Postupak : 2016/0031(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0305/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0305/2016

Rasprave :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Glasovanja :

PV 02/03/2017 - 6.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0059

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 889kWORD 106k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Zdzisław Krasnodębski

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 MIŠLJENJE oDBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0053),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0034/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te mišljenja Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0305/2016),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku/svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta potrebno je da se energentima uvezenima u Uniju u potpunosti upravlja prema pravilima o uspostavi unutarnjeg energetskog tržišta. Unutarnje energetsko tržište koje ne funkcionira pravilno stavlja Uniju u nezaštićen i nepovoljan položaj s obzirom na sigurnost opskrbe energijom i narušava njezine potencijalne koristi za europske potrošače i industriju.

(1)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta potrebno je da se energentima uvezenima u Uniju u potpunosti upravlja prema pravilima o uspostavi unutarnjeg energetskog tržišta. Transparentnost i usklađenost s pravom Unije važan su element u osiguravanju energetske stabilnosti Unije. Unutarnje energetsko tržište koje ne funkcionira pravilno stavlja Uniju u nezaštićen i nepovoljan položaj s obzirom na sigurnost opskrbe energijom i narušava njezine potencijalne koristi za europske potrošače i industriju.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Kako bi se zaštitila opskrba Unije energijom, potrebno je diversificirati izvore energije i izgraditi nove energetske interkonekcije među državama članicama. Istodobno je nužno pojačati suradnju u pitanjima energetske sigurnosti između Unije i susjednih zemalja te strateških partnera, kao i među institucijama EU-a.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Cilj Strategije energetske unije, kako ju je donijela Komisija 25. veljače 2015.3, pružiti je potrošačima sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju. Točnije, u Strategiji energetske unije naglašava se da je potpuna usklađenost sporazuma o kupnji energije od trećih zemalja sa zakonodavstvom Unije važan element za osiguravanje energetske sigurnosti, što se temelji na analizi od svibnja 2014.4 koja je provedena u okviru Europske strategije energetske sigurnosti. Isto tako, Europsko vijeće je u zaključcima od 19. ožujka 2015. pozvalo na potpunu usklađenost sa zakonodavstvom Unije svih sporazuma o kupnji plina od vanjskih dobavljača, posebno povećanjem transparentnosti takvih sporazuma i usklađenosti s odredbama Unije o energetskoj sigurnosti.

(2)  Cilj Strategije energetske unije, kako ju je donijela Komisija 25. veljače 2015.3, pružiti je potrošačima sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju. To se može postići tako da se energetska, trgovinska i vanjska politika provode na usklađen i dosljedan način. Točnije, u Strategiji energetske unije naglašava se da je potpuna usklađenost sporazuma o kupnji energije od trećih zemalja sa zakonodavstvom Unije važan element za osiguravanje energetske sigurnosti, što se temelji na analizi od svibnja 2014.4 koja je provedena u okviru Europske strategije energetske sigurnosti. Isto tako, Europsko vijeće je u zaključcima od 19. ožujka 2015. pozvalo na potpunu usklađenost sa zakonodavstvom Unije svih sporazuma o kupnji plina od vanjskih dobavljača, posebno povećanjem transparentnosti takvih sporazuma i usklađenosti s odredbama Unije o energetskoj sigurnosti. Komisija bi stoga, u okviru svojih područja nadležnosti i sukladno načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti, trebala uložiti napore kako bi se osiguralo da glavni dobavljači plina u određenoj regiji ne zloupotrebljavaju svoj položaj kršeći time pravila Unije o tržišnom natjecanju, posebno u pogledu nepoštenih cijena koje se naplaćuju u državama članicama i upotrebe prekida u opskrbi u svrhu ekonomske i političke ucjene.

____________________

____________________

3 COM(2015) 80.

3 COM(2015) 0080.

4 COM (2014) 330.

4 COM (2014) 0330.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Europski parlament u svojoj je Rezoluciji od 15. prosinca 2015. o inicijativi „Ususret europskoj energetskoj uniji”1a istaknuo potrebu za povećanjem dosljednosti vanjskih politika energetske sigurnosti EU-a i za većom transparentnošću u sporazumima u vezi s energijom.

 

______________

 

1a  Usvojeni tekstovi P8_TA(2015)0444.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Visok stupanj transparentnosti u pogledu sporazuma između država članica i trećih zemalja u području energetike omogućuje Uniji koordinirano djelovanje, u duhu solidarnosti, kako bi se osiguralo da su ti sporazumi usklađeni sa zakonodavstvom Unije i da se njima djelotvorno osigurava opskrba energijom. Takva bi transparentnost također trebala doprinijeti postizanju bliskije suradnje unutar Unije kada je riječ o vanjskim odnosima u području energetike te dugoročnim ciljevima politike Unije u pogledu energetike, klime i sigurnosti opskrbe energijom.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se izbjegla svaka neusklađenost sa zakonodavstvom Unije i povećala transparentnost, države članice trebale bi što prije izvijestiti Komisiju o svojoj namjeri ulaska u pregovore s obzirom na nove međuvladine sporazume ili izmjene postojećih međuvladinih sporazuma. Komisiju bi trebalo redovito izvješćivati o napretku pregovora. Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati Komisiju da sudjeluje u pregovorima kao promatrač.

(5)  Kako bi se izbjegla svaka neusklađenost sa zakonodavstvom Unije i s odredbama u vezi s energetskom sigurnosti Unije te kako bi se povećala transparentnost, države članice trebale bi što prije izvijestiti Komisiju o svojoj namjeri ulaska u pregovore s obzirom na nove međuvladine sporazume ili izmjene postojećih međuvladinih sporazuma. Komisiju bi trebalo redovito i na odgovarajući način izvješćivati o napretku pregovora. Komisija bi u pregovorima trebala sudjelovati kao promatrač ako smatra da je to potrebno za funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta ili sigurnost opskrbe energijom u Uniji. Države članice bi, u svakom slučaju, trebale imati mogućnost pozvati Komisiju da sudjeluje u pregovorima kao promatrač.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Komisija bi za vrijeme pregovora trebala imati mogućnost da savjetuje o načinu izbjegavanja neusklađenosti sa zakonodavstvom Unije. Konkretno, Komisija bi zajedno s državama članicama mogla razviti modele fakultativnih klauzula ili smjernice. Komisija bi trebala imati mogućnost da skrene pažnju na ciljeve energetske politike Unije i načelo solidarnosti među državama članicama te stajališta Unije o politici donesena u zaključcima Vijeća ili Europskog vijeća.

(6)  Komisija bi za vrijeme pregovora o međuvladinom sporazumu trebala savjetovati dotičnu državu članicu o tome kako zajamčiti sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Konkretno, Komisija bi zajedno s državama članicama trebala razviti modele fakultativnih klauzula ili smjernice te primjere nacrta klauzula koje bi, u načelu, trebalo izbjegavati. Takvi bi modeli klauzula ili smjernice nadležnim tijelima trebali poslužiti kao referentna točka te bi se zahvaljujući tome trebala povećati transparentnost i sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Komisija bi trebala imati mogućnost da dotičnoj državi članici skrene pažnju na relevantne ciljeve energetske politike Unije i načelo solidarnosti među državama članicama te stajališta Unije o politici donesena u zaključcima Vijeća ili Europskog vijeća.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se osigurala usklađenost za zakonodavstvom Unije, države članice trebale bi Komisiji dostaviti nacrt međuvladina sporazuma prije no što on za stranke postane pravno obvezujući (ex-ante). U duhu suradnje Komisija bi trebala poduprijeti državu članicu u utvrđivanju problema s usklađivanjem nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene. Predmetna država članica u tom bi slučaju bila bolje pripremljena na sklapanje sporazuma usklađenog sa zakonodavstvom Unije. Komisija bi trebala imati dovoljno vremena za takvu procjenu kako bi se postigla što veća pravna sigurnost i izbjegle nepotrebne odgode. Kako bi u potpunosti iskoristile potporu Komisije, države članice trebale bi se suzdržati od sklapanja međuvladinih sporazuma dok ih Komisija ne obavijesti o svojoj procjeni. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake da pronađu odgovarajuće rješenje za uklanjanje utvrđene neusklađenosti.

(7)  Kako bi se osigurala usklađenost sa zakonodavstvom Unije i poštovali ciljevi Strategije energetske unije, države članice trebale bi Komisiji što prije dostaviti nacrt međuvladina sporazuma prije no što on za stranke postane pravno obvezujući (ex-ante). U duhu suradnje Komisija bi trebala poduprijeti državu članicu u utvrđivanju potencijalnih problema s usklađivanjem nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene. Predmetna država članica u tom bi slučaju bila bolje pripremljena na sklapanje sporazuma usklađenog sa zakonodavstvom Unije. Komisija bi trebala imati dovoljno vremena za takvu procjenu kako bi se postigla što veća pravna sigurnost i izbjegle nepotrebne odgode. Komisija bi trebala razmotriti skraćivanje razdoblja koje ima na raspolaganju za procjenu, posebice ako država članica to zatraži. Kako bi u potpunosti iskoristile potporu Komisije, države članice trebale bi se suzdržati od sklapanja međuvladinih sporazuma dok ih Komisija ne obavijesti o svojoj procjeni. Takvom se procjenom ne bi smjelo dovoditi u pitanje bit i sadržaj međuvladinih sporazuma, već bi se trebala osigurati njihova usklađenost sa zakonodavstvom Unije. U slučaju neusklađenosti, države članice trebale bi pronaći odgovarajuće rješenje za uklanjanje utvrđene neusklađenosti.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U kontekstu Strategije energetske unije transparentnost s obzirom na prethodne i buduće međuvladine sporazume i dalje je od iznimne važnosti. Stoga bi države članice Komisiji i dalje trebale priopćavati postojeće i buduće međuvladine sporazume, bilo da su stupili na snagu ili se privremeno primjenjuju u smislu članka 25. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, kao i nove međuvladine sporazume.

(8)  U kontekstu Strategije energetske unije transparentnost s obzirom na prethodne i buduće međuvladine sporazume i dalje je od iznimne važnosti te predstavlja važan element u osiguravanju energetske stabilnosti Unije. Stoga bi države članice Komisiji i dalje trebale priopćavati postojeće i buduće međuvladine sporazume, bilo da su stupili na snagu ili se privremeno primjenjuju u smislu članka 25. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, kao i nove međuvladine sporazume.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kad je riječ o međuvladinim sporazumima koji su stupili na snagu ili se privremeno primjenjuju prije stupanja na snagu ove Odluke, Komisija bi trebala procijeniti njihovu usklađenost sa zakonodavstvom Unije te o tome izvijestiti države članice. U slučaju neusklađenosti, države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake da pronađu odgovarajuće rješenje za uklanjanje utvrđene neusklađenosti.

(9)  Kad je riječ o međuvladinim sporazumima koji su stupili na snagu ili se privremeno primjenjuju prije stupanja na snagu ove Odluke, Komisija bi trebala procijeniti njihovu usklađenost sa zakonodavstvom Unije te o tome izvijestiti države članice. Takvom se procjenom ni na koji način ne bi smjelo dovoditi u pitanje bit i sadržaj sporazuma, već bi se trebala osigurati njihova usklađenost sa zakonodavstvom Unije. U slučaju neusklađenosti, države članice trebale bi pronaći odgovarajuće rješenje za uklanjanje utvrđene neusklađenosti.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ova bi se Odluka trebala primjenjivati samo na međuvladine sporazume koji imaju utjecaj na unutarnje energetsko tržište ili sigurnost opskrbe energijom u Uniji. U slučaju dvojbe, države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom. U načelu, sporazumi koji više nisu na snazi ili se više ne primjenjuju nemaju utjecaj na unutarnje energetsko tržište ni na sigurnost opskrbe energijom u Uniji i stoga ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

(10)  Ova bi se Odluka trebala primjenjivati samo na međuvladine sporazume koji potencijalno imaju utjecaj na unutarnje energetsko tržište ili sigurnost opskrbe energijom u Uniji. Može se odnositi na kupnju, prodaju ili skladištenje energije ili trgovinu i opskrbu njome u najmanje jednoj državi članici ili prema njoj, ili na izgradnju ili funkcioniranje energetske infrastrukture fizički povezane s najmanje jednom državom članicom. U slučaju dvojbe, države članice trebale bi se bez odlaganja savjetovati s Komisijom. U načelu, sporazumi koji više nisu na snazi ili se više ne primjenjuju ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Činjenica da je instrument, ili njegovi dijelovi, pravno obvezujuć, a ne njegov službeni naziv, jest ono prema čemu bi se trebalo odrediti definira li ga se kao međuvladin sporazum ili, ako nije pravno obvezujuć, kao neobvezujući instrument za svrhe ove Odluke.

Obrazloženje

Važno je naglasiti da je sadržaj dokumenta, a ne njegov službeni naziv, taj koji određuje njegovu prirodu.

Amandman    13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Države članice uspostavljaju odnose s trećim zemljama ne samo sklapanjem međuvladinih sporazuma, nego i u obliku neobvezujućih instrumenata. Čak i kad su neobvezujući takvi instrumenti mogu poslužiti za uspostavu detaljnog okvira za energetsku infrastrukturu i opskrbu energijom. U tom smislu neobvezujući instrumenti mogu imati slične učinke na unutarnje energetsko tržište kao i međuvladini sporazumi jer bi njihova provedba mogla dovesti do kršenja zakonodavstva Unije. Kako bi se osigurala veća transparentnost u pogledu svih mjera koje države članice primjenjuju, a koje mogu imati utjecaj na unutarnje energetsko tržište i opskrbu energijom, države članice trebale bi stoga Komisiji naknadno dostaviti i predmetne obvezujuće instrumente. Također, Komisija bi trebala procijeniti dostavljene neobvezujuće instrumente i prema potrebi izvijestiti državu članicu.

(11)  Države članice uspostavljaju odnose s trećim zemljama ne samo sklapanjem međuvladinih sporazuma, nego i u obliku neobvezujućih instrumenata. Čak i kad su neobvezujući takvi instrumenti mogu poslužiti za uspostavu detaljnog okvira za energetsku infrastrukturu i opskrbu energijom. U tom smislu neobvezujući instrumenti mogu imati slične učinke na unutarnje energetsko tržište kao i međuvladini sporazumi jer bi njihova provedba mogla dovesti do kršenja zakonodavstva Unije. Kako bi se osigurala veća transparentnost u pogledu svih mjera koje države članice primjenjuju, a koje mogu imati utjecaj na unutarnje energetsko tržište i opskrbu energijom, države članice trebale bi stoga Komisiji ex-ante dostaviti i predmetne obvezujuće instrumente. Također, Komisija bi trebala procijeniti dostavljene neobvezujuće instrumente i prema potrebi izvijestiti državu članicu.

Amandman     14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Međuvladini sporazumi ili neobvezujući instrumenti koji se na temelju ostalih akata Unije moraju u cijelosti priopćiti Komisiji ili se odnose na pitanja koja su npr. u području primjene Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

(12)  Međuvladini sporazumi ili neobvezujući instrumenti koji se na temelju ostalih akata Unije moraju u cijelosti priopćiti Komisiji ili se odnose na pitanja unutar područja primjene Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Ova Odluka ne bi trebala stvarati obveze s obzirom na sporazume između gospodarskih subjekata. Međutim, to ne bi trebalo spriječiti države članice da dobrovoljno obavijeste Komisiju o takvim sporazumima na koje se izričito upućuje u međuvladinim sporazumima ili neobvezujućim instrumentima.

(13)  Ova Odluka ne bi trebala stvarati obveze s obzirom na sporazume koji su sklopljeni isključivo između poduzeća. Međutim, države članice trebale bi imati obvezu obavještavanja Komisije o sporazumima koji su sklopljeni isključivo između poduzeća ako se na njih izričito upućuje u međuvladinim sporazumima ili neobvezujućim instrumentima, pri čemu trebaju u potpunosti poštovati osjetljive poslovne informacije.

Amandman     16

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Primljene informacije Komisija bi trebala učiniti dostupnima svim ostalim državama članicama, i to u sigurnom elektroničkom obliku. Komisija bi trebala poštovati zahtjeve država članica da s informacijama koje su joj dostavljene postupa kao s povjerljivima. Međutim, zahtjevima za povjerljivost Komisiji se ne bi trebao ograničavati pristup povjerljivim informacijama jer ona mora imati potpune informacije za svoje procjene. Komisija bi trebala biti odgovorna za jamčenje primjene klauzule o povjerljivosti. Zahtjevima za povjerljivost ne bi se smjelo dovoditi u pitanje pravo pristupa dokumentima, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća11.

(14)  Primljene informacije o međuvladinim sporazumima i neobvezujućim instrumentima Komisija bi trebala učiniti dostupnima svim ostalim državama članicama, i to u sigurnom elektroničkom obliku, kako bi se poboljšala koordinacija i transparentnost među državama članicama i tako poboljšao njihov pregovarački položaj u odnosu na treće zemlje. Komisija bi trebala poštovati zahtjeve država članica da s informacijama koje su joj dostavljene postupa kao s povjerljivima. Međutim, zahtjevima za povjerljivost Komisiji se ne bi trebao ograničavati pristup povjerljivim informacijama jer ona mora imati potpune informacije za svoje procjene. Komisija bi trebala biti odgovorna za jamčenje primjene klauzule o povjerljivosti. Zahtjevima za povjerljivost ne bi se smjelo dovoditi u pitanje pravo pristupa dokumentima, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća11.

_________________

_________________

11 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 299, 27.10.2012., str. 13.)

11 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 299, 27.10.2012., str. 13.)

Amandman    17

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ako država članica međuvladin sporazum smatra povjerljivim, trebala bi Komisiji dostaviti njegov sažetak za potrebe prosljeđivanja tog sažetka ostalim državama članicama.

(15)  Ako država članica međuvladin sporazum smatra povjerljivim, trebala bi Komisiji dostaviti sažetak u kojem se navode njegovi glavni elementi i relevantne klauzule, uključujući ograničenja, za potrebe prosljeđivanja tog sažetka ostalim državama članicama.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Stalnom razmjenom informacija o međuvladinim sporazumima na razini Unije trebalo bi se omogućiti razvijanje najboljih praksa. Na temelju tih najboljih praksi Komisija bi, prema potrebi u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje u vezi s vanjskim politikama Unije, trebala izraditi modele fakultativnih klauzula koji će se primjenjivati u međuvladinim sporazumima između država članica i trećih zemalja. Primjena takvih modela klauzula za cilj bi trebala imati izbjegavanje nesklada međuvladinih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, posebno sa zakonodavstvom o pravilima unutarnjeg energetskog tržišta i tržišnom natjecanju, te nesklada s međunarodnim sporazumima koje je Unija sklopila. Njihova primjena trebala bi biti fakultativna, a njihov bi se sadržaj trebao moći prilagoditi svakoj posebnoj okolnosti.

(16)  Stalnom razmjenom informacija o međuvladinim sporazumima na razini Unije trebalo bi se omogućiti razvijanje najboljih praksa. Na temelju tih najboljih praksi Komisija bi, u suradnji s država članicama i prema potrebi u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje u vezi s vanjskim politikama Unije, trebala izraditi modele fakultativnih klauzula koji će se primjenjivati u međuvladinim sporazumima između država članica i trećih zemalja, kao i popis primjera klauzula u kojima se ne poštuje zakonodavstvo Unije ili ciljevi energetske unije i koje bi u načelu trebalo izbjegavati. Primjenom takvih modela klauzula trebala bi se zajamčiti usklađenost međuvladinih sporazuma sa zakonodavstvom Unije te s međunarodnim sporazumima koje je Unija sklopila. Njihova primjena trebala bi biti fakultativna, a njihov bi se sadržaj i struktura trebali moći prilagoditi svakoj posebnoj okolnosti.

Amandman     19

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Boljim uzajamnim poznavanjem postojećih i novih međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata trebala bi se omogućiti bolja koordinacija energetskih pitanja između država članica te između država članica i Komisije. Takvom boljom koordinacijom trebalo bi se državama članicama omogućiti da u potpunosti iskoriste političku i gospodarsku težinu Unije, a Komisiji omogućiti da predloži rješenja problema utvrđenih u području međuvladinih sporazuma.

(17)  Boljim uzajamnim poznavanjem postojećih i novih međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata trebala bi se poboljšati transparentnost i koordinacija energetskih pitanja između država članica te između država članica i Komisije. Poboljšana transparentnost i koordinacija osobito su važne državama članicama koje se oslanjaju na interkonekcije s državom članicom koja je u pregovorima o sklapanju međuvladina sporazuma. Takvom boljom koordinacijom trebalo bi se državama članicama omogućiti da u potpunosti iskoriste političku i gospodarsku težinu Unije i poboljšaju svoj pregovarački položaj u odnosu na treće zemlje, a Komisiji omogućiti da zajamči sigurnost opskrbe energijom u Uniji.

Amandman    20

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Komisija bi trebala olakšati i poticati koordinaciju između država članica s ciljem jačanja sveukupne strateške uloge Unije s pomoću snažnog i učinkovitoga koordiniranog pristupa zemljama proizvođačima, tranzitnim zemljama i zemljama potrošačima.

(18)  Komisija bi trebala olakšati i osigurati koordinaciju između država članica s ciljem jačanja sveukupne strateške uloge Unije u području energetike s pomoću dobro definiranog i učinkovitog dugoročnog koordiniranog pristupa zemljama proizvođačima, tranzitnim zemljama i zemljama potrošačima.

Amandman    21

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Odlukom uspostavlja mehanizam razmjene informacija između država članica i Komisije u vezi s međuvladinim sporazumima i neobvezujućim instrumentima u području energetike, kako su definirani u članku 2., s ciljem optimizacije funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta.

1.  Ovom se Odlukom uspostavlja mehanizam razmjene informacija između država članica i Komisije u vezi s međuvladinim sporazumima i neobvezujućim instrumentima u području energetike, kako su definirani u članku 2., s ciljem optimizacije funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta, osiguravanja sigurnosti opskrbe za Uniju i postizanja ciljeva Strategije energetske unije.

Amandman    22

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „međuvladin sporazum” znači svaki pravno obvezujući sporazum između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih koji utječe na rad ili funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta ili na sigurnost opskrbe energijom u Uniji; međutim, ako takav pravno obvezujući sporazum obuhvaća i ostala pitanja, „međuvladinim sporazumom” smatraju se samo one odredbe koje se odnose na energetiku, uključujući opće odredbe primjenjive na te odredbe koje se odnose na energetiku;

(1)  „međuvladin sporazum” znači svaki pravno obvezujući sporazum, neovisno o njegovu formalnom nazivu, između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih, što uključuje međunarodne organizacije, poduzeća u kojima je treća zemlja glavni dionik i poduzeća u kojima treća zemlja ima velik utjecaj u postupku donošenja odluka, koji potencijalno utječe na rad ili funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta ili na sigurnost opskrbe energijom u Uniji i koji se može odnositi na kupnju, prodaju ili skladištenje energije ili trgovinu i opskrbu njome u najmanje jednoj državi članici ili prema njoj, ili na izgradnju ili funkcioniranje energetske infrastrukture fizički povezane s najmanje jednom državom članicom; međutim, ako takav pravno obvezujući sporazum obuhvaća i ostala pitanja, „međuvladinim sporazumom” smatraju se samo one odredbe koje se odnose na energetiku, uključujući opće odredbe primjenjive na te odredbe koje se odnose na energetiku;

Amandman    23

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „neobvezujući instrument” znači pravno neobvezujući dogovor između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih, kao što su memorandum o razumijevanju, zajednička deklaracija, zajednička deklaracija ministara, zajednička akcija ili zajednički kodeks o postupanju, koji sadržava tumačenje zakonodavstva Unije i u kojem se utvrđuju uvjeti za opskrbu energijom (kao što su količine i cijene) ili razvoj energetske infrastrukture;

(3)  „neobvezujući instrument” znači pravno neobvezujući dogovor između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih, kao što su memorandum o razumijevanju, zajednička deklaracija, zajednička deklaracija ministara, zajednička akcija ili zajednički kodeks o postupanju, koji sadržava tumačenje zakonodavstva Unije i u kojem se utvrđuju uvjeti za opskrbu energijom (kao što su količine i cijene) ili razvoj ili funkcioniranje energetske infrastrukture;

Amandman     24

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako država članica dostavi Komisiji takvu obavijest o pregovorima, predmetna država članica trebala bi Komisiju redovito izvješćivati o napretku pregovora.

Nakon što država članica dostavi Komisiji takvu obavijest o pregovorima, predmetna država članica Komisiju redovito izvještava o napretku pregovora.

Amandman     25

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Informacije koje se daju Komisiji uključuju naznake o odredbama koje će biti predmet pregovora, ciljeve pregovora i druge relevantne informacije u skladu s odredbama o povjerljivosti utvrđenim člankom 8.

Amandman     26

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 2. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija primljene informacije, s iznimkom povjerljivih dijelova utvrđenih u skladu s člankom 8., i sve napomene u vezi s neusklađenosti sa zakonodavstvom Unije stavlja na raspolaganje svim državama članicama kako bi se zajamčilo ostvarivanje ciljeva energetske unije.

Amandman     27

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako nacrt međuvladina sporazum ili izmjena postojećeg međuvladina sporazuma izričito upućuje na druge tekstove, predmetna država članica dostavlja i te druge tekstove, ako oni sadržavaju elemente koji mogu utjecati na funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta ili na sigurnost opskrbe energijom u Uniji.

Ako nacrt međuvladina sporazuma ili izmjena postojećeg međuvladina sporazuma izričito upućuje na druge tekstove, predmetna država članica dostavlja i te druge tekstove, ako oni sadržavaju bilo koji element naveden u članku 2. stavku 1.

Amandman    28

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s člancima 2. i 3. ne primjenjuje se u odnosu na sporazume između poduzeća.

4.  Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s člancima 2. i 3. ne primjenjuje se u odnosu na sporazume koji su sklopljeni isključivo između poduzeća.

 

U slučaju dvojbe o tome predstavlja li sporazum međuvladin sporazum ili postojeći međuvladin sporazum te treba li Komisija stoga biti obaviještena o njemu u skladu s člancima 3. i 6., države članice se bez odlaganja savjetuju s Komisijom.

Amandman    29

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako država članica obavijesti Komisiju o pregovorima u skladu s člankom 3. stavkom 1., službe Komisije mogu joj dati savjet o načinu izbjegavanja neusklađenosti međuvladina sporazuma ili izmjene postojećega međuvladina sporazuma o kojem se pregovara sa zakonodavstvom Unije. Država članica u tim pregovorima može tražiti i pomoć Komisije.

1.  Ako država članica obavijesti Komisiju o pregovorima u skladu s člankom 3. stavkom 1., službe Komisije savjetuju državu članicu i daju joj smjernice o tome kako zajamčiti usklađenost međuvladina sporazuma ili izmjene postojećega međuvladina sporazuma o kojem se pregovara sa zakonodavstvom Unije i ciljevima Unije u području energetske sigurnosti.

Amandman    30

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Na zahtjev predmetne države članice ili na zahtjev Komisije i uz pisano odobrenje predmetne države članice, Komisija može sudjelovati u pregovorima kao promatrač.

2.  Komisija sudjeluje u pregovorima kao promatrač ako smatra da je to potrebno za funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta ili sigurnost opskrbe energijom u Uniji, pri čemu ne ograničava pregovaračku slobodu države članice. Dotična država članica također može zatražiti pomoć Komisije u pregovorima.

Amandman    31

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija sudjeluje u pregovorima kao promatrač, može predmetnoj državi članici dati savjet o načinu izbjegavanja neusklađenosti međuvladina sporazuma ili izmjene o kojima se pregovara sa zakonodavstvom Unije.

3.  Tijekom pregovora Komisija predmetnu državu članicu savjetuje o tome kako zajamčiti usklađenost međuvladina sporazuma ili izmjene o kojima se pregovara sa zakonodavstvom Unije i kako zajamčiti da se pritom poštuju ciljevi energetske unije. Predstavnici Komisije s osjetljivim informacijama dobivenim tijekom pregovora postupaju poštujući njihovu povjerljivost.

Amandman    32

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U skladu s člankom 3. stavkom 2., u roku od šest tjedna od dana primitka potpunog nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene međuvladina sporazuma, uključujući njegove priloge, Komisija izvješćuje predmetnu državu članicu o svim mogućim dvojbama koje se odnose na usklađenost nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene međuvladina sporazuma sa zakonodavstvom Unije, osobito sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu i zakonodavstvom Unije o tržišnom natjecanju. Ako u tom roku odgovor Komisije izostane, smatra se da Komisija nema nikakve dvojbe.

1.  U skladu s člankom 3. stavkom 2., u roku od četiri tjedna od dana primitka potpunog nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene međuvladina sporazuma, uključujući njegove priloge, Komisija izvješćuje predmetnu državu članicu o svim mogućim dvojbama koje se odnose na usklađenost nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene međuvladina sporazuma sa zakonodavstvom Unije. Ako u tom roku odgovor Komisije izostane, smatra se da Komisija nema nikakve dvojbe.

Amandman    33

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija u skladu sa stavkom 1. predmetnu državu članicu izvijesti da ima dvojbe, ona u roku od 12 tjedana od primitka obavijesti iz stavka 1. izvješćuje državu članicu o svojem mišljenju o usklađenosti predmetnog nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene međuvladina sporazuma sa Unije, osobito sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu i zakonodavstvom Unije o tržišnom natjecanju. Ako u tom razdoblju mišljenje Komisije izostane, smatra se da Komisija nema nikakvih primjedbi.

2.  Ako Komisija u skladu sa stavkom 1. predmetnu državu članicu izvijesti da smatra da međuvladin sporazum ili izmjena međuvladina sporazuma nisu usklađeni sa zakonodavstvom Unije, Komisija dostavlja državi članici detaljno mišljenje u roku od 12 tjedana od primitka obavijesti iz stavka 1. Ako u tom razdoblju mišljenje Komisije izostane, smatra se da Komisija nema nikakvih primjedbi.

Amandman    34

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz odobrenje predmetne države članice, razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se produljiti. Razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se skratiti u dogovoru s Komisijom, ako to zahtijevaju okolnosti.

3.  Uz odobrenje predmetne države članice, razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se produljiti. Razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se skratiti u dogovoru s Komisijom, ako to zahtijevaju okolnosti, kako bi se zajamčio pravovremeni dovršetak pregovora.

Amandman    35

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilikom potpisivanja, ratifikacije ili prihvaćanja međuvladina sporazuma ili njegove izmjene predmetna država članica posebno vodi računa o mišljenju Komisije iz stavka 2.

Prije potpisivanja, ratifikacije ili prihvaćanja međuvladina sporazuma ili njegove izmjene predmetna država članica pruža informacije o tome što je poduzela u pogledu mišljenja Komisije iz stavka 2. kako bi zajamčila potpunu usklađenost sa zakonodavstvom Unije.

Amandman     36

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije [tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Odluke] države članice dostavljaju Komisiji sve postojeće međuvladine sporazume, uključujući njihove priloge i izmjene.

Do [tri mjeseca nakon stupanja na snagu ove Odluke] države članice dostavljaju Komisiji sve postojeće međuvladine sporazume, uključujući njihove priloge i izmjene. Ako postoje naznake da će u budućnosti biti potrebno ući u pregovore s trećom zemljom, države članice o tome obavještavaju Komisiju.

Amandman    37

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s ovim stavkom ne primjenjuje se u odnosu na sporazume između poduzeća.

Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s ovim stavkom ne primjenjuje se u odnosu na sporazume koji su sklopljeni isključivo između poduzeća.

Amandman    38

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija provodi procjenu međuvladinih sporazuma priopćenih u skladu sa stavcima 1. ili 2. Ako nakon svoje prve ocjene Komisija ima dvojbe o usklađenosti tih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, osobito sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu i zakonodavstvom Unije o tržišnom natjecanju, Komisija o tome obavješćuje predmetne države članice u roku od devet mjeseci od priopćavanja tih sporazuma.

3.  Komisija provodi procjenu međuvladinih sporazuma priopćenih u skladu sa stavcima 1. ili 2. Ako nakon svoje prve ocjene Komisija ima dvojbe o usklađenosti tih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, Komisija o tome obavješćuje predmetne države članice u roku od devet mjeseci od priopćavanja tih sporazuma.

Amandman    39

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ocjenom međuvladinih sporazuma i postojećih međuvladinih sporazuma koju provodi Komisija ne dovodi se u pitanje primjena pravila Unije o povredi propisa, državnim potporama i tržišnom natjecanju te se ni na koji način ne utječe na njihovu ocjenu.

Amandman    40

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon donošenja neobvezujućeg instrumenta ili izmjene neobvezujućeg instrumenta, predmetna država članica Komisiji dostavlja neobvezujući instrument ili izmjenu, uključujući njegove priloge.

Prije donošenja neobvezujućeg instrumenta ili izmjene neobvezujućeg instrumenta, predmetna država članica Komisiji bez odlaganja dostavlja neobvezujući instrument ili izmjenu, uključujući njegove priloge.

Amandman    41

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s člancima 1. i 2. ne primjenjuje se u odnosu na sporazume između poduzeća.

3.  Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s člancima 1. i 2. ne primjenjuje se u odnosu na sporazume koji su sklopljeni isključivo između poduzeća.

Amandman    42

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako nakon prve procjene Komisija smatra da bi mjere kojima se provodi neobvezujući instrument i koje su joj priopćene na temelju stavaka 1. i 2. mogle biti u neskladu sa zakonodavstvom Unije, osobito sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu i zakonodavstvom Unije o tržišnom natjecanju, Komisija može o tome obavijestiti predmetnu državu članicu.

4.  Komisija obavještava dotičnu državu članicu o svojim dvojbama o tome da bi mjere kojima se provodi neobvezujući instrument i koje su joj priopćene na temelju stavaka 1. i 2. mogle biti u neskladu sa zakonodavstvom Unije ili ciljevima Strategije energetske unije.

 

4a.  Prije potpisivanja, ratifikacije ili prihvaćanja neobvezujućeg instrumenta ili njegove izmjene predmetna država članica pruža informacije o tome što je poduzela u pogledu mišljenja Komisije kako bi zajamčila potpunu usklađenost svojih provedbenih mjera sa zakonodavstvom Unije i ciljevima Unije u području energetske sigurnosti.

 

Ako u roku od četiri tjedna od obavijesti odgovor Komisije izostane, smatra se da Komisija nema nikakve dvojbe. Mišljenje Komisije o neobvezujućim instrumentima nije obvezujuće. Međutim, prilikom potpisivanja, ratifikacije ili prihvaćanja neobvezujućeg instrumenta ili njegove izmjene predmetna država članica posebno vodi računa o mišljenju Komisije i posvećuje pozornost problematičnim odredbama u takvim instrumentima.

 

4b.  U slučaju dvojbe o tome predstavlja li instrument neobvezujući instrument ili postojeći neobvezujući instrument te treba li Komisija stoga biti obaviještena o njemu u skladu s člankom 7., države članice se bez odlaganja savjetuju s Komisijom.

Amandman     43

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako država članica informacije nije ocijenila povjerljivima u skladu sa stavkom 1., Komisija te informacije u sigurnom elektroničkom obliku stavlja na raspolaganje svim ostalim državama članicama.

2.  Ako država članica informacije nije ocijenila povjerljivima u skladu sa stavkom 1., Komisija te informacije u sigurnom elektroničkom obliku stavlja na raspolaganje svim ostalim državama članicama zajedno s napomenom u vezi s bilo kakvim neusklađenostima sa zakonodavstvom Unije.

Amandman    44

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  informacije o odredbama koje su u nadležnosti Unije u okviru zajedničke trgovinske politike.

Obrazloženje

Izvjestitelj smatra da bi se poseban naglasak trebao staviti i na usklađenost s pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti Unije u okviru zajedničke trgovinske politike.

Amandman     45

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija osigurava da su sažeci iz stavka 3. dostupni svim ostalim državama članicama u elektroničkom obliku.

4.  Komisija osigurava da su sažeci iz stavka 3. dostupni svim ostalim državama članicama u elektroničkom obliku zajedno s njezinim primjedbama u vezi s usklađenosti sa Strategijom energetske unije.

Amandman     46

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Zahtjevima za povjerljivost na temelju ovog članka Komisiji se ne ograničava pristup povjerljivim informacijama. Komisija osigurava da je pristup povjerljivim informacijama strogo ograničen na službe Komisije za koje je dostupnost tih informacija nedvojbeno nužna.

5.  Zahtjevima za povjerljivost na temelju ovog članka Komisiji se ne ograničava pristup povjerljivim informacijama. Komisija osigurava da je pristup povjerljivim informacijama strogo ograničen na službe Komisije za koje je dostupnost tih informacija nedvojbeno nužna. Predstavnici Komisije koji kao promatrači sudjeluju u pregovorima o međuvladinim sporazumima s osjetljivim informacijama dobivenim tijekom tih pregovora postupaju poštujući njihovu povjerljivost.

Amandman    47

Prijedlog odluke

Članak 9. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  utvrđivanja zajedničkih problema u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata te razmatranja odgovarajućeg djelovanja za pristupanje tim problemima i prema potrebi predlaganja rješenja;

(b)  utvrđivanja zajedničkih problema u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata te razmatranja odgovarajućeg djelovanja za pristupanje tim problemima i prema potrebi predlaganja smjernica i rješenja;

Amandman    48

Prijedlog odluke

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razvijanja, na temelju najbolje prakse i savjetovanja s državama članicama, modela fakultativnih klauzula, kojima bi se, ako se primijene, uvelike poboljšale usklađenost budućih međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata sa zakonodavstvom Unije;

(c)  razvijanja, na temelju najbolje prakse i savjetovanja s državama članicama, do ... [unijeti datum: godina dana nakon stupanja na snagu ove Odluke], modela fakultativnih klauzula i smjernica, kojima bi se, ako se primijene, uvelike poboljšala usklađenost budućih međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata sa zakonodavstvom Unije;

Amandman    49

Prijedlog odluke

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Do… [unijeti datum: godina dana nakon datuma stupanja na snagu ove Odluke], Komisija razvija, na temelju najboljih praksi i nakon savjetovanja s državama članicama, sustav objedinjenih informacija kojim se jamči povećanje transparentnosti u glavnim elementima međuvladinih sporazuma kako bi se uspostavilo referentno mjerilo koje države članice mogu koristiti tijekom pregovora kako bi se spriječila zlouporaba dominantnog položaja trećih zemalja, pri čemu se štiti povjerljivost osjetljivih informacija.

Amandman     50

Prijedlog odluke

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija podnosi izvješće o primjeni ove Odluke najkasnije do 1. siječnja 2020.

1.  Komisija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija podnosi izvješće o primjeni ove Odluke do [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Odluke].


OBRAZLOŽENJE

Glavna sastavnica uspješne energetske politike kako je definirana u komunikaciji o energetskoj uniji pristup je sigurnoj i održivoj energiji po konkurentnim cijenama za sve Europljane. Analizirajmo svaki od tih aspekta posebno i pogledajmo kako su razmotreni u prijedlogu o međuvladinim sporazumima.

Energetska sigurnost

Komisija predlaže da se, u sigurnosne svrhe, neobvezujući instrumenti, kao što su zajedničke izjave između država članica i trećih zemalja, revidiraju nakon potpisivanja. To je u dubokom proturječju s međuvladinim sporazumima o energiji koji se revidiraju ex ante. Dokumenti takve vrste podliježu ocjeni Komisije prije no što im se da zeleno svjetlo. Time bi se pružila nužna pravna sigurnost za kapitalno intenzivna ulaganja kao i riješio problem nedostatka definicije „energetske sigurnosti” koja se nažalost ne može naći u pravu Europske unije. Budući da je navedeni termin teško pravno odrediti, Komisija mora moći intervenirati u slučajevima legitimne zabrinutosti u pogledu energetske sigurnosti. Dodatno se može raspravljati o tome u kojoj će mjeri Komisija biti uključena kako bi se njezin angažman prilagodio potrebama država članica u kojima dominira jedan dobavljač koji odbija igrati po zajedničkim tržišnim pravilima. U tom pogledu ostale države članice EU-a moraju iskazati solidarnost s državama članicama koje se nalaze u nepovoljnijem položaju. Jednakim nadzorom nad međuvladinim ugovorima i neobvezujućim instrumentima također se sprečava da strane padnu u napast regulatornog taktiziranja i upuste u pregovore koji se temelje na manje strogim modelima suradnje.

Tržišno natjecanje

Ex-ante regulatornom provjerom zajamčilo bi se dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta bez fragmentacije te bi se potaknulo poštenije tržišno natjecanje. Prema Odluci o međuvladinim sporazumima, koja je trenutačno na snazi, Komisija je ustanovila da 17 međuvladinih sporazuma nije u skladu s pravom Europske unije. To predstavlja približno trećinu svih najvažnijih sporazuma koji su analizirani, to jest one koji se odnose na infrastrukturne projekte ili opskrbu energijom. Komisija je odlučila ne pokrenuti postupak radi utvrđivanja povrede prava niti jedne od predmetnih država članica, iako je ustanovila nepravilnosti. To se pokazalo složenim iz političkih i pravnih razloga. Međutim, ostaje činjenica da ti sporazumi remete funkcioniranje zajedničkog tržišta i štete tržišnom natjecanju. Njima se također potkopava povjerenje među državama Europske unije jer neke države članice potpisuju takve sporazume ne vodeći računa o interesima Unije u cjelini. Srećom, Komisija je uspjela blokirati projekt Južnog toka - najkontroverznijeg sporazuma te vrste. Da se projekt nastavio, ugrozio bi napore koje Europa ulaže u diversifikaciju uključujući južni plinski koridor (jedan od njezinih ključnih investicija u tom smislu) i istisnuo s tržišta moguće dobavljače osim Rusije. Zbog činjenice da je Komisija mogla razmotriti slučaj Južnog toka samo na temelju njegovih rezultata stvorila se teška situaciju za sve dionike, budući da su dogovori već bili potpisani, a određene investicije pokrenute. To je još jedan argument za više transparentnosti u pregovorima o energetici jer bi se većom transparentnosti, ako je uvedu sve države članice, eliminirali investicijski rizici, a sredstva bi se usmjerila u projekte koji su u potpunosti u skladu s pravom Europske unije i ciljevima u području energetske sigurnosti.

Održivost

Postoje mišljenja da se problem održivosti nije adekvatno riješio u prijedlogu Komisije budući da se u njemu usredotočuje na uvoz energenata u EU čime se povećava njezina ovisnost o vanjskim dobavljačima energije. Postoje tvrdnje da, s obzirom na to da EU ulaže trud u povećanje energetske učinkovitost, postoji rizik da će Komisija precijeniti potražnju za plinom. Takvo je argumentiranje neutemeljeno. Strategija za grijanje i hlađenje važna je sastavnica paketa za održivu i sigurnu energiju kojom se usredotočuje isključivo na smanjivanje europske potražnje za energijom. Do kraja godine očekuje se da će EU pokrenuti konkretne zakonodavne mjere. U prijedlogu o međuvladinim sporazumima važno je usredotočiti se na stranu ponude u energetskoj jednadžbi. U tom pogledu trebamo zapamtiti da je plin nužno prijelazno gorivo prema budućnosti s niskim emisijama ugljika. Ako ćemo već uvoziti neko fosilno gorivo, neka to bude plin, koji najmanje onečišćuje. Oni koji smatraju da bi Europa trebala povećati uvoz energenata, nisu shvatili bit. U ovom prijedlogu se ne radi samo o europskoj potrošnji plina nego i, još važnije, o njezinoj ovisnosti o uvozu. Prema najnovijim podacima EUROSTAT-a, 2013. uvoz energenata iznosio je oko 65%, što predstavlja povećanje u odnosu na 1995. kada je iznosio 43%. Potražnja za uvoznim plinom vjerojatno će ostati stabilna barem u sljedeća dva desetljeća budući da bi se domaća proizvodnja u EU-u prema ENTSOG-u trebala smanjiti za 60% do 2035.. Zaključno, Europa će u sljedećim godinama dobivati mnogo plina iz inozemstva zbog čega se napori za diversifikacijom moraju povećati.

Energetska politika na raskrižju

Europskoj uniji prijeko je potreban uspjeh. U ovoj situaciji u kojoj je uzdrmana migracijskom krizom i krizom europodručja, potrebna joj je nova slika o europskoj integraciji kojom bi pokazala da se može uspješno razvijati. Energija je jedno od područja u kojem potencijal EU-a većinom nije iskorišten. To se može promijeniti primjenom osnovnih načela na kojima počiva projekt integracije, a to su solidarnost i povjerenje među državama članicama, na buduća europska djelovanja u području energije. Pred nama stoji jedinstvena prilika da donesemo revolucionarni zakonodavni akt kojim bismo pokazali da je Europa ujedinjena na području energije. Ako ne uspijemo, postoji ozbiljan rizik da će jedna od ključnih politika postati razlogom udaljavanja država članica, umjesto da predstavlja srž europske integracije.


MIŠLJENJE oDBORA ZA VANJSKE POSLOVE (14.9.2016)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Eduard Kukan

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta potrebno je da se energentima uvezenima u Uniju u potpunosti upravlja prema pravilima o uspostavi unutarnjeg energetskog tržišta. Unutarnje energetsko tržište koje ne funkcionira pravilno stavlja Uniju u nezaštićen i nepovoljan položaj s obzirom na sigurnost opskrbe energijom i narušava njezine potencijalne koristi za europske potrošače i industriju.

(1)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta potrebno je da se energentima uvezenima u Uniju u potpunosti upravlja prema pravilima o uspostavi unutarnjeg energetskog tržišta. Transparentnost i usklađenost sa zakonodavstvom Unije važan su element u osiguravanju energetske stabilnosti Unije. Unutarnje energetsko tržište koje ne funkcionira pravilno stavlja Uniju u nezaštićen i nepovoljan položaj s obzirom na sigurnost opskrbe energijom i narušava njezine potencijalne koristi za europske potrošače i industriju.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Kako bi se zaštitila opskrba Unije energijom potrebno je diversificirati izvore energije i izgraditi nove energetske interkonekcije među državama članicama. Istodobno je nužno pojačati suradnju u pitanjima energetske sigurnosti između Unije i susjednih zemalja te strateških partnera, kao i među institucijama EU-a.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Cilj Strategije energetske unije, kako ju je donijela Komisija 25. veljače 2015.3, pružiti je potrošačima sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju. Točnije, u Strategiji energetske unije naglašava se da je potpuna usklađenost sporazuma o kupnji energije od trećih zemalja sa zakonodavstvom Unije važan element za osiguravanje energetske sigurnosti, što se temelji na analizi iz svibnja 2014. koja je provedena u okviru Europske strategije energetske sigurnosti4. Isto tako, Europsko vijeće je u zaključcima od 19. ožujka 2015. pozvalo na potpunu usklađenost sa zakonodavstvom Unije svih sporazuma o kupnji plina od vanjskih dobavljača, posebno povećanjem transparentnosti takvih sporazuma i usklađenosti s odredbama Unije o energetskoj sigurnosti.

(2)  Cilj Strategije energetske unije, kako ju je donijela Komisija 25. veljače 2015.3, pružiti je potrošačima sigurnu, održivu, konkurentnu i povoljnu energiju. To se može postići tako da se energetska, trgovinska i vanjska politika provode na usklađen i dosljedan način. Točnije, u Strategiji energetske unije naglašava se da je potpuna usklađenost sporazuma o kupnji energije od trećih zemalja sa zakonodavstvom Unije važan element za osiguravanje energetske sigurnosti, što se temelji na analizi iz svibnja 2014. koja je provedena u okviru Europske strategije energetske sigurnosti4. Isto tako, Europsko vijeće je u zaključcima od 19. ožujka 2015. pozvalo na potpunu usklađenost sa zakonodavstvom Unije svih sporazuma o kupnji plina od vanjskih dobavljača, posebno povećanjem transparentnosti takvih sporazuma i usklađenosti s odredbama Unije o energetskoj sigurnosti. S obzirom na navedeno Komisija bi u okviru svojih ovlasti i poštujući načela supsidijarnosti i proporcionalnosti trebala uložiti napore kako bi se osiguralo da glavni dobavljači plina u određenoj regiji ne zloupotrebljavaju svoj položaj kršeći time pravila Unije o tržišnom natjecanju, posebno u pogledu nepoštenih cijena koje se naplaćuju u državama članicama i upotrebe prekida u opskrbi u svrhu ekonomske i političke ucjene.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  U tom je kontekstu Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 15. prosinca 2015. o inicijativi „Ususret europskoj energetskoj uniji”1a istaknuo potrebu za povećanjem dosljednosti vanjskih politika energetske sigurnosti Unije i za većom transparentnošću u sporazumima u vezi s energijom.

 

____________________

 

1aUsvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0444.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a)  Visok stupanj transparentnosti u pogledu sporazuma između država članica i trećih zemalja u području energetike omogućuje Uniji koordinirano djelovanje, u duhu solidarnosti, kako bi se osiguralo da su ti sporazumi usklađeni sa zakonodavstvom Unije i da se njima djelotvorno osigurava opskrba energijom. Takva bi transparentnost također trebala doprinijeti postizanju bliskije suradnje unutar Unije kada je riječ o vanjskim odnosima u području energetike te dugoročnim ciljevima politike Unije u pogledu energetike, klime i sigurnosti opskrbe energijom.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Kako bi se izbjegla svaka neusklađenost sa zakonodavstvom Unije i povećala transparentnost, države članice trebale bi što prije izvijestiti Komisiju o svojoj namjeri ulaska u pregovore s obzirom na nove međuvladine sporazume ili izmjene postojećih međuvladinih sporazuma. Komisiju bi trebalo redovito izvješćivati o napretku pregovora. Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati Komisiju da sudjeluje u pregovorima kao promatrač.

(5)  Kako bi se izbjegla svaka neusklađenost sa zakonodavstvom Unije i s odredbama o energetskoj sigurnosti Unije te kako bi se povećala transparentnost, države članice trebale bi što prije izvijestiti Komisiju o svojoj namjeri ulaska u pregovore s obzirom na nove međuvladine sporazume ili izmjene postojećih međuvladinih sporazuma. Komisiju bi trebalo redovito i na odgovarajući način izvješćivati o napretku pregovora. Države članice trebale bi imati mogućnost pozvati Komisiju da sudjeluje u pregovorima kao promatrač.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Komisija bi za vrijeme pregovora trebala imati mogućnost da savjetuje o načinu izbjegavanja neusklađenosti sa zakonodavstvom Unije. Konkretno, Komisija bi zajedno s državama članicama mogla razviti modele fakultativnih klauzula ili smjernice. Komisija bi trebala imati mogućnost da skrene pažnju na ciljeve energetske politike Unije i načelo solidarnosti među državama članicama te stajališta Unije o politici donesena u zaključcima Vijeća ili Europskog vijeća.

(6)  Komisija bi za vrijeme pregovora trebala imati mogućnost da savjetuje državu članicu ili više njih o načinu izbjegavanja neusklađenosti sa zakonodavstvom Unije. Konkretno, Komisija bi zajedno s državama članicama trebala razviti modele fakultativnih klauzula ili smjernice. Komisija bi trebala imati mogućnost da skrene pažnju na ciljeve energetske politike Unije, uključujući ciljeve energetske sigurnosti, i načelo solidarnosti među državama članicama te stajališta Unije o politici donesena u zaključcima Vijeća ili Europskog vijeća.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se osigurala usklađenost za zakonodavstvom Unije, države članice trebale bi Komisiji dostaviti nacrt međuvladina sporazuma prije no što on za stranke postane pravno obvezujući (ex-ante). U duhu suradnje Komisija bi trebala poduprijeti državu članicu u utvrđivanju problema s usklađivanjem nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene. Predmetna država članica u tom bi slučaju bila bolje pripremljena na sklapanje sporazuma usklađenog sa zakonodavstvom Unije. Komisija bi trebala imati dovoljno vremena za takvu procjenu kako bi se postigla što veća pravna sigurnost i izbjegle nepotrebne odgode. Kako bi u potpunosti iskoristile potporu Komisije, države članice trebale bi se suzdržati od sklapanja međuvladinih sporazuma dok ih Komisija ne obavijesti o svojoj procjeni. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake da pronađu odgovarajuće rješenje za uklanjanje utvrđene neusklađenosti.

(7)  Kako bi se osigurala usklađenost sa zakonodavstvom Unije i s odredbama o energetskoj sigurnosti Unije, države članice trebale bi Komisiji dostaviti nacrt međuvladina sporazuma prije no što on za stranke postane pravno obvezujući (ex-ante). U duhu suradnje Komisija bi trebala poduprijeti državu članicu u utvrđivanju problema s usklađivanjem nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene. Predmetna država članica u tom bi slučaju bila bolje pripremljena na sklapanje sporazuma usklađenog sa zakonodavstvom Unije. Komisija bi trebala imati dovoljno vremena za takvu procjenu kako bi se postigla što veća pravna sigurnost. Komisija bi, kad je to moguće, trebala izbjegavati nepotrebne odgode u provođenju ponovne procjene te bi trebala uzeti u obzir informacije koje su države članice pružile tijekom pregovora. Nadalje, Komisija bi također trebala izbjegavati nepotrebne odgode koje mogu negativno utjecati na pregovarački položaj države članice. Kako bi u potpunosti iskoristile potporu Komisije, države članice trebale bi se suzdržati od sklapanja međuvladinih sporazuma dok ih Komisija ne obavijesti o svojoj procjeni. Ako Komisija ocijeni da nacrt međunarodnog sporazuma nije usklađen sa zakonodavstvom Unije, predmetna država članica ili predmetne države članice trebale bi pronaći odgovarajuće rješenje za uklanjanje utvrđene neusklađenosti.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  U kontekstu Strategije energetske unije transparentnost s obzirom na prethodne i buduće međuvladine sporazume i dalje je od iznimne važnosti. Stoga bi države članice Komisiji i dalje trebale priopćavati postojeće i buduće međuvladine sporazume, bilo da su stupili na snagu ili se privremeno primjenjuju u smislu članka 25. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, kao i nove međuvladine sporazume.

(8)  U kontekstu Strategije energetske unije transparentnost s obzirom na prethodne i buduće međuvladine sporazume i dalje je od iznimne važnosti te predstavlja važan element u osiguravanju energetske stabilnosti Unije. Stoga bi države članice Komisiji i dalje trebale priopćavati postojeće i buduće međuvladine sporazume, bilo da su stupili na snagu ili se privremeno primjenjuju u smislu članka 25. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, kao i nove međuvladine sporazume.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Ova bi se Odluka trebala primjenjivati samo na međuvladine sporazume koji imaju utjecaj na unutarnje energetsko tržište ili sigurnost opskrbe energijom u Uniji. U slučaju dvojbe, države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom. U načelu, sporazumi koji više nisu na snazi ili se više ne primjenjuju nemaju utjecaj na unutarnje energetsko tržište ni na sigurnost opskrbe energijom u Uniji i stoga ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

(10)  Ova bi se Odluka trebala primjenjivati samo na međuvladine sporazume koji imaju utjecaj na unutarnje energetsko tržište ili sigurnost opskrbe energijom u Uniji i u tranzitnim zemljama. U slučaju dvojbe, države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom. U načelu, sporazumi koji više nisu na snazi ili se više ne primjenjuju nemaju utjecaj na unutarnje energetsko tržište ni na sigurnost opskrbe energijom u Uniji i stoga ne bi trebali biti obuhvaćeni ovom Odlukom.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Države članice uspostavljaju odnose s trećim zemljama ne samo sklapanjem međuvladinih sporazuma, nego i u obliku neobvezujućih instrumenata. Čak i kad su neobvezujući, takvi instrumenti mogu poslužiti za uspostavu detaljnog okvira za energetsku infrastrukturu i opskrbu energijom. U tom smislu neobvezujući instrumenti mogu imati slične učinke na unutarnje energetsko tržište kao i međuvladini sporazumi jer bi njihova provedba mogla dovesti do kršenja zakonodavstva Unije. Kako bi se osigurala veća transparentnost u pogledu svih mjera koje države članice primjenjuju, a koje mogu imati utjecaj na unutarnje energetsko tržište i opskrbu energijom, države članice trebale bi stoga Komisiji naknadno dostaviti i predmetne obvezujuće instrumente. Također, Komisija bi trebala procijeniti dostavljene neobvezujuće instrumente i prema potrebi izvijestiti državu članicu.

(11)  Države članice uspostavljaju odnose s trećim zemljama ne samo sklapanjem međuvladinih sporazuma, nego i u obliku neobvezujućih instrumenata. Čak i kad su neobvezujući, takvi instrumenti mogu poslužiti za uspostavu detaljnog okvira za energetsku infrastrukturu i opskrbu energijom. U tom smislu neobvezujući instrumenti mogu imati slične učinke na unutarnje energetsko tržište kao i međuvladini sporazumi jer bi njihova provedba mogla dovesti do kršenja zakonodavstva Unije. Kako bi se osigurala veća transparentnost u pogledu svih mjera koje države članice primjenjuju, a koje mogu imati utjecaj na unutarnje energetsko tržište i opskrbu energijom, države članice trebale bi stoga Komisiji dostaviti i predmetne obvezujuće instrumente. Također, Komisija bi trebala procijeniti dostavljene neobvezujuće instrumente i prema potrebi izvijestiti državu članicu.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Stalnom razmjenom informacija o međuvladinim sporazumima na razini Unije trebalo bi se omogućiti razvijanje najboljih praksi. Na temelju tih najboljih praksi Komisija bi, prema potrebi u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje u vezi s vanjskim politikama Unije, trebala izraditi modele fakultativnih klauzula koji će se primjenjivati u međuvladinim sporazumima između država članica i trećih zemalja. Primjena takvih modela klauzula za cilj bi trebala imati izbjegavanje nesklada međuvladinih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, posebno sa zakonodavstvom o pravilima unutarnjeg energetskog tržišta i tržišnom natjecanju, te nesklada s međunarodnim sporazumima koje je Unija sklopila. Njihova primjena trebala bi biti fakultativna, a njihov bi se sadržaj trebao moći prilagoditi svakoj posebnoj okolnosti.

(16)  Stalnom razmjenom informacija o međuvladinim sporazumima na razini Unije trebalo bi se omogućiti razvijanje najboljih praksi. Na temelju tih najboljih praksi Komisija bi, u suradnji s državama članicama i prema potrebi u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje u vezi s vanjskim politikama Unije, trebala izraditi modele fakultativnih klauzula i smjernice koji će se primjenjivati u međuvladinim sporazumima između država članica i trećih zemalja. Primjena takvih modela klauzula za cilj bi trebala imati izbjegavanje nesklada međuvladinih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, posebno sa zakonodavstvom o pravilima unutarnjeg energetskog tržišta i tržišnom natjecanju, te nesklada s međunarodnim sporazumima koje je Unija sklopila. Komisija bi također trebala pružiti smjernice za izbjegavanje neusklađenosti međuvladinih sporazuma s ciljevima Unije u području energetske sigurnosti. Njihova primjena trebala bi biti fakultativna, a njihov bi se sadržaj trebao moći prilagoditi svakoj posebnoj okolnosti.

Amandman    13

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Odlukom uspostavlja mehanizam razmjene informacija između država članica i Komisije u vezi s međuvladinim sporazumima i neobvezujućim instrumentima u području energetike, kako su definirani u članku 2., s ciljem optimizacije funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta.

1.  Ovom se Odlukom uspostavlja mehanizam razmjene informacija između država članica i Komisije u vezi s međuvladinim sporazumima i neobvezujućim instrumentima u području energetike, kako su definirani u članku 2., s ciljem optimizacije funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta i jamčenja sigurnosti opskrbe energijom za Uniju.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „neobvezujući instrument” znači pravno neobvezujući dogovor između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih, kao što su memorandum o razumijevanju, zajednička deklaracija, zajednička deklaracija ministara, zajednička akcija ili zajednički kodeks o postupanju, koji sadržava tumačenje zakonodavstva Unije i u kojem se utvrđuju uvjeti za opskrbu energijom (kao što su količine i cijene) ili razvoj energetske infrastrukture;

(3)  „neobvezujući instrument” znači pravno neobvezujući dogovor između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih, kao što su memorandum o razumijevanju, zajednička deklaracija, zajednička deklaracija ministara, zajednička akcija ili zajednički kodeks o postupanju, koji sadržava tumačenje zakonodavstva Unije i u kojem se utvrđuju uvjeti za opskrbu energijom (kao što su količine i cijene) ili razvoj ili funkcioniranje energetske infrastrukture;

Amandman    15

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako država članica obavijesti Komisiju o pregovorima u skladu s člankom 3. stavkom 1., službe Komisije mogu joj dati savjet o načinu izbjegavanja neusklađenosti međuvladina sporazuma ili izmjene postojećega međuvladina sporazuma o kojem se pregovara sa zakonodavstvom Unije. Država članica u tim pregovorima može tražiti i pomoć Komisije.

1.  Ako država članica obavijesti Komisiju o pregovorima u skladu s člankom 3. stavkom 1., službe Komisije mogu joj dati savjet i smjernice o načinu izbjegavanja neusklađenosti međuvladina sporazuma ili izmjene postojećega međuvladina sporazuma o kojem se pregovara sa zakonodavstvom Unije. Država članica u tim pregovorima može tražiti i pomoć Komisije.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako Komisija sudjeluje u pregovorima kao promatrač, može predmetnoj državi članici dati savjet o načinu izbjegavanja neusklađenosti međuvladina sporazuma ili izmjene o kojima se pregovara sa zakonodavstvom Unije.

3.  Ako Komisija sudjeluje u pregovorima kao promatrač, može predmetnoj državi članici dati savjet i smjernice o načinu izbjegavanja neusklađenosti međuvladina sporazuma ili izmjene o kojima se pregovara sa zakonodavstvom Unije i s ciljevima Unije u području energetske sigurnosti.

Amandman    17

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilikom potpisivanja, ratifikacije ili prihvaćanja međuvladina sporazuma ili njegove izmjene predmetna država članica posebno vodi računa o mišljenju Komisije iz stavka 2.

Prije potpisivanja, ratifikacije ili prihvaćanja međuvladina sporazuma ili njegove izmjene predmetna država članica posebno vodi računa o mišljenju Komisije iz stavka 2.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon donošenja neobvezujućeg instrumenta ili izmjene neobvezujućeg instrumenta, predmetna država članica Komisiji dostavlja neobvezujući instrument ili izmjenu, uključujući njegove priloge.

Prije donošenja neobvezujućeg instrumenta ili izmjene neobvezujućeg instrumenta, predmetna država članica Komisiji dostavlja neobvezujući instrument ili izmjenu, uključujući njegove priloge.

Amandman    19

Prijedlog odluke

Članak 9. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  utvrđivanja zajedničkih problema u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata te razmatranja odgovarajućeg djelovanja za pristupanje tim problemima i prema potrebi predlaganja rješenja;

(b)  utvrđivanja zajedničkih problema u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata te razmatranja odgovarajućeg djelovanja za pristupanje tim problemima i prema potrebi predlaganja smjernica i rješenja;

Amandman    20

Prijedlog odluke

Članak 9. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  razvijanja, na temelju najbolje prakse i savjetovanja s državama članicama, modela fakultativnih klauzula, kojima bi se, ako se primijene, uvelike poboljšale usklađenost budućih međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata sa zakonodavstvom Unije;

(c)  razvijanja, na temelju najbolje prakse i savjetovanja s državama članicama, modela fakultativnih klauzula i smjernica, kojima bi se, ako se primijene, uvelike poboljšala usklađenost budućih međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata sa zakonodavstvom Unije;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike i stavljanje izvan snage Odluke br. 994/2012/EU

Referentni dokumenti

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

7.3.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eduard Kukan

15.3.2016

Razmatranje u odboru

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Datum usvajanja

12.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Heidi Hautala


MIŠLJENJE oDBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU (26.9.2016)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike te stavljanju izvan snage Odluke br. 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Bendt Bendtsen

AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Europski je parlament u svojoj Rezoluciji od 15. prosinca 2015. o inicijativi „Ususret europskoj energetskoj uniji” istaknuo potrebu za povećanjem dosljednosti vanjskih politika energetske sigurnosti EU-a i za većom transparentnošću u sporazumima u vezi s energijom1a.

 

______________

 

1a  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0444

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se osigurala usklađenost za zakonodavstvom Unije, države članice trebale bi Komisiji dostaviti nacrt međuvladina sporazuma prije no što on za stranke postane pravno obvezujući (ex-ante). U duhu suradnje Komisija bi trebala poduprijeti državu članicu u utvrđivanju problema s usklađivanjem nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene. Predmetna država članica u tom bi slučaju bila bolje pripremljena na sklapanje sporazuma usklađenog sa zakonodavstvom Unije. Komisija bi trebala imati dovoljno vremena za takvu procjenu kako bi se postigla što veća pravna sigurnost i izbjegle nepotrebne odgode. Kako bi u potpunosti iskoristile potporu Komisije, države članice trebale bi se suzdržati od sklapanja međuvladinih sporazuma dok ih Komisija ne obavijesti o svojoj procjeni. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake da pronađu odgovarajuće rješenje za uklanjanje utvrđene neusklađenosti.

(7)  Kako bi se osigurala usklađenost sa zakonodavstvom Unije i ciljevima Strategije energetske unije, države članice trebale bi Komisiji dostaviti nacrt međuvladina sporazuma prije no što on za stranke postane pravno obvezujući (ex-ante). U duhu suradnje Komisija bi trebala poduprijeti državu članicu u utvrđivanju problema s usklađivanjem nacrta međuvladina sporazuma ili izmjene. Predmetna država članica u tom bi slučaju bila bolje pripremljena na sklapanje sporazuma usklađenog sa zakonodavstvom Unije. Komisija bi trebala imati dovoljno vremena za takvu procjenu kako bi se postigla što veća pravna sigurnost i izbjegle nepotrebne odgode koje mogu ugroziti sklapanje sporazuma. Kako bi u potpunosti iskoristile potporu Komisije, države članice trebale bi se suzdržati od sklapanja međuvladinih sporazuma dok ih Komisija u navedenom roku ne obavijesti o svojoj procjeni. Države članice trebale bi poduzeti sve potrebne korake da pronađu odgovarajuće rješenje za uklanjanje utvrđene neusklađenosti.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Ova Odluka ne bi trebala stvarati obveze s obzirom na sporazume između gospodarskih subjekata. Međutim, to ne bi trebalo spriječiti države članice da dobrovoljno obavijeste Komisiju o takvim sporazumima na koje se izričito upućuje u međuvladinim sporazumima ili neobvezujućim instrumentima.

(13)  Ova Odluka ne bi trebala stvarati obveze s obzirom na sporazume sklopljene isključivo između gospodarskih subjekata. Međutim, to ne bi trebalo spriječiti države članice da dobrovoljno obavijeste Komisiju o svim takvim sporazumima na koje se izričito upućuje u međuvladinim sporazumima ili neobvezujućim instrumentima. Nadalje, države članice trebale bi Komisiju obavijestiti o sporazumima s poduzećima iz trećih zemalja koji su izričito navedeni u međuvladinim sporazumima ili neobvezujućim instrumentima ako je ta treća zemlja u njima važan dionik.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Primljene informacije Komisija bi trebala učiniti dostupnima svim ostalim državama članicama, i to u sigurnom elektroničkom obliku. Komisija bi trebala poštovati zahtjeve država članica da s informacijama koje su joj dostavljene postupa kao s povjerljivima. Međutim, zahtjevima za povjerljivost Komisiji se ne bi trebao ograničavati pristup povjerljivim informacijama jer ona mora imati potpune informacije za svoje procjene. Komisija bi trebala biti odgovorna za jamčenje primjene klauzule o povjerljivosti. Zahtjevima za povjerljivost ne bi se smjelo dovoditi u pitanje pravo pristupa dokumentima, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća11.

(14)  Primljene informacije Komisija bi trebala učiniti dostupnima svim ostalim državama članicama, i to u sigurnom elektroničkom obliku. Komisija bi trebala poštovati zahtjeve država članica da s informacijama koje su joj dostavljene postupa kao s povjerljivima kako bi se zadržala potrebna razina povjerljivosti koja će omogućiti zaštitu interesa država članica u pregovorima s drugom stranom. Međutim, zahtjevima za povjerljivost Komisiji se ne bi trebao ograničavati pristup povjerljivim informacijama jer ona mora imati potpune informacije za svoje procjene. Komisija bi trebala biti odgovorna za jamčenje primjene klauzule o povjerljivosti. Zahtjevima za povjerljivost ne bi se smjelo dovoditi u pitanje pravo pristupa dokumentima, kako je predviđeno Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća11.

_________________

_________________

11 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 299, 27.10.2012., str. 13.)

11 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 299, 27.10.2012., str. 13.)

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ako država članica međuvladin sporazum smatra povjerljivim, trebala bi Komisiji dostaviti njegov sažetak za potrebe prosljeđivanja tog sažetka ostalim državama članicama.

(15)  Ako država članica međuvladin sporazum smatra povjerljivim, trebala bi Komisiji dostaviti sažetak u kojem se navode njegovi glavni elementi i relevantne klauzule, uključujući ograničenja, za potrebe prosljeđivanja tog sažetka ostalim državama članicama.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Stalnom razmjenom informacija o međuvladinim sporazumima na razini Unije trebalo bi se omogućiti razvijanje najboljih praksa. Na temelju tih najboljih praksi Komisija bi, prema potrebi u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje u vezi s vanjskim politikama Unije, trebala izraditi modele fakultativnih klauzula koji će se primjenjivati u međuvladinim sporazumima između država članica i trećih zemalja. Primjena takvih modela klauzula za cilj bi trebala imati izbjegavanje nesklada međuvladinih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, posebno sa zakonodavstvom o pravilima unutarnjeg energetskog tržišta i tržišnom natjecanju, te nesklada s međunarodnim sporazumima koje je Unija sklopila. Njihova primjena trebala bi biti fakultativna, a njihov bi se sadržaj trebao moći prilagoditi svakoj posebnoj okolnosti.

(16)  Stalnom razmjenom informacija o međuvladinim sporazumima na razini Unije trebalo bi se omogućiti razvijanje najboljih praksa. Na temelju tih najboljih praksi Komisija bi, prema potrebi u suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje u pogledu vanjskih politika Unije, trebala izraditi modele pozitivnih i negativnih fakultativnih klauzula koji će se primjenjivati u međuvladinim sporazumima između država članica i trećih zemalja kako bi se olakšala pravna definicija tih sporazuma. Primjena takvih modela klauzula za cilj bi trebala imati izbjegavanje nesklada međuvladinih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, posebno sa zakonodavstvom o pravilima unutarnjeg energetskog tržišta i tržišnom natjecanju, te nesklada s međunarodnim sporazumima koje je Unija sklopila. Njihova primjena trebala bi biti fakultativna, a njihov bi se sadržaj trebao moći prilagoditi svakoj posebnoj okolnosti.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Komisija bi trebala olakšati i poticati koordinaciju između država članica s ciljem jačanja sveukupne strateške uloge Unije s pomoću snažnog i učinkovitoga koordiniranog pristupa zemljama proizvođačima, tranzitnim zemljama i zemljama potrošačima.

(18)  Komisija bi trebala olakšati i poticati koordinaciju između država članica s ciljem jačanja sveukupne strateške uloge Unije s pomoću snažnog i učinkovitoga koordiniranog pristupa zemljama proizvođačima, tranzitnim zemljama i zemljama potrošačima, među ostalim kako bi se zajamčila dosljednost između načela energetske politike EU-a i zajedničke trgovinske politike.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Odlukom uspostavlja mehanizam razmjene informacija između država članica i Komisije u vezi s međuvladinim sporazumima i neobvezujućim instrumentima u području energetike, kako su definirani u članku 2., s ciljem optimizacije funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta.

1.  Ovom se Odlukom uspostavlja mehanizam razmjene informacija između država članica i Komisije u vezi s međuvladinim sporazumima i neobvezujućim instrumentima u području energetike, kako su definirani u članku 2., s ciljem optimizacije funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta, energetske unije i usklađenosti vanjskih politika Unije u području sigurnosti opskrbe energijom.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „međuvladin sporazum” znači svaki pravno obvezujući sporazum između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih koji utječe na rad ili funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta ili na sigurnost opskrbe energijom u Uniji; međutim, ako takav pravno obvezujući sporazum obuhvaća i ostala pitanja, „međuvladinim sporazumom” smatraju se samo one odredbe koje se odnose na energetiku, uključujući opće odredbe primjenjive na te odredbe koje se odnose na energetiku;

(1)  „međuvladin sporazum” znači svaki pravno obvezujući sporazum između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih ili između jedne države članice ili više njih i jednog poduzeća iz treće zemlje ili više njih u kojima je treća zemlja važan dionik, koji utječe na rad ili funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta ili na sigurnost opskrbe energijom u Uniji; međutim, ako takav pravno obvezujući sporazum obuhvaća i ostala pitanja, „međuvladinim sporazumom” smatraju se samo one odredbe koje se odnose na energetiku, uključujući opće odredbe primjenjive na te odredbe koje se odnose na energetiku;

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 2. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „neobvezujući instrument” znači pravno neobvezujući dogovor između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili više njih, kao što su memorandum o razumijevanju, zajednička deklaracija, zajednička deklaracija ministara, zajednička akcija ili zajednički kodeks o postupanju, koji sadržava tumačenje zakonodavstva Unije i u kojem se utvrđuju uvjeti za opskrbu energijom (kao što su količine i cijene) ili razvoj energetske infrastrukture;

(3)  „neobvezujući instrument” znači pravno neobvezujući dogovor između jedne države članice ili više njih i jedne treće zemlje ili regionalne organizacije ili više njih te između jedne države članice ili više njih i jednog poduzeća ili više njih u kojem je treća zemlja koja sudjeluje važan dionik ili ima ovlast donošenja odluka, kao što su memorandum o razumijevanju, zajednička deklaracija, zajednička deklaracija ministara, zajednička akcija ili zajednički kodeks o postupanju, koji sadržava tumačenje zakonodavstva Unije i u kojem se utvrđuju uvjeti za opskrbu energijom (kao što su količine i cijene) ili razvoj energetske infrastrukture;

Amandman    11

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s člancima 2. i 3. ne primjenjuje se u odnosu na sporazume između poduzeća.

4.  Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s člancima 2. i 3. ne primjenjuje se u odnosu na sporazume sklopljene isključivo između poduzeća.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Uz odobrenje predmetne države članice, razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se produljiti. Razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se skratiti u dogovoru s Komisijom, ako to zahtijevaju okolnosti.

3.  Uz odobrenje predmetne države članice, razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se produljiti. Razdoblja iz stavaka 1. i 2. mogu se skratiti u dogovoru s Komisijom, ako to zahtijevaju okolnosti, kako bi se zajamčio pravovaljani dovršetak pregovora.

Amandman    13

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prilikom potpisivanja, ratifikacije ili prihvaćanja međuvladina sporazuma ili njegove izmjene predmetna država članica posebno vodi računa o mišljenju Komisije iz stavka 2.

Prije potpisivanja, ratifikacije ili prihvaćanja međuvladina sporazuma ili njegove izmjene predmetna država članica pokazuje što je poduzela u pogledu prigovora navedenih mišljenju Komisije iz stavka 2. u cilju jamčenja usklađenosti sa zakonodavstvom Unije i ciljevima energetske unije.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s ovim stavkom ne primjenjuje se u odnosu na sporazume između poduzeća.

Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s ovim stavkom ne primjenjuje se u odnosu na sporazume sklopljene isključivo između poduzeća.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija provodi procjenu međuvladinih sporazuma priopćenih u skladu sa stavcima 1. ili 2. Ako nakon svoje prve ocjene Komisija ima dvojbe o usklađenosti tih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, osobito sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu i zakonodavstvom Unije o tržišnom natjecanju, Komisija o tome obavješćuje predmetne države članice u roku od devet mjeseci od priopćavanja tih sporazuma.

3.  Komisija provodi procjenu međuvladinih sporazuma priopćenih u skladu sa stavcima 1. ili 2. Ako nakon svoje prve ocjene Komisija ima dvojbe o usklađenosti tih sporazuma sa zakonodavstvom Unije, osobito sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu, zakonodavstvom Unije o tržišnom natjecanju i pitanjima koja su u nadležnosti Unije u okviru zajedničke trgovinske politike, Komisija o tome obavješćuje predmetne države članice u roku od devet mjeseci od priopćavanja tih sporazuma.

Obrazloženje

Izvjestitelj smatra da bi se poseban naglasak trebao staviti i na usklađenost s pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti Unije u okviru zajedničke trgovinske politike.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nakon donošenja neobvezujućeg instrumenta ili izmjene neobvezujućeg instrumenta, predmetna država članica Komisiji dostavlja neobvezujući instrument ili izmjenu, uključujući njegove priloge.

1.  Prije donošenja neobvezujućeg instrumenta ili izmjene neobvezujućeg instrumenta, predmetna država članica Komisiji dostavlja neobvezujući instrument ili izmjenu, uključujući njegove priloge.

Amandman    17

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s člancima 1. i 2. ne primjenjuje se u odnosu na sporazume između poduzeća.

3.  Obveza obavješćivanja Komisije u skladu s člancima 1. i 2. ne primjenjuje se u odnosu na sporazume sklopljene isključivo između poduzeća.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako nakon prve procjene Komisija smatra da bi mjere kojima se provodi neobvezujući instrument i koje su joj priopćene na temelju stavaka 1. i 2. mogle biti u neskladu sa zakonodavstvom Unije, osobito sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu i zakonodavstvom Unije o tržišnom natjecanju, Komisija može o tome obavijestiti predmetnu državu članicu.

4.  Ako nakon prve procjene Komisija smatra da bi mjere kojima se provodi neobvezujući instrument i koje su joj priopćene na temelju stavaka 1. i 2. mogle biti u neskladu sa zakonodavstvom Unije, osobito sa zakonodavstvom o unutarnjem energetskom tržištu i zakonodavstvom Unije o tržišnom natjecanju, Komisija može o tome obavijestiti predmetnu državu članicu u roku od šest tjedana nakon primitka priopćenja. U tom roku države članice suzdržavaju se od potpisivanja ili drugog oblika sklapanja neobvezujućeg instrumenta. Mišljenje Komisije je neobvezujuće, no država članica može reagirati na probleme koje je Komisija istaknula.

Amandman    19

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2. – točka ea (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  informacije o odredbama koje su u nadležnosti Unije u okviru zajedničke trgovinske politike.

Obrazloženje

Izvjestitelj smatra da bi se poseban naglasak trebao staviti i na usklađenost s pitanjima koja su u isključivoj nadležnosti Unije u okviru zajedničke trgovinske politike.

Amandman    20

Prijedlog odluke

Članak 9. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  utvrđivanja zajedničkih problema u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata te razmatranja odgovarajućeg djelovanja za pristupanje tim problemima i prema potrebi predlaganja rješenja;

(b)  utvrđivanja zajedničkih problema u pogledu međuvladinih sporazuma i neobvezujućih instrumenata te razmatranja odgovarajućeg djelovanja za pristupanje tim problemima i prema potrebi predlaganja smjernica i rješenja;

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Uspostava mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike i stavljanje izvan snage Odluke br. 994/2012/EU

Referentni dokumenti

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

7.3.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Razmatranje u odboru

13.7.2016

 

 

 

Datum usvajanja

26.9.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostava mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike i stavljanje izvan snage Odluke br. 994/2012/EU

Referentni dokumenti

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Datum podnošenja EP-u

10.2.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Datum usvajanja

13.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

10

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Datum podnošenja

18.10.2016


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0 : suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti