Pranešimas - A8-0305/2016Pranešimas
A8-0305/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES

18.10.2016 - (COM(2016) 0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)) - ***I

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski


Procedūra : 2016/0031(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0305/2016
Pateikti tekstai :
A8-0305/2016
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES

(COM(2016) 0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0053),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0034/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A8-0305/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant, kad energijos vidaus rinka veiktų tinkamai, į Sąjungą importuojama energija turėtų būti visapusiškai reglamentuojama taisyklėmis, kuriomis sukuriama energijos vidaus rinka. Dėl netinkamai veikiančios energijos vidaus rinkos Sąjunga atsiduria pažeidžiamoje ir nepalankioje padėtyje energijos tiekimo saugumo atžvilgiu, ir dėl to sumažėja galima nauda Europos vartotojams ir pramonei;

(1)  siekiant, kad energijos vidaus rinka veiktų tinkamai, į Sąjungą importuojama energija turėtų būti visapusiškai reglamentuojama taisyklėmis, kuriomis sukuriama energijos vidaus rinka. Skaidrumas ir Sąjungos teisės laikymasis yra svarbūs elementai siekiant užtikrinti Sąjungos stabilumą energetikos srityje. Dėl netinkamai veikiančios energijos vidaus rinkos Sąjunga atsiduria pažeidžiamoje ir nepalankioje padėtyje energijos tiekimo saugumo atžvilgiu, ir dėl to sumažėja galima nauda Europos vartotojams ir pramonei;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekiant apsaugoti Sąjungos energijos tiekimą, būtina įvairinti energijos šaltinius ir kurti naujas energetikos tinklų jungtis tarp valstybių narių. Drauge nepaprastai svarbu energetinio saugumo srityje didinti bendradarbiavimą su Sąjungos kaimyninėmis šalimis, strateginėmis partnerėmis, taip pat tarp ES institucijų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2015 m. vasario 25 d. Komisijos priimtos Energetikos sąjungos strategijos3 tikslas – užtikrinti, kad vartotojams energija būtų tiekiama už prieinamą kainą ir laikantis saugios, tvarios ir konkurencingos energetikos principų. Konkrečiau, Energetikos sąjungos strategijoje, remiantis 2014 m. gegužės mėn. Europos energetinio saugumo strategijoje4 atliktos analizės rezultatais, pabrėžiama, kad svarbus elementas užtikrinant energetinį saugumą yra visiška susitarimų dėl energijos pirkimo iš trečiųjų šalių atitiktis ES teisei. Vadovaudamasi tuo pačiu principu, Europos Vadovų Taryba savo 2015 m. kovo 19 d. išvadose taip pat paragino užtikrinti visų susitarimų, susijusių su dujų pirkimu iš išorės tiekėjų, visapusišką atitiktį ES teisei, visų pirma padidinant tokių susitarimų skaidrumą ir suderinamumą su ES nuostatomis dėl energetinio saugumo;

(2)  2015 m. vasario 25 d. Komisijos priimtos Energetikos sąjungos strategijos3 tikslas – užtikrinti, kad vartotojams energija būtų tiekiama už prieinamą kainą ir laikantis saugios, tvarios ir konkurencingos energetikos principų. Tai galima pasiekti darniai ir nuosekliai vykdant energetikos, prekybos ir išorės politikos priemones. Konkrečiau, Energetikos sąjungos strategijoje, remiantis 2014 m. gegužės mėn. Europos energetinio saugumo strategijoje4 atliktos analizės rezultatais, pabrėžiama, kad svarbus elementas užtikrinant energetinį saugumą yra visiška susitarimų dėl energijos pirkimo iš trečiųjų šalių atitiktis ES teisei. Vadovaudamasi tuo pačiu principu, Europos Vadovų Taryba savo 2015 m. kovo 19 d. išvadose taip pat paragino užtikrinti visų susitarimų, susijusių su dujų pirkimu iš išorės tiekėjų, visapusišką atitiktį ES teisei, visų pirma padidinant tokių susitarimų skaidrumą ir suderinamumą su ES nuostatomis dėl energetinio saugumo. Todėl Komisija, neviršydama savo kompetencijos ir laikydamasi subsidiarumo ir proporcingumo principų, turėtų stengtis užtikrinti, kad regione dominuojantys dujų tiekėjai nepiktnaudžiautų savo pozicija pažeisdami Sąjungos konkurencijos taisykles, ypač atsižvelgiant į nesąžiningas kainas, taikomas valstybėse narėse, ir į tiekimo nutraukimo naudojimą politinio ir ekonominio šantažo tikslais;

____________________

____________________

3 COM(2015) 80.

3 COM(2015) 0080.

4 COM (2014) 330.

4 COM (2014) 0330.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos Parlamentas savo 2015 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo1a pabrėžė, jog reikia didinti Sąjungos išorės energetinio saugumo politikos darną ir užtikrinti didesnį su energetika susijusių susitarimų skaidrumą;

 

______________

 

1a  Priimti tekstai, P8_TA(2015)0444.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  didelis valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimų skaidrumas leidžia Sąjungai solidariai imtis koordinuotų veiksmų, kad būtų užtikrintas tokių susitarimų suderinamumas su Sąjungos teise ir veiksmingai užtikrintas energijos tiekimas. Toks skaidrumas taip pat turėtų būti naudingas siekiant glaudesnio Sąjungos vidaus bendradarbiavimo išorės energetikos santykių srityje ir ilgalaikių Sąjungos politikos tikslų, susijusių su energetika, klimatu ir energijos tiekimo saugumu;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kad būtų galima išvengti neatitikties Sąjungos teisei ir padidinti skaidrumą, valstybės narės turėtų kuo skubiau pranešti Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas dėl naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti reguliariai informuojama apie derybų pažangą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pakviesti Komisiją dalyvauti derybose kaip stebėtoją;

(5)  kad būtų galima išvengti neatitikties Sąjungos teisei bei nuostatoms, susijusioms su Sąjungos energetiniu saugumu, ir padidinti skaidrumą, valstybės narės turėtų kuo skubiau pranešti Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas dėl naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti reguliariai ir tinkamai informuojama apie derybų pažangą. Komisija turėtų dalyvauti derybose stebėtojos teisėmis, jei ji mano, kad tai būtina atsižvelgiant į vidaus energijos rinkos veikimą arba energijos tiekimo saugumą Sąjungoje. Bet kuriuo atveju valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pakviesti Komisiją dalyvauti derybose kaip stebėtoją;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Komisijai turėtų būti suteikta galimybė per derybas konsultuoti, kaip išvengti nesuderinamumo su Sąjungos teise. Visų pirma, Komisija galėtų kartu su valstybėmis narėmis parengti neprivalomas standartines nuostatas ar gaires. Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atkreipti dėmesį į Sąjungos energetikos politikos tikslus, valstybių narių solidarumo principą ir Tarybos priimtas arba Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatytas Sąjungos politikos pozicijas;

(6)  derybose dėl tarpvyriausybinio susitarimo Komisija turėtų konsultuoti atitinkamą valstybę narę, kaip užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei. Visų pirma, Komisija turėtų kartu su valstybėmis narėmis parengti neprivalomas standartines nuostatas ar gaires ir pavyzdinius išlygų, kurių iš principo reikėtų vengti, projektus. Tokios standartinės nuostatos ir gairės kompetentingų institucijų turėtų būti naudojamos kaip atskaitos priemonė ir turėtų padidinti skaidrumą ir atitiktį Sąjungos teisei. Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atkreipti atitinkamos valstybės narės dėmesį į susijusius Sąjungos energetikos politikos tikslus, valstybių narių solidarumo principą ir Tarybos priimtas arba Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatytas Sąjungos politikos pozicijas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekdamos užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei, valstybės narės turėtų Komisijai pranešti apie tarpvyriausybinio susitarimo projektą, kol jis dar nėra teisiškai privalomas susitariančiosioms šalims (ex ante). Laikydamasi bendradarbiavimo principo, Komisija turėtų padėti valstybei narei nustatyti tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar pakeitimo neatitikties Sąjungos teisei problemas. Tuomet atitinkama valstybė narė būtų geriau pasirengusi sudaryti Sąjungos teisę atitinkantį susitarimą. Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko tokiam vertinimui atlikti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis teisinis tikrumas ir išvengta nepagrįsto vėlavimo. Norėdamos visapusiškai pasinaudoti Komisijos pagalba, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo, kol Komisija jų neinformuoja apie savo atliktą vertinimą. Valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų rastas tinkamas nustatytos nesuderinamumo problemos sprendimas;

(7)  siekdamos užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei ir vadovautis energetikos sąjungos strategijos tikslais, valstybės narės turėtų Komisijai kuo anksčiau pranešti apie tarpvyriausybinio susitarimo projektą, kol jis dar nėra teisiškai privalomas susitariančiosioms šalims (ex ante). Laikydamasi bendradarbiavimo principo, Komisija turėtų padėti valstybei narei nustatyti potencialias tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar pakeitimo neatitikties Sąjungos teisei problemas. Tuomet atitinkama valstybė narė būtų geriau pasirengusi sudaryti Sąjungos teisę atitinkantį susitarimą. Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko tokiam vertinimui atlikti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis teisinis tikrumas ir išvengta nepagrįsto vėlavimo. Komisija turėtų įvertinti galimybę sutrumpinti vertinimui skirtą laiką, ypač jei valstybė narė to paprašo. Norėdamos visapusiškai pasinaudoti Komisijos pagalba, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo, kol Komisija jų neinformuoja apie savo atliktą vertinimą. Toks vertinimas neturėtų daryti poveikio tarpvyriausybinių susitarimų esmei ar turiniui, bet turėtų užtikrinti jų atitiktį Sąjungos teisei. Jei tie susitarimai nesuderinami su Sąjungos teise, valstybės narės turėtų rasti tinkamą sprendimą nustatytam nesuderinamumui pašalinti;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Atsižvelgiant į Energetikos sąjungos strategiją, praeityje sudarytų ir būsimų tarpvyriausybinių susitarimų skaidrumas ir toliau yra nepaprastai svarbus. Todėl valstybės narės turėtų ir toliau pranešti Komisijai apie visus esamus ir būsimus tarpvyriausybinius susitarimus, neatsižvelgdamos į tai, ar jie įsigaliojo ar taikomi laikinai, kaip apibrėžta Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 25 straipsnyje, ir apie visus naujus tarpvyriausybinius susitarimus;

(8)  atsižvelgiant į Energetikos sąjungos strategiją, praeityje sudarytų ir būsimų tarpvyriausybinių susitarimų skaidrumas ir toliau yra nepaprastai svarbus ir yra svarbus elementas užtikrinant energetinį ES stabilumą. Todėl valstybės narės turėtų ir toliau pranešti Komisijai apie visus esamus ir būsimus tarpvyriausybinius susitarimus, neatsižvelgdamos į tai, ar jie įsigaliojo ar taikomi laikinai, kaip apibrėžta Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 25 straipsnyje, ir apie visus naujus tarpvyriausybinius susitarimus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Komisija turėtų įvertinti prieš įsigaliojant šiam sprendimui įsigaliojusių ar laikinai taikomų tarpvyriausybinių susitarimų suderinamumą su Sąjungos teise ir atitinkamai informuoti valstybes nares. Jei tie susitarimai nesuderinami su Sąjungos teise, valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų rastas tinkamas sprendimas nustatytam nesuderinamumui pašalinti;

(9)  Komisija turėtų įvertinti prieš įsigaliojant šiam sprendimui įsigaliojusių ar laikinai taikomų tarpvyriausybinių susitarimų suderinamumą su Sąjungos teise ir atitinkamai informuoti valstybes nares. Toks vertinimas jokiu būdu neturėtų daryti poveikio susitarimų esmei ar turiniui, bet turėtų užtikrinti, kad jie atitiktų Sąjungos teisę. Jei tie susitarimai nesuderinami su Sąjungos teise, valstybės narės turėtų rasti tinkamą sprendimą nustatytam nesuderinamumui pašalinti;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šis sprendimas turėtų būti taikomas tik tarpvyriausybiniams susitarimams, kurie turi poveikį energijos vidaus rinkai arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje. Jei kyla abejonių, valstybės narės turėtų konsultuotis su Komisija. Nebegaliojantys arba nebetaikomi susitarimai iš esmės neturi poveikio energijos vidaus rinkai ar energijos tiekimo saugumui Sąjungoje, todėl šis sprendimas jiems neturėtų būti taikomas;

(10)  šis sprendimas turėtų būti taikomas tik tarpvyriausybiniams susitarimams, kurie gali turėti poveikį energijos vidaus rinkai arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje. Jis gali būti susijęs su energijos pirkimu, prekyba ja, pardavimu, kaupimu ar tiekimu bent vienoje valstybėje narėje ar į bent vieną valstybę narę arba energetikos infrastruktūros, kuri turi fizinę jungtį su bent viena valstybe nare, statyba bei eksploatavimu. Jei kyla abejonių, valstybės narės turėtų nedelsdamos konsultuotis su Komisija. Nebegaliojantiems arba nebetaikomiems susitarimams šis sprendimas iš esmės neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  pagal šį sprendimą priemonė (ar jos dalys) tarpvyriausybinio susitarimo pobūdį turėtų įgyti dėl jos teisiškai privalomos galios, o ne dėl oficialaus pavadinimo, arba, jeigu tokios teisiškai privalomos galios nėra, ji laikoma teisiškai neprivaloma priemone;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad ne oficialus dokumento pavadinimas, o jo turinys lemia dokumento pobūdį.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  valstybės narės užmezga santykius su trečiosiomis šalimis ne tik sudarydamos tarpvyriausybinius susitarimus, bet ir teisiškai neprivalomas priemones. Nors tos priemonės yra teisiškai neprivalomos, jomis naudojantis galėtų būti nustatoma išsami su energetikos infrastruktūra ir energijos tiekimu susijusi sistema. Todėl teisiškai neprivalomos priemonės gali turėti panašų poveikį energijos vidaus rinkai kaip tarpvyriausybiniai susitarimai, nes jų įgyvendinimas gali pažeisti Sąjungos teisę. Todėl siekdamos didesnio visų valstybių narių taikomų priemonių, kurios gali turėti poveikį vidaus energijos rinkai ir energetiniam saugumui, skaidrumo, valstybės narės turėtų Komisijai pateikti ir atitinkamas teisiškai neprivalomas priemones, kad ši galėtų atlikti jų ex post vertinimą. Komisija turėtų įvertinti pateiktas teisiškai neprivalomas priemones ir, jei reikia, atitinkamai informuoti valstybę narę;

(11)  valstybės narės užmezga santykius su trečiosiomis šalimis ne tik sudarydamos tarpvyriausybinius susitarimus, bet ir teisiškai neprivalomas priemones. Nors tos priemonės yra teisiškai neprivalomos, jomis naudojantis galėtų būti nustatoma išsami su energetikos infrastruktūra ir energijos tiekimu susijusi sistema. Todėl teisiškai neprivalomos priemonės gali turėti panašų poveikį energijos vidaus rinkai kaip tarpvyriausybiniai susitarimai, nes jų įgyvendinimas gali pažeisti Sąjungos teisę. Todėl siekdamos didesnio visų valstybių narių taikomų priemonių, kurios gali turėti poveikį vidaus energijos rinkai ir energetiniam saugumui, skaidrumo, valstybės narės turėtų Komisijai ex ante pateikti ir atitinkamas teisiškai neprivalomas priemones. Komisija turėtų įvertinti pateiktas teisiškai neprivalomas priemones ir, jei reikia, atitinkamai informuoti valstybę narę;

Pakeitimas     14

Pasiūlymas dėl sprendimo

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  šis sprendimas neturėtų būti taikomas tarpvyriausybiniams susitarimams ir teisiškai neprivalomoms priemonėms, kurių visos nuostatos turi būti pateiktos Komisijai pagal kitus Sąjungos aktus arba kurie yra susiję, pvz., su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi reglamentuojamais klausimais;

(12)  šis sprendimas neturėtų būti taikomas tarpvyriausybiniams susitarimams ir teisiškai neprivalomoms priemonėms, kurių visos nuostatos turi būti pateiktos Komisijai pagal kitus Sąjungos aktus arba kurie yra susiję su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi reglamentuojamais klausimais;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  šiuo sprendimu neturėtų būti sukuriama įpareigojimų įmonių susitarimų atžvilgiu. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė savanoriškai pranešti Komisijai apie susitarimus, kurie aiškiai nurodomi tarpvyriausybiniuose susitarimuose arba teisiškai neprivalomose priemonėse;

(13)  šiuo sprendimu neturėtų būti sukuriama įpareigojimų tik įmonių sudarytų susitarimų atžvilgiu. Tačiau, visapusiškai atsižvelgiant į neskelbtiną komercinę informaciją, valstybės narės turėtų būti įpareigotos pranešti Komisijai apie tik įmonių sudarytus susitarimus, kurie aiškiai nurodomi tarpvyriausybiniuose susitarimuose arba teisiškai neprivalomose priemonėse;

Pakeitimas     16

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Komisija turėtų suteikti galimybę visoms kitoms valstybėms narėms saugiu elektroniniu būdu susipažinti su jos gaunama informacija. Komisija turėtų paisyti valstybių narių prašymų užtikrinti jai pateiktos informacijos konfidencialumą. Tačiau prašymai laikytis konfidencialumo neturėtų apriboti pačios Komisijos prieigos prie konfidencialios informacijos, nes Komisijai reikia turėti išsamią informaciją, kad ji galėtų atlikti vertinimus. Komisija turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas konfidencialumo nuostatos taikymas. Prašymais laikytis konfidencialumo neturėtų būti ribojama teisė susipažinti su dokumentais, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200111;

(14)  Komisija, siekdama stiprinti koordinavimą ir didinti skaidrumą tarp valstybių narių ir tokiu būdu sustiprinti jų derybines galias trečiųjų šalių atžvilgiu, turėtų suteikti galimybę visoms kitoms valstybėms narėms saugiu elektroniniu būdu susipažinti su jos gaunama informacija apie tarpvyriausybinius susitarimus ir teisiškai neprivalomas priemones. Komisija turėtų paisyti valstybių narių prašymų užtikrinti jai pateiktos informacijos konfidencialumą. Tačiau prašymai laikytis konfidencialumo neturėtų apriboti pačios Komisijos prieigos prie konfidencialios informacijos, nes Komisijai reikia turėti išsamią informaciją, kad ji galėtų atlikti vertinimus. Komisija turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas konfidencialumo nuostatos taikymas. Prašymais laikytis konfidencialumo neturėtų būti ribojama teisė susipažinti su dokumentais, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200111;

_________________

_________________

11 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 299, 2012 5 31, p. 13).

11 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 299, 2012 5 31, p. 13).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  jei valstybė narė mano, kad tarpvyriausybinis susitarimas yra konfidencialus, ji turėtų pateikti Komisijai jo santrauką, kad su ta santrauka galėtų susipažinti kitos valstybės narės;

(15)  jei valstybė narė mano, kad tarpvyriausybinis susitarimas yra konfidencialus, ji turėtų pateikti Komisijai jo santrauką, kurioje pateikiami pagrindiniai jo elementai ir svarbios nuostatos, įskaitant apribojimus, kad su ta santrauka galėtų susipažinti kitos valstybės narės;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  nuolatinis keitimasis informacija apie tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos lygmeniu turėtų padėti išvystyti geriausią praktiką. Remdamasi tos geriausios praktikos pavyzdžiais, Komisija, atitinkamais atvejais bendradarbiaudama su Europos išorės santykių tarnyba Sąjungos išorės politikos klausimais, turėtų parengti neprivalomas standartines nuostatas, kurios galėtų būti įtraukiamos į tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus. Tokiomis standartinėmis nuostatomis turėtų būti siekiama išvengti tarpvyriausybinių susitarimų prieštaravimų Sąjungos teisei, visų pirma energijos vidaus rinkos taisyklėms ir konkurencijos teisei, taip pat Sąjungos sudarytiems tarptautiniams susitarimams. Jos turėtų būti neprivalomos, ir turėtų būti numatyta galimybė jų turinį pritaikyti pagal konkrečias aplinkybes;

(16)  nuolatinis keitimasis informacija apie tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos lygmeniu turėtų padėti išvystyti geriausią praktiką. Remdamasi tos geriausios praktikos pavyzdžiais, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ir, atitinkamais atvejais, su Europos išorės veiksmų tarnyba Sąjungos išorės politikos klausimais, turėtų parengti neprivalomas standartines nuostatas, kurios galėtų būti įtraukiamos į tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus, taip pat nuostatų, kurios neatitinka Sąjungos teisės ar energetikos sąjungos tikslų ir todėl iš esmės neturėtų būti naudojamos, pavyzdžių sąrašą. Tokiomis standartinėmis nuostatomis turėtų būti užtikrinama tarpvyriausybinių susitarimų atitiktis Sąjungos teisei ir išvengiama prieštaravimų Sąjungos sudarytiems tarptautiniams susitarimams. Jos turėtų būti neprivalomos, ir turėtų būti numatyta galimybė jų turinį ir struktūrą pritaikyti pagal konkrečias aplinkybes;

Pakeitimas     19

Pasiūlymas dėl sprendimo

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  jei daugiau žinotų apie esamus ir naujus tarpvyriausybinius susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones, valstybės narės, taip pat jos ir Komisija galėtų geriau tarpusavyje koordinuoti energetikos srities veiksmus. Toks geresnis koordinavimas turėtų padėti valstybėms narėms visapusiškai pasinaudoti privalumais, susijusiais su politine ir ekonomine Sąjungos įtaka, ir suteikti galimybę Komisijai siūlyti su tarpvyriausybiniais susitarimais susijusių problemų sprendimus;

(17)  jei daugiau žinotų apie esamus ir naujus tarpvyriausybinius susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones, valstybės narės tarpusavyje ir su Komisija galėtų padidinti skaidrumą ir geriau koordinuoti energetikos srities veiksmus. Didesnis skaidrumas ir koordinavimas yra ypač svarbūs veiksniai valstybėms narėms, pasikliaujančioms tinklų jungtimis su valstybe nare, vedančia derybas dėl tarpvyriausybinio susitarimo. Toks geresnis koordinavimas turėtų padėti valstybėms narėms visapusiškai pasinaudoti Sąjungos politine ir ekonomine įtaka, padidinti derybinę galią trečiųjų šalių atžvilgiu ir suteikti Komisijai galimybę Sąjungoje užtikrinti energijos tiekimo saugumą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Komisija turėtų sudaryti palankesnes valstybių narių tarpusavio veiksmų koordinavimo sąlygas ir skatinti tokį koordinavimą, kad būtų sustiprintas bendras strateginis Sąjungos vaidmuo pasitelkus tvirtą ir veiksmingą suderintą požiūrį į gamybos, tranzito ir vartojimo šalis;

(18)  Komisija turėtų sudaryti palankesnes valstybių narių tarpusavio veiksmų koordinavimo sąlygas ir užtikrinti tokį koordinavimą, kad būtų sustiprintas bendras strateginis Sąjungos vaidmuo energetikos srityje pasitelkus gerai apibrėžtą ir veiksmingą ilgalaikį suderintą požiūrį į gamybos, tranzito ir vartojimo šalis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant užtikrinti optimalų energijos vidaus rinkos veikimą šiuo sprendimu nustatomas valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija apie 2 straipsnyje apibrėžtus tarpvyriausybinius energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones, mechanizmas.

1.  Siekiant užtikrinti optimalų energijos vidaus rinkos veikimą, užtikrinti tiekimo į Sąjungą saugumą ir padėti pasiekti energetikos sąjungos strategijoje numatytus tikslus šiuo sprendimu nustatomas valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija apie 2 straipsnyje apibrėžtus tarpvyriausybinius energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones, mechanizmas.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  tarpvyriausybinis susitarimas – teisiškai privalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, turintis poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ar funkcionavimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje, arba, jei toks teisiškai privalomas susitarimas apima ir kitus klausimus, tik su energija susijusios jo nuostatos, įskaitant joms taikomas bendrąsias nuostatas;

(1)  tarpvyriausybinis susitarimas – teisiškai privalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas, nesvarbu, koks jo oficialus pavadinimas, su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, įskaitant tarptautines organizacijas, įmones, kurių pagrindinis suinteresuotasis subjektas yra trečioji šalis, ir įmones, kuriose trečioji šalis turi didelę įtaką priimant sprendimus, galintis turėti poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ar funkcionavimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje ir galintis būti susijęs su energijos pirkimu, prekyba ja, pardavimu, kaupimu ar tiekimu bent vienoje valstybėje narėje ar į bent vieną valstybę narę arba energetikos infrastruktūros, kuri turi fizinę jungtį su bent viena valstybe nare, statyba bei eksploatavimu; tačiau jeigu toks teisiškai privalomas susitarimas apima ir kitus klausimus, laikoma, kad tarpvyriausybinį susitarimą sudaro tik su energija susijusios nuostatos, įskaitant joms taikomas bendrąsias nuostatas;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  teisiškai neprivaloma priemonė – teisiškai neprivalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, susitarimo memorandumas, bendra deklaracija, bendra ministrų deklaracija, bendri veiksmai arba bendras elgesio kodeksas), kuriame aiškinama Sąjungos teisė, nustatomos energijos tiekimo sąlygos (pavyzdžiui, kiekis ir kainos) arba energetikos infrastruktūros plėtra;

(3)  teisiškai neprivaloma priemonė – teisiškai neprivalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, susitarimo memorandumas, bendra deklaracija, bendra ministrų deklaracija, bendri veiksmai arba bendras elgesio kodeksas), kuriame aiškinama Sąjungos teisė, nustatomos energijos tiekimo sąlygos (pavyzdžiui, kiekiai ir kainos) arba energetikos infrastruktūros plėtra ar veikimas;

Pakeitimas     24

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybė narė pateikia Komisijai tokį pranešimą apie derybas, ta valstybė narė turi reguliariai pranešti Komisijai apie derybų eigą.

Valstybei narei pateikus Komisijai tokį pranešimą apie derybas, ta valstybė narė reguliariai praneša Komisijai apie derybų eigą.

Pakeitimas     25

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nepažeidžiant 8 straipsnyje nurodytų konfidencialumo nuostatų Komisijai teikiamoje informacijoje nurodoma, dėl kokių nuostatų deramasi, kokie derybų tikslai, ir pateikiama kita svarbi informacija.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Siekdama užtikrinti, kad būtų pasiekti energetikos sąjungos tikslai, Komisija paskelbia gautą informaciją (išskyrus pagal 8 straipsnį nustatytas konfidencialias dalis) ir pranešimą apie nesuderinamumą su Sąjungos teise visoms valstybėms narėms.

Pakeitimas     27

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei ratifikuotame tarpvyriausybiniame susitarime arba tarpvyriausybinio susitarimo pakeitime daroma aiški nuoroda į kitus tekstus, atitinkama valstybė narė pateikia ir tuos kitus tekstus, jei juose yra nuostatų, galinčių turėti poveikį energijos vidaus rinkos veikimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje.

Jei ratifikuotame tarpvyriausybiniame susitarime arba tarpvyriausybinio susitarimo pakeitime daroma aiški nuoroda į kitus tekstus, atitinkama valstybė narė pateikia ir tuos kitus tekstus, jei juose yra 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų elementų.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal 2 ir 3 dalis netaikomas įmonių susitarimams.

4.  Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal 2 ir 3 dalis netaikomas tik įmonių sudarytiems susitarimams.

 

Iškilus abejonių, ar susitarimas yra tarpvyriausybinis susitarimas, ar esamas tarpvyriausybinis susitarimas ir ar apie jį reikia pranešti vadovaujantis 3 ir 6 straipsniais, valstybės narės nedelsdamos konsultuojasi su Komisija.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei valstybė narė Komisijai praneša apie derybas pagal 3 straipsnio 1 dalį, Komisijos tarnybos gali ją konsultuoti, kaip išvengti tarpvyriausybinio susitarimo arba esamo tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo, dėl kurio deramasi, nesuderinamumo su Sąjungos teise. Be to, ta valstybė narė gali paprašyti Komisijos pagalbos tose derybose.

1.  Jei valstybė narė Komisijai praneša apie derybas pagal 3 straipsnio 1 dalį, Komisijos tarnybos ją konsultuoja ar pateikia gaires, kaip užtikrinti, kad tarpvyriausybinis susitarimas arba esamo tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimas, dėl kurio deramasi, atitiktų Sąjungos teisės aktus ir jos energetinio saugumo tikslus.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atitinkamos valstybės narės ar Komisijos prašymu ir gavusi atitinkamos valstybės narės raštišką sutikimą Komisija derybose gali dalyvauti kaip stebėtoja.

2.  Jei Komisija mano, kad tai būtina atsižvelgiant į vidaus energijos rinkos veikimą arba energijos tiekimo saugumą Sąjungoje, ji dalyvauja derybose kaip stebėtoja nevaržydama valstybių narių derybų laisvės. Susijusi valstybė narė taip pat gali paprašyti Komisijos pagalbos tose derybose.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija dalyvauja derybose kaip stebėtoja, ji gali konsultuoti atitinkamą valstybę narę, kaip išvengti tarpvyriausybinio susitarimo ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo, dėl kurio deramasi, nesuderinamumo su Sąjungos teise.

3.  Vykstant deryboms Komisija konsultuoja atitinkamą valstybę narę, kaip užtikrinti, kad tarpvyriausybinis susitarimas ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimas, dėl kurio deramasi, atitiktų Sąjungos teisę ir energetikos sąjungos tikslus. Komisijos atstovai neskelbtiną derybų metu gautą informaciją tvarko laikydamiesi tinkamos konfidencialumo tvarkos.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija per šešias savaites nuo pranešimo apie visą tarpvyriausybinio susitarimo projektą ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą, įskaitant visus priedus, pateikimo pagal 3 straipsnio 2 dalį dienos atitinkamai valstybei narei praneša apie abejones, kurių jai galėjo kilti dėl tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo suderinamumo su Sąjungos teise, visų pirma su energijos vidaus rinkos teisės aktais ir Sąjungos konkurencijos teise. Jei Komisija per tą laikotarpį atsakymo nepateikia, laikoma, kad ji prieštaravimų neturi.

1.  Komisija per keturias savaites nuo pranešimo apie visą tarpvyriausybinio susitarimo projektą ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą, įskaitant visus priedus, pateikimo pagal 3 straipsnio 2 dalį dienos atitinkamai valstybei narei praneša apie abejones, kurių jai galėjo kilti dėl tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo suderinamumo su Sąjungos teise. Jei Komisija per tą laikotarpį atsakymo nepateikia, laikoma, kad ji prieštaravimų neturi.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei Komisija pagal 1 dalį praneša atitinkamai valstybei narei, kad jai kilo abejonių, savo nuomonę dėl atitinkamo tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo suderinamumo su Sąjungos teise, visų pirma energijos vidaus rinkos teisės aktais ir Sąjungos konkurencijos teisės nuostatomis, ji atitinkamai valstybei narei praneša per 12 savaičių nuo 1 dalyje nurodytos pranešimo pateikimo dienos. Jei Komisija per tą laikotarpį nuomonės nepateikia, laikoma, kad ji prieštaravimų neturi.

2.  Jei Komisija pagal 1 dalį praneša atitinkamai valstybei narei, kad, jos nuomone, tarpvyriausybinis susitarimas ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimas yra nesuderinami su Sąjungos teise, ji per 12 savaičių nuo 1 dalyje nurodytos pranešimo pateikimo dienos pateikia tai valstybei narei išsamią nuomonę. Jei Komisija per tą laikotarpį nuomonės nepateikia, laikoma, kad ji prieštaravimų neturi.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atitinkamai valstybei narei pritarus, 1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai gali būti pratęsti. Jei aplinkybės tai pateisina, susitarus su Komisija 1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai sutrumpinami.

3.  Atitinkamai valstybei narei pritarus, 1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai gali būti pratęsti. Jei aplinkybės tai pateisina, susitarus su Komisija 1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai sutrumpinami siekiant užtikrinti, kad derybos būtų baigtos laiku.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasirašydama, ratifikuodama tarpvyriausybinį susitarimą ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą arba jam pritardama, atitinkama valstybė narė kuo labiau atsižvelgia į 2 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę.

Prieš pasirašydama, ratifikuodama tarpvyriausybinį susitarimą ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą arba prieš jam pritardama, atitinkama valstybė narė parodo, kaip buvo reaguota į 2 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę siekiant užtikrinti visišką atitiktį Sąjungos teisei.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip iki [3 mėnesiai nuo šio sprendimo įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie visus esamus tarpvyriausybinius susitarimus, įskaitant jų priedus ir pakeitimus.

Iki [3 mėnesiai nuo šio sprendimo įsigaliojimo] valstybės narės praneša Komisijai apie visus esamus tarpvyriausybinius susitarimus, įskaitant jų priedus ir pakeitimus. Esant požymių, kad ateityje gali būti būtina pradėti derybas su trečiąja šalimi, valstybės narės atitinkamai informuoja Komisiją.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal šią dalį netaikomas įmonių susitarimams.

Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal šią dalį netaikomas tik įmonių sudarytiems susitarimams.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija įvertina tarpvyriausybinius susitarimus, apie kuriuos pranešta pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį. Jei atlikus pirmąjį vertinimą Komisijai kyla abejonių dėl tų susitarimų suderinamumo su Sąjungos teise, visų pirma su energijos vidaus rinkos teisės aktais ir Sąjungos konkurencijos teisės nuostatomis, Komisija per 9 mėnesius nuo pranešimų apie tuos susitarimus pateikimo dienos apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares.

3.  Komisija įvertina tarpvyriausybinius susitarimus, apie kuriuos pranešta pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį. Jei atlikus pirmąjį vertinimą Komisijai kyla abejonių dėl tų susitarimų suderinamumo su Sąjungos teise, Komisija per 9 mėnesius nuo pranešimų apie tuos susitarimus pateikimo dienos apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisijos atliekamas tarpvyriausybinių susitarimų ar esamų tarpvyriausybinių susitarimų vertinimas netrukdo taikyti Sąjungos taisyklių dėl pažeidimų, valstybės pagalbos ir konkurencijos ir niekaip nekliudo jų vertinimui.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priėmusi teisiškai neprivalomą priemonę arba teisiškai neprivalomos priemonės pakeitimą, atitinkama valstybė narė tą priemonę arba tą pakeitimą, įskaitant priedus, pateikia Komisijai.

Prieš priimdama teisiškai neprivalomą priemonę arba teisiškai neprivalomos priemonės pakeitimą, atitinkama valstybė narė tą priemonę arba tą pakeitimą, įskaitant priedus, nedelsdama pateikia Komisijai.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal 1 ir 2 dalis netaikomas įmonių susitarimams.

3.  Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal 1 ir 2 dalis netaikomas tik įmonių sudarytiems susitarimams.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei, atlikusi pirmąjį vertinimą, Komisija mano, kad priemonės, kuriomis įgyvendinama teisiškai neprivaloma priemonė, apie kurią pranešta pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, galėtų prieštarauti Sąjungos teisei, visų pirma energijos vidaus rinkos teisės aktams ir Sąjungos konkurencijos teisės nuostatoms, Komisija gali atitinkamai informuoti susijusias valstybes nares.

4.  Komisija informuoja susijusią valstybę narę apie savo abejones, kad priemonės, kuriomis įgyvendinama teisiškai neprivaloma priemonė, apie kurią pranešta pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, galėtų prieštarauti Sąjungos teisei arba energetikos sąjungos strategijos tikslams.

 

4a.  Prieš pasirašydama, ratifikuodama neprivalomą priemonę ar pakeitimą arba prieš jai (jam) pritardama, atitinkama valstybė narė parodo, kaip buvo reaguota į Komisijos nuomonę siekiant užtikrinti visišką atitiktį Sąjungos teisei ir Sąjungos energetikos saugumo tikslams.

 

Jei Komisija per keturias savaites nuo pranešimo nepateikia atsakymo, laikoma, kad ji prieštaravimų neturi. Komisijos nuomonė dėl teisiškai neprivalomų priemonių yra neprivaloma. Vis dėlto pasirašydama, ratifikuodama teisiškai neprivalomą priemonę ar teisiškai neprivalomos priemonės pakeitimą arba jai (jam) pritardama, atitinkama valstybė narė kuo labiau atsižvelgia į Komisijos nuomonę ir imasi veiksmų dėl tokios priemonės probleminių nuostatų.

 

4b.  Iškilus abejonių, ar priemonė yra neprivaloma priemonė, ar esama priemonė ir ar apie ją reikia pranešti vadovaujantis 7 straipsniu, valstybės narės nedelsdamos konsultuojasi su Komisija.

Pakeitimas     43

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei valstybė narė pagal 1 dalį nenurodė, kad informacija yra konfidenciali, Komisija saugiu elektroniniu būdu paskelbia tą informaciją visoms kitoms valstybėms narėms.

2.  Jei valstybė narė pagal 1 dalį nenurodė, kad informacija yra konfidenciali, Komisija saugiu elektroniniu būdu paskelbia tą informaciją ir pranešimą apie nesuderinamumą su Sąjungos teise visoms kitoms valstybėms narėms.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  informacija apie nuostatas, kurios priklauso Sąjungos kompetencijos sričiai įgyvendinant bendrą prekybos politiką;

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti suderinimui su klausimais, kurie priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai pagal bendrą prekybos politiką.

Pakeitimas     45

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Komisija sudaro galimybę visoms kitoms valstybėms narėms elektroniniu būdu susipažinti su 3 dalyje nurodytomis santraukomis.

4.  Komisija sudaro galimybę visoms kitoms valstybėms narėms elektroniniu būdu susipažinti su 3 dalyje nurodytomis santraukomis ir jos pastabomis dėl atitikties energetikos sąjungos strategijai.

Pakeitimas     46

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Prašymai laikyti informaciją konfidencialia pagal šį straipsnį neriboja pačios Komisijos prieigos prie konfidencialios informacijos. Komisija užtikrina, kad prieiga prie konfidencialios informacijos būtų suteikiama tik Komisijos tarnyboms, kurioms neabejotinai būtina susipažinti su turima informacija.

5.  Prašymai laikyti informaciją konfidencialia pagal šį straipsnį neriboja pačios Komisijos prieigos prie konfidencialios informacijos. Komisija užtikrina, kad prieiga prie konfidencialios informacijos būtų suteikiama tik Komisijos tarnyboms, kurioms neabejotinai būtina susipažinti su turima informacija. Derybose dėl tarpvyriausybinių susitarimų kaip stebėtojai dalyvaujantys Komisijos atstovai neskelbtiną derybų metu gautą informaciją tvarko laikydamiesi tinkamos konfidencialumo tvarkos.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustatyti bendras problemas, susijusias su tarpvyriausybiniais susitarimais bei teisiškai neprivalomomis priemonėmis, ir apsvarstyti, kokių tinkamų veiksmų būtų galima imtis toms problemoms spręsti, taip pat atitinkamais atvejais pasiūlyti sprendimų;

b)  nustatyti bendras problemas, susijusias su tarpvyriausybiniais susitarimais bei teisiškai neprivalomomis priemonėmis, ir apsvarstyti, kokių tinkamų veiksmų būtų galima imtis toms problemoms spręsti, taip pat atitinkamais atvejais pasiūlyti gaires ir sprendimus;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  geriausios praktikos ir konsultacijų su valstybėmis narėmis pagrindu parengti neprivalomas standartines nuostatas, kurios, jei būtų taikomos, labai pagerintų būsimų tarpvyriausybinių susitarimų ir teisiškai neprivalomų priemonių atitiktį Sąjungos teisei;

c)  geriausios praktikos ir konsultacijų su valstybėmis narėmis pagrindu parengti, iki … [įrašyti datą: vieni metai po šio sprendimo įsigaliojimo dienos], neprivalomas standartines nuostatas ir gaires, kurios, jei būtų taikomos, labai pagerintų būsimų tarpvyriausybinių susitarimų ir teisiškai neprivalomų priemonių atitiktį Sąjungos teisei;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Iki ... [įrašyti datą: vieni metai po šio sprendimo įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi geriausia praktika ir pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, sukuria bendrą informacinę sistemą, kurią taikant apsaugomas neskelbtinos informacijos konfidencialumas ir kartu užtikrinamas didesnis svarbiausių tarpvyriausybinių susitarimų dalių skaidrumas, siekiant sukurti orientacinį atsparos tašką, kuriuo valstybės narės galėtų pasinaudoti derybose, kad trečiosios valstybės nepiktnaudžiautų dominuojančia padėtimi.

Pakeitimas     50

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui pateikia šio sprendimo taikymo ataskaitą.

1.  Ne vėliau kaip ... [dveji metai po šio sprendimo įsigaliojimo dienos] Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui pateikia šio sprendimo taikymo ataskaitą.

AIŠKINAMOJI DALIS

Energetikos sąjungos komunikate apibrėžta, kad sėkmingos energetikos politikos pagrindinė sudedamoji dalis yra galimybė visiems europiečiams įsigyti saugią, tvarią ir konkurencingomis kainomis parduodamą energiją. Leiskite aptarti šiuos aspektus po vieną ir pažiūrėti, kaip jie traktuojami pasiūlyme dėl tarpvyriausybinio susitarimo.

Energetinis saugumas

Dėl saugumo Komisija siūlo, kad teisiškai neprivalomos priemonės, tokios kaip bendros ES valstybių narių ir trečiųjų šalių deklaracijos, būtų peržiūrimos po to, kai jos pasirašomos. Tai labai prieštarauja tarpvyriausybiniams energetikos susitarimams, kuriuos reikia išnagrinėti ex ante. Prieš suteikiant leidimą tęsti su tokio tipo dokumentais susijusį darbą, juos turi įvertinti Komisija. Tai suteiktų ne tik būtiną teisinį tikrumą kapitalui imlioms investicijoms, bet taip pat būtų atkreipiamas dėmesys į problemą, kad trūksta energetinio saugumo apibrėžties, kurios, deja, niekur nerasime ir Sąjungos teisėje. Kadangi sąvoką teisiškai ypač sunku tiksliai apibrėžti, Komisija turi galėti įsikišti, jei kyla teisėtų su energetiniu saugumu susijusių susirūpinimą keliančių klausimų. Galima toliau diskutuoti, kaip konkrečiai Komisija dalyvaus minėtos srities veikloje, kad būtų prisitaikoma prie konkrečių valstybių narių, kurios kenčia dėl to, kad dominuoja vienas pagal bendrosios rinkos taisykles veikti atsisakantis tiekėjas, poreikių. Šiuo požiūriu kitos ES valstybės turi rodyti solidarumą mažiau privilegijuotoms bloko narėms. Vienoda tarpvyriausybinių susitarimų ir teisiškai neprivalomų priemonių patikra taip pat padės šalims atsikratyti pagundos žongliruoti taisyklėmis ir tęsti mažiau griežtu bendradarbiavimo modeliu pagrįstas derybas.

Konkurencija

Išankstine reguliavimo patikra būtų užtikrinta gerai veikianti nesusiskaidžiusi vidaus rinka ir būtų skatinama sąžiningesnė konkurencija. Komisija nustatė, kad pagal dabartinį sprendimą dėl tarpvyriausybinių susitarimų 17 tarpvyriausybinių susitarimų neatitiko Sąjungos teisės. Tai sudaro apytikriai trečdalį svarbiausių susitarimų, kurie buvo analizuojami, t. y. tų, kurie yra susiję su infrastruktūros projektais arba energijos tiekimu. Aptikusi pažeidimų, Komisija nusprendė nepradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūros prieš nei vieną iš susijusių valstybių narių. Paaiškėjo, kad tą padaryti būtų sudėtinga dėl politinių ir teisinių priežasčių. Tačiau akivaizdu, kad tokiais susitarimais iškreipiamas bendrosios rinkos veikimas ir kenkiama jos konkurencingumui. Jais taip pat žlugdomas pasitikėjimas tarp ES valstybių, kurios mato, kad kai kurios klubo narės pasirašo tokius susitarimus neatsižvelgdamos į visos Sąjungos interesus. Dar gerai, kad Komisijai pavyko sukliudyti susitarimui dėl projekto „South Stream“, t. y. tokio tipo susitarimui, dėl kurio kilo daugiausia ginčų. Jei su šiuo projektu būtų buvę pasistūmėta į priekį, būtų kilusi grėsmė Europos dedamoms pastangoms pasitelkti įvairius tiekėjus, įskaitant pietinį dujų koridorių (vieną iš jos pagrindinių investicijų šiuo atžvilgiu), ir iš rinkos būtų buvę priversti pasitraukti kiti nei Rusija galimi tiekėjai. Tai, kad Komisija galėjo nagrinėti projekto „South Stream“ atvejį tik remdamasi jo rezultatais, privertė susijusiais šalis atsidurti keblioje situacijoje, kadangi susitarimai jau buvo pasirašyti ir jau buvo kai kur investuota. Tai yra dar viena priežastis, kodėl vedant derybas energetikos srityje reikia daugiau skaidrumo. Jei skaidrumo principą taikytų visos valstybės narės, būtų panaikinta investavimo rizika ir būtų skiriamos lėšos projektams, kurie visiškai atitiktų Sąjungos teisę ir kuriais būtų siekiama energetinio saugumo tikslų.

Tvarumas

Buvo pareikšta keletas nuomonių, kad Komisijos pasiūlyme nėra tinkamai atkreiptas dėmesys į tvarumo klausimą, nes jame daugiausia aptariamas energijos importas į ES, dėl kurio ji tampa dar labiau priklausoma nuo energijos išorės tiekėjų. Atsižvelgiant į ES dedamas pastangas padidinti savo energijos vartojimo efektyvumą, teigiama, kad Komisija rizikuoja pervertindama dujų paklausą. Toks argumentavimas turi trūkumų. Šildymo ir vėsinimo strategija yra svarbi tvariosios energetikos saugumo paketo, kuriame dėmesys sutelkiamas tik į Europos energijos paklausos sumažinimą, dalis. Tikimasi, kad dar šiais metais ES taip pat imsis konkrečių veiksmų teisėkūros srityje. Pasiūlyme dėl tarpvyriausybinio susitarimo svarbu sutelkti dėmesį į energijos balanso energijos tiekimo aspektą. Šiame kontekste reikia prisiminti, kad dujos yra būtinas kuras pereinant prie mažo anglies dioksido kiekio ateityje. Jei mums reikia importuoti kokį nors iškastinį kurą, geriau jau importuoti dujas, kuriomis mažiausiai teršiama aplinka. Vis dėlto tie, kurie mano, kad Europa turėtų importuoti daugiau energijos, nesupranta reikalo esmės. Šiame pasiūlyme kalbama ne tik apie dujų vartojimą Europoje, bet apie dar svarbesnį dalyką – Europos priklausomybę nuo dujų importo. 2013 m. (naujausi Eurostato duomenys) dujų importas siekė apytikriai 65 %, jis išaugo – 1995 m. jis sudarė apytikriai 43 %. Bent per artimiausius du dešimtmečius importuojamų dujų paklausa greičiausiai išliks stabili, kadangi pagal ENTSO-G numatyta, kad gamyba ES viduje iki 2035 m. sumažės 60 %. Išvada yra tokia, kad per artimiausius metus Europa gaus didelę dalį dujų iš užsienio ir todėl reikia kiek įmanoma stengtis, kad būtų pasitelkiami įvairūs energijos tiekėjai.

Energetikos politika kryžkelėje

Žūtbūt reikia, kad ES pasisektų. Migrantų ir euro zonos krizių skaldomai Europos Sąjungai reikia naujo integracijos naratyvo, kuriuo būtų įrodyta, kad Europa gali sėkmingai judėti į priekį. Energetikos srityje ES neišnaudojo dar daug galimybių. Tokią situaciją galima pakeisti būsimomis Europos pastangomis energetikos srityje taikant pagrindinius principus, kuriais remiantis buvo sukurtas integracijos projektas, t. y. solidarumo ir valstybių narių tarpusavio pasitikėjimo. Mums atsiveria išskirtinė galimybė įgyvendinti dideles permainas užtikrinantį teisės aktą, kuriuo bus parodoma, kad Europa yra vieninga ir energetikos srityje veikia išvien. Jei nepavyks, kils didelė rizika, kad vietoj to, kad būtų Europos integracijos pagrindu, pagrindinė politikos sritis ir toliau tolins valstybes nares vienas nuo kitų.

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ  (14.9.2016)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES
(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Nuomonės referentas: Eduard Kukan

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  siekiant, kad energijos vidaus rinka veiktų tinkamai, į Sąjungą importuojama energija turėtų būti visapusiškai reglamentuojama taisyklėmis, kuriomis sukuriama energijos vidaus rinka. Dėl netinkamai veikiančios energijos vidaus rinkos Sąjunga atsiduria pažeidžiamoje ir nepalankioje padėtyje energijos tiekimo saugumo atžvilgiu, ir dėl to sumažėja galima nauda Europos vartotojams ir pramonei;

(1)  siekiant, kad energijos vidaus rinka veiktų tinkamai, į Sąjungą importuojama energija turėtų būti visapusiškai reglamentuojama taisyklėmis, kuriomis sukuriama energijos vidaus rinka. Skaidrumas ir Sąjungos teisės laikymasis yra svarbūs elementai siekiant užtikrinti Sąjungos stabilumą energetikos srityje. Dėl netinkamai veikiančios energijos vidaus rinkos Sąjunga atsiduria pažeidžiamoje ir nepalankioje padėtyje energijos tiekimo saugumo atžvilgiu, ir dėl to sumažėja galima nauda Europos vartotojams ir pramonei;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekiant apsaugoti Sąjungos energijos tiekimą, būtina įvairinti energijos šaltinius ir kurti naujas energetikos tinklų jungtis tarp valstybių narių. Drauge nepaprastai svarbu energetinio saugumo srityje didinti bendradarbiavimą su Sąjungos kaimyninėmis šalimis, strateginėmis partnerėmis, taip pat tarp ES institucijų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2015 m. vasario 25 d. Komisijos priimtos Energetikos sąjungos strategijos8 tikslas – užtikrinti, kad vartotojams energija būtų tiekiama už prieinamą kainą ir laikantis saugios, tvarios ir konkurencingos energetikos principų. Konkrečiau, Energetikos sąjungos strategijoje, remiantis 2014 m. gegužės mėn. Europos energetinio saugumo strategijoje9 atliktos analizės rezultatais, pabrėžiama, kad svarbus elementas užtikrinant energetinį saugumą yra visiška susitarimų dėl energijos pirkimo iš trečiųjų šalių atitiktis ES teisei. Vadovaudamasi tuo pačiu principu, Europos Vadovų Taryba savo 2015 m. kovo 19 d. išvadose taip pat paragino užtikrinti visų susitarimų, susijusių su dujų pirkimu iš išorės tiekėjų, visapusišką atitiktį ES teisei, visų pirma padidinant tokių susitarimų skaidrumą ir suderinamumą su ES nuostatomis dėl energetinio saugumo;

(2)  2015 m. vasario 25 d. Komisijos priimtos Energetikos sąjungos strategijos8 tikslas – užtikrinti, kad vartotojams energija būtų tiekiama už prieinamą kainą ir laikantis saugios, tvarios ir konkurencingos energetikos principų. Tai galima pasiekti darniai ir nuosekliai vykdant energetikos, prekybos ir išorės politikos priemones. Konkrečiau, Energetikos sąjungos strategijoje, remiantis 2014 m. gegužės mėn. Europos energetinio saugumo strategijoje9 atliktos analizės rezultatais, pabrėžiama, kad svarbus elementas užtikrinant energetinį saugumą yra visiška susitarimų dėl energijos pirkimo iš trečiųjų šalių atitiktis ES teisei. Vadovaudamasi tuo pačiu principu, Europos Vadovų Taryba savo 2015 m. kovo 19 d. išvadose taip pat paragino užtikrinti visų susitarimų, susijusių su dujų pirkimu iš išorės tiekėjų, visapusišką atitiktį ES teisei, visų pirma padidinant tokių susitarimų skaidrumą ir suderinamumą su ES nuostatomis dėl energetinio saugumo. Atsižvelgiant į tai, Komisija, neviršydama savo kompetencijos ir laikydamasi subsidiarumo ir proporcingumo principų, turėtų stengtis užtikrinti, kad regione dominuojantys dujų tiekėjai nepiktnaudžiautų savo pozicija pažeisdami Sąjungos antimonopolines taisykles, ypač atsižvelgiant į nesąžiningas kainas, taikomas valstybėse narėse, ir į tiekimo nutraukimo naudojimą kaip politinį ir ekonominį šantažą;

____________________

____________________

8 COM(2015) 80.

8 COM(2015) 0080.

9 COM (2014) 330.

9 COM (2014) 0330.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  atsižvelgdamas į tai, Europos Parlamentas savo 2015 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo1a pabrėžė, kad reikia didinti Sąjungos išorės energetinio saugumo politikos nuoseklumą ir su energetika susijusių susitarimų skaidrumą;

 

____________________

 

1aPriimti tekstai, P8_TA(2015)0444.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  didelis valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimų skaidrumas leistų Sąjungai solidariai imtis koordinuotų veiksmų, kad būtų užtikrintas tokių susitarimų suderinamumas su Sąjungos teise ir veiksmingai užtikrintas energijos tiekimas. Toks skaidrumas taip pat būtų naudingas siekiant glaudesnio Sąjungos vidaus bendradarbiavimo išorės energetikos santykių srityje ir ilgalaikių Sąjungos politikos tikslų, susijusių su energetika, klimatu ir energijos tiekimo saugumu;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  kad būtų galima išvengti neatitikties Sąjungos teisei ir padidinti skaidrumą, valstybės narės turėtų kuo skubiau pranešti Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas dėl naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti reguliariai informuojama apie derybų pažangą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pakviesti Komisiją dalyvauti derybose kaip stebėtoją;

(5)  kad būtų galima išvengti neatitikties Sąjungos teisei bei nuostatoms dėl Sąjungos energetinio saugumo ir padidinti skaidrumą, valstybės narės turėtų kuo skubiau pranešti Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas dėl naujų tarpvyriausybinių susitarimų arba esamų tarpvyriausybinių susitarimų pakeitimų. Komisija turėtų būti reguliariai ir tinkamai informuojama apie derybų pažangą. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pakviesti Komisiją dalyvauti derybose kaip stebėtoją;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Komisijai turėtų būti suteikta galimybė per derybas konsultuoti, kaip išvengti nesuderinamumo su Sąjungos teise. Visų pirma, Komisija galėtų kartu su valstybėmis narėmis parengti neprivalomas standartines nuostatas ar gaires. Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atkreipti dėmesį į Sąjungos energetikos politikos tikslus, valstybių narių solidarumo principą ir Tarybos priimtas arba Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatytas Sąjungos politikos pozicijas;

(6)  Komisijai turėtų būti suteikta galimybė per derybas konsultuoti valstybę (-es) narę (-es), kaip išvengti nesuderinamumo su Sąjungos teise. Visų pirma, Komisija turėtų kartu su valstybėmis narėmis parengti neprivalomas standartines nuostatas ar gaires. Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atkreipti dėmesį į Sąjungos energetikos politikos tikslus, įskaitant energetinio saugumo tikslus, valstybių narių tarpusavio solidarumo principą ir Tarybos priimtas arba Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatytas Sąjungos politikos pozicijas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekdamos užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei, valstybės narės turėtų Komisijai pranešti apie tarpvyriausybinio susitarimo projektą, kol jis dar nėra teisiškai privalomas susitariančiosioms šalims (ex ante). Laikydamasi bendradarbiavimo principo, Komisija turėtų padėti valstybei narei nustatyti tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar pakeitimo neatitikties Sąjungos teisei problemas. Tuomet atitinkama valstybė narė būtų geriau pasirengusi sudaryti Sąjungos teisę atitinkantį susitarimą. Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko tokiam vertinimui atlikti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis teisinis tikrumas ir išvengta nepagrįsto vėlavimo. Norėdamos visapusiškai pasinaudoti Komisijos pagalba, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo, kol Komisija jų neinformuoja apie savo atliktą vertinimą. Valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų rastas tinkamas nustatytos nesuderinamumo problemos sprendimas;

(7)  siekdamos užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei ir nuostatoms dėl Sąjungos energetinio saugumo, valstybės narės turėtų Komisijai pranešti apie tarpvyriausybinio susitarimo projektą, kol jis dar nėra teisiškai privalomas susitariančiosioms šalims (ex ante). Laikydamasi bendradarbiavimo principo, Komisija turėtų padėti valstybei narei nustatyti tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar pakeitimo neatitikties Sąjungos teisei problemas. Tuomet atitinkama valstybė narė būtų geriau pasirengusi sudaryti Sąjungos teisę atitinkantį susitarimą. Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko tokiam vertinimui atlikti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis teisinis tikrumas. Kai įmanoma, Komisija turėtų vengti pakartotinio vertinimo nepagrįsto vėlavimo ir turėtų atsižvelgti į per derybas valstybių narių pateiktą informaciją. Be to, Komisija turėtų vengti nepagrįsto vėlavimo, kuris gali daryti neigiamą poveikį valstybės narės derybinei pozicijai. Norėdamos visapusiškai pasinaudoti Komisijos pagalba, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo, kol Komisija jų neinformuoja apie savo atliktą vertinimą. Jei Komisija mano, kad tarptautinio susitarimo projektas nesuderinamas su Sąjungos teise, atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) turėtų rasti tinkamą nustatytos nesuderinamumo problemos sprendimą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Atsižvelgiant į Energetikos sąjungos strategiją, praeityje sudarytų ir būsimų tarpvyriausybinių susitarimų skaidrumas ir toliau yra nepaprastai svarbus. Todėl valstybės narės turėtų ir toliau pranešti Komisijai apie visus esamus ir būsimus tarpvyriausybinius susitarimus, neatsižvelgdamos į tai, ar jie įsigaliojo ar taikomi laikinai, kaip apibrėžta Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 25 straipsnyje, ir apie visus naujus tarpvyriausybinius susitarimus;

(8)  atsižvelgiant į Energetikos sąjungos strategiją, praeityje sudarytų ir būsimų tarpvyriausybinių susitarimų skaidrumas ir toliau yra nepaprastai svarbus ir yra svarbus elementas užtikrinant energetinį ES stabilumą. Todėl valstybės narės turėtų ir toliau pranešti Komisijai apie visus esamus ir būsimus tarpvyriausybinius susitarimus, neatsižvelgdamos į tai, ar jie įsigaliojo ar taikomi laikinai, kaip apibrėžta Vienos konvencijos dėl tarptautinių sutarčių teisės 25 straipsnyje, ir apie visus naujus tarpvyriausybinius susitarimus;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  šis sprendimas turėtų būti taikomas tik tarpvyriausybiniams susitarimams, kurie turi poveikį energijos vidaus rinkai arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje. Jei kyla abejonių, valstybės narės turėtų konsultuotis su Komisija. Nebegaliojantys arba nebetaikomi susitarimai iš esmės neturi poveikio energijos vidaus rinkai ar energijos tiekimo saugumui Sąjungoje, todėl šis sprendimas jiems neturėtų būti taikomas;

(10)  šis sprendimas turėtų būti taikomas tik tarpvyriausybiniams susitarimams, kurie turi poveikį energijos vidaus rinkai arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje ir tranzito šalyse. Jei kyla abejonių, valstybės narės turėtų konsultuotis su Komisija. Nebegaliojantys arba nebetaikomi susitarimai iš esmės neturi poveikio energijos vidaus rinkai ar energijos tiekimo saugumui Sąjungoje, todėl šis sprendimas jiems neturėtų būti taikomas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  valstybės narės užmezga santykius su trečiosiomis šalimis ne tik sudarydamos tarpvyriausybinius susitarimus, bet ir teisiškai neprivalomas priemones. Nors tos priemonės yra teisiškai neprivalomos, jomis naudojantis galėtų būti nustatoma išsami su energetikos infrastruktūra ir energijos tiekimu susijusi sistema. Todėl teisiškai neprivalomos priemonės gali turėti panašų poveikį energijos vidaus rinkai kaip tarpvyriausybiniai susitarimai, nes jų įgyvendinimas gali pažeisti Sąjungos teisę. Todėl siekdamos didesnio visų valstybių narių taikomų priemonių, kurios gali turėti poveikį vidaus energijos rinkai ir energetiniam saugumui, skaidrumo, valstybės narės turėtų Komisijai pateikti ir atitinkamas teisiškai neprivalomas priemones, kad ši galėtų atlikti jų ex post vertinimą. Komisija turėtų įvertinti pateiktas teisiškai neprivalomas priemones ir, jei reikia, atitinkamai informuoti valstybę narę;

(11)  valstybės narės užmezga santykius su trečiosiomis šalimis ne tik sudarydamos tarpvyriausybinius susitarimus, bet ir teisiškai neprivalomas priemones. Nors tos priemonės yra teisiškai neprivalomos, jomis naudojantis galėtų būti nustatoma išsami su energetikos infrastruktūra ir energijos tiekimu susijusi sistema. Todėl teisiškai neprivalomos priemonės gali turėti panašų poveikį energijos vidaus rinkai kaip tarpvyriausybiniai susitarimai, nes jų įgyvendinimas gali pažeisti Sąjungos teisę. Todėl siekdamos didesnio visų valstybių narių taikomų priemonių, kurios gali turėti poveikį vidaus energijos rinkai ir energetiniam saugumui, skaidrumo, valstybės narės turėtų Komisijai pateikti ir atitinkamas teisiškai neprivalomas priemones. Komisija turėtų įvertinti pateiktas teisiškai neprivalomas priemones ir, jei reikia, atitinkamai informuoti valstybę narę;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  nuolatinis keitimasis informacija apie tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos lygmeniu turėtų padėti išvystyti geriausią praktiką. Remdamasi tos geriausios praktikos pavyzdžiais, Komisija, atitinkamais atvejais bendradarbiaudama su Europos išorės santykių tarnyba Sąjungos išorės politikos klausimais, turėtų parengti neprivalomas standartines nuostatas, kurios galėtų būti įtraukiamos į tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus. Tokiomis standartinėmis nuostatomis turėtų būti siekiama išvengti tarpvyriausybinių susitarimų prieštaravimų Sąjungos teisei, visų pirma energijos vidaus rinkos taisyklėms ir konkurencijos teisei, taip pat Sąjungos sudarytiems tarptautiniams susitarimams. Jos turėtų būti neprivalomos, ir turėtų būti numatyta galimybė jų turinį pritaikyti pagal konkrečias aplinkybes;

(16)  nuolatinis keitimasis informacija apie tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos lygmeniu turėtų padėti išvystyti geriausią praktiką. Remdamasi tos geriausios praktikos pavyzdžiais, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, taip pat atitinkamais atvejais bendradarbiaudama su Europos išorės santykių tarnyba Sąjungos išorės politikos klausimais, turėtų parengti neprivalomas standartines nuostatas ir gaires, kurios galėtų būti įtraukiamos į tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus. Tokiomis standartinėmis nuostatomis turėtų būti siekiama išvengti tarpvyriausybinių susitarimų prieštaravimų Sąjungos teisei, visų pirma energijos vidaus rinkos taisyklėms ir konkurencijos teisei, taip pat Sąjungos sudarytiems tarptautiniams susitarimams. Komisija taip pat turėtų parengti gaires siekiant išvengti tarpvyriausybinių susitarimų nesuderinamumo su Sąjungos energetinio saugumo tikslais. Jos turėtų būti neprivalomos, ir turėtų būti numatyta galimybė jų turinį pritaikyti pagal konkrečias aplinkybes;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant užtikrinti optimalų energijos vidaus rinkos veikimą šiuo sprendimu nustatomas valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija apie 2 straipsnyje apibrėžtus tarpvyriausybinius energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones, mechanizmas.

1.  Siekiant užtikrinti optimalų energijos vidaus rinkos veikimą ir energijos tiekimo Sąjungai saugumą, šiuo sprendimu nustatomas mechanizmas, kurį taikant valstybės narės ir Komisija keičiasi informacija apie energetikos srities tarpvyriausybinius susitarimus ir teisiškai neprivalomas priemones, apibrėžtus 2 straipsnyje.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  teisiškai neprivaloma priemonė – teisiškai neprivalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, susitarimo memorandumas, bendra deklaracija, bendra ministrų deklaracija, bendri veiksmai arba bendras elgesio kodeksas), kuriame aiškinama Sąjungos teisė, nustatomos energijos tiekimo sąlygos (pavyzdžiui, kiekis ir kainos) arba energetikos infrastruktūros plėtra;

3)  teisiškai neprivaloma priemonė – teisiškai neprivalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, susitarimo memorandumas, bendra deklaracija, bendra ministrų deklaracija, bendri veiksmai arba bendras elgesio kodeksas), kuriame aiškinama Sąjungos teisė, nustatomos energijos tiekimo sąlygos (pavyzdžiui, kiekis ir kainos) arba energetikos infrastruktūros plėtra ar veikimas;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei valstybė narė Komisijai praneša apie derybas pagal 3 straipsnio 1 dalį, Komisijos tarnybos gali ją konsultuoti, kaip išvengti tarpvyriausybinio susitarimo arba esamo tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo, dėl kurio deramasi, nesuderinamumo su Sąjungos teise. Be to, ta valstybė narė gali paprašyti Komisijos pagalbos tose derybose.

1.  Jei valstybė narė Komisijai praneša apie derybas pagal 3 straipsnio 1 dalį, Komisijos tarnybos gali ją konsultuoti ir teikti jai gaires, kaip išvengti tarpvyriausybinio susitarimo arba esamo tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo, dėl kurio deramasi, nesuderinamumo su Sąjungos teise. Be to, ta valstybė narė gali paprašyti Komisijos pagalbos tose derybose.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija dalyvauja derybose kaip stebėtoja, ji gali konsultuoti atitinkamą valstybę narę, kaip išvengti tarpvyriausybinio susitarimo ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo, dėl kurio deramasi, nesuderinamumo su Sąjungos teise.

3.  Jei Komisija dalyvauja derybose kaip stebėtoja, ji gali konsultuoti atitinkamą valstybę narę arba teikti jai gaires, kaip išvengti tarpvyriausybinio susitarimo ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimo, dėl kurio deramasi, nesuderinamumo su Sąjungos teise ir Sąjungos energetinio saugumo tikslais.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasirašydama, ratifikuodama tarpvyriausybinį susitarimą ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą arba jam pritardama, atitinkama valstybė narė kuo labiau atsižvelgia į 2 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę.

Prieš pasirašydama, ratifikuodama tarpvyriausybinį susitarimą ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą arba jam pritardama, atitinkama valstybė narė kuo labiau atsižvelgia į 2 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priėmusi teisiškai neprivalomą priemonę arba teisiškai neprivalomos priemonės pakeitimą, atitinkama valstybė narė tą priemonę arba tą pakeitimą, įskaitant priedus, pateikia Komisijai.

Prieš priimdama teisiškai neprivalomą priemonę arba teisiškai neprivalomos priemonės pakeitimą, atitinkama valstybė narė tą priemonę arba tą pakeitimą, įskaitant priedus, pateikia Komisijai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustatyti bendras problemas, susijusias su tarpvyriausybiniais susitarimais bei teisiškai neprivalomomis priemonėmis, ir apsvarstyti, kokių tinkamų veiksmų būtų galima imtis toms problemoms spręsti, taip pat atitinkamais atvejais pasiūlyti sprendimų;

b)  nustatyti bendras problemas, susijusias su tarpvyriausybiniais susitarimais bei teisiškai neprivalomomis priemonėmis, ir apsvarstyti, kokių tinkamų veiksmų būtų galima imtis toms problemoms spręsti, taip pat atitinkamais atvejais pasiūlyti gaires ir sprendimus;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  geriausios praktikos ir konsultacijų su valstybėmis narėmis pagrindu parengti neprivalomas standartines nuostatas, kurios, jei būtų taikomos, labai pagerintų būsimų tarpvyriausybinių susitarimų ir teisiškai neprivalomų priemonių atitiktį Sąjungos teisei;

c)  geriausios praktikos ir konsultacijų su valstybėmis narėmis pagrindu parengti neprivalomas standartines nuostatas ir gaires, kurios, jei būtų taikomos, labai pagerintų būsimų tarpvyriausybinių susitarimų ir teisiškai neprivalomų priemonių atitiktį Sąjungos teisei;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmo nustatymas ir Sprendimo Nr. 994/2012/ES panaikinimas

Nuorodos

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

7.3.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eduard Kukan

15.3.2016

Svarstymas komitete

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Priėmimo data

12.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

40

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Heidi Hautala

Tarptautinės prekybos komiteto NUOMONĖ (26.9.2016)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmas ir panaikinamas Sprendimas Nr. 994/2012/ES
(COM(2016) 0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Nuomonės referentas: Bendt Bendtsen

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos Parlamentas savo 2015 m. gruodžio 15 d. rezoliucijoje dėl Europos energetikos sąjungos kūrimo pabrėžė, jog reikia didinti Sąjungos išorės energetinio saugumo politikos darną ir įgyvendinti didesnį su energetika susijusių susitarimų skaidrumą1a.

 

______________

 

1a  Priimti tekstai P8_TA(2015)0444.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekdamos užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei, valstybės narės turėtų Komisijai pranešti apie tarpvyriausybinio susitarimo projektą, kol jis dar nėra teisiškai privalomas susitariančiosioms šalims (ex ante). Laikydamasi bendradarbiavimo principo, Komisija turėtų padėti valstybei narei nustatyti tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar pakeitimo neatitikties Sąjungos teisei problemas. Tuomet atitinkama valstybė narė būtų geriau pasirengusi sudaryti Sąjungos teisę atitinkantį susitarimą. Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko tokiam vertinimui atlikti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis teisinis tikrumas ir išvengta nepagrįsto vėlavimo. Norėdamos visapusiškai pasinaudoti Komisijos pagalba, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo, kol Komisija jų neinformuoja apie savo atliktą vertinimą. Valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų rastas tinkamas nustatytos nesuderinamumo problemos sprendimas;

(7)  siekdamos užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei ir energetikos sąjungos strategijos tikslams, valstybės narės turėtų Komisijai pranešti apie tarpvyriausybinio susitarimo projektą, kol jis dar nėra teisiškai privalomas susitariančiosioms šalims (ex ante). Laikydamasi bendradarbiavimo principo, Komisija turėtų padėti valstybei narei nustatyti tarpvyriausybinio susitarimo projekto ar pakeitimo neatitikties Sąjungos teisei problemas. Tuomet atitinkama valstybė narė būtų geriau pasirengusi sudaryti Sąjungos teisę atitinkantį susitarimą. Komisijai turėtų būti suteikta pakankamai laiko tokiam vertinimui atlikti, kad būtų užtikrintas kuo didesnis teisinis tikrumas ir išvengta nepagrįsto vėlavimo, dėl kurio galėtų kilti grėsmė susitarimo sudarymui. Norėdamos visapusiškai pasinaudoti Komisijos pagalba, valstybės narės turėtų susilaikyti nuo tarpvyriausybinių susitarimų sudarymo, kol Komisija iki nurodyto termino jų neinformuoja apie savo atliktą vertinimą. Valstybės narės turėtų imtis visų reikalingų veiksmų, kad būtų rastas tinkamas nustatytos nesuderinamumo problemos sprendimas;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl sprendimo

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  šiuo sprendimu neturėtų būti sukuriama įpareigojimų įmonių susitarimų atžvilgiu. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė savanoriškai pranešti Komisijai apie susitarimus, kurie aiškiai nurodomi tarpvyriausybiniuose susitarimuose arba teisiškai neprivalomose priemonėse;

(13)  šiuo sprendimu neturėtų būti sukuriama įpareigojimų susitarimų, kuriuos sudaro tik įmonės, atžvilgiu. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti suteikta laisvė savanoriškai pranešti Komisijai apie visus tokius susitarimus, kurie aiškiai nurodomi tarpvyriausybiniuose susitarimuose arba teisiškai neprivalomose priemonėse. Be to, valstybės narės turėtų pranešti Komisijai apie visus susitarimus su trečiųjų šalių bendrovėmis, kuriose trečioji šalis yra didžiausias suinteresuotasis subjektas ir kurie aiškiai nurodomi tarpvyriausybiniuose susitarimuose arba teisiškai neprivalomose priemonėse;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl sprendimo

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Komisija turėtų suteikti galimybę visoms kitoms valstybėms narėms saugiu elektroniniu būdu susipažinti su jos gaunama informacija. Komisija turėtų paisyti valstybių narių prašymų užtikrinti jai pateiktos informacijos konfidencialumą. Tačiau prašymai laikytis konfidencialumo neturėtų apriboti pačios Komisijos prieigos prie konfidencialios informacijos, nes Komisijai reikia turėti išsamią informaciją, kad ji galėtų atlikti vertinimus. Komisija turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas konfidencialumo nuostatos taikymas. Prašymais laikytis konfidencialumo neturėtų būti ribojama teisė susipažinti su dokumentais, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200111;

(14)  Komisija turėtų suteikti galimybę visoms kitoms valstybėms narėms saugiu elektroniniu būdu susipažinti su jos gaunama informacija. Komisija turėtų paisyti valstybių narių prašymų užtikrinti jai pateiktos informacijos konfidencialumą tam, kad išlaikytų tokį konfidencialumo lygį, kurio reikia valstybių narių interesų saugumui per derybas su kita šalimi užtikrinti. Tačiau prašymai laikytis konfidencialumo neturėtų apriboti pačios Komisijos prieigos prie konfidencialios informacijos, nes Komisijai reikia turėti išsamią informaciją, kad ji galėtų atlikti vertinimus. Komisija turėtų būti atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas konfidencialumo nuostatos taikymas. Prašymais laikytis konfidencialumo neturėtų būti ribojama teisė susipažinti su dokumentais, numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1049/200111;

_________________

_________________

11 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 299, 2012 5 31, p. 13).

11 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 299, 2012 5 31, p. 13).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl sprendimo

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  jei valstybė narė mano, kad tarpvyriausybinis susitarimas yra konfidencialus, ji turėtų pateikti Komisijai jo santrauką, kad su ta santrauka galėtų susipažinti kitos valstybės narės;

(15)  jei valstybė narė mano, kad tarpvyriausybinis susitarimas yra konfidencialus, ji turėtų pateikti Komisijai jo santrauką, kurioje pateikiami pagrindiniai jo elementai ir svarbios nuostatos, įskaitant apribojimus, kad su ta santrauka galėtų susipažinti kitos valstybės narės;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl sprendimo

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  nuolatinis keitimasis informacija apie tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos lygmeniu turėtų padėti išvystyti geriausią praktiką. Remdamasi tos geriausios praktikos pavyzdžiais, Komisija, atitinkamais atvejais bendradarbiaudama su Europos išorės santykių tarnyba Sąjungos išorės politikos klausimais, turėtų parengti neprivalomas standartines nuostatas, kurios galėtų būti įtraukiamos į tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus. Tokiomis standartinėmis nuostatomis turėtų būti siekiama išvengti tarpvyriausybinių susitarimų prieštaravimų Sąjungos teisei, visų pirma energijos vidaus rinkos taisyklėms ir konkurencijos teisei, taip pat Sąjungos sudarytiems tarptautiniams susitarimams. Jos turėtų būti neprivalomos, ir turėtų būti numatyta galimybė jų turinį pritaikyti pagal konkrečias aplinkybes;

(16)  nuolatinis keitimasis informacija apie tarpvyriausybinius susitarimus Sąjungos lygmeniu turėtų padėti išvystyti geriausią praktiką. Remdamasi tos geriausios praktikos pavyzdžiais, Komisija, atitinkamais atvejais bendradarbiaudama su Europos išorės santykių tarnyba Sąjungos išorės politikos klausimais, turėtų parengti neprivalomas teigiamas ir neigiamas nuostatas, kurios būtų įtraukiamos į tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimus tam, kad padėtų teisiškai apibrėžti tuos susitarimus. Tokiomis standartinėmis nuostatomis turėtų būti siekiama išvengti tarpvyriausybinių susitarimų prieštaravimų Sąjungos teisei, visų pirma energijos vidaus rinkos taisyklėms ir konkurencijos teisei, taip pat Sąjungos sudarytiems tarptautiniams susitarimams. Jos turėtų būti neprivalomos, ir turėtų būti numatyta galimybė jų turinį pritaikyti pagal konkrečias aplinkybes;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl sprendimo

18 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Komisija turėtų sudaryti palankesnes valstybių narių tarpusavio veiksmų koordinavimo sąlygas ir skatinti tokį koordinavimą, kad būtų sustiprintas bendras strateginis Sąjungos vaidmuo pasitelkus tvirtą ir veiksmingą suderintą požiūrį į gamybos, tranzito ir vartojimo šalis;

(18)  Komisija turėtų sudaryti palankesnes valstybių narių tarpusavio veiksmų koordinavimo sąlygas ir skatinti tokį koordinavimą, kad būtų sustiprintas bendras strateginis Sąjungos vaidmuo pasitelkus tvirtą ir veiksmingą suderintą požiūrį į gamybos, tranzito ir vartojimo šalis, taip pat kad būtų užtikrintas Sąjungos energetikos politikos ir bendros prekybos politikos principų nuoseklumas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant užtikrinti optimalų energijos vidaus rinkos veikimą šiuo sprendimu nustatomas valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija apie 2 straipsnyje apibrėžtus tarpvyriausybinius energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones, mechanizmas.

1.  Siekiant užtikrinti optimalų energijos vidaus rinkos bei energetikos sąjungos veikimą ir Sąjungos išorės energetinio saugumo politikos darną šiuo sprendimu nustatomas valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija apie 2 straipsnyje apibrėžtus tarpvyriausybinius energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones, mechanizmas.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  tarpvyriausybinis susitarimas – teisiškai privalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis, darantis poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ar funkcionavimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje. tačiau jeigu toks teisiškai privalomas susitarimas apima ir kitus klausimus, laikoma, kad tarpvyriausybinį susitarimą sudaro tik su energija susijusios nuostatos, įskaitant joms taikomas bendrąsias nuostatas;

(1)  tarpvyriausybinis susitarimas – teisiškai privalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis arba vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosios šalies bendrovėmis, kuriose trečioji šalis yra didžiausias suinteresuotasis subjektas, darantis poveikį energijos vidaus rinkos veikimui ar funkcionavimui arba energijos tiekimo saugumui Sąjungoje; tačiau jeigu toks teisiškai privalomas susitarimas apima ir kitus klausimus, laikoma, kad tarpvyriausybinį susitarimą sudaro tik su energija susijusios nuostatos, įskaitant joms taikomas bendrąsias nuostatas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  teisiškai neprivaloma priemonė – teisiškai neprivalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, susitarimo memorandumas, bendra deklaracija, bendra ministrų deklaracija, bendri veiksmai arba bendras elgesio kodeksas), kuriame aiškinama Sąjungos teisė, nustatomos energijos tiekimo sąlygos (pavyzdžiui, kiekis ir kainos) arba energetikos infrastruktūros plėtra;

(3)  teisiškai neprivaloma priemonė – teisiškai neprivalomas vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis trečiosiomis šalimis ar regioninėmis organizacijomis ir vienos ar kelių valstybių narių susitarimas su viena ar keliomis bendrovėmis, kuriose dalyvaujanti trečioji šalis yra didžiausias suinteresuotasis subjektas arba turi teisę priimti sprendimus (pavyzdžiui, susitarimo memorandumas, bendra deklaracija, bendra ministrų deklaracija, bendri veiksmai arba bendras elgesio kodeksas), kai susitarime aiškinama Sąjungos teisė, nustatomos energijos tiekimo sąlygos (pavyzdžiui, kiekis ir kainos) arba energetikos infrastruktūros plėtra;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal 2 ir 3 dalis netaikomas įmonių susitarimams.

4.  Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal 2 ir 3 dalis netaikomas susitarimams, kurių šalys yra tik įmonės.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atitinkamai valstybei narei pritarus, 1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai gali būti pratęsti. Jei aplinkybės tai pateisina, susitarus su Komisija 1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai sutrumpinami.

3.  Atitinkamai valstybei narei pritarus, 1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai gali būti pratęsti. Jei aplinkybės tai pateisina, susitarus su Komisija 1 ir 2 dalyse nurodyti laikotarpiai sutrumpinami siekiant užtikrinti, kad derybos būtų baigtos laiku.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasirašydama, ratifikuodama tarpvyriausybinį susitarimą ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą arba jam pritardama, atitinkama valstybė narė kuo labiau atsižvelgia į 2 dalyje nurodytą Komisijos nuomonę.

Prieš pasirašydama, ratifikuodama tarpvyriausybinį susitarimą ar tarpvyriausybinio susitarimo pakeitimą arba prieš jam pritardama, atitinkama valstybė narė parodo, kaip buvo reaguota į 2 dalyje nurodytoje Komisijos nuomonėje pareikštus prieštaravimus siekiant užtikrinti atitiktį Sąjungos teisei ir energetikos sąjungos tikslams.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal šią dalį netaikomas įmonių susitarimams.

Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal šią dalį netaikomas susitarimams, kurių šalys yra tik įmonės.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl sprendimo

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija įvertina tarpvyriausybinius susitarimus, apie kuriuos pranešta pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį. Jei atlikus pirmąjį vertinimą Komisijai kyla abejonių dėl tų susitarimų suderinamumo su Sąjungos teise, visų pirma su energijos vidaus rinkos teisės aktais ir Sąjungos konkurencijos teisės nuostatomis, Komisija per 9 mėnesius nuo pranešimų apie tuos susitarimus pateikimo dienos apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares.

3.  Komisija įvertina tarpvyriausybinius susitarimus, apie kuriuos pranešta pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį. Jei atlikus pirmąjį vertinimą Komisijai kyla abejonių dėl tų susitarimų suderinamumo su Sąjungos teise, visų pirma su energijos vidaus rinkos teisės aktais, Sąjungos konkurencijos teisės nuostatomis ir klausimais, kurie priklauso Sąjungos kompetencijos sričiai įgyvendinant bendrą prekybos politiką, Komisija per 9 mėnesius nuo pranešimų apie tuos susitarimus pateikimo dienos apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares.

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti suderinimui su klausimais, kurie priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai pagal bendrą prekybos politiką.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Priėmusi teisiškai neprivalomą priemonę arba teisiškai neprivalomos priemonės pakeitimą, atitinkama valstybė narė tą priemonę arba tą pakeitimą, įskaitant priedus, pateikia Komisijai.

1.  Prieš priimdama teisiškai neprivalomą priemonę arba teisiškai neprivalomos priemonės pakeitimą, atitinkama valstybė narė tą priemonę arba tą pakeitimą, įskaitant priedus, pateikia Komisijai.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal 1 ir 2 dalis netaikomas įmonių susitarimams.

3.  Įpareigojimas pranešti Komisijai pagal 1 ir 2 dalis netaikomas susitarimams, kurių šalys yra tik įmonės.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl sprendimo

7 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei, atlikusi pirmąjį vertinimą, Komisija mano, kad priemonės, kuriomis įgyvendinama teisiškai neprivaloma priemonė, apie kurią pranešta pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, galėtų prieštarauti Sąjungos teisei, visų pirma energijos vidaus rinkos teisės aktams ir Sąjungos konkurencijos teisės nuostatoms, Komisija gali atitinkamai informuoti susijusias valstybes nares.

4.  Jei, atlikusi pirmąjį vertinimą, Komisija mano, kad priemonės, kuriomis įgyvendinama teisiškai neprivaloma priemonė, apie kurią pranešta pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, galėtų prieštarauti Sąjungos teisei, visų pirma energijos vidaus rinkos teisės aktams ir Sąjungos konkurencijos teisės nuostatoms, Komisija gali atitinkamai informuoti susijusias valstybes nares per šešias savaites nuo pranešimo gavimo dienos. Minėtu laikotarpiu valstybės narės nepasirašo ar kitais būdais nesudaro teisiškai neprivalomos priemonės. Nors Komisijos nuomonė nėra privaloma, valstybė narė gali reaguoti į Komisijos išreikštą susirūpinimą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl sprendimo

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  informacija apie nuostatas, kurios priklauso Sąjungos kompetencijos sričiai įgyvendinant bendrą prekybos politiką;

Pagrindimas

Nuomonės referentas mano, kad ypatingą dėmesį taip pat reikėtų skirti suderinimui su klausimais, kurie priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai pagal bendrą prekybos politiką.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl sprendimo

9 straipsnio b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustatyti bendras problemas, susijusias su tarpvyriausybiniais susitarimais bei teisiškai neprivalomomis priemonėmis, ir apsvarstyti, kokių tinkamų veiksmų būtų galima imtis toms problemoms spręsti, taip pat atitinkamais atvejais pasiūlyti sprendimų;

b)  nustatyti bendras problemas, susijusias su tarpvyriausybiniais susitarimais bei teisiškai neprivalomomis priemonėmis, ir apsvarstyti, kokių tinkamų veiksmų būtų galima imtis toms problemoms spręsti, taip pat atitinkamais atvejais pasiūlyti gaires ir sprendimus;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmo nustatymas ir Sprendimo Nr. 994/2012/ES panaikinimas

Nuorodos

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

7.3.2016

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Svarstymas komitete

13.7.2016

 

 

 

Priėmimo data

26.9.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

1

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Keitimosi informacija apie tarpvyriausybinius valstybių narių ir trečiųjų šalių energetikos susitarimus bei teisiškai neprivalomas priemones mechanizmo nustatymas ir Sprendimo Nr. 994/2012/ES panaikinimas

Nuorodos

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

10.2.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

53

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Pateikimo data

18.10.2016

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė