Procedură : 2016/0031(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0305/2016

Texte depuse :

A8-0305/2016

Dezbateri :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Voturi :

PV 02/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0059

RAPORT     ***I
PDF 983kWORD 134k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Zdzisław Krasnodębski

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0053),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0034/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru afaceri externe, și Comisiei pentru comerț internațional (A8-0305/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Buna funcționare a pieței interne a energiei necesită ca energia importată în Uniune să fie pe deplin reglementată de normele de instituire a pieței interne a energiei. O piață internă a energiei care nu funcționează corespunzător plasează Uniunea într-o poziție vulnerabilă și dezavantajoasă în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și subminează beneficiul său potențial pentru consumatorii europeni și pentru industria europeană.

(1)  Buna funcționare a pieței interne a energiei necesită ca energia importată în Uniune să fie pe deplin reglementată de normele de instituire a pieței interne a energiei. Transparența și respectarea legislației Uniunii reprezintă elemente importante pentru a asigura stabilitatea energetică a Uniunii. O piață internă a energiei care nu funcționează corespunzător plasează Uniunea într-o poziție vulnerabilă și dezavantajoasă în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și subminează beneficiul său potențial pentru consumatorii europeni și pentru industria europeană.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Pentru a garanta aprovizionarea cu energie în Uniune, este necesar să se diversifice sursele de energie și să se construiască noi interconectări energetice între statele membre. În același timp, este esențial să se consolideze cooperarea în domeniul securității energetice cu țările vecine ale Uniunii, cu partenerii strategici, precum și între instituțiile Uniunii.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obiectivul strategiei uniunii energetice, astfel cum a fost adoptată de Comisie la 25 februarie 20153, este de a oferi consumatorilor o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile. Mai precis, pe baza analizei efectuate deja în cadrul Strategiei europene pentru securitate energetică din mai 20144, strategia privind uniunea energetică subliniază faptul că un element important pentru asigurarea securității energiei este conformitatea deplină cu dreptul Uniunii a acordurilor privind achiziționarea de energie din țări terțe. În același spirit, în concluziile sale din 19 martie 2015, Consiliul European a solicitat asigurarea unei conformități depline cu dreptul Uniunii a tuturor acordurilor referitoare la cumpărarea de gaze de la furnizori externi, în special prin consolidarea transparenței acestor acorduri și a compatibilității cu dispozițiile Uniunii în materie de securitate energetică.

(2)  Obiectivul strategiei uniunii energetice, astfel cum a fost adoptată de Comisie la 25 februarie 20153, este de a oferi consumatorilor o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile. Acest deziderat poate fi realizat atunci când politicile privind energia, comerțul și afacerile externe sunt aplicate în mod coerent și consecvent. Mai precis, pe baza analizei efectuate deja în cadrul Strategiei europene pentru securitate energetică din mai 20144, strategia privind uniunea energetică subliniază faptul că un element important pentru asigurarea securității energiei este conformitatea deplină cu dreptul Uniunii a acordurilor privind achiziționarea de energie din țări terțe. În același spirit, în concluziile sale din 19 martie 2015, Consiliul European a solicitat asigurarea unei conformități depline cu dreptul Uniunii a tuturor acordurilor referitoare la cumpărarea de gaze de la furnizori externi, în special prin consolidarea transparenței acestor acorduri și a compatibilității cu dispozițiile Uniunii în materie de securitate energetică. Comisia ar trebui, prin urmare, să depună eforturi, în limita competențelor sale și cu respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității, pentru a garanta că furnizorii de gaze dominanți dintr-o anumită regiune nu abuzează de poziția lor, încălcând normele Uniunii în materie de concurență, în special prin perceperea unor tarife incorecte în statele membre și recurgerea la întreruperi ale aprovizionării ca mijloc de șantaj economic și politic.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM(2014)330.

4 COM(2014)0330.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Parlamentul European, în rezoluția sa din 15 decembrie 2015 intitulată „Către o uniune europeană a energiei”1a, a subliniat necesitatea măririi coerenței securității energetice externe a Uniunii și a unei mai mari transparențe a acordurilor legate de energie.

 

______________

 

1a  Texte adoptate, P8_TA(2015)0444.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Un grad ridicat de transparență cu privire la acordurile dintre statele membre și țările terțe în domeniul energiei îi permite Uniunii să adopte măsuri coordonate, în spirit de solidaritate, pentru a se asigura că aceste acorduri respectă dreptul Uniunii și asigură efectiv aprovizionarea cu energie. O astfel de transparență ar trebui să aducă beneficii, de asemenea, atât unei cooperări mai strânse în interiorul Uniunii în privința relațiilor externe în domeniul energiei, cât și obiectivelor politice pe termen lung ale Uniunii în domeniul energiei, climei și securității aprovizionării cu energie.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a se evita orice neconformitate cu dreptul Uniunii și pentru a spori transparența, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la intenția lor de a deschide negocieri cu privire la noi acorduri interguvernamentale sau de a aduce modificări acordurilor interguvernamentale existente, cât mai curând posibil. Comisia ar trebui să fie informată periodic cu privire la evoluția negocierilor. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să invite Comisia să participe la negocieri în calitate de observator.

(5)  Pentru a se evita orice neconformitate cu dreptul Uniunii și cu dispozițiile privind securitatea energetică a Uniunii și pentru a spori transparența, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la intenția lor de a deschide negocieri cu privire la noi acorduri interguvernamentale sau de a aduce modificări acordurilor interguvernamentale existente, cât mai curând posibil. Comisia ar trebui să fie informată periodic și în mod corespunzător cu privire la evoluția negocierilor. Comisia ar trebui să participe la negocieri în calitate de observator dacă consideră necesar acest lucru din perspectiva funcționării pieței interne a energiei sau a securității aprovizionării cu energie în Uniune. Statele membre ar trebui în orice caz să aibă posibilitatea să invite Comisia să participe la negocieri în calitate de observator.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În timpul negocierilor, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a face recomandări privind modul în care se poate evita incompatibilitatea cu dreptul Uniunii. În special, Comisia ar putea elabora, împreună cu statele membre, clauze standard sau orientări opționale. Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a atrage atenția asupra obiectivelor politicii energetice a Uniunii și asupra principiului solidarității între statele membre, precum și asupra pozițiilor în materie de politică a Uniunii adoptate în concluziile Consiliului sau ale Consiliului European.

(6)  În timpul negocierii unui acord interguvernamental, Comisia ar trebui să facă recomandări statului membru în cauză privind modul în care se poate asigura conformitatea cu dreptul Uniunii. În special, Comisia ar trebui să elaboreze, împreună cu statele membre, clauze standard sau orientări opționale și exemple de clauze care ar trebui, în principiu, evitate. Asemenea clauze standard sau orientări opționale ar trebui să servească drept referință pentru autoritățile competente și să crească transparența și conformitatea cu dreptul Uniunii. Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a atrage atenția statului membru în cauză asupra obiectivelor relevante ale politicii energetice a Uniunii și asupra principiului solidarității între statele membre, precum și asupra pozițiilor în materie de politică a Uniunii adoptate în concluziile Consiliului sau ale Consiliului European.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii, statele membre ar trebui să notifice Comisiei proiectul de acord interguvernamental, înainte ca acesta să devină obligatoriu din punct de vedere juridic pentru părți (ex ante). Într-un spirit de cooperare, Comisia ar trebui să sprijine statele membre în identificarea problemelor de conformitate prezentate de proiectul de acord interguvernamental sau de modificarea unui astfel de acord. Statele membre respective ar fi apoi mai bine pregătit să încheie un acord conform dreptului Uniunii. Comisia ar trebui să dispună de suficient timp pentru o astfel de evaluare cu scopul de a oferi un grad cât mai ridicat de securitate juridică, evitând totodată întârzierile nejustificate. Pentru a beneficia pe deplin de sprijinul Comisiei, statele membre ar trebui să nu încheie un acord interguvernamental până în momentul în care Comisia a informat statul membru în cauză cu privire la evaluarea sa. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a găsi o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

(7)  Pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii și respectarea obiectivelor strategiei privind uniunea energetică, statele membre ar trebui să notifice Comisiei proiectul de acord interguvernamental cât mai curând posibil, înainte ca acesta să devină obligatoriu din punct de vedere juridic pentru părți (ex ante). Într-un spirit de cooperare, Comisia ar trebui să sprijine statele membre în identificarea problemelor potențiale de conformitate prezentate de proiectul de acord interguvernamental sau de modificarea unui astfel de acord. Statele membre respective ar fi apoi mai bine pregătit să încheie un acord conform dreptului Uniunii. Comisia ar trebui să dispună de suficient timp pentru o astfel de evaluare cu scopul de a oferi un grad cât mai ridicat de securitate juridică, evitând totodată întârzierile nejustificate. Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea de a scurta perioadele prevăzute pentru evaluare, mai ales dacă un stat membru solicită acest lucru. Pentru a beneficia pe deplin de sprijinul Comisiei, statele membre ar trebui să nu încheie un acord interguvernamental până în momentul în care Comisia a informat statul membru în cauză cu privire la evaluarea sa. O astfel de evaluare nu ar trebui să aducă atingere fondului sau conținutului acordurilor interguvernamentale, ci să asigure conformitatea acestora cu legislația Uniunii. În caz de incompatibilitate, statele membre ar trebui să găsească o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere strategia privind uniunea energetică, transparența în ceea ce privește acordurile interguvernamentale din trecut și cele viitoare continuă să fie de o importanță maximă. Prin urmare, statele membre ar trebui să continue notificarea către Comisie a acordurilor interguvernamentale existente și viitoare, indiferent dacă acestea au intrat în vigoare sau sunt aplicate cu titlu provizoriu în sensul articolului 25 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, precum și a noilor acorduri interguvernamentale.

(8)  Având în vedere strategia privind uniunea energetică, transparența în ceea ce privește acordurile interguvernamentale din trecut și cele viitoare continuă să fie de o importanță maximă și este un element important pentru a asigura stabilitatea energetică a Uniunii. Prin urmare, statele membre ar trebui să continue notificarea către Comisie a acordurilor interguvernamentale existente și viitoare, indiferent dacă acestea au intrat în vigoare sau sunt aplicate cu titlu provizoriu în sensul articolului 25 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, precum și a noilor acorduri interguvernamentale.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Comisia ar trebui să evalueze compatibilitatea cu dreptul Uniunii a acordurilor interguvernamentale care au intrat în vigoare sau se aplică cu titlu provizoriu înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii și să informeze statele membre în consecință. În caz de incompatibilitate, statele membre ar trebui ia toate măsurile necesare pentru a găsi o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

(9)  Comisia ar trebui să evalueze compatibilitatea acordurilor interguvernamentale cu dreptul Uniunii care a intrat în vigoare sau se aplică cu titlu provizoriu înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii și să informeze statele membre în consecință. O astfel de evaluare nu ar trebui să aducă atingere în niciun fel fondului sau conținutului acordurilor interguvernamentale, ci ar trebui să asigure conformitatea acestora cu legislația Uniunii. În caz de incompatibilitate, statele membre ar trebui să găsească o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prezenta decizie ar trebui să se aplice numai acordurilor interguvernamentale care au un impact asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune. În cazul în care există îndoieli, statele membre ar trebui să consulte Comisia. În principiu, acordurile care nu mai sunt în vigoare sau care nu se mai aplică nu au impact asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune și, prin urmare, nu ar trebui să fie vizate de prezenta decizie.

(10)  Prezenta decizie ar trebui să se aplice numai acordurilor interguvernamentale care au un impact potențial asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune. Aceasta poate privi achiziționarea, comercializarea, tranzitarea, vânzarea, stocarea sau furnizarea energiei în sau către cel puțin un stat membru sau construirea sau exploatarea unei infrastructuri energetice având o conexiune fizică cu cel puțin un stat membru. În cazul în care există îndoieli, statele membre ar trebui să consulte fără întârziere Comisia. În principiu, acordurile care nu mai sunt în vigoare sau care nu se mai aplică nu ar trebui să fie vizate de prezenta decizie.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a)  Faptul că un instrument (sau părți ale acestuia) are un caracter juridic obligatoriu, și nu denumirea sa oficială, ar trebui să determine dacă acesta este clasificat drept acord interguvernamental sau, în cazul în care nu are caracter juridic obligatoriu, drept instrument fără caracter juridic obligatoriu în sensul prezentei decizii.

Justificare

Este important să se sublinieze că conținutul este cel care determină natura documentului, și nu denumirea sa oficială.

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Statele membre stabilesc relații cu țările terțe nu numai prin încheierea de acorduri interguvernamentale, ci și sub forma unor instrumente fără caracter juridic obligatoriu. Chiar dacă nu au un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, aceste instrumente pot fi utilizate pentru a stabili un cadru detaliat pentru infrastructura energetică și pentru aprovizionarea cu energie. În această privință, instrumentele fără caracter juridic obligatoriu pot avea efecte asupra pieței interne a energiei similare cu cele avute de acordurile interguvernamentale, întrucât punerea lor în aplicare ar putea duce la o încălcare a dreptului Uniunii. Prin urmare, pentru a asigura o mai mare transparență în ceea ce privește toate măsurile aplicate de statele membre care pot avea un impact asupra pieței interne a energiei și asupra securității energetice, statele membre ar trebui să prezinte Comisiei, ex post, inclusiv respectivele instrumente fără caracter obligatoriu. Comisia ar trebui să evalueze instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și, dacă este cazul, să informeze statul membru în consecință.

(11)  Statele membre stabilesc relații cu țările terțe nu numai prin încheierea de acorduri interguvernamentale, ci și sub forma unor instrumente fără caracter juridic obligatoriu. Chiar dacă nu au un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, aceste instrumente pot fi utilizate pentru a stabili un cadru detaliat pentru infrastructura energetică și pentru aprovizionarea cu energie. În această privință, instrumentele fără caracter juridic obligatoriu pot avea efecte asupra pieței interne a energiei similare cu cele avute de acordurile interguvernamentale, întrucât punerea lor în aplicare ar putea duce la o încălcare a dreptului Uniunii. Prin urmare, pentru a asigura o mai mare transparență în ceea ce privește toate măsurile aplicate de statele membre care pot avea un impact asupra pieței interne a energiei și asupra securității energetice, statele membre ar trebui să prezinte Comisiei, ex ante, inclusiv respectivele instrumente fără caracter obligatoriu. Comisia ar trebui să evalueze instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și, dacă este cazul, să informeze statul membru în consecință.

Amendamentul     14

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Instrumentele fără caracter juridic obligatoriu sau acordurile interguvernamentale care trebuie notificate în toate elementele lor către Comisie pe baza altor acte ale Uniunii sau care privesc chestiuni ce intră în domeniul de aplicare al Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice ar trebui să nu facă obiectul prezentei decizii.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Prezenta decizie nu ar trebui să creeze obligații în ceea ce privește acordurile dintre entități comerciale. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să dispună de libertatea de a transmite Comisiei, pe bază de voluntariat, astfel de acorduri la care se face trimitere în mod expres în acordurile interguvernamentale sau în instrumentele fără caracter juridic obligatoriu.

(13)  Prezenta decizie nu ar trebui să creeze obligații în ceea ce privește acordurile care sunt încheiate doar între entități comerciale. Cu toate acestea, sub rezerva respectării depline a informațiilor sensibile din punct de vedere comercial, statele membre ar trebui să fie obligate să comunice Comisiei acordurile care sunt încheiate doar între entități comerciale dacă se face trimitere în mod expres la acestea în acordurile interguvernamentale sau în instrumentele fără caracter juridic obligatoriu.

Amendamentul     16

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Comisia ar trebui să pună la dispoziția celorlalte state membre, în format electronic securizat, toate informațiile pe care le primește. Comisia ar trebui să respecte solicitările statelor membre de a trata informațiile care i-au fost transmise ca fiind confidențiale. Solicitările de tratament confidențial nu ar trebui să limiteze însă accesul Comisiei la informațiile confidențiale, deoarece Comisia ar trebui să dispună de informații complete pentru propriile evaluări. Comisia ar trebui să fie responsabilă de garantarea aplicării clauzei de confidențialitate. Solicitările de tratament confidențial ar trebui să nu aducă atingere dreptului de acces la documente, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

(14)  Comisia ar trebui să pună la dispoziția celorlalte state membre, în format electronic securizat, toate informațiile pe care le primește privind acordurile interguvernamentale și instrumentele fără caracter juridic obligatoriu pentru a mări coordonarea și transparența între statele membre și a le mări, astfel, puterea de negociere în raport cu țările terțe. Comisia ar trebui să respecte solicitările statelor membre de a trata informațiile care i-au fost transmise ca fiind confidențiale. Solicitările de tratament confidențial nu ar trebui să limiteze însă accesul Comisiei la informațiile confidențiale, deoarece Comisia ar trebui să dispună de informații complete pentru propriile evaluări. Comisia ar trebui să fie responsabilă de garantarea aplicării clauzei de confidențialitate. Solicitările de tratament confidențial ar trebui să nu aducă atingere dreptului de acces la documente, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului11.

_________________

_________________

11 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 299, 27.10.2012, p. 13).

11 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 299, 27.10.2012, p. 13).

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În cazul în care un stat membru consideră că un acord interguvernamental este confidențial, ar trebui să prezinte Comisiei un rezumat al acestuia în vederea partajării acestui rezumat cu celelalte state membre.

(15)  În cazul în care un stat membru consideră că un acord interguvernamental este confidențial, ar trebui să prezinte Comisiei un rezumat care să cuprindă principalele elemente și clauzele pertinente, inclusiv restricțiile, în vederea partajării acestui rezumat cu celelalte state membre.

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Un schimb permanent de informații cu privire la acordurile interguvernamentale la nivelul Uniunii este de natură să favorizeze dezvoltarea celor mai bune practici. Pe baza celor mai bune practici, Comisia, dacă este cazul, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă în ceea ce privește politicile externe ale Uniunii, ar trebui să elaboreze clauze standard opționale care să fie utilizate în acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe. Utilizarea unor astfel de clauze standard ar trebui să vizeze evitarea conflictelor dintre acordurile interguvernamentale și dreptul Uniunii, în special normele pieței interne a energiei și dreptul concurenței, precum și a conflictelor cu acordurile internaționale încheiate de Uniune. Utilizarea lor ar trebui să fie opțională, iar conținutul ar trebui să poată fi adaptat oricăror circumstanțe specifice.

(16)  Un schimb permanent de informații cu privire la acordurile interguvernamentale la nivelul Uniunii este de natură să favorizeze dezvoltarea celor mai bune practici. Pe baza celor mai bune practici, Comisia, în cooperare cu statele membre și, dacă este cazul, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă în ceea ce privește politicile externe ale Uniunii, ar trebui să elaboreze clauze standard opționale care să fie utilizate în acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe, precum și o listă de exemple de clauze care nu respectă dreptul Uniunii sau obiectivele uniunii energetice și care ar trebui, în principiu, evitate. Utilizarea acestor clauze standard ar trebui să asigure conformitatea acordurilor interguvernamentale cu dreptul Uniunii și conflicte cu acordurile internaționale încheiate de Uniune. Utilizarea lor ar trebui să fie opțională, iar conținutul și structura lor ar trebui să poată fi adaptate oricăror circumstanțe specifice.

Amendamentul     19

Propunere de decizie

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  O mai bună cunoaștere reciprocă a acordurilor interguvernamentale și a instrumentelor fără caracter juridic obligatoriu existente și a celor noi ar trebui să permită o mai bună coordonare în materie de energie între statele membre și între statele membre și Comisie. O astfel de îmbunătățire a coordonării ar trebui să permită statelor membre să beneficieze pe deplin de pe urma ponderii politice și economice a Uniunii și să permită Comisiei să propună soluții la problemele identificate în domeniul acordurilor interguvernamentale.

(17)  O mai bună cunoaștere reciprocă a acordurilor interguvernamentale și a instrumentelor fără caracter juridic obligatoriu existente și a celor noi ar trebui să permită o mai mare transparență și o mai bună coordonare în materie de energie între statele membre și între statele membre și Comisie. Un nivel mai ridicat de transparență și coordonare este important mai ales pentru statele membre care se bazează pe interconexiuni cu un stat membru care negociază un acord interguvernamental. O astfel de îmbunătățire a coordonării ar trebui să permită statelor membre să beneficieze pe deplin de pe urma ponderii politice și economice a Uniunii, să le mărească puterea de negociere față de țări terțe și să permită Comisiei să garanteze securitatea aprovizionării cu energie în Uniune.

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Comisia ar trebui să faciliteze și să încurajeze coordonarea dintre statele membre în vederea consolidării rolului strategic global al Uniunii printr-o abordare coordonată puternică și eficientă față de țările producătoare, de tranzit și consumatoare.

(18)  Comisia ar trebui să faciliteze și să asigure coordonarea dintre statele membre în vederea consolidării rolului strategic global al Uniunii în domeniul energiei printr-o abordare coordonată pe termen lung bine definită și eficientă față de țările producătoare, de tranzit și consumatoare.

Amendamentul    21

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu din domeniul energiei, astfel cum sunt definite la articolul 2, în vederea optimizării funcționării pieței interne de energie.

1.  Prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu din domeniul energiei, astfel cum sunt definite la articolul 2, în vederea optimizării funcționării pieței interne de energie și a garantării securității aprovizionării în Uniune și pentru a ajuta la îndeplinirea obiectivelor strategiei privind uniunea energetică.

Amendamentul    22

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „acord interguvernamental” înseamnă orice acord obligatoriu din punct de vedere juridic, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, care are impact asupra funcționării pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune; cu toate acestea, în cazul în care un astfel de acord obligatoriu din punct de vedere juridic vizează și alte chestiuni, numai dispozițiile referitoare la energie, inclusiv dispozițiile generale care se aplică respectivelor dispoziții referitoare la energie, constituie un „acord interguvernamental”;

(1)  „acord interguvernamental” înseamnă orice acord obligatoriu din punct de vedere juridic, indiferent de denumirea sa oficială, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, inclusiv organizații internaționale, companii unde țara terță este acționar majoritar și companii în care țara terță are o influență majoră asupra procesului decizional, care are un impact potențial asupra funcționării pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune și care poate privi achiziționarea, comercializarea, tranzitarea, vânzarea, stocarea sau furnizarea energiei în sau către cel puțin un stat membru sau construirea sau exploatarea unei infrastructuri energetice având o conexiune fizică cu cel puțin un stat membru; cu toate acestea, în cazul în care un astfel de acord obligatoriu din punct de vedere juridic vizează și alte chestiuni, numai dispozițiile referitoare la energie, inclusiv dispozițiile generale care se aplică respectivelor dispoziții referitoare la energie, constituie un „acord interguvernamental”;

Amendamentul    23

Propunere de decizie

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „instrument fără caracter juridic obligatoriu” înseamnă un acord fără caracter juridic obligatoriu, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, precum un memorandum de înțelegere, o declarație comună, o declarație ministerială comună, o acțiune comună sau un cod de conduită comun, care conține interpretarea dreptului Uniunii, stabilește condițiile pentru aprovizionarea cu energie (cum ar fi volumurile și prețurile) sau dezvoltarea infrastructurilor energetice;

(3)  „instrument fără caracter juridic obligatoriu” înseamnă un acord fără caracter juridic obligatoriu, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, precum un memorandum de înțelegere, o declarație comună, o declarație ministerială comună, o acțiune comună sau un cod de conduită comun, care conține interpretarea dreptului Uniunii, stabilește condițiile pentru aprovizionarea cu energie (cum ar fi volumurile și prețurile) sau dezvoltarea sau exploatarea infrastructurilor energetice;

Amendamentul     24

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care statul membru transmite o astfel de notificare cu privire la negocieri, statul membru în cauză ar trebui să informeze periodic Comisia cu privire la evoluția negocierilor.

Odată ce statul membru a transmis Comisiei o astfel de notificare cu privire la negocieri, statul membru în cauză informează periodic Comisia cu privire la evoluția negocierilor.

Amendamentul     25

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Informațiile furnizate Comisiei cuprind informații privind dispozițiile care urmează a fi discutate în cadrul negocierilor, obiectivele negocierilor și alte informații relevante în conformitate cu dispozițiile referitoare la confidențialitate prevăzute la articolul 8.

Amendamentul     26

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Informațiile primite, cu excepția părților confidențiale identificate în conformitate cu articolul 8, și eventuale note privind incompatibilitatea cu legislația Uniunii sunt puse la dispoziția tuturor statelor membre de către Comisie pentru a asigura faptul că obiectivele uniunii energetice sunt îndeplinite.

Amendamentul     27

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care acordul interguvernamental ratificat sau modificarea ratificată a acordului interguvernamental se referă în mod explicit la alte texte, statul membru în cauză prezintă inclusiv textele respective, în măsura în care acestea conțin elemente care pot avea impact asupra funcționării pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în cadrul Uniunii.

În cazul în care acordul interguvernamental ratificat sau modificarea ratificată a acordului interguvernamental se referă în mod explicit la alte texte, statul membru în cauză prezintă inclusiv textele respective, în măsura în care acestea conțin oricare din elementele enumerate la articolul 2 alineatul (1).

Amendamentul    28

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu alineatele (2) și (3) nu se aplică în cazul acordurilor între entități comerciale.

4.  Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu alineatele (2) și (3) nu se aplică în cazul acordurilor care sunt încheiate doar între entități comerciale.

 

În cazul în care există îndoieli dacă un acord constituie un acord interguvernamental sau un acord interguvernamental existent și, prin urmare, dacă trebuie să fie notificat în conformitate cu articolele 3 și 6, statele membre consultă Comisia fără întârziere.

Amendamentul    29

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în un stat membru transmite Comisiei o notificare cu privire la negocieri în temeiul articolului 3 alineatul (1), serviciile Comisiei îi pot oferi statului membru respectiv asistență cu privire la modul în care poate evita o incompatibilitate între acordul interguvernamental sau modificarea la acordul interguvernamental existent în curs de negociere și dreptul Uniunii. De asemenea, statul membru respectiv poate solicita asistența Comisiei în cadrul negocierilor în cauză.

1.  În cazul în un stat membru transmite Comisiei o notificare cu privire la negocieri în temeiul articolului 3 alineatul (1), serviciile Comisiei oferă statului membru respectiv asistență și orientări cu privire la modul în care poate asigura faptul că acordul interguvernamental sau modificarea la acordul interguvernamental existent în curs de negociere este conform cu dreptul Uniunii și cu obiectivele de securitate energetică ale Uniunii.

Amendamentul    30

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La solicitarea statului membru în cauză sau la cererea Comisiei și cu aprobarea scrisă a statului membru în cauză, Comisia poate participa la negocieri în calitate de observator.

2.  În cazul în care Comisia consideră necesar acest lucru din perspectiva funcționării pieței interne a energiei sau a securității aprovizionării cu energie în Uniune, ea participă la negocieri în calitate de observator, fără a limita libertatea de negociere a statelor membre. De asemenea, statul membru în cauză poate solicita asistența Comisiei în cadrul negocierilor.

Amendamentul    31

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia participă la negocieri în calitate de observator, aceasta poate oferi statului membru în cauză asistență privind modul în care poate evita incompatibilitatea între acordul interguvernamental sau modificarea în curs de negociere și dreptul Uniunii.

3.  Pe parcursul negocierilor, Comisia oferă statului membru în cauză asistență privind modul în care poate asigura faptul că acordul interguvernamental sau modificarea în curs de negociere este conformă cu dreptul Uniunii și respectă obiectivele uniunii energetice. Reprezentanții Comisiei tratează informațiile sensibile primite în timpul negocierilor cu confidențialitatea cuvenită.

Amendamentul    32

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În termen de șase săptămâni de la data notificării proiectului complet de acord interguvernamental sau de modificare, inclusiv a anexelor la acestea, în temeiul articolului 3 alineatul (2), Comisia informează statul membru în cauză cu privire la orice îndoieli legate de compatibilitatea proiectului de acord sau a modificării cu dreptul Uniunii, în special cu legislația privind piața internă a energiei și cu dreptul Uniunii în materie de concurență. În lipsa unui răspuns din partea Comisiei în termenul indicat, se consideră că aceasta nu a avut astfel de dubii.

1.  În termen de patru săptămâni de la data notificării proiectului complet de acord interguvernamental sau de modificare, inclusiv a anexelor la acestea, în temeiul articolului 3 alineatul (2), Comisia informează statul membru în cauză cu privire la orice îndoieli legate de compatibilitatea proiectului de acord sau a modificării cu dreptul Uniunii. În lipsa unui răspuns din partea Comisiei în termenul indicat, se consideră că aceasta nu a avut astfel de dubii.

Amendamentul    33

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care Comisia informează statul membru în cauză în temeiul alineatului (1) că are îndoieli, aceasta transmite statului membru în cauză avizul său privind compatibilitatea proiectului de acord interguvernamental sau de modificare în cauză cu dreptul Uniunii, în special cu legislația privind piața internă a energiei și cu dreptul Uniunii în materie de concurență, în termen de 12 săptămâni de la data de notificare menționată la alineatul (1). În lipsa unui aviz al Comisiei în cursul perioadei respective, se consideră că aceasta nu a exprimat vreo obiecție.

2.  În cazul în care Comisia informează statul membru în cauză în temeiul alineatului (1) că a constatat incompatibilitatea acordului interguvernamental sau a modificării cu dreptul Uniunii, Comisia furnizează statului membru un aviz detaliat în termen de 12 săptămâni de la data de notificare menționată la alineatul (1). În lipsa unui aviz al Comisiei în cursul perioadei respective, se consideră că aceasta nu a exprimat vreo obiecție.

Amendamentul    34

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cu acordul statului membru în cauză, termenele menționate la alineatele (1) și (2) pot fi prelungite. Termenele prevăzute la alineatele (1) și (2) se scurtează de comun acord cu Comisia, dacă situația impune o astfel de măsură.

3.  Cu acordul statului membru în cauză, termenele menționate la alineatele (1) și (2) pot fi prelungite. Termenele prevăzute la alineatele (1) și (2) se scurtează de comun acord cu Comisia, dacă situația o impune, pentru a se asigura că negocierile se încheie în timp util.

Amendamentul    35

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care semnează, ratifică sau adoptă un acord interguvernamental sau o modificare, statul membru în cauză ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei menționat la alineatul (2).

Înainte de a semna, ratifica sau aproba un acord interguvernamental sau o modificare, statul membru în cauză demonstrează cum a fost abordat avizul Comisiei menționat la alineatul (2) pentru a se asigura conformitatea deplină cu dreptul Uniunii.

Amendamentul     36

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [3 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii] cel târziu, statele membre notifică Comisiei toate acordurile interguvernamentale existente, inclusiv anexele și modificările aduse acestora.

Până la [3 de luni de la intrarea în vigoare a prezentei decizii], statele membre notifică Comisiei toate acordurile interguvernamentale existente, inclusiv anexele și modificările aduse acestora. În cazul în care sunt indicii că ar putea fi necesar să deschidă negocieri cu o țară terță în viitor, statele membre informează Comisia în consecință.

Amendamentul    37

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu prezentul alineat nu se aplică în cazul acordurilor între entități comerciale.

Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu prezentul alineat nu se aplică în cazul acordurilor care sunt încheiate doar între entități comerciale.

Amendamentul    38

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia evaluează acordurile interguvernamentale notificate în conformitate cu alineatul (1) sau (2). În cazul în care, după prima sa evaluare, Comisia are îndoieli cu privire la compatibilitatea acordurilor respective cu dreptul Uniunii, în special cu legislația privind piața internă a energiei și cu dreptul Uniunii în materie de concurență, Comisia informează statele membre în cauză în mod corespunzător, în termen de nouă luni de la notificarea acordurilor respective.

3.  Comisia evaluează acordurile interguvernamentale notificate în conformitate cu alineatul (1) sau (2). În cazul în care, după prima sa evaluare, Comisia are îndoieli cu privire la compatibilitatea acordurilor respective cu dreptul Uniunii, Comisia informează statele membre în cauză în mod corespunzător, în termen de nouă luni de la notificarea acordurilor respective.

Amendamentul    39

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Evaluarea de către Comisie a acordurilor interguvernamentale și a acordurilor interguvernamentale existente nu aduce atingere aplicării normelor Uniunii privind încălcările, ajutoarele de stat și concurența și nu înlocuiește în niciun caz evaluarea lor.

Amendamentul    40

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La adoptarea unui instrument fără caracter juridic obligatoriu sau a unei modificări a unui instrument fără caracter juridic obligatoriu, statul membru în cauză notifică Comisiei instrumentul fără caracter juridic obligatoriu sau modificarea, inclusiv orice anexă la acestea.

Înainte de adoptarea unui instrument fără caracter juridic obligatoriu sau a unei modificări a unui instrument fără caracter juridic obligatoriu, statul membru în cauză notifică prompt Comisiei instrumentul fără caracter juridic obligatoriu sau modificarea, inclusiv orice anexă la acestea.

Amendamentul    41

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul acordurilor între entități comerciale.

3.  Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul acordurilor care sunt încheiate doar între entități comerciale.

Amendamentul    42

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când, după prima sa evaluare, Comisia consideră că măsurile de punere în aplicare a instrumentului fără caracter juridic obligatoriu care i-a fost notificat în conformitate cu alineatele (1) și (2) ar putea intra în conflict cu dreptul Uniunii, în special cu legislația referitoare la piața internă a energiei și cu legislația Uniunii în materie de concurență, Comisia poate informa în consecință statul membru vizat.

4.  Comisia informează statul membru în cauză în legătură cu îndoielile sale că măsurile de punere în aplicare a instrumentului fără caracter juridic obligatoriu care i-a fost notificat în conformitate cu alineatele (1) și (2) ar putea intra în conflict cu dreptul Uniunii sau cu obiectivele strategiei privind uniunea energetică.

 

4a.  Înainte de a semna, ratifica sau aproba un instrument fără caracter juridic obligatoriu sau o modificare, statul membru în cauză demonstrează cum a fost abordat avizul Comisiei pentru a se asigura conformitatea deplină a măsurilor de punere în aplicare cu dreptul Uniunii și cu obiectivele de securitate energetică ale Uniunii.

 

În lipsa unui răspuns din partea Comisiei în termen de patru săptămâni de la notificare, se consideră că Comisia nu a avut astfel de îndoieli. Avizul Comisiei cu privire la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. Cu toate acestea, atunci când semnează, ratifică sau aprobă un instrument fără caracter juridic obligatoriu sau o modificare la un instrument fără caracter juridic obligatoriu, statul membru în cauză ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei și abordează dispozițiile problematice ale acestor instrumente.

 

4b.  În cazul în care există îndoieli dacă un instrument constituie un instrument fără caracter juridic obligatoriu sau un instrument fără caracter juridic obligatoriu existent și, prin urmare, dacă trebuie să fie notificat în conformitate cu articolul 7, statele membre consultă Comisia fără întârziere.

Amendamentul     43

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru nu a semnalat că astfel de informații sunt confidențiale în conformitate cu alineatul (1), Comisia pune informațiile respective, în format electronic securizat, la dispoziția tuturor celorlalte state membre.

2.  În cazul în care un stat membru nu a semnalat că astfel de informații sunt confidențiale în conformitate cu alineatul (1), Comisia pune informațiile respective, în format electronic securizat, la dispoziția tuturor celorlalte state membre, împreună cu nota privind orice incompatibilitate cu legislația Uniunii.

Amendamentul    44

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  informații referitoare la dispozițiile care intră în competența Uniunii în contextul politicii comerciale comune.

Justificare

Raportorul consideră că ar trebui să se pună un accent deosebit și pe respectarea chestiunilor care intră în competențele exclusive ale Uniunii în cadrul politicii comerciale comune.

Amendamentul     45

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia pune rezumatul menționat la alineatul (3) la dispoziția tuturor celorlalte state membre, în format electronic.

4.  Comisia pune rezumatul menționat la alineatul (3) la dispoziția tuturor celorlalte state membre, în format electronic, împreună cu observațiile sale privind conformitatea cu strategia privind uniunea energetică.

Amendamentul     46

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Solicitările de tratament confidențial în temeiul prezentului articol nu limitează accesul Comisiei la informațiile confidențiale. Comisia se asigură că accesul la informațiile confidențiale este strict limitat la serviciile Comisiei pentru care este absolut necesar să dispună de aceste informații.

5.  Solicitările de tratament confidențial în temeiul prezentului articol nu limitează accesul Comisiei la informațiile confidențiale. Comisia se asigură că accesul la informațiile confidențiale este strict limitat la serviciile Comisiei pentru care este absolut necesar să dispună de aceste informații. Reprezentanții Comisiei care participă la negocierea acordurilor interguvernamentale în calitate de observatori tratează informațiile sensibile primite în timpul negocierilor cu confidențialitatea cuvenită.

Amendamentul    47

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  de a identifica problemele comune legate de acordurile interguvernamentale și de instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și de a examina măsuri adecvate pentru soluționarea acestor probleme și, dacă este cazul, de a propune soluții;

(b)  de a identifica problemele comune legate de acordurile interguvernamentale și de instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și de a examina măsuri adecvate pentru soluționarea acestor probleme și, dacă este cazul, de a propune îndrumări și soluții;

Amendamentul    48

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  de a elabora, pe baza celor mai bune practici și în consultare cu statele membre, clauze standard opționale care, dacă se aplică, ar îmbunătăți în mod semnificativ conformitatea viitoarelor acorduri interguvernamentale și a instrumentelor fără caracter juridic obligatoriu cu dreptul Uniunii;

(c)  de a elabora, până la … [a se introduce data: 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii], pe baza celor mai bune practici și în consultare cu statele membre, clauze standard și orientări opționale care, dacă se aplică, ar îmbunătăți în mod semnificativ conformitatea viitoarelor acorduri interguvernamentale și a instrumentelor fără caracter juridic obligatoriu cu dreptul Uniunii;

Amendamentul    49

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Până la ... [a se introduce data: 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii], Comisia, pe baza celor mai bune practici și după consultarea statelor membre, dezvoltă un sistem de informații agregate, care, protejând caracterul confidențial al informațiilor sensibile, garantează o mai mare transparență a principalelor elemente ale acordurilor interguvernamentale, astfel încât să se stabilească un criteriu indicativ care să poată fi utilizat de statele membre în negocieri în vederea evitării abuzurilor de poziție dominantă de către țări terțe.

Amendamentul     50

Propunere de decizie

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 1 ianuarie 2020 cel târziu, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentei decizii.

1.  Până la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei decizii], Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind aplicarea prezentei decizii.


EXPUNERE DE MOTIVE

Principala componentă a unei politici energetice de succes, astfel cum este definită în Comunicarea privind uniunea energetică, o reprezintă accesul tuturor europenilor la energie sigură, sustenabilă și la prețuri competitive. Să examinăm aceste aspecte pe rând și să vedem cum sunt abordate în propunerea AIG.

Securitatea energetică

În ceea ce privește securitatea, Comisia propune ca instrumentele fără caracter juridic obligatoriu, cum ar fi declarațiile comune între state membre ale UE și țări terțe, să facă obiectul unei revizuiri după semnare. Acest lucru se află în contradicție clară cu examinarea ex ante a acordurilor interguvernamentale din domeniul energiei. Toate documentele de acest tip trebuie să fie evaluate de către Comisie înainte de a putea fi adoptate. Acest lucru nu numai că ar genera securitatea juridică necesară pentru investițiile mari de capital, dar ar aborda și problema lipsei unei definiții pentru „securitatea energetică”, care, din păcate, nu apare nicăieri în legislația UE. Deoarece termenul respectiv este extrem de dificil de definit din punct de vedere juridic, Comisia trebuie să poată interveni în cazul unor preocupări legitime legate de securitatea energetică. Limitele exacte ale implicării Comisiei mai pot fi discutate pentru a le adapta la nevoile specifice ale statelor membre afectate de dominanța unui furnizor care refuză să respecte normele pieței comune. Alte țări din UE trebuie să dea dovadă de solidaritate în acest sens cu membrii mai puțin privilegiați ai Uniunii. O examinare similară a contractelor interguvernamentale și a instrumentelor fără caracter juridic obligatoriu va împiedica, de asemenea, părțile să fie tentate să eludeze normele și să continue negocierile pe baza unui model de cooperare mai puțin riguros.

Concurența

Un control normativ prealabil ar asigura o piață internă funcțională și nesegmentată și ar încuraja o concurență mai loială. În temeiul actualei decizii privind AIG, Comisia a stabilit că 17 acorduri interguvernamentale nu erau conforme cu legislația UE. Acestea reprezintă aproximativ o treime dintre acordurile cele mai relevante care au fost analizate, și anume cele legate de proiecte de infrastructură sau de aprovizionarea cu energie. Deși a constatat neregulile respective, Comisia a decis să nu inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre în cauză. Acest lucru s-a dovedit dificil din motive politice și juridice. Însă acest lucru nu schimbă cu nimic faptul că acordurile în cauză denaturează funcționarea pieței comune și dăunează competitivității sale. De asemenea, încrederea dintre statele membre ale UE este subminată de faptul că unii membri ai clubului semnează astfel de acorduri, indiferent de interesul Uniunii în ansamblu. Din fericire, Comisia a reușit să blocheze South Stream - cel mai controversat acord de acest tip. Dacă ar fi continuat, proiectul ar fi amenințat eforturile Europei de diversificare, inclusiv coridorul sudic al gazelor (una dintre investițiile sale principale în acest sens) și ar fi forțat ieșirea de pe piață a altor potențiali furnizori decât Rusia. Faptul că Comisia a putut examina proiectul South Stream doar pe baza rezultatelor acestuia a creat o situație dificilă pentru părțile implicate, deoarece înțelegerile fuseseră deja semnate și unele investiții deja realizate. Acesta este încă un argument pentru o mai mare transparență a negocierilor din domeniul energiei care, dacă ar fi practicată de toate statele membre, ar elimina riscurile investiționale și ar direcționa fondurile către proiectele care respectă pe deplin legislația și obiectivele de securitate energetică ale UE.

Sustenabilitatea

S-au exprimat opinii conform cărora problema sustenabilității nu a fost abordată în mod corespunzător în propunerea Comisiei, întrucât aceasta se concentrează asupra importurilor de energie în UE, ceea ce crește dependența Uniunii de furnizorii externi de energie. Potrivit acestor argumente, date fiind eforturile UE de a-și spori eficiența energetică, Comisia riscă să supraestimeze cererea de gaze naturale. Acest raționament este eronat. Strategia pentru încălzire și răcire reprezintă un element important al pachetului privind securitatea energetică durabilă, care se axează exclusiv pe moderarea cererii din Europa. De asemenea, pentru sfârșitul acestui an sunt așteptate acțiuni legislative concrete ale UE. În propunerea AIG, este important să ne concentrăm pe celălalt element al ecuației, și anume oferta de energie. În acest context, trebuie să fie reamintit faptul că gazul reprezintă un combustibil de tranziție necesar către un viitor cu emisii reduse de carbon. Dacă tot trebuie să importăm combustibili fosili, măcar să importăm gaz, care este cel mai puțin poluant. Cu toate acestea, cei care cred că Europa ar trebui să crească volumul importurilor sale de energie scapă din vedere anumite aspecte. Propunerea nu se referă doar la consumul de gaze al Europei, ci, mai important, la dependența de importuri. În 2013 (cele mai recente date furnizate de Eurostat), aceasta din urmă era de aproximativ 65 %, crescând de la aproximativ 43 % în 1995. Cererea de gaze importate va rămâne, probabil, stabilă, cel puțin în următoarele două decenii, întrucât producția internă a UE ar urma să scadă cu 60 % până în 2035, potrivit ENTSOG. În concluzie, în anii următori, Europa va obține din străinătate o mare parte din gazele naturale de care are nevoie, eforturile noastre de diversificare trebuind să fie maximizate.

Politica energetică la răscruce

UE are nevoie disperată de un succes. Dezbinată de criza migrației și a zonei euro, are nevoie de o nouă narațiune integratoare care să demonstreze capacitatea Europei de a avansa. Energia este unul dintre domeniile în care potențialul UE a rămas în mare parte neexploatat. Acest lucru se poate schimba prin aplicarea principiilor de la baza proiectului de integrare, și anume solidaritatea și încrederea între statele membre, în cazul viitoarelor inițiative europene în domeniul energiei. Avem oportunitatea unică de a adopta un act legislativ transformator, care ar arăta că Europa este unită în domeniul energiei. Dacă eșuăm, există riscul considerabil ca un domeniu de politică esențial să îndepărteze și mai mult statele membre, în loc să fie în centrul integrării europene.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (14.9.2016)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Raportor pentru aviz: Eduard Kukan

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Buna funcționare a pieței interne a energiei necesită ca energia importată în Uniune să fie pe deplin reglementată de normele de instituire a pieței interne a energiei. O piață internă a energiei care nu funcționează corespunzător plasează Uniunea într-o poziție vulnerabilă și dezavantajoasă în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și subminează beneficiul său potențial pentru consumatorii europeni și pentru industria europeană.

(1)  Buna funcționare a pieței interne a energiei necesită ca energia importată în Uniune să fie pe deplin reglementată de normele de instituire a pieței interne a energiei. Transparența și respectarea legislației UE reprezintă condiții importante pentru a asigura stabilitatea energetică a UE. O piață internă a energiei care nu funcționează corespunzător plasează Uniunea într-o poziție vulnerabilă și dezavantajoasă în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu energie și subminează beneficiul său potențial pentru consumatorii europeni și pentru industria europeană.

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Pentru a garanta aprovizionarea cu energie în Uniune, este necesar să se diversifice sursele de energie și să se construiască noi interconectări energetice între statele membre. În același timp, este esențial să se consolideze cooperarea în domeniul securității energetice cu țările vecine ale Uniunii, cu partenerii strategici, precum și între instituțiile europene.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Obiectivul strategiei uniunii energetice, astfel cum a fost adoptată de Comisie la 25 februarie 20153, este de a oferi consumatorilor o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile. Mai precis, pe baza analizei efectuate deja în cadrul Strategiei europene pentru securitate energetică din mai 20144, strategia privind uniunea energetică subliniază faptul că un element important pentru asigurarea securității energiei este conformitatea deplină cu dreptul Uniunii a acordurilor privind achiziționarea de energie din țări terțe. În același spirit, în concluziile sale din 19 martie 2015, Consiliul European a solicitat asigurarea unei conformități depline cu dreptul Uniunii a tuturor acordurilor referitoare la cumpărarea de gaze de la furnizori externi, în special prin consolidarea transparenței acestor acorduri și a compatibilității cu dispozițiile Uniunii în materie de securitate energetică.

(2)  Obiectivul strategiei uniunii energetice, astfel cum a fost adoptată de Comisie la 25 februarie 20153, este de a oferi consumatorilor o energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile. Acest deziderat poate fi realizat atunci când politicile privind energia, comerțul și afacerile externe sunt aplicate în mod coerent și consecvent. Mai precis, pe baza analizei efectuate deja în cadrul Strategiei europene pentru securitate energetică din mai 20144, strategia privind uniunea energetică subliniază faptul că un element important pentru asigurarea securității energiei este conformitatea deplină cu dreptul Uniunii a acordurilor privind achiziționarea de energie din țări terțe. În același spirit, în concluziile sale din 19 martie 2015, Consiliul European a solicitat asigurarea unei conformități depline cu dreptul Uniunii a tuturor acordurilor referitoare la cumpărarea de gaze de la furnizori externi, în special prin consolidarea transparenței acestor acorduri și a compatibilității cu dispozițiile Uniunii în materie de securitate energetică. Având în vedere cele menționate mai sus, Comisia ar trebui să depună eforturi, în limita competențelor sale și cu respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității, pentru a garanta că furnizorii de gaze dominanți dintr-o anumită regiune nu abuzează de poziția lor, încălcând normele UE în materie de concurență, în special prin perceperea unor tarife incorecte în statele membre și recurgerea la întreruperi ale aprovizionării ca mijloc de șantaj economic și politic.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În acest context, Parlamentul European, în Rezoluția sa din 15 decembrie 2015 intitulată „Către o uniune europeană a energiei”1a, a subliniat necesitatea sporirii coerenței securității energetice externe a UE și a unei mai mari transparențe a acordurilor legate de energie.

 

____________________

 

1aTexte adoptate, P8_TA(2015)0444.

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Un grad ridicat de transparență cu privire la acordurile dintre statele membre și țările terțe în domeniul energiei îi permite Uniunii să adopte măsuri coordonate, în spirit de solidaritate, pentru a se asigura că aceste acorduri respectă dreptul Uniunii și asigură efectiv aprovizionarea cu energie. O astfel de transparență trebuie să aducă beneficii, de asemenea, atât unei cooperări mai strânse în interiorul Uniunii în domeniul relațiilor externe în domeniul energiei, cât și obiectivelor politicii pe termen lung ale Uniunii în domeniul energiei, climei și securității aprovizionării cu energie.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a se evita orice neconformitate cu dreptul Uniunii și pentru a spori transparența, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la intenția lor de a deschide negocieri cu privire la noi acorduri interguvernamentale sau de a aduce modificări acordurilor interguvernamentale existente, cât mai curând posibil. Comisia ar trebui să fie informată periodic cu privire la evoluția negocierilor. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să invite Comisia să participe la negocieri în calitate de observator.

(5)  Pentru a se evita orice neconformitate cu dreptul Uniunii și cu prevederile referitoare la securitatea energetică a UE și pentru a spori transparența, statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la intenția lor de a deschide negocieri cu privire la noi acorduri interguvernamentale sau de a aduce modificări acordurilor interguvernamentale existente, cât mai curând posibil. Comisia ar trebui să fie informată periodic și în mod corespunzător cu privire la evoluția negocierilor. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să invite Comisia să participe la negocieri în calitate de observator.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În timpul negocierilor, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a face recomandări privind modul în care se poate evita incompatibilitatea cu dreptul Uniunii. În special, Comisia ar putea elabora, împreună cu statele membre, clauze standard sau orientări opționale. Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a atrage atenția asupra obiectivelor politicii energetice a Uniunii și asupra principiului solidarității între statele membre, precum și asupra pozițiilor în materie de politică a Uniunii adoptate în concluziile Consiliului sau ale Consiliului European.

(6)  În timpul negocierilor, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a le face recomandări statelor membre privind modul în care se poate evita incompatibilitatea cu dreptul Uniunii. În special, Comisia ar trebui să elaboreze, împreună cu statele membre, clauze standard sau orientări opționale. Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a atrage atenția asupra obiectivelor politicii energetice a Uniunii, inclusiv obiectivele de securitate energetică, și asupra principiului solidarității între statele membre, precum și asupra pozițiilor în materie de politică a Uniunii adoptate în concluziile Consiliului sau ale Consiliului European.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii, statele membre ar trebui să notifice Comisiei proiectul de acord interguvernamental, înainte ca acesta să devină obligatoriu din punct de vedere juridic pentru părți (ex ante). Într-un spirit de cooperare, Comisia ar trebui să sprijine statele membre în identificarea problemelor de conformitate prezentate de proiectul de acord interguvernamental sau de modificarea unui astfel de acord. Statele membre respective ar fi apoi mai bine pregătit să încheie un acord conform dreptului Uniunii. Comisia ar trebui să dispună de suficient timp pentru o astfel de evaluare cu scopul de a oferi un grad cât mai ridicat de securitate juridică, evitând totodată întârzierile nejustificate. Pentru a beneficia pe deplin de sprijinul Comisiei, statele membre ar trebui să nu încheie un acord interguvernamental până în momentul în care Comisia a informat statul membru în cauză cu privire la evaluarea sa. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a găsi o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

(7)  Pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii și cu dispozițiile referitoare la securitatea energetică a UE, statele membre ar trebui să notifice Comisiei proiectul de acord interguvernamental, înainte ca acesta să devină obligatoriu din punct de vedere juridic pentru părți (ex ante). Într-un spirit de cooperare, Comisia ar trebui să sprijine statele membre în identificarea problemelor de conformitate prezentate de proiectul de acord interguvernamental sau de modificarea unui astfel de acord. Statele membre respective ar fi apoi mai bine pregătit să încheie un acord conform dreptului Uniunii. Comisia ar trebui să dispună de suficient timp pentru o astfel de evaluare cu scopul de a oferi un grad cât mai ridicat de securitate juridică. Atunci când este posibil, Comisia ar trebui să evite întârzierile nedorite în ceea ce privește reevaluarea și să țină seama de informațiile furnizate de statele membre în cursul negocierilor. Mai mult decât atât, Comisia ar trebui să evite întârzierile nejustificate care pot avea efecte negative asupra poziției de negociere a statelor membre. Pentru a beneficia pe deplin de sprijinul Comisiei, statele membre ar trebui să nu încheie un acord interguvernamental până în momentul în care Comisia a informat statul membru în cauză cu privire la evaluarea sa. În cazul în care Comisia constată că un proiect de acord internațional nu este conform cu dreptul Uniunii, statul membru în cauză ar trebui să găsească o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Având în vedere strategia privind uniunea energetică, transparența în ceea ce privește acordurile interguvernamentale din trecut și cele viitoare continuă să fie de o importanță maximă. Prin urmare, statele membre ar trebui să continue notificarea către Comisie a acordurilor interguvernamentale existente și viitoare, indiferent dacă acestea au intrat în vigoare sau sunt aplicate cu titlu provizoriu în sensul articolului 25 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, precum și a noilor acorduri interguvernamentale.

(8)  Având în vedere strategia privind uniunea energetică, transparența în ceea ce privește acordurile interguvernamentale din trecut și cele viitoare continuă să fie de o importanță maximă și este un element important pentru a asigura stabilitatea energetică a UE. Prin urmare, statele membre ar trebui să continue notificarea către Comisie a acordurilor interguvernamentale existente și viitoare, indiferent dacă acestea au intrat în vigoare sau sunt aplicate cu titlu provizoriu în sensul articolului 25 din Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, precum și a noilor acorduri interguvernamentale.

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Prezenta decizie ar trebui să se aplice numai acordurilor interguvernamentale care au un impact asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune. În cazul în care există îndoieli, statele membre ar trebui să consulte Comisia. În principiu, acordurile care nu mai sunt în vigoare sau care nu se mai aplică nu au impact asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune și, prin urmare, nu ar trebui să fie vizate de prezenta decizie.

(10)  Prezenta decizie ar trebui să se aplice numai acordurilor interguvernamentale care au un impact asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune și în țările de tranzit. În cazul în care există îndoieli, statele membre ar trebui să consulte Comisia. În principiu, acordurile care nu mai sunt în vigoare sau care nu se mai aplică nu au impact asupra pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune și, prin urmare, nu ar trebui să fie vizate de prezenta decizie.

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Statele membre stabilesc relații cu țările terțe nu numai prin încheierea de acorduri interguvernamentale, ci și sub forma unor instrumente fără caracter juridic obligatoriu. Chiar dacă nu au un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, aceste instrumente pot fi utilizate pentru a stabili un cadru detaliat pentru infrastructura energetică și pentru aprovizionarea cu energie. În această privință, instrumentele fără caracter juridic obligatoriu pot avea efecte asupra pieței interne a energiei similare cu cele avute de acordurile interguvernamentale, întrucât punerea lor în aplicare ar putea duce la o încălcare a dreptului Uniunii. Prin urmare, pentru a asigura o mai mare transparență în ceea ce privește toate măsurile aplicate de statele membre care pot avea un impact asupra pieței interne a energiei și asupra securității energetice, statele membre ar trebui să prezinte Comisiei, ex post, inclusiv respectivele instrumente fără caracter obligatoriu. Comisia ar trebui să evalueze instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și, dacă este cazul, să informeze statul membru în consecință.

(11)  Statele membre stabilesc relații cu țările terțe nu numai prin încheierea de acorduri interguvernamentale, ci și sub forma unor instrumente fără caracter juridic obligatoriu. Chiar dacă nu au un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, aceste instrumente pot fi utilizate pentru a stabili un cadru detaliat pentru infrastructura energetică și pentru aprovizionarea cu energie. În această privință, instrumentele fără caracter juridic obligatoriu pot avea efecte asupra pieței interne a energiei similare cu cele avute de acordurile interguvernamentale, întrucât punerea lor în aplicare ar putea duce la o încălcare a dreptului Uniunii. Prin urmare, pentru a asigura o mai mare transparență în ceea ce privește toate măsurile aplicate de statele membre care pot avea un impact asupra pieței interne a energiei și asupra securității energetice, statele membre ar trebui să prezinte Comisiei inclusiv respectivele instrumente fără caracter obligatoriu. Comisia ar trebui să evalueze instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și, dacă este cazul, să informeze statul membru în consecință.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Un schimb permanent de informații cu privire la acordurile interguvernamentale la nivelul Uniunii este de natură să favorizeze dezvoltarea celor mai bune practici. Pe baza celor mai bune practici, Comisia, dacă este cazul, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă în ceea ce privește politicile externe ale Uniunii, ar trebui să elaboreze clauze standard opționale care să fie utilizate în acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe. Utilizarea unor astfel de clauze standard ar trebui să vizeze evitarea conflictelor dintre acordurile interguvernamentale și dreptul Uniunii, în special normele pieței interne a energiei și dreptul concurenței, precum și a conflictelor cu acordurile internaționale încheiate de Uniune. Utilizarea lor ar trebui să fie opțională, iar conținutul ar trebui să poată fi adaptat oricăror circumstanțe specifice.

(16)  Un schimb permanent de informații cu privire la acordurile interguvernamentale la nivelul Uniunii este de natură să favorizeze dezvoltarea celor mai bune practici. Pe baza celor mai bune practici, Comisia, cooperând cu statele membre, dacă este cazul, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă în ceea ce privește politicile externe ale Uniunii, ar trebui să elaboreze clauze standard opționale și îndrumări care să fie utilizate în acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe. Utilizarea unor astfel de clauze standard ar trebui să vizeze evitarea conflictelor dintre acordurile interguvernamentale și dreptul Uniunii, în special normele pieței interne a energiei și dreptul concurenței, precum și a conflictelor cu acordurile internaționale încheiate de Uniune. Comisia ar trebui să furnizeze, de asemenea, orientări pentru a evita cazurile de incompatibilitate între acordurile interguvernamentale și obiectivele de securitate energetică ale Uniunii. Utilizarea lor ar trebui să fie opțională, iar conținutul ar trebui să poată fi adaptat oricăror circumstanțe specifice.

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu din domeniul energiei, astfel cum sunt definite la articolul 2, în vederea optimizării funcționării pieței interne de energie.

1.  Prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu din domeniul energiei, astfel cum sunt definite la articolul 2, în vederea optimizării funcționării pieței interne de energie și pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie a Uniunii.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „instrument fără caracter juridic obligatoriu” înseamnă un acord fără caracter juridic obligatoriu, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, precum un memorandum de înțelegere, o declarație comună, o declarație ministerială comună, o acțiune comună sau un cod de conduită comun, care conține interpretarea dreptului Uniunii, stabilește condițiile pentru aprovizionarea cu energie (cum ar fi volumurile și prețurile) sau dezvoltarea infrastructurilor energetice;

(3)  „instrument fără caracter juridic obligatoriu” înseamnă un acord fără caracter juridic obligatoriu, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, precum un memorandum de înțelegere, o declarație comună, o declarație ministerială comună, o acțiune comună sau un cod de conduită comun, care conține interpretarea dreptului Uniunii, stabilește condițiile pentru aprovizionarea cu energie (cum ar fi volumurile și prețurile), pentru dezvoltarea sau exploatarea infrastructurilor energetice;

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în un stat membru transmite Comisiei o notificare cu privire la negocieri în temeiul articolului 3 alineatul (1), serviciile Comisiei îi pot oferi statului membru respectiv asistență cu privire la modul în care poate evita o incompatibilitate între acordul interguvernamental sau modificarea la acordul interguvernamental existent în curs de negociere și dreptul Uniunii. De asemenea, statul membru respectiv poate solicita asistența Comisiei în cadrul negocierilor în cauză.

1.  În cazul în un stat membru transmite Comisiei o notificare cu privire la negocieri în temeiul articolului 3 alineatul (1), serviciile Comisiei îi pot oferi statului membru respectiv asistență și orientări cu privire la modul în care poate evita o incompatibilitate între acordul interguvernamental sau modificarea la acordul interguvernamental existent în curs de negociere și dreptul Uniunii. De asemenea, statul membru respectiv poate solicita asistența Comisiei în cadrul negocierilor în cauză.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care Comisia participă la negocieri în calitate de observator, aceasta poate oferi statului membru în cauză asistență privind modul în care poate evita incompatibilitatea între acordul interguvernamental sau modificarea în curs de negociere și dreptul Uniunii.

3.  În cazul în care Comisia participă la negocieri în calitate de observator, aceasta poate oferi statului membru în cauză asistență și orientări privind modul în care poate evita incompatibilitatea între acordul interguvernamental sau modificarea în curs de negociere și dreptul Uniunii și obiectivele de securitate energetică ale Uniunii.

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care semnează, ratifică sau adoptă un acord interguvernamental sau o modificare, statul membru în cauză ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei menționat la alineatul (2).

Înainte de a semna, ratifica sau adopta un acord interguvernamental sau o modificare, statul membru în cauză ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei menționat la alineatul (2).

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La adoptarea unui instrument fără caracter juridic obligatoriu sau a unei modificări a unui instrument fără caracter juridic obligatoriu, statul membru în cauză notifică Comisiei instrumentul fără caracter juridic obligatoriu sau modificarea, inclusiv orice anexă la acestea.

Înainte de adoptarea unui instrument fără caracter juridic obligatoriu sau a unei modificări a unui instrument fără caracter juridic obligatoriu, statul membru în cauză notifică Comisiei instrumentul fără caracter juridic obligatoriu sau modificarea, inclusiv orice anexă la acestea.

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  de a identifica problemele comune legate de acordurile interguvernamentale și de instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și de a examina măsuri adecvate pentru soluționarea acestor probleme și, dacă este cazul, de a propune soluții;

(b)  de a identifica problemele comune legate de acordurile interguvernamentale și de instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și de a examina măsuri adecvate pentru soluționarea acestor probleme și, dacă este cazul, de a propune îndrumări și soluții;

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  de a elabora, pe baza celor mai bune practici și în consultare cu statele membre, clauze standard opționale care, dacă se aplică, ar îmbunătăți în mod semnificativ conformitatea viitoarelor acorduri interguvernamentale și a instrumentelor fără caracter juridic obligatoriu cu dreptul Uniunii;

(c)  de a elabora, pe baza celor mai bune practici și în consultare cu statele membre, clauze standard opționale și orientări care, dacă se aplică, ar îmbunătăți în mod semnificativ conformitatea viitoarelor acorduri interguvernamentale și a instrumentelor fără caracter juridic obligatoriu cu dreptul Uniunii;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și abrogarea Deciziei nr. 994/2012/UE

Referințe

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFET

7.3.2016

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eduard Kukan

15.3.2016

Examinare în comisie

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Data adoptării

12.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

40

7

0

Membri titulari prezenți la votul final

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Heidi Hautala


AVIZ al Comisiei pentru comerț internațional (26.9.2016)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Raportor pentru aviz: Bendt Bendtsen

AMENDAMENTE

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de decizie

Considerentul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Parlamentul European, în Rezoluția sa din 15 decembrie 2015 intitulată „Către o uniune europeană a energiei”, a subliniat necesitatea măririi coerenței securității energetice externe a Uniunii și a unei mai mari transparențe a acordurilor legate de energie1a.

 

______________

 

1a  Texte adoptate P8_TA(2015)0444

Amendamentul    2

Propunere de decizie

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii, statele membre ar trebui să notifice Comisiei proiectul de acord interguvernamental, înainte ca acesta să devină obligatoriu din punct de vedere juridic pentru părți (ex ante). Într-un spirit de cooperare, Comisia ar trebui să sprijine statele membre în identificarea problemelor de conformitate prezentate de proiectul de acord interguvernamental sau de modificarea unui astfel de acord. Statele membre respective ar fi apoi mai bine pregătit să încheie un acord conform dreptului Uniunii. Comisia ar trebui să dispună de suficient timp pentru o astfel de evaluare cu scopul de a oferi un grad cât mai ridicat de securitate juridică, evitând totodată întârzierile nejustificate. Pentru a beneficia pe deplin de sprijinul Comisiei, statele membre ar trebui să nu încheie un acord interguvernamental până în momentul în care Comisia a informat statul membru în cauză cu privire la evaluarea sa. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a găsi o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

(7)  Pentru a asigura conformitatea cu dreptul Uniunii și cu obiectivele Strategiei pentru uniunea energetică, statele membre ar trebui să notifice Comisiei proiectul de acord interguvernamental, înainte ca acesta să devină obligatoriu din punct de vedere juridic pentru părți (ex ante). Într-un spirit de cooperare, Comisia ar trebui să sprijine statele membre în identificarea problemelor de conformitate prezentate de proiectul de acord interguvernamental sau de modificarea unui astfel de acord. Statele membre respective ar fi apoi mai bine pregătit să încheie un acord conform dreptului Uniunii. Comisia ar trebui să dispună de suficient timp pentru o astfel de evaluare cu scopul de a oferi un grad cât mai ridicat de securitate juridică, evitând totodată întârzierile nejustificate care pot pune în pericol încheierea acordului. Pentru a beneficia pe deplin de sprijinul Comisiei, statele membre ar trebui să nu încheie un acord interguvernamental până în momentul în care Comisia a informat statul membru în cauză cu privire la evaluarea sa în limita termenului indicat. Statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a găsi o soluție potrivită în vederea eliminării incompatibilității identificate.

Amendamentul    3

Propunere de decizie

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Prezenta decizie nu ar trebui să creeze obligații în ceea ce privește acordurile dintre entități comerciale. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să dispună de libertatea de a transmite Comisiei, pe bază de voluntariat, astfel de acorduri la care se face trimitere în mod expres în acordurile interguvernamentale sau în instrumentele fără caracter juridic obligatoriu.

(13)  Prezenta decizie nu ar trebui să creeze obligații în ceea ce privește acordurile la care doar entitățile comerciale sunt părți. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să dispună de libertatea de a transmite Comisiei, pe bază de voluntariat, toate acordurile de acest fel la care se face trimitere în mod expres în acordurile interguvernamentale sau în instrumentele fără caracter juridic obligatoriu. În plus, statele membre ar trebui să transmită Comisiei astfel de acorduri cu entități comerciale din țări terțe, unde țara terță este acționar majoritar, la care se face trimitere în mod expres în acordurile interguvernamentale sau în instrumentele fără caracter juridic obligatoriu.

Amendamentul    4

Propunere de decizie

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Comisia ar trebui să pună la dispoziția celorlalte state membre, în format electronic securizat, toate informațiile pe care le primește. Comisia ar trebui să respecte solicitările statelor membre de a trata informațiile care i-au fost transmise ca fiind confidențiale. Solicitările de tratament confidențial nu ar trebui să limiteze însă accesul Comisiei la informațiile confidențiale, deoarece Comisia ar trebui să dispună de informații complete pentru propriile evaluări. Comisia ar trebui să fie responsabilă de garantarea aplicării clauzei de confidențialitate. Solicitările de tratament confidențial ar trebui să nu aducă atingere dreptului de acces la documente, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului11.

(14)  Comisia ar trebui să pună la dispoziția celorlalte state membre, în format electronic securizat, toate informațiile pe care le primește. Comisia ar trebui să respecte solicitările statelor membre de a trata informațiile care i-au fost transmise ca fiind confidențiale pentru a menține nivelul de confidențialitate necesar pentru protejarea intereselor statelor membre în cursul negocierilor cu cealaltă parte. Solicitările de tratament confidențial nu ar trebui să limiteze însă accesul Comisiei la informațiile confidențiale, deoarece Comisia ar trebui să dispună de informații complete pentru propriile evaluări. Comisia ar trebui să fie responsabilă de garantarea aplicării clauzei de confidențialitate. Solicitările de tratament confidențial ar trebui să nu aducă atingere dreptului de acces la documente, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului11.

_________________

_________________

11 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 299, 27.10.2012, p. 13).

11 Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 299, 27.10.2012, p. 13).

Amendamentul    5

Propunere de decizie

Considerentul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  În cazul în care un stat membru consideră că un acord interguvernamental este confidențial, ar trebui să prezinte Comisiei un rezumat al acestuia în vederea partajării acestui rezumat cu celelalte state membre.

(15)  În cazul în care un stat membru consideră că un acord interguvernamental este confidențial, ar trebui să prezinte Comisiei un rezumat al acestuia care să cuprindă principalele elemente și clauzele pertinente, inclusiv restricțiile, în vederea partajării acestui rezumat cu celelalte state membre.

Amendamentul    6

Propunere de decizie

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Un schimb permanent de informații cu privire la acordurile interguvernamentale la nivelul Uniunii este de natură să favorizeze dezvoltarea celor mai bune practici. Pe baza celor mai bune practici, Comisia, dacă este cazul, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă în ceea ce privește politicile externe ale Uniunii, ar trebui să elaboreze clauze standard opționale care să fie utilizate în acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe. Utilizarea unor astfel de clauze standard ar trebui să vizeze evitarea conflictelor dintre acordurile interguvernamentale și dreptul Uniunii, în special normele pieței interne a energiei și dreptul concurenței, precum și a conflictelor cu acordurile internaționale încheiate de Uniune. Utilizarea lor ar trebui să fie opțională, iar conținutul ar trebui să poată fi adaptat oricăror circumstanțe specifice.

(16)  Un schimb permanent de informații cu privire la acordurile interguvernamentale la nivelul Uniunii este de natură să favorizeze dezvoltarea celor mai bune practici. Pe baza celor mai bune practici, Comisia, dacă este cazul, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă în ceea ce privește politicile externe ale Uniunii, ar trebui să elaboreze clauze standard pozitive și negative opționale care să fie utilizate în acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țări terțe pentru a sprijini definirea juridică a acestor acorduri. Utilizarea unor astfel de clauze standard ar trebui să vizeze evitarea conflictelor dintre acordurile interguvernamentale și dreptul Uniunii, în special normele pieței interne a energiei și dreptul concurenței, precum și a conflictelor cu acordurile internaționale încheiate de Uniune. Utilizarea lor ar trebui să fie opțională, iar conținutul ar trebui să poată fi adaptat oricăror circumstanțe specifice.

Amendamentul    7

Propunere de decizie

Considerentul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Comisia ar trebui să faciliteze și să încurajeze coordonarea dintre statele membre în vederea consolidării rolului strategic global al Uniunii printr-o abordare coordonată puternică și eficientă față de țările producătoare, de tranzit și consumatoare.

(18)  Comisia ar trebui să faciliteze și să încurajeze coordonarea dintre statele membre în vederea consolidării rolului strategic global al Uniunii printr-o abordare coordonată puternică și eficientă față de țările producătoare, de tranzit și consumatoare, inclusiv pentru a asigura coerența între principiile politicii Uniunii în materie de energie și politica comercială comună.

Amendamentul    8

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu din domeniul energiei, astfel cum sunt definite la articolul 2, în vederea optimizării funcționării pieței interne de energie.

1.  Prezenta decizie instituie un mecanism pentru schimbul de informații dintre statele membre și Comisie cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu din domeniul energiei, astfel cum sunt definite la articolul 2, pentru a optimiza funcționarea pieței interne de energie, uniunea energetică și coerența politicilor externe ale Uniunii ce vizează securitatea energetică.

Amendamentul    9

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „acord interguvernamental” înseamnă orice acord obligatoriu din punct de vedere juridic, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, care are impact asupra funcționării pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune; cu toate acestea, în cazul în care un astfel de acord obligatoriu din punct de vedere juridic vizează și alte chestiuni, numai dispozițiile referitoare la energie, inclusiv dispozițiile generale care se aplică respectivelor dispoziții referitoare la energie, constituie un „acord interguvernamental”;

(1)  „acord interguvernamental” înseamnă orice acord obligatoriu din punct de vedere juridic, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe sau între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe entități comerciale din țări terțe în care o țară terță este un acționar principal, care are impact asupra funcționării pieței interne a energiei sau asupra securității aprovizionării cu energie în Uniune; cu toate acestea, în cazul în care un astfel de acord obligatoriu din punct de vedere juridic vizează și alte chestiuni, numai dispozițiile referitoare la energie, inclusiv dispozițiile generale care se aplică respectivelor dispoziții referitoare la energie, constituie un „acord interguvernamental”;

Amendamentul    10

Propunere de decizie

Articolul 2 – punctul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „instrument fără caracter juridic obligatoriu” înseamnă un acord fără caracter juridic obligatoriu, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe, precum un memorandum de înțelegere, o declarație comună, o declarație ministerială comună, o acțiune comună sau un cod de conduită comun, care conține interpretarea dreptului Uniunii, stabilește condițiile pentru aprovizionarea cu energie (cum ar fi volumele și prețurile) sau dezvoltarea infrastructurilor energetice;

(3)  „instrument fără caracter juridic obligatoriu” înseamnă un acord fără caracter juridic obligatoriu, încheiat între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe țări terțe sau organizații regionale, precum și între unul sau mai multe state membre și una sau mai multe entități comerciale în care o țară terță participantă este un acționar principal sau deține o putere decizională precum un memorandum de înțelegere, o declarație comună, o declarație ministerială comună, o acțiune comună sau un cod de conduită comun, care conține interpretarea dreptului Uniunii, stabilește condițiile pentru aprovizionarea cu energie (cum ar fi volumele și prețurile) sau dezvoltarea infrastructurilor energetice;

Amendamentul    11

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu alineatele (2) și (3) nu se aplică în cazul acordurilor între entități comerciale.

4.  Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu alineatele (2) și (3) nu se aplică în cazul acordurilor la care doar entitățile comerciale sunt părți.

Amendamentul    12

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Cu acordul statului membru în cauză, termenele menționate la alineatele (1) și (2) pot fi prelungite. Termenele prevăzute la alineatele (1) și (2) se scurtează de comun acord cu Comisia, dacă situația impune o astfel de măsură.

3.  Cu acordul statului membru în cauză, termenele menționate la alineatele (1) și (2) pot fi prelungite. Termenele prevăzute la alineatele (1) și (2) se scurtează în acord cu Comisia, dacă situația o impune, pentru a se asigura că negocierile se încheie în timp util .

Amendamentul    13

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care semnează, ratifică sau adoptă un acord interguvernamental sau o modificare, statul membru în cauză ține seama în cea mai mare măsură de avizul Comisiei menționat la alineatul (2).

Înainte de a semna, ratifica sau aproba un acord interguvernamental sau o modificare, statul membru în cauză arată cum au fost abordate obiecțiile formulate în avizul Comisiei menționat la alineatul (2) pentru a se asigura conformitatea deplină cu legislația Uniunii și cu obiectivele uniunii energetice.

Amendamentul    14

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu prezentul alineat nu se aplică în cazul acordurilor între entități comerciale.

Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu prezentul alineat nu se aplică în cazul acordurilor la care doar entitățile comerciale sunt părți.

Amendamentul    15

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia evaluează acordurile interguvernamentale notificate în conformitate cu alineatul (1) sau (2). În cazul în care, după prima evaluare, Comisia are îndoieli cu privire la compatibilitatea acordurilor respective cu dreptul Uniunii, în special cu legislația privind piața internă a energiei, cu dreptul Uniunii în materie de concurență, iar chestiunile intră în competența Uniunii în contextul politicii comerciale comune, Comisia informează statele membre în cauză în mod corespunzător, în termen de nouă luni de la notificarea acordurilor respective.

3.  Comisia evaluează acordurile interguvernamentale notificate în conformitate cu alineatul (1) sau (2). În cazul în care, după prima evaluare, Comisia are îndoieli cu privire la compatibilitatea acordurilor respective cu dreptul Uniunii, în special cu legislația privind piața internă a energiei, cu dreptul Uniunii în materie de concurență, și cu chestiunile care intră în competența Uniunii în contextul politicii comerciale comune, Comisia informează statele membre în cauză în mod corespunzător, în termen de nouă luni de la notificarea acordurilor respective.

Justificare

Raportorul consideră că ar trebui să se pună un accent deosebit și pe respectarea chestiunilor care intră în competența exclusivă a Uniunii în cadrul politicii comerciale comune.

Amendamentul    16

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La adoptarea unui instrument fără caracter juridic obligatoriu sau a unei modificări a unui instrument fără caracter juridic obligatoriu, statul membru în cauză notifică Comisiei instrumentul fără caracter juridic obligatoriu sau modificarea, inclusiv orice anexă la acestea.

1.  Înainte de adoptarea unui instrument fără caracter juridic obligatoriu sau a unei modificări a unui instrument fără caracter juridic obligatoriu, statul membru în cauză notifică Comisiei instrumentul fără caracter juridic obligatoriu sau modificarea, inclusiv orice anexă la acestea.

Amendamentul    17

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul acordurilor între entități comerciale.

3.  Obligația de notificare a Comisiei în conformitate cu alineatele (1) și (2) nu se aplică în cazul acordurilor la care doar entitățile comerciale sunt părți.

Amendamentul    18

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Atunci când, după prima sa evaluare, Comisia consideră că măsurile de punere în aplicare a instrumentului fără caracter juridic obligatoriu care i-a fost notificat în conformitate cu alineatele (1) și (2) ar putea intra în conflict cu dreptul Uniunii, în special cu legislația referitoare la piața internă a energiei și cu legislația Uniunii în materie de concurență, Comisia poate informa în consecință statul membru vizat.

4.  Atunci când, după prima sa evaluare, Comisia consideră că măsurile de punere în aplicare a instrumentului fără caracter juridic obligatoriu care i-a fost notificat în conformitate cu alineatele (1) și (2) ar putea intra în conflict cu dreptul Uniunii, în special cu legislația referitoare la piața internă a energiei și cu legislația Uniunii în materie de concurență, Comisia poate informa în consecință statul membru vizat, în termen de șase săptămâni de la notificare. În această perioadă, statele membre se abțin de la semnarea sau încheierea în vreun alt mod a instrumentului fără caracter juridic obligatoriu. Avizul Comisiei nu are caracter obligatoriu, dar statul membru poate să răspundă preocupărilor Comisiei.

Amendamentul    19

Propunere de decizie

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  informații referitoare la dispozițiile care intră în competența Uniunii în contextul politicii comerciale comune.

Justificare

Raportorul consideră că ar trebui să se pună un accent deosebit și pe respectarea chestiunilor care intră în competențele exclusive ale Uniunii în cadrul politicii comerciale comune.

Amendamentul    20

Propunere de decizie

Articolul 9 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  de a identifica problemele comune legate de acordurile interguvernamentale și de instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și de a examina măsuri adecvate pentru soluționarea acestor probleme și, dacă este cazul, de a propune soluții;

(b)  de a identifica problemele comune legate de acordurile interguvernamentale și de instrumentele fără caracter juridic obligatoriu și de a examina măsuri adecvate pentru soluționarea acestor probleme și, dacă este cazul, de a propune îndrumări și soluții;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și abrogarea Deciziei nr. 994/2012/UE

Referințe

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

INTA

7.3.2016

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Examinare în comisie

13.7.2016

 

 

 

Data adoptării

26.9.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele neobligatorii dintre statele membre și țările terțe în domeniul energiei și abrogarea Deciziei nr. 994/2012/UE

Referințe

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Data prezentării la PE

10.2.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Raportori

       Data numirii

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Examinare în comisie

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Data adoptării

13.10.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

53

10

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Data depunerii

18.10.2016


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate