ενέχει η συνεργατική οικονομία επιτρέπει την καλή ιχνηλασιμότητα της λειτουργίας των μεταφορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον στόχο της επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ στους διάφορους τύπους συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων, προκειμένου να συμπληρωθούν, εφόσον χρειάζεται, τα ρυθμιστικά κενά στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης με τρόπο που να εξασφαλίζει τον σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων·

31.  τονίζει ότι στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών περιλαμβάνονται και αυτές που δεν παρέχουν άμεσα υπηρεσίες μεταφορών, όπως αυτές που παρέχουν υπηρεσίες κατάρτισης, οι εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, τα εργαστήρια και τα σημεία εξυπηρέτησης· σημειώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων στον σχεδιασμό των νομικών μέτρων και των επενδυτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ·

32.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει τις ΜΜΕ του τομέα των μεταφορών κατά τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών σε αυτόν τον τομέα, στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν τόσο καταναλωτές όσο και άλλοι ενδιαφερόμενοι·

33.  επισημαίνει ότι οι περισσότεροι πάροχοι στη συνεργατική οικονομία προέρχονται από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει περισσότερο τις καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών και ενθαρρύνει την αύξηση της στήριξης για αυτές τις εταιρείες, και συγκεκριμένα για την κατάρτιση των νέων επιχειρηματιών σε αυτόν τον τομέα·

34.  εκφράζει τη λύπη του διότι η απάντηση των κρατών μελών στην ανάπτυξη της συνεργατικής οικονομίας υπήρξε μέχρι σήμερα ιδιαιτέρως αποσπασματική και σε ορισμένες περιπτώσεις απόλυτα ασύμβατη με τις δυνατότητες και τα οφέλη που προσφέρει η ανάπτυξη αυτού του τομέα, καθώς και αντίθετη με τις προσδοκίες των καταναλωτών και θεωρεί ευκταία την διαμόρφωση συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία να καλύπτει τα ζητήματα που σχετίζονται με ένα μοντέλο βιώσιμης συνεργατικής οικονομίας· λαμβάνει υπό σημείωση την ορθολογική προσέγγιση της Επιτροπής έναντι αυτής της «νέας οικονομίας», όπως ορίζεται στην πρόσφατη ανακοίνωσή της στην οποία τονίζεται η σημασία της συνεργατικής οικονομίας για τη μελλοντική ανάπτυξη(5)·

35.  τονίζει τις τεράστιες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία νέων μορφών παροχής υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων· τονίζει ιδιαίτερα τις τεράστιες δυνατότητες των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία αποτελούν ήδη ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για χρήση σε δύσκολες συνθήκες· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει το δυναμικό που ενυπάρχει στις ΜΜΕ οι οποίες ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

36.  θεωρεί ότι τα συνεργατικά μοντέλα αποτελούν σημαντικό πόρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των συνδέσεων στις απομακρυσμένες, ορεινές και αγροτικές περιοχές, ενώ προσφέρουν επίσης έμμεσα οφέλη και για τον τουριστικό κλάδο·

37.  εκτιμά ότι οι νομοθετικές απαιτήσεις πρέπει να είναι αναλογικές προς τη φύση της δραστηριότητας και το μέγεθος της εταιρείας· ωστόσο, εκφράζει ανησυχία ως προς το κατά πόσον εξακολουθούν να υφίστανται λόγοι εξαίρεσης των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCVs) από την εφαρμογή ορισμένων ευρωπαϊκών κανόνων, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης χρήσης των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση διαγνωστικών πορισμάτων σχετικά με τον συνεπακόλουθο αντίκτυπο στην οικονομία, το περιβάλλον και την ασφάλεια·

38.  ζητεί να διαμορφωθούν δομές συνεργασίας μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων μεταφορών, των ινστιτούτων επιστημονικής έρευνας και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, με σκοπό τόσο τη βελτίωση της οργάνωσης της υπεραστικής κινητικότητας, ούτως ώστε να υπάρξει αποτελεσματική ανταπόκριση στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρουν οι MMΕ (π.χ. το πρώτο και το τελευταίο σκέλος των μεταφορών από πόρτα σε πόρτα), όσο και την καλύτερη ευθυγράμμιση των υφιστάμενων δικτύων δημόσιων μεταφορών με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιβατών· ζητεί να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες κινητικότητας, οι οποίες παρέχονται από τις μικρές επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες πληροφοριών και προγραμματισμού των μετακινήσεων·

39.  ζητεί να συγκροτηθούν ειδικές ομάδες καινοτομίας που θα διευκολύνουν την πλήρη εφαρμογή της έννοιας των «shareable cities» και θα βοηθήσουν τους τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων·

40.  τονίζει ότι η στοχευμένη κατάρτιση (π.χ. όσον αφορά τα μαζικά δεδομένα, τις ενοποιημένες υπηρεσίες κλπ.) είναι σημαντική προκειμένου οι μεταφορικές εταιρείες να είναι σε θέση να δημιουργούν προστιθέμενη αξία στο ψηφιακό περιβάλλον· ζητεί, ως εκ τούτου, την προσαρμογή του τρόπου με τον οποίο καταρτίζονται οι επαγγελματίες, με βάση τις δεξιότητες και τα προσόντα που απαιτούν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ιδίως με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού, και ιδιαίτερα οδηγών·

41.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ στον τομέα των μεταφορών πολλές φορές αποφεύγουν να επεκταθούν λόγω των αυξημένων κινδύνων που ενέχουν οι διασυνοριακές δραστηριότητες λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των νομικών συστημάτων των διαφόρων κρατών (μελών)· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στα κράτη μέλη, να αναπτύξουν πλατφόρμες συνεργασίας και επικοινωνίας που θα παρέχουν συμβουλές και εκπαίδευση στις ΜΜΕ σχετικά με τους διάφορους μηχανισμούς χρηματοδότησης, τις επιχορηγήσεις και τη διεθνοποίηση· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τα υφιστάμενα προγράμματα υποστήριξης για τις ΜΜΕ και να ενισχύσει την προβολή τους μεταξύ των παραγόντων του τομέα των μεταφορών, στο πλαίσιο συνεργειών μεταξύ διαφορετικών ταμείων της ΕΕ·

42.  ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να δεσμευθούν ενεργά για την εφαρμογή των αρχών περί απαλλαγής των αστικών μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως αυτές ορίζονται στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές και παροτρύνει τους παράγοντες της αγοράς να αναπτύξουν δραστηριότητα εντός του νέου πλαισίου ανταγωνισμού και δραστηριοτήτων και να επωφεληθούν έτσι από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα προσφέρουν οι υπηρεσίες με μηδενικές εκπομπές και η προοδευτική ψηφιοποίηση της διαχείρισης, της λειτουργίας και της διάθεσής τους·

43.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές κοινότητες να προωθήσουν τις καινοτομίες στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, οι οποίες θα διευκολυθούν από την ανάδυση μοντέλων συνεργατικής οικονομίας, όπως ο συνεπιβατισμός με αυτοκίνητο και με ποδήλατο, οι κοινόχρηστες εμπορευματικές μεταφορές, τα κοινόχρηστα ταξί και αυτοκίνητα, τα λεωφορεία κατόπιν κλήσης και οι διασυνδέσεις τους με τα δημόσια μέσα μεταφοράς·

44.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά, μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεών της, την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας και τις επιπτώσεις των νομοθετικών πρωτοβουλιών του «Ψηφιακού Θεματολογίου» στον τομέα των μεταφορών·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να αξιολογούν σε τακτική βάση τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον αριθμό και στο είδος των θέσεων εργασίας στον τομέα των μεταφορών και να μεριμνούν ώστε οι εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές να συμβαδίζουν με την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας στον κλάδο των μεταφορών·

46.  συνιστά να αναζητήσουν οι επιχειρήσεις συνεργατικής οικονομίας, καθώς και οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών μοντέλα συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών συμφερόντων, όπως στον τομέα των ασφαλίσεων·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μοντέλα ευέλικτων ωραρίων εργασίας που διαπραγματεύτηκαν οι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα των μεταφορών, τα οποία επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συνδυάζουν καλύτερα εργασία και ιδιωτική ζωή· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεωτικών κανόνων για τα ωράρια εργασίας και τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία αναμένεται να γίνει πιο εύκολη, χάρη στην ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών·

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0310.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0036.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0198.

(4)

ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

(5)

COM(2016)0356


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ελλείψει συναφών στατιστικών στοιχείων, παραμένει δύσκολη η διαμόρφωση εικόνας σχετικά με την πραγματική κατάσταση των μικρών μεταφορικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Aν και είναι αλήθεια ότι η σημασία τους ποικίλλει αναλόγως του τρόπου μεταφοράς (με σημαντικά ποσοστά στις οδικές, πλωτές και θαλάσσιες μεταφορές και κάπως λιγότερο στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές), δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια ούτε ο αριθμός τους, ούτε το μερίδιό τους στην απασχόληση, ούτε το μερίδιό τους στον πλούτο που δημιουργείται στην Ένωση.

Με τον όρο «μεταφορικές επιχειρήσεις», ο εισηγητής εννοεί τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς, είτε για επιβάτες, είτε για εμπορεύματα. Ο κλάδος των μεταφορών και οι συναφείς υπηρεσίες επομένως δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας έκθεσης.

Η αποτίμηση των μικρών επιχειρήσεων καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας τους, ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς, τη χώρα, τον τύπο της παρεχόμενης υπηρεσίας και την ανταγωνιστική δομή της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις, ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες και, τέλος, νεοσύστατες επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι περνούν λιγότερο ή περισσότερο απαρατήρητες μέσα στο σύστημα της κινητικότητας, είναι ανάγκη να επιλεγεί μία διαφοροποιημένη προσέγγιση τους. Οι ΜΜΕ λόγου χάρη, οι οποίες συνιστούν επίσης διοικητική κατηγορία που επωφελείται από μιας σειρά ενισχύσεων, λειτουργούν εντός σαφώς καθορισμένων ορίων στην αγορά και εξαρτώνται συχνά από τις μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς απαραίτητα να επιδιώκουν αλματώδη ανάπτυξη. Σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις (για τις οποίες αντιθέτως δεν υπάρχει διοικητικός ορισμός) δημιουργούν στις περισσότερες περιπτώσεις τη δική τους αγορά χάρη στην αξιοποίηση μιας ιδέας, επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία και διαθέτουν συχνά δυνατότητες διεθνούς επέκτασης.

Πέραν τούτων, όλες αυτές οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων διότι «γρασάρουν», κατά μια έννοια, τα γρανάζια ενός μηχανισμού του οποίου η διάρθρωση έχει, ιστορικά, διαμορφωθεί από τους λεγόμενους «μεγάλους». Η βαθύτερη γνώση της τοπικής αγοράς, η μεγαλύτερη εγγύτητα με τον πελάτη και/ή, συχνά, η ευελιξία και η ικανότητα καινοτομίας επιτρέπουν στις μικρές επιχειρήσεις να βελτιώνουν την μεταφορά των μεμονωμένων επιβατών, ιδίως κατά το κρίσιμο τελευταίο κομμάτι του ταξιδιού τους στις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ομοίως, στις απομακρυσμένες περιοχές όπου η κατασκευή μιας σιδηροδρομικής υποδομής ή η οργάνωση μαζικών μεταφορών θα ήταν υπερβολικά δαπανηρές, το ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο είναι συχνά το μόνο μέσο μετακίνησης που έχουν στη διάθεσή τους ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού.

Οι μικρές επιχειρήσεις μεταφοράς αποτελούν συνεπώς αναπόσπαστο κομμάτι της κινητικότητας στην Ευρώπη. Επιπλέον διαθέτουν άφθονα ταλέντα που χρειάζονται ευνοϊκό περιβάλλον για να εκφραστούν. Αυτή είναι λοιπόν η αποστολή που μπορεί και πρέπει να επιτελέσει ο νομοθέτης, να διαμορφώσει όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκές ρυθμιστικές, κοινωνικές και φορολογικές συνθήκες. Μόνο έτσι θα καταφέρουν οι μικρές επιχειρήσεις να μετατρέψουν σε ευκαιρίες τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα και πρωτίστως αυτές που οφείλονται στην επανάσταση των ΤΠΕ.

Οι ανάγκες του κλάδου των μεταφορών στα πεδία της πληροφορίας και της επικοινωνίας είναι τόσο σημαντικές ώστε να μετατρέπεται αυτονόητα ο τομέας αυτός σε γόνιμο έδαφος για την ψηφιακή οικονομία και, κατά μείζονα λόγο, για τις πλατφόρμες διαμεσολάβησης. Oι νέες τεχνολογίες, οι οποίες έχουν γίνει προσιτές στις μικρές επιχειρήσεις, εκσυγχρονίζουν σημαντικά την οικονομία της κινητικότητας (βελτιστοποίηση της χρήσης των οχημάτων, μείωση των δαπανών, περιορισμός της συμφόρησης, απλούστευση της σχέσης προμηθευτή/πελάτη). Οι εν λόγω πλατφόρμες, και ειδικότερα εκείνες που σχετίζονται με την συνεργατική οικονομία, αν και βελτιστοποιούν την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης, προκαλούν παράλληλα ριζικές ανακατατάξεις. Τούτο υπερβαίνει την απλή βελτίωση των επιδόσεων: ολόκληρη η οργάνωση της κινητικότητας μεταβάλλεται με την αμφισβήτηση των κατεστημένων παραγόντων και με την ανάδυση ενός αυτοδιοικούμενου κατά κάποιον τρόπο συστήματος καταναλωτών/παραγόντων (στο γαλλικό κείμενο “consommacteurs”) που χαρακτηρίζεται από την αμφισβήτηση των σχέσεων εργοδότη/εργαζομένου. Έχοντας τον έλεγχο των δύο άκρων της αλυσίδας αφού γνωρίζουν τις ανάγκες των πελατών και ταυτόχρονα είναι σε θέση να κάνουν την κατάλληλη προσφορά τη σωστή στιγμή, οι νέοι παράγοντες του ψηφιακού κόσμου κατάφεραν να οικειοποιηθούν ένα μέρος της προστιθέμενης αξίας της αλυσίδας, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο το ζήτημα των επενδύσεων στις υποδομές που χρησιμοποιούν, επενδύσεων που αναλαμβάνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί παράγοντες από τη μη εικονική οικονομία.

Η πρώτη πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις είναι να μπορέσουν να επωφεληθούν από τούτη την ψηφιακή μετάβαση. Είτε είναι πρωταγωνιστές είτε όχι σε αυτήν, οφείλουν να προσαρμοστούν διότι διαφορετικά θα ξεκινήσει η πτώση.

Κατά δεύτερο λόγο, διανύουμε την καλύτερη δυνατή συγκυρία για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων που θα μας επιτρέψουν, παρά την περιορισμένη ικανότητα των μεταφορικών υποδομών, να καλύψουμε με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον τις αυξανόμενες ανάγκες κινητικότητας. Σε σχέση με αυτό ακριβώς, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, παρά τη γενικευμένη μείωση του επιπέδου των εκπομπών στους υπόλοιπους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας την τελευταία δεκαετία, ο κλάδος των μεταφορών εξακολουθεί να καταγράφει αύξηση των δικών του εκπομπών. Οι μεταφορές ευθύνονται σήμερα για το ένα τέταρτο περίπου των συνολικών εκπομπών της Ένωσης. Η 21η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος απλώς επιβεβαίωσε με τη σειρά της ότι είναι επειγόντως αναγκαίο να αναλάβει ο κλάδος τις ευθύνες του και να συμβάλει με τη σειρά του στις προσπάθειες για την μετάβαση προς μια οικονομία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το 2050, σαν να λέμε δηλαδή «αύριο», περισσότερο από το 80% του πληθυσμού θα ζει σε πόλεις. Η αστική κινητικότητα θα μετατραπεί επομένως σε ακόμη κρισιμότερο διακύβευμα, επιβάλλοντας την ανάγκη να διοργανωθούν οι μετακινήσεις κατά τρόπο πολυτροπικό, καθαρό και ολοκληρωμένο. Και εδώ ακόμη είναι καθήκον του νομοθέτη να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα παρέχει κίνητρα για την υλοποίηση τούτου του «πράσινου» μετασχηματισμού. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο είναι να καταστεί η βιώσιμη επένδυση πιο αποδοτική.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι, αν και όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με τούτη την επιταγή, οι αναγκαίες προσπάθειες συχνά αποδεικνύονται στη πράξη πολύ πιο δύσκολα υλοποιήσιμες για τις μικρές επιχειρήσεις.

Παραδόξως, ενώ θεωρητικά θα έπρεπε να δημιουργεί τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την αντιμετώπιση αυτών των εξελίξεων, το κανονιστικό πλαίσιο συχνά αποτελεί μέρος του προβλήματος, ιδίως σε έναν τομέα όπως οι μεταφορές, ο οποίος είναι σε υπερβολικό βαθμό ρυθμισμένος σε διάφορα επίπεδα: τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο.

Σήμερα, εξαιτίας των αποκλίσεων αλλά και των αστοχιών στην εφαρμογή του δικαίου, εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικές και κοινωνικές στρεβλώσεις της αγοράς, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις πλήττονται ακόμη περισσότερο από την απουσία ενός γνήσιου ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών. H πρόσβαση στα επαγγέλματα του τομέα των μεταφορών διαφέρει σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη και οι κάτοικοι και οι μη κάτοικοι δεν τυγχάνουν πάντα ίσης μεταχείρισης. Μολονότι η ασφάλεια δεν έχει πάψει να αποτελεί προτεραιότητα εκ των ουκ άνευ για κάθε δραστηριότητα που άπτεται των μεταφορών, χρησιμοποιείται εντούτοις συχνά ως πρόσχημα για την δημιουργία εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά. Mε άλλα λόγια, χρειαζόμαστε και σε αυτόν τον τομέα περισσότερη Ευρώπη.

Δεδομένης της έλευσης νέων παραγόντων, η έλλειψη ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τον ορισμό του «παρόχου μεταφορικών υπηρεσιών» παρεμποδίζει την καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και ανακόπτει πολλές φιλοδοξίες εκ μέρους των μικρότερων επιχειρήσεων. Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2002)694 τελικό) ο εργαζόμενος ορίζεται ως ένα πρόσωπο που αναλαμβάνει γνήσια και αποτελεσματική εργασία υπό τη διεύθυνση κάποιου άλλου για την οποία πληρώνεται, αλλά η έννοια του αυτοαπασχολούμενου παραμένει ασαφής. Από την άλλη πλευρά, η δυσκαμψία της ισχύουσας νομοθεσίας ενδέχεται να δυσχεράνει την προσπάθεια των κατεστημένων φορέων του κλάδου να αντιμετωπίσουν την έλευση των νέων επιχειρήσεων.

Πρέπει να προστεθεί ότι οι διάφορες κρατικές ενισχύσεις που τίθενται στη διάθεση των μικρών επιχειρήσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο δεν είναι πάντοτε εύκολα προσβάσιμες και ότι οι προθεσμίες είναι ελάχιστα προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες των κύκλων καινοτομίας. Η Ευρώπη πρέπει να προσέχει περισσότερο τους μικρούς.

Τούτων δοθέντων, ο εισηγητής διατυπώνει μια σειρά προτάσεων προκειμένου να μετατραπούν τούτες οι πολυάριθμες προκλήσεις σε ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

–  πρέπει να επισπευσθούν οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών ούτως ώστε να δοθεί τέλος στις αποκλίνουσες εφαρμογές του νόμου (αναθεώρηση της εξαίρεσης για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, καταπολέμηση των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, εναρμόνιση της πρόσβασης στο επάγγελμα και των σχετικών ελέγχων)·

–  πρέπει να ενθαρρυνθεί η σύγκλιση μεταξύ της παραδοσιακής οικονομίας και των πλατφορμών διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων συνεργατικής οικονομίας, προκειμένου να ευνοηθεί η καινοτομία, η προστασία των καταναλωτών και ο θεμιτός ανταγωνισμός (σε ένα πλαίσιο μέσω του οποίου θα συμβάλουν όλες οι επιχειρήσεις στο κοινωνικό κόστος των μεταφορών και στις επενδύσεις στις υποδομές)·

–  πρέπει να διοργανώνονται καλύτερες διαβουλεύσεις μεταξύ τοπικών αρχών και μικρών μεταφορικών επιχειρήσεων προκειμένου να βελτιωθεί η αστική κινητικότητα που αναμένεται πολύ σύντομα να είναι πλήρως απαλλαγμένη από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Παράρτημα I. Ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στο κοινό, για να βοηθήσει στην προετοιμασία της έκθεσης

Έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με

«τις νέες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις του τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων συνεργατικής οικονομίας»

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Τον Νοέμβριο του 2015, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τις νέες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων συνεργατικής οικονομίας Απευθυνόμενος προς τους αγαπητούς επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες του κλάδου με την ιδιότητά μου ως εισηγητή, σας προσκαλώ να καταθέσετε τος προτάσεις σας σχετικά με πως θα μπορέσουν καλύτερα οι επιχειρήσεις σας να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.»

Dominique Riquet (ALDE-UDI)

Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

Μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και για την επανεκβιομηχάνιση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στόχος της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας είναι να προσδιορίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρές επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη. Με βάση τα ευρήματα της έκθεσης, θα προτείνουμε λύσεις προκειμένου να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να εξασφαλίσουμε παράλληλα μια συνεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του, καθώς και ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους φορείς. Φιλοδοξώντας να επηρεάσει την προσέγγιση που θα επιλέξουν οι νομοθέτες κατά την εξέταση των ζητημάτων αυτών, η έκθεση θα περιοριστεί στις ΜΜΕ και στις νεοσύστατες επιχειρήσεις που συνδέονται με την κινητικότητα ως υπηρεσία (είτε για πρόσωπα, είτε για εμπορεύματα). Ο κλάδος και οι υποδομές επομένως δεν αποτελούν κύριο αντικείμενο αυτής της διαβούλευσης.

Η τελική έκδοση της έκθεσης αναμένεται να εγκριθεί τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Ένα πρώτο σχέδιο πρέπει να έχει εκπονηθεί μέχρι τις αρχές Απριλίου προκειμένου να εξεταστεί από την αρμόδια Επιτροπή εντός του μήνα. Η προθεσμία αποστολής των προτάσεων σας λήγει στις 29 Φεβρουαρίου (που υπάρχει φέτος στο ημερολόγιο). Προτάσεις και οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες προς διευκρίνιση πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: dominique.riquet@europarl.europa.eu.

Οι παρεμβάσεις σας θα μας βοηθήσουν στην εκπόνηση της έκθεσης αλλά το περιεχόμενο αυτών δεν θα δημοσιοποιηθεί. Εντούτοις και για λόγους διαφάνειας, τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αναφερθούν στο τέλος της έκθεσης.

Για να βοηθηθείτε στην διάρθρωση των απαντήσεων σας, παρατίθεται κατωτέρω κατάλογος με ενδεικτικές ερωτήσεις. Αν υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο θα επιθυμούσατε να αναφερθείτε αλλά δεν καλύπτεται επαρκώς από τις ερωτήσεις, μη διστάσετε να το προσθέσετε.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2016

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)  Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας σήμερα;

2)  Σε ποιο βαθμό έχετε ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες σας; Τι ποσοστό της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας βασίζεται ή εξαρτάται από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας: Ποιος είναι ο ρόλος των μαζικών δεδομένων (big data) στην επιχειρηματική σας δραστηριότητα;

3)  Με ποιους τρόπους λαμβάνετε υπόψη σας τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και τις πρόσφατες δημογραφικές τάσεις; (με έμφαση στη γήρανση και στην αστικοποίηση του πληθυσμού)

4)  Καταβάλετε προσπάθειες για να διεθνοποιήσετε τις υπηρεσίες σας; Ποια προβλήματα συναντάτε επ’ αυτού; Οι λεγόμενες αναδυόμενες χώρες παρουσιάζουν ευκαιρίες ανάπτυξης για την επιχείρησή σας;

5)  Σε ποιο μέσο μεταφοράς δραστηριοποιείστε κυρίως; Σε ποιο βαθμό εκτιμάτε ότι το εν λόγω μέσο είναι υπέρ το δέον άκαμπτο για να επιτρέψει την πρόσβαση και την επιβίωση στην αντίστοιχη αγορά;

6)  Αισθάνεστε ότι είναι καλή η εικόνα για τους επιχειρηματίες στην Ευρώπη; Αισθάνεστε ότι τυγχάνουν καλής μεταχείρισης;

7)  Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησής σας; (επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις δανείων, εξωτερικές συμμετοχές....) Έχετε γνώση των διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων; Τα χρησιμοποιείτε; Γιατί;

8)  Για νεοσύστατες επιχειρήσεις: αισθάνεστε επαρκώς πλαισιωμένοι κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής σας;

9)  Για επιχειρήσεις της συνεργατικής οικονομίας:

-  πώς αντέδρασαν οι δημόσιες αρχές όταν εμφανιστήκατε στην αγορά; Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τις επιχειρήσεις της «παραδοσιακής οικονομίας»;

-  φορολογία, κοινωνικά δικαιώματα και ασφάλεια συμπεριλαμβάνονται στις κύριες πηγές ανησυχίας σας: ποιες είναι οι αντιδράσεις σας και ποιες συστάσεις έχετε να κάνετε;

10)  Θα λέγατε ότι το νομικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείστε είναι ικανοποιητικό; (αμετάβλητο σε βάθος χρόνου, εναρμονισμένο μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών, σαφές, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πλήρες)

11)  Τα προβλήματα που αναφέρετε απαιτούν μια καλύτερη/καινούρια νομοθεσία; - μια καλύτερη εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας; - λιγότερη νομοθεσία; - και σε ποιο επίπεδο; (τοπικό/εθνικό/ευρωπαϊκό)

12)  Πώς οραματίζεστε την κινητικότητα σε 5 χρόνια; - σε 10 χρόνια; - σε 20 χρόνια; Είστε αισιόδοξος για το μέλλον της επιχείρησής σας;

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΑΣ

-  Όνομα και εταιρική επωνυμία της επιχείρησής σας:

-  Κύριος τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας και χώρα/χώρες όπου ασκείτε τις δραστηριότητές σας:

-  Αριθμός εργαζομένων/παρόχων υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να υλοποιείτε τους επιχειρηματικούς σας στόχους:

-  Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας:

-  Στάδιο ανάπτυξης:

-  Κύκλος εργασιών και αποτιμώμενη αξία:

-  Στοιχεία επικοινωνίας (email + τηλέφωνο) και ιστότοπος/λογαριασμός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης/app :

Παράρτημα II. Κατάλογος μερών με τα οποία υπήρξε επικοινωνία του εισηγητή

- Allied for Startups

- Avatar Logistics

- BlablaCar

- Captain Train

- Caisse des dépôts et des Consignations

- Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA)

- Ευρωπαϊκή Επιτροπή

- Drivr

- European Road Haulers Association (UETR)

- Fédération nationale des transports routiers (FNTR)

- France Digitale

- Heetch

- Inland Navigation Europe (INE)

- LEO Express

- Mouvement des Entreprises de France (Medef)

- Taxis Bleus

- Taxis G7

- Uber

- International Association of Public Transport (UITP)

Παράρτημα III. Κατάλογος συνδεδεμένων εμπειρογνωμόνων

- Carlo Cambini, Politecnico di Torino, Associate Professor

- Matthias Finger, Professor, Director of FSR-Transport and of the Chair of Management of Network Industries, EPFL

- Gabriele Grea, Università Commerciale L. Bocconi, Professor

- Sampo Hietanen, CEO of Maas Finland

- Juan José Montero Pascual, UNED Madrid, Associate Professor


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (29.9.2016)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με νέες ευκαιρίες για μικρές μεταφορικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων

(2015/2349(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Elena Gentile

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογική πρόοδος, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και η ψηφιοποίηση έχουν αλλάξει σημαντικά τη μορφή του τομέα των μεταφορών τα τελευταία χρόνια, γεγονός που είχε σημαντικές επιπτώσεις τόσο στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα, όσο και στις συνθήκες εργασίας και στην απασχόληση σε αυτόν τον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώ, από τη μία πλευρά, η τομέας των μεταφορών είναι πλέον πιο ανοικτός, από την άλλη πλευρά, οι εργασιακές συνθήκες έχουν σε πολλές περιπτώσεις επιδεινωθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής των υφιστάμενων ρυθμίσεων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών περιλαμβάνει, όχι μόνο τους παρόχους άμεσης μεταφορικής εξυπηρέτησης, αλλά και ΜΜΕ που παρέχουν υπηρεσίες, όπως συντήρηση των μεταφορικών μέσων, πώληση ανταλλακτικών, κατάρτιση του προσωπικού και ενοικίαση αυτοκινήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνάρτηση με αυτές τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εργασίας για εργαζόμενους με υψηλά προσόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για τον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ολόκληρη την αλυσίδα αξίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία» (COM 2016/0356), επισημαίνει ότι οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στην συνεργατική οικονομία δημιουργούν αβεβαιότητες ως προς τα εφαρμοστέα δικαιώματα και επίπεδα κοινωνικής προστασίας και ότι τα όρια μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων και των εργαζομένων καθίστανται όλο και πιο ασαφή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 1,7% των επιχειρήσεων της ΕΕ αξιοποιούν πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ το 41% δεν τις χρησιμοποιούν καθόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση όλων των τομέων έχει καίρια σημασία προκειμένου η ΕΕ να διατηρήσει και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των μεταφορών, ιδίως στις οδικές μεταφορές, και ότι βρίσκονται σε ασθενέστερη θέση, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις απαραίτητες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και της υποστήριξης από τα ευρωπαϊκά ταμεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευελιξία και η ευκολία εισόδου που είναι συνυφασμένες με την συνεργατική οικονομία μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης για ομάδες που παραδοσιακά αποκλείονται από την αγορά εργασίας, και ειδικότερα για τις γυναίκες, τους νέους και τους μετανάστες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι του κλάδου ανησυχούν για τον αθέμιτο ανταγωνισμό στις ενδοαστικές αγορές κινητικότητας που προκύπτει λόγω της εμφάνισης του φαινομένου του «συνεπιβατισμού επί πληρωμή», το οποίο συνδέεται συχνά με αθέμιτες πρακτικές της αγοράς, όπως αποφυγή της πληρωμής φόρων και κοινωνικών εισφορών καθώς και μη τήρηση των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες μεταφορών μπορούν να προσφέρουν έναν καλό τρόπο αυτοαπασχόλησης και προωθούν το επιχειρηματικό πνεύμα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, υπάρχει μια τάση μετατόπισης της ευθύνης για τις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης και τις εργασιακές παροχές στον τομέα των μεταφορών σε υπεργολάβους και στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί να εξαναγκαστούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, ενώ συγχρόνως η εικονική αυτοαπασχόληση επεκτείνεται(1)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις υπηρεσίες μεταφορών μπορούν να προσφέρουν τη δυνατότητα ταχείας αντιστοίχισης των αιτημάτων των πελατών για υπηρεσίες, αφενός, με την προσφορά εργασίας των καταχωρημένων εταιρειών ή των εργαζομένων, αφετέρου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΟΣΑ θεωρεί τις ποιοτικές θέσεις εργασίας ουσιαστικό παράγοντα στις προσπάθειες αντιμετώπισης των ανισοτήτων και προώθησης της κοινωνικής συνοχής(2)·

1.  τονίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναλογικού κανονιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις μεταφορών·

2.  επισημαίνει την ανάδυση στον τομέα των μεταφορών της συνεργατικής οικονομίας, οποία έχει οδηγήσει σε περισσότερο ευέλικτες μορφές εργασίας· υπογραμμίζει ότι τα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης με σκοπό τη διαμόρφωση δίκαιων και διαφανών συνθηκών ανταγωνισμού· τονίζει τη σημασία ενός σταθερού νομικού πλαισίου για τις προσπάθειες προώθησης της ανάπτυξης της συνεργατικής οικονομίας·

3.  επισημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των μερικώς απασχολουμένων, των προσωρινώς απασχολουμένων και των αυτοαπασχολουμένων στον τομέα των μεταφορών και ότι οι ευέλικτες συμβάσεις εργασίας αποτελούν γενική τάση· επισημαίνει ότι η συνεργατική οικονομία στον τομέα των μεταφορών προσφέρει επομένως νέες ευκαιρίες ώστε οι άνθρωποι να κερδίζουν επιπλέον εισόδημα, ώστε οι νέοι να βρίσκουν θέσεις εργασίας (ειδικά εκείνοι που αναζητούν ευκαιριακή εργασία και ευέλικτες μορφές απασχόλησης που να τους επιτρέπουν να συνδυάζουν εργασία και σπουδές), ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος συνδυασμός επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και ώστε να μειωθούν η υποαπασχόληση και η ανεργία· τονίζει ωστόσο ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξέλιξη αυτή μπορεί επίσης να οδηγήσει σε επισφαλείς καταστάσεις· επισημαίνει ότι η ευέλικτη απασχόληση πρέπει να καλύπτεται από τις υφιστάμενες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια και από μέτρα κοινωνικής προστασίας, ούτως ώστε να αποφεύγονται μακροπρόθεσμες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, ενώ πρέπει να αποκλείονται πιθανοί κίνδυνοι όπως η υπερβολική επιβάρυνση των εργαζομένων και επίπεδα αμοιβών δυσανάλογα προς την απόδοση· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για ευελιξία της αγοράς εργασίας, αφενός, και για οικονομική και κοινωνική ασφάλεια των εργαζομένων, αφετέρου· τονίζει ότι η μείωση του κόστους δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τις συνθήκες εργασίας ή τα πρότυπα απασχόλησης·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να αξιολογούν σε τακτική βάση τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στον αριθμό και στο είδος των θέσεων εργασίας στον τομέα των μεταφορών και να μεριμνούν ώστε οι εργασιακές και κοινωνικές πολιτικές να συμβαδίζουν με την ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας στον κλάδο των μεταφορών·

5.  σημειώνει ότι ο ψηφιακός τομέας περιλαμβάνει επίσης επαγγελματικές υπηρεσίες και μεσάζοντες που προσφέρουν πλατφόρμες οι οποίες συνδέουν απλώς τους παρόχους και τους χρήστες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ελάχιστα όρια που να τους επιτρέπουν να διαφοροποιούν μεταξύ οικονομικών δραστηριοτήτων που ενέχουν την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών και μη επαγγελματικών δραστηριοτήτων μεταξύ ομοτίμων· τονίζει ότι, ενώ οι πρώτες θα πρέπει φυσικά να συμμορφώνονται με τις διατάξεις σχετικά με την φορολόγηση και την κοινωνική ασφάλιση, η επαγγελματική χρήση των τελευταίων θα πρέπει επίσης να ρυθμιστεί·

6.  επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρουν η συνεργατική οικονομία και η ψηφιακή ενιαία αγορά όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στις μικρές επιχειρήσεις μεταφορών· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, όπως και οποιασδήποτε άλλης οικονομίας, πρέπει να καταβάλλονται φόροι και κοινωνικές εισφορές, να τηρείται η εργατική και κοινωνική νομοθεσία και να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών· πιστεύει ότι το μεγάλο δυναμικό διαφάνειας που ενέχει η συνεργατική οικονομία επιτρέπει την καλή ιχνηλασιμότητα της λειτουργίας των μεταφορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον στόχο της επιβολής της ισχύουσας νομοθεσίας· ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία της ΕΕ στους διάφορους τύπους συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων, προκειμένου να συμπληρωθούν, εφόσον χρειάζεται, τα ρυθμιστικά κενά στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης με τρόπο που να εξασφαλίζει τον σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν επαρκείς επιθεωρήσεις και να επιβάλλουν κυρώσεις όταν παραβιάζονται οι κανόνες·

7.  επισημαίνει τους σχετικά χαμηλούς φραγμούς για την έναρξη μιας σταδιοδρομίας στον τομέα των μεταφορών και τις σημαντικές δυνατότητες που, κατά συνέπεια, προσφέρει ο τομέας για την καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας·

8.  τονίζει ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια και να δεσμεύονται από τα υφιστάμενα ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας και κοινωνικής ασφάλισης, ανεξάρτητα από τα επιχειρηματικά μοντέλα ή τα μοντέλα απασχόλησης που εφαρμόζουν, είτε πρόκειται για «συνεπιβατισμό επί πληρωμή», είτε για εργασία μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης είτε για οποιοδήποτε άλλο μοντέλο·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τις διαδικτυακές πλατφόρμες υπηρεσιών μεταφορών·

10.  τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεωτικών κανόνων για τα ωράρια εργασίας και τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν εφαρμόζεται σε οχήματα κάτω από 3,5 τόνους (ελαφρά φορτηγά οχήματα)· τονίζει ότι, σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό, η παρακολούθηση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών συσκευών παρακολούθησης εγκατεστημένων στα οχήματα· ζητεί να ενταθούν οι έλεγχοι που αφορούν την εφαρμογή του ωραρίου εργασίας και του χρόνου ανάπαυσης· υπενθυμίζει ότι όλες οι εργασίες που αφορούν τη δραστηριότητα ενός εργαζομένου πρέπει να θεωρούνται χρόνος εργασίας· τονίζει επίσης τη σημασία της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία που διέπει την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών εργασίας στα οχήματα, για όλους όσους συμμετέχουν στον τομέα των μεταφορών, ανεξαρτήτως του εάν υπάγονται στο εργασιακό καθεστώς του αυτοαπασχολούμενου, του υπεργολάβου, του έκτακτου υπαλληλικού προσωπικού ή του συμβασιούχου·

11.  χαιρετίζει τον σημαντικό ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες σε πολλά κράτη μέλη συνεργάζονται με τους φορείς παροχής μεταφορικών υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να διαχειριστούν τις αλλαγές στον κλάδο των μεταφορών κατά κοινωνικά αποδεκτό τρόπο· τονίζει τη σημασία που έχουν οι ισχυροί και ανεξάρτητοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα των μεταφορών, ένας θεσμοθετημένος κοινωνικός διάλογος σε ευρωπαϊκό και διεθνικό επίπεδο και η συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρικές υποθέσεις· προτρέπει τους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματευθούν συλλογικές συμβάσεις, για όλες τις μεταφορικές υπηρεσίες, που θα σέβονται την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, καθώς οι συμβάσεις αυτές συνιστούν αποτελεσματικό μέσον εξασφάλισης αξιοπρεπών κοινωνικών και εργασιακών προτύπων· ενθαρρύνει τις MMΕ του κλάδου να ιδρύσουν ενώσεις ή πλατφόρμες που να τις στηρίζουν εν προκειμένω και να τις τηρούν ενήμερες·

12.  λαμβάνει υπό σημείωση τις εν εξελίξει συζητήσεις σχετικά με την καθιέρωση από ορισμένα κράτη μέλη κατώτατων μισθών για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επικράτειά τους· σημειώνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Juncker δήλωσε στο πλαίσιο της εναρκτήριας ομιλίας του ενώπιον του Kοινοβουλίου ότι στην Ένωση «πρέπει να υπάρχει ίση αμοιβή για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο»(3)·

13.  συνιστά να αναζητήσουν οι επιχειρήσεις συνεργατικής οικονομίας, καθώς και οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των μεταφορών μοντέλα συνεργασίας για την υλοποίηση κοινών συμφερόντων, όπως στον τομέα των ασφαλίσεων·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν θεμιτό ανταγωνισμό, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζόμενους του τομέα των μεταφορών προκειμένου να μειωθεί η επισφαλής απασχόληση σε έναν τομέα που βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, και να βελτιώσουν την επιβολή των υφιστάμενων κανόνων και συλλογικών συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον τομέα των μεταφορών και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για τον σκοπό αυτό· καλεί, ειδικότερα, από τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας· πιστεύει ότι η συνεργατική οικονομία, μέσω της καταγραφής των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταπολεμούν πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αθέμιτο ανταγωνισμό·

15.  υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορίσει την έννοια του «εργαζομένου» βάσει μιας σχέσης εργασίας που χαρακτηρίζεται από ορισμένα κριτήρια, όπως η εξάρτηση, η αμοιβή και η φύση της εργασίας· χαιρετίζει εν προκειμένω την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία· ζητεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της εικονικής αυτοαπασχόλησης, την προστασία των εργαζομένων και τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρείες στον τομέα των μεταφορών·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζομένους στον κλάδο των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του τύπου της εταιρείας στην οποία απασχολούνται, του τόπου απασχόλησης ή της σύμβασης που έχει υπογραφεί· υπογραμμίζει τη σημασία της υγείας και της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι δημογραφικές αλλαγές και η μεγάλη κινητικότητα των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών·

17.  εφιστά την προσοχή σε μια σειρά περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών, οι οποίες είναι συχνά επιζήμιες για τις μικρές επιχειρήσεις μεταφορών· υπενθυμίζει ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός μπορεί να συμβάλει στην υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· καλεί τις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις για οποιοδήποτε σχετικό παράπτωμα·

18.  τονίζει ότι τα πρότυπα εργασίας και απασχόλησης δεν πρέπει να καταστρατηγούνται μέσω της υπεργολαβίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρακολουθούν την κατάσταση, να ενισχύσουν, εάν χρειάζεται, τη νομοθεσία για την αλληλέγγυα ευθύνη και να διασφαλίσουν τη δέουσα εφαρμογή και επιβολή των υφιστάμενων κανονιστικών ρυθμίσεων·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μοντέλα ευέλικτων ωραρίων εργασίας που διαπραγματεύτηκαν οι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα των μεταφορών, τα οποία επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συνδυάζουν καλύτερα εργασία και ιδιωτική ζωή· τονίζει, ωστόσο, τη σημασία της παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεωτικών κανόνων για τα ωράρια εργασίας και τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, η οποία αναμένεται να γίνει πιο εύκολη, χάρη στην ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών·

20.  τονίζει την ιδιαίτερη σημασία των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε μικρές πόλεις, δυσπρόσιτες περιοχές και στα περίχωρα των μεγάλων αστικών περιοχών όσον αφορά την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών για ανθρώπους που μετακινούνται μεταξύ του τόπου κατοικίας και του τόπου εργασίας τους ή ταξιδεύουν σε σχολεία, καταστήματα και υπηρεσίες, ιδίως όταν το δημόσιο σύστημα μεταφορών δεν λειτουργεί σωστά·

21.  υπογραμμίζει ότι οι εργασιακές δεξιότητες του 21ού αιώνα, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, η ομαδική εργασία, η κριτική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι σημαντικές προκειμένου οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις μεταβολές και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα· θεωρεί ότι το κλειδί για μια κοινωνικά βιώσιμη αναδιοργάνωση και προσαρμογή του κλάδου των μεταφορικών υπηρεσιών είναι η κατάρτιση των εργαζομένων· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να αναπτύξουν σχετικές στρατηγικές δεξιοτήτων και εκπαιδευτικά προγράμματα για τις μικρές επιχειρήσεις μεταφορών· πιστεύει ότι είναι καθήκον του εργοδότη η επαρκής εξοικείωση των εργαζομένων με νέες τεχνολογίες, όπως εφαρμογές τεχνολογίας πληροφοριών και παρακολούθησης· τονίζει ότι, σε περίπτωση συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης, το γραφείο που μεσολαβεί για την πρόσληψη των υπαλλήλων πρέπει να τους παρέχει κατάλληλη προετοιμασία και κατάρτιση·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα μοντέλα κοινωνικής οικονομίας στον τομέα των μεταφορών και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, δεδομένου ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν αποδειχθεί πιο ανθεκτικές σε περιόδους οικονομικής κρίσης από άλλα επιχειρηματικά μοντέλα·

23.  καλεί την Επιτροπή να συλλέξει αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την συνεργατική οικονομία στον τομέα των μεταφορών και να μελετήσει τις επιπτώσεις στις εργασιακές συνθήκες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.9.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

2

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Tim Aker, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Morten Løkkegaard, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Anne Sander, Jutta Steinruck, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Rosa D’Amato, Rosa Estaràs Ferragut, Tania González Peñas, Sergio Gutiérrez Prieto, Flavio Zanonato, Gabriele Zimmer

(1)

Έκθεση που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση της αγοράς των οδικών μεταφορών στην Ευρώπη (2014), Εργασία Α: Συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τη δομή του τομέα των οδικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (3 Φεβρουαρίου 2014)· http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf.

(2)

Παρουσίαση από τον Mark Pearson, Αναπληρωτή Διευθυντή, Διεύθυνση για την απασχόληση, την εργασία και τις κοινωνικές υποθέσεις, ΟΟΣΑ, κατά τη συνεδρίαση EMPL-ECON για τις ανισότητες στις 21 Ιουνίου, 2016· https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%Pearson.pdf.

(3)

«Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή – Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή· εναρκτήριος λόγος στην Oλομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2015· Jean-Claude Juncker, υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», σ. 7· http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

3

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Knut Fleckenstein, Maria Grapini, Evžen Tošenovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου