Procedure : 2016/0031(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0305/2016

Indgivne tekster :

A8-0305/2016

Forhandlinger :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Afstemninger :

PV 02/03/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0059

BETÆNKNING     ***I
PDF 713kWORD 110k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Zdzisław Krasnodębski

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0053),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0034/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om International Handel (A8-0305/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Et velfungerende indre energimarked kræver, at energi, der importeres til Unionen, er fuldt omfattet af reglerne for etablering af det indre energimarked. Et indre energimarked, der ikke fungerer tilfredsstillende, bringer Unionen i en sårbar og ufordelagtig situation med hensyn til energiforsyningssikkerheden og underminerer dets potentielle fordele for de europæiske forbrugere og den europæiske industri.

(1)  Et velfungerende indre energimarked kræver, at energi, der importeres til Unionen, er fuldt omfattet af reglerne for etablering af det indre energimarked. Gennemsigtighed og overensstemmelse med EU-lovgivningen er et vigtigt element, når det gælder om at sikre Unionens energistabilitet. Et indre energimarked, der ikke fungerer tilfredsstillende, bringer Unionen i en sårbar og ufordelagtig situation med hensyn til energiforsyningssikkerheden og underminerer dets potentielle fordele for de europæiske forbrugere og den europæiske industri.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  For at sikre Unionens energiforsyning er det nødvendigt at diversificere energikilderne og bygge nye energisammenkoblinger mellem medlemsstaterne. Samtidig er det afgørende at styrke samarbejdet om energisikkerhed med Unionens nabolande, med strategiske partnere samt blandt EU-institutionerne.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Målet med strategien for energiunionen som vedtaget af Kommissionen den 25. februar 20158 er at give forbrugerne sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til overkommelige priser Mere præcist understreges det i strategien for energiunionen, at et vigtigt aspekt af sikringen af energisikkerhed er, at aftaler om køb af energi fra tredjelande skal overholde EU-retten fuldt ud, hvilket byggerden analyse, der blev udført i forbindelse med den europæiske energisikkerhedsstrategi fra maj 20149. I samme ånd opfordrede Rådet i sine konklusioner af 19. marts 2015 til at sikre fuld forenelighed med EU-retten i alle aftaler vedrørende køb af gas fra eksterne leverandører, navnlig ved at styrke gennemsigtigheden af sådanne aftaler og foreneligheden med EU's energisikkerhedsbestemmelser.

(2)  Målet med strategien for energiunionen som vedtaget af Kommissionen den 25. februar 20153 er at give forbrugerne sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til overkommelige priser. Dette kan opnås, når energi- og handelspolitikker samt eksterne politikker føresen sammenhængende og konsekvent måde. Mere præcist understreges det i strategien for energiunionen, at et vigtigt aspekt af sikringen af energisikkerhed er, at aftaler om køb af energi fra tredjelande skal overholde EU-retten fuldt ud, hvilket bygger på den analyse, der blev udført i forbindelse med den europæiske energisikkerhedsstrategi fra maj 20144. I samme ånd opfordrede Rådet i sine konklusioner af 19. marts 2015 til at sikre fuld forenelighed med EU-retten i alle aftaler vedrørende køb af gas fra eksterne leverandører, navnlig ved at styrke gennemsigtigheden af sådanne aftaler og foreneligheden med EU's energisikkerhedsbestemmelser. Kommissionen bør derfor inden for rammerne af sine kompetenceområder og under overholdelse af principperne om subsidiaritet og proportionalitet tilstræbe at sikre, at dominerende gasleverandører i en region ikke misbruger deres position i modstrid med EU's konkurrenceregler, med særlig henvisning til urimelige priser i medlemsstaterne samt praksis med afbrydelser af forsyningen som middel til økonomisk og politisk afpresning.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Europa-Parlamentet betonede i sin beslutning af 15. december 2015 med titlen "Mod en europæisk energiunion" behovet for at forbedre sammenhængen i EU's eksterne energisikkerhed og skabe større gennemsigtighed i energirelaterede overenskomster1a.

 

______________

 

1a  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0444.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  En høj grad af gennemsigtighed med hensyn til overenskomster mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet gør det muligt for Unionen at træffe koordinerede foranstaltninger i en ånd af solidaritet for at sikre, at sådanne overenskomster er i overensstemmelse med EU-retten og effektivt sikrer energiforsyningen. En sådan gennemsigtighed bør også virke befordrende for at opnå både et tættere internt samarbejde i Unionen om eksterne forbindelser på energiområdet og Unionens langsigtede politiske mål vedrørende energi, klima og energiforsyningssikkerhed.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at undgå manglende forenelighed med EU-retten og øge gennemsigtigheden bør medlemsstaterne hurtigst muligt underrette Kommissionen om deres hensigt om at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af nye mellemstatslige aftaler eller ændring af eksisterende mellemstatslige aftaler. Kommissionen bør regelmæssigt holdes orienteret om udviklingen i forhandlingerne. Medlemsstaterne bør have mulighed for at indbyde Kommissionen til at deltage i forhandlingerne som observatør.

(5)  For at undgå manglende forenelighed med EU-retten og bestemmelser vedrørende Unionens energisikkerhed samt for at øge gennemsigtigheden bør medlemsstaterne hurtigst muligt underrette Kommissionen om deres hensigt om at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af nye mellemstatslige aftaler eller ændring af eksisterende mellemstatslige aftaler. Kommissionen bør regelmæssigt og i tilstrækkeligt omfang holdes orienteret om udviklingen i forhandlingerne. Kommissionen bør deltage i forhandlingerne som observatør, hvis den anser det for nødvendigt i lyset af det indre energimarkeds funktion eller energiforsyningssikkerheden i Unionen. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder have mulighed for at indbyde Kommissionen til at deltage i forhandlingerne som observatør.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Under forhandlingerne bør Kommissionen have mulighed for at rådgive om, hvordan uforenelighed med EU-retten undgås. Kommissionen kan sammen med medlemsstaterne navnlig udarbejde fakultative standardbestemmelser eller retningslinjer. Kommissionen bør have mulighed for at henlede opmærksomheden på Unionens energipolitiske mål og princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne samt på Unionens politiske standpunkter som vedtaget i Rådet eller Det Europæiske Råds konklusioner.

(6)  Under forhandlingen af en mellemstatslig aftale bør Kommissionen rådgive den berørte medlemsstat om, hvordan man kan sikre forenelighed med EU-retten. Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne navnlig udarbejde fakultative standardbestemmelser eller retningslinjer og eksempler på udkast til bestemmelser, som i princippet bør undgås. Sådanne standardbestemmelser eller retningslinjer bør fungere som et referenceredskab for de kompetente myndigheder og øge gennemsigtigheden og overholdelsen af EU-retten. Kommissionen bør have mulighed for at henlede den berørte medlemsstats opmærksomhed på Unionens relevante energipolitiske mål og princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne samt på Unionens politiske standpunkter som vedtaget i Rådet eller Det Europæiske Råds konklusioner.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at sikre forenelighed med EU-retten bør medlemsstaterne fremlægge udkastet til mellemstatslig aftale for Kommissionen, før aftalen bliver retligt bindende for parterne (forudgående vurdering). Kommissionen bør i en ånd af samarbejde støtte medlemsstaten i dens bestræbelser på at indkredse de problemer med foreneligheden, der måtte være i udkastet til mellemstatslig aftale. Medlemsstaten vil således være bedre forberedt til at indgå en aftale, der er forenelig med EU-retten. Kommissionen bør have tid nok til at foretage en sådan vurdering for uden unødige forsinkelser at sørge for så stor juridisk klarhed som muligt. For at høste det fulde udbytte af Kommissionens støtte bør medlemsstaterne afstå fra at indgå mellemstatslige aftaler, indtil Kommissionen har underrettet medlemsstaten om sin vurdering. Medlemsstaterne bør tage alle nødvendige skridt med henblik på at finde en passende løsning for at fjerne den påviste uforenelighed.

(7)  For at sikre forenelighed med EU-retten og respektere målene med strategien for energiunionen bør medlemsstaterne fremlægge udkastet til mellemstatslig aftale for Kommissionen så tidligt som muligt, før aftalen bliver retligt bindende for parterne (forudgående vurdering). Kommissionen bør i en ånd af samarbejde støtte medlemsstaten i dens bestræbelser på at indkredse de potentielle problemer med foreneligheden, der måtte være i udkastet til mellemstatslig aftale. Medlemsstaten vil således være bedre forberedt til at indgå en aftale, der er forenelig med EU-retten. Kommissionen bør have tid nok til at foretage en sådan vurdering for uden unødige forsinkelser at sørge for så stor juridisk klarhed som muligt. Kommissionen bør overveje at afkorte perioderne til denne vurdering, navnlig hvis en medlemsstat anmoder herom. For at høste det fulde udbytte af Kommissionens støtte bør medlemsstaterne afstå fra at indgå mellemstatslige aftaler, indtil Kommissionen har underrettet medlemsstaten om sin vurdering. En sådan vurdering bør ikke foregribe substansen eller indholdet i mellemstatslige aftaler, men bør sikre, at de er i overensstemmelse med EU-retten. I tilfælde af uforenelighed bør medlemsstaterne finde en passende løsning for at fjerne den påviste uforenelighed.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Set i lyset af strategien for energiunionen er gennemsigtighed med hensyn til tidligere og fremtidige mellemstatslige aftaler fortfarende yderst vigtig. Medlemsstaterne bør derfor fortsat underrette Kommissionen om alle eksisterende og fremtidige mellemstatslige aftaler, uanset om de er trådt i kraft eller anvendes midlertidigt i henhold til artikel 25 i Wienerkonventionen om traktatretten, såvel som om nye mellemstatslige aftaler.

(8)  Set i lyset af strategien for energiunionen er gennemsigtighed med hensyn til tidligere og fremtidige mellemstatslige aftaler fortfarende yderst vigtig og er et vigtigt element for at sikre Unionens energistabilitet. Medlemsstaterne bør derfor fortsat underrette Kommissionen om alle eksisterende og fremtidige mellemstatslige aftaler, uanset om de er trådt i kraft eller anvendes midlertidigt i henhold til artikel 25 i Wienerkonventionen om traktatretten, såvel som om nye mellemstatslige aftaler.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Kommissionen bør vurdere, hvorvidt de mellemstatslige aftaler, der er trådt i kraft eller anvendes midlertidigt forud for denne afgørelses ikrafttræden, er forenelige med EU-retten og underrette medlemsstaterne herom. I tilfælde af uforenelighed bør medlemsstaterne tage alle nødvendige skridt med henblik på at finde en passende løsning for at fjerne den påviste uforenelighed.

(9)  Kommissionen bør vurdere, hvorvidt de mellemstatslige aftaler, der er trådt i kraft eller anvendes midlertidigt forud for denne afgørelses ikrafttræden, er forenelige med EU-retten og underrette medlemsstaterne herom. En sådan vurdering bør ikke foregribe substansen eller indholdet af aftalerne, men sikre, at de er stemmer overens med EU-retten. I tilfælde af uforenelighed bør medlemsstaterne finde en passende løsning for at fjerne den påviste uforenelighed.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Afgørelsen bør udelukkende finde anvendelse på mellemstatslige aftaler, der har indvirkning på det indre energimarked eller på Unionens energiforsyningssikkerhed. I tvivlstilfælde bør medlemsstaterne rådføre sig med Kommissionen. I princippet har aftaler, der ikke længere er i kraft eller ikke længere anvendes, ikke nogen indvirkning på det indre energimarked eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen og bør derfor ikke være omfattet af denne afgørelse.

(10)  Afgørelsen bør udelukkende finde anvendelse på mellemstatslige aftaler, der har en potentiel indvirkning på det indre energimarked eller på Unionens energiforsyningssikkerhed. Den kan vedrøre køb, handel, salg, lagring eller levering af energi i eller til mindst én medlemsstat eller etablering eller drift af energiinfrastruktur med en fysisk forbindelse til mindst én medlemsstat. I tvivlstilfælde bør medlemsstaterne straks rådføre sig med Kommissionen. I princippet bør aftaler, der ikke længere er i kraft eller ikke længere anvendes, ikke være omfattet af denne afgørelse.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  I forbindelse med denne afgørelse bør den omstændighed, at et instrument (eller dele af det) er retligt bindende, og ikke dets formelle betegnelse være bestemmende for, hvorvidt det kan karakteriseres som en mellemstatslig aftale eller, såfremt det ikke er retligt bindende, som et ikke-bindende instrument.

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at det er indholdet, der bestemmer dokumentets karakter og ikke dets formelle betegnelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Medlemsstaterne skaber relationer til tredjelande ved at indgå mellemstatslige aftaler men også gennem ikke-bindende instrumenter. Selv når de er retligt ikkebindende, kan sådanne instrumenter anvendes til at fastsætte en detaljeret ramme for energiinfrastruktur og energiforsyning. I den forbindelse kan ikke-bindende instrumenter have virkninger på det indre energimarked, som ligner de mellemstatslige aftalers virkninger, eftersom deres gennemførelse kan resultere i en overtrædelse af EU-retten. For at sikre større gennemsigtighed hvad angår alle foranstaltninger anvendt af medlemsstaterne, der kan påvirke det indre energimarked og energisikkerheden, bør medlemsstaterne derfor efterfølgende fremlægge de respektive ikke-bindende instrumenter for Kommissionen. Kommissionen bør vurdere de fremlagte ikke-bindende instrumenter og, hvis det er relevant, underrette medlemsstaten herom.

(11)  Medlemsstaterne skaber relationer til tredjelande ved at indgå mellemstatslige aftaler men også gennem ikke-bindende instrumenter. Selv når de er retligt ikkebindende, kan sådanne instrumenter anvendes til at fastsætte en detaljeret ramme for energiinfrastruktur og energiforsyning. I den forbindelse kan ikke-bindende instrumenter have virkninger på det indre energimarked, som ligner de mellemstatslige aftalers virkninger, eftersom deres gennemførelse kan resultere i en overtrædelse af EU-retten. For at sikre større gennemsigtighed hvad angår alle foranstaltninger anvendt af medlemsstaterne, der kan påvirke det indre energimarked og energisikkerheden, bør medlemsstaterne derfor på forhånd fremlægge de respektive ikke-bindende instrumenter for Kommissionen. Kommissionen bør vurdere de fremlagte ikke-bindende instrumenter og, hvis det er relevant, underrette medlemsstaten herom.

Ændringsforslag     14

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Mellemstatslige aftaler, som skal meddeles i deres helhed til Kommissionen på grundlag af andre EU-retsakter, eller som henhører under Euratomtraktatens anvendelsesområde, bør ikke omfattes af denne afgørelse.

(12)  Mellemstatslige aftaler eller ikkebindende instrumenter, som skal meddeles i deres helhed til Kommissionen på grundlag af andre EU-retsakter, eller som vedrører anliggender, der [...] henhører under Euratomtraktatens anvendelsesområde, bør ikke omfattes af denne afgørelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Denne afgørelse bør ikke skabe forpligtelser i forbindelse med aftaler mellem virksomheder. Den er dog ikke til hinder for, at medlemsstaterne frivilligt underretter Kommissionen om sådanne aftaler, som der udtrykkeligt henvises til i mellemstatslige aftaler eller ikke-bindende instrumenter.

(13)  Denne afgørelse bør ikke skabe forpligtelser i forbindelse med aftaler, der udelukkende er indgået mellem virksomheder. Medlemsstaterne bør dog, på betingelse af at kommercielt følsomme oplysninger fuldt ud respekteres, være forpligtet til at underrette Kommissionen om aftaler, der udelukkende indgås mellem virksomheder, hvis der udtrykkeligt henvises til dem i mellemstatslige aftaler eller ikke-bindende instrumenter.

Ændringsforslag     16

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Kommissionen bør stille de oplysninger, som den modtager, til rådighed for alle de øvrige medlemsstater i sikker elektronisk form. Kommissionen bør respektere anmodninger fra medlemsstaterne om at behandle de fremsendte oplysninger som fortrolige. Anmodninger om fortrolighed bør dog ikke begrænse Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger, da Kommissionen har brug for omfattende oplysninger til sin egen vurdering. Kommissionen bør have ansvaret for at sikre, at fortrolighedsklausulen respekteres. Anmodninger om fortrolig behandling bør ikke berøre retten til aktindsigt som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200111.

(14)  Kommissionen bør stille de oplysninger, som den modtager om mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter til rådighed for alle de øvrige medlemsstater i sikker elektronisk form med henblik på at sikre koordinering og gennemsigtighed mellem medlemsstaterne og dermed styrke deres forhandlingskraft over for tredjelande. Kommissionen bør respektere anmodninger fra medlemsstaterne om at behandle de fremsendte oplysninger som fortrolige. Anmodninger om fortrolighed bør dog ikke begrænse Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger, da Kommissionen har brug for omfattende oplysninger til sin egen vurdering. Kommissionen bør have ansvaret for at sikre, at fortrolighedsklausulen respekteres. Anmodninger om fortrolig behandling bør ikke berøre retten til aktindsigt som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200111.

_________________

_________________

11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 13).

11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 13).

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Anser en medlemsstat en mellemstatslig aftale for at være fortrolig, bør den give Kommissionen en sammenfatning heraf med henblik på videregivelse af denne sammenfatning til de øvrige medlemsstater.

(15)  Anser en medlemsstat en mellemstatslig aftale for at være fortrolig, bør den give Kommissionen en sammenfatning indeholdende de primære elementer og relevante klausuler, herunder restriktioner, med henblik på videregivelse af denne sammenfatning til de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  En permanent udveksling af oplysninger om mellemstatslige aftaler på EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle bedste praksis. Kommissionen bør på grundlag af denne bedste praksis og, for så vidt angår Unionens eksterne politikker, i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvis det er relevant, udarbejde fakultative standardbestemmelser til anvendelse i mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande. Anvendelsen af sådanne standardbestemmelser bør tage sigteat undgå konflikter mellem mellemstatslige aftaler og EU-retten, især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og konkurrenceretten, og konflikter med internationale aftaler, der indgås af Unionen. Det bør være fakultativt at anvende dem, og det bør være muligt at tilpasse deres indhold til enhver specifik situation.

(16)  En permanent udveksling af oplysninger om mellemstatslige aftaler på EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle bedste praksis. På grundlag af denne bedste praksis bør Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og, for så vidt angår Unionens eksterne politikker, i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvis det er relevant, udarbejde fakultative standardbestemmelser til anvendelse i mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande samt en liste med eksemplerbestemmelser, der ikke overholder EU-retten eller målene med Energiunionen, der derfor i princippet bør undgås. Anvendelsen af sådanne modelbestemmelser skulle sikre mellemstatslige aftalers overensstemmelse med EU-retten og internationale aftaler, der indgås af Unionen. Det bør være fakultativt at anvende dem, og det bør være muligt at tilpasse deres indhold og struktur til enhver specifik situation.

Ændringsforslag     19

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  En bedre gensidig viden om eksisterende og nye mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter burde muliggøre bedre koordinering i energispørgsmål mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen. En sådan forbedret koordinering burde sætte medlemsstaterne i stand til fuldt ud at drage fordel af Unionens politiske og økonomiske vægt og gøre det muligt for Kommissionen at foreslå løsninger på de problemer, der er påvist i de mellemstatslige aftaler.

(17)  En bedre gensidig viden om eksisterende og nye mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter burde styrke gennemsigtighed og koordinering i energispørgsmål mellem medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Styrket gennemsigtighed og koordinering er særligt vigtigt for medlemsstater, der er afhængige af sammenkoblinger med en medlemsstat, der forhandler om en mellemstatslig aftale. En sådan forbedret koordinering burde sætte medlemsstaterne i stand til fuldt ud at drage fordel af Unionens politiske og økonomiske vægt, styrke deres forhandlingskraft over for tredjelande og gøre det muligt for Kommissionen at garantere energiforsyningssikkerheden i Unionen.

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Rådet bør lette og fremme koordinering mellem medlemsstaterne for at styrke Unionens samlede strategiske rolle gennem en stærk og effektiv koordineret tilgang over for producent-, transit- og forbrugerlandene.

(18)  Kommissionen bør lette og sikre koordinering mellem medlemsstaterne for at styrke Unionens samlede strategiske rolle på energiområdet gennem en veldefineret og effektiv langsigtet koordineret tilgang over for producent-, transit- og forbrugerlandene.

Ændringsforslag    21

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne afgørelse indføres en mekanisme for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet, som defineret i artikel 2, med henblik på at det indre energimarked til at fungere så tilfredsstillende som muligt.

1.  Ved denne afgørelse indføres en mekanisme for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet, som defineret i artikel 2, med henblik på at optimere det indre energimarkeds funktion og garantere forsyningssikkerheden for Unionen og bidrage til at nå målene med strategien for energiunionen.

Ændringsforslag    22

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "mellemstatslig aftale": enhver retligt bindende aftale mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande, der har indvirkning på det indre energimarkeds virkemåde og funktion eller på energiforsyningssikkerheden i EU; omfatter en sådan retligt bindende aftale også andre spørgsmål, er det dog kun de energirelaterede bestemmelser, herunder generelle bestemmelser, der gælder for disse energirelaterede bestemmelser, der udgør en "mellemstatslig aftale"

1)  ”mellemstatslig aftale”: enhver retligt bindende aftale, uanset dens formelle betegnelse, mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande, herunder internationale organisationer, virksomheder, hvori et tredjeland er den største interessent, og virksomheder, hvor tredjelandet har væsentlig indflydelse på beslutningsprocessen, og som har potentiel indvirkning på det indre markeds virkemåde og funktion eller på energiforsyningssikkerheden i EU, og som kan vedrøre indkøb, handel, salg, transit, oplagring eller forsyning med energi i eller til mindst én medlemsstat, eller bygning eller drift af energiinfrastruktur med en fysisk forbindelse til mindst én medlemsstat; omfatter en sådan retligt bindende aftale også andre spørgsmål, er det dog kun de energirelaterede bestemmelser, herunder generelle bestemmelser, der gælder for disse energirelaterede bestemmelser, der udgør en "mellemstatslig aftale"

Ændringsforslag    23

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "ikke-bindende instrument": en ikke retligt bindende ordning mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere tredjelande, såsom et aftalememorandum, en fælles erklæring, en fælles ministererklæring, en fælles aktion eller en fælles adfærdskodeks, som indeholder en fortolkning af EU-retten, opstiller betingelser for energiforsyningen (som f.eks. mængde og pris) eller udviklingen af energiinfrastrukturer

3)  ”ikke-bindende instrument": en ikke retligt bindende ordning mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere tredjelande, såsom et aftalememorandum, en fælles erklæring, en fælles ministererklæring, en fælles aktion eller en fælles adfærdskodeks, som indeholder en fortolkning af EU-retten, opstiller betingelser for energiforsyningen (som f.eks. mængde og pris) eller udviklingen eller driften af energiinfrastrukturer

Ændringsforslag     24

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt medlemsstaten underretter Kommissionen om forhandlingerne, holder den berørte medlemsstat regelmæssigt Kommissionen orienteret om udviklingen i forhandlingerne.

Så snart medlemsstaten har underrettet Kommissionen om forhandlingerne, holder den pågældende medlemsstat regelmæssigt Kommissionen orienteret om udviklingen i forhandlingerne.

Ændringsforslag     25

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De oplysninger, der fremsendes til Kommissionen, skal indeholde angivelse af de bestemmelser, der skal tages op under forhandlingerne, formålet med forhandlingerne samt alle andre nødvendige oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedsbestemmelserne i artikel 8.

Ændringsforslag     26

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen gør de modtagne oplysninger med undtagelse af fortrolige dele identificeret i henhold til artikel 8 samt eventuelt et notat vedrørende uforeneligheden med EU-retten tilgængelige for alle medlemsstaterne med henblik på at sikre, at målsætningerne for energiunionen nås.

Ændringsforslag     27

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Såfremt den ratificerede mellemstatslige aftale eller ændringerne til den mellemstatslige aftale udtrykkeligt henviser til andre tekster, fremlægger den berørte medlemsstat endvidere disse andre tekster, for så vidt de indeholder elementer, der kan have indvirkning på det indre energimarkeds funktionsmåde eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen.

Såfremt den ratificerede mellemstatslige aftale eller ændringerne til den mellemstatslige aftale udtrykkeligt henviser til andre tekster, fremlægger den berørte medlemsstat endvidere disse andre tekster, for så vidt de indeholder nogen af de elementer, der står opført i artikel 2, stk. 1.

Ændringsforslag    28

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på aftaler mellem virksomheder.

4.  Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på aftaler, der udelukkende er indgået mellem virksomheder.

 

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en aftale udgør en mellemstatslig aftale eller en eksisterende mellemstatslig aftale, og derfor om, hvorvidt den skal meddeles i overensstemmelse med artikel 3 og artikel 6, skal medlemsstaterne straks rådføre sig med Kommissionen.

Ændringsforslag    29

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Såfremt en medlemsstat underretter Kommissionen om forhandlinger i henhold til artikel 3, stk. 1, kan Kommissionens tjenestegrene rådgive medlemsstaten om, hvordan der kan undgås uforenelighed mellem den mellemstatslige aftale eller ændringen af en eksisterende mellemstatslig aftale, der er under forhandling, og EU-retten. Medlemsstaten kan ligeledes anmode om bistand fra Kommissionen ved disse forhandlinger.

1.  Såfremt en medlemsstat underretter Kommissionen om forhandlinger i henhold til artikel 3, stk. 1, rådgiver Kommissionen den om og giver retningslinjer for, hvordan den sikrer, at den mellemstatslige aftale eller ændringen af en eksisterende mellemstatslig aftale under forhandling er i overensstemmelse med EU-retten og Unionens energiforsyningssikkerhedsmål.

Ændringsforslag    30

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan efter anmodning fra den berørte medlemsstat eller efter anmodning fra Kommissionen selv og med den berørte medlemsstats skriftlige samtykke deltage i forhandlingerne som observatør.

2.  Hvis Kommissionen anser det for at være nødvendigt med henblik på det indre energimarkeds funktion eller energiforsyningssikkerheden i Unionen, deltager den i forhandlingerne som observatør uden at begrænse medlemsstaternes frihed til at forhandle. Den berørte medlemsstat kan ligeledes vælge at anmode om bistand fra Kommissionen ved disse forhandlinger.

Ændringsforslag    31

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt Kommissionen deltager i forhandlingerne som observatør, kan den rådgive den berørte medlemsstat om, hvordan der kan undgås uforenelighed mellem den mellemstatslige aftale eller ændringen, der er under forhandling, og EU-retten.

3.  Under forhandlingerne rådgiver Kommissionen den berørte medlemsstat om, hvordan den kan sikre, at den mellemstatslige aftale eller ændringen, der er under forhandling, er i overensstemmelse med EU-retten og respekterer målene for Energiunionen. Kommissionens repræsentanter håndterer de følsomme oplysninger, som de får adgang til under forhandlingerne, med den behørige fortrolighed.

Ændringsforslag    32

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen underretter inden seks uger fra datoen for meddelelse af det fuldstændige udkast til mellemstatslig aftale eller ændring heraf, inklusive bilag, og i henhold til artikel 3, stk. 2, den berørte medlemsstat om enhver tvivl, den måtte have om, hvorvidt udkastet til mellemstatslig aftale eller ændring heraf er forenelig med EU-retten, herunder især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og EU's konkurrenceret. Kommissionen anses for ikke at nære en sådan tvivl, hvis den ikke har svaret inden for dette tidsrum.

1.  Kommissionen underretter inden fire uger fra datoen for meddelelse af det fuldstændige udkast til mellemstatslig aftale eller ændring heraf, inklusive bilag, og underretter i henhold til artikel 3, stk. 2, den berørte medlemsstat om enhver tvivl, den måtte have om, hvorvidt udkastet til mellemstatslig aftale eller ændring heraf er foreneligt med EU-retten. Kommissionen anses for ikke at nære en sådan tvivl, hvis den ikke har svaret inden for dette tidsrum.

Ændringsforslag    33

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt Kommissionen i henhold til stk. 1 underretter den berørte medlemsstat om, at den er i tvivl, meddeler den senest 12 uger fra datoen for meddelelsen som omhandlet i stk. 1 den berørte medlemsstat sin vurdering af, om udkastet til mellemstatslig aftale eller ændring heraf er forenelig med EU-retten, herunder især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og EU's konkurrenceret. Kommissionen anses for ikke at have gjort nogen indsigelse, hvis den i løbet af denne periode ikke har afgivet en udtalelse.

2.  Såfremt Kommissionen i henhold til stk. 1 underretter den berørte medlemsstat om, at den vurderer en mellemstatslig aftale eller ændringen heraf til at være uforenelig med EU-retten, sender den medlemsstaten en detaljeret udtalelse senest 12 uger fra datoen for meddelelsen omhandlet i stk. 1. Kommissionen anses for ikke at have gjort nogen indsigelse, hvis den i løbet af denne periode ikke har afgivet en udtalelse.

Ændringsforslag    34

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med den berørte medlemsstats samtykke kan perioderne i stk. 1 og 2 forlænges. De i stk. 1 og 2 nævnte perioder afkortes efter aftale med Kommissionen, hvis omstændighederne tilsiger det.

3.  Med den berørte medlemsstats samtykke kan perioderne i stk. 1 og 2 forlænges. De i stk. 1 og 2 nævnte perioder afkortes efter aftale med Kommissionen, hvis omstændighederne tilsiger det, med henblik på at sikre at forhandlingerne afsluttes til tiden.

Ændringsforslag    35

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved undertegnelse, ratifikation eller indgåelse af en mellemstatslig aftale eller en ændring heraf tager den berørte medlemsstat størst muligt hensyn til den i stk. 2 nævnte udtalelse fra Kommissionen.

Inden den berørte medlemsstat undertegner, ratificerer eller indgår en mellemstatslig aftale eller en ændring heraf, skal den dokumentere, hvordan Kommissionens udtalelse som omhandlet i stk. 2, er blevet efterkommet for at sikre fuld overensstemmelse med EU-retten.

Ændringsforslag     36

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den [tre måneder efter denne afgørelses ikrafttræden] underretter medlemsstaterne Kommissionen om alle eksisterende mellemstatslige aftaler, inklusive bilag og ændringer.

Senest den [tre måneder efter denne afgørelses ikrafttræden] underretter medlemsstaterne Kommissionen om alle eksisterende mellemstatslige aftaler, inklusive bilag og ændringer. Når der er indikationer på, at det i fremtiden kan blive nødvendigt at indgå forhandlinger med et tredjeland, oplyser medlemsstaterne Kommissionen herom.

Ændringsforslag    37

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til dette stykke finder ikke anvendelse på aftaler mellem virksomheder.

Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til dette stykke finder ikke anvendelse på aftaler, der udelukkende er indgået mellem virksomheder.

Ændringsforslag    38

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen vurderer mellemstatslige aftaler meddelt i overensstemmelse med stk. 1 eller 2. Såfremt Kommissionen efter sin første vurdering er i tvivl om, hvorvidt disse aftaler er forenelige med EU-retten, især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og EU's konkurrenceret, underretter Kommissionen de berørte medlemsstater herom inden ni måneder efter meddelelsen af disse aftaler.

3.  Kommissionen vurderer mellemstatslige aftaler meddelt i overensstemmelse med stk. 1 eller 2. Såfremt Kommissionen efter sin første vurdering er i tvivl om, hvorvidt disse aftaler er forenelige med EU-retten, underretter Kommissionen de berørte medlemsstater herom inden ni måneder efter meddelelsen af disse aftaler.

Ændringsforslag    39

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionens vurdering af mellemstatslige aftaler og eksisterende mellemstatslige aftaler berører ikke anvendelsen af Unionens regler om overtrædelser, statsstøtte og konkurrence og foregriber på ingen måde vurderingen heraf.

Ændringsforslag    40

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved vedtagelse af et ikke-bindende instrument eller en ændring til et ikke-bindende instrument fremlægger den berørte medlemsstat det ikke-bindende instrument eller ændringen heraf, herunder eventuelle tilhørende bilag, for Kommissionen.

Inden vedtagelse af et ikke-bindende instrument eller en ændring til et ikke-bindende instrument fremlægger den berørte medlemsstat omgående det ikke-bindende instrument eller ændringen heraf, herunder eventuelle tilhørende bilag, for Kommissionen.

Ændringsforslag    41

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på aftaler mellem virksomheder.

3.  Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på aftaler, der udelukkende er indgået mellem virksomheder.

Ændringsforslag    42

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Såfremt Kommissionen efter sin første vurdering mener, at foranstaltningerne til gennemførelse af det ikke-bindende instrument meddelt i henhold til stk. 1 og 2, kan være i konflikt med EU-retten, især med lovgivningen vedrørende det indre energimarked og EU's konkurrenceret, underretter Kommissionen den berørte medlemsstat herom.

4.  Kommissionen underretter den berørte medlemsstat om sin tvivl om, hvorvidt foranstaltningerne til gennemførelse af det ikke-bindende instrument meddelt i henhold til stk. 1 og 2, kan være i konflikt med EU-retten eller målsætningerne for strategien for energiunionen.

 

4a.  Inden den berørte medlemsstat undertegner, ratificerer eller indgår et ikke-bindende instrument eller en ændring, skal den dokumentere, hvordan Kommissionens udtalelse er blevet efterkommet for at sikre, at dens gennemførelsesforanstaltninger fult ud er i overensstemmelse med EU-retten og målene for Unionens energiforsyningssikkerhed.

 

Kommissionen anses for ikke at nære en sådan tvivl, hvis den ikke har svaret inden for fire uger fra meddelelsen. Kommissionens udtalelse om ikkebindende instrumenter er ikke bindende. Ved undertegnelse, ratifikation eller indgåelse af et ikke-bindende instrument eller en ændring af et ikke-bindende instrument tager den berørte medlemsstat dog størst muligt hensyn til Kommissionens udtalelse og tager fat på problematiske bestemmelser, der indgår i sådanne instrumenter.

 

4b.  Hvis der er tvivl om, hvorvidt et instrument udgør et ikke-bindende instrument eller et eksisterende ikke-bindende instrument og derfor om, hvorvidt det skal meddeles i overensstemmelse med artikel 7, skal medlemsstaterne straks rådføre sig med Kommissionen.

Ændringsforslag     43

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Såfremt en medlemsstat ikke i overensstemmelse med stk. 1 har angivet, at oplysningerne er fortrolige, gør Kommissionen disse oplysninger tilgængelige i sikker elektronisk form for alle de øvrige medlemsstater.

2.  Såfremt en medlemsstat ikke i overensstemmelse med stk. 1 har angivet, at oplysningerne er fortrolige, gør Kommissionen disse oplysninger tilgængelige i sikker elektronisk form for alle de øvrige medlemsstater sammen med notatet om eventuel uforenelighed med EU-retten.

Ændringsforslag    44

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  oplysninger vedrørende bestemmelser, der henhører under Unionens kompetence inden for den fælles handelspolitik.

Begrundelse

Ordføreren mener, at der bør lægges særlig vægt på overensstemmelsen med spørgsmål henhørende under Unionens enekompetence inden for den fælles handelspolitik.

Ændringsforslag     45

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen gør sammenfatningerne i stk. 3 tilgængelige i elektronisk form for alle de øvrige medlemsstater.

4.  Kommissionen gør sammenfatningerne i stk. 3 tilgængelige i elektronisk form for alle de øvrige medlemsstater sammen med sine bemærkninger vedrørende overensstemmelsen med strategien for energiunionen.

Ændringsforslag     46

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Anmodninger om fortrolighed i medfør af denne artikel begrænser ikke Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger. Kommissionen sikrer, at adgangen til de fortrolige oplysninger er strengt begrænset til de af dens tjenestegrene, for hvilke det er absolut nødvendigt at råde over disse oplysninger.

5.  Anmodninger om fortrolighed i medfør af denne artikel begrænser ikke Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger. Kommissionen sikrer, at adgangen til de fortrolige oplysninger er strengt begrænset til de af dens tjenestegrene, for hvilke det er absolut nødvendigt at råde over disse oplysninger. Når Kommissionens repræsentanter deltager som observatører i forhandlinger om mellemstatslige aftaler, håndterer de følsomme oplysninger, som de får adgang til under disse forhandlinger, med den behørige fortrolighed.

Ændringsforslag    47

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at påvise fælles problemer i forbindelse med mellemstatslige aftaler og ikkebindende instrumenter og overveje passende foranstaltninger til at tackle disse problemer og om nødvendigt foreslå løsninger

b)  at påvise fælles problemer i forbindelse med mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter og overveje passende foranstaltninger til at tackle disse problemer og om nødvendigt foreslå vejledning og løsninger

Ændringsforslag    48

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  på grundlag af bedste praksis og i samråd med medlemsstaterne at udvikle fakultative standardbestemmelser, som, hvis de anvendes, vil kunne forbedre fremtidige mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenters forenelighed med EU-retten væsentligt

c)  på grundlag af bedste praksis og i samråd med medlemsstaterne inden … [indsæt datoen: 1 år efter datoen for denne afgørelses ikrafttræden], at udvikle fakultative standardbestemmelser og retningslinjer, som, hvis de anvendes, vil kunne forbedre fremtidige mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenters forenelighed med EU-retten væsentligt.

Ændringsforslag    49

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen udvikler [indsæt datoen: 1 år efter datoen for denne afgørelses ikrafttræden] på grundlag af bedste praksis og efter høring af medlemsstaterne et aggregeret informationssystem, som - samtidig med at det beskytter fortroligheden af følsomme oplysninger - sikrer øget gennemsigtighed af de vigtigste elementer i de mellemstatslige aftaler for at etablere en indikativ benchmark, der kan bruges af medlemsstaterne i forhandlinger for at forebygge tredjelandes misbrug af dominerende positioner.

Ændringsforslag     50

Forslag til afgørelse

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 1. januar 2020 fremlægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne afgørelse for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

1.  Senest ... [to år efter datoen for denne afgørelses ikrafttræden] fremlægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af den for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.


BEGRUNDELSE

Hovedelementet i en vellykket energipolitik er som beskrevet i meddelelsen om en energiunion adgang til sikker, bæredygtig energi til konkurrencedygtige priser for alle europæere. Lad os se på dem ét efter ét og undersøge, hvordan de håndteres i forslaget om mellemstatslige aftaler.

Energiforsyningssikkerhed

Hvad angår energiforsyningssikkerhed, forslår Kommissionen, at ikke-bindende instrumenter såsom fælleserklæringer mellem EU-medlemsstater og tredjelande undergår en revision, efter at de er blevet undertegnet. Dette er i stærk modstrid med mellemstatslige energiaftaler, som skal undersøges på forhånd. Dokumenter af denne type bør alle være underlagt en vurdering af Kommissionen, inden de kan føres ud i livet. Dette ville medføre ikke alene den nødvendige retssikkerhed for kapitalintensive investeringer, men også løse problemet med den manglende definition på "energiforsyningssikkerhed", som uheldigvis ikke findes nogen steder i EU-retten. Eftersom begrebet er yderst vanskeligt at præcisere i retlig forstand, bør Kommissionen have mulighed for at kunne skride ind, hvis der opstår tvivl om energiforsyningssikkerheden. I hvilket omfang Kommissionen bør inddrages kan drøftes yderligere for at tilpasse det til de medlemsstaters behov, der er underlagt dominans fra en leverandør, der nægter at spille efter de fælles markedsregler. Andre EU-lande bør i denne henseende vise solidaritet med mindre privilegerede medlemmer af blokken. Ensartet kontrol med mellemstatslige kontrakter og ikke-bindende instrumenter vil også forhindre, at parterne fristes til at jonglere med reglerne og føre forhandlinger på grundlag af en mindre restriktiv samarbejdsmodel.

Konkurrence

Grundig kontrol fra starten vil sikre et velfungerende indre marked uden splittelse og tilskynde til mere fair konkurrence. Under den nuværende afgørelse om mellemstatslige aftaler fastslog Kommissionen, at 17 mellemstatslige aftaler ikke var i overensstemmelse med EU-retten. Dette udgør omtrent en tredjedel af de mest relevante aftaler, der blev undersøgt, dvs. dem, der vedrørte infrastrukturprojekter eller energiforsyning. Efter at have konstateret uregelmæssighederne besluttede Kommissionen, at den ikke ville indlede nogen overtrædelsesprocedure imod nogen af de berørte medlemsstater. Dette viste sig at være vanskeligt af politiske og juridiske årsager. Men det er stadig en kendsgerning, at disse aftaler forstyrrede det indre markeds funktion og var til skade for dets konkurrenceevne. Det slår også skår i tilliden mellem EU-landene at se, at nogle af klubbens medlemmer undertegner sådanne aftaler uden hensyn til Unionens interesser som helhed. Heldigvis lykkedes det Kommissionen at blokere South Stream - den mest kontroversielle aftale af denne art. Hvis dette projekt var blevet videreført, ville det have truet Europas diversificeringsbestræbelser, herunder den sydlige gaskorridor (en af dets hovedinvesteringer i denne henseende), og fortrængt andre potentielle leverandører end Rusland. Den kendsgerning, at Kommissionen kun kunne undersøge South Stream-sagen på grundlag af dens resultater, skabte en vanskelig situation for de involverede parter, eftersom aftalerne allerede var blevet undertegnet, og der allerede var foretaget visse investeringer. Dette er endnu et argument for mere gennemsigtighed i energiforhandlingerne, som - hvis den blev anvendt af alle medlemsstater - ville udelukke investeringsrisici og kanalisere midlerne over i projekter, der fuldt ud var i overensstemmelse med EU-retten og energiforsyningssikkerhedsmålene.

Bæredygtighed

Der er fra forskellig side blevet givet udtryk for, at der i Kommissionens forslag ikke er blevet lagt tilstrækkelig vægt på spørgsmålet om bæredygtighed, eftersom forslaget fokuserer på energiimport til EU, som gør EU mere afhængigt af eksterne energileverandører. På baggrund af EU's bestræbelser på at øge sin energieffektivitet har der været argumenter fremme om, at Kommissionen risikerer at overvurdere gasefterspørgslen. Dette er et fejlagtigt ræsonnement. Opvarmnings- og nedkølingsstrategien er et vigtigt element i pakken for bæredygtig og sikker energi, der udelukkende tager sigte på at begrænse Europas efterspørgsel. Der forventes også konkrete lovgivningstiltag fra EU senere på året. I forslaget om mellemstatslige aftaler er det vigtigt at koncentrere sig om energiligningens forsyningsside. Man må i denne forbindelse huske på, at gas er et nødvendigt overgangsbrændstof på vejen mod en lavemissionsfremtid. Hvis vi er nødt til at importere fossilt brændstof, må det hellere være gas, som er det mindst forurenende. De, der mener, at Europa bør øge sin energiimport, har dog ikke forstået, hvad det drejer sig om. Dette forslag vedrører ikke kun Europas gasforbrug, men - hvad der er endnu vigtigere - dets afhængighed af import. I 2013 (de seneste tal, der foreligger fra Eurostat) lå sidstnævnte på omkring 65 %, altså en stigning i forhold til ca. 43 % i 1995. Efterspørgslen efter importeret gas forventes at holde sig stabil, i hvert fald over de næste to årtier, eftersom EU's interne produktion forventes at falde med 60 % inden 2035 ifølge ENTSOG. Konklusionen er, at Europa i de kommende år vil få en mængde af sin gas udefra, hvorfor det er nødvendigt at maksimere vores diversificeringsbestræbelser.

Energipolitikken ved en skillevej

EU har et desperat behov for succes. Splittet som det er mellem migrations- og eurozonekriser har det brug for en ny integrationsfortælling, der kan bevise, at Europa formår at gøre fremskridt. Energi er et af de områder, hvor Europas potentiale stort set er forblevet uudnyttet. Dette kan ændres ved, at de grundlæggende principper, som integrationsprojektet bygger på, dvs. solidaritet og tillid mellem medlemsstaterne, følges under fremtidige bestræbelser på energiområdet. Forude venter en enestående chance for at indføre et banebrydende stykke lovgivning, der vil kunne vise, at Europa står samlet på energifronten. Hvis dette mislykkes, er der alvorlig fare for, at et væsentligt politikområde i stedet for at stå i centrum for den europæiske integration vil få medlemsstaterne til at glide endnu mere fra hinanden.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (14.9.2016)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Ordfører (for udtalelse): Eduard Kukan

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til afgørelse

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Et velfungerende indre energimarked kræver, at energi, der importeres til Unionen, er fuldt omfattet af reglerne for etablering af det indre energimarked. Et indre energimarked, der ikke fungerer tilfredsstillende, bringer Unionen i en sårbar og ufordelagtig situation med hensyn til energiforsyningssikkerheden og underminerer dets potentielle fordele for de europæiske forbrugere og den europæiske industri.

(1)  Et velfungerende indre energimarked kræver, at energi, der importeres til Unionen, er fuldt omfattet af reglerne for etablering af det indre energimarked. Gennemsigtighed og overensstemmelse med EU-lovgivningen er et vigtigt element, når det gælder om at sikre Unionens energistabilitet. Et indre energimarked, der ikke fungerer tilfredsstillende, bringer Unionen i en sårbar og ufordelagtig situation med hensyn til energiforsyningssikkerheden og underminerer dets potentielle fordele for de europæiske forbrugere og den europæiske industri.

Ændringsforslag    2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Med henblik på at sikre Unionens energiforsyning er det nødvendigt at diversificere energikilderne og opbygge nye energiforbindelser mellem medlemsstaterne. Samtidig er det afgørende at styrke samarbejdet om energisikkerhed med Unionens nabolande, med strategiske partnere samt blandt EU-institutionerne.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Målet med strategien for energiunionen som vedtaget af Kommissionen den 25. februar 20153 er at give forbrugerne sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til overkommelige priser. Mere præcist understreges det i strategien for energiunionen, at et vigtigt aspekt af sikringen af energisikkerhed er, at aftaler om køb af energi fra tredjelande skal overholde EU-retten fuldt ud, hvilket bygger på den analyse, der blev udført i forbindelse med den europæiske energisikkerhedsstrategi fra maj 20144. I samme ånd opfordrede Rådet i sine konklusioner af 19. marts 2015 til at sikre fuld forenelighed med EU-retten i alle aftaler vedrørende køb af gas fra eksterne leverandører, navnlig ved at styrke gennemsigtigheden af sådanne aftaler og foreneligheden med EU's energisikkerhedsbestemmelser.

(2)  Målet med strategien for energiunionen som vedtaget af Kommissionen den 25. februar 20153 er at give forbrugerne sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig energi til overkommelige priser. Dette kan opnås, når energi- og handelspolitikker samt eksterne politikker føres på en sammenhængende og konsekvent måde. Mere præcist understreges det i strategien for energiunionen, at et vigtigt aspekt af sikringen af energisikkerhed er, at aftaler om køb af energi fra tredjelande skal overholde EU-retten fuldt ud, hvilket bygger på den analyse, der blev udført i forbindelse med den europæiske energisikkerhedsstrategi fra maj 20144. I samme ånd opfordrede Rådet i sine konklusioner af 19. marts 2015 til at sikre fuld forenelighed med EU-retten i alle aftaler vedrørende køb af gas fra eksterne leverandører, navnlig ved at styrke gennemsigtigheden af sådanne aftaler og foreneligheden med EU's energisikkerhedsbestemmelser. I lyset af ovenstående bør Kommissionen inden for rammerne af sin kompetence og under overholdelse af reglerne om subsidiaritet og proportionalitet tilstræbe at sikre, at dominerende gasleverandører i en region ikke misbruger deres position i modstrid med EU's konkurrenceregler, med særlig henvisning til urimelige priser i medlemsstaterne samt praksis med afbrydelser af forsyningen som middel til økonomisk og politisk afpresning.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  I denne forbindelse understregede Europa-Parlamentet i sin beslutning af 15. december 2015 om "Mod en europæisk energiunion" behovet for at forbedre sammenhængen i Unionens eksterne energisikkerhed og skabe større gennemsigtighed i energirelaterede overenskomster.

 

____________________

 

1aVedtagne tekster, P8_TA(2015)0444.

Ændringsforslag    5

Forslag til afgørelse

Betragtning 4 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  En høj grad af gennemsigtighed med hensyn til overenskomster mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet gør det muligt for Unionen at træffe koordinerede foranstaltninger i en ånd af solidaritet for at sikre, at sådanne overenskomster er i overensstemmelse med EU-retten og effektivt sikrer energiforsyningen. En sådan gennemsigtighed bør også virke befordrende for at opnå både et tættere internt samarbejde i Unionen om eksterne forbindelser på energiområdet og Unionens langsigtede politiske mål vedrørende energi, klima og energiforsyningssikkerhed.

Ændringsforslag    6

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  For at undgå manglende forenelighed med EU-retten og øge gennemsigtigheden bør medlemsstaterne hurtigst muligt underrette Kommissionen om deres hensigt om at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af nye mellemstatslige aftaler eller ændring af eksisterende mellemstatslige aftaler. Kommissionen bør regelmæssigt holdes orienteret om udviklingen i forhandlingerne. Medlemsstaterne bør have mulighed for at indbyde Kommissionen til at deltage i forhandlingerne som observatør.

(5)  For at undgå manglende forenelighed med EU-retten og EU's energisikkerhedsbestemmelser og for at øge gennemsigtigheden bør medlemsstaterne hurtigst muligt underrette Kommissionen om deres hensigt om at indlede forhandlinger med henblik på indgåelse af nye mellemstatslige aftaler eller ændring af eksisterende mellemstatslige aftaler. Kommissionen bør regelmæssigt og i tilstrækkeligt omfang holdes orienteret om udviklingen i forhandlingerne. Medlemsstaterne bør have mulighed for at indbyde Kommissionen til at deltage i forhandlingerne som observatør.

Ændringsforslag    7

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Under forhandlingerne bør Kommissionen have mulighed for at rådgive om, hvordan uforenelighed med EU-retten undgås. Kommissionen kan sammen med medlemsstaterne navnlig udarbejde fakultative standardbestemmelser eller retningslinjer. Kommissionen bør have mulighed for at henlede opmærksomheden på Unionens energipolitiske mål og princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne samt på Unionens politiske standpunkter som vedtaget i Rådet eller Det Europæiske Råds konklusioner.

(6)  Under forhandlingerne bør Kommissionen have mulighed for at rådgive medlemsstaten eller medlemsstaterne om, hvordan uforenelighed med EU-retten undgås. Kommissionen bør sammen med medlemsstaterne navnlig udarbejde fakultative standardbestemmelser eller retningslinjer. Kommissionen bør have mulighed for at henlede opmærksomheden på Unionens energipolitiske mål, herunder energisikkerhedsmål, og princippet om solidaritet mellem medlemsstaterne samt på Unionens politiske standpunkter som vedtaget i Rådet eller Det Europæiske Råds konklusioner.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at sikre forenelighed med EU-retten bør medlemsstaterne fremlægge udkastet til mellemstatslig aftale for Kommissionen, før aftalen bliver retligt bindende for parterne (forudgående vurdering). Kommissionen bør i en ånd af samarbejde støtte medlemsstaten i dens bestræbelser på at indkredse de problemer med foreneligheden, der måtte være i udkastet til mellemstatslig aftale. Medlemsstaten vil således være bedre forberedt til at indgå en aftale, der er forenelig med EU-retten. Kommissionen bør have tid nok til at foretage en sådan vurdering for uden unødige forsinkelser at sørge for så stor juridisk klarhed som muligt. For at høste det fulde udbytte af Kommissionens støtte bør medlemsstaterne afstå fra at indgå mellemstatslige aftaler, indtil Kommissionen har underrettet medlemsstaten om sin vurdering. Medlemsstaterne bør tage alle nødvendige skridt med henblik på at finde en passende løsning for at fjerne den påviste uforenelighed.

(7)  For at sikre forenelighed med EU-retten og EU's energisikkerhedsbestemmelser bør medlemsstaterne fremlægge udkastet til mellemstatslig aftale for Kommissionen, før aftalen bliver retligt bindende for parterne (forudgående vurdering). Kommissionen bør i en ånd af samarbejde støtte medlemsstaten i dens bestræbelser på at indkredse de problemer med foreneligheden, der måtte være i udkastet til mellemstatslig aftale. Medlemsstaten vil således være bedre forberedt til at indgå en aftale, der er forenelig med EU-retten. Kommissionen bør have tid nok til at foretage en sådan vurdering for at sørge for størst mulig juridisk klarhed. Kommissionen bør om muligt undgå unødige forsinkelser i vurderingen og bør tage højde for oplysninger, som indgives af medlemsstaterne, under forhandlingerne. Kommissionen bør endvidere undgå unødige forsinkelser, der kan påvirke medlemsstatens forhandlingsposition negativt. For at høste det fulde udbytte af Kommissionens støtte bør medlemsstaterne afstå fra at indgå mellemstatslige aftaler, indtil Kommissionen har underrettet medlemsstaten om sin vurdering. Hvis Kommissionen finder, at et udkast til mellemstatslig aftale ikke er foreneligt med EU-retten, bør den eller de berørte medlemsstater finde en passende løsning med henblik på at fjerne den fastslåede uforenelighed.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Set i lyset af strategien for energiunionen er gennemsigtighed med hensyn til tidligere og fremtidige mellemstatslige aftaler fortfarende yderst vigtig. Medlemsstaterne bør derfor fortsat underrette Kommissionen om alle eksisterende og fremtidige mellemstatslige aftaler, uanset om de er trådt i kraft eller anvendes midlertidigt i henhold til artikel 25 i Wienerkonventionen om traktatretten, såvel som om nye mellemstatslige aftaler.

(8)  Set i lyset af strategien for energiunionen er gennemsigtighed med hensyn til tidligere og fremtidige mellemstatslige aftaler fortfarende yderst vigtig og er et vigtigt element for at sikre Unionens energistabilitet. Medlemsstaterne bør derfor fortsat underrette Kommissionen om alle eksisterende og fremtidige mellemstatslige aftaler, uanset om de er trådt i kraft eller anvendes midlertidigt i henhold til artikel 25 i Wienerkonventionen om traktatretten, såvel som om nye mellemstatslige aftaler.

Ændringsforslag    10

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Afgørelsen bør udelukkende finde anvendelse på mellemstatslige aftaler, der har indvirkning på det indre energimarked eller på Unionens energiforsyningssikkerhed. I tvivlstilfælde bør medlemsstaterne rådføre sig med Kommissionen. I princippet har aftaler, der ikke længere er i kraft eller ikke længere anvendes, ikke nogen indvirkning på det indre energimarked eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen og bør derfor ikke være omfattet af denne afgørelse.

(10)  Afgørelsen bør udelukkende finde anvendelse på mellemstatslige aftaler, der har indvirkning på det indre energimarked eller på Unionens og transitlandes energiforsyningssikkerhed. I tvivlstilfælde bør medlemsstaterne rådføre sig med Kommissionen. I princippet har aftaler, der ikke længere er i kraft eller ikke længere anvendes, ikke nogen indvirkning på det indre energimarked eller på energiforsyningssikkerheden i Unionen og bør derfor ikke være omfattet af denne afgørelse.

Ændringsforslag    11

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Medlemsstaterne skaber relationer til tredjelande ved at indgå mellemstatslige aftaler men også gennem ikke-bindende instrumenter. Selv når de er retligt ikke-bindende, kan sådanne instrumenter anvendes til at fastsætte en detaljeret ramme for energiinfrastruktur og energiforsyning. I den forbindelse kan ikke-bindende instrumenter have virkninger på det indre energimarked, som ligner de mellemstatslige aftalers virkninger, eftersom deres gennemførelse kan resultere i en overtrædelse af EU-retten. For at sikre større gennemsigtighed hvad angår alle foranstaltninger anvendt af medlemsstaterne, der kan påvirke det indre energimarked og energisikkerheden, bør medlemsstaterne derfor efterfølgende fremlægge de respektive ikke-bindende instrumenter for Kommissionen. Kommissionen bør vurdere de fremlagte ikke-bindende instrumenter og, hvis det er relevant, underrette medlemsstaten herom.

(11)  Medlemsstaterne skaber relationer til tredjelande ved at indgå mellemstatslige aftaler men også gennem ikke-bindende instrumenter. Selv når de er retligt ikke-bindende, kan sådanne instrumenter anvendes til at fastsætte en detaljeret ramme for energiinfrastruktur og energiforsyning. I den forbindelse kan ikke-bindende instrumenter have virkninger på det indre energimarked, som ligner de mellemstatslige aftalers virkninger, eftersom deres gennemførelse kan resultere i en overtrædelse af EU-retten. For at sikre større gennemsigtighed hvad angår alle foranstaltninger anvendt af medlemsstaterne, der kan påvirke det indre energimarked og energisikkerheden, bør medlemsstaterne derfor fremlægge de respektive ikke-bindende instrumenter for Kommissionen. Kommissionen bør vurdere de fremlagte ikke-bindende instrumenter og, hvis det er relevant, underrette medlemsstaten herom.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  En permanent udveksling af oplysninger om mellemstatslige aftaler på EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle bedste praksis. Kommissionen bør på grundlag af denne bedste praksis og, for så vidt angår Unionens eksterne politikker, i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvis det er relevant, udarbejde fakultative standardbestemmelser til anvendelse i mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande. Anvendelsen af sådanne standardbestemmelser bør tage sigte på at undgå konflikter mellem mellemstatslige aftaler og EU-retten, især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og konkurrenceretten, og konflikter med internationale aftaler, der indgås af Unionen. Det bør være fakultativt at anvende dem, og det bør være muligt at tilpasse deres indhold til enhver specifik situation.

(16)  En permanent udveksling af oplysninger om mellemstatslige aftaler på EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle bedste praksis. Kommissionen bør på grundlag af denne bedste praksis og, for så vidt angår Unionens eksterne politikker, i samarbejde med medlemsstaterne og, hvis det er relevant, i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil udarbejde fakultative standardbestemmelser og vejledning til anvendelse i mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande. Anvendelsen af sådanne standardbestemmelser bør tage sigte på at undgå konflikter mellem mellemstatslige aftaler og EU-retten, især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og konkurrenceretten, og konflikter med internationale aftaler, der indgås af Unionen. Kommissionen bør også give retningslinjer for at undgå uforenelighed mellem mellemstatslige aftaler og Unionens energisikkerhedsmål. Det bør være fakultativt at anvende dem, og det bør være muligt at tilpasse deres indhold til enhver specifik situation.

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne afgørelse indføres en mekanisme for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet, som defineret i artikel 2, med henblik på at få det indre energimarked til at fungere så tilfredsstillende som muligt.

1.  Ved denne afgørelse indføres en mekanisme for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet, som defineret i artikel 2, med henblik på at få det indre energimarked til at fungere så tilfredsstillende som muligt og sikre energiforsyningssikkerheden i Unionen.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  ”ikke-bindende instrument": en ikke retligt bindende ordning mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere tredjelande, såsom et aftalememorandum, en fælles erklæring, en fælles ministererklæring, en fælles aktion eller en fælles adfærdskodeks, som indeholder en fortolkning af EU-retten, opstiller betingelser for energiforsyningen (som f.eks. mængde og pris) eller udviklingen af energiinfrastrukturer

3)  "ikke-bindende instrument": en ikke retligt bindende ordning mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere tredjelande, såsom et aftalememorandum, en fælles erklæring, en fælles ministererklæring, en fælles aktion eller en fælles adfærdskodeks, som indeholder en fortolkning af EU-retten, opstiller betingelser for energiforsyningen (som f.eks. mængde og pris) eller udviklingen eller driften af energiinfrastrukturer

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Såfremt en medlemsstat underretter Kommissionen om forhandlinger i henhold til artikel 3, stk. 1, kan Kommissionens tjenestegrene rådgive medlemsstaten om, hvordan der kan undgås uforenelighed mellem den mellemstatslige aftale eller ændringen af en eksisterende mellemstatslig aftale, der er under forhandling, og EU-retten. Medlemsstaten kan ligeledes anmode om bistand fra Kommissionen ved disse forhandlinger.

1.  Såfremt en medlemsstat underretter Kommissionen om forhandlinger i henhold til artikel 3, stk. 1, kan Kommissionens tjenestegrene rådgive og vejlede medlemsstaten om, hvordan der kan undgås uforenelighed mellem den mellemstatslige aftale eller ændringen af en eksisterende mellemstatslig aftale, der er under forhandling, og EU-retten. Medlemsstaten kan ligeledes anmode om bistand fra Kommissionen ved disse forhandlinger.

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Såfremt Kommissionen deltager i forhandlingerne som observatør, kan den rådgive den berørte medlemsstat om, hvordan der kan undgås uforenelighed mellem den mellemstatslige aftale eller ændringen, der er under forhandling, og EU-retten.

3.  Såfremt Kommissionen deltager i forhandlingerne som observatør, kan den rådgive og vejlede den berørte medlemsstat om, hvordan der kan undgås uforenelighed mellem den mellemstatslige aftale eller ændringen, der er under forhandling, og EU-retten samt Unionens energisikkerhedsmål.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved undertegnelse, ratifikation eller indgåelse af en mellemstatslig aftale eller en ændring heraf tager den berørte medlemsstat størst muligt hensyn til den i stk. 2 nævnte udtalelse fra Kommissionen.

Inden undertegnelse, ratifikation eller indgåelse af en mellemstatslig aftale eller en ændring heraf tager den berørte medlemsstat størst muligt hensyn til den i stk. 2 nævnte udtalelse fra Kommissionen.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved vedtagelse af et ikke-bindende instrument eller en ændring til et ikke-bindende instrument fremlægger den berørte medlemsstat det ikke-bindende instrument eller ændringen heraf, herunder eventuelle tilhørende bilag, for Kommissionen.

Inden vedtagelse af et ikke-bindende instrument eller en ændring til et ikke-bindende instrument fremlægger den berørte medlemsstat det ikke-bindende instrument eller ændringen heraf, herunder eventuelle tilhørende bilag, for Kommissionen.

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at påvise fælles problemer i forbindelse med mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter og overveje passende foranstaltninger til at tackle disse problemer og om nødvendigt foreslå løsninger

b)  at påvise fælles problemer i forbindelse med mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter og overveje passende foranstaltninger til at tackle disse problemer og om nødvendigt foreslå vejledning og løsninger

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  på grundlag af bedste praksis og i samråd med medlemsstaterne at udvikle fakultative standardbestemmelser, som, hvis de anvendes, vil kunne forbedre fremtidige mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenters forenelighed med EU-retten væsentligt

c)  på grundlag af bedste praksis og i samråd med medlemsstaterne at udvikle fakultative standardbestemmelser og retningslinjer, som, hvis de anvendes, vil kunne forbedre fremtidige mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenters forenelighed med EU-retten væsentligt

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

Referencer

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.3.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Eduard Kukan

15.3.2016

Behandling i udvalg

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Dato for vedtagelse

12.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Heidi Hautala


UDTALELSE fra Udvalget om International Handel (26.9.2016)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Ordfører for udtalelse: Bendt Bendtsen

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om International Handel opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Proposal for a decision

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Europa-Parlamentet betonede i sin beslutning af 15. december 2015 om "Mod en europæisk energiunion" behovet for at forbedre sammenhængen i EU's eksterne energisikkerhed og skabe større gennemsigtighed i energirelaterede overenskomster1a.

 

______________

 

1a  Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0444.

Ændringsforslag    2

Proposal for a decision

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at sikre forenelighed med EU-retten bør medlemsstaterne fremlægge udkastet til mellemstatslig aftale for Kommissionen, før aftalen bliver retligt bindende for parterne (forudgående vurdering). Kommissionen bør i en ånd af samarbejde støtte medlemsstaten i dens bestræbelser på at indkredse de problemer med foreneligheden, der måtte være i udkastet til mellemstatslig aftale. Medlemsstaten vil således være bedre forberedt til at indgå en aftale, der er forenelig med EU-retten. Kommissionen bør have tid nok til at foretage en sådan vurdering for uden unødige forsinkelser at sørge for så stor juridisk klarhed som muligt. For at høste det fulde udbytte af Kommissionens støtte bør medlemsstaterne afstå fra at indgå mellemstatslige aftaler, indtil Kommissionen har underrettet medlemsstaten om sin vurdering. Medlemsstaterne bør tage alle nødvendige skridt med henblik på at finde en passende løsning for at fjerne den påviste uforenelighed.

(7)  For at sikre forenelighed med EU-retten og målene med strategien for energiunionen bør medlemsstaterne fremlægge udkastet til mellemstatslig aftale for Kommissionen, før aftalen bliver retligt bindende for parterne (forudgående vurdering). Kommissionen bør i en ånd af samarbejde støtte medlemsstaten i dens bestræbelser på at indkredse de problemer med foreneligheden, der måtte være i udkastet til mellemstatslig aftale. Medlemsstaten vil således være bedre forberedt til at indgå en aftale, der er forenelig med EU-retten. Kommissionen bør have tid nok til at foretage en sådan vurdering med henblik på at sørge for så stor juridisk klarhed som muligt, uden unødige forsinkelser, der kan bringe indgåelsen af aftalen i fare. For at høste det fulde udbytte af Kommissionens støtte bør medlemsstaterne afstå fra at indgå mellemstatslige aftaler, indtil Kommissionen – inden for de fastsatte tidsfrister – har underrettet medlemsstaten om sin vurdering. Medlemsstaterne bør tage alle nødvendige skridt med henblik på at finde en passende løsning til at fjerne den påviste uforenelighed.

Ændringsforslag    3

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Denne afgørelse bør ikke skabe forpligtelser i forbindelse med aftaler mellem virksomheder. Den er dog ikke til hinder for, at medlemsstaterne frivilligt underretter Kommissionen om sådanne aftaler, som der udtrykkeligt henvises til i mellemstatslige aftaler eller ikke-bindende instrumenter.

(13)  Denne afgørelse bør ikke skabe forpligtelser i forbindelse med aftaler indgået udelukkende mellem virksomheder. Den er dog ikke til hinder for, at medlemsstaterne frivilligt underretter Kommissionen om alle sådanne aftaler, som der udtrykkeligt henvises til i mellemstatslige aftaler eller ikke-bindende instrumenter. Medlemsstaterne bør endvidere underrette Kommissionen om aftaler med virksomheder i tredjelande, hvor et tredjeland er en vigtig interessent, som der udtrykkeligt henvises til i mellemstatslige aftaler eller ikke-bindende instrumenter.

Ændringsforslag    4

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Kommissionen bør stille de oplysninger, som den modtager, til rådighed for alle de øvrige medlemsstater i sikker elektronisk form. Kommissionen bør respektere anmodninger fra medlemsstaterne om at behandle de fremsendte oplysninger som fortrolige. Anmodninger om fortrolighed bør dog ikke begrænse Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger, da Kommissionen har brug for omfattende oplysninger til sin egen vurdering. Kommissionen bør have ansvaret for at sikre, at fortrolighedsklausulen respekteres. Anmodninger om fortrolig behandling bør ikke berøre retten til aktindsigt som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200111.

(14)  Kommissionen bør stille de oplysninger, som den modtager, til rådighed for alle de øvrige medlemsstater i sikker elektronisk form. Kommissionen bør respektere anmodninger fra medlemsstaterne om at behandle de fremsendte oplysninger som fortrolige med henblik på at tilsikre den fornødne grad af fortrolighed til at kunne værne om medlemsstaternes interesser, mens forhandlingerne med den anden part pågår. Anmodninger om fortrolighed bør dog ikke begrænse Kommissionens egen adgang til fortrolige oplysninger, da Kommissionen har brug for omfattende oplysninger til sin egen vurdering. Kommissionen bør have ansvaret for at sikre, at fortrolighedsklausulen respekteres. Anmodninger om fortrolig behandling bør ikke berøre retten til aktindsigt som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200111.

_________________

_________________

11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 13).

11 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 13).

Ændringsforslag    5

Proposal for a decision

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Anser en medlemsstat en mellemstatslig aftale for at være fortrolig, bør den give Kommissionen en sammenfatning heraf med henblik på videregivelse af denne sammenfatning til de øvrige medlemsstater.

(15)  Anser en medlemsstat en mellemstatslig aftale for at være fortrolig, bør den give Kommissionen en sammenfatning indeholdende de primære elementer og relevante klausuler, herunder restriktioner, med henblik på videregivelse af denne sammenfatning til de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag    6

Proposal for a decision

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  En permanent udveksling af oplysninger om mellemstatslige aftaler på EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle bedste praksis. Kommissionen bør på grundlag af denne bedste praksis og, for så vidt angår Unionens eksterne politikker, i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvis det er relevant, udarbejde fakultative standardbestemmelser til anvendelse i mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande. Anvendelsen af sådanne standardbestemmelser bør tage sigte på at undgå konflikter mellem mellemstatslige aftaler og EU-retten, især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og konkurrenceretten, og konflikter med internationale aftaler, der indgås af Unionen. Det bør være fakultativt at anvende dem, og det bør være muligt at tilpasse deres indhold til enhver specifik situation.

(16)  En permanent udveksling af oplysninger om mellemstatslige aftaler på EU-niveau bør gøre det muligt at udvikle bedste praksis. Kommissionen bør på grundlag af denne bedste praksis og, for så vidt angår Unionens eksterne politikker, i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, hvis det er relevant, udarbejde fakultative positive og negative standardbestemmelser til anvendelse i mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at bidrage til den juridiske udformning af disse aftaler. Anvendelsen af sådanne standardbestemmelser bør tage sigte på at undgå konflikter mellem mellemstatslige aftaler og EU-retten, især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og konkurrenceretten, og konflikter med internationale aftaler, der indgås af Unionen. Det bør være fakultativt at anvende dem, og det bør være muligt at tilpasse deres indhold til enhver specifik situation.

Ændringsforslag    7

Proposal for a decision

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Kommissionen bør lette og fremme koordinering mellem medlemsstaterne for at styrke Unionens samlede strategiske rolle gennem en stærk og effektiv koordineret tilgang over for producent-, transit- og forbrugerlandene.

(18)  Kommissionen bør lette og fremme koordinering mellem medlemsstaterne for at styrke Unionens samlede strategiske rolle gennem en stærk og effektiv koordineret tilgang over for producent-, transit- og forbrugerlandene, herunder med henblik på at tilsikre overensstemmelse mellem principperne for Unionens energipolitik og den fælles handelspolitik.

Ændringsforslag    8

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved denne afgørelse indføres en mekanisme for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet, som defineret i artikel 2, med henblik på at få det indre energimarked til at fungere så tilfredsstillende som muligt.

1.  Ved denne afgørelse indføres en mekanisme for udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet, som defineret i artikel 2, med henblik på at få det indre energimarked og strategien for energiunionen til at fungere så tilfredsstillende som muligt og fremme sammenhængen i EU's eksterne energisikkerhedspolitikker.

Ændringsforslag    9

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "mellemstatslig aftale": enhver retligt bindende aftale mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande, der har indvirkning på det indre energimarkeds virkemåde og funktion eller på energiforsyningssikkerheden i EU; omfatter en sådan retligt bindende aftale også andre spørgsmål, er det dog kun de energirelaterede bestemmelser, herunder generelle bestemmelser, der gælder for disse energirelaterede bestemmelser, der udgør en "mellemstatslig aftale"

(1)  "mellemstatslig aftale": enhver retligt bindende aftale mellem en eller flere medlemsstater og et eller flere tredjelande eller mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere virksomheder i tredjelande, hvori et tredjeland er en væsentlig interessent, der har indvirkning på det indre energimarkeds virkemåde og funktion eller på energiforsyningssikkerheden i EU; omfatter en sådan retligt bindende aftale også andre spørgsmål, er det dog kun de energirelaterede bestemmelser, herunder generelle bestemmelser, der gælder for disse energirelaterede bestemmelser, der udgør en "mellemstatslig aftale"

Ændringsforslag    10

Proposal for a decision

Artikel 2 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "ikke-bindende instrument": en ikke retligt bindende ordning mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere tredjelande, såsom et aftalememorandum, en fælles erklæring, en fælles ministererklæring, en fælles aktion eller en fælles adfærdskodeks, som indeholder en fortolkning af EU-retten, opstiller betingelser for energiforsyningen (som f.eks. mængde og pris) eller udviklingen af energiinfrastrukturer

(3)  "ikke-bindende instrument": en ikke retligt bindende ordning mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere tredjelande eller regionale organisationer, og mellem en eller flere medlemsstater og en eller flere virksomheder, hvori et deltagende tredjeland er en væsentlig interessent eller indtager en beslutningsdygtig position, såsom et aftalememorandum, en fælles erklæring, en fælles ministererklæring, en fælles aktion eller en fælles adfærdskodeks, som indeholder en fortolkning af EU-retten, opstiller betingelser for energiforsyningen (som f.eks. mængde og pris) eller udviklingen af energiinfrastrukturer

Ændringsforslag    11

Proposal for a decision

Artikel 3 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på aftaler mellem virksomheder.

4.  Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til stk. 2 og 3, finder ikke anvendelse på aftaler indgået udelukkende mellem virksomheder.

Ændringsforslag    12

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med den berørte medlemsstats samtykke kan perioderne i stk. 1 og 2 forlænges. De i stk. 1 og 2 nævnte perioder afkortes efter aftale med Kommissionen, hvis omstændighederne tilsiger det.

3.  Med den berørte medlemsstats samtykke kan perioderne i stk. 1 og 2 forlænges. De i stk. 1 og 2 nævnte perioder afkortes efter aftale med Kommissionen, hvis omstændighederne tilsiger det, med henblik på at sikre at forhandlingerne afsluttes til tiden.

Ændringsforslag    13

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved undertegnelse, ratifikation eller indgåelse af en mellemstatslig aftale eller en ændring heraf tager den berørte medlemsstat størst muligt hensyn til den i stk. 2 nævnte udtalelse fra Kommissionen.

Inden undertegnelse, ratifikation eller indgåelse af en mellemstatslig aftale eller en ændring heraf, skal den berørte medlemsstat dokumentere, hvordan der er blevet taget hånd om de indsigelser, der er fremsat i den i stk. 2 nævnte udtalelse fra Kommissionen, med henblik på at sikre efterlevelse af EU-retten og målsætningerne i forbindelse med strategien for energiunionen.

Ændringsforslag    14

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til dette stykke finder ikke anvendelse på aftaler mellem virksomheder.

Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til dette stykke finder ikke anvendelse på aftaler indgået udelukkende mellem virksomheder.

Ændringsforslag    15

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen vurderer mellemstatslige aftaler meddelt i overensstemmelse med stk. 1 eller 2. Såfremt Kommissionen efter sin første vurdering er i tvivl om, hvorvidt disse aftaler er forenelige med EU-retten, især lovgivningen vedrørende det indre energimarked og EU's konkurrenceret, underretter Kommissionen de berørte medlemsstater herom inden ni måneder efter meddelelsen af disse aftaler.

3.  Kommissionen vurderer mellemstatslige aftaler meddelt i overensstemmelse med stk. 1 eller 2. Såfremt Kommissionen efter sin første vurdering er i tvivl om, hvorvidt disse aftaler er forenelige med EU-retten, især lovgivningen vedrørende det indre energimarked, EU's konkurrenceret og spørgsmål, der henhører under Unionens kompetence inden for den fælles handelspolitik, underretter Kommissionen de berørte medlemsstater herom inden ni måneder efter meddelelsen af disse aftaler.

Begrundelse

Ordføreren mener, at der bør lægges særlig vægt på overensstemmelsen med spørgsmål henhørende under Unionens kompetence inden for den fælles handelspolitik.

Ændringsforslag    16

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved vedtagelse af et ikke-bindende instrument eller en ændring til et ikke-bindende instrument fremlægger den berørte medlemsstat det ikke-bindende instrument eller ændringen heraf, herunder eventuelle tilhørende bilag, for Kommissionen.

1.  Inden vedtagelse af et ikke-bindende instrument eller en ændring til et ikke-bindende instrument fremlægger den berørte medlemsstat det ikke-bindende instrument eller ændringen heraf, herunder eventuelle tilhørende bilag, for Kommissionen.

Ændringsforslag    17

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på aftaler mellem virksomheder.

3.  Forpligtelsen til at underrette Kommissionen i henhold til stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på aftaler indgået udelukkende mellem virksomheder.

Ændringsforslag    18

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Såfremt Kommissionen efter sin første vurdering mener, at foranstaltningerne til gennemførelse af det ikke-bindende instrument meddelt i henhold til stk. 1 og 2, kan være i konflikt med EU-retten, især med lovgivningen vedrørende det indre energimarked og EU's konkurrenceret, underretter Kommissionen den berørte medlemsstat herom.

4.  Såfremt Kommissionen efter sin første vurdering mener, at foranstaltningerne til gennemførelse af det ikke-bindende instrument meddelt i henhold til stk. 1 og 2, kan være i konflikt med EU-retten, især med lovgivningen vedrørende det indre energimarked og EU's konkurrenceret, underretter Kommissionen inden for seks uger efter en sådan meddelelse den berørte medlemsstat herom. I denne periode skal medlemsstaterne afstå fra at undertegne eller på anden vis træffe aftale om det ikke-bindende instrument. Kommissionens udtalelse er ikke bindende, men medlemsstaterne kan vælge at tage hånd om de problemer, Kommissionen rejser.

Ændringsforslag    19

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  oplysninger vedrørende bestemmelser, der henhører under Unionens kompetence inden for den fælles handelspolitik.

Begrundelse

Ordføreren mener, at der bør lægges særlig vægt på overensstemmelsen med spørgsmål henhørende under Unionens enekompetence inden for den fælles handelspolitik.

Ændringsforslag    20

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at påvise fælles problemer i forbindelse med mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter og overveje passende foranstaltninger til at tackle disse problemer og om nødvendigt foreslå løsninger

b)  at påvise fælles problemer i forbindelse med mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter og overveje passende foranstaltninger til at tackle disse problemer og om nødvendigt foreslå vejledning og løsninger

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

Referencer

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

7.3.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Behandling i udvalg

13.7.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.9.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

1

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU

Referencer

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Dato for høring af EP

10.2.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

10

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Dato for indgivelse

18.10.2016


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik