Процедура : 2016/0031(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0305/2016

Внесени текстове :

A8-0305/2016

Разисквания :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Гласувания :

PV 02/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0059

ДОКЛАД     ***I
PDF 1001kWORD 131k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Зджислав Краснодембски

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0053),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0034/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по външни работи и на комисията по международна търговия (A8-0305/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар е необходимо вносът на енергия в Съюза да се подчинява изцяло на правилата за създаване на вътрешния енергиен пазар. Неправилно функциониращият вътрешен енергиен пазар поставя Съюза в уязвимо и неизгодно положение по отношение на сигурността на енергийните доставки и намалява потенциалните ползи от този пазар за европейските потребители и промишленост.

(1)  За правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар е необходимо вносът на енергия в Съюза да се подчинява изцяло на правилата за създаване на вътрешния енергиен пазар. Прозрачността и съответствието с правото на Съюза представляват важни елементи от осигуряването на енергийната стабилност на Съюза. Неправилно функциониращият вътрешен енергиен пазар поставя Съюза в уязвимо и неизгодно положение по отношение на сигурността на енергийните доставки и намалява потенциалните ползи от този пазар за европейските потребители и промишленост.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  За да се гарантират енергийните доставки за Съюза е необходимо да се разнообразят енергийните източници и да се изградят нови енергийни междусистемни връзки между държавите членки. Същевременно от първостепенна важност е да се засилва сътрудничеството по отношение на енергийната сигурност със съседните на Съюза държави, със стратегическите партньори, както и между институциите на Съюза.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Целта на приетата от Комисията на 25 февруари 2015 г.3 Стратегия за енергиен съюз е да осигури на потребителите сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване. По-конкретно, в Стратегията за енергийния съюз се подчертава, че пълното съответствие на споразуменията за закупуване на енергия от трети държави с правото на Съюза е важен елемент за гарантиране на енергийната сигурност, използвайки вече направения анализ в рамките на Европейската стратегия за енергийна сигурност от май 2014 г.4 В същия дух, в своите заключения от 19 март 2015 г. Европейският съвет призова за пълно съответствие с правото на Съюза на всички споразумения за закупуване на газ от външни доставчици, по-специално чрез увеличаване на прозрачността на подобни споразумения и на съвместимостта с разпоредбите на Съюза в областта на енергийната сигурност.

(2)  Целта на приетата от Комисията на 25 февруари 2015 г.3 Стратегия за енергиен съюз е да осигури на потребителите сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване. Това може да се постигне, ако енергийната, търговската и външната политика се провеждат по съгласуван и последователен начин. По-конкретно, в Стратегията за енергийния съюз се подчертава, че пълното съответствие на споразуменията за закупуване на енергия от трети държави с правото на Съюза е важен елемент за гарантиране на енергийната сигурност, използвайки вече направения анализ в рамките на Европейската стратегия за енергийна сигурност от май 2014 г.4 В същия дух, в своите заключения от 19 март 2015 г. Европейският съвет призова за пълно съответствие с правото на Съюза на всички споразумения за закупуване на газ от външни доставчици, по-специално чрез увеличаване на прозрачността на подобни споразумения и на съвместимостта с разпоредбите на Съюза в областта на енергийната сигурност. Поради това Комисията следва да се опита – в областите, в които разполага с компетентност и при зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност – да гарантира, че доминиращите доставчици на газ в даден регион не злоупотребяват със своето положение в нарушение на разпоредбите на Съюза в областта на конкуренцията, по-специално във връзка с несправедливите цени, които се прилагат в държави членки, а също и във връзка с използването на прекъсване на доставките с цел икономическо и политическо изнудване.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Европейският парламент, в своята резолюция от 15 декември 2015 г. относно постигането на Европейски енергиен съюз, подчерта необходимостта от засилване на съгласуваността на външните политики за енергийна сигурност на ЕС и от по-голяма прозрачност на свързаните с енергетиката споразумения.

 

______________

 

1a  Приети текстове, P8_TA(2015)0444.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Високата степен на прозрачност по отношение на споразуменията между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката позволява на Съюза да предприема координирани действия в дух на солидарност, за да се гарантира, че тези споразумения съответстват на правото на Съюза и действително гарантират енергийните доставки. Тази прозрачност следва да бъде от полза и за постигането както на по-тясно сътрудничество в рамките на Съюза в областта на външните отношения, свързани с енергетиката, така и на дългосрочните цели на политиката на Съюза в областта на енергетиката, климата и сигурността на енергийните доставки.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се избегне евентуално несъответствие с правото на Съюза и да се постигне по-голяма прозрачност, държавите членки следва възможно най-рано да уведомяват Комисията за намерението си за встъпване в преговори по нови междуправителствени споразумения или изменения на съществуващи междуправителствени споразумения. Комисията следва да бъде редовно информирана за напредъка на преговорите. Държавите членки следва да имат възможността да поканят Комисията да участва в преговорите като наблюдател.

(5)  За да се избегне евентуално несъответствие с правото на Съюза и разпоредбите, свързани с енергийната сигурност в Съюза и за да се постигне по-голяма прозрачност, държавите членки следва възможно най-рано да уведомяват Комисията за намерението си за встъпване в преговори по нови междуправителствени споразумения или изменения на съществуващи междуправителствени споразумения. Комисията следва да бъде редовно и по подходящ начин информирана за напредъка на преговорите. Комисията следва да участва в преговорите като наблюдател, ако счита това за необходимо с оглед на функционирането на вътрешния енергиен пазар или на сигурността на енергийните доставки в Съюза. Държавите членки следва във всеки случай да имат възможността да поканят Комисията да участва в преговорите като наблюдател.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  По време на преговорите Комисията следва да има възможността да даде насоки как да се избегне несъвместимостта с правото на Съюза. По-специално, Комисията би могла да разработи, заедно с държавите членки, незадължителни образци на разпоредби или насоки. Комисията следва да има възможността да обърне внимание на целите на енергийната политика на Съюза и на принципа на солидарност между държавите членки и позициите във връзка с политиката на Съюза, приети в заключенията на Съвета или на Европейския съвет.

(6)  По време на преговорите по междуправителствено споразумение Комисията следва да дава насоки на съответната държава членка относно начините за гарантиране на съответствие с правото на Съюза. По-специално, Комисията следва да разработи, заедно с държавите членки, незадължителни образци на разпоредби или насоки, както и примери за проекторазпоредби, които по принцип следва да се избягват. Подобни образци на разпоредби или насоки следва да служат за справка на компетентните органи и да повишават прозрачността и съответствието с правото на Съюза. Комисията следва да има възможността да насочи вниманието на съответната държава членка към съответните цели на енергийната политика на Съюза и на принципа на солидарност между държавите членки и позициите във връзка с политиката на Съюза, приети в заключенията на Съвета или на Европейския съвет.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С цел да се гарантира съответствието с правото на Съюза, държавите членки следва да нотифицират пред Комисията съответния проект на междуправителствено споразумение, преди то да стане правно обвързващо за страните (ex-ante). В дух на сътрудничество, Комисията следва да подкрепя държавите членки при идентифицирането на проблемните моменти, свързани със съответствието на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение. По този начин съответната държава членка ще бъде по-добре подготвена за сключването на споразумение, съответстващо на изискванията на правото на Съюза. Комисията следва да разполага с достатъчно време за такава оценка, за да гарантира възможно най-голяма правна сигурност, като същевременно не допуска неоправдани забавяния. С цел да се възползват пълноценно от подкрепата на Комисията, държавите членки следва да се въздържат от сключване на междуправителствено споразумение, докато Комисията не информира държавата членка за резултатите от своята оценка. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да намерят подходящо решение с оглед отстраняване на установената несъвместимост.

(7)  С цел да се гарантира съответствието с правото на Съюза и да се спазват целите на Стратегията за енергийния съюз, държавите членки следва да нотифицират пред Комисията на възможно най-ранен етап съответния проект на междуправителствено споразумение, преди то да стане правно обвързващо за страните (ex-ante). В дух на сътрудничество, Комисията следва да подкрепя държавите членки при идентифицирането на потенциалните проблемни моменти, свързани със съответствието на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение. По този начин съответната държава членка ще бъде по-добре подготвена за сключването на споразумение, съответстващо на изискванията на правото на Съюза. Комисията следва да разполага с достатъчно време за такава оценка, за да гарантира възможно най-голяма правна сигурност, като същевременно не допуска неоправдани забавяния. Комисията следва да разгледа възможността за съкращаване на сроковете, предвидени за изготвянето на оценката ѝ, по-специално ако държава членка изиска това. С цел да се възползват пълноценно от подкрепата на Комисията, държавите членки следва да се въздържат от сключване на междуправителствено споразумение, докато Комисията не информира държавата членка за резултатите от своята оценка. Подобна оценка не следва да накърнява същността или съдържанието на междуправителствените споразумения, а да гарантира, че те са в съответствие с правото на Съюза. В случай на несъвместимост държавите членки следва да намерят подходящо решение с оглед на отстраняването на установената несъвместимост.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В светлината на Стратегията за енергийния съюз прозрачността по отношение на миналите и бъдещите междуправителствени споразумения продължава да бъде от изключително значение. Поради това държавите членки следва да продължат да нотифицират пред Комисията действащите и бъдещите междуправителствени споразумения, независимо дали са влезли в сила или се прилагат временно по смисъла на член 25 от Виенската конвенция за правото на договорите, както и новите междуправителствени споразумения.

(8)  В светлината на Стратегията за енергийния съюз прозрачността по отношение на миналите и бъдещите междуправителствени споразумения продължава да бъде от изключително значение и е важен елемент за осигуряването на енергийната стабилност на Съюза. Поради това държавите членки следва да продължат да нотифицират пред Комисията действащите и бъдещите междуправителствени споразумения, независимо дали са влезли в сила или се прилагат временно по смисъла на член 25 от Виенската конвенция за правото на договорите, както и новите междуправителствени споразумения.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Комисията следва да оцени съвместимостта с правото на Съюза на междуправителствените споразумения, които са влезли в сила или се прилагат временно преди влизането в сила на настоящото решение, и да информира за това държавите членки. В случай на несъвместимост държавите членки следва да предприемат всички необходими стъпки за намиране на подходящо решение с оглед отстраняване на установената несъвместимост.

(9)  Комисията следва да оцени съвместимостта с правото на Съюза на междуправителствените споразумения, които са влезли в сила или се прилагат временно преди влизането в сила на настоящото решение, и да информира за това държавите членки. Подобна оценка следва в никакъв случай да не накърнява същността или съдържанието на споразуменията, а да гарантира, че те са в съответствие с правото на Съюза. В случай на несъвместимост държавите членки следва да намерят подходящо решение с оглед на отстраняването на установената несъвместимост.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Настоящото решение следва да се прилага само за междуправителствени споразумения, които имат последици за вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза. В случай на съмнение държавите членки следва да се консултират с Комисията. По принцип споразуменията, които вече не са в сила или повече не се прилагат, нямат последици за вътрешния енергиен пазар, нито за сигурността на енергийните доставки в Съюза, и поради това следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящото решение.

(10)  Настоящото решение следва да се прилага само за междуправителствени споразумения, които имат потенциални последици за вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза. То може да се отнася до закупуването, търговията, транзита, продажбата, съхранението или доставката на енергия във или за поне една държава членка или до изграждането или експлоатацията на енергийна инфраструктура с физическа връзка с поне една държава членка. В случай на съмнение държавите членки следва да се консултират незабавно с Комисията. По принцип споразуменията, които вече не са в сила или повече не се прилагат, следва поради това да бъдат изключени от приложното поле на настоящото решение.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Фактът, че даден инструмент (или части от него) е правно обвързващ, а не официалното му наименование следва да определя дали той отговаря на критериите за междуправителствено споразумение или, ако той не е правно обвързващ, на критериите за необвързващ инструмент за целите на настоящото решение.

Обосновка

Важно е да се изтъкне, че съдържанието, а не официалното наименование определят естеството на документа.

Изменение    13

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Държавите членки установяват отношения с трети държави не само посредством сключване на междуправителствени споразумения, но и под формата на необвързващи инструменти. Дори да нямат правно задължителен характер, подобни инструменти могат да се използват за създаването на подробна уредба за енергийната инфраструктура и енергийните доставки. В това отношение необвързващите инструменти могат да имат сходно въздействие върху вътрешния енергиен пазар с това на междуправителствените споразумения, тъй като тяхното изпълнение може да доведе до нарушение на правото на Съюза. Поради тази причина, за да се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на всички мерки, прилагани от държавите членки, които могат да имат последици за вътрешния енергиен пазар и енергийната сигурност, държавите членки следва да представят a posteriori на Комисията и съответните необвързващи инструменти. Комисията следва да подложи на оценка представените необвързващи инструменти и, ако е целесъобразно, да уведоми държавата членка за това.

(11)  Държавите членки установяват отношения с трети държави не само посредством сключване на междуправителствени споразумения, но и под формата на необвързващи инструменти. Дори да нямат правно задължителен характер, подобни инструменти могат да се използват за създаването на подробна уредба за енергийната инфраструктура и енергийните доставки. В това отношение необвързващите инструменти могат да имат сходно въздействие върху вътрешния енергиен пазар с това на междуправителствените споразумения, тъй като тяхното изпълнение може да доведе до нарушение на правото на Съюза. Поради тази причина, за да се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на всички мерки, прилагани от държавите членки, които могат да имат последици за вътрешния енергиен пазар и енергийната сигурност, държавите членки следва да представят ex ante на Комисията и съответните необвързващи инструменти. Комисията следва да подложи на оценка представените необвързващи инструменти и, ако е целесъобразно, да уведоми държавата членка за това.

Изменение     14

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Междуправителствените споразумения или необвързващите инструменти, които е необходимо да бъдат нотифицирани пред Комисията в тяхната цялост въз основа на други актове на Съюза или засягат въпроси като включените в приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящото решение.

(12)  Междуправителствените споразумения или необвързващите инструменти, които е необходимо да бъдат нотифицирани пред Комисията в тяхната цялост въз основа на други актове на Съюза или засягат въпроси, включени в приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящото решение.

Изменение    15

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Настоящото решение не следва да поражда задължения във връзка със споразумения между стопански субекти. Държавите членки обаче следва да са свободни да съобщават на Комисията на доброволна основа подобни споразумения, изрично препращане към които се съдържа в междуправителствени споразумения или необвързващи инструменти.

(13)  Настоящото решение не следва да поражда задължения във връзка със споразумения, сключени единствено между стопански субекти. При условие че изцяло зачитат търговската информация с чувствителен характер, държавите членки обаче следва да са задължени да съобщават на Комисията на доброволна основа подобни споразумения, изрично препращане към които се съдържа в междуправителствени споразумения или необвързващи инструменти.

Изменение     16

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Комисията следва да предостави на всички останали държави членки достъп в защитен електронен формат до получаваната от нея информация. Комисията следва да удовлетворява исканията на държавите членки за третиране на предоставената ѝ информация като поверителна. Исканията за поверително третиране обаче не следва да ограничават достъпа на самата Комисия до поверителна информация, тъй като Комисията се нуждае от изчерпателна информация за целите на извършваните от нея оценки. Комисията следва да отговаря за осигуряване на прилагането на клаузата за поверителност. Исканията за поверително третиране не следва да накърняват правото на достъп до документи, предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.11

(14)  Комисията следва да предостави на всички останали държави членки достъп в защитен електронен формат до получаваната от нея информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти с цел повишаване на координацията и на прозрачността между държавите членки и засилване по този начин на преговорните им позиции по отношение на трети държави. Комисията следва да удовлетворява исканията на държавите членки за третиране на предоставената ѝ информация като поверителна. Исканията за поверително третиране обаче не следва да ограничават достъпа на самата Комисия до поверителна информация, тъй като Комисията се нуждае от изчерпателна информация за целите на извършваните от нея оценки. Комисията следва да отговаря за осигуряване на прилагането на клаузата за поверителност. Исканията за поверително третиране не следва да накърняват правото на достъп до документи, предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.11

_________________

_________________

11 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 13).

11 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 13).

Изменение    17

Предложение за решение

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Ако дадена държава членка счита конкретно междуправителствено споразумение за поверително, тя следва да предостави на Комисията обобщена информация за него, за да може тази информация да бъде доведена до знанието и на останалите държави членки.

(15)  Ако дадена държава членка счита конкретно междуправителствено споразумение за поверително, тя следва да предостави на Комисията обобщена информация, съдържаща неговите основни елементи и значими клаузи, включително ограниченията, за да може тази информация да бъде доведена до знанието и на останалите държави членки.

Изменение    18

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Постоянният обмен на информация за междуправителствените споразумения на равнището на Съюза следва да позволи разработването на най-добри практики. Въз основа на тези най-добри практики Комисията, а когато е целесъобразно — в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност по въпросите, свързани с външните политики на Съюза, следва да разработи незадължителни образци на разпоредби, които да се използват в междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави. Използването на подобни образци на разпоредби следва да има за цел да се избегнат евентуални стълкновения на междуправителствените споразумения с правото на Съюза, по-специално с правилата за вътрешния енергиен пазар и правото в областта на конкуренцията, както и стълкновения с международните споразумения, сключени от Съюза. Използването им следва да бъде незадължително и да бъде възможно адаптирането на съдържанието им към всякакви специфични обстоятелства.

(16)  Постоянният обмен на информация за междуправителствените споразумения на равнището на Съюза следва да позволи разработването на най-добри практики. Въз основа на тези най-добри практики Комисията, в сътрудничество с държавите членки и, когато е целесъобразно – в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност по въпросите, свързани с външните политики на Съюза, следва да разработи незадължителни образци на разпоредби, които да се използват в междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави, както и списък с примери на разпоредби, които не спазват правото на Съюза или целите на енергийния съюз и които следва по принцип да се избягват. Използването на тези необвързващи стандартни клаузи следва да гарантира съответствието на междуправителствените споразумения с правото на Съюза или с международни споразумения, сключени от Съюза. Използването им следва да бъде незадължително и да бъде възможно адаптирането на правното съдържание и структурата им към всякакви специфични обстоятелства.

Изменение     19

Предложение за решение

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  По-доброто взаимно познаване на действащите и на новите междуправителствени споразумения и необвързващите инструменти следва да спомогне за по-добра координация по въпросите на енергетиката между държавите членки и между държавите членки и Комисията. Тази подобрена координация следва да позволи на държавите членки да се възползват в пълна степен от политическата и икономическата тежест на Съюза, а също така да даде възможност на Комисията да предлага решения на констатираните проблеми в областта на междуправителствените споразумения.

(17)  По-доброто взаимно познаване на действащите и на новите междуправителствени споразумения и необвързващите инструменти следва да повиши прозрачността и координацията по въпросите на енергетиката между държавите членки и между държавите членки и Комисията. По-високата степен на прозрачност и координация са особено важни за държавите членки, които разчитат на взаимните връзки с държава членка, договаряща междуправителствено споразумение. Тази подобрена координация следва да позволи на държавите членки да се възползват в пълна степен от политическата и икономическата тежест на Съюза, да засилят преговорните си позиции по отношение на трети държави, а също така да даде възможност на Комисията да гарантира сигурността на енергийните доставки в Съюза.

Изменение    20

Предложение за решение

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Комисията следва да улеснява и насърчава координацията между държавите членки с цел затвърждаване на стратегическата роля на Съюза като цяло посредством енергичен и резултатен координиран подход към държавите производителки, държавите на транзитно преминаване и държавите потребителки.

(18)  Комисията следва да улеснява и осигурява координацията между държавите членки с цел затвърждаване на стратегическата роля на Съюза като цяло в областта на енергетиката посредством добре формулиран и резултатен дългосрочен координиран подход към държавите производителки, държавите на транзитно преминаване и държавите потребителки.

Изменение    21

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящото решение се създава механизъм за обмен на информация между държавите членки и Комисията във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката по смисъла на член 2 с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен пазар.

1.  С настоящото решение се създава механизъм за обмен на информация между държавите членки и Комисията във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката по смисъла на член 2, с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен пазар, както и да се гарантира сигурността на доставките за Съюза и да се спомогне за постигането на целите на Стратегията за енергийния съюз.

Изменение    22

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „междуправителствено споразумение“ означава всяко правно обвързващо споразумение между една или повече държави членки и една или повече трети държави, което има последици за действието или функционирането на вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза; въпреки това, когато такова правно обвързващо споразумение обхваща и други въпроси, се счита, че „междуправителствено споразумение“ представляват само разпоредбите, които се отнасят до енергетиката, включително общите разпоредби, приложими към свързаните с енергетиката разпоредби;

(1)  „междуправителствено споразумение“ означава всяко правно обвързващо споразумение, независимо от официалното му наименование, между една или повече държави членки и една или повече трети държави, включително международни организации, дружества, в които трета държава е основен акционер и дружества, в които третата държава има съществено влияние върху процеса на вземане на решения, което има потенциални последици за действието или функционирането на вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза и което може да се отнася до закупуването, търговията, продажбата, транзита, съхраняването или доставките на енергия във или за поне една държава членка, или до изграждането или експлоатацията на енергийна инфраструктура с физическа връзка с поне една държава членка; въпреки това, когато такова правно обвързващо споразумение обхваща и други въпроси, се счита, че „междуправителствено споразумение“ представляват само разпоредбите, които се отнасят до енергетиката, включително общите разпоредби, приложими към свързаните с енергетиката разпоредби;

Изменение    23

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „необвързващ инструмент“ означава правно необвързваща договореност между една или повече държави членки и една или повече трети държави, като например меморандум за разбирателство, съвместна декларация, съвместна декларация на министрите, съвместно действие или съвместен кодекс за поведение, която съдържа тълкуване на правото на Съюза, регламентира условията за енергийните доставки (например обеми и цени) или развитието на енергийните инфраструктури;

(3)  „необвързващ инструмент“ означава правно необвързваща договореност между една или повече държави членки и една или повече трети държави, като например меморандум за разбирателство, съвместна декларация, съвместна декларация на министрите, съвместно действие или съвместен кодекс за поведение, която съдържа тълкуване на правото на Съюза, регламентира условията за енергийните доставки (например обеми и цени) или развитието или функционирането на енергийните инфраструктури;

Изменение     24

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държавата членка изпрати на Комисията такова уведомление за преговори, съответната държава членка е длъжна редовно да информира Комисията за хода на преговорите.

След като държавата членка е изпратила на Комисията такова уведомление за преговори, съответната държава членка редовно информира Комисията за хода на преговорите.

Изменение     25

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Информацията, предоставена на Комисията, съдържа посочване на разпоредбите, които следва да бъдат разгледани при преговорите, целите на преговорите и друга съответна информация в съответствие с разпоредбите за поверителност, определени в член 8.

Изменение     26

Предложение за решение

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията предоставя достъп до получената информация с изключение на поверителните части, установени съгласно член 8, заедно с евентуалните бележка към тях относно несъвместимостта с правото на Съюза, на всички държави членки, за да се гарантира постигането на целите на енергийния съюз.

Изменение     27

Предложение за решение

Член 3 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато ратифицираното междуправителствено споразумение или изменение на междуправителственото споразумение препраща изрично към други текстове, съответната държава членка представя и тези други текстове, доколкото те съдържат елементи, които е възможно да имат последици за функционирането на вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза.

Когато ратифицираното междуправителствено споразумение или изменение на междуправителственото споразумение препраща изрично към други текстове, съответната държава членка представя и тези други текстове, доколкото те съдържат някой от елементите, посочени в член 2, параграф 1.

Изменение    28

Предложение за решение

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 2 и 3 не важи за споразуменията между предприятия.

4.  Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 2 и 3 не важи за споразуменията, по които страни са единствено предприятия.

 

При наличие на резерви по въпроса дали дадено споразумение представлява междуправителствено споразумение или действащо междуправителствено споразумение и съответно дали то следва да бъде нотифицирано в съответствие с членове 3 и 6, държавите членки се консултират незабавно с Комисията.

Изменение    29

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако дадена държава членка изпрати на Комисията уведомление за преговори съгласно член 3, параграф 1, службите на Комисията могат да ѝ дадат насоки как да се избегне несъвместимостта на междуправителственото споразумение или на изменението на действащо междуправителствено споразумение, което е предмет на преговорите, с правото на Съюза. Въпросната държава членка може да поиска също така съдействие от Комисията при тези преговори.

1.  Ако дадена държава членка изпрати на Комисията уведомление за преговори съгласно член 3, параграф 1, службите на Комисията ѝ предоставят насоки как да се гарантира, че междуправителственото споразумение или изменението на действащо междуправителствено споразумение, което е предмет на преговорите, е в съответствие с правото на Съюза и с целите за енергийна сигурност на Съюза.

Изменение    30

Предложение за решение

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По искане на съответната държава членка, или по искане на Комисията и с писменото съгласие на тази държава членка, Комисията може да участва в преговорите в качеството на наблюдател.

2.  Ако Комисията счита това за необходимо с оглед на функционирането на вътрешния енергиен пазар или сигурността на енергийните доставки в Съюза, тя участва в преговорите в качеството на наблюдател, без да ограничава свободата на държавите членки да водят преговори. Съответната държава членка може също така доброволно да поиска съдействие от Комисията при преговорите.

Изменение    31

Предложение за решение

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията участва в преговорите в качеството на наблюдател, тя може да предостави на съответната държава членка насоки как да се избегне несъвместимостта на междуправителственото споразумение или изменението, предмет на преговорите, с правото на Съюза.

3.  В хода на преговорите Комисията предоставя на съответната държава членка насоки как да се гарантира, че междуправителственото споразумение или изменението, предмет на преговорите, е в съответствие с правото на Съюза и спазва целите за енергийна сигурност на Съюза. Представителите на Комисията обработват получената по време на тези преговори чувствителна информация при подобаваща поверителност.

Изменение    32

Предложение за решение

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В срок от шест седмици от датата на нотифициране на пълния проект на междуправителствено споразумение или на изменение, заедно с приложенията към него, в съответствие с член 3, параграф 2, Комисията информира съответната държава членка за своите евентуални резерви във връзка със съвместимостта на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение с правото на Съюза, и по-специално със законодателството в областта на вътрешния енергиен пазар и правото на Съюза в областта на конкуренцията. При липса на отговор от страна на Комисията в рамките на посочения по-горе срок се счита, че Комисията няма резерви.

1.  В срок от шест седмици от датата на нотифициране на пълния проект на междуправителствено споразумение или на изменение, заедно с приложенията към него, в съответствие с член 3, параграф 2, Комисията информира съответната държава членка за своите евентуални резерви във връзка със съвместимостта на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение с правото на Съюза. При липса на отговор от страна на Комисията в рамките на посочения по-горе срок се счита, че Комисията няма резерви.

Изменение    33

Предложение за решение

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато Комисията информира съгласно параграф 1 съответната държава членка, че има резерви, тя информира тази държава членка за своето становище относно съвместимостта с правото на Съюза, и по-специално със законодателството в областта на вътрешния енергиен пазар и правото на Съюза в областта на конкуренцията, на съответния проект на междуправителствено споразумение или на изменение в срок от 12 седмици от датата на нотификацията по параграф 1. При липса на становище на Комисията в рамките на посочения по-горе срок се счита, че Комисията няма възражения.

2.  Когато Комисията информира съгласно параграф 1 съответната държава членка, че счита междуправителственото споразумение или изменението за несъвместимо с правото на Съюза, тя предоставя на държавата членка подробно становище в срок от 12 седмици от датата на нотификацията по параграф 1. При липса на становище на Комисията в рамките на посочения по-горе срок се счита, че Комисията няма възражения.

Изменение    34

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат удължени със съгласието на съответната държава членка. Когато обстоятелствата налагат това, сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, се съкращават със съгласието на Комисията.

3.  Сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат удължени със съгласието на съответната държава членка. Когато обстоятелствата налагат това, сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, се съкращават със съгласието на Комисията с цел да се гарантира, че преговорите се приключват своевременно.

Изменение    35

Предложение за решение

Член 5 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При подписването, ратифицирането или одобряването на междуправителствено споразумение или на изменение съответната държава членка взема в максимална степен предвид становището на Комисията, посочено в параграф 2.

Преди подписването, ратифицирането или одобряването на междуправителствено споразумение или на изменение съответната държава членка показва какви мерки са предприети във връзка със становището на Комисията, посочено в параграф 2, с цел да се осигури пълно съответствие с правото на Съюза.

Изменение     36

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не по-късно от [3 месеца след влизането в сила на настоящото решение] държавите членки нотифицират пред Комисията всички действащи междуправителствени споразумения, включително приложенията и измененията в тях.

В срок до [3 месеца след влизането в сила на настоящото решение] държавите членки нотифицират пред Комисията всички действащи междуправителствени споразумения, включително приложенията и измененията в тях. Когато са налице индикации, че в бъдеще може да бъде необходимо да се започнат преговори с трета държава, държавите членки съответно информират Комисията.

Изменение    37

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с настоящия параграф не важи за споразуменията между предприятия.

Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 2 и 3 не важи за споразуменията, по които страни са единствено предприятия.

Изменение    38

Предложение за решение

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията подлага на оценка междуправителствените споразумения, нотифицирани в съответствие с параграф 1 или 2. Когато след първата си оценка Комисията има резерви, що се отнася до съвместимостта на конкретните споразумения с правото на Съюза, и по-специално със законодателството на Съюза в областта на вътрешния енергиен пазар и с правото на Съюза в областта на конкуренцията, Комисията надлежно информира съответните държави членки за това в срок от девет месеца от нотифицирането на споразуменията.

3.  Комисията подлага на оценка междуправителствените споразумения, нотифицирани в съответствие с параграф 1 или 2. Когато след първата си оценка Комисията има резерви, що се отнася до съвместимостта на конкретните споразумения с правото на Съюза, Комисията надлежно информира съответните държави членки за това в срок от девет месеца от нотифицирането на споразуменията.

Изменение    39

Предложение за решение

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Оценката на Комисията относно междуправителствени споразумения и действащи междуправителствени споразумения не засяга прилагането на разпоредбите на Съюза относно нарушенията на договорите, държавната помощ и конкуренцията и по никакъв начин не предопределя тяхната оценка.

Изменение    40

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След приемането на необвързващ инструмент или на изменение в необвързващ инструмент съответната държава членка нотифицира пред Комисията необвързващия инструмент или изменението, заедно с всички приложения към тях.

Преди приемането на необвързващ инструмент или на изменение в необвързващ инструмент съответната държава членка нотифицира незабавно пред Комисията необвързващия инструмент или изменението, заедно с всички приложения към тях.

Изменение    41

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 1 и 2 не важи за споразуменията между предприятия.

3.  Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 1 и 2 не важи за споразуменията, по които страни са единствено предприятия.

Изменение    42

Предложение за решение

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато след първата си оценка Комисията счете, че има вероятност мерките за изпълнение на нотифицирания пред нея съгласно параграфи 1 и 2 необвързващ инструмент да са несъвместими с правото на Съюза, и по-специално със законодателството в областта на вътрешния енергиен пазар и правото на Съюза в областта на конкуренцията, Комисията може да информира съответната държава членка за това.

4.  Комисията информира съответната държава членка за резервите си, че има вероятност мерките за изпълнение на нотифицирания пред нея съгласно параграфи 1 и 2 необвързващ инструмент да са несъвместими с правото на Съюза или с целите на Стратегията за енергийния съюз.

 

4a.  Преди подписването, ратифицирането или одобряването на необвързващ инструмент или на изменение съответната държава членка показва какви мерки са предприети във връзка със становището на Комисията, за да се осигури пълно съответствие на нейните мерки за изпълнение с правото на Съюза и с целите за енергийна сигурност на Съюза.

 

При липса на отговор от страна на Комисията в срок от четири седмици от нотификацията се счита, че Комисията няма такива резерви. Становището на Комисията по необвързващите споразумения е необвързващо. При подписването, ратифицирането или одобряването на необвързващ инструмент или на изменение към необвързващ инструмент обаче съответната държава членка взема в максимална степен предвид становището на Комисията и предприема мерки във връзка с проблемните разпоредби на такива инструменти.

 

4б.  При наличие на резерви по въпроса дали даден инструмент представлява необвързващ инструмент или действащ необвързващ инструмент и съответно дали той следва да бъде нотифициран в съответствие с член 7, държавите членки се консултират незабавно с Комисията.

Изменение     43

Предложение за решение

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато дадена държава членка не е посочила въпросната информация като поверителна в съответствие с параграф 1, Комисията предоставя на всички други държави членки достъп в защитен електронен формат до тази информация.

2.  Когато дадена държава членка не е посочила въпросната информация като поверителна в съответствие с параграф 1, Комисията предоставя на всички други държави членки достъп в защитен електронен формат до тази информация заедно с бележката относно евентуална несъвместимост с правото на Съюза.

Изменение    44

Предложение за решение

Член 8 – параграф 3 – алинея 2 – буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  информация относно разпоредбите, които попадат в обхвата на компетентността на Съюза в контекста на общата търговска политика.

Обосновка

Докладчикът счита, че специален акцент следва да се постави също така върху съвместимостта с въпросите, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на Съюза в рамките на общата търговска политика

Изменение     45

Предложение за решение

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията предоставя на всички останали държави членки достъп в електронен формат до обобщенията по параграф 3.

4.  Комисията предоставя на всички останали държави членки достъп в електронен формат до обобщенията по параграф 3 заедно с коментарите си във връзка със съответствието със Стратегията за енергийния съюз.

Изменение     46

Предложение за решение

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Исканията за поверително третиране по настоящия член не ограничават достъпа на самата Комисия до поверителна информация. Комисията взема мерки за това достъп до поверителната информация да имат само службите на Комисията, за които е абсолютно необходимо да разполагат с тази информация.

5.  Исканията за поверително третиране по настоящия член не ограничават достъпа на самата Комисия до поверителна информация. Комисията взема мерки за това достъп до поверителната информация да имат само службите на Комисията, за които е абсолютно необходимо да разполагат с тази информация. Представителите на Комисията, които участват в преговорите по междуправителствените споразумения в качеството на наблюдатели, обработват получената по време на тези преговори чувствителна информация при подобаваща поверителност.

Изменение    47

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  установяване на общите проблеми във връзка с междуправителствените споразумения и необвързващите инструменти, разглеждане на възможността за набелязване на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и, когато е целесъобразно, предлагане на решения;

б)  установяване на общите проблеми във връзка с междуправителствените споразумения и необвързващите инструменти, разглеждане на възможността за набелязване на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и, когато е целесъобразно, предлагане на насоки и решения;

Изменение    48

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  въз основа на най-добрите практики и в консултация с държавите членки — разработване на незадължителни образци на разпоредби, които, ако бъдат използвани, биха подобрили значително съответствието на бъдещите междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти с правото на Съюза;

в)  въз основа на най-добрите практики и в консултация с държавите членки — разработване, до... [да се посочи дата: 1 година след датата на влизане в сила на настоящото решение], на незадължителни образци на разпоредби и насоки, които, ако бъдат използвани, биха подобрили значително съответствието на бъдещите междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти с правото на Съюза;

Изменение    49

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В срок до [да се посочи дата: 1 година след влизане в сила на настоящото решение] Комисията, въз основа на най-добрите практики и след консултации с държавите членки, разработва система за обобщена информация, която, като защитава поверителния характер на чувствителната информация, гарантира по-висока степен на прозрачност на основните елементи на междуправителствените споразумения, за да се създаде референтен показател, който може да бъде използван от държавите членки в преговорите с цел да се предотврати злоупотребата с господстващо положение от страна на трети държави.

Изменение     50

Предложение за решение

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от 1 януари 2020 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящото решение.

1.  В срок до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящото решение] Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите доклад за прилагането на настоящото решение.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основният компонент на успешната енергийна политика, както е посочено в съобщението относно енергийния съюз, е достъпът до сигурна и устойчива енергия на конкурентни цени за всички европейци. Нека се спрем поотделно на всеки от посочените елементи, за да видим как те са разгледани в предложението относно междуправителствените споразумения.

Енергийна сигурност

Що се отнася до сигурността, Комисията предлага необвързващите инструменти, например съвместни декларации на държавите – членки на ЕС и на трети държави, да подлежат на преразглеждане, след като бъдат подписани. Това рязко контрастира с практиката при междуправителствените споразумения в областта на енергетиката, които следва да се проучат ex ante. Документите от този вид трябва да подлежат на оценка от страна на Комисията, преди да получат разрешение за прилагане. Това не само ще осигури необходимата правна сигурност за инвестициите, изискващи значителни капиталовложения, но също така ще спомогне за решаване на проблема с липсата на определение на понятието „енергийна сигурност“, което, за съжаление, не може да се открие никъде в законодателството на ЕС. Тъй като е изключително трудно понятието да се установи по законов път, необходимо е Комисията да може да се намеси, ако възникнат основателни опасения, свързани с енергийната сигурност. Точният обхват на участието на Комисията може да бъде допълнително обсъден, за да се пригоди специално към нуждите на държавите членки, страдащи от господстващото положение на един доставчик, който отказва да спазва правилата на общия пазар. Другите държави от ЕС трябва да демонстрират в тази връзка солидарност с по-малко привилегированите членове на Съюза. Единният надзор на междуправителствените договори и на необвързващите инструменти също така ще попречи на страните да се изкушат да „жонглират“ с разпоредбите и да водят преговори въз основа на не толкова строг модел на сътрудничество.

Конкуренция

Предварителните регулаторни проверки ще гарантират добре функциониращ вътрешен пазар без разпокъсаност и ще насърчават по-висока степен на лоялна конкуренция. Съгласно действащото решение относно междуправителствените споразумения Комисията установи, че 17 междуправителствени споразумения не са в съответствие със законодателството на ЕС. Това представлява приблизително една трета от най-важните споразумения, които са анализирани, т.е. тези, които са свързани с инфраструктурни проекти или енергийни доставки. След като установи нередностите, Комисията реши да не започва производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу никоя от съответните държави членки. Това се оказа трудно по политически и правни причини. Но продължава да е налице фактът, че тези споразумения нарушават функционирането на общия пазар и вредят на неговата конкурентоспособност. Това също така нарушава и доверието между държавите членки, които стават свидетели на това как някои членове на клуба подписват подобни сделки независимо от интереса на Съюза като цяло. За щастие Комисията успя да блокира „Южен поток“ — най-противоречивото споразумение от този вид. Ако посоченият проект се беше осъществил, той щеше да застраши усилията на Европа за диверсификация, в това число Южния газов коридор (една от неговите основни инвестиции в това отношение) и да прогони останалите потенциални доставчици освен Русия. Фактът, че Комисията можеше само да разгледа случая с „Южен поток“ въз основа на неговите резултати, създаде трудна ситуация за засегнатите страни, тъй като вече бяха подписани споразумения и вече бяха извършени някои инвестиции. Това е още един довод за повече прозрачност при енергийните преговори, която, ако бъде прилагана от всички държави членки, ще премахне инвестиционните рискове и ще насочи средства към проекти, които са в пълно съответствие със законодателството на ЕС и целите за енергийна сигурност.

Устойчивост

Бяха изразени мнения, че въпросът за устойчивостта не е надлежно разгледан в предложението на Комисията, тъй като то е съсредоточено върху вноса на енергия в ЕС, който го прави по-зависим от външни доставчици на енергия. Предвид усилията на ЕС за повишаване на неговата енергийна ефективност се твърди, че Комисията създава опасност от надценяване на търсенето на газ. Това са погрешни разсъждения. Стратегията за отопление и охлаждане е важен елемент от пакета за устойчива енергийна сигурност, насочен изключително към намаляване на търсенето в Европа. По-късно тази година се очакват и конкретни законодателни действия на ЕС. В предложението относно междуправителствените споразумения е важно да се концентрираме върху предлагането на енергия. В тази връзка трябва да не забравяме, че природният газ е необходимо гориво в прехода към бъдеще на нисковъглеродните технологии. Ако искаме да внасяме изкопаеми горива, би било по-добре това да е природен газ, който замърсява в най-малка степен. Но тези, които смятат, че Европа следва да увеличи вноса си на енергия, не разбират основната идея. Предмет на настоящото предложение е не само потреблението на природен газ в Европа, а, което е по-важното, нейната зависимост от вноса. През 2013 г. (най-актуалните налични данни от Евростат) вносът възлиза на около 65%, като се е увеличил от приблизително 43% през 1995 г. Търсенето на вносен газ вероятно ще остане стабилно най-малко през следващите две десетилетия, тъй като вътрешното производство на ЕС се очаква да намалее с 60% до 2035 г. по данни на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ (ENTSOG). Стигаме до заключението, че през идните години Европа ще получава голяма част от газа, който потребява, от чужбина, поради което е необходимо да увеличим в максимална степен усилията си за диверсификация.

Енергийната политика на кръстопът

ЕС отчаяно се нуждае от успех. Разкъсван от миграционната криза и кризата в еврозоната, той се нуждае от ново послание за интеграция, което ще докаже, че Европа може успешно да продължи напред. Енергетиката е една от областите, в които потенциалът на ЕС остава в голяма степен неизползван. Това може да се промени, като се прилагат основните принципи, на които е основан проектът за интеграция, т.е. солидарност и доверие между държавите членки, по отношение на бъдещите европейски начинания в областта на енергетиката. Имаме уникална възможност да въведем законодателен акт с решаващо значение, което ще покаже, че Европа е обединена по отношение на енергетиката. Ако не успеем, съществува сериозен риск една от ключовите области на политика да засили отдалечаването на държавите членки една от друга, вместо да бъде в основата на европейската интеграция.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (14.9.2016)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Докладчик по становище: Едуард Кукан

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе под внимание следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  За правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар е необходимо вносът на енергия в Съюза да се подчинява изцяло на правилата за създаване на вътрешния енергиен пазар. Неправилно функциониращият вътрешен енергиен пазар поставя Съюза в уязвимо и неизгодно положение по отношение на сигурността на енергийните доставки и намалява потенциалните ползи от този пазар за европейските потребители и промишленост.

(1)  За правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар е необходимо вносът на енергия в Съюза да се подчинява изцяло на правилата за създаване на вътрешния енергиен пазар. Прозрачността и съответствието с правото на Съюза представляват важни елементи от осигуряването на енергийната стабилност на Съюза. Неправилно функциониращият вътрешен енергиен пазар поставя Съюза в уязвимо и неизгодно положение по отношение на сигурността на енергийните доставки и намалява потенциалните ползи от този пазар за европейските потребители и промишленост.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  За гарантирането на енергийните доставки на Съюза е необходимо да се разнообразят енергийните източници и да се изградят нови енергийни междусистемни връзки между държавите членки. Същевременно от първостепенна важност е да се засилва сътрудничеството в областта на енергийната сигурност със съседните страни и със стратегическите партньори на Съюза, както и между институциите на Съюза.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Целта на приетата от Комисията на 25 февруари 2015 г. Стратегия за енергиен съюз3 е да осигури на потребителите сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване. По-конкретно, в Стратегията за енергийния съюз се подчертава, че пълното съответствие на споразуменията за закупуване на енергия от трети държави с правото на Съюза е важен елемент за гарантиране на енергийната сигурност, използвайки вече направения анализ в рамките на Европейската стратегия за енергийна сигурност от май 2014 г.4 В същия дух, в своите заключения от 19 март 2015 г. Европейският съвет призова за пълно съответствие с правото на Съюза на всички споразумения за закупуване на газ от външни доставчици, по-специално чрез увеличаване на прозрачността на подобни споразумения и на съвместимостта с разпоредбите на Съюза в областта на енергийната сигурност.

(2)  Целта на приетата от Комисията на 25 февруари 2015 г. Стратегия за енергиен съюз3 е да осигури на потребителите сигурно, устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване. Това може да се постигне, ако енергийната, търговската и външната политика се провеждат по съгласуван и последователен начин. По-конкретно, в Стратегията за енергийния съюз се подчертава, че пълното съответствие на споразуменията за закупуване на енергия от трети държави с правото на Съюза е важен елемент за гарантиране на енергийната сигурност, използвайки вече направения анализ в рамките на Европейската стратегия за енергийна сигурност от май 2014 г.4 В същия дух, в своите заключения от 19 март 2015 г. Европейският съвет призова за пълно съответствие с правото на Съюза на всички споразумения за закупуване на газ от външни доставчици, по-специално чрез увеличаване на прозрачността на подобни споразумения и на съвместимостта с разпоредбите на Съюза в областта на енергийната сигурност. С оглед на горепосоченото Комисията следва да се опита, в обхвата на своята компетентност и при зачитане на принципите на субсидиарност и пропорционалност, да гарантира, че доминиращите доставчици на газ в даден регион не злоупотребяват със своето положение в нарушение на правилата на Съюза за конкуренцията, и по-специално във връзка с несправедливите цени, които се прилагат в държавите членки, а също и във връзка с използването на прекъсване на доставките с цел икономическо и политическо изнудване.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM(2014)330.

4 COM(2014)0330.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Във връзка с това в своята резолюция от 15 декември 2015 г. относно постигането на Европейски енергиен съюз Европейският парламент подчерта необходимостта от засилване на съгласуваността на външните политики за енергийна сигурност на Съюза и от по-голяма прозрачност на свързаните с енергетиката споразумения.

 

____________________

 

1aПриети текстове, P8_TA(2015)0444.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Високата степен на прозрачност по отношение на споразуменията между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката позволява на Съюза да предприема координирани действия в дух на солидарност, за да се гарантира, че тези споразумения съответстват на правото на Съюза и гарантират реална сигурност на енергийните доставки. Тази прозрачност следва да бъде от полза и за постигането както на по-тясно сътрудничество в рамките на Съюза в областта на външните отношения, свързани с енергетиката, така и на дългосрочните цели на политиката на Съюза в областта на енергетиката, климата и сигурността на енергийните доставки.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  За да се избегне евентуално несъответствие с правото на Съюза и да се постигне по-голяма прозрачност, държавите членки следва възможно най-рано да уведомяват Комисията за намерението си за встъпване в преговори по нови междуправителствени споразумения или изменения на съществуващи междуправителствени споразумения. Комисията следва да бъде редовно информирана за напредъка на преговорите. Държавите членки следва да имат възможността да поканят Комисията да участва в преговорите като наблюдател.

(5)  За да се избегне евентуално несъответствие с правото на Съюза и разпоредбите на Съюза за енергийна сигурност и за да се постигне по-голяма прозрачност, държавите членки следва възможно най-рано да уведомяват Комисията за намерението си за встъпване в преговори по нови междуправителствени споразумения или изменения на съществуващи междуправителствени споразумения. Комисията следва да бъде редовно и по подходящ начин информирана за напредъка на преговорите. Държавите членки следва да имат възможността да поканят Комисията да участва в преговорите като наблюдател.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  По време на преговорите Комисията следва да има възможността да даде насоки как да се избегне несъвместимостта с правото на Съюза. По-специално, Комисията би могла да разработи, заедно с държавите членки, незадължителни образци на разпоредби или насоки. Комисията следва да има възможността да обърне внимание на целите на енергийната политика на Съюза и на принципа на солидарност между държавите членки и позициите във връзка с политиката на Съюза, приети в заключенията на Съвета или на Европейския съвет.

(6)  По време на преговорите Комисията следва да има възможността да даде насоки на държавата(ите) членка(и) как да се избегне несъвместимостта с правото на Съюза. По-специално, Комисията следва да разработи, заедно с държавите членки, незадължителни образци на разпоредби или насоки. Комисията следва да има възможността да обърне внимание на целите на енергийната политика на Съюза, включително и целите за енергийна сигурност, и на принципа на солидарност между държавите членки и позициите във връзка с политиката на Съюза, приети в заключенията на Съвета или на Европейския съвет.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С цел да се гарантира съответствието с правото на Съюза, държавите членки следва да нотифицират пред Комисията съответния проект на междуправителствено споразумение, преди то да стане правно обвързващо за страните (ex-ante). В дух на сътрудничество, Комисията следва да подкрепя държавите членки при идентифицирането на проблемните моменти, свързани със съответствието на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение. По този начин съответната държава членка ще бъде по-добре подготвена за сключването на споразумение, съответстващо на изискванията на правото на Съюза. Комисията следва да разполага с достатъчно време за такава оценка, за да гарантира възможно най-голяма правна сигурност, като същевременно не допуска неоправдани забавяния. С цел да се възползват пълноценно от подкрепата на Комисията, държавите членки следва да се въздържат от сключване на междуправителствено споразумение, докато Комисията не информира държавата членка за резултатите от своята оценка. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да намерят подходящо решение с оглед отстраняване на установената несъвместимост.

(7)  С цел да се гарантира съответствието с правото на Съюза и с разпоредбите на Съюза за енергийна сигурност, държавите членки следва да нотифицират пред Комисията съответния проект на междуправителствено споразумение, преди то да стане правно обвързващо за страните (ex-ante). В дух на сътрудничество, Комисията следва да подкрепя държавите членки при идентифицирането на проблемните моменти, свързани със съответствието на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение. По този начин съответната държава членка ще бъде по-добре подготвена за сключването на споразумение, съответстващо на изискванията на правото на Съюза. Комисията следва да разполага с достатъчно време за такава оценка, за да гарантира възможно най-голяма правна сигурност. Когато е възможно, Комисията следва да избягва неоправдани забавяния в извършването на повторната оценка и следва да взема предвид информацията, предоставяна от държавите членки по време на преговорите. Освен това Комисията следва да избягва също така неоправдани забавяния, които могат да имат отрицателно въздействие върху позицията на държавата членка при преговорите. С цел да се възползват пълноценно от подкрепата на Комисията, държавите членки следва да се въздържат от сключване на междуправителствено споразумение, докато Комисията не информира държавата членка за резултатите от своята оценка. Ако Комисията счете, че даден проект на международно споразумение не е съвместим с правото на Съюза, съответната държава членка следва да намери подходящо решение с оглед отстраняване на установената несъвместимост.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В светлината на Стратегията за енергийния съюз прозрачността по отношение на миналите и бъдещите междуправителствени споразумения продължава да бъде от изключително значение. Поради това държавите членки следва да продължат да нотифицират пред Комисията действащите и бъдещите междуправителствени споразумения, независимо дали са влезли в сила или се прилагат временно по смисъла на член 25 от Виенската конвенция за правото на договорите, както и новите междуправителствени споразумения.

(8)  В светлината на Стратегията за енергийния съюз прозрачността по отношение на миналите и бъдещите междуправителствени споразумения продължава да бъде от изключително значение и е важен елемент за осигуряване на енергийната стабилност на Съюза. Поради това държавите членки следва да продължат да нотифицират пред Комисията действащите и бъдещите междуправителствени споразумения, независимо дали са влезли в сила или се прилагат временно по смисъла на член 25 от Виенската конвенция за правото на договорите, както и новите междуправителствени споразумения.

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Настоящото решение следва да се прилага само за междуправителствени споразумения, които имат последици за вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза. В случай на съмнение държавите членки следва да се консултират с Комисията. По принцип споразуменията, които вече не са в сила или повече не се прилагат, нямат последици за вътрешния енергиен пазар, нито за сигурността на енергийните доставки в Съюза, и поради това следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящото решение.

(10)  Настоящото решение следва да се прилага само за междуправителствени споразумения, които имат последици за вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза и в транзитните държави. В случай на съмнение държавите членки следва да се консултират с Комисията. По принцип споразуменията, които вече не са в сила или повече не се прилагат, нямат последици за вътрешния енергиен пазар, нито за сигурността на енергийните доставки в Съюза, и поради това следва да бъдат изключени от приложното поле на настоящото решение.

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Държавите членки установяват отношения с трети държави не само посредством сключване на междуправителствени споразумения, но и под формата на необвързващи инструменти. Дори да нямат правно задължителен характер, подобни инструменти могат да се използват за създаването на подробна уредба за енергийната инфраструктура и енергийните доставки. В това отношение необвързващите инструменти могат да имат сходно въздействие върху вътрешния енергиен пазар с това на междуправителствените споразумения, тъй като тяхното изпълнение може да доведе до нарушение на правото на Съюза. Поради тази причина, за да се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на всички мерки, прилагани от държавите членки, които могат да имат последици за вътрешния енергиен пазар и енергийната сигурност, държавите членки следва да представят a posteriori на Комисията и съответните необвързващи инструменти. Комисията следва да подложи на оценка представените необвързващи инструменти и, ако е целесъобразно, да уведоми държавата членка за това.

(11)  Държавите членки установяват отношения с трети държави не само посредством сключване на междуправителствени споразумения, но и под формата на необвързващи инструменти. Дори да нямат правно задължителен характер, подобни инструменти могат да се използват за създаването на подробна уредба за енергийната инфраструктура и енергийните доставки. В това отношение необвързващите инструменти могат да имат сходно въздействие върху вътрешния енергиен пазар с това на междуправителствените споразумения, тъй като тяхното изпълнение може да доведе до нарушение на правото на Съюза. Поради тази причина, за да се гарантира по-голяма прозрачност по отношение на всички мерки, прилагани от държавите членки, които могат да имат последици за вътрешния енергиен пазар и енергийната сигурност, държавите членки следва да представят на Комисията и съответните необвързващи инструменти. Комисията следва да подложи на оценка представените необвързващи инструменти и, ако е целесъобразно, да уведоми държавата членка за това.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Постоянният обмен на информация за междуправителствените споразумения на равнището на Съюза следва да позволи разработването на най-добри практики. Въз основа на тези най-добри практики Комисията, а когато е целесъобразно в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност по въпросите, свързани с външните политики на Съюза, следва да разработи незадължителни образци на разпоредби, които да се използват в междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави. Използването на подобни образци на разпоредби следва да има за цел да се избегнат евентуални стълкновения на междуправителствените споразумения с правото на Съюза, по-специално с правилата за вътрешния енергиен пазар и правото в областта на конкуренцията, както и стълкновения с международните споразумения, сключени от Съюза. Използването им следва да бъде незадължително и да бъде възможно адаптирането на съдържанието им към всякакви специфични обстоятелства.

(16)  Постоянният обмен на информация за междуправителствените споразумения на равнището на Съюза следва да позволи разработването на най-добри практики. Въз основа на тези най-добри практики Комисията, в сътрудничество с държавите членки, а когато е целесъобразно в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност по въпросите, свързани с външните политики на Съюза, следва да разработи незадължителни образци на разпоредби и насоки, които да се използват в междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави. Използването на подобни образци на разпоредби следва да има за цел да се избегнат евентуални стълкновения на междуправителствените споразумения с правото на Съюза, по-специално с правилата за вътрешния енергиен пазар и правото в областта на конкуренцията, както и стълкновения с международните споразумения, сключени от Съюза. Комисията също така следва да осигури насоки за избягване на несъвместимостта на междуправителствените споразумения с целите за енергийна сигурност на Съюза. Използването им следва да бъде незадължително и да бъде възможно адаптирането на съдържанието им към всякакви специфични обстоятелства.

Изменение    13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящото решение се създава механизъм за обмен на информация между държавите членки и Комисията във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката по смисъла на член 2 с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен пазар.

1.  С настоящото решение се създава механизъм за обмен на информация между държавите членки и Комисията във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката по смисъла на член 2 с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен пазар и да се гарантира сигурността на доставките на енергия към Съюза.

Изменение    14

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „необвързващ инструмент“ означава правно необвързваща договореност между една или повече държави членки и една или повече трети държави, като например меморандум за разбирателство, съвместна декларация, съвместна декларация на министрите, съвместно действие или съвместен кодекс за поведение, която съдържа тълкуване на правото на Съюза, регламентира условията за енергийните доставки (например обеми и цени) или развитието на енергийните инфраструктури;

(3)  „необвързващ инструмент“ означава правно необвързваща договореност между една или повече държави членки и една или повече трети държави, като например меморандум за разбирателство, съвместна декларация, съвместна декларация на министрите, съвместно действие или съвместен кодекс за поведение, която съдържа тълкуване на правото на Съюза, регламентира условията за енергийните доставки (например обеми и цени) или развитието или функционирането на енергийните инфраструктури;

Изменение    15

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Ако дадена държава членка изпрати на Комисията уведомление за преговори съгласно член 3, параграф 1, службите на Комисията могат да ѝ дадат насоки как да се избегне несъвместимостта на междуправителственото споразумение или на изменението на действащо междуправителствено споразумение, което е предмет на преговорите, с правото на Съюза. Въпросната държава членка може да поиска също така съдействие от Комисията при тези преговори.

1.  Ако дадена държава членка изпрати на Комисията уведомление за преговори съгласно член 3, параграф 1, службите на Комисията могат да ѝ дадат съвети и насоки как да се избегне несъвместимостта на междуправителственото споразумение или на изменението на действащо междуправителствено споразумение, което е предмет на преговорите, с правото на Съюза. Въпросната държава членка може да поиска също така съдействие от Комисията при тези преговори.

Изменение    16

Предложение за решение

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато Комисията участва в преговорите в качеството на наблюдател, тя може да предостави на съответната държава членка насоки как да се избегне несъвместимостта на междуправителственото споразумение или изменението, предмет на преговорите, с правото на Съюза.

3.  Когато Комисията участва в преговорите в качеството на наблюдател, тя може да предостави на съответната държава членка съвети и насоки как да се избегне несъвместимостта на междуправителственото споразумение или изменението, предмет на преговорите, с правото на Съюза и с целите за енергийна сигурност на Съюза.

Изменение    17

Предложение за решение

Член 5 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При подписването, ратифицирането или одобряването на междуправителствено споразумение или на изменение съответната държава членка взема в максимална степен предвид становището на Комисията, посочено в параграф 2.

Преди подписването, ратифицирането или одобряването на междуправителствено споразумение или на изменение съответната държава членка взема в максимална степен предвид становището на Комисията, посочено в параграф 2.

Изменение    18

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След приемането на необвързващ инструмент или на изменение в необвързващ инструмент съответната държава членка нотифицира пред Комисията необвързващия инструмент или изменението, заедно с всички приложения към тях.

Преди приемането на необвързващ инструмент или на изменение в необвързващ инструмент съответната държава членка нотифицира пред Комисията необвързващия инструмент или изменението, заедно с всички приложения към тях.

Изменение    19

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  установяване на общите проблеми във връзка с междуправителствените споразумения и необвързващите инструменти, разглеждане на възможността за набелязване на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и, когато е целесъобразно, предлагане на решения;

б)  установяване на общите проблеми във връзка с междуправителствените споразумения и необвързващите инструменти, разглеждане на възможността за набелязване на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и, когато е целесъобразно, предлагане на насоки и решения;

Изменение    20

Предложение за решение

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  въз основа на най-добрите практики и в консултация с държавите членки — разработване на незадължителни образци на разпоредби, които, ако бъдат използвани, биха подобрили значително съответствието на бъдещите междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти с правото на Съюза;

в)  въз основа на най-добрите практики и в консултация с държавите членки — разработване на незадължителни образци на разпоредби и насоки, които, ако бъдат използвани, биха подобрили значително съответствието на бъдещите междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти с правото на Съюза;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

Позовавания

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

7.3.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Eduard Kukan

15.3.2016

Разглеждане в комисия

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Дата на приемане

12.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Heidi Hautala


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (26.9.2016)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Докладчик по становище: Бенд Бендсен

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Европейският парламент, в своята резолюция от 15 декември 2015 г. относно постигането на Европейски енергиен съюз, подчерта необходимостта от засилване на съгласуваността на външните политики за енергийна сигурност на ЕС и от по-голяма прозрачност на свързаните с енергетиката споразумения.

 

______________

 

1a  Приети текстове, P8_TA(2015)0444

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С цел да се гарантира съответствието с правото на Съюза, държавите членки следва да нотифицират пред Комисията съответния проект на междуправителствено споразумение, преди то да стане правно обвързващо за страните (ex-ante). В дух на сътрудничество, Комисията следва да подкрепя държавите членки при идентифицирането на проблемните моменти, свързани със съответствието на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение. По този начин съответната държава членка ще бъде по-добре подготвена за сключването на споразумение, съответстващо на изискванията на правото на Съюза. Комисията следва да разполага с достатъчно време за такава оценка, за да гарантира възможно най-голяма правна сигурност, като същевременно не допуска неоправдани забавяния. С цел да се възползват пълноценно от подкрепата на Комисията, държавите членки следва да се въздържат от сключване на междуправителствено споразумение, докато Комисията не информира държавата членка за резултатите от своята оценка. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да намерят подходящо решение с оглед отстраняване на установената несъвместимост.

(7)  С цел да се гарантира съответствието с правото на Съюза и с целите на Стратегията за енергийния съюз, държавите членки следва да нотифицират пред Комисията съответния проект на междуправителствено споразумение, преди то да стане правно обвързващо за страните (ex-ante). В дух на сътрудничество, Комисията следва да подкрепя държавите членки при идентифицирането на проблемните моменти, свързани със съответствието на проекта на междуправителствено споразумение или на изменение. По този начин съответната държава членка ще бъде по-добре подготвена за сключването на споразумение, съответстващо на изискванията на правото на Съюза. Комисията следва да разполага с достатъчно време за такава оценка, за да гарантира възможно най-голяма правна сигурност, като същевременно не допуска неоправдани забавяния, които могат да застрашат сключването на споразумението. С цел да се възползват пълноценно от подкрепата на Комисията, държавите членки следва да се въздържат от сключване на междуправителствено споразумение, докато Комисията не информира държавата членка за резултатите от своята оценка в посочените срокове. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки, за да намерят подходящо решение с оглед отстраняване на установената несъвместимост.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Настоящото решение не следва да поражда задължения във връзка със споразумения между стопански субекти. Държавите членки обаче следва да са свободни да съобщават на Комисията на доброволна основа подобни споразумения, изрично препращане към които се съдържа в междуправителствени споразумения или необвързващи инструменти.

(13)  Настоящото решение не следва да поражда задължения във връзка със споразумения, по които са страни само стопански субекти. Държавите членки обаче следва да са свободни да съобщават на Комисията на доброволна основа за всички подобни споразумения, изрично препращане към които се съдържа в междуправителствени споразумения или необвързващи инструменти. Освен това държавите членки следва да съобщават на Комисията споразумения със стопански субекти от трети държави, когато трета държава е основен акционер, изрично препращане към които се съдържа в междуправителствени споразумения или необвързващи инструменти.

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Комисията следва да предостави на всички останали държави членки достъп в защитен електронен формат до получаваната от нея информация. Комисията следва да удовлетворява исканията на държавите членки за третиране на предоставената ѝ информация като поверителна. Исканията за поверително третиране обаче не следва да ограничават достъпа на самата Комисия до поверителна информация, тъй като Комисията се нуждае от изчерпателна информация за целите на извършваните от нея оценки. Комисията следва да отговаря за осигуряване на прилагането на клаузата за поверителност. Исканията за поверително третиране не следва да накърняват правото на достъп до документи, предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета11.

(14)  Комисията следва да предостави на всички останали държави членки достъп в защитен електронен формат до получаваната от нея информация. Комисията следва да удовлетворява исканията на държавите членки за третиране на предоставената ѝ информация като поверителна с цел да запази степента на поверителност, необходима за гарантиране на интересите на държавите членки по време на преговорите с другата страна. Исканията за поверително третиране обаче не следва да ограничават достъпа на самата Комисия до поверителна информация, тъй като Комисията се нуждае от изчерпателна информация за целите на извършваните от нея оценки. Комисията следва да отговаря за осигуряване на прилагането на клаузата за поверителност. Исканията за поверително третиране не следва да накърняват правото на достъп до документи, предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета11.

_________________

_________________

11 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 13).

11 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 13).

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Ако дадена държава членка счита конкретно междуправителствено споразумение за поверително, тя следва да предостави на Комисията обобщена информация за него, за да може тази информация да бъде доведена до знанието и на останалите държави членки.

(15)  Ако дадена държава членка счита конкретно междуправителствено споразумение за поверително, тя следва да предостави на Комисията обобщена информация, съдържаща неговите основни елементи и значими клаузи, включително ограничения, за да може тази информация да бъде доведена до знанието и на останалите държави членки.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Постоянният обмен на информация за междуправителствените споразумения на равнището на Съюза следва да позволи разработването на най-добри практики. Въз основа на тези най-добри практики Комисията, а когато е целесъобразно — в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност по въпросите, свързани с външните политики на Съюза, следва да разработи незадължителни образци на разпоредби, които да се използват в междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави. Използването на подобни образци на разпоредби следва да има за цел да се избегнат евентуални стълкновения на междуправителствените споразумения с правото на Съюза, по-специално с правилата за вътрешния енергиен пазар и правото в областта на конкуренцията, както и стълкновения с международните споразумения, сключени от Съюза. Използването им следва да бъде незадължително и да бъде възможно адаптирането на съдържанието им към всякакви специфични обстоятелства.

(16)  Постоянният обмен на информация за междуправителствените споразумения на равнището на Съюза следва да позволи разработването на най-добри практики. Въз основа на тези най-добри практики Комисията, а когато е целесъобразно — в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност по въпросите, свързани с външните политики на Съюза, следва да разработи незадължителни образци на разпоредби, които да се използват в междуправителствените споразумения между държавите членки и трети държави, за да допринасят за правните определения при подобни споразумения. Използването на подобни образци на разпоредби следва да има за цел да се избегнат евентуални стълкновения на междуправителствените споразумения с правото на Съюза, по-специално с правилата за вътрешния енергиен пазар и правото в областта на конкуренцията, както и стълкновения с международните споразумения, сключени от Съюза. Използването им следва да бъде незадължително и да бъде възможно адаптирането на съдържанието им към всякакви специфични обстоятелства.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 18

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Комисията следва да улеснява и насърчава координацията между държавите членки с цел затвърждаване на стратегическата роля на Съюза като цяло посредством енергичен и резултатен координиран подход към държавите производителки, държавите на транзитно преминаване и държавите потребителки.

(18)  Комисията следва да улеснява и насърчава координацията между държавите членки с цел затвърждаване на стратегическата роля на Съюза като цяло посредством енергичен и резултатен координиран подход към държавите производителки, държавите на транзитно преминаване и държавите потребителки, включително с цел да се гарантира последователност между принципите на енергийната политика на Съюза и общата търговска политика.

Изменение    8

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящото решение се създава механизъм за обмен на информация между държавите членки и Комисията във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката по смисъла на член 2 с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен пазар.

1.  С настоящото решение се създава механизъм за обмен на информация между държавите членки и Комисията във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката по смисъла на член 2 с цел да се подобри функционирането на вътрешния енергиен пазар, Енергийния съюз и съгласуваността на външните политики за енергийна сигурност на Съюза.

Изменение    9

Предложение за решение

Член 2 – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „междуправителствено споразумение“ означава всяко правно обвързващо споразумение между една или повече държави членки и една или повече трети държави, което има последици за действието или функционирането на вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза; въпреки това, когато такова правно обвързващо споразумение обхваща и други въпроси, се счита, че „междуправителствено споразумение“ представляват само разпоредбите, които се отнасят до енергетиката, включително общите разпоредби, приложими към свързаните с енергетиката разпоредби;

(1)  „междуправителствено споразумение“ означава всяко правно обвързващо споразумение между една или повече държави членки и една или повече трети държави или между една или повече държави членки и един или повече стопански субекти от трети държави, в които трета държава е основен акционер, което има последици за действието или функционирането на вътрешния енергиен пазар или за сигурността на енергийните доставки в Съюза; въпреки това, когато такова правно обвързващо споразумение обхваща и други въпроси, се счита, че „междуправителствено споразумение“ представляват само разпоредбите, които се отнасят до енергетиката, включително общите разпоредби, приложими към свързаните с енергетиката разпоредби;

Изменение    10

Предложение за решение

Член 2 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „необвързващ инструмент“ означава правно необвързваща договореност между една или повече държави членки и една или повече трети държави, като например меморандум за разбирателство, съвместна декларация, съвместна декларация на министрите, съвместно действие или съвместен кодекс за поведение, която съдържа тълкуване на правото на Съюза, регламентира условията за енергийните доставки (например обеми и цени) или развитието на енергийните инфраструктури;

(3)  „необвързващ инструмент“ означава правно необвързваща договореност между една или повече държави членки и една или повече трети държави или регионални организации и между една или повече държави членки и един или повече стопански субекти, в които участваща трета държава е основен акционер или разполага с правомощия за вземане на решения, като например меморандум за разбирателство, съвместна декларация, съвместна декларация на министрите, съвместно действие или съвместен кодекс за поведение, която съдържа тълкуване на правото на Съюза, регламентира условията за енергийните доставки (например обеми и цени) или развитието на енергийните инфраструктури;

Изменение    11

Предложение за решение

Член 3 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 2 и 3 не важи за споразуменията между предприятия.

4.  Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 2 и 3 не важи за споразуменията, по които страни са само предприятия.

Изменение    12

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат удължени със съгласието на съответната държава членка. Когато обстоятелствата налагат това, сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, се съкращават със съгласието на Комисията.

3.  Сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, могат да бъдат удължени със съгласието на съответната държава членка. Когато обстоятелствата налагат това, сроковете, посочени в параграфи 1 и 2, се съкращават със съгласието на Комисията с цел да се гарантира, че преговорите се приключват своевременно.

Изменение    13

Предложение за решение

Член 5 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При подписването, ратифицирането или одобряването на междуправителствено споразумение или на изменение съответната държава членка взема в максимална степен предвид становището на Комисията, посочено в параграф 2.

Преди подписването, ратифицирането или одобряването на междуправителствено споразумение или на изменение съответната държава членка показва какви мерки са предприети във връзка с възраженията, изразени в становището на Комисията, посочено в параграф 2, с цел да се осигури съответствие с правото на Съюза и с целите на Енергийния съюз.

Изменение    14

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1 – алинея 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с настоящия параграф не важи за споразуменията между предприятия.

Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с настоящия параграф не важи за споразуменията, по които страни са само предприятия.

Изменение    15

Предложение за решение

Член 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията подлага на оценка междуправителствените споразумения, нотифицирани в съответствие с параграф 1 или 2. Когато след първата си оценка Комисията има резерви, що се отнася до съвместимостта на конкретните споразумения с правото на Съюза, и по-специално със законодателството на Съюза в областта на вътрешния енергиен пазар и с правото на Съюза в областта на конкуренцията, Комисията надлежно информира съответните държави членки за това в срок от девет месеца от нотифицирането на споразуменията.

3.  Комисията подлага на оценка междуправителствените споразумения, нотифицирани в съответствие с параграф 1 или 2. Когато след първата си оценка Комисията има резерви, що се отнася до съвместимостта на конкретните споразумения с правото на Съюза, и по-специално със законодателството на Съюза в областта на вътрешния енергиен пазар, с правото на Съюза в областта на конкуренцията и с въпроси, които попадат в обхвата на компетентността на Съюза в контекста на общата търговска политика, Комисията надлежно информира съответните държави членки за това в срок от девет месеца от нотифицирането на споразуменията.

Обосновка

Докладчикът счита, че специален акцент следва да се постави също така върху съвместимостта с въпросите, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на Съюза в рамките на общата търговска политика.

Изменение    16

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  След приемането на необвързващ инструмент или на изменение в необвързващ инструмент съответната държава членка нотифицира пред Комисията необвързващия инструмент или изменението, заедно с всички приложения към тях.

1.  Преди приемането на необвързващ инструмент или на изменение в необвързващ инструмент съответната държава членка нотифицира пред Комисията необвързващия инструмент или изменението, заедно с всички приложения към тях.

Изменение    17

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 1 и 2 не важи за споразуменията между предприятия.

3.  Задължението за нотифициране пред Комисията в съответствие с параграфи 1 и 2 не важи за споразуменията, по които страни са само предприятия.

Изменение    18

Предложение за решение

Член 7 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато след първата си оценка Комисията счете, че има вероятност мерките за изпълнение на нотифицирания пред нея съгласно параграфи 1 и 2 необвързващ инструмент да са несъвместими с правото на Съюза, и по-специално със законодателството в областта на вътрешния енергиен пазар и правото на Съюза в областта на конкуренцията, Комисията може да информира съответната държава членка за това.

4.  Когато след първата си оценка Комисията счете, че има вероятност мерките за изпълнение на нотифицирания пред нея съгласно параграфи 1 и 2 необвързващ инструмент да са несъвместими с правото на Съюза, и по-специално със законодателството в областта на вътрешния енергиен пазар и правото на Съюза в областта на конкуренцията, Комисията може да информира съответната държава членка за това в срок от шест седмици след нотифицирането. В посочения срок държавите се въздържат от подписването или сключването по друг начин на необвързващия инструмент. Становището на Комисията не е обвързващо, но държавата членка може да предприеме мерки във връзка с опасенията, изразени от Комисията.

Изменение    19

Предложение за решение

Член 8 – параграф 3 – алинея 2– буква д a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  информация относно разпоредбите, които попадат в обхвата на компетентността на Съюза в контекста на общата търговска политика.

Обосновка

Докладчикът счита, че специален акцент следва да се постави също така върху съвместимостта с въпросите, които попадат в обхвата на изключителната компетентност на Съюза в рамките на общата търговска политика

Изменение    20

Предложение за решение

Член 9 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  установяване на общите проблеми във връзка с междуправителствените споразумения и необвързващите инструменти, разглеждане на възможността за набелязване на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и, когато е целесъобразно, предлагане на решения;

б)  установяване на общите проблеми във връзка с междуправителствените споразумения и необвързващите инструменти, разглеждане на възможността за набелязване на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и, когато е целесъобразно, предлагане на насоки и решения;

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

Позовавания

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

7.3.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Разглеждане в комисия

13.7.2016

 

 

 

Дата на приемане

26.9.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и отмяна на Решение № 994/2012/ЕС

Позовавания

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Дата на представяне на ЕП

10.2.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Дата на приемане

13.10.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

53

10

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Дата на внасяне

18.10.2016


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Легенда:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност