Postup : 2016/0031(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0305/2016

Předložené texty :

A8-0305/2016

Rozpravy :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Hlasování :

PV 02/03/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0059

ZPRÁVA     ***I
PDF 910kWORD 113k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0053),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0034/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0305/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pro řádné fungování vnitřního trhu s energií je nezbytné, aby se dovoz energie do Unie plně řídil pravidly pro vytvoření vnitřního trhu s energií. Vnitřní trh s energií, který by nefungoval řádně, by vedl ke zranitelnosti Unie z hlediska zabezpečení dodávek energie a v tomto ohledu ji znevýhodňoval, přičemž by narušoval její potenciální přínos pro evropské spotřebitele a průmysl.

(1)  Pro řádné fungování vnitřního trhu s energií je nezbytné, aby se dovoz energie do Unie plně řídil pravidly pro vytvoření vnitřního trhu s energií. Transparentnost a soulad s právními předpisy Unie jsou důležitým prvkem pro zajištění energetické stability Unie. Vnitřní trh s energií, který by nefungoval řádně, by vedl ke zranitelnosti Unie z hlediska zabezpečení dodávek energie a v tomto ohledu ji znevýhodňoval, přičemž by narušoval její potenciální přínos pro evropské spotřebitele a průmysl.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Pro zabezpečení dodávek energie do Unie je nezbytné diverzifikovat zdroje energie a vybudovat mezi členskými státy nová energetická propojení. Současně je nezbytné posílit spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti se sousedními státy Unie a strategickými partnery a rovněž mezi orgány Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Cílem strategie energetické unie přijaté Komisí dne 25. února 20153 je poskytnout spotřebitelům bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii. Strategie energetické unie na základě analýzy provedené v rámci evropské strategie energetické bezpečnosti z května 20144 konkrétně zdůrazňuje, že důležitým prvkem při zabezpečování dodávek energie je zajištění plného souladu dohod o nákupu energie ze třetích zemí s právními předpisy Unie. Ve stejném duchu Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. března 2015 vyzvala k zajištění plného souladu veškerých dohod souvisejících s nákupem plynu od vnějších dodavatelů s právními předpisy Unie, zejména posílením transparentnosti těchto dohod a slučitelnosti s ustanoveními Unie v oblasti energetické bezpečnosti.

(2)  Cílem strategie energetické unie přijaté Komisí dne 25. února 20153 je poskytnout spotřebitelům bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii. Toho lze dosáhnout, pokud budou energetická, obchodní a vnější politika prováděny jednotně a důsledně. Strategie energetické unie na základě analýzy provedené v rámci evropské strategie energetické bezpečnosti z května 20144 konkrétně zdůrazňuje, že důležitým prvkem při zabezpečování dodávek energie je zajištění plného souladu dohod o nákupu energie ze třetích zemí s právními předpisy Unie. Ve stejném duchu Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. března 2015 vyzvala k zajištění plného souladu veškerých dohod souvisejících s nákupem plynu od vnějších dodavatelů s právními předpisy Unie, zejména posílením transparentnosti těchto dohod a slučitelnosti s ustanoveními Unie v oblasti energetické bezpečnosti. Komise by se proto měla v rámci svých pravomocí a s ohledem na zásady subsidiarity a proporcionality pokusit zajistit, aby dodavatelé zemního plynu s dominantním postavením v regionech nezneužívali svého postavení v rozporu s unijními pravidly hospodářské soutěže, zejména ve spojitosti s nepřiměřeně vysokými cenami účtovanými v členských státech a rovněž s praxí přerušování dodávek za účelem hospodářského a politického vydírání.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (new)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. prosince 2015 nazvaném Směrem k evropské energetické unii1a zdůraznil, že je třeba posílit soudržnost vnějších politik Unie v oblasti energetické bezpečnosti a zvýšit transparentnost energetických dohod.

 

______________

 

1a  Přijaté texty, P8_TA(2015)0444.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Vysoký stupeň transparentnosti energetických dohod uzavíraných mezi členskými státy a třetími zeměmi umožní Unii koordinovaně a v duchu solidarity přijímat opatření na zajištění toho, aby tyto dohody byly v souladu s právem Unie a účinně zabezpečovaly dodávky energie. Tato transparentnost by měla být prospěšná rovněž pro dosažení užší spolupráce uvnitř Unie na poli vnějších vztahů v oblasti energetiky i pro splnění dlouhodobých politických cílů Unie, jež se týkají energetiky, klimatu a zabezpečení dodávek energie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby se zabránilo nesouladu s právními předpisy Unie a zvýšila se transparentnost, měly by členské státy Komisi co nejdříve informovat o svém záměru zahájit jednání týkající se nových mezivládních dohod nebo změn mezivládních dohod stávajících. Komise by měla být pravidelně informována o pokroku v jednáních. Členské státy by měly mít možnost Komisi vyzvat, aby se jednání účastnila jakožto pozorovatel.

(5)  Aby se zabránilo nesouladu s právními předpisy a ustanoveními Unie v oblasti energetické bezpečnosti Unie a aby se zvýšila se transparentnost, měly by členské státy Komisi co nejdříve informovat o svém záměru zahájit jednání týkající se nových mezivládních dohod nebo změn mezivládních dohod stávajících. Komise by měla být pravidelně a adekvátně informována o pokroku v jednáních. Komise by se měla jednání účastnit jako pozorovatel, považuje-li to za nezbytné pro fungování vnitřního trhu s energií nebo pro bezpečnost dodávek energie v Unii. Členské státy by měly mít v každém případě možnost Komisi vyzvat, aby se jednání účastnila jakožto pozorovatel.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Při jednáních by měla mít Komise možnost poskytnout poradenství ohledně toho, jak zabránit nesouladu s právními předpisy Unie. Komise by zejména mohla, společně s členskými státy, vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení nebo pokyny. Komise by měla mít možnost poukázat na cíle energetické politiky Unie a na zásadu solidarity mezi členskými státy a na politické postoje Unie přijaté v Radě nebo na závěry Evropské rady.

(6)  Při jednáních o mezivládní dohodě by Komise měla dotyčnému členskému státu poskytovat poradenství ohledně toho, jak zajistit soulad s právními předpisy Unie. Komise by zejména měla, společně s členskými státy, vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení nebo pokyny a příklady návrhů ustanovení, která by se neměla používat. Tato vzorová ustanovení nebo pokyny by měly příslušným orgánům sloužit jako referenční nástroj a zvýšit transparentnost a soulad s právními předpisy Unie. Komise by měla mít možnost upozornit dotyčný členský stát na důležité cíle energetické politiky Unie a na zásadu solidarity mezi členskými státy a na politické postoje Unie přijaté v Radě nebo na závěry Evropské rady.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby byl zajištěn soulad s právními předpisy Unie, měly by členské státy Komisi oznámit návrh mezivládní dohody předtím, než se pro strany stane právně závazným (ex ante). V duchu spolupráce by Komise měla členskému státu pomoci určit problémy týkající se souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny. Příslušný členský stát by tak byl lépe připraven uzavřít dohodu v souladu s právními předpisy Unie. V zájmu zajištění co nejvyšší možné právní jistoty by Komise měla mít na posouzení dostatek času, zároveň by se však měla vyhnout nepřiměřeným prodlevám. Aby mohly členské státy z podpory Komise plně těžit, měly by se zdržet uzavření mezivládní dohody, dokud Komise členský stát neinformuje o svém posouzení. Členské státy by měly učinit všechny nezbytné kroky k nalezení vhodného řešení, které tento nesoulad odstraní.

(7)  Aby byl zajištěn soulad s právními předpisy Unie a respektovány cíle strategie energetické unie, měly by členské státy Komisi co nejdříve oznámit návrh mezivládní dohody předtím, než se pro strany stane právně závazným (ex ante). V duchu spolupráce by Komise měla členskému státu pomoci určit možné problémy týkající se souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny. Příslušný členský stát by tak byl lépe připraven uzavřít dohodu v souladu s právními předpisy Unie. V zájmu zajištění co nejvyšší možné právní jistoty by Komise měla mít na posouzení dostatek času, zároveň by se však měla vyhnout nepřiměřeným prodlevám. Komise by měla zvážit zkrácení lhůt stanovených pro posouzení, zejména pokud o to členský stát požádá. Aby mohly členské státy z podpory Komise plně těžit, měly by se zdržet uzavření mezivládní dohody, dokud Komise členský stát neinformuje o svém posouzení. Tímto posouzením by neměla být dotčena podstata ani obsah mezivládních dohod, mělo by se tak však zajistit, aby byly v souladu s právem Unie. V případě nesouladu by členské státy měly nalézt vhodné řešení, které tento nesoulad odstraní.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  S ohledem na strategii energetické unie je transparentnost u minulých i budoucích mezivládních dohod i nadále nadmíru důležitá. Členské státy by proto Komisi měly i nadále oznamovat stávající a budoucí mezivládní dohody, ať již vstoupily v platnost, nebo se provádějí prozatímně ve smyslu článku 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, a dále veškeré nové mezivládní dohody.

(8)  S ohledem na strategii energetické unie je transparentnost u minulých i budoucích mezivládních dohod i nadále nadmíru důležitá a představuje významný prvek při zajištění energetické stability Unie. Členské státy by proto Komisi měly i nadále oznamovat stávající a budoucí mezivládní dohody, ať již vstoupily v platnost, nebo se provádějí prozatímně ve smyslu článku 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, a dále veškeré nové mezivládní dohody.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Komise by měla provést posouzení souladu mezivládních dohod, které vstoupily v platnost, nebo jsou prozatímně prováděny před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, s právními předpisy Unie a podle toho informovat členské státy. V případě zjištěného nesouladu by měly členské státy učinit všechny nezbytné kroky k nalezení vhodného řešení, které tento nesoulad odstraní.

(9)  Komise by měla provést posouzení souladu mezivládních dohod, které vstoupily v platnost, nebo jsou prozatímně prováděny před vstupem tohoto rozhodnutí v platnost, s právními předpisy Unie a podle toho informovat členské státy. Tímto posouzením by neměla být nijak dotčena podstata ani obsah dohod, mělo by však zajišťovat jejich soulad s právem Unie. V případě nesouladu by členské státy měly nalézt vhodné řešení, které tento nesoulad odstraní.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Toto rozhodnutí by se mělo vztahovat pouze na mezivládní dohody, které mají dopad na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii. V případě pochybností by členské státy měly konzultovat Komisi. Na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii v zásadě nemají dopad dohody, které již nejsou v platnosti nebo které se již neuplatňují, a toto rozhodnutí by se tedy na takovéto dohody nemělo vztahovat.

(10)  Toto rozhodnutí by se mělo vztahovat pouze na mezivládní dohody, které mají potenciálně dopad na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii. Rozhodnutí se může týkat nákupu energie, obchodování s energií, jejího přenosu, prodeje, ukládání či dodávek do alespoň jednoho členského státu nebo z něj nebo výstavby či provozování energetické infrastruktury s fyzickým napojením na alespoň jeden členský stát. V případě pochybností by členské státy měly neprodleně konzultovat Komisi. Toto rozhodnutí by se v zásadě nemělo vztahovat na dohody, které již nejsou v platnosti nebo které se již neuplatňují.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  O tom, zda bude určitý nástroj považován pro účely tohoto rozhodnutí za mezivládní dohodu, nebo je-li právně nezávazné povahy, za nezávazný nástroj, rozhoduje skutečnost, že nástroj nebo jeho části jsou právně závazné, a nikoli jeho formální vymezení.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že povahu dokumentu neurčuje jeho formální vymezení, ale obsah.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Členské státy navazují vztahy s třetími zeměmi nejen uzavíráním mezivládních dohod, ale rovněž formou nezávazných nástrojů. Ačkoli jsou tyto nástroje právně nezávazné, lze je použít ke stanovení podrobného rámce pro energetickou infrastrukturu a dodávky energie. V tomto ohledu mohou mít nezávazné nástroje na vnitřní trh s energií podobné dopady jako mezivládní dohody, jelikož jejich provádění může mít za následek porušení právních předpisů Unie. V zájmu zajištění větší transparentnosti veškerých opatření uplatňovaných členskými státy, která mohou mít dopad na vnitřní trh s energií a na energetickou bezpečnost, by proto členské státy měly Komisi předkládat ex post rovněž příslušné nezávazné nástroje. Komise by měla předložené nezávazné nástroje posoudit a případně podle toho informovat členské státy.

(11)  Členské státy navazují vztahy s třetími zeměmi nejen uzavíráním mezivládních dohod, ale rovněž formou nezávazných nástrojů. Ačkoli jsou tyto nástroje právně nezávazné, lze je použít ke stanovení podrobného rámce pro energetickou infrastrukturu a dodávky energie. V tomto ohledu mohou mít nezávazné nástroje na vnitřní trh s energií podobné dopady jako mezivládní dohody, jelikož jejich provádění může mít za následek porušení právních předpisů Unie. V zájmu zajištění větší transparentnosti veškerých opatření uplatňovaných členskými státy, která mohou mít dopad na vnitřní trh s energií a na energetickou bezpečnost, by proto členské státy měly Komisi předkládat ex ante rovněž příslušné nezávazné nástroje. Komise by měla předložené nezávazné nástroje posoudit a případně podle toho informovat členské státy.

Pozměňovací návrh     14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat na mezivládní dohody nebo nezávazné nástroje, které musí být Komisi oznámeny v celém svém rozsahu na základě jiných aktů Unie, nebo které se týkají záležitostí, na něž se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Toto rozhodnutí by nemělo vytvářet závazky týkající se dohod mezi podniky. Členské státy by však měly mít možnost dobrovolně oznamovat Komisi takové dohody, na něž se v mezivládních dohodách nebo nezávazných nástrojích výslovně odkazuje.

(13)  Toto rozhodnutí by nemělo vytvářet závazky týkající se dohod uzavíraných výhradně mezi podniky. Členské státy by však měly být povinny oznamovat Komisi takové dohody, na něž se v mezivládních dohodách nebo nezávazných nástrojích výslovně odkazuje, přičemž musí plně respektovat citlivou povahu obchodních informací.

Pozměňovací návrh     16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Komise by měla obdržené informace zpřístupnit všem ostatním členským státům v zabezpečené elektronické podobě. Požádá-li členský stát o důvěrné zacházení s informacemi, které předložil, měla by Komise tuto žádost respektovat. Žádosti o zachování důvěrnosti by však neměly omezit přístup Komise k důvěrným informacím, protože Komise potřebuje mít komplexní informace pro vlastní posouzení. Komise by měla odpovídat za to, že bude zaručeno uplatňování ustanovení o zachování důvěrnosti. Žádostmi o zachování důvěrnosti by nemělo být dotčeno právo na přístup k dokumentům stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200111.

(14)  Komise by měla obdržené informace o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích zpřístupnit všem ostatním členským státům v zabezpečené elektronické podobě, aby se mezi členskými státy zlepšila koordinace a transparentnost, a tím se posílila jejich vyjednávací pozice ve vztahu k třetím zemím. Požádá-li členský stát o důvěrné zacházení s informacemi, které předložil, měla by Komise tuto žádost respektovat. Žádosti o zachování důvěrnosti by však neměly omezit přístup Komise k důvěrným informacím, protože Komise potřebuje mít komplexní informace pro vlastní posouzení. Komise by měla odpovídat za to, že bude zaručeno uplatňování ustanovení o zachování důvěrnosti. Žádostmi o zachování důvěrnosti by nemělo být dotčeno právo na přístup k dokumentům stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200111.

_________________

_________________

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 13).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 13).

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Považuje-li členský stát některou mezivládní dohodu za důvěrnou, měl by Komisi poskytnout její shrnutí, které bude moci být postoupeno ostatním členským státům.

(15)  Považuje-li členský stát některou mezivládní dohodu za důvěrnou, měl by Komisi poskytnout shrnutí obsahující její hlavní prvky a důležitá ustanovení, včetně veškerých omezení, které bude moci být postoupeno ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Stálá výměna informací o mezivládních dohodách na úrovni Unie by měla umožnit rozvoj osvědčených postupů. Komise – případně ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost, pokud jde o vnější politiky Unie – by na základě těchto osvědčených postupů měla vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení, která lze používat v mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi. Používání těchto vzorových ustanovení by mělo mít za cíl zabránit konfliktům mezivládních dohod s právními předpisy Unie, zejména s pravidly pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže, či konfliktům s mezinárodními dohodami, které Unie uzavřela. Jejich používání by mělo být dobrovolné a jejich obsah by mělo být možné přizpůsobit konkrétním okolnostem.

(16)  Stálá výměna informací o mezivládních dohodách na úrovni Unie by měla umožnit rozvoj osvědčených postupů. Komise by ve spolupráci s členskými státy a případně i s Evropskou službou pro vnější činnost, pokud jde o vnější politiky Unie, měla na základě těchto osvědčených postupů vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení, která lze používat v mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi, a také seznam příkladů ustanovení, která jsou vrozporu s právem Unie nebo s cíli energetické unie, a proto by neměla být v zásadě používána. Používáním těchto vzorových doložek by se měl zajistit soulad mezivládních dohod s právem Unie či s mezinárodními dohodami, které Unie uzavřela. Jejich používání by mělo být dobrovolné a jejich právní obsah a strukturu by mělo být možné přizpůsobit konkrétním okolnostem.

Pozměňovací návrh     19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Lepší vzájemná znalost stávajících a nových mezivládních dohod a nezávazných nástrojů by měla přispět k lepší koordinaci v oblasti energetiky mezi jednotlivými členskými státy a mezi členskými státy a Komisí. Tato účinnější koordinace by měla členským státům umožnit plně těžit z politické a ekonomické síly Unie a Komisi by měla umožnit navrhovat řešení problémů, které byly v oblasti mezivládních dohod zjištěny.

(17)  Lepší vzájemná znalost stávajících a nových mezivládních dohod a nezávazných nástrojů by měla přispět k větší transparentnosti a koordinaci v oblasti energetiky mezi jednotlivými členskými státy a mezi členskými státy a Komisí. Větší transparentnost a koordinace jsou obzvlášť důležité pro členské státy, které spoléhají na propojení s členským státem vyjednávajícím mezivládní dohodu. Tato účinnější koordinace by měla členským státům umožnit plně těžit z politické a ekonomické síly Unie a posílit jejich vyjednávací pozici ve vztahu ke třetím zemím a Komisi by měla umožnit zabezpečit dodávky energie do Unie.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Komise by měla usnadňovat a podporovat koordinaci mezi členskými státy s cílem posílit celkovou strategickou úlohu Unie prostřednictvím pevného a účinného koordinovaného přístupu k producentským, tranzitním i spotřebitelským zemím.

(18)  Komise by měla usnadňovat a zajišťovat koordinaci mezi členskými státy s cílem posílit celkovou strategickou úlohu Unie v energetice prostřednictvím jasně vymezeného a účinného dlouhodobého koordinovaného přístupu k producentským, tranzitním i spotřebitelským zemím.

Pozměňovací návrh    21

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto rozhodnutím se za účelem optimalizace fungování vnitřního trhu s energií zavádí mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky vymezených v článku 2.

1.  Tímto rozhodnutím se za účelem optimalizace fungování vnitřního trhu s energií, zabezpečení dodávek do Unie a pomoci při dosahování cílů strategie energetické unie zavádí mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky vymezených v článku 2.

Pozměňovací návrh    22

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  „mezivládní dohodou“ jakákoli právně závazná dohoda mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, která má dopad na činnost nebo fungování vnitřního trhu s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii; upravuje-li takováto právně závazná dohoda i jiné otázky, má se za to, že za „mezivládní dohodu“ jsou považována pouze ta její ustanovení, která souvisejí s energetikou, včetně obecných ustanovení použitelných na ustanovení související s energetikou;

(1)  „mezivládní dohodou“ jakákoli právně závazná dohoda – bez ohledu na její formální vymezení – mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, včetně mezinárodních organizací a společností, v nichž je třetí země hlavním zúčastněným subjektem nebozásadní vliv na rozhodování, která může mít dopad na činnost nebo fungování vnitřního trhu s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii a která se týká nákupu energie, obchodování s energií, jejího přenosu, prodeje, ukládání či dodávek do alespoň jednoho členského státu nebo z něj nebo výstavby či provozování energetické infrastruktury s fyzickým napojením na alespoň jeden členský stát; upravuje-li takováto právně závazná dohoda i jiné otázky, má se za to, že za „mezivládní dohodu“ jsou považována pouze ta její ustanovení, která souvisejí s energetikou, včetně obecných ustanovení použitelných na ustanovení související s energetikou;

Pozměňovací návrh    23

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „nezávazným nástrojem“ právně nezávazné ujednání mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, jako například memorandum o porozumění, společné prohlášení, společné prohlášení ministrů, společná akce nebo společný kodex chování, které obsahuje výklad práva Unie nebo stanoví podmínky pro dodávky energie (např. objemy a ceny) či rozvoj energetických infrastruktur;

(3)  „nezávazným nástrojem“ právně nezávazné ujednání mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, jako například memorandum o porozumění, společné prohlášení, společné prohlášení ministrů, společná akce nebo společný kodex chování, které obsahuje výklad práva Unie nebo stanoví podmínky pro dodávky energie (např. objemy a ceny) či rozvoj nebo provozování energetických infrastruktur;

Pozměňovací návrh     24

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud členský stát Komisi takto o jednáních uvědomí, pravidelně pak Komisi informuje o pokroku v jednání.

Jakmile členský stát Komisi takto o jednáních uvědomí, pravidelně ji pak informuje o pokroku v jednání.

Pozměňovací návrh     25

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Mezi informace, které poskytne Komisi, patří ustanovení, jimiž se mají jednání zabývat, cíle jednání a ostatní relevantní informace v souladu s ustanoveními o zachování důvěrnosti uvedenými v článku 8.

Pozměňovací návrh     26

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise obdržené informace s výjimkou částí označených za důvěrné v souladu s článkem 8 zpřístupní všem členským státům spolu s veškerými poznámkami ohledně jejich nesouladu s právem Unie, čímž se zajistí plnění cílů energetické unie.

Pozměňovací návrh     27

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže ratifikovaná mezivládní dohoda nebo změna mezivládní dohody výslovně odkazuje na další texty, předloží dotyčný členský stát rovněž tyto další texty, pokud obsahují prvky, které mohou mít dopad na fungování vnitřního trhu s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii.

Jestliže ratifikovaná mezivládní dohoda nebo změna mezivládní dohody výslovně odkazuje na další texty, předloží dotyčný členský stát rovněž tyto další texty, pokud obsahují kterékoli z prvků vyjmenovaných v čl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh    28

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Povinnost informovat Komisi podle odstavce 2 a 3 se nevztahuje na dohody mezi podniky.

4.  Povinnost informovat Komisi podle odstavce 2 a 3 se nevztahuje na dohody uzavírané pouze mezi podniky.

 

V případě pochybností, zda dohoda představuje mezivládní dohodu, nebo stávající mezivládní dohodu, a zda je tedy třeba oznámit ji v souladu s články 3 a 6, členský stát neprodleně konzultuje Komisi.

Pozměňovací návrh    29

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud členský stát uvědomí Komisi o jednáních podle čl. 3 odst. 1, mohou mu útvary Komise poskytnout poradenství ohledně toho, jak zabránit nesouladu sjednávané mezivládní dohody nebo změny stávající mezivládní dohody s právními předpisy Unie. Členský stát rovněž může Komisi požádat o pomoc v těchto jednáních.

1.  Pokud členský stát uvědomí Komisi o jednáních podle čl. 3 odst. 1, poskytnou mu útvary Komise poradenství a pokyny ohledně toho, jak zajistit soulad sjednávané mezivládní dohody nebo změny stávající mezivládní dohody s právními předpisy Unie a cíli Unie v oblasti energetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    30

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na žádost dotyčného členského státu nebo na žádost Komise a s písemným souhlasem dotyčného členského státu se Komise může zúčastnit jednání jakožto pozorovatel.

2.  Pokud to Komise s ohledem na fungování vnitřního trhu s energií nebo bezpečnost dodávek energie do Unie považuje za nezbytné, zúčastní se jednání jakožto pozorovatel, aniž by omezila právo členských států na svobodné vyjednávání. Dotyčný členský stát může rovněž Komisi požádat o pomoc při těchto jednáních.

Pozměňovací návrh    31

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud se Komise účastní jednání jakožto pozorovatel, může dotyčnému členskému státu poskytnout poradenství ohledně toho, jak zabránit nesouladu sjednávané mezivládní dohody nebo změny mezivládní dohody s právními předpisy Unie.

3.  V průběhu jednání Komise poskytne dotyčnému členskému státu poradenství ohledně toho, jak zajistit soulad sjednávané mezivládní dohody nebo změny mezivládní dohody s právními předpisy Unie a plnění cílů energetické unie. Zástupci Komise zacházejí s citlivými informacemi obdrženými během těchto jednání s náležitou důvěrností.

Pozměňovací návrh    32

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise do šesti týdnů ode dne oznámení úplného návrhu mezivládní dohody nebo změny včetně jejich příloh podle čl. 3 odst. 2 dotyčný členský stát informuje o jakýchkoli pochybnostech, jež má ohledně souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny s právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže. Neodpoví-li Komise během této lhůty, má se za to, že žádné pochybnosti nemá.

1.  Komise do čtyř týdnů ode dne oznámení úplného návrhu mezivládní dohody nebo změny včetně jejich příloh podle čl. 3 odst. 2 dotyčný členský stát informuje o jakýchkoli pochybnostech, jež má ohledně souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny s právními předpisy Unie. Neodpoví-li Komise během této lhůty, má se za to, že žádné pochybnosti nemá.

Pozměňovací návrh    33

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud Komise informuje dotyčný členský stát o svých pochybnostech podle odstavce 1, sdělí dotyčnému členskému státu své stanovisko ohledně souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny s právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže, do 12 týdnů ode dne oznámení uvedeného v odstavci 1. Pokud Komise během této lhůty nevydá žádné stanovisko, má se za to, že nevznesla žádné námitky.

2.  Pokud Komise informuje dotyčný členský stát podle odstavce 1 o tom, že se domnívá, že je mezivládní dohoda nebo změna v rozporu s právními předpisy Unie, poskytne tomuto členskému státu do 12 týdnů ode dne oznámení uvedeného v odstavci 1 podrobné stanovisko. Pokud Komise během této lhůty nevydá žádné stanovisko, má se za to, že nevznesla žádné námitky.

Pozměňovací návrh    34

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být se souhlasem dotyčného členského státu prodlouženy. Vyžadují-li to okolnosti, lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 se po dohodě s Komisí zkrátí.

3.  Lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být se souhlasem dotyčného členského státu prodlouženy. Vyžadují-li to okolnosti, lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 se po dohodě s Komisí zkrátí s cílem zajistit, aby byla jednání včas ukončena.

Pozměňovací návrh    35

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při podepisování, ratifikování nebo odsouhlasení mezivládní dohody nebo změny dotyčný členský stát v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise uvedené v odstavci 2.

Před podepsáním, ratifikováním nebo odsouhlasením mezivládní dohody nebo změny dotyčný členský stát prokáže, jakým způsobem zohlednil stanovisko Komise uvedené v odstavci 2, aby zajistil plný soulad s právem Unie.

Pozměňovací návrh    36

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy nejpozději do [3 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] oznámí Komisi veškeré stávající mezivládní dohody včetně jejich příloh a změn.

Členské státy do [3 měsíců od vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] oznámí Komisi veškeré stávající mezivládní dohody včetně jejich příloh a změn. Pokud se má za to, že v budoucnu může být nezbytné zahájit jednání se třetí zemí, uvědomí o tom členské státy Komisi.

Pozměňovací návrh    37

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnost informovat Komisi podle tohoto odstavce se nevztahuje na dohody mezi podniky.

Povinnost informovat Komisi podle tohoto odstavce se nevztahuje na dohody uzavírané pouze mezi podniky.

Pozměňovací návrh    38

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise posoudí mezivládní dohody oznámené v souladu s odstavci 1 a 2. Má-li Komise na základě svého prvního posouzení pochybnosti ohledně souladu těchto dohod s právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže, informuje o tom dotyčné členské státy do devíti měsíců od oznámení uvedených dohod.

3.  Komise posoudí mezivládní dohody oznámené v souladu s odstavci 1 a 2. Má-li Komise na základě svého prvního posouzení pochybnosti ohledně souladu těchto dohod s právními předpisy Unie, informuje o tom dotyčné členské státy do devíti měsíců od oznámení uvedených dohod.

Pozměňovací návrh    39

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Posouzením mezivládních dohod a stávajících mezivládních dohod, které provádí Komise, není dotčeno uplatňování pravidel Unie týkajících se porušení předpisů, státní podpory a hospodářské soutěže, a jejich posouzení jím není žádným způsobem ovlivněno.

Pozměňovací návrh    40

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po přijetí nezávazného nástroje nebo změny nezávazného nástroje oznámí dotyčný členský stát nezávazný nástroj nebo změnu včetně jejich příloh Komisi.

Před přijetím nezávazného nástroje nebo změny nezávazného nástroje neprodleně oznámí dotyčný členský stát nezávazný nástroj nebo změnu včetně jejich příloh Komisi.

Pozměňovací návrh    41

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Povinnost informovat Komisi podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na dohody mezi podniky.

3.  Povinnost informovat Komisi podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na dohody uzavírané pouze mezi podniky.

Pozměňovací návrh    42

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Domnívá-li se Komise na základě svého prvního posouzení, že opatření, jimiž se provádí nezávazný nástroj, který jí byl oznámen podle odstavců 1 a 2, by mohla být v rozporu s právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže, může o tom dotyčný členský stát informovat.

4.  Pokud má Komise pochybnosti o tom, že opatření, jimiž se provádí nezávazný nástroj, který jí byl oznámen podle odstavců 1 a 2, by mohla být v rozporu s právními předpisy Unie nebo cíli strategie energetické unie, informuje o tom dotyčný členský stát.

 

4a.  Před podepsáním, ratifikováním nebo odsouhlasením nezávazného nástroje nebo změny dotyčný členský stát prokáže, jakým způsobem zohlednil stanovisko Komise, aby zajistil plný soulad svých prováděcích opatření s právními předpisy Unie a cíli Unie v oblasti energetické bezpečnosti.

 

Neodpoví-li Komise do čtyř týdnů od oznámení, má se za to, že žádné pochybnosti nemá. Stanovisko Komise ohledně nezávazných nástrojů není závazné. Při podepisování, ratifikování nebo odsouhlasení nezávazného nástroje nebo změny nezávazného nástroje však dotyčný členský stát stanovisko Komise v co nejvyšší míře zohlední a zabývá se problematickými ustanoveními těchto nástrojů.

 

4b.  V případě pochybností, zda nástroj představuje nezávazný nástroj, nebo stávající nezávazný nástroj, a zda je tedy třeba oznámit jej v souladu s článkem 7, členský stát neprodleně konzultuje Komisi.

Pozměňovací návrh    43

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud členský stát v souladu s odstavcem 1 neoznačí informace jako důvěrné, Komise tyto informace zpřístupní všem ostatním členským státům v bezpečné elektronické podobě.

2.  Pokud členský stát v souladu s odstavcem 1 neoznačí informace jako důvěrné, Komise tyto informace zpřístupní všem ostatním členským státům v bezpečné elektronické podobě spolu s poznámkou ohledně případného nesouladu s právem Unie.

Pozměňovací návrh    44

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  informace ohledně ustanovení patřících do pravomoci Unie v souvislosti se společnou obchodní politikou.

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že je rovněž třeba klást zvláštní důraz na soulad se záležitostmi spadajícími do výlučné pravomoci Unie v oblasti společné obchodní politiky.

Pozměňovací návrh     45

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise shrnutí uvedená v odstavci 3 zpřístupní všem členským státům v elektronické podobě.

4.  Komise shrnutí uvedená v odstavci 3 zpřístupní všem členským státům v elektronické podobě spolu se svými připomínkami ohledně souladu se strategií energetické unie.

Pozměňovací návrh     46

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Přístup Komise k důvěrným informacím není žádostmi o zachování důvěrnosti podle tohoto článku omezen. Komise zajistí, aby byl přístup k důvěrným informacím přísně omezen na útvary Komise, pro které je přístup k těmto informacím zcela nezbytný.

5.  Přístup Komise k důvěrným informacím není žádostmi o zachování důvěrnosti podle tohoto článku omezen. Komise zajistí, aby byl přístup k důvěrným informacím přísně omezen na útvary Komise, pro které je přístup k těmto informacím zcela nezbytný. Zástupci Komise, kteří se jakožto pozorovatelé účastní jednání o mezivládních dohodách, zacházejí s citlivými informacemi obdrženými během těchto jednání s náležitou důvěrností.

Pozměňovací návrh    47

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  určit společné problémy v souvislosti s mezivládními dohodami a nezávaznými nástroji a zvážit vhodná opatření pro řešení těchto problémů, případně navrhnout řešení;

b)  určit společné problémy v souvislosti s mezivládními dohodami a nezávaznými nástroji a zvážit vhodná opatření pro řešení těchto problémů, případně nabídnout pomoc a navrhnout řešení;

Pozměňovací návrh    48

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  na základě osvědčených postupů a po konzultaci s členskými státy vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení, jejichž používání by významně zlepšilo soulad budoucích mezivládních dohod a nezávazných nástrojů s právními předpisy Unie;

c)  na základě osvědčených postupů a po konzultaci s členskými státy vypracovat do ... [vložte prosím datum: 1 rok ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] dobrovolná vzorová ustanovení a pokyny, jejichž používání by významně zlepšilo soulad budoucích mezivládních dohod a nezávazných nástrojů s právními předpisy Unie;

Pozměňovací návrh    49

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Komise na základě osvědčených postupů a po konzultaci s členskými státy vytvoří do ... [vložte prosím datum: 1 rok ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] souhrnný informační systém, jenž při zachování důvěrnosti citlivých informací zaručí větší transparentnost hlavních prvků mezivládních dohod, s cílem vytvořit orientační srovnávací ukazatel, který mohou členské státy využívat při svých příštích jednáních, aby zabránily zneužívání dominantního postavení třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh     50

Návrh rozhodnutí

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise předloží nejpozději do 1. ledna 2020 zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

1.  Komise předloží do … [dva roky od data vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] zprávu o uplatňování tohoto rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Hlavní součástí úspěšné energetické politiky, jak ji stanoví sdělení o Energetické unii, je přístup k bezpečné a udržitelné energii za konkurenční ceny pro všechny Evropany. Přistupme postupně k těmto otázkám a podívejme se, jak jsou řešeny v návrhu revize rozhodnutí o mezivládních dohodách.

Energetická bezpečnost

Pokud jde o bezpečnost, navrhuje Komise, aby nezávazné nástroje, jako jsou společná prohlášení mezi členskými státy a třetími zeměmi, byly po svém podpisu přezkoumány. To je v příkrém rozporu s mezivládními energetickými dohodami, jež mají být přezkoumány ex ante. Dokumenty tohoto typu by měly být všechny posouzeny Komisí, než postoupí dále. To by nejen přineslo nezbytnou právní jistotu pro kapitálově náročné investice, ale rovněž by řešilo problém neexistence definice energetické bezpečnosti, kterou bohužel nikde v právních předpisech EU nenajdeme. Protože je nesmírně těžké tento termín právně uchopit, musí mít Komise možnost zakročit, pokud se objeví oprávněné obavy o energetickou bezpečnost. O přesném rozsahu zapojení Komise se může dále diskutovat, s cílem přizpůsobit je konkrétním potřebám členských států, které trpí dominancí jednoho dodavatele, jenž odmítá hrát podle obecných tržních pravidel. Ostatní země EU musí v této souvislosti projevit solidaritu s méně privilegovanými členy tohoto uskupení. Rovný přezkum mezivládních smluv a nezávazných nástrojů rovněž předejde pokušení zúčastněných stran hrát „regulativní ping-pong“ a vést jednání na základě méně přísných modelů spolupráce.

Hospodářská soutěž

Předběžná regulativní kontrola zajistí řádné fungování vnitřního trhu bez roztříštěnosti a povzbudí k čestnější hospodářské soutěži. Podle současného rozhodnutí o mezivládních dohodách Komise stanovila, že 17 mezivládních dohod není v souladu s právem EU; To představuje přibližně třetinu nejvýznamnějších dohod, jež byly analyzovány, tj. dohod týkajících se projektů infrastruktury nebo dodávek energie. Po zjištění nedostatků se Komise rozhodla nezahájit řízení pro porušení povinností proti žádnému z dotyčných členských států. To by bylo obtížné z politických i právních důvodů. Zůstává však skutečností, že tyto dohody poškozují fungování jednotného trhu i jeho konkurenceschopnost. Rovněž podkopávají důvěru mezi zeměmi EU, které jsou svědky toho, jak některé země uskupení podepisují takové dohody bez ohledu na zájmy Unie jako celku. Naštěstí se Komisi podařilo zablokovat South Stream jež je nejspornější dohodou tohoto druhu. Kdyby se tato dohoda uskutečnila, ohrožovala by úsilí Evropy o diverzifikaci, včetně jižního plynového koridoru (jedna z jejích klíčových investic v tomto ohledu) a vedla by k vytlačení jiných potenciálních dodavatelů než Ruska. Skutečnost, že Komise by mohla přezkoumat případ plynovodu South Stream pouze na základě jeho výsledků, vytvořila pro zúčastněné strany obtížnou situaci, protože smlouvy již byly podepsány a již byla vynaložena část investic. Představuje to další argument pro větší transparentnost, která by, pokud by se týkala všech členských států., odstranila investiční rizika a přinesla přímé prostředky do projektů, jež by byly plně v souladu s právem EU a s cíli energetické bezpečnosti.

Udržitelnost

Zazněly názory, že se návrh Komise řádně nezabývá otázkou udržitelnosti, protože se zaměřuje na dovoz energie do EU, což zvyšuje závislost Unie na vnějších dodavatelích energie. S ohledem na úsilí EU o zvýšení její energetické účinnosti se objevuje názor, že hrozí, že Komise nadhodnotí poptávku po zemním plynu. Jde o zavádějící úvahu. Důležitým prvkem baličku udržitelné energetické bezpečnosti zaměřeným výlučně na zmírnění evropské poptávky je strategie vytápění a chlazení. Konkrétní právní kroky EU se čekají později v průběhu tohoto roku. V návrhu o mezivládních dohodách je důležité soustředit se v energetické rovnici na stranu dodávky. V této souvislosti je třeba si připomenou, že zemní plyn je nezbytným přechodným palivem na cestě k nízkouhlíkové budoucnosti. Pokud již musíme dovážet fosilní paliva, je lépe, jedná-li se o zemní plyn, který je nejméně znečisťující. Mýlí se ti, kdo si myslí, že by Evropa měla zvýšit dovozy energie. Tento návrh není pouze o evropské spotřebě energie, nýbrž především o její závislosti na dovozu. V roce 2013 (nejnovější dostupné údaje od Eurostatu) činila závislost na dovozu přibližně 65 %, což představuje nárůst z přibližně 43 % v roce 1995. Poptávka po dováženém zemním plynu pravděpodobně zůstane v příštích dvou desetiletích stabilní, protože domácí produkce EU by se podle sítě ENTSOG měla do roku 2035 snížit o 60 %. Závěr je tedy, že v následujících letech bude Evropa dovážet mnoho zemního plynu ze zahraničí a z tohoto důvodu je třeba maximalizovat naše úsilí o diverzifikaci.

Energetická politika na křižovatce

EU zoufale touží po úspěchu. Bez ohledu na migrační krizi a na krizi eurozóny potřebuje nové integrační téma, které prokáže, že Evropa je schopná úspěšně pokročit kupředu. Energetika zůstává jednou z oblastí, v níž zůstává potenciál EU z velké části nevyužitý. To se může změnit, budou-li uplatněny základní zásady, na nichž byl založen integrační projekt, tj. solidarita a důvěra mezi členskými státy v budoucích evropských snahách v oblasti energetiky. Před námi stojí jedinečná příležitost zavést stěžejní právní předpis, který by ukázal, že Evropa zastává v energetice jednotný postoj. Pokud v tom neuspějeme, je zde vážné riziko, že tato klíčová oblast politiky namísto toho, aby byla motorem evropské integrace, povede členské státy ke vzájemnému vzdalování.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (14.9.2016)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Navrhovatel: Eduard Kukan

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Pro řádné fungování vnitřního trhu s energií je nezbytné, aby se dovoz energie do Unie plně řídil pravidly pro vytvoření vnitřního trhu s energií. Vnitřní trh s energií, který by nefungoval řádně, by vedl ke zranitelnosti Unie z hlediska zabezpečení dodávek energie a v tomto ohledu ji znevýhodňoval, přičemž by narušoval její potenciální přínos pro evropské spotřebitele a průmysl.

(1)  Pro řádné fungování vnitřního trhu s energií je nezbytné, aby se dovoz energie do Unie plně řídil pravidly pro vytvoření vnitřního trhu s energií. Transparentnost a soulad s právními předpisy Unie jsou důležitým prvkem pro zajištění energetické stability Unie. Vnitřní trh s energií, který by nefungoval řádně, by vedl ke zranitelnosti Unie z hlediska zabezpečení dodávek energie a v tomto ohledu ji znevýhodňoval, přičemž by narušoval její potenciální přínos pro evropské spotřebitele a průmysl.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  V zájmu zachování dodávek energie do Unie je nezbytné diverzifikovat zdroje energie a vybudovat mezi členskými státy nová energetická propojení. Současně je nezbytné posílit spolupráci v oblasti energetické bezpečnosti se sousedními státy Evropské unie, se strategickými partnery a rovněž mezi orgány Evropské unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Cílem strategie energetické unie přijaté Komisí dne 25. února 20153 je poskytnout spotřebitelům bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii. Strategie energetické unie na základě analýzy provedené v rámci evropské strategie energetické bezpečnosti z května 20144 konkrétně zdůrazňuje, že důležitým prvkem při zabezpečování dodávek energie je zajištění plného souladu dohod o nákupu energie ze třetích zemí s právními předpisy Unie. Ve stejném duchu Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. března 2015 vyzvala k zajištění plného souladu veškerých dohod souvisejících s nákupem plynu od vnějších dodavatelů s právními předpisy Unie, zejména posílením transparentnosti těchto dohod a slučitelnosti s ustanoveními Unie v oblasti energetické bezpečnosti.

(2)  Cílem strategie energetické unie přijaté Komisí dne 25. února 20153 je poskytnout spotřebitelům bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii. Toho lze dosáhnout, pokud budou energetika, obchod a vnější politiky prováděny jednotně a důsledně. Strategie energetické unie na základě analýzy provedené v rámci evropské strategie energetické bezpečnosti z května 20144 konkrétně zdůrazňuje, že důležitým prvkem při zabezpečování dodávek energie je zajištění plného souladu dohod o nákupu energie ze třetích zemí s právními předpisy Unie. Ve stejném duchu Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. března 2015 vyzvala k zajištění plného souladu veškerých dohod souvisejících s nákupem plynu od vnějších dodavatelů s právními předpisy Unie, zejména posílením transparentnosti těchto dohod a slučitelnosti s ustanoveními Unie v oblasti energetické bezpečnosti. S ohledem na výše zmíněné skutečnosti by se měla Komise pokusit v rámci svých pravomocí a s ohledem na zásady subsidiarity a proporcionality zajistit, aby poskytovatelé zemního plynu s dominantním postavením v regionech nezneužívali svého postavení v rozporu s unijními pravidly hospodářské soutěže, a to se zvláštním zřetelem na nepřiměřeně vysoké ceny účtované v členských státech a rovněž na praxi přerušování dodávek za účelem hospodářského a politického vydírání.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)80.

4 COM(2014)330.

4 COM(2014)330.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V této souvislosti Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. prosince 2015 na téma „Směrem k evropské energetické unii“1a zdůraznil, že je třeba posílit soudržnost vnějších politik Unie v oblasti energetické bezpečnosti a zvýšit transparentnost dohod v oblasti energetiky.

 

____________________

 

1aPřijaté texty, P8_TA(2015)0444.

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Vysoký stupeň transparentnosti u dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky Unii umožní jednat koordinovaně a v duchu solidarity s cílem zajistit, aby tyto dohody byly v souladu s právem Unie a účinně zabezpečovaly dodávky energie. Tato transparentnost by měla být prospěšná rovněž pro dosažení užší spolupráce uvnitř Unie zaměřené na vnější vztahy v oblasti energetiky i pro dosažení dlouhodobých politických cílů Unie, jež se týkají energetiky, klimatu a zabezpečení dodávek energie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aby se zabránilo nesouladu s právními předpisy Unie a zvýšila se transparentnost, měly by členské státy Komisi co nejdříve informovat o svém záměru zahájit jednání týkající se nových mezivládních dohod nebo změn mezivládních dohod stávajících. Komise by měla být pravidelně informována o pokroku v jednáních. Členské státy by měly mít možnost Komisi vyzvat, aby se jednání účastnila jakožto pozorovatel.

(5)  Aby se zabránilo nesouladu s právními předpisy Unie a ustanoveními Unie v oblasti energetické bezpečnosti a aby se zvýšila se transparentnost, měly by členské státy Komisi co nejdříve informovat o svém záměru zahájit jednání týkající se nových mezivládních dohod nebo změn mezivládních dohod stávajících. Komise by měla být pravidelně a náležitě informována o pokroku v jednáních. Členské státy by měly mít možnost Komisi vyzvat, aby se jednání účastnila jakožto pozorovatel.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Při jednáních by měla mít Komise možnost poskytnout poradenství ohledně toho, jak zabránit nesouladu s právními předpisy Unie. Komise by zejména mohla, společně s členskými státy, vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení nebo pokyny. Komise by měla mít možnost poukázat na cíle energetické politiky Unie a na zásadu solidarity mezi členskými státy a na politické postoje Unie přijaté v Radě nebo na závěry Evropské rady.

(6)  Při jednáních by měla mít Komise možnost poskytnout členskému státu / členským státům poradenství ohledně toho, jak zabránit nesouladu s právními předpisy Unie. Komise by zejména měla, společně s členskými státy, vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení nebo pokyny. Komise by měla mít možnost poukázat na cíle energetické politiky Unie včetně cílů v oblasti energetické bezpečnosti a na zásadu solidarity mezi členskými státy a na politické postoje Unie přijaté v Radě nebo na závěry Evropské rady.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby byl zajištěn soulad s právními předpisy Unie, měly by členské státy Komisi oznámit návrh mezivládní dohody předtím, než se pro strany stane právně závazným (ex ante). V duchu spolupráce by Komise měla členskému státu pomoci určit problémy týkající se souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny. Příslušný členský stát by tak byl lépe připraven uzavřít dohodu v souladu s právními předpisy Unie. V zájmu zajištění co nejvyšší možné právní jistoty by Komise měla mít na posouzení dostatek času, zároveň by se však měla vyhnout nepřiměřeným prodlevám. Aby mohly členské státy z podpory Komise plně těžit, měly by se zdržet uzavření mezivládní dohody, dokud Komise členský stát neinformuje o svém posouzení. Členské státy by měly učinit všechny nezbytné kroky k nalezení vhodného řešení, které tento nesoulad odstraní.

(7)  Aby byl zajištěn soulad s právními předpisy Unie a ustanoveními Unie v oblasti energetické bezpečnosti, měly by členské státy Komisi oznámit návrh mezivládní dohody předtím, než se pro strany stane právně závazným (ex ante). V duchu spolupráce by Komise měla členskému státu pomoci určit problémy týkající se souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny. Příslušný členský stát by tak byl lépe připraven uzavřít dohodu v souladu s právními předpisy Unie. V zájmu zajištění co nejvyšší právní jistoty by Komise měla mít na posouzení dostatek času. Pokud je to možné, měla by se Komise vyhnout nepřiměřeným prodlevám při opětovném posouzení a měla by brát v úvahu informace poskytnuté členskými státy v průběhu jednání. Komise by rovněž měla přecházet také nepřiměřeným prodlevám, jež mohou mít nepříznivý dopad na vyjednávací pozici členského státu. Aby mohly členské státy z podpory Komise plně těžit, měly by se zdržet uzavření mezivládní dohody, dokud Komise členský stát neinformuje o svém posouzení. Pokud Komise shledá, že návrh mezivládní dohody není v souladu s právními předpisy Unie, měl by příslušný členský stát (popř. členské státy) nalézt vhodné řešení, které tento nesoulad odstraní.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  S ohledem na strategii energetické unie je transparentnost u minulých i budoucích mezivládních dohod i nadále nadmíru důležitá. Členské státy by proto Komisi měly i nadále oznamovat stávající a budoucí mezivládní dohody, ať již vstoupily v platnost, nebo se provádějí prozatímně ve smyslu článku 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, a dále veškeré nové mezivládní dohody.

(8)  S ohledem na strategii energetické unie je transparentnost u minulých i budoucích mezivládních dohod i nadále nadmíru důležitá a představuje významný prvek v otázce zajištění energetické stability Unie. Členské státy by proto Komisi měly i nadále oznamovat stávající a budoucí mezivládní dohody, ať již vstoupily v platnost, nebo se provádějí prozatímně ve smyslu článku 25 Vídeňské úmluvy o smluvním právu, a dále veškeré nové mezivládní dohody.

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Toto rozhodnutí by se mělo vztahovat pouze na mezivládní dohody, které mají dopad na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii. V případě pochybností by členské státy měly konzultovat Komisi. Na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii v zásadě nemají dopad dohody, které již nejsou v platnosti nebo které se již neuplatňují, a toto rozhodnutí by se tedy na takovéto dohody nemělo vztahovat.

(10)  Toto rozhodnutí by se mělo vztahovat pouze na mezivládní dohody, které mají dopad na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii a v tranzitních zemích. V případě pochybností by členské státy měly konzultovat Komisi. Na vnitřní trh s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii v zásadě nemají dopad dohody, které již nejsou v platnosti nebo které se již neuplatňují, a toto rozhodnutí by se tedy na takovéto dohody nemělo vztahovat.

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Členské státy navazují vztahy s třetími zeměmi nejen uzavíráním mezivládních dohod, ale rovněž formou nezávazných nástrojů. Ačkoli jsou tyto nástroje právně nezávazné, lze je použít ke stanovení podrobného rámce pro energetickou infrastrukturu a dodávky energie. V tomto ohledu mohou mít nezávazné nástroje na vnitřní trh s energií podobné dopady jako mezivládní dohody, jelikož jejich provádění může mít za následek porušení právních předpisů Unie. V zájmu zajištění větší transparentnosti veškerých opatření uplatňovaných členskými státy, která mohou mít dopad na vnitřní trh s energií a na energetickou bezpečnost, by proto členské státy měly Komisi předkládat ex post rovněž příslušné nezávazné nástroje. Komise by měla předložené nezávazné nástroje posoudit a případně podle toho informovat členské státy.

(11)  Členské státy navazují vztahy s třetími zeměmi nejen uzavíráním mezivládních dohod, ale rovněž formou nezávazných nástrojů. Ačkoli jsou tyto nástroje právně nezávazné, lze je použít ke stanovení podrobného rámce pro energetickou infrastrukturu a dodávky energie. V tomto ohledu mohou mít nezávazné nástroje na vnitřní trh s energií podobné dopady jako mezivládní dohody, jelikož jejich provádění může mít za následek porušení právních předpisů Unie. V zájmu zajištění větší transparentnosti veškerých opatření uplatňovaných členskými státy, která mohou mít dopad na vnitřní trh s energií a na energetickou bezpečnost, by proto členské státy měly Komisi předkládat rovněž příslušné nezávazné nástroje. Komise by měla předložené nezávazné nástroje posoudit a případně podle toho informovat členské státy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Stálá výměna informací o mezivládních dohodách na úrovni Unie by měla umožnit rozvoj osvědčených postupů. Komise případně ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost, pokud jde o vnější politiky Unie – by na základě těchto osvědčených postupů měla vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení, která lze používat v mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi. Používání těchto vzorových ustanovení by mělo mít za cíl zabránit konfliktům mezivládních dohod s právními předpisy Unie, zejména s pravidly pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže, či konfliktům s mezinárodními dohodami, které Unie uzavřela. Jejich používání by mělo být dobrovolné a jejich obsah by mělo být možné přizpůsobit konkrétním okolnostem.

(16)  Stálá výměna informací o mezivládních dohodách na úrovni Unie by měla umožnit rozvoj osvědčených postupů. Komise by měla ve spolupráci s členskými státy a případně ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost, pokud jde o vnější politiky Unie, na základě těchto osvědčených postupů vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení a pokyny, které lze používat v mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi. Používání těchto vzorových ustanovení by mělo mít za cíl zabránit konfliktům mezivládních dohod s právními předpisy Unie, zejména s pravidly pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže, či konfliktům s mezinárodními dohodami, které Unie uzavřela. Komise by také měla vydat pokyny pro účely předcházení nesouladu mezivládních dohod s cíli Unie v oblasti energetické bezpečnosti. Jejich používání by mělo být dobrovolné a jejich obsah by mělo být možné přizpůsobit konkrétním okolnostem.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto rozhodnutím se za účelem optimalizace fungování vnitřního trhu s energií zavádí mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky vymezených v článku 2.

1.  Tímto rozhodnutím se za účelem optimalizace fungování vnitřního trhu s energií a zajištění bezpečnosti dodávek energie do Unie zavádí mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky vymezených v článku 2.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „nezávazným nástrojem“ právně nezávazné ujednání mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, jako například memorandum o porozumění, společné prohlášení, společné prohlášení ministrů, společná akce nebo společný kodex chování, které obsahuje výklad práva Unie nebo stanoví podmínky pro dodávky energie (např. objemy a ceny) či rozvoj energetických infrastruktur;

3)  „nezávazným nástrojem“ právně nezávazné ujednání mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, jako například memorandum o porozumění, společné prohlášení, společné prohlášení ministrů, společná akce nebo společný kodex chování, které obsahuje výklad práva Unie nebo stanoví podmínky pro dodávky energie (např. objemy a ceny) či rozvoj nebo provozování energetických infrastruktur;

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud členský stát uvědomí Komisi o jednáních podle čl. 3 odst. 1, mohou mu útvary Komise poskytnout poradenství ohledně toho, jak zabránit nesouladu sjednávané mezivládní dohody nebo změny stávající mezivládní dohody s právními předpisy Unie. Členský stát rovněž může Komisi požádat o pomoc v těchto jednáních.

1.  Pokud členský stát uvědomí Komisi o jednáních podle čl. 3 odst. 1, mohou mu útvary Komise poskytnout poradenství a pokyny ohledně toho, jak zabránit nesouladu sjednávané mezivládní dohody nebo změny stávající mezivládní dohody s právními předpisy Unie. Členský stát rovněž může Komisi požádat o pomoc v těchto jednáních.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud se Komise účastní jednání jakožto pozorovatel, může dotyčnému členskému státu poskytnout poradenství ohledně toho, jak zabránit nesouladu sjednávané mezivládní dohody nebo změny mezivládní dohody s právními předpisy Unie.

3.  Pokud se Komise účastní jednání jakožto pozorovatel, může dotyčnému členskému státu poskytnout poradenství a pokyny ohledně toho, jak zabránit nesouladu sjednávané mezivládní dohody nebo změny mezivládní dohody s právními předpisy Unie a cíli Unie v oblasti energetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při podepisování, ratifikování nebo odsouhlasení mezivládní dohody nebo změny dotyčný členský stát v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise uvedené v odstavci 2.

Před podepsáním, ratifikováním nebo odsouhlasením mezivládní dohody nebo změny dotyčný členský stát v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise uvedené v odstavci 2.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po přijetí nezávazného nástroje nebo změny nezávazného nástroje oznámí dotyčný členský stát nezávazný nástroj nebo změnu včetně jejich příloh Komisi.

Před přijetím nezávazného nástroje nebo změny nezávazného nástroje oznámí dotyčný členský stát nezávazný nástroj nebo změnu včetně jejich příloh Komisi.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  určit společné problémy v souvislosti s mezivládními dohodami a nezávaznými nástroji a zvážit vhodná opatření pro řešení těchto problémů, případně navrhnout řešení;

b)  určit společné problémy v souvislosti s mezivládními dohodami a nezávaznými nástroji a zvážit vhodná opatření pro řešení těchto problémů, případně navrhnout pokyny a řešení;

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  na základě osvědčených postupů a po konzultaci s členskými státy vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení, jejichž používání by významně zlepšilo soulad budoucích mezivládních dohod a nezávazných nástrojů s právními předpisy Unie;

c)  na základě osvědčených postupů a po konzultaci s členskými státy vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení a pokyny, jejichž používání by významně zlepšilo soulad budoucích mezivládních dohod a nezávazných nástrojů s právními předpisy Unie;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí č. 994/2012/EU

Referenční údaje

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

7.3.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Eduard Kukan

15.3.2016

Projednání ve výboru

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Datum přijetí

12.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

40

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Heidi Hautala


STANOVISKO Výboru pro mezinárodní obchod (26.9.2016)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Navrhovatel: Bendt Bendtsen

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. prosince 2015 na téma „Směrem k evropské energetické unii“ zdůraznil, že je třeba posílit soudržnost vnějších politik Unie v oblasti energetické bezpečnosti a zvýšit transparentnost dohod v oblasti energetiky1a.

 

______________

 

1a  Přijaté texty, P8_TA(2015)0444.

Pozměňovací návrh    2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby byl zajištěn soulad s právními předpisy Unie, měly by členské státy Komisi oznámit návrh mezivládní dohody předtím, než se pro strany stane právně závazným (ex ante). V duchu spolupráce by Komise měla členskému státu pomoci určit problémy týkající se souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny. Příslušný členský stát by tak byl lépe připraven uzavřít dohodu v souladu s právními předpisy Unie. V zájmu zajištění co nejvyšší možné právní jistoty by Komise měla mít na posouzení dostatek času, zároveň by se však měla vyhnout nepřiměřeným prodlevám. Aby mohly členské státy z podpory Komise plně těžit, měly by se zdržet uzavření mezivládní dohody, dokud Komise členský stát neinformuje o svém posouzení. Členské státy by měly učinit všechny nezbytné kroky k nalezení vhodného řešení, které tento nesoulad odstraní.

(7)  Aby byl zajištěn soulad s právními předpisy Unie a cíle strategie EU pro energetickou unii, měly by členské státy Komisi oznámit návrh mezivládní dohody předtím, než se pro strany stane právně závazným (ex ante). V duchu spolupráce by Komise měla členskému státu pomoci určit problémy týkající se souladu návrhu mezivládní dohody nebo změny. Příslušný členský stát by tak byl lépe připraven uzavřít dohodu v souladu s právními předpisy Unie. V zájmu zajištění co nejvyšší možné právní jistoty by Komise měla mít na posouzení dostatek času, zároveň by se však měla vyhnout nepřiměřeným prodlevám, které by mohly uzavření dohody ohrozit. Aby mohly členské státy z podpory Komise plně těžit, měly by se zdržet uzavření mezivládní dohody, dokud Komise členský stát v dané lhůtě neinformuje o svém posouzení. Členské státy by měly učinit všechny nezbytné kroky k nalezení vhodného řešení, které tento nesoulad odstraní.

Pozměňovací návrh    3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Toto rozhodnutí by nemělo vytvářet závazky týkající se dohod mezi podniky. Členské státy by však měly mít možnost dobrovolně oznamovat Komisi takové dohody, na něž se v mezivládních dohodách nebo nezávazných nástrojích výslovně odkazuje.

(13)  Toto rozhodnutí by nemělo vytvářet závazky týkající se dohod, jejichž smluvními stranami jsou pouze podniky. Členské státy by však měly mít možnost dobrovolně oznamovat Komisi všechny takové dohody, na něž se v mezivládních dohodách nebo nezávazných nástrojích výslovně odkazuje. Členské státy by navíc měly Komisi oznamovat všechny dohody s podniky třetích zemí v těch případech, pokud je třetí země hlavní zúčastněnou stranou, a které jsou výslovně uvedeny v mezivládních dohodách nebo nezávazných nástrojích.

Pozměňovací návrh    4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Komise by měla obdržené informace zpřístupnit všem ostatním členským státům v zabezpečené elektronické podobě. Požádá-li členský stát o důvěrné zacházení s informacemi, které předložil, měla by Komise tuto žádost respektovat. Žádosti o zachování důvěrnosti by však neměly omezit přístup Komise k důvěrným informacím, protože Komise potřebuje mít komplexní informace pro vlastní posouzení. Komise by měla odpovídat za to, že bude zaručeno uplatňování ustanovení o zachování důvěrnosti. Žádostmi o zachování důvěrnosti by nemělo být dotčeno právo na přístup k dokumentům stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200111.

(14)  Komise by měla obdržené informace zpřístupnit všem ostatním členským státům v zabezpečené elektronické podobě. Požádá-li členský stát o důvěrné zacházení s informacemi, které předložil, měla by Komise tuto žádost respektovat, aby byl zachován určitý stupeň utajení, který by umožnil ochranu zájmů členského státu při jednání s protistranou. Žádosti o zachování důvěrnosti by však neměly omezit přístup Komise k důvěrným informacím, protože Komise potřebuje mít komplexní informace pro vlastní posouzení. Komise by měla odpovídat za to, že bude zaručeno uplatňování ustanovení o zachování důvěrnosti. Žádostmi o zachování důvěrnosti by nemělo být dotčeno právo na přístup k dokumentům stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200111.

_________________

_________________

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 13).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 299, 27.10.2012, s. 13).

Pozměňovací návrh    5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Považuje-li členský stát některou mezivládní dohodu za důvěrnou, měl by Komisi poskytnout její shrnutí, které bude moci být postoupeno ostatním členským státům.

(15)  Považuje-li členský stát některou mezivládní dohodu za důvěrnou, měl by Komisi poskytnout její shrnutí, které by obsahovalo její hlavní prvky a příslušná ustanovení, včetně omezení, jenž bude moci být postoupeno ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh    6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Stálá výměna informací o mezivládních dohodách na úrovni Unie by měla umožnit rozvoj osvědčených postupů. Komise – případně ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost, pokud jde o vnější politiky Unie – by na základě těchto osvědčených postupů měla vypracovat dobrovolná vzorová ustanovení, která lze používat v mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi. Používání těchto vzorových ustanovení by mělo mít za cíl zabránit konfliktům mezivládních dohod s právními předpisy Unie, zejména s pravidly pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže, či konfliktům s mezinárodními dohodami, které Unie uzavřela. Jejich používání by mělo být dobrovolné a jejich obsah by mělo být možné přizpůsobit konkrétním okolnostem.

(16)  Stálá výměna informací o mezivládních dohodách na úrovni Unie by měla umožnit rozvoj osvědčených postupů. Komise – případně ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost, pokud jde o vnější politiky Unie – by na základě těchto osvědčených postupů měla vypracovat dobrovolná vzorová kladná a záporná ustanovení, která lze používat v mezivládních dohodách mezi členskými státy a třetími zeměmi za účelem pomoci při právním vymezení těchto dohod. Používání těchto vzorových ustanovení by mělo mít za cíl zabránit konfliktům mezivládních dohod s právními předpisy Unie, zejména s pravidly pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže, či konfliktům s mezinárodními dohodami, které Unie uzavřela. Jejich používání by mělo být dobrovolné a jejich obsah by mělo být možné přizpůsobit konkrétním okolnostem.

Pozměňovací návrh    7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 18

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Komise by měla usnadňovat a podporovat koordinaci mezi členskými státy s cílem posílit celkovou strategickou úlohu Unie prostřednictvím pevného a účinného koordinovaného přístupu k producentským, tranzitním i spotřebitelským zemím.

(18)  Komise by měla usnadňovat a podporovat koordinaci mezi členskými státy s cílem posílit celkovou strategickou úlohu Unie prostřednictvím pevného a účinného koordinovaného přístupu k producentským, tranzitním i spotřebitelským zemím, včetně zabezpečení konzistentnosti mezi zásadami energetické politiky Unie a společnou obchodní politikou.

Pozměňovací návrh    8

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Tímto rozhodnutím se za účelem optimalizace fungování vnitřního trhu s energií zavádí mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky vymezených v článku 2.

1.  Tímto rozhodnutím se za účelem optimalizace fungování vnitřního trhu s energií zavádí mechanismus výměny informací mezi členskými státy a Komisí o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky vymezených v článku 2, s cílem optimalizovat fungování vnitřního trhu s energií, energetické unie a soudržnost s vnějšími politikami Unie v oblasti energetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „mezivládní dohodou“ jakákoli právně závazná dohoda mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, která má dopad na činnost nebo fungování vnitřního trhu s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii; upravuje-li takováto právně závazná dohoda i jiné otázky, má se za to, že za „mezivládní dohodu“ jsou považována pouze ta její ustanovení, která souvisejí s energetikou, včetně obecných ustanovení použitelných na ustanovení související s energetikou;

1)  „mezivládní dohodou“ jakákoli právně závazná dohoda mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, nebo mezi jedním či vícerými členskými státy a jedním nebo vícerými podniky třetích zemí, v nichž je třetí země hlavní zainteresovanou stranou, která má dopad na činnost nebo fungování vnitřního trhu s energií nebo na zabezpečení dodávek energie v Unii; upravuje-li takováto právně závazná dohoda i jiné otázky, má se za to, že za „mezivládní dohodu“ jsou považována pouze ta její ustanovení, která souvisejí s energetikou, včetně obecných ustanovení použitelných na ustanovení související s energetikou;

Pozměňovací návrh    10

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „nezávazným nástrojem“ právně nezávazné ujednání mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, jako například memorandum o porozumění, společné prohlášení, společné prohlášení ministrů, společná akce nebo společný kodex chování, které obsahuje výklad práva Unie nebo stanoví podmínky pro dodávky energie (např. objemy a ceny) či rozvoj energetických infrastruktur;

3)  „nezávazným nástrojem“ právně nezávazné ujednání mezi jedním či několika členskými státy a jednou či několika třetími zeměmi, nebo regionálními organizacemi a mezi jedním nebo vícerými členskými státy nebo mezi jedním nebo vícerými podniky, v nichž je třetí země hlavní zainteresovanou stranou nebo má rozhodovací pravomoci, jako například memorandum o porozumění, společné prohlášení, společné prohlášení ministrů, společná akce nebo společný kodex chování, které obsahuje výklad práva Unie nebo stanoví podmínky pro dodávky energie (např. objemy a ceny) či rozvoj energetických infrastruktur;

Pozměňovací návrh    11

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Povinnost informovat Komisi podle odstavce 2 a 3 se nevztahuje na dohody mezi podniky.

4.  Povinnost informovat Komisi podle odstavce 2 a 3 se nevztahuje na dohody, jejichž smluvními stranami jsou pouze podniky.

Pozměňovací návrh    12

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být se souhlasem dotyčného členského státu prodlouženy. Vyžadují-li to okolnosti, lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 se po dohodě s Komisí zkrátí.

3.  Lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 mohou být se souhlasem dotyčného členského státu prodlouženy. Vyžadují-li to okolnosti, lhůty uvedené v odstavcích 1 a 2 se po dohodě s Komisí zkrátí, s cílem zajistit, aby byla jednání včas ukončena.

Pozměňovací návrh    13

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při podepisování, ratifikování nebo odsouhlasení mezivládní dohody nebo změny dotyčný členský stát v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise uvedené v odstavci 2.

Před podepsáním, ratifikováním nebo odsouhlasením mezivládní dohody nebo změny dotyčný členský stát prokazuje, jakým způsobem vyřešil námitky vznesené ve stanovisku Komise uvedeném v odstavci 2, aby zajistil plný soulad s právními předpisy Unie a cíli energetické unie.

Pozměňovací návrh    14

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnost informovat Komisi podle tohoto odstavce se nevztahuje na dohody mezi podniky.

Povinnost informovat Komisi podle tohoto odstavce se nevztahuje na dohody, jejichž smluvními stranami jsou pouze podniky.

Pozměňovací návrh    15

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komise posoudí mezivládní dohody oznámené v souladu s odstavci 1 a 2. Má-li Komise na základě svého prvního posouzení pochybnosti ohledně souladu těchto dohod s právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže, informuje o tom dotyčné členské státy do devíti měsíců od oznámení uvedených dohod.

3.  Komise posoudí mezivládní dohody oznámené v souladu s odstavci 1 a 2. Má-li Komise na základě svého prvního posouzení pochybnosti ohledně souladu těchto dohod s právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže, a otázkami patřícími do pravomoci Unie v souvislosti se společnou obchodní politikou, informuje o tom dotyčné členské státy do devíti měsíců od oznámení uvedených dohod.

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že je třeba rovněž klást zvláštní důraz na soulad se záležitostmi spadajícími do výlučné pravomoci Unie v oblasti společné obchodní politiky.

Pozměňovací návrh    16

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Po přijetí nezávazného nástroje nebo změny nezávazného nástroje oznámí dotyčný členský stát nezávazný nástroj nebo změnu včetně jejich příloh Komisi.

1.  Před přijetím nezávazného nástroje nebo změny nezávazného nástroje oznámí dotyčný členský stát nezávazný nástroj nebo změnu včetně jejich příloh Komisi.

Pozměňovací návrh    17

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Povinnost informovat Komisi podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na dohody mezi podniky.

3.  Povinnost informovat Komisi podle odstavce 1 a 2 se nevztahuje na dohody, jejichž smluvními stranami jsou pouze podniky.

Pozměňovací návrh    18

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Domnívá-li se Komise na základě svého prvního posouzení, že opatření, jimiž se provádí nezávazný nástroj, který jí byl oznámen podle odstavců 1 a 2, by mohla být v rozporu s právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže, může o tom dotyčný členský stát informovat.

4.  Domnívá-li se Komise na základě svého prvního posouzení, že opatření, jimiž se provádí nezávazný nástroj, který jí byl oznámen podle odstavců 1 a 2, by mohla být v rozporu s právními předpisy Unie, zejména s právními předpisy pro vnitřní trh s energií a s právními předpisy Unie v oblasti hospodářské soutěže, může o tom dotyčný členský stát informovat do šesti týdnů po tomto oznámení. V této lhůtě se členské státy zdrží podpisu nebo jiné formy uzavření tohoto nezávazného nástroje. Stanovisko Komise je nezávazné, ale členský stát se může jejími výhradami zabývat.

Pozměňovací návrh    19

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  informace ohledně ustanovení patřících do pravomoci Unie v souvislosti se společnou obchodní politikou.

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že je rovněž třeba klást zvláštní důraz na soulad se záležitostmi spadajícími do výlučné pravomoci Unie v oblasti společné obchodní politiky.

Pozměňovací návrh    20

Návrh rozhodnutí

Článek 9 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  určit společné problémy v souvislosti s mezivládními dohodami a nezávaznými nástroji a zvážit vhodná opatření pro řešení těchto problémů, případně navrhnout řešení;

b)  určit společné problémy v souvislosti s mezivládními dohodami a nezávaznými nástroji a zvážit vhodná opatření pro řešení těchto problémů, případně nabídnout pomoc a navrhnout řešení;

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí č. 994/2012/EU

Referenční údaje

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

INTA

7.3.2016

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Projednání ve výboru

13.7.2016

 

 

 

Datum přijetí

26.9.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

1

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a zrušení rozhodnutí č. 994/2012/EU

Referenční údaje

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Datum předložení EP

10.2.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Datum předložení

18.10.2016


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí