Menettely : 2016/0031(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0305/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0305/2016

Keskustelut :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Äänestykset :

PV 02/03/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0059

MIETINTÖ     ***I
PDF 694kWORD 104k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0053),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0034/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnot (A8‑0305/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Huonosti toimivat energian sisämarkkinat saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentävät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle.

(1)  Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Avoimuudella ja unionin oikeuden noudattamisella on tärkeä osa unionin energiahuollon vakauden varmistamisessa. Huonosti toimivat energian sisämarkkinat saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentävät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Unionin energiahuollon takaamiseksi on monipuolistettava energialähteitä ja rakennettava uusia energiayhteyksiä jäsenvaltioiden välille. Samoin on tärkeää tehostaa energiavarmuuteen liittyvää yhteistyötä unionin naapurivaltioiden ja strategisten kumppanien kanssa sekä unionin eri toimielinten välillä.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Komission 25 päivänä helmikuuta 2015 hyväksymän energiaunionistrategian3 tavoitteena on turvata kuluttajille varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti. Energiaunionistrategiassa painotetaan toukokuussa 2014 hyväksytyssä Euroopan energiavarmuusstrategiassa4 tehtyyn analyysiin tukeutuen, että tärkeä osatekijä energiavarmuuden turvaamisessa on se, että energian ostamiseen kolmansista maista liittyvät sopimukset ovat kaikilta osin unionin oikeuden mukaisia. Samassa hengessä Eurooppa-neuvosto kehotti 19 päivänä maaliskuuta 2015 antamissaan päätelmissä varmistamaan, että kaikki sopimukset, jotka liittyvät kaasun ostamiseen ulkoisilta toimittajilta, ovat täysin EU:n oikeuden mukaisia, erityisesti lisäämällä tällaisten sopimusten avoimuutta ja yhteensopivuutta EU:n energiavarmuusmääräysten kanssa.

(2)  Komission 25 päivänä helmikuuta 2015 hyväksymän energiaunionistrategian3 tavoitteena on turvata kuluttajille varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti. Tämä voidaan saavuttaa, kun energia-, kauppa- ja ulkopolitiikkaa toteutetaan yhdenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla. Energiaunionistrategiassa painotetaan toukokuussa 2014 hyväksytyssä Euroopan energiavarmuusstrategiassa4 tehtyyn analyysiin tukeutuen, että tärkeä osatekijä energiavarmuuden turvaamisessa on se, että energian ostamiseen kolmansista maista liittyvät sopimukset ovat kaikilta osin unionin oikeuden mukaisia. Samassa hengessä Eurooppa-neuvosto kehotti 19 päivänä maaliskuuta 2015 antamissaan päätelmissä varmistamaan, että kaikki sopimukset, jotka liittyvät kaasun ostamiseen ulkoisilta toimittajilta, ovat täysin EU:n oikeuden mukaisia, erityisesti lisäämällä tällaisten sopimusten avoimuutta ja yhteensopivuutta EU:n energiavarmuusmääräysten kanssa. Komission olisi siksi pyrittävä varmistamaan toimivaltansa rajoissa sekä noudattaen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, että alueella hallitsevassa asemassa olevat kaasuntoimittajat eivät käytä väärin asemaansa unionin kilpailusääntöjen vastaisesti, ja kiinnitettävä erityistä huomiota jäsenvaltioissa perittäviin kohtuuttomiin hintoihin sekä toimitusten keskeyttämiseen taloudellisen ja poliittisen kiristyksen välineenä.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan parlamentti korosti 15 päivänä joulukuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa ”Kohti Euroopan energiaunionia”1 a tarvetta parantaa unionin ulkoisen energiaturvallisuuden johdonmukaisuutta ja lisätä energiaa koskevien sopimusten avoimuutta.

 

______________

 

1a  Hyväksytyt tekstit P8_TA(2015)0444.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energia-alan sopimuksia koskeva hyvin suuri avoimuus tekee unionille mahdolliseksi toteuttaa yhteisvastuun hengessä koordinoituja toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin oikeuden mukaisia ja että niillä voidaan tosiasiallisesti turvata energian toimitukset. Tällainen avoimuus myös edistäisi sekä unionin sisäisen yhteistyön tiivistämistä ulkoisten energiasuhteiden alalla että unionin pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden saavuttamista energian, ilmaston ja energian toimitusvarmuuden alalla.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

(5)  Jotta voidaan välttää unionin oikeuden sekä unionin energiavarmuutta koskevien säännösten noudattamatta jättäminen ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti ja asianmukaisesti neuvottelujen edistymisestä. Komission olisi osallistuttava neuvotteluihin tarkkailijana, jos se pitää tätä tarpeellisena energian sisämarkkinoiden toiminnan tai unionin energian toimitusvarmuuden kannalta. Jäsenvaltioilla olisi joka tapauksessa oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin.

(6)  Hallitustenvälisestä sopimuksesta käytävien neuvottelujen aikana komission olisi annettava asianomaiselle jäsenvaltiolle ohjeita siitä, miten varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen. Komission olisi erityisesti laadittava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja sekä esimerkkejä lausekkeista, joita olisi lähtökohtaisesti vältettävä. Tällaisten vakiolausekkeiden tai suuntaviivojen olisi toimittava toimivaltaisten viranomaisten apuvälineinä sekä lisättävä avoimuutta ja unionin oikeuden noudattamista. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata asianomaisen jäsenvaltion huomio asiaan liittyviin unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

(7)  Unionin oikeuden noudattamisen ja energiaunionistrategian tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä mahdollisia ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Komission olisi harkittava arvioinnin määräaikojen lyhentämistä, erityisesti jos jäsenvaltio sitä pyytää. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Arvio ei saisi vaikuttaa hallitustenvälisten sopimusten sisältöön, vaan sillä olisi varmistettava, että sopimukset ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jos sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi löydettävä sopiva ratkaisu niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Energiaunionistrategia huomioon ottaen avoimuus aiemmista ja tulevista hallitustenvälisistä sopimuksista on edelleen ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi jatkossakin ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat ja tulevat hallitustenväliset sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä uudet hallitustenväliset sopimukset.

(8)  Energiaunionistrategia huomioon ottaen avoimuus aiemmista ja tulevista hallitustenvälisistä sopimuksista on edelleen ensisijaisen tärkeää, ja sillä on tärkeä rooli unionin energiahuollon vakauden varmistamisessa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi jatkossakin ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat ja tulevat hallitustenväliset sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä uudet hallitustenväliset sopimukset.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Komission olisi arvioitava sellaisten hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, jotka ovat tulleet voimaan tai joita sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille. Jos tällaiset sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

(9)  Komission olisi arvioitava sellaisten hallitustenvälisten sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, jotka ovat tulleet voimaan tai joita sovelletaan väliaikaisesti ennen tämän päätöksen voimaantuloa, ja ilmoitettava asiasta jäsenvaltioille. Arviointi ei saisi vaikuttaa millään tavalla sopimusten sisältöön vaan arvioinnissa olisi varmistettava, että sopimukset ovat yhteensopivia unionin oikeuden kanssa. Jos sopimukset ovat ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, jäsenvaltioiden olisi löydettävä sopiva ratkaisu niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.

(10)  Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka saattavat vaikuttaa energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Tämä päätös voi koskea vähintään yhden jäsenvaltion osalta energian ostamista, kauppaa, kuljetusta, myyntiä, varastointia tai toimittamista taikka sellaisen energiainfrastruktuurin rakentamista tai käyttöä, jolla on fyysinen yhteenliitäntä vähintään yhteen jäsenvaltioon. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota viipymättä. Sopimusten, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Tätä päätöstä sovellettaessa välineen tai sen osan oikeudellisen sitovuuden olisi sen virallisen nimen asemesta ratkaistava, katsotaanko väline hallitustenväliseksi sopimukseksi vai – jos se ei ole oikeudellisesti sitova – ei-sitovaksi välineeksi.

Perustelu

On tärkeää korostaa, että asiakirjan luonteen määrittää sisältö, ei sen virallinen nimi.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle jälkikäteen myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitetut ei-sitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle.

(11)  Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle etukäteen myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitetut ei-sitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle.

Tarkistus     14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Sellaisten hallitustenvälisten sopimusten tai ei-sitovien välineiden, joista on kokonaisuudessaan ilmoitettava komissiolle muiden unionin säädösten nojalla tai jotka koskevat Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen alaan kuuluvia asioita, ei tulisi kuulua tämän päätöksen soveltamisalaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tällä päätöksellä ei saisi luoda yritysten välisiä sopimuksia koskevia velvoitteita. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava ilmoittaa komissiolle vapaaehtoisesti sellaisista sopimuksista, joihin nimenomaisesti viitataan hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-sitovissa välineissä.

(13)  Tällä päätöksellä ei saisi luoda velvoitteita, jotka koskevat ainoastaan yritysten kesken tehtyjä sopimuksia. Jäsenvaltiot olisi kuitenkin kaupallisten tietojen arkaluonteisuutta kaikilta osin kunnioittaen velvoitettava ilmoittamaan komissiolle ainoastaan yritysten kesken tehdyistä sopimuksista, kun niihin nimenomaisesti viitataan hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-sitovissa välineissä.

Tarkistus     16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Komission olisi annettava vastaanottamansa tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa sähköisessä muodossa. Komission olisi kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä sille toimitettujen tietojen luottamuksellisesta käsittelystä. Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin, koska komissio tarvitsee kattavat tiedot omia arviointejaan varten. Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa luottamuksellisuuslausekkeen soveltaminen. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/200111 säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.

(14)  Komission olisi annettava vastaanottamansa hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevat tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa sähköisessä muodossa, jotta voidaan parantaa jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja avoimuutta sekä lisätä näin niiden neuvotteluvoimaa suhteessa kolmansiin maihin. Komission olisi kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä sille toimitettujen tietojen luottamuksellisesta käsittelystä. Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin, koska komissio tarvitsee kattavat tiedot omia arviointejaan varten. Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa luottamuksellisuuslausekkeen soveltaminen. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/200111 säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.

_________________

_________________

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 13).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 13).

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jos jäsenvaltio katsoo, että hallitustenvälinen sopimus on luottamuksellinen, sen olisi toimitettava siitä yhteenveto komissiolle, jotta muiden jäsenvaltioiden tietoon voidaan saattaa tällainen yhteenveto.

(15)  Jos jäsenvaltio katsoo, että hallitustenvälinen sopimus on luottamuksellinen, sen olisi toimitettava siitä tärkeimmät osatekijät ja asiaankuuluvat lausekkeet sisältävä yhteenveto komissiolle, jotta muiden jäsenvaltioiden tietoon voidaan saattaa tällainen yhteenveto.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhaiden käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia vakiolausekkeita, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten vakiolausekkeiden käytöllä olisi pyrittävä välttämään ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oikeuden välillä, erityisesti energian sisämarkkinasääntöjen ja kilpailuoikeuden osalta, ja ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä. Niiden käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden sisältöä olisi voitava mukauttaa erilaisiin tilanteisiin.

(16)  Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhaiden käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sekä unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia vakiolausekkeita, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa, sekä esimerkkiluettelo unionin oikeuden tai energiaunionin tavoitteiden vastaisista lausekkeista, joita olisi periaatteessa vältettävä. Tällaisten vakiolausekkeiden käytöllä olisi varmistettava hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oikeuden ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten yhteensopivuus. Niiden käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden sisältöä ja rakennetta olisi voitava mukauttaa erilaisiin tilanteisiin.

Tarkistus     19

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Lisääntynyt molemminpuolinen tietoisuus voimassa olevista ja uusista hallitustenvälisistä sopimuksista ja ei-sitovista välineistä voisi parantaa energia-asioiden koordinointia jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Paremman koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus hyötyä täysimääräisesti unionin poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta ja komissiolle annettaisiin mahdollisuus ehdottaa ratkaisuja hallitustenvälisissä sopimuksissa todettuihin ongelmiin.

(17)  Lisääntynyt molemminpuolinen tietoisuus voimassa olevista ja uusista hallitustenvälisistä sopimuksista ja ei-sitovista välineistä voisi parantaa energia-asioiden avoimuutta ja koordinointia jäsenvaltioiden välillä sekä jäsenvaltioiden ja komission välillä. Parempi avoimuus ja koordinointi ovat erityisen tärkeitä jäsenvaltioille, jotka ovat riippuvaisia yhteenliitännöistä hallitustenvälisestä sopimuksesta neuvottelevan jäsenvaltion kanssa. Paremman koordinoinnin ansiosta jäsenvaltioille annettaisiin mahdollisuus hyötyä täysimääräisesti unionin poliittisesta ja taloudellisesta painoarvosta sekä lisätä neuvotteluvoimaansa suhteessa kolmansiin maihin ja komissiolle annettaisiin mahdollisuus varmistaa energian toimitusvarmuus unionissa.

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Komission olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden välistä koordinointia unionin yleisen strategisen roolin tehostamiseksi vahvan ja tehokkaan koordinoidun lähestymistavan avulla tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin nähden.

(18)  Komission olisi helpotettava jäsenvaltioiden välistä koordinointia ja varmistettava se unionin yleisen strategisen roolin tehostamiseksi energia-alalla tarkkaan määritellyn ja tehokkaan pitkän aikavälin koordinoidun lähestymistavan avulla tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin nähden.

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä energian sisämarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi.

1.  Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä energian sisämarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi, unionin toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja energiaunionistrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’hallitustenvälisellä sopimuksella’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka vaikuttaa energian sisämarkkinoiden toimintaan tai toimivuuteen taikka energian toimitusvarmuuteen unionissa; jos tällainen oikeudellisesti sitova sopimus kuitenkin koskee muitakin asioita, ainoastaan niiden määräysten, jotka liittyvät energiaan, mukaan lukien kyseisiin energiaan liittyviin määräyksiin sovellettavat yleiset määräykset, katsotaan muodostavan ’hallitustenvälisen sopimuksen’;

(1)  ’hallitustenvälisellä sopimuksella’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan, mukaan luettuina kansainväliset järjestöt sekä yritykset, joissa valtio on merkittävänä sidosryhmänä tai valtiolla on suurta vaikutusvaltaa päätöksentekoprosessissa, välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka sen virallisesta nimestä riippumatta saattaa vaikuttaa energian sisämarkkinoiden toimintaan tai toimivuuteen taikka energian toimitusvarmuuteen unionissa ja joka saattaa koskea vähintään yhden jäsenvaltion osalta energian ostamista, kauppaa, myyntiä, kuljetusta, varastointia tai toimittamista taikka sellaisen energiainfrastruktuurin rakentamista tai käyttöä, jolla on fyysinen yhteenliitäntä vähintään yhteen jäsenvaltioon; jos tällainen oikeudellisesti sitova sopimus kuitenkin koskee muitakin asioita, ainoastaan niiden määräysten, jotka liittyvät energiaan, mukaan lukien kyseisiin energiaan liittyviin määräyksiin sovellettavat yleiset määräykset, katsotaan muodostavan ’hallitustenvälisen sopimuksen’;

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä julistusta, ministerijulistusta, yhteistä toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa ja joissa asetetaan edellytykset energian toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai energiainfrastruktuurien kehittämiselle;

(3)  ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä julistusta, ministerijulistusta, yhteistä toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa ja joissa asetetaan edellytykset energian toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai energiainfrastruktuurien kehittämiselle tai toiminnalle;

Tarkistus     24

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos jäsenvaltio tekee komissiolle tällaisen neuvotteluja koskevan ilmoituksen, asianomaisen jäsenvaltion on tiedotettava säännöllisesti komissiolle neuvottelujen edistymisestä.

Sen jälkeen kun jäsenvaltio on tehnyt komissiolle tällaisen neuvotteluja koskevan ilmoituksen, asianomaisen jäsenvaltion on tiedotettava säännöllisesti komissiolle neuvottelujen edistymisestä.

Tarkistus     25

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissiolle toimitettujen tietojen tulee sisältää tietoja neuvotteluissa käsiteltävistä määräyksistä, neuvottelujen tavoitteet ja muita asiaan liittyviä tietoja 8 artiklan luottamuksellisuutta koskevien säännösten mukaisesti.

Tarkistus     26

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio saattaa vastaanottamansa tiedot 8 artiklan perusteella luottamukselliseksi luokiteltuja osia lukuun ottamatta sekä huomiot mahdollisista ristiriidoista unionin oikeuden kanssa kaikkien jäsenvaltioiden saataville energiaunionin tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Tarkistus     27

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ratifioidussa hallitustenvälisessä sopimuksessa tai hallitustenvälisen sopimuksen muutoksessa nimenomaisesti viitataan muihin teksteihin, asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava myös nämä muut tekstit siltä osin kuin niihin sisältyy osia, jotka voivat vaikuttaa energian sisämarkkinoiden toimintaan tai energian toimitusvarmuuteen unionissa.

Jos ratifioidussa hallitustenvälisessä sopimuksessa tai hallitustenvälisen sopimuksen muutoksessa nimenomaisesti viitataan muihin teksteihin, asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava myös nämä muut tekstit siltä osin kuin niihin sisältyy joitain 2 artiklan 1 kohdassa mainittuja osia.

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta yritysten välisiin sopimuksiin.

4.  Edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta sopimuksiin, jotka on tehty ainoastaan yritysten kesken.

 

Jos on epäilystä siitä, onko sopimus hallitustenvälinen sopimus tai voimassa oleva hallitustenvälinen sopimus ja onko siitä siten ilmoitettava 3 ja 6 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on konsultoitava komissiota viipymättä.

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltio tekee komissiolle 3 artiklan 1 kohdan nojalla neuvotteluja koskevan ilmoituksen, komission yksiköt voivat antaa sille neuvoja siitä, miten välttää neuvoteltavana olevan hallitustenvälisen sopimuksen tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutoksen ristiriita unionin oikeuden kanssa. Kyseinen jäsenvaltio voi myös pyytää komissiota avustamaan neuvotteluissa.

1.  Jos jäsenvaltio tekee komissiolle 3 artiklan 1 kohdan nojalla neuvotteluja koskevan ilmoituksen, komission yksiköt antavat sille neuvoja ja suuntaviivoja siitä, miten varmistetaan se, että neuvoteltavana oleva hallitustenvälinen sopimus tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutos vastaa unionin oikeutta ja energiavarmuuteen liittyviä unionin tavoitteita.

Tarkistus    30

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio voi osallistua neuvotteluihin tarkkailijana asianomaisen jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta pyynnöstään saatuaan asianomaisen jäsenvaltion kirjallisen hyväksynnän.

2.  Komissio osallistuu neuvotteluihin tarkkailijana rajoittamatta jäsenvaltioiden neuvotteluvapautta, jos se pitää tätä tarpeellisena energian sisämarkkinoiden toiminnan tai unionin energian toimitusvarmuuden kannalta. Asianomainen jäsenvaltio voi myös pyytää komissiota avustamaan neuvotteluissa.

Tarkistus    31

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos komissio osallistuu neuvotteluihin tarkkailijana, se voi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja siitä, miten välttää neuvoteltavana olevan hallitustenvälisen sopimuksen tai sen muutoksen ristiriita unionin oikeuden kanssa.

3.  Neuvottelujen aikana komissio antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja siitä, miten varmistetaan, että neuvoteltavana oleva hallitustenvälisen sopimus tai sen muutos vastaa unionin oikeutta ja energiaunionin tavoitteita. Komission edustajat noudattavat neuvottelujen aikana saamiensa arkaluonteisten tietojen käsittelyssä asianmukaista luottamuksellisuutta.

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuuden viikon kuluessa päivästä, jona hallitustenvälisen sopimuksen tai sen muutosehdotuksen täydellinen luonnos on ilmoitettu komissiolle liitteineen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista epäilyksistään, jotka koskevat hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai muutosehdotuksen yhteensopivuutta unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön ja unionin kilpailuoikeuden kanssa. Jos komissio ei vastaa mainitussa määräajassa, katsotaan, ettei komissiolla ole epäilyksiä asian suhteen.

1.  Neljän viikon kuluessa päivästä, jona hallitustenvälisen sopimuksen tai sen muutosehdotuksen täydellinen luonnos on ilmoitettu komissiolle liitteineen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti, komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle mahdollisista epäilyksistään, jotka koskevat hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai muutosehdotuksen yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa. Jos komissio ei vastaa mainitussa määräajassa, katsotaan, ettei komissiolla ole epäilyksiä asian suhteen.

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio 1 kohdan nojalla ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle epäilyksistään, se toimittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle lausuntonsa kyseisen hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai muutosehdotuksen yhteensopivuudesta unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön ja unionin kilpailuoikeuden kanssa 12 viikon kuluessa 1 kohdasta tarkoitetusta ilmoituspäivästä. Jos komissio ei tässä määräajassa anna lausuntoa, katsotaan, ettei komissio ole esittänyt vastalauseita.

2.  Jos komissio 1 kohdan nojalla ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle, että se katsoo hallitustenvälisen sopimuksen tai muutoksen olevan ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, se esittää jäsenvaltiolle yksityiskohtaisen lausunnon 12 viikon kuluessa 1 kohdasta tarkoitetusta ilmoituspäivästä. Jos komissio ei tässä määräajassa anna lausuntoa, katsotaan, ettei komissio ole esittänyt vastalauseita.

Tarkistus    34

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja voidaan jatkaa asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja lyhennetään yhteisymmärryksessä komission kanssa, jos olosuhteet sitä edellyttävät.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja voidaan jatkaa asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja lyhennetään yhteisymmärryksessä komission kanssa, jos olosuhteet sitä edellyttävät, jotta voidaan varmistaa, että neuvottelut saatetaan päätökseen määräajassa.

Tarkistus    35

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään hallitustenvälisen sopimuksen tai muutoksen hallitustenväliseen sopimukseen asianomaisen jäsenvaltion on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon 2 kohdassa tarkoitettu komission lausunto.

Ennen hallitustenvälisen sopimuksen tai hallitustenvälisen sopimuksen muutoksen allekirjoittamista, ratifiointia tai hyväksymistä asianomaisen jäsenvaltion on osoitettava, miten 2 kohdassa tarkoitetun komission lausunnon johdosta on toimittu unionin oikeuden noudattamiseksi täysimääräisesti.

Tarkistus     36

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on [3 kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset liitteineen ja muutoksineen.

Jäsenvaltioiden on [3 kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta] ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat hallitustenväliset sopimukset liitteineen ja muutoksineen. Mikäli on olemassa viitteitä tulevasta tarpeesta neuvottelujen käynnistämisestä kolmannen maan kanssa, jäsenvaltiot ilmoittavat siitä komissiolle.

Tarkistus    37

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämän kohdan mukaista velvoitetta ilmoittaa komissiolle ei sovelleta yritysten välisiin sopimuksiin.

Tämän kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta sopimuksiin, jotka on tehty ainoastaan yritysten kesken.

Tarkistus    38

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset, joista on ilmoitettu 1 tai 2 kohdan mukaisesti. Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön ja unionin kilpailuoikeuden kanssa, komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille yhdeksän kuukauden kuluessa siinä, kun sille on ilmoitettu kyseisistä sopimuksista.

3.  Komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset, joista on ilmoitettu 1 tai 2 kohdan mukaisesti. Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa, komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu kyseisistä sopimuksista.

Tarkistus    39

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komission suorittaman hallitustenvälisten ja voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten arviointi ei vaikuta rikkomuksia, valtiontukia ja kilpailua koskevien unionin sääntöjen soveltamiseen eikä estä millään tavalla niiden arviointia.

Tarkistus    40

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ei-sitovan välineen tai ei-sitovan välineen muutoksen hyväksymisen yhteydessä asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ei-sitova väline tai sen muutos liitteineen.

Ennen ei-sitovan välineen tai ei-sitovan välineen muutoksen hyväksymistä asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle viipymättä ei-sitova väline tai sen muutos liitteineen.

Tarkistus    41

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta yritysten välisiin sopimuksiin.

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta sopimuksiin, jotka on tehty ainoastaan yritysten kesken.

Tarkistus    42

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen katsoo, että toimenpiteet, joilla komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla ilmoitettu ei-sitova väline pannaan täytäntöön, voivat olla ristiriidassa unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön ja unionin kilpailuoikeuden kanssa, komissio voi ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

4.  Komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle epäilyksistään, että toimenpiteet, joilla komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla ilmoitettu ei-sitova väline pannaan täytäntöön, voivat olla ristiriidassa unionin oikeuden ja energiaunionistrategian tavoitteiden kanssa.

 

4 a.  Ennen ei-sitovan välineen tai muutoksen allekirjoittamista, ratifiointia tai hyväksymistä asianomaisen jäsenvaltion on osoitettava, miten komission lausunnon johdosta on toimittu unionin oikeuden ja energiavarmuutta koskevien unionin tavoitteiden noudattamiseksi täysimääräisesti.

 

Jos komissio ei vastaa neljän viikon kuluessa sille tehdystä ilmoituksesta, katsotaan, ettei komissiolla ole epäilyksiä asian suhteen. Komission ei-sitovista välineistä antama lausunto ei ole sitova. Allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään ei-sitovan välineen tai ei-sitovan välineen muutoksen asianomaisen jäsenvaltion on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon komission lausunto ja puututtava tällaisten välineiden ongelmallisiin kohtiin.

 

4 b.  Jos on epäilystä siitä, onko väline ei-sitova väline tai voimassa oleva ei-sitova väline ja onko siitä siten ilmoitettava 7 artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on konsultoitava komissiota viipymättä.

Tarkistus     43

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos jäsenvaltio ei ole ilmoittanut tietoja luottamuksellisiksi 1 kohdan mukaisesti, komissio antaa kyseiset tiedot turvallisessa sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville.

2.  Jos jäsenvaltio ei ole ilmoittanut tietoja luottamuksellisiksi 1 kohdan mukaisesti, komissio antaa kyseiset tiedot ja huomiot mahdollisista ristiriidoista unionin oikeuden kanssa turvallisessa sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville.

Tarkistus    44

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  tiedot unionin toimivaltaan yhteisen kauppapolitiikan yhteydessä kuuluvista määräyksistä.

Perustelu

Esittelijä katsoo, että olisi korostettava erityisesti myös sopimusten yhteensopivuutta yhteisen kauppapolitiikan yhteydessä unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien kysymysten kanssa.

Tarkistus     45

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio antaa 3 kohdassa tarkoitetut yhteenvedot sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville.

4.  Komissio antaa 3 kohdassa tarkoitetut yhteenvedot ja huomionsa yhteensopivuudesta energiaunionistrategian kanssa sähköisessä muodossa kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville.

Tarkistus     46

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tässä artiklassa tarkoitetut luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät rajoita komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin. Komissio varmistaa, että luottamukselliset tiedot ovat vain niiden komission yksiköiden saatavilla, joiden on ehdottoman välttämätöntä saada tiedot käyttöönsä.

5.  Tässä artiklassa tarkoitetut luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät rajoita komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin. Komissio varmistaa, että luottamukselliset tiedot ovat vain niiden komission yksiköiden saatavilla, joiden on ehdottoman välttämätöntä saada tiedot käyttöönsä. Hallitustenvälisiä sopimuksia koskeviin neuvotteluihin tarkkailijana osallistuvat komission edustajat noudattavat neuvottelujen aikana saamiensa arkaluonteisten tietojen käsittelyssä asianmukaista luottamuksellisuutta.

Tarkistus    47

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin ja ei-sitoviin välineisiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ratkaisuja;

(b)  määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin ja ei-sitoviin välineisiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ohjausta ja ratkaisuja;

Tarkistus    48

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  laatia jäsenvaltioita kuullen parhaisiin käytäntöihin perustuvia valinnaisia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin huomattavasti lisätä tulevien hallitustenvälisten sopimusten ja ei-sitovien välineiden yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa;

(c)  laatia jäsenvaltioita kuullen [lisätään päivämäärä, joka on vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta] mennessä parhaisiin käytäntöihin perustuvia valinnaisia vakiolausekkeita, ja suuntaviivoja, joiden käytöllä voitaisiin huomattavasti lisätä tulevien hallitustenvälisten sopimusten ja ei-sitovien välineiden yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa;

Tarkistus    49

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio kehittää [lisätään päivämäärä, joka on vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta] mennessä parhaiden käytäntöjen perusteella ja jäsenvaltioita kuultuaan keskitetyn tietojärjestelmän, jossa luottamukselliset tiedot suojataan ja joka parantaa hallitustenvälisten sopimusten tärkeimpien osien avoimuutta niin, että saadaan suuntaa-antava vertailuindikaattori, jota jäsenvaltiot voivat käyttää neuvotteluissa, ja voidaan näin estää kolmansia maita käyttämästä väärin määräävää markkina-asemaa.

Tarkistus     50

Ehdotus päätökseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2020 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta.

1.  Komissio antaa viimeistään [kaksi vuotta tämän päätöksen voimaantulosta] Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta.


PERUSTELUT

Energiaunionia koskevassa tiedonannossa määritetyn toimivan energiapolitiikan tärkein osatekijä on kaikkien eurooppalaisten varma ja kestävä energiansaanti kilpailukykyisin hinnoin. Seuraavassa tarkastellaan erikseen osatekijöitä ja tutkitaan, miten niitä on käsitelty hallitustenvälisiä sopimuksia koskevassa ehdotuksessa.

Energiavarmuus

Energiavarmuuden osalta komissio ehdottaa ei-sitovia välineitä, kuten EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden yhteisiä julkilausumia, joita tarkastellaan niiden allekirjoituksen jälkeen. Tämä eroaa selvästi hallitustenvälisistä energiasopimuksista, joita tarkastellaan etukäteen. Komissio arvioi kaikkia tämäntyyppisiä asiakirjoja ennen kuin niiden käsittelyä voidaan jatkaa. Tämä toisi tarvittavan oikeusvarmuuden pääomaintensiivisille investoinneille, ja sen avulla voitaisiin käsitellä myös ”energiavarmuuden” määritelmän puuttumisen ongelmaa – sitä ei ole määritelty missään kohdin EU:n lainsäädäntöä. Koska termin oikeudellinen määrittely on erittäin vaikeaa, komission on voitava puuttua asiaan, jos todellisia energiavarmuuteen liittyviä ongelmia ilmenee. Komission toimien tarkkaa alaa voidaan käsitellä edelleen, jotta se voidaan sovittaa erityisesti sellaisten jäsenvaltioiden tarpeisiin, jotka kärsivät yhden sellaisen toimittajan valta-asemasta, joka ei suostu noudattamaan yhteismarkkinoiden sääntöjä. Muiden EU:n jäsenvaltioiden on osoitettava tässä asiassa yhteisvastuuta ryhmän huonommassa asemassa oleville jäsenille. Hallitustenvälisten sopimusten ja ei-sitovien välineiden samanlainen tarkastelu torjuu myös osapuolten kiusausta ”sääntelytemppuiluun” ja neuvottelujen käymiseen väljempää yhteistyömallia soveltaen.

Kilpailu

Etukäteen tehtävä sääntelytarkastus varmistaa toimivat sisämarkkinat ilman pirstoutumista ja kannustaa entistä vilpittömämpään kilpailuun. Komissio totesi tämänhetkisen hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan päätöksen nojalla, että 17 hallitustenvälistä sopimusta oli EU:n oikeuden vastaisia. Tämä vastaa noin kolmannesta tärkeimmistä analysoiduista sopimuksista, jotka liittyivät infrastruktuurihankkeisiin tai energiantoimituksiin. Havaittuaan sääntöjenvastaisuuksia komissio päätti olla käynnistämättä näiden valtioiden vastaisia rikkomismenettelyjä. Tämä osoittautui vaikeaksi poliittisista ja lainsäädännöllisistä syistä. On kuitenkin edelleen totta, että nämä sopimukset vääristävät yhteismarkkinoiden toimintaa ja vahingoittavat niiden kilpailukykyä. Tämä heikentää myös EU:n jäsenvaltioiden välistä luottamusta tilanteessa, jossa jotkin ryhmän jäsenet tekevät tällaisia sopimuksia ottamatta huomioon koko unionin etua. Onneksi komission onnistui estää South Stream -hanke, joka on kiistanalaisin tällaisista sopimuksista. Hanke olisi toteutuessaan uhannut unionin pyrkimystä energianlähteiden monipuolistamiseen eteläinen kaasukäytävä mukaan lukien (yksi unionin tärkeimmistä investoinneista tällä alalla) ja pakottanut pois pelistä mahdollisia muita toimittajia kuin Venäjä. Se, että komissio pystyi tarkastelemaan vain South Stream -tapausta vain tulostensa pohjalta, aiheutti osapuolille vaikean tilanteen, koska sopimuksia oli jo allekirjoitettu ja tiettyjä investointeja oli jo tehty. Tämä on yksi energianeuvottelujen avoimuuden parantamista puoltava lisäargumentti, sillä jos kaikki osapuolet noudattaisivat avoimuutta, se eliminoisi investointien riskejä ja ohjaisi varoja sellaisiin hankkeisiin, jotka vastaavat täysin EU:n lainsäädäntöä ja energiavarmuustavoitteita.

Kestävyys

On esitetty näkemyksiä, joiden mukaan kestävyyttä ei ole käsitelty asianmukaisesti komission ehdotuksessa, koska se keskittyy Euroopan unioniin suuntautuvaan energiantuontiin, joka lisää sen riippuvuutta ulkoisista energiantoimittajista. Kun otetaan huomioon EU:n pyrkimys parantaa energiatehokkuuttaan, on väitetty, että komissio voi yliarvioida kaasun kysynnän. Ajatusketju ei ole looginen. Lämmitys- ja jäähdytysstrategia on tärkeä osa kestävää energiavarmuuspakettia, sillä siinä keskitytään vain unionin kysynnän hillitsemiseen. Konkreettisia EU:n lainsäädäntötoimia odotetaan myös myöhemmin tänä vuonna. Hallitustenvälisiä sopimuksia koskevassa ehdotuksessa on tärkeää keskittyä energiayhtälön toimituspuoleen. Tässä yhteydessä on muistettava, että kaasu on välttämätön siirtymäajan polttoaine matkalla kohti vähähiilistä tulevaisuutta. Jos ylipäänsä tuomme fossiilisia polttoaineita, niiden on parasta olla kaasua, joka saastuttaa vähiten. Kuitenkaan ne, joiden mielestä unionin olisi lisättävä energiantuontia, eivät ole ymmärtäneet tilannetta. Tämä ehdotus ei koske pelkästään unionin kaasunkulutusta, vaan tärkeämpi kysymys on sen riippuvuus tuonnista. Vuonna 2013 (tuoreimmat Eurostatin antamat luvut) tuonnin osuus oli noin 65 prosenttia, mikä merkitsi lisäystä verrattuna vuoteen 1995, jolloin tuonnin osuus oli noin 43 prosenttia. Kaasuntuonnin kysynnän odotetaan pysyvän vakaana ainakin seuraavien kahden vuosikymmenen ajan, koska ENTSOG arvioi EU:n kotimaisen tuotannon vähenevän 60 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Johtopäätöksenä on, että tulevina vuosina unioni saa suuren osan kaasustaan ulkomailta, minkä vuoksi meidän on maksimoitava monipuolistamistoimemme.

Energiapolitiikka tienristeyksessä

EU kaipaa kipeästi onnistumisia. Maahanmuutto- ja euroaluekriisien repimä unioni tarvitsee uutta integroitumisen kehystä, joka pystyy osoittamaan, että unioni voi kehittyä onnistuneesti. Energia on yksi aloista, joilla EU:n mahdollisuudet ovat vielä suurelta osin hyödyntämättä. Asiaa voidaan muuttaa soveltamalla unionin tuleviin energiahankkeisiin yhdentymisen pohjana olleita perusperiaatteita, kuten jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta ja luottamusta. Meillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa käänteentekevää lainsäädäntöä, joka osoittaisi, että unioni toimii yhtenäisesti energia-alalla. Jos epäonnistumme, on suurena riskinä, että tämä keskeinen politiikanala vain erottaa jäsenvaltioita entisestään sen sijaan, että se olisi Euroopan yhdentymisen keskiössä.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (14.9.2016)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Valmistelija: Eduard Kukan

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Huonosti toimivat energian sisämarkkinat saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentävät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle.

(1)  Energian sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta edellyttää, että unioniin tuotavaan energiaan sovelletaan täysimääräisesti energian sisämarkkinoiden perustamista koskevia sääntöjä. Avoimuudella ja unionin oikeuden noudattamisella on tärkeä osa unionin energiavakauden varmistamisessa. Huonosti toimivat energian sisämarkkinat saattavat unionin heikkoon ja epäedulliseen asemaan energian toimitusvarmuuden kannalta ja heikentävät etuja, joita sisämarkkinat voivat tuoda eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Unionin energiahuollon takaamiseksi on monipuolistettava energialähteitä ja rakennettava uusia energiayhteyksiä jäsenvaltioiden välille. Samoin on tärkeää tehostaa energiaturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä unionin naapurivaltioiden ja strategisten kumppanien kanssa sekä unionin eri toimielinten välillä.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Komission 25 päivänä helmikuuta 2015 hyväksymän energiaunionistrategian3 tavoitteena on turvata kuluttajille varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti. Energiaunionistrategiassa painotetaan toukokuussa 2014 hyväksytyssä Euroopan energiavarmuusstrategiassa9 tehtyyn analyysiin tukeutuen, että tärkeä osatekijä energiavarmuuden turvaamisessa on se, että energian ostamiseen kolmansista maista liittyvät sopimukset ovat kaikilta osin unionin oikeuden mukaisia. Samassa hengessä Eurooppa-neuvosto kehotti 19 päivänä maaliskuuta 2015 antamissaan päätelmissä varmistamaan, että kaikki sopimukset, jotka liittyvät kaasun ostamiseen ulkoisilta toimittajilta, ovat täysin EU:n oikeuden mukaisia, erityisesti lisäämällä tällaisten sopimusten avoimuutta ja yhteensopivuutta EU:n energiavarmuusmääräysten kanssa.

(2)  Komission 25 päivänä helmikuuta 2015 hyväksymän energiaunionistrategian3 tavoitteena on turvata kuluttajille varma, kestävä, kilpailukykyinen ja kohtuuhintainen energiansaanti. Tämä voidaan saavuttaa, kun energia-, kauppa- ja ulkopolitiikkaa toteutetaan yhdenmukaisella ja johdonmukaisella tavalla. Energiaunionistrategiassa painotetaan toukokuussa 2014 hyväksytyssä Euroopan energiavarmuusstrategiassa4 tehtyyn analyysiin tukeutuen, että tärkeä osatekijä energiavarmuuden turvaamisessa on se, että energian ostamiseen kolmansista maista liittyvät sopimukset ovat kaikilta osin unionin oikeuden mukaisia. Samassa hengessä Eurooppa-neuvosto kehotti 19 päivänä maaliskuuta 2015 antamissaan päätelmissä varmistamaan, että kaikki sopimukset, jotka liittyvät kaasun ostamiseen ulkoisilta toimittajilta, ovat täysin EU:n oikeuden mukaisia, erityisesti lisäämällä tällaisten sopimusten avoimuutta ja yhteensopivuutta EU:n energiavarmuusmääräysten kanssa. Edellä esitetty huomioon ottaen komission tulisi pyrkiä varmistamaan toimivaltansa rajoissa sekä noudattaen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta, että alueella hallitsevassa asemassa olevat kaasuntoimittajat eivät käytä väärin asemaansa ja riko näin unionin kilpailusäännöksiä, kiinnittäen erityistä huomiota jäsenvaltioissa perittäviin kohtuuttomiin hintoihin sekä toimitusten keskeyttämiseen taloudellisen ja poliittisen kiristyksen välineenä.

____________________

____________________

3 COM(2015)0080.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)0330.

4 COM (2014)0330.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan parlamentti korosti 15 päivänä joulukuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa ”Kohti Euroopan energiaunionia”1a tarvetta parantaa EU:n ulkoisen energiaturvallisuuden johdonmukaisuutta ja lisätä energiaa koskevien sopimusten avoimuutta.

 

____________________

 

1a Hyväksytyt tekstit P8_TA(2015)0444.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä energia-alan sopimuksia koskeva hyvin suuri avoimuus tekee unionille mahdolliseksi toteuttaa yhteisvastuun hengessä koordinoituja toimia, joilla varmistetaan, että kyseiset sopimukset ovat unionin oikeuden mukaisia ja että niillä voidaan tosiasiallisesti turvata energian toimitukset. Tällainen avoimuus myös edistäisi sekä unionin sisäisen yhteistyön tiivistämistä ulkoisten energiasuhteiden alalla että unionin pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden saavuttamista energian, ilmaston ja energian toimitusvarmuuden alalla.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

(5)  Jotta voidaan välttää ristiriitaisuus unionin oikeuden sekä unionin energiavarmuutta koskevien säännösten kanssa ja lisätä avoimuutta, jäsenvaltioiden olisi mahdollisimman pian ilmoitettava komissiolle aikeestaan aloittaa neuvottelut uusista hallitustenvälisistä sopimuksista tai voimassa olevien hallitustenvälisten sopimusten muuttamisesta. Komissiolle olisi tiedotettava säännöllisesti ja asianmukaisesti neuvottelujen edistymisestä. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus pyytää komissiota osallistumaan neuvotteluihin tarkkailijana.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komissio voisi erityisesti laatia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin.

(6)  Neuvottelujen aikana komission olisi voitava antaa jäsenvaltioille ohjeita siitä, miten vältetään ristiriitaisuus unionin oikeuden kanssa. Komission olisi erityisesti laadittava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa valinnaisia vakiolausekkeita tai suuntaviivoja. Komissiolla olisi oltava mahdollisuus ohjata huomiota unionin energiapoliittisiin tavoitteisiin, myös energiavarmuustavoitteisiin, jäsenvaltioiden välisen yhteisvastuun periaatteeseen sekä neuvoston tai Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttyihin unionin poliittisiin kantoihin.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

(7)  Unionin oikeuden ja unionin energiavarmuutta koskevien säännösten noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus. Komission olisi mahdollisuuksien mukaan vältettävä arvioinnissa tarpeettomia viivytyksiä, ja sen olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden neuvottelujen yhteydessä antamat tiedot. Komission olisi myös vältettävä tarpeettomia viivytyksiä, joilla voi olla kielteinen vaikutus jäsenvaltion neuvotteluasemaan. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jos komissio katsoo, että kansainvälisen sopimuksen luonnos ei ole unionin oikeuden mukainen, asianomaisen jäsenvaltion (asianomaisten jäsenvaltioiden) olisi löydettävä sopiva ratkaisu niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Energiaunionistrategia huomioon ottaen avoimuus aiemmista ja tulevista hallitustenvälisistä sopimuksista on edelleen ensisijaisen tärkeää. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi jatkossakin ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat ja tulevat hallitustenväliset sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä uudet hallitustenväliset sopimukset.

(8)  Energiaunionistrategia huomioon ottaen avoimuus aiemmista ja tulevista hallitustenvälisistä sopimuksista on edelleen ensisijaisen tärkeää, ja sillä on tärkeä rooli unionin energiavakauden varmistamisessa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi jatkossakin ilmoitettava komissiolle kaikki voimassa olevat ja tulevat hallitustenväliset sopimukset riippumatta siitä, ovatko ne tulleet voimaan vai sovelletaanko niitä väliaikaisesti valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen 25 artiklan mukaisesti, sekä uudet hallitustenväliset sopimukset.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.

(10)  Tätä päätöstä olisi sovellettava vain sellaisiin hallitustenvälisiin sopimuksiin, jotka vaikuttavat energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa ja kauttakuljetusmaissa. Jos asiasta on epävarmuutta, jäsenvaltioiden olisi kuultava komissiota. Sopimuksilla, jotka eivät enää ole voimassa tai joita ei enää sovelleta, ei lähtökohtaisesti ole vaikutusta energian sisämarkkinoihin tai energian toimitusvarmuuteen unionissa, eikä niiden näin ollen tulisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle jälkikäteen myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitetut ei-sitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle.

(11)  Jäsenvaltiot luovat suhteita kolmansiin maihin paitsi hallitustenvälisillä sopimuksilla myös ei-sitovilla välineillä. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tällaisia välineitä voidaan käyttää luotaessa yksityiskohtaisia puitteita energiainfrastruktuurille ja energiatoimituksille. Ei-sitovilla välineillä voi sen vuoksi olla samanlaisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin kuin hallitustenvälisillä sopimuksilla, koska niiden täytäntöönpano voi johtaa unionin lainsäädännön rikkomiseen. Jotta voidaan varmistaa suurempi avoimuus kaikissa jäsenvaltioiden toimenpiteissä, joilla voi olla vaikutusta energian sisämarkkinoihin ja energiavarmuuteen, jäsenvaltioiden olisi siksi ilmoitettava komissiolle myös asiaankuuluvat ei-sitovat välineet. Komission olisi arvioitava ilmoitetut ei-sitovat välineet ja tarvittaessa ilmoitettava asiasta jäsenvaltiolle.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhaiden käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia vakiolausekkeita, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten vakiolausekkeiden käytöllä olisi pyrittävä välttämään ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oikeuden välillä, erityisesti energian sisämarkkinasääntöjen ja kilpailuoikeuden osalta, ja ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä. Niiden käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden sisältöä olisi voitava mukauttaa erilaisiin tilanteisiin.

(16)  Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhaiden käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja tarvittaessa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia vakiolausekkeita ja ohjausta, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten vakiolausekkeiden käytöllä olisi pyrittävä välttämään ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oikeuden välillä, erityisesti energian sisämarkkinasääntöjen ja kilpailuoikeuden osalta, ja ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä. Komission olisi annettava myös suuntaviivoja, jotta vältetään hallitustenvälisten sopimusten ristiriitaisuus unionin energiavarmuustavoitteiden kanssa. Niiden käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden sisältöä olisi voitava mukauttaa erilaisiin tilanteisiin.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä energian sisämarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi.

1.  Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä energian sisämarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi ja energian toimitusvarmuuden varmistamiseksi unionissa.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä julistusta, ministerijulistusta, yhteistä toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa ja joissa asetetaan edellytykset energian toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai energiainfrastruktuurien kehittämiselle;

(3)  ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä julistusta, ministerijulistusta, yhteistä toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa ja joissa asetetaan edellytykset energian toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai energiainfrastruktuurien kehittämiselle tai toiminnalle;

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jäsenvaltio tekee komissiolle 3 artiklan 1 kohdan nojalla neuvotteluja koskevan ilmoituksen, komission yksiköt voivat antaa sille neuvoja siitä, miten välttää neuvoteltavana olevan hallitustenvälisen sopimuksen tai voimassa olevan hallitustenvälisen sopimuksen muutoksen ristiriita unionin oikeuden kanssa. Kyseinen jäsenvaltio voi myös pyytää komissiota avustamaan neuvotteluissa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos komissio osallistuu neuvotteluihin tarkkailijana, se voi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja siitä, miten välttää neuvoteltavana olevan hallitustenvälisen sopimuksen tai sen muutoksen ristiriita unionin oikeuden kanssa.

3.  Jos komissio osallistuu neuvotteluihin tarkkailijana, se voi antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle neuvoja ja ohjeita siitä, miten välttää neuvoteltavana olevan hallitustenvälisen sopimuksen tai sen muutoksen ristiriita unionin oikeuden ja unionin energiavarmuustavoitteiden kanssa.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään hallitustenvälisen sopimuksen tai muutoksen hallitustenväliseen sopimukseen asianomaisen jäsenvaltion on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon 2 kohdassa tarkoitettu komission lausunto.

Ennen hallitustenvälisen sopimuksen tai hallitustenvälisen sopimuksen muutoksen allekirjoittamista, ratifiointia tai hyväksymistä asianomaisen jäsenvaltion on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon 2 kohdassa tarkoitettu komission lausunto.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ei-sitovan välineen tai ei-sitovan välineen muutoksen hyväksymisen yhteydessä asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ei-sitova väline tai sen muutos liitteineen.

Ennen ei-sitovan välineen tai ei-sitovan välineen muutoksen hyväksymistä asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ei-sitova väline tai sen muutos liitteineen.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin ja ei-sitoviin välineisiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ratkaisuja;

(b)  määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin ja ei-sitoviin välineisiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ohjausta ja ratkaisuja;

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  laatia jäsenvaltioita kuullen parhaisiin käytäntöihin perustuvia valinnaisia vakiolausekkeita, joiden käytöllä voitaisiin huomattavasti lisätä tulevien hallitustenvälisten sopimusten ja ei-sitovien välineiden yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa;

(c)  laatia jäsenvaltioita kuullen parhaisiin käytäntöihin perustuvia valinnaisia vakiolausekkeita ja suuntaviivoja, joiden käytöllä voitaisiin huomattavasti lisätä tulevien hallitustenvälisten sopimusten ja ei-sitovien välineiden yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa;

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta

Viiteasiakirjat

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

7.3.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eduard Kukan

15.3.2016

Valiokuntakäsittely

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

40

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Heidi Hautala


KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (26.9.2016)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Valmistelija: Bendt Bendtsen

TARKISTUS

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan parlamentti korosti 15 päivänä joulukuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa ”Kohti Euroopan energiaunionia”1 a tarvetta parantaa unionin ulkoisen energiaturvallisuuden johdonmukaisuutta ja lisätä energiaa koskevien sopimusten avoimuutta.

 

______________

 

1 a Hyväksytyt tekstit P8_TA(2015)0444

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

(7)  Unionin oikeuden ja energiaunionistrategian tavoitteiden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava hallitustenvälisen sopimuksen luonnos komissiolle ennen kuin siitä tulee sopimuspuolia oikeudellisesti sitova (ennakkoilmoitus). Komission olisi yhteistyön hengessä tuettava jäsenvaltioita määriteltäessä ongelmakohtia, jotka liittyvät hallitustenvälisen sopimuksen luonnoksen tai sen muutosehdotuksen yhteensopivuuteen unionin oikeuden kanssa. Asianomaisilla jäsenvaltioilla olisi tällöin paremmat valmiudet olisi tehdä unionin oikeuden mukainen sopimus. Komissiolla olisi oltava riittävästi aikaa tällaiseen arviointiin, jotta voidaan tarjota mahdollisimman suuri oikeusvarmuus, mutta kuitenkin välttäen samalla tarpeettomat viivästykset, jotka voivat vaarantaa sopimuksen tekemisen. Voidakseen hyötyä täysimääräisesti komission tuesta jäsenvaltioiden olisi pidättäydyttävä tekemästä hallitustenvälistä sopimusta, kunnes komissio on ilmoittanut jäsenvaltiolle arviostaan asetetussa määräajassa. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toimet sopivan ratkaisun löytämiseksi niin, että todettu ristiriitaisuus voidaan poistaa.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tällä päätöksellä ei saisi luoda yritysten välisiä sopimuksia koskevia velvoitteita. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava ilmoittaa komissiolle vapaaehtoisesti sellaisista sopimuksista, joihin nimenomaisesti viitataan hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-sitovissa välineissä.

(13)  Tällä päätöksellä ei saisi luoda sellaisia sopimuksia koskevia velvoitteita, joiden osapuolina on pelkästään yrityksiä. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava ilmoittaa komissiolle vapaaehtoisesti kaikista sellaisista sopimuksista, joihin nimenomaisesti viitataan hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-sitovissa välineissä. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi ilmoitettava komissiolle sopimuksista, jotka on tehty kolmansien maiden yritysten kanssa kolmannen maan ollessa merkittävä osakas ja joihin nimenomaisesti viitataan hallitustenvälisissä sopimuksissa tai ei-sitovissa välineissä.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Komission olisi annettava vastaanottamansa tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa sähköisessä muodossa. Komission olisi kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä sille toimitettujen tietojen luottamuksellisesta käsittelystä. Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin, koska komissio tarvitsee kattavat tiedot omia arviointejaan varten. Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa luottamuksellisuuslausekkeen soveltaminen. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/200111 säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.

(14)  Komission olisi annettava vastaanottamansa tiedot kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville turvallisessa sähköisessä muodossa. Komission olisi kunnioitettava jäsenvaltioiden pyyntöjä sille toimitettujen tietojen luottamuksellisesta käsittelystä, jotta säilytetään tarvittava luottamustaso, jonka ansiosta valtioiden etuja voidaan suojella neuvotteluissa vastapuolen kanssa. Luottamuksellisuutta koskevilla pyynnöillä ei kuitenkaan saisi rajoittaa komission omaa oikeutta tutustua luottamuksellisiin tietoihin, koska komissio tarvitsee kattavat tiedot omia arviointejaan varten. Komission tehtävänä olisi oltava varmistaa luottamuksellisuuslausekkeen soveltaminen. Luottamuksellisuutta koskevat pyynnöt eivät saisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/200111 säädettyyn yleisön oikeuteen tutustua asiakirjoihin.

_________________

_________________

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 13).

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EUVL L 299, 27.10.2012, s. 13).

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jos jäsenvaltio katsoo, että hallitustenvälinen sopimus on luottamuksellinen, sen olisi toimitettava siitä yhteenveto komissiolle, jotta muiden jäsenvaltioiden tietoon voidaan saattaa tällainen yhteenveto.

(15)  Jos jäsenvaltio katsoo, että hallitustenvälinen sopimus on luottamuksellinen, sen olisi toimitettava siitä tärkeimmät osatekijät ja asiaankuuluvat lausekkeet, mukaan lukien rajoitukset, sisältävä yhteenveto komissiolle, jotta muiden jäsenvaltioiden tietoon voidaan saattaa tällainen yhteenveto.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhaiden käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia vakiolausekkeita, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa. Tällaisten vakiolausekkeiden käytöllä olisi pyrittävä välttämään ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oikeuden välillä, erityisesti energian sisämarkkinasääntöjen ja kilpailuoikeuden osalta, ja ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä. Niiden käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden sisältöä olisi voitava mukauttaa erilaisiin tilanteisiin.

(16)  Pysyvän hallitustenvälisiä sopimuksia koskevien tietojen vaihtamisen unionin tasolla olisi mahdollistettava parhaiden käytäntöjen kehittäminen. Komission olisi kyseisten parhaiden käytäntöjen perusteella ja unionin ulkopolitiikkaa koskevissa asioissa tarvittaessa yhteistyössä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa laadittava valinnaisia myönteisiä ja kielteisiä vakiolausekkeita, joita käytettäisiin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisissä sopimuksissa apuna kyseisten sopimusten oikeudellisen määritelmän muodostamisessa. Tällaisten vakiolausekkeiden käytöllä olisi pyrittävä välttämään ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin oikeuden välillä, erityisesti energian sisämarkkinasääntöjen ja kilpailuoikeuden osalta, ja ristiriitaisuudet hallitustenvälisten sopimusten ja unionin tekemien kansainvälisten sopimusten välillä. Niiden käytön olisi oltava vapaaehtoista, ja niiden sisältöä olisi voitava mukauttaa erilaisiin tilanteisiin.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 18 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Komission olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden välistä koordinointia unionin yleisen strategisen roolin tehostamiseksi vahvan ja tehokkaan koordinoidun lähestymistavan avulla tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin nähden.

(18)  Komission olisi helpotettava ja edistettävä jäsenvaltioiden välistä koordinointia unionin yleisen strategisen roolin tehostamiseksi vahvan ja tehokkaan koordinoidun lähestymistavan avulla tuottaja-, kauttakuljetus- ja kuluttajamaihin nähden, myös unionin energiapolitiikan periaatteiden ja yhteisen kauppapolitiikan välisen johdonmukaisuuden takaamista ajatellen.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä energian sisämarkkinoiden toiminnan optimoimiseksi.

1.  Tällä päätöksellä perustetaan mekanismi 2 artiklassa määriteltyjä energia-alan hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevien tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden ja komission välillä energian sisämarkkinoiden ja energiaunionin toiminnan optimoimiseksi ja unionin ulkoisen energiaturvallisuuspolitiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1)  ’hallitustenvälisellä sopimuksella’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka vaikuttaa energian sisämarkkinoiden toimintaan tai toimivuuteen taikka energian toimitusvarmuuteen unionissa; jos tällainen oikeudellisesti sitova sopimus kuitenkin koskee muitakin asioita, ainoastaan niiden määräysten, jotka liittyvät energiaan, mukaan lukien kyseisiin energiaan liittyviin määräyksiin sovellettavat yleiset määräykset, katsotaan muodostavan ’hallitustenvälisen sopimuksen’;

1)  ’hallitustenvälisellä sopimuksella’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan taikka yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman sellaisen kolmannen maan yrityksen, jossa kolmas maa on merkittävä osakas, välistä oikeudellisesti sitovaa sopimusta, joka vaikuttaa energian sisämarkkinoiden toimintaan tai toimivuuteen taikka energian toimitusvarmuuteen unionissa; jos tällainen oikeudellisesti sitova sopimus kuitenkin koskee muitakin asioita, ainoastaan niiden määräysten, jotka liittyvät energiaan, mukaan lukien kyseisiin energiaan liittyviin määräyksiin sovellettavat yleiset määräykset, katsotaan muodostavan ’hallitustenvälisen sopimuksen’;

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3)  ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan välistä oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä julistusta, ministerijulistusta, yhteistä toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa ja joissa asetetaan edellytykset energian toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai energiainfrastruktuurien kehittämiselle;

3)  ’ei-sitovalla välineellä’ yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan tai alueellisen järjestön ja yhden tai useamman jäsenvaltion ja yhden tai useamman yrityksen, jossa osallistuva kolmas maa on merkittävä osakas tai jossa sillä on päätöksentekovaltuudet, välistä oikeudellisesti ei-sitovaa järjestelyä, kuten yhteisymmärryspöytäkirjaa, yhteistä julistusta, ministerijulistusta, yhteistä toimintaa tai yhteisiä käytännesääntöjä, jotka sisältävät unionin oikeuden tulkintaa ja joissa asetetaan edellytykset energian toimittamiselle (kuten määrät ja hinnat) tai energiainfrastruktuurien kehittämiselle;

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta yritysten välisiin sopimuksiin.

4.  Edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta sopimuksiin, joiden osapuolina on pelkästään yrityksiä.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja voidaan jatkaa asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja lyhennetään yhteisymmärryksessä komission kanssa, jos olosuhteet sitä edellyttävät.

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja voidaan jatkaa asianomaisen jäsenvaltion suostumuksella. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja lyhennetään yhteisymmärryksessä komission kanssa, jos olosuhteet sitä edellyttävät, jotta voidaan varmistaa, että neuvottelut saatetaan päätökseen määräajassa.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Allekirjoittaessaan, ratifioidessaan tai hyväksyessään hallitustenvälisen sopimuksen tai muutoksen hallitustenväliseen sopimukseen asianomaisen jäsenvaltion on otettava mahdollisimman tarkasti huomioon 2 kohdassa tarkoitettu komission lausunto.

Ennen hallitustenvälisen sopimuksen tai sen muutoksen allekirjoittamista, ratifiointia tai hyväksymistä asianomaisen jäsenvaltion on osoitettava, miten 2 kohdassa tarkoitetussa komission lausunnossa esitettyjen vastalauseiden johdosta on toimittu unionin oikeuden ja energiaunionin tavoitteiden noudattamiseksi.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tämän kohdan mukaista velvoitetta ilmoittaa komissiolle ei sovelleta yritysten välisiin sopimuksiin.

Edellä olevan 2 ja 3 kohdan mukaista velvoitetta ilmoittaa komissiolle ei sovelleta sopimuksiin, joiden osapuolina on pelkästään yrityksiä.

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset, joista on ilmoitettu 1 tai 2 kohdan mukaisesti. Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön ja unionin kilpailuoikeuden kanssa, komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille yhdeksän kuukauden kuluessa siinä, kun sille on ilmoitettu kyseisistä sopimuksista.

3.  Komissio arvioi hallitustenväliset sopimukset, joista on ilmoitettu 1 tai 2 kohdan mukaisesti. Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen epäilee sopimusten yhteensopivuutta unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön, unionin kilpailuoikeuden ja unionin toimivaltaan yhteisen kauppapolitiikan yhteydessä kuuluvien kysymysten kanssa, komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille jäsenvaltioille yhdeksän kuukauden kuluessa siinä, kun sille on ilmoitettu kyseisistä sopimuksista.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että olisi korostettava myös sopimusten yhteensopivuutta yhteisen kauppapolitiikan yhteydessä unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien kysymysten kanssa.

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ei-sitovan välineen tai ei-sitovan välineen muutoksen hyväksymisen yhteydessä asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ei-sitova väline tai sen muutos liitteineen.

1.  Ennen ei-sitovan välineen tai ei-sitovan välineen muutoksen hyväksymistä asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ei-sitova väline tai sen muutos liitteineen.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta yritysten välisiin sopimuksiin.

3.  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan mukaista velvoitetta komissiolle tehtävästä ilmoituksesta ei sovelleta sopimuksiin, joiden osapuolina on pelkästään yrityksiä.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 4 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen katsoo, että toimenpiteet, joilla komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla ilmoitettu ei-sitova väline pannaan täytäntöön, voivat olla ristiriidassa unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön ja unionin kilpailuoikeuden kanssa, komissio voi ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle.

4.  Jos komissio ensimmäisen arviointinsa jälkeen katsoo, että toimenpiteet, joilla komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla ilmoitettu ei-sitova väline pannaan täytäntöön, voivat olla ristiriidassa unionin oikeuden ja erityisesti energian sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön ja unionin kilpailuoikeuden kanssa, komissio voi ilmoittaa asiasta asianomaiselle jäsenvaltiolle kuuden viikon kuluessa ilmoituksesta. Tuona aikana jäsenvaltiot pidättäytyvät allekirjoittamasta ei-sitovaa välinettä tai tekemästä siitä muuten sopimusta. Komission lausunto ei ole sitova, mutta jäsenvaltiot voivat ottaa komission huolenaiheet huomioon.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  tiedot unionin toimivaltaan yhteisen kauppapolitiikan yhteydessä kuuluvista määräyksistä.

Perustelu

Valmistelija katsoo, että olisi korostettava erityisesti myös sopimusten yhteensopivuutta yhteisen kauppapolitiikan yhteydessä unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvien kysymysten kanssa.

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin ja ei-sitoviin välineisiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ratkaisuja;

(b)  määrittää hallitustenvälisiin sopimuksiin ja ei-sitoviin välineisiin liittyvät yhteiset ongelmat ja tarkastella asianmukaisia toimenpiteitä kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä tarvittaessa ehdottaa ohjausta ja ratkaisuja;

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustaminen ja päätöksen N:o 994/2012/EU kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

7.3.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Valiokuntakäsittely

13.7.2016

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.9.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

1

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustaminen ja päätöksen N:o 994/2012/EU kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

10.2.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Hyväksytty (pvä)

13.10.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

53

10

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.10.2016


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö