Postup : 2016/0031(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0305/2016

Predkladané texty :

A8-0305/2016

Rozpravy :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Hlasovanie :

PV 02/03/2017 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0059

SPRÁVA     ***I
PDF 901kWORD 125k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0053),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0034/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0305/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou si vyžaduje, aby energia dovážaná do Únie v plnej miere podliehala pravidlám upravujúcim vnútorný trh s energiou. Vnútorný trh s energiou, ktorý nefunguje tak, ako má, stavia Úniu do zraniteľnej a znevýhodnenej pozície z hľadiska bezpečnosti dodávok energie a ohrozuje potenciálny prínos pre európskych spotrebiteľov a priemysel.

(1)  Riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou si vyžaduje, aby energia dovážaná do Únie v plnej miere podliehala pravidlám upravujúcim vnútorný trh s energiou. Transparentnosť a dodržiavanie právnych predpisov Únie je dôležitým prvkom zaručovania energetickej stability Únie. Vnútorný trh s energiou, ktorý nefunguje tak, ako má, stavia Úniu do zraniteľnej a znevýhodnenej pozície z hľadiska bezpečnosti dodávok energie a ohrozuje potenciálny prínos pre európskych spotrebiteľov a priemysel.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V záujme ochrany energetických dodávok do Európskej únie je potrebné diverzifikovať energetické zdroje a vybudovať nové prepojenia medzi členskými štátmi. Zároveň je rozhodujúce posilniť spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti so susednými krajinami Únie, so strategickými partnermi a tiež medzi európskymi inštitúciami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Cieľom stratégie energetickej únie, ktorú prijala Komisia 25. februára 20153, je spotrebiteľom poskytnúť bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. V stratégii energetickej únie sa v nadväznosti na analýzu vykonanú v európskej stratégii energetickej bezpečnosti z mája 20144 konkrétnejšie zdôrazňuje, že plný súlad dohôd o nákupe energie od tretích krajín s predpismi Únie je dôležitým prvkom pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti. Európska rada v rovnakej súvislosti vo svojich záveroch z 19. marca 2015 vyzvala, aby sa zabezpečil plný súlad všetkých dohôd týkajúcich sa nákupu plynu od externých dodávateľov s právom Únie, a to najmä posilnením transparentnosti takýchto dohôd a ich zlučiteľnosti s ustanoveniami Únie v oblasti energetickej bezpečnosti.

(2)  Cieľom stratégie energetickej únie, ktorú prijala Komisia 25. februára 20153, je spotrebiteľom poskytnúť bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. Toto je možné dosiahnuť, ak sa politiky v oblasti energetiky a obchodu a vonkajšia politika budú vykonávať súdržne a konzistentne. V stratégii energetickej únie sa v nadväznosti na analýzu vykonanú v európskej stratégii energetickej bezpečnosti z mája 20144 konkrétnejšie zdôrazňuje, že plný súlad dohôd o nákupe energie od tretích krajín s predpismi Únie je dôležitým prvkom pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti. Európska rada v rovnakej súvislosti vo svojich záveroch z 19. marca 2015 vyzvala, aby sa zabezpečil plný súlad všetkých dohôd týkajúcich sa nákupu plynu od externých dodávateľov s právom Únie, a to najmä posilnením transparentnosti takýchto dohôd a ich zlučiteľnosti s ustanoveniami Únie v oblasti energetickej bezpečnosti. Komisia by sa preto mala v rámci oblastí svojich právomocí a so zreteľom na zásady subsidiarity a proporcionality pokúsiť zabezpečiť, aby dominantní dodávatelia plynu v regióne nezneužívali svoje postavenie v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže Únie, osobitne pokiaľ ide o nespravodlivé ceny účtované v členských štátoch, ako aj o využívanie prerušenia dodávok na účely hospodárskeho a politického vydierania.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. decembra 2015 o správe s názvom Na ceste k európskej energetickej únii1a zdôraznil potrebu posilnenia súdržnosti vonkajšej energetickej bezpečnosti a väčšej transparentnosti energetických dohôd.

 

______________

 

1a  Prijaté texty, P8_TA(2015)0444.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Vysoká miera transparentnosti v súvislosti s dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti energetiky Únii umožní prijímať v duchu solidarity koordinované opatrenia s cieľom zaistiť, aby takéto dohody boli v súlade s právom Únie a aby sa nimi účinne zabezpečili dodávky energie. Takáto transparentnosť by tiež mala byť prínosom pri dosahovaní užšej spolupráce v rámci Únie v oblasti vonkajších vzťahov v energetike, ako aj dlhodobých politických cieľov Únie týkajúcich sa energetiky, klímy a bezpečnosti dodávok energie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom predísť akémukoľvek nesúladu s právom Únie a posilniť transparentnosť by členské štáty mali čo najskôr informovať Komisiu, že zamýšľajú začať rokovania o nových medzivládnych dohodách alebo zmenách existujúcich medzivládnych dohôd. Komisia by mala byť pravidelne informovaná o pokroku pri rokovaniach. Členské štáty by mali mať možnosť pozvať Komisiu, aby sa zúčastnila na rokovaniach ako pozorovateľ.

(5)  S cieľom predísť akémukoľvek nesúladu s právom Únie a ustanoveniami týkajúcimi sa energetickej bezpečnosti Únie a posilniť transparentnosť by členské štáty mali čo najskôr informovať Komisiu, že zamýšľajú začať rokovania o nových medzivládnych dohodách alebo zmenách existujúcich medzivládnych dohôd. Komisia by mala byť pravidelne a primerane informovaná o pokroku pri rokovaniach. Komisia by sa mala zúčastniť na rokovaniach ako pozorovateľ, ak to považuje za potrebné vzhľadom na fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo bezpečnosti dodávok energie v Únii. Členské štáty by mali mať v každom prípade možnosť pozvať Komisiu, aby sa zúčastnila na rokovaniach ako pozorovateľ.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Komisia by počas rokovaní mala môcť poskytovať usmernenia, ako predísť nezlučiteľnosti s právom Únie. Konkrétne by spolu s členskými štátmi mohla vypracúvať nepovinné vzorové doložky alebo usmernenia. Mala by mať možnosť upriamiť pozornosť na ciele energetickej politiky Únie a zásadu solidarity medzi členskými štátmi a politické pozície Únie prijaté v záveroch Rady alebo Európskej rady.

(6)  Komisia by počas rokovaní o medzivládnej dohode mala poskytovať dotknutým členským štátom poradenstvo týkajúce sa toho, ako zabezpečiť súlad s právom Únie. Konkrétne by spolu s členskými štátmi mala vypracúvať nepovinné vzorové doložky alebo usmernenia a príklady návrhu doložiek, ktorým by sa malo v zásade vyhnúť. Tieto vzorové doložky alebo usmernenia by mali príslušným orgánom slúžiť ako referenčný nástroj a mali by zvýšiť transparentnosť a súlad s právom Únie. Mala by mať možnosť upriamiť pozornosť dotknutých členských štátov na príslušné ciele energetickej politiky Únie a zásadu solidarity medzi členskými štátmi a politické pozície Únie prijaté v záveroch Rady alebo Európskej rady.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zabezpečiť súlad s právom Únie by členské štáty mali oznámiť návrh medzivládnej dohody Komisii pred tým, než sa pre zmluvné strany stane právne záväznou (ex ante). V duchu spolupráce by Komisia mala podporovať členské štáty pri identifikácii problémov so súladom návrhu medzivládnej dohody alebo jej zmeny. Daný členský štát by tak bol lepšie pripravený na uzavretie dohody v súlade s právom Únie. Komisia by mala mať dostatočný čas na takéto posúdenie, aby sa zabezpečila čo najväčšia právna istota a zároveň zabránilo zbytočným prieťahom. Aby členské štáty mohli plne využiť podporu Komisie, nemali by uzavrieť medzivládnu dohodu pred tým, než ich Komisia informuje o výsledkoch svojho posúdenia. Mali by prijať všetky kroky potrebné na nájdenie vhodného riešenia s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

(7)  S cieľom zabezpečiť súlad s právom Únie a dodržiavanie cieľov stratégie energetickej únie by členské štáty mali čo možno najskôr oznámiť návrh medzivládnej dohody Komisii pred tým, než sa pre zmluvné strany stane právne záväznou (ex ante). V duchu spolupráce by Komisia mala podporovať členské štáty pri identifikácii možných problémov so súladom návrhu medzivládnej dohody alebo jej zmeny. Daný členský štát by tak bol lepšie pripravený na uzavretie dohody v súlade s právom Únie. Komisia by mala mať dostatočný čas na takéto posúdenie, aby sa zabezpečila čo najväčšia právna istota a zároveň zabránilo zbytočným prieťahom. Komisia by mala zvážiť skrátenie období vymedzených pre jej posúdenie, najmä ak o to požiada niektorých členský štát. Aby členské štáty mohli plne využiť podporu Komisie, nemali by uzavrieť medzivládnu dohodu pred tým, než ich Komisia informuje o výsledkoch svojho posúdenia. Toto posúdenie by nemalo mať vplyv na podstatu alebo obsah medzivládnych dohôd, ale malo by zabezpečiť ich súlad s právom Únie. V prípade nezlučiteľnosti by členské štáty mali nájsť vhodné riešenie s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V zmysle stratégie energetickej únie transparentnosť minulých i budúcich medzivládnych dohôd je aj naďalej mimoriadne dôležitá. Preto by členské štáty mali stále predkladať Komisii všetky existujúce a budúce medzivládne dohody bez ohľadu na to, či už nadobudli platnosť alebo či sa predbežne vykonávajú v zmysle článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ako aj nové medzivládne dohody.

(8)  V zmysle stratégie energetickej únie transparentnosť minulých i budúcich medzivládnych dohôd je aj naďalej mimoriadne dôležitá a je dôležitým prvkom pri zaručovaní energetickej stability Únie. Preto by členské štáty mali stále predkladať Komisii všetky existujúce a budúce medzivládne dohody bez ohľadu na to, či už nadobudli platnosť alebo či sa predbežne vykonávajú v zmysle článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ako aj nové medzivládne dohody.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Komisia by mala posúdiť zlučiteľnosť medzivládnych dohôd, ktoré nadobudli platnosť alebo sa predbežne vykonávajú pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, s právom Únie a náležite informovať členské štáty. V prípade nezlučiteľnosti by členské štáty mali prijať všetky kroky potrebné na nájdenie vhodného riešenia s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

(9)  Komisia by mala posúdiť zlučiteľnosť medzivládnych dohôd s právom Únie, ktoré nadobudli platnosť alebo sa predbežne vykonávajú pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, s právom Únie a náležite informovať členské štáty. Toto posúdenie by nemalo mať žiaden vplyv na podstatu alebo obsah medzivládnych dohôd, ale malo by zabezpečiť ich súlad s právom Únie. V prípade nezlučiteľnosti by členské štáty mali nájsť vhodné riešenie s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Toto rozhodnutie by sa malo vzťahovať len na medzivládne dohody, ktoré majú vplyv na vnútorný trh s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii. V prípade pochybností by sa členský štát mal poradiť s Komisiou. Dohody, ktoré už nie sú v platnosti alebo sa už nevykonávajú, nemajú v zásade vplyv na vnútorný trh s energiou ani na bezpečnosť dodávok energie v Únii, a preto by sa na ne toto rozhodnutie nemalo vzťahovať.

(10)  Toto rozhodnutie by sa malo vzťahovať len na medzivládne dohody, ktoré majú potenciálny vplyv na vnútorný trh s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii. Môže sa týkať nákupu energie, obchodovania s ňou, jej predaja, skladovania alebo dodávky aspoň v jednom členskom štáte alebo aspoň do jedného členského štátu, alebo budovania či prevádzky energetickej infraštruktúry s fyzickým prepojením minimálne na jeden členský štát. V prípade pochybností by sa členský štát mal bezodkladne poradiť s Komisiou. Toto rozhodnutie by sa preto v zásade nemalo vzťahovať na dohody, ktoré už nie sú v platnosti alebo ktoré sa už neuplatňujú.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  O tom, či bude určitý nástroj považovaný na účely tohto rozhodnutia za medzivládnu dohodu, alebo ak je právne nezáväznej povahy, za nezáväzný nástroj, by mala rozhodovať skutočnosť, že nástroj alebo jeho časti sú právne záväzné, a nie jeho formálne označenie.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že nie formálne označenie, ale kontext určuje povahu dokumentu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Členské štáty nadväzujú vzťahy s tretími krajinami nielen uzatváraním medzivládnych dohôd, ale aj vo forme nezáväzných nástrojov. Hoci aj nie sú právne záväzné, môžu sa použiť na vypracovanie podrobného rámca energetickej infraštruktúry a zásobovania energiou. V tejto súvislosti právne nezáväzné nástroje môžu mať podobný vplyv na vnútorný trh s energiou ako medzivládne dohody, keďže ich vykonávanie môže viesť k porušeniu práva Únie. Členské štáty by na zabezpečenie väčšej transparentnosti všetkých opatrení uplatňovaných členskými štátmi, ktoré by mohli mať vplyv na vnútorný trh s energiou a energetickú bezpečnosť, mali predložiť Komisii ex post aj príslušné nezáväzné nástroje. Komisia by mala posúdiť predložené nezáväzné nástroje a v prípade potreby členský štát náležite informovať.

(11)  Členské štáty nadväzujú vzťahy s tretími krajinami nielen uzatváraním medzivládnych dohôd, ale aj vo forme nezáväzných nástrojov. Hoci aj nie sú právne záväzné, môžu sa použiť na vypracovanie podrobného rámca energetickej infraštruktúry a zásobovania energiou. V tejto súvislosti právne nezáväzné nástroje môžu mať podobný vplyv na vnútorný trh s energiou ako medzivládne dohody, keďže ich vykonávanie môže viesť k porušeniu práva Únie. Členské štáty by na zabezpečenie väčšej transparentnosti všetkých opatrení uplatňovaných členskými štátmi, ktoré by mohli mať vplyv na vnútorný trh s energiou a energetickú bezpečnosť, mali predložiť Komisii ex ante aj príslušné nezáväzné nástroje. Komisia by mala posúdiť predložené nezáväzné nástroje a v prípade potreby členský štát náležite informovať.

Pozmeňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Toto rozhodnutie by sa nemalo vzťahovať na medzivládne dohody ani nezáväzné nástroje, ktoré treba oznámiť Komisii v celom rozsahu na základe iných aktov Únie, alebo preto, že sa týkajú otázok, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Toto rozhodnutie by nemalo vytvárať záväzky pri uzatváraní dohôd medzi podnikmi. To by však nemalo brániť členským štátom dobrovoľne oznamovať Komisii takéto obchodné dohody, na ktoré sa výslovne odkazuje v medzinárodných dohodách alebo nezáväzných nástrojoch.

(13)  Toto rozhodnutie by nemalo vytvárať záväzky, pokiaľ ide o dohody, ktoré sa uzatvárajú výlučne medzi podnikmi. Členské štáty by však mali mať povinnosť oznamovať Komisii takéto obchodné dohody, ktoré sa uzatvárajú výlučne medzi podnikmi v prípade, že sa na ne výslovne odkazuje v medzinárodných dohodách alebo nezáväzných nástrojoch, pričom musia v plnej miere rešpektovať citlivú povahu obchodných informácií.

Pozmeňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Komisia by mala získané informácie sprístupniť všetkým ostatným členským štátom v zabezpečenej elektronickej podobe. Mala by rešpektovať žiadosti členských štátov, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by sa však nemal obmedziť prístup samotnej Komisie k dôverným informáciám, keďže na posúdenia potrebuje komplexné informácie. Mala by zodpovedať za zabezpečenie uplatňovania doložky o dôvernom charaktere. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by nemalo byť dotknuté právo na prístup k dokumentom stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

(14)  Komisia by mala získané informácie týkajúce sa medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov sprístupniť všetkým ostatným členským štátom v zabezpečenej elektronickej podobe, aby sa zvýšila koordinácia a transparentnosť medzi členskými štátmi, a tým sa vyvážila ich vyjednávacia pozícia vo vzťahu k tretím krajinám. Mala by rešpektovať žiadosti členských štátov, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by sa však nemal obmedziť prístup samotnej Komisie k dôverným informáciám, keďže na posúdenia potrebuje komplexné informácie. Mala by zodpovedať za zabezpečenie uplatňovania doložky o dôvernom charaktere. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by nemalo byť dotknuté právo na prístup k dokumentom stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200111.

_________________

_________________

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 13).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Ak členský štát považuje medzivládnu dohodu za dôvernú, mal by Komisii poskytnúť jej zhrnutie, ktoré by sa mohlo sprístupniť iným členským štátom.

(15)  Ak členský štát považuje medzivládnu dohodu za dôvernú, mal by Komisii poskytnúť zhrnutie, ktoré by obsahovalo jej hlavné prvky a príslušné ustanovenia vrátane obmedzení, na účely sprístupnenia iným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Neustálou výmenou informácií o medzivládnych dohodách na úrovni Únie by sa malo umožniť vypracovanie najlepších postupov. Komisia by mala na základe týchto najlepších postupov – prípadne v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o vonkajšie politiky Únie vypracovať nepovinné vzorové doložky, ktoré by sa mohli používať v medzivládnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Cieľom používania takýchto vzorových doložiek by malo byť predchádzanie konfliktom medzivládnych dohôd s právom Únie, najmä v súvislosti s pravidlami vnútorného trhu s energiou a právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže, ako aj konfliktom s medzinárodnými dohodami uzavretými Úniou. Ich používanie by malo byť nepovinné a malo by sa dať prispôsobiť ich obsah konkrétnym situáciám.

(16)  Neustálou výmenou informácií o medzivládnych dohodách na úrovni Únie by sa malo umožniť vypracovanie najlepších postupov. Komisia by mala na základe týchto najlepších postupov v spolupráci s členskými štátmi a prípadne s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o vonkajšie politiky Únie, vypracovať nepovinné vzorové doložky, ktoré by sa mohli používať v medzivládnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ako aj zoznam príkladov doložiek, ktoré nie sú v súlade s právom Únie alebo s cieľmi energetickej únie, ktorým by sa v zásade malo vyhnúť. Použitím týchto vzorových doložiek by sa mal zabezpečiť súlad medzivládnych dohôd s právom Únie alebo s medzinárodnými dohodami uzavretými Úniou. Ich používanie by malo byť nepovinné a malo by sa dať prispôsobiť ich obsah a štruktúra konkrétnym situáciám.

Pozmeňujúci návrh     19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Lepšie vzájomné vedomosti o existujúcich a nových medzivládnych dohodách a nezáväzných nástrojoch by mali umožniť lepšiu koordináciu v otázkach energetiky medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou. Táto zlepšená koordinácia by mala umožniť členským štátom, aby v plnej miere využívali politický a hospodársky vplyv Únie, a Komisii, aby mohla navrhovať riešenia problémov identifikovaných v oblasti medzivládnych dohôd.

(17)  Lepšie vzájomné vedomosti o existujúcich a nových medzivládnych dohodách a nezáväzných nástrojoch by mali zvýšiť transparentnosť a koordináciu v otázkach energetiky medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a Komisiou. Väčšia transparentnosť a koordinácia má osobitný význam pre členské štáty, ktoré sa spoliehajú na prepojenia s členským štátom rokujúcim o mezivládnej dohode. Táto zlepšená koordinácia by mala umožniť členským štátom, aby v plnej miere využívali politický a hospodársky vplyv Únie, posilnili svoju vyjednávaciu pozíciu vo vzťahu k tretím krajinám, a mala by Komisii umožniť, aby dokázala zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie v Únii.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Komisia by mala uľahčovať a podporovať koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom posilniť celkovú strategickú úlohu Únie vďaka silnému a efektívnemu koordinovanému prístupu k producentským, tranzitným a spotrebiteľským krajinám.

(18)  Komisia by mala uľahčovať a zabezpečovať koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom posilniť celkovú strategickú úlohu Únie v oblasti energetiky vďaka dobre vymedzenému a efektívnemu dlhodobému koordinovanému prístupu k producentským, tranzitným a spotrebiteľským krajinám.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto rozhodnutím sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v článku 2, s cieľom optimalizovať fungovanie vnútorného trhu s energiou.

1.  Týmto rozhodnutím sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v článku 2, s cieľom optimalizovať fungovanie vnútorného trhu s energiou a zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie do Únie a pomôcť dosiahnuť ciele stratégie energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „medzivládna dohoda“ je akákoľvek právne záväzná dohoda medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorá má vplyv na prevádzku alebo fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii; ak sa však takáto právne záväzná dohoda vzťahuje aj na iné otázky, za „medzivládnu dohodu“ sa považujú len tie ustanovenia, ktoré sa týkajú energie, vrátane všeobecných ustanovení uplatniteľných na tieto ustanovenia súvisiace s energiou;

(1)  „medzivládna dohoda“ je akákoľvek právne záväzná dohoda, nezávisle od jej formálneho označenia, medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, a to vrátane medzinárodných organizácií, podnikov v ktorých je tretia krajina hlavnou zainteresovanou stranou, a podnikov, v ktorýchtretia krajina hlavný vplyv na rozhodovací proces, ktorá môže mať dosah na prevádzku alebo fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii a ktorá sa môže týkať nákupu energie, obchodovania s ňou, jej predaja, skladovania alebo dodávky aspoň v jednom členskom štáte alebo aspoň do jedného členského štátu, alebo budovania či prevádzky energetickej infraštruktúry s fyzickým prepojením minimálne na jeden členský štát; ak sa však takáto právne záväzná dohoda vzťahuje aj na iné otázky, za „medzivládnu dohodu“ sa považujú len tie ustanovenia, ktoré sa týkajú energie, vrátane všeobecných ustanovení uplatniteľných na tieto ustanovenia súvisiace s energiou;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „nezáväzný nástroj“ je právne nezáväzný akt medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ako memorandum o porozumení, spoločné vyhlásenie, spoločné vyhlásenie ministrov, jednotná akcia alebo spoločný kódex správania, ktorý obsahuje výklad práva Únie, stanovuje podmienky dodávok energie (napr. objemy a ceny) alebo rozvoja energetických infraštruktúr;

(3)  „nezáväzný nástroj“ je právne nezáväzný akt medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ako memorandum o porozumení, spoločné vyhlásenie, spoločné vyhlásenie ministrov, jednotná akcia alebo spoločný kódex správania, ktorý obsahuje výklad práva Únie, stanovuje podmienky dodávok energie (napr. objemy a ceny) alebo rozvoja či prevádzky energetických infraštruktúr;

Pozmeňujúci návrh     24

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak členský štát predloží Komisii takéto oznámenie o rokovaniach, mal by ju pravidelne informovať aj o pokroku pri rokovaniach.

Po tom, ako členský štát predložil Komisii takéto oznámenie o rokovaniach, dotknutý členský štát pravidelne informuje Komisiu o pokroku pri rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh     25

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Medzi informácie, ktoré poskytne Komisii, patria ustanovenia, ktoré sa majú riešiť v priebehu rokovaní, ciele rokovaní a ostatné relevantné informácie v súlade s ustanoveniami o zachovaní dôvernosti uvedené v článku 8.

Pozmeňujúci návrh     26

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia získané informácie, s výnimkou častí označených za dôverné v súlade s článkom 8, sprístupní všetkým členským štátom spolu so všetkými pripomienkami týkajúcimi sa ich nesúladu s právom Únie s cieľom zabezpečiť plnenie cieľov energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh     27

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa v ratifikovanej medzivládnej dohode alebo zmene medzivládnej dohody výslovne odkazuje na iné texty, dotknutý členský štát predloží aj tieto iné texty, pokiaľ obsahujú prvky, ktoré môžu mať vplyv na fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii.

Ak sa v ratifikovanej medzivládnej dohode alebo zmene medzivládnej dohody výslovne odkazuje na iné texty, dotknutý členský štát predloží aj tieto iné texty, pokiaľ obsahujú akékoľvek prvky uvedené v článku 2 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Povinnosť informovať Komisiu podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na dohody medzi podnikmi.

4.  Povinnosť informovať Komisiu podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na dohody, ktoré sa uzatvárajú výlučne medzi podnikmi.

 

V prípade pochybností o tom, či dohoda predstavuje medzivládnu dohodu alebo existujúcu medzivládnu dohodu, a teda či sa má oznámiť v súlade s článkom 3 a článkom 6, členský štát bezodkladne konzultuje s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak členský štát podá Komisii oznámenie o rokovaniach podľa článku 3 ods. 1, útvary Komisie ho môžu usmerniť, ako predísť nezlučiteľnosti prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny existujúcej medzivládnej dohody s právom Únie. Tento členský štát môže požiadať Komisiu o pomoc aj pri rokovaniach.

1.  Ak členský štát podá Komisii oznámenie o rokovaniach podľa článku 3 ods. 1, útvary Komisie mu poskytnú poradenstvo a usmernenie týkajúce sa toho, ako zabezpečiť, aby prerokúvaná medzivládna dohoda alebo zmena existujúcej medzivládnej dohody bola v súlade s právom Únie a cieľmi Únie v oblasti energetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia sa môže na žiadosť dotknutého členského štátu alebo na svoju žiadosť a s písomným schválením dotknutého členského štátu zúčastniť na rokovaniach ako pozorovateľ.

2.  V prípade, že to Komisia považuje za potrebné vzhľadom na fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo bezpečnosť dodávok energie v Únii, zúčastní sa na rokovaniach ako pozorovateľ bez toho, aby obmedzovala rokovaciu slobodu členských štátov Dotknutý členský štát môže tiež požiadať o pomoc Komisie pri rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa Komisia zúčastňuje na rokovaniach ako pozorovateľ, môže dotknutý členský štát usmerniť, ako predísť nezlučiteľnosti prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny s právom Únie.

3.  V priebehu rokovaní môže Komisia dotknutý členský štát usmerniť, ako zabezpečiť zlučiteľnosť prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny s právom Únie a dodržiavanie cieľov energetickej únie. Zástupcovia Komisie zaobchádzajú s citlivými informáciami získanými v priebehu týchto rokovaní s náležitou dôvernosťou.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia do šiestich týždňov odo dňa oznámenia úplného návrhu medzivládnej dohody alebo zmeny vrátane príloh podľa článku 3 ods. 2 informuje dotknutý členský štát o akýchkoľvek pochybnostiach nad zlučiteľnosťou návrhu medzivládnej dohody alebo zmeny s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou a s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže. Ak Komisia v tejto lehote neodpovie, predpokladá sa, že nemá námietky.

1.  Komisia do štyroch týždňov odo dňa oznámenia úplného návrhu medzivládnej dohody alebo zmeny vrátane príloh podľa článku 3 ods. 2 informuje dotknutý členský štát o akýchkoľvek pochybnostiach nad zlučiteľnosťou návrhu medzivládnej dohody alebo zmeny s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou a s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže. Ak Komisia v tejto lehote neodpovie, predpokladá sa, že nemá námietky.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak Komisia informuje dotknutý členský štát podľa odseku 1, že má pochybnosti, musí do 12 týždňov odo dňa oznámenia uvedeného v odseku 1 informovať dotknutý členský štát o svojom stanovisku o zlučiteľnosti návrhu predmetnej medzivládnej dohody alebo zmeny s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou a s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže. Ak Komisia v rámci tejto lehoty nevydá žiadne stanovisko, predpokladá sa, že nevznáša žiadne námietky.

2.  Ak Komisia informuje dotknutý členský štát podľa odseku 1, že medzivládna dohoda alebo zmena je podľa nej v rozpore s právom Únie, musí tomuto členskému štátu do 12 týždňov odo dňa oznámenia uvedeného v odseku 1 poskytnúť podrobné stanovisko. Ak Komisia v rámci tejto lehoty nevydá žiadne stanovisko, predpokladá sa, že nevznáša žiadne námietky.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu so súhlasom dotknutého členského štátu predĺžiť. Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu po dohode s Komisiou skrátiť, ak si to vyžadujú okolnosti.

3.  Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu so súhlasom dotknutého členského štátu predĺžiť. Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu po dohode s Komisiou skrátiť, ak si to vyžadujú okolnosti s cieľom zabezpečiť, že rokovania sa uzavrú včas.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri podpisovaní, ratifikácii alebo schvaľovaní medzivládnej dohody alebo zmeny dotknutý členský štát v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie uvedené v odseku 2.

Pred podpísaním, ratifikáciou alebo schválením medzivládnej dohody alebo zmeny dotknutý členský štát preukáže, akým spôsobom vyriešil stanovisko Komisie podľa odseku 2 s cieľom zabezpečiť úplnú zlučiteľnosť s právnymi predpismi Únie

Pozmeňujúci návrh     36

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do [troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia] členské štáty oznámia Komisii všetky existujúce medzivládne dohody vrátane príloh a zmien.

Do [troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia] členské štáty oznámia Komisii všetky existujúce medzivládne dohody vrátane príloh a zmien. Pokiaľ je zrejmé, že v budúcnosti môže byť potrebné otvoriť rokovania s treťou krajinou, členské štáty o tom informujú Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosť informovať Komisiu podľa tohto odseku sa nevzťahuje na dohody medzi podnikmi.

Povinnosť informovať Komisiu podľa tohto odseku sa nevzťahuje na dohody, ktoré sa uzatvárajú výlučne medzi podnikmi.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia medzivládne dohody oznámené v súlade s odsekom 1 alebo 2 posúdi. Ak má Komisia po prvom posúdení pochybnosti nad zlučiteľnosťou týchto dohôd s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou a s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže, náležite o tom informuje dotknuté členské štáty do deviatich mesiacov od oznámenia uvedených dohôd.

3.  Komisia medzivládne dohody oznámené v súlade s odsekom 1 alebo 2 posúdi. Ak má Komisia po prvom posúdení pochybnosti nad zlučiteľnosťou týchto dohôd s právom Únie, náležite o tom informuje dotknuté členské štáty do deviatich mesiacov od oznámenia uvedených dohôd.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia posudzuje medzivládne dohody, ako aj existujúce medzivládne dohody bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel Únie v oblasti porušovania právnych noriem, štátnej pomoci a hospodárskej súťaže, a toto posúdenie žiadnym spôsobom nezabraňuje ich posúdeniu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po prijatí nezáväzného nástroja alebo zmeny nezáväzného nástroja ich dotknutý členský štát oznámi Komisii vrátane akýchkoľvek príloh.

Pred prijatím nezáväzného nástroja alebo zmeny nezáväzného nástroja ich dotknutý členský štát urýchlene oznámi Komisii vrátane akýchkoľvek príloh.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Povinnosť informovať Komisiu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dohody medzi podnikmi.

3.  Povinnosť informovať Komisiu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dohody, ktoré sa uzatvárajú výlučne medzi podnikmi.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak po prvom posúdení Komisia dospeje k záveru, že opatrenia vykonávajúce nezáväzný nástroj oznámený podľa odsekov 1 a 2 môžu byť v rozpore s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou a s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže, môže informovať dotknutý členský štát.

4.  Komisia informuje dotknutý členský štát o svojich pochybnostiach týkajúcich sa toho, že opatrenia vykonávajúce nezáväzný nástroj oznámený podľa odsekov 1 a 2 môžu byť v rozpore s právom Únie, alebo s cieľom stratégie energetickej únie.

 

4a.  Dotknutý členský štát pred podpísaním, ratifikáciou alebo schválením nezáväzného nástroja alebo zmeny preukáže, akým spôsobom zohľadnil stanovisko Komisie s cieľom zabezpečiť úplnú zlučiteľnosť s jej vykonávacích opatrení s právom Únie a s cieľmi Únie v oblasti energetickej bezpečnosti .

 

Ak Komisia neodpovie do štyroch týždňov od oznámenia, predpokladá sa, že nemá námietky. Stanovisko Komisie k nezáväzným nástrojom je nezáväzné. Avšak pri podpisovaní, ratifikácii alebo schvaľovaní nezáväzného nástroja alebo zmeny k nezáväznému nástroju dotknutý členský štát v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie uvedené v odseku 2 a bude sa zaoberať problematickými ustanoveniami týchto nástrojov.

 

4b.  V prípade pochybností o tom, či nástroj predstavuje nezáväzný nástroj alebo existujúci nezáväzný nástroj, a teda či sa má oznámiť v súlade s článkom 7, členský štát bezodkladne konzultuje s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh     43

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak členský štát neoznačil informácie za dôverné podľa odseku 1, Komisia ich sprístupní v zabezpečenej elektronickej forme všetkým ostatným členským štátom.

2.  Ak členský štát neoznačil informácie za dôverné podľa odseku 1, Komisia ich sprístupní v zabezpečenej elektronickej forme všetkým ostatným členským štátom spolu s pripomienkou týkajúcou sa akéhokoľvek nesúladu s právom Únie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  informácie týkajúce sa ustanovení patriacich do právomoci Únie v kontexte spoločnej obchodnej politiky.

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že by sa mal klásť osobitný dôraz aj na súlad s otázkami patriacimi do výlučnej právomoci Únie v rámci spoločnej obchodnej politiky.

Pozmeňujúci návrh     45

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia súhrny uvedené v odseku 3 sprístupní všetkým ostatným členským štátom v elektronickej forme.

4.  Komisia súhrny uvedené v odseku 3 sprístupní všetkým ostatným členským štátom v elektronickej forme spolu s pripomienkami týkajúcimi sa súladu so stratégiou energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh     46

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie podľa tohto článku sa však neobmedzuje prístup samotnej Komisie k dôverným informáciám. Komisia zabezpečí, aby bol prístup k dôverným informáciám prísne obmedzený na útvary Komisie, pre ktoré sú tieto informácie absolútne nevyhnutné.

5.  Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie podľa tohto článku sa však neobmedzuje prístup samotnej Komisie k dôverným informáciám. Komisia zabezpečí, aby bol prístup k dôverným informáciám prísne obmedzený na útvary Komisie, pre ktoré sú tieto informácie absolútne nevyhnutné. Zástupcovia Komisie, ktorí sa na rokovaniach o medzivládnych dohodách zúčastňujú ako pozorovatelia, zaobchádzajú s citlivými informáciami získanými v priebehu týchto rokovaní s náležitou dôvernosťou.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  identifikovať spoločné problémy v oblasti medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov, zvážiť primerané opatrenia na ich riešenie a v prípade potreby navrhnúť riešenia;

b)  identifikovať spoločné problémy v oblasti medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov, zvážiť primerané opatrenia na ich riešenie a v prípade potreby navrhnúť usmernenia a riešenia;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vypracovať na základe najlepších postupov a po porade s členskými štátmi nepovinné vzorové doložky, ktorých použitím by sa významne zlepšil súlad budúcich medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov s právom Únie;

c)  vypracovať na základe najlepších postupov a po porade s členskými štátmi do ... [vložiť dátum: 1 rok po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia] nepovinné vzorové doložky a usmernenia, ktorých použitím by sa významne zlepšil súlad budúcich medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov s právom Únie;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia do ... [vložiť dátum: 1 rok po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] na základe najlepších postupov a po konzultácii s členskými štátmi vypracuje súhrnný informačný systém, ktorým sa s ohľadom na záruku dôvernosti citlivých informácií zabezpečí vyššia transparentnosť hlavných prvkov medzivládnych dohôd tak, aby sa vytvorili orientačné porovnávacie ukazovatele, ktoré členské štáty budú môcť použiť počas rokovaní s cieľom zabrániť zneužívaniu dominantného postavenia zo strany tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh     50

Návrh rozhodnutia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia najneskôr do 1. januára 2020 predloží správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

1.  Komisia do ... [dva roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] predloží správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavnou zložkou úspešnej energetickej politiky, ako je určená v oznámení o energetickej únii, je prístup k bezpečnej, udržateľnej a cenovo konkurencieschopnej energie pre všetkých Európanov. Pozrime sa na ne jednotlivo a posúďme, ako sa riešia v návrhu o MVD.

Energetická bezpečnosť

Pokiaľ ide o bezpečnosť, Komisia navrhuje, aby sa na nezáväzné nástroje, ako napríklad spoločné vyhlásenia členských štátov EÚ a tretích krajín, vzťahovalo preskúmanie po ich podpísaní. To je v ostrom kontraste s medzivládnymi dohodami v oblasti energetiky, ktoré sa majú preskúmavať ex ante. Dokumenty tohto druhu má Komisia preskúmavať skôr, než sa umožní pokračovať v ďalšom postupe. To by prinieslo nielen potrebnú právnu istotu v prípade kapitálovo náročných investícií, ale riešilo by tiež problém spojený s nedostatočným vymedzením pojmu energetická bezpečnosť, ktorý sa v právnych predpisoch EÚ nenachádza. Keďže je nesmierne zložité tento pojem právne vymedziť, Komisia musí mať možnosť zasiahnuť, ak vzniknú legitímne obavy týkajúce sa energetickej bezpečnosti. Presný rozsah zapojenia Komisie môže byť predmetom ďalších diskusií s cieľom prispôsobiť ho konkrétnym potrebám členských štátov postihnutých dominantným postavením jedného dodávateľa, ktorý odmietne riadiť sa pravidlami jednotného trhu. Ostatné krajiny EÚ musia v tejto súvislosti preukázať solidaritu s menej zvýhodnenými členmi zoskupenia. Rovnaká kontrola medzivládnych zmlúv a nezáväzných nástrojov zabráni tiež úvahám zúčastnených strán o tzv. regulačnom balansovaní a pokračovaní v rokovaniach na základe menej prísneho modelu spolupráce.

Hospodárska súťaž

Počiatočné regulačnej kontroly by zabezpečili dobre fungujúci vnútorný trh bez fragmentácie a podporili by spravodlivejšiu hospodársku súťaž. Podľa súčasnej dohody o MVZ Komisia konštatovala, že 17 medzivládnych dohôd nebolo v súlade s právnymi predpismi EÚ. To predstavuje približne jednu tretinu najdôležitejších dohôd, ktoré boli analyzované, t. j. tých, ktoré súvisia s projektmi v oblasti infraštruktúry a dodávok energie. Po zistení nezrovnalostí sa Komisia rozhodla nezačať konanie vo veci porušenia právnych predpisov proti dotknutým členským štátom. To sa ukázalo byť zložité z politických a právnych dôvodov. Nič to však nemení na tom, že tieto dohody majú nepriaznivý vplyv na fungovanie spoločného trhu a poškodzujú jeho konkurencieschopnosť. Takisto to oslabuje dôveru medzi krajinami EÚ, ktoré vidia, že niekoľko členov klubu podpisuje tieto dohody bez ohľadu na záujmy Únie ako celku. Našťastie sa Komisii podarilo predbežne zastaviť South Stream: najkontroverznejšiu dohodu tohto druhu. Keby sa v nej pokračovalo, ohrozilo by to európske úsilie o diverzifikáciu zahŕňajúce južný koridor zemného plynu (jednu z kľúčových investícií v tejto súvislosti) a nútene vylúčilo možných dodávateľov okrem Ruska. Skutočnosť, že Komisia mohla posudzovať prípad South Stream len na základe jeho výsledkov, viedla k vzniku zložitej situácie pre zúčastnené strany, pretože dohody už boli podpísané a určité investície sa už realizovali. To je ďalší argument pre väčšiu transparentnosť v rokovaniach o energetike, keďže ak ju budú uplatňovať všetky členské štáty, odstránili by sa tak investičné riziká a finančné prostriedky by sa zamerali na projekty, ktoré sú v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ a cieľmi v oblasti energetickej bezpečnosti.

Udržateľnosť

Boli vyjadrené názory, že otázka udržateľnosti v návrhu Komisie nebola dostatočne riešená, pretože sa zameriava na dovoz energie do EÚ, ktorý znamená, že Únia je dnes viac závislá od vonkajších dodávateľov energie. Argumentuje sa, že vzhľadom na úsilie EÚ zvýšiť energetickú účinnosť hrozí, že Komisia precení dopyt po zemnom plyne. Toto uvažovanie je chybné. Stratégia vykurovania a chladenia je dôležitým prvkom udržateľnej energetickej bezpečnosti, ktorý sa zameriava výlučne na zníženie európskeho dopytu. Koncom tohto roka sa očakávajú aj konkrétne legislatívne opatrenia. V návrhu o MVD je dôležité sústrediť sa v rovnici na stranu ponuky energie. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že plyn je pri posune do nízkouhlíkovej budúcnosti potrebným prechodným palivom. Ak máme dovážať fosílne palivá, lepšie je dovážať plyn, ktorý znečisťuje najmenej. Tým, ktorí si myslia, že Európa musí zvýšiť svoj dovoz energie, uniká pointa. Tento návrh sa týka nielen európskej spotreby plynu, ale, čo je dôležitejšie, aj jej závislosti od dovozu. V roku 2013 (najnovšie dostupné údaje Eurostatu) sa závislosť od dovozu pohybovala okolo 65 %, čo predstavuje zvýšenie z približne 43 % v roku 1995. Dopyt po dovážanom plyne pravdepodobne zostane stabilný aspoň počas najbližších dvoch desaťročí, keďže domáca produkcia EÚ má podľa Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn do roku 2035 klesnúť o 60 %. Z toho vyplýva, že v nasledujúcich rokoch Európa získa veľa plynu zo zahraničia, čo je dôvodom, prečo sa naše úsilie o diverzifikáciu musí maximalizovať.

Politika v oblasti energetiky na križovatke

EÚ zúfalo potrebuje úspech. Zmietajúc sa medzi krízami migrácie a eurozóny, potrebuje nový príbeh, na ktorom založí integráciu a ktorý dokáže, že Európa môže úspešne napredovať. Energetika je jednou z oblastí, kde potenciál EÚ zostáva z veľkej časti nevyužitý. To možno zmeniť použitím základných zásad, na ktorých spočíva projekt integrácie, teda solidarity a dôvery medzi členskými štátmi v oblasti budúceho európskeho úsilia v oblasti energetiky. Stojíme pred jedinečnou príležitosťou priniesť prevratný právny predpis, ktorý by ukázal, že Európa je v oblasti energetiky jednotná. Ak zlyháme, existuje vážne riziko, že jedna z kľúčových oblastí politiky bude členské štáty od seba navzájom vzďaľovať namiesto toho, aby stála v samotnom jadre európskej integrácie.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (14.9.2016)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Eduard Kukan

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou si vyžaduje, aby energia dovážaná do Únie v plnej miere podliehala pravidlám upravujúcim vnútorný trh s energiou. Vnútorný trh s energiou, ktorý nefunguje tak, ako má, stavia Úniu do zraniteľnej a znevýhodnenej pozície z hľadiska bezpečnosti dodávok energie a ohrozuje potenciálny prínos pre európskych spotrebiteľov a priemysel.

(1)  Riadne fungovanie vnútorného trhu s energiou si vyžaduje, aby energia dovážaná do Únie v plnej miere podliehala pravidlám upravujúcim vnútorný trh s energiou. Transparentnosť a dodržiavanie právnych predpisov Únie je dôležitým prvkom zaručovania energetickej stability Únie. Vnútorný trh s energiou, ktorý nefunguje tak, ako má, stavia Úniu do zraniteľnej a znevýhodnenej pozície z hľadiska bezpečnosti dodávok energie a ohrozuje potenciálny prínos pre európskych spotrebiteľov a priemysel.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V záujme ochrany energetických dodávok do Európskej únie je potrebné diverzifikovať energetické zdroje a vybudovať nové prepojenia medzi členskými štátmi. Zároveň je rozhodujúce posilniť spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti so susednými krajinami Únie, so strategickými partnermi a tiež medzi európskymi inštitúciami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Cieľom stratégie energetickej únie, ktorú prijala Komisia 25. februára 20153, je spotrebiteľom poskytnúť bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. V stratégii energetickej únie sa v nadväznosti na analýzu vykonanú v európskej stratégii energetickej bezpečnosti z mája 20144 konkrétnejšie zdôrazňuje, že plný súlad dohôd o nákupe energie od tretích krajín s predpismi Únie je dôležitým prvkom pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti. Európska rada v rovnakej súvislosti vo svojich záveroch z 19. marca 2015 vyzvala, aby sa zabezpečil plný súlad všetkých dohôd týkajúcich sa nákupu plynu od externých dodávateľov s právom Únie, a to najmä posilnením transparentnosti takýchto dohôd a ich zlučiteľnosti s ustanoveniami Únie v oblasti energetickej bezpečnosti.

(2)  Cieľom stratégie energetickej únie, ktorú prijala Komisia 25. februára 20153, je spotrebiteľom poskytnúť bezpečnú, udržateľnú, konkurencieschopnú a cenovo dostupnú energiu. Toto je možné dosiahnuť, ak sa politiky v oblasti energetiky a obchodu a vonkajšia politika budú vykonávať súdržne a konzistentne. V stratégii energetickej únie sa v nadväznosti na analýzu vykonanú v európskej stratégii energetickej bezpečnosti z mája 20144konkrétnejšie zdôrazňuje, že plný súlad dohôd o nákupe energie od tretích krajín s predpismi Únie je dôležitým prvkom pri zaisťovaní energetickej bezpečnosti. Európska rada v rovnakej súvislosti vo svojich záveroch z 19. marca 2015 vyzvala, aby sa zabezpečil plný súlad všetkých dohôd týkajúcich sa nákupu plynu od externých dodávateľov s právom Únie, a to najmä posilnením transparentnosti takýchto dohôd a ich zlučiteľnosti s ustanoveniami Únie v oblasti energetickej bezpečnosti. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by sa Komisia mala v rámci svojich právomocí a so zreteľom na pravidlá subsidiarity a proporcionality pokúsiť zabezpečiť, aby dominantní dodávatelia plynu v regióne nezneužívali svoje postavenie v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže Únie, osobitne pokiaľ ide o nespravodlivé ceny účtované v členských štátoch, ako aj o využívanie prerušenia dodávok na účely hospodárskeho a politického vydierania.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V tejto súvislosti Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. decembra 2015 o správe s názvom Na ceste k európskej energetickej únii1azdôraznil potrebu posilnenia súdržnosti vonkajšej energetickej bezpečnosti Únie a väčšej transparentnosti energetických dohôd.

 

____________________

 

1a Prijaté texty, P8_TA(2015)0444.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Vysoká miera transparentnosti v súvislosti s dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami v oblasti energetiky Únii umožní prijímať v duchu solidarity koordinované opatrenia s cieľom zaistiť, aby takéto dohody boli v súlade s právom Únie a aby sa nimi účinne zabezpečili dodávky energie. Takáto transparentnosť by tiež mala byť prínosom pri dosahovaní užšej spolupráce v rámci Únie v oblasti vonkajších vzťahov v energetike, ako aj dlhodobých politických cieľov Únie týkajúcich sa energetiky, klímy a bezpečnosti dodávok energie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  S cieľom predísť akémukoľvek nesúladu s právom Únie a posilniť transparentnosť by členské štáty mali čo najskôr informovať Komisiu, že zamýšľajú začať rokovania o nových medzivládnych dohodách alebo zmenách existujúcich medzivládnych dohôd. Komisia by mala byť pravidelne informovaná o pokroku pri rokovaniach. Členské štáty by mali mať možnosť pozvať Komisiu, aby sa zúčastnila na rokovaniach ako pozorovateľ.

(5)  S cieľom predísť akémukoľvek nesúladu s právom Únie a ustanoveniami o energetickej bezpečnosti Únie a posilniť transparentnosť by členské štáty mali čo najskôr informovať Komisiu, že zamýšľajú začať rokovania o nových medzivládnych dohodách alebo zmenách existujúcich medzivládnych dohôd. Komisia by mala byť pravidelne a primerane informovaná o pokroku pri rokovaniach. Členské štáty by mali mať možnosť pozvať Komisiu, aby sa zúčastnila na rokovaniach ako pozorovateľ.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Komisia by počas rokovaní mala môcť poskytovať usmernenia, ako predísť nezlučiteľnosti s právom Únie. Konkrétne by spolu s členskými štátmi mohla vypracúvať nepovinné vzorové doložky alebo usmernenia. Mala by mať možnosť upriamiť pozornosť na ciele energetickej politiky Únie a zásadu solidarity medzi členskými štátmi a politické pozície Únie prijaté v záveroch Rady alebo Európskej rady.

(6)  Komisia by počas rokovaní mala mať možnosť poskytovať členským štátom usmernenia, ako predísť nezlučiteľnosti s právom Únie. Konkrétne by spolu s členskými štátmi mala vypracúvať nepovinné vzorové doložky alebo usmernenia. Mala by mať možnosť upriamiť pozornosť na ciele energetickej politiky Únie vrátane energetickej bezpečnosti a zásady solidarity medzi členskými štátmi a politické pozície Únie prijaté v záveroch Rady alebo Európskej rady.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zabezpečiť súlad s právom Únie by členské štáty mali oznámiť návrh medzivládnej dohody Komisii pred tým, než sa pre zmluvné strany stane právne záväznou (ex ante). V duchu spolupráce by Komisia mala podporovať členské štáty pri identifikácii problémov so súladom návrhu medzivládnej dohody alebo jej zmeny. Daný členský štát by tak bol lepšie pripravený na uzavretie dohody v súlade s právom Únie. Komisia by mala mať dostatočný čas na takéto posúdenie, aby sa zabezpečila čo najväčšia právna istota a zároveň zabránilo zbytočným prieťahom. Aby členské štáty mohli plne využiť podporu Komisie, nemali by uzavrieť medzivládnu dohodu pred tým, než ich Komisia informuje o výsledkoch svojho posúdenia. Mali by prijať všetky kroky potrebné na nájdenie vhodného riešenia s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

(7)  S cieľom zabezpečiť súlad s právom Únie a ustanoveniami o energetickej bezpečnosti Únie by členské štáty mali oznámiť návrh medzivládnej dohody Komisii pred tým, než sa pre zmluvné strany stane právne záväznou (ex ante). V duchu spolupráce by Komisia mala podporovať členské štáty pri identifikácii problémov so súladom návrhu medzivládnej dohody alebo jej zmeny. Daný členský štát by tak bol lepšie pripravený na uzavretie dohody v súlade s právom Únie. Komisia by mala mať dostatočný čas na takéto posúdenie, aby sa zabezpečila čo najväčšia právna istota. Komisia by mala v rámci možnosti zabrániť neprimeraným prieťahom pri prehodnocovaní a mala by zohľadniť informácie poskytnuté členskými štátmi počas rokovaní. Komisia by navyše mala zamedziť nenáležitým oneskoreniam, ktoré môžu mať neblahý vplyv na rokovaciu pozíciu členského štátu. Aby členské štáty mohli plne využiť podporu Komisie, nemali by uzavrieť medzivládnu dohodu pred tým, než ich Komisia informuje o výsledkoch svojho posúdenia. Ak Komisia zistí, že návrh medzivládnej dohody nie je zlučiteľný s právnymi predpismi Únie, dotknutý členský štát (členské štáty) by mal (mali) nájsť vhodné riešenie s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V zmysle stratégie energetickej únie transparentnosť minulých i budúcich medzivládnych dohôd je aj naďalej mimoriadne dôležitá. Preto by členské štáty mali stále predkladať Komisii všetky existujúce a budúce medzivládne dohody bez ohľadu na to, či už nadobudli platnosť alebo či sa predbežne vykonávajú v zmysle článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ako aj nové medzivládne dohody.

(8)  V zmysle stratégie energetickej únie transparentnosť minulých i budúcich medzivládnych dohôd je aj naďalej mimoriadne dôležitá a je dôležitým prvkom pri zaručovaní energetickej stability Únie. Preto by členské štáty mali stále predkladať Komisii všetky existujúce a budúce medzivládne dohody bez ohľadu na to, či už nadobudli platnosť alebo či sa predbežne vykonávajú v zmysle článku 25 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ako aj nové medzivládne dohody.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Toto rozhodnutie by sa malo vzťahovať len na medzivládne dohody, ktoré majú vplyv na vnútorný trh s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii. V prípade pochybností by sa členský štát mal poradiť s Komisiou. Dohody, ktoré už nie sú v platnosti alebo sa už nevykonávajú, nemajú v zásade vplyv na vnútorný trh s energiou ani na bezpečnosť dodávok energie v Únii, a preto by sa na ne toto rozhodnutie nemalo vzťahovať.

(10)  Toto rozhodnutie by sa malo vzťahovať len na medzivládne dohody, ktoré majú vplyv na vnútorný trh s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii a v tranzitných krajinách. V prípade pochybností by sa členský štát mal poradiť s Komisiou. Dohody, ktoré už nie sú v platnosti alebo sa už nevykonávajú, nemajú v zásade vplyv na vnútorný trh s energiou ani na bezpečnosť dodávok energie v Únii, a preto by sa na ne toto rozhodnutie nemalo vzťahovať.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Členské štáty nadväzujú vzťahy s tretími krajinami nielen uzatváraním medzivládnych dohôd, ale aj vo forme nezáväzných nástrojov. Hoci aj nie sú právne záväzné, môžu sa použiť na vypracovanie podrobného rámca energetickej infraštruktúry a zásobovania energiou. V tejto súvislosti právne nezáväzné nástroje môžu mať podobný vplyv na vnútorný trh s energiou ako medzivládne dohody, keďže ich vykonávanie môže viesť k porušeniu práva Únie. Členské štáty by na zabezpečenie väčšej transparentnosti všetkých opatrení uplatňovaných členskými štátmi, ktoré by mohli mať vplyv na vnútorný trh s energiou a energetickú bezpečnosť, mali predložiť Komisii ex post aj príslušné nezáväzné nástroje. Komisia by mala posúdiť predložené nezáväzné nástroje a v prípade potreby členský štát náležite informovať.

(11)  Členské štáty nadväzujú vzťahy s tretími krajinami nielen uzatváraním medzivládnych dohôd, ale aj vo forme nezáväzných nástrojov. Hoci aj nie sú právne záväzné, môžu sa použiť na vypracovanie podrobného rámca energetickej infraštruktúry a zásobovania energiou. V tejto súvislosti právne nezáväzné nástroje môžu mať podobný vplyv na vnútorný trh s energiou ako medzivládne dohody, keďže ich vykonávanie môže viesť k porušeniu práva Únie. Členské štáty by na zabezpečenie väčšej transparentnosti všetkých opatrení uplatňovaných členskými štátmi, ktoré by mohli mať vplyv na vnútorný trh s energiou a energetickú bezpečnosť, mali predložiť Komisii aj príslušné nezáväzné nástroje. Komisia by mala posúdiť predložené nezáväzné nástroje a v prípade potreby členský štát náležite informovať.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Neustálou výmenou informácií o medzivládnych dohodách na úrovni Únie by sa malo umožniť vypracovanie najlepších postupov. Komisia by mala na základe týchto najlepších postupov – prípadne v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o vonkajšie politiky Únie – vypracovať nepovinné vzorové doložky, ktoré by sa mohli používať v medzivládnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Cieľom používania takýchto vzorových doložiek by malo byť predchádzanie konfliktom medzivládnych dohôd s právom Únie, najmä v súvislosti s pravidlami vnútorného trhu s energiou a právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže, ako aj konfliktom s medzinárodnými dohodami uzavretými Úniou. Ich používanie by malo byť nepovinné a malo by sa dať prispôsobiť ich obsah konkrétnym situáciám.

(16)  Neustálou výmenou informácií o medzivládnych dohodách na úrovni Únie by sa malo umožniť vypracovanie najlepších postupov. Komisia by v spolupráci s členskými štátmi a na základe týchto najlepších postupov – prípadne v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, mala pokiaľ ide o vonkajšie politiky Únie – vypracovať nepovinné vzorové doložky a usmernenia, ktoré by sa mohli používať v medzivládnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Cieľom používania takýchto vzorových doložiek by malo byť predchádzanie konfliktom medzivládnych dohôd s právom Únie, najmä v súvislosti s pravidlami vnútorného trhu s energiou a právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže, ako aj konfliktom s medzinárodnými dohodami uzavretými Úniou. Komisia by mala poskytnúť usmernenia s cieľom zabrániť nezlučiteľnosti medzivládnych dohôd s cieľmi energetickej bezpečnosti Únie. Ich používanie by malo byť nepovinné a malo by sa dať prispôsobiť ich obsah konkrétnym situáciám.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto rozhodnutím sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v článku 2, s cieľom optimalizovať fungovanie vnútorného trhu s energiou.

1.  Týmto rozhodnutím sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v článku 2, s cieľom optimalizovať fungovanie vnútorného trhu s energiou a zabezpečiť bezpečnosť dodávok energie do Únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  „nezáväzný nástroj“ je právne nezáväzný akt medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ako memorandum o porozumení, spoločné vyhlásenie, spoločné vyhlásenie ministrov, jednotná akcia alebo spoločný kódex správania, ktorý obsahuje výklad práva Únie, stanovuje podmienky dodávok energie (napr. objemy a ceny) alebo rozvoja energetických infraštruktúr;

(3)  „nezáväzný nástroj“ je právne nezáväzný akt medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ako memorandum o porozumení, spoločné vyhlásenie, spoločné vyhlásenie ministrov, jednotná akcia alebo spoločný kódex správania, ktorý obsahuje výklad práva Únie, stanovuje podmienky dodávok energie (napr. objemy a ceny) alebo rozvoja či prevádzky energetických infraštruktúr;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak členský štát podá Komisii oznámenie o rokovaniach podľa článku 3 ods. 1, útvary Komisie ho môžu usmerniť, ako predísť nezlučiteľnosti prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny existujúcej medzivládnej dohody s právom Únie. Tento členský štát môže požiadať Komisiu o pomoc aj pri rokovaniach.

1.  Ak členský štát podá Komisii oznámenie o rokovaniach podľa článku 3 ods. 1, útvary Komisie ho môžu usmerniť a môžu mu poskytnúť poradenstvo, ako predísť nezlučiteľnosti prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny existujúcej medzivládnej dohody s právom Únie. Tento členský štát môže požiadať Komisiu o pomoc aj pri rokovaniach.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak sa Komisia zúčastňuje na rokovaniach ako pozorovateľ, môže dotknutý členský štát usmerniť, ako predísť nezlučiteľnosti prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny s právom Únie.

3.  Ak sa Komisia zúčastňuje na rokovaniach ako pozorovateľ, môže dotknutý členský štát usmerniť a poradiť mu, ako predísť nezlučiteľnosti prerokúvanej medzivládnej dohody alebo zmeny s právom Únie a s cieľmi Únie v oblasti energetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri podpisovaní, ratifikácii alebo schvaľovaní medzivládnej dohody alebo zmeny dotknutý členský štát v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie uvedené v odseku 2.

Pred podpisovaním, ratifikáciou alebo schvaľovaním medzivládnej dohody alebo zmeny dotknutý členský štát v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie uvedené v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po prijatí nezáväzného nástroja alebo zmeny nezáväzného nástroja ich dotknutý členský štát oznámi Komisii vrátane akýchkoľvek príloh.

Pred prijatím nezáväzného nástroja alebo zmeny nezáväzného nástroja ich dotknutý členský štát oznámi Komisii vrátane akýchkoľvek príloh.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  identifikovať spoločné problémy v oblasti medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov, zvážiť primerané opatrenia na ich riešenie a v prípade potreby navrhnúť riešenia;

(b)  identifikovať spoločné problémy v oblasti medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov, zvážiť primerané opatrenia na ich riešenie a v prípade potreby navrhnúť usmernenia a riešenia;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  vypracovať na základe najlepších postupov a po porade s členskými štátmi nepovinné vzorové doložky, ktorých použitím by sa významne zlepšil súlad budúcich medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov s právom Únie;

(c)  vypracovať na základe najlepších postupov a po porade s členskými štátmi nepovinné vzorové doložky a usmernenia, ktorých použitím by sa významne zlepšil súlad budúcich medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov s právom Únie;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ustanovenie mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami a zrušenie rozhodnutia (EÚ) č. 994/2012

Referenčné čísla

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

7.3.2016

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Eduard Kukan

15.3.2016

Prerokovanie vo výbore

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Dátum prijatia

12.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pán Heidi Hautala


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (26.9.2016)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bendt Bendtsen

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Európsky parlament vo svojom uznesení z 15. decembra 2015 o správe s názvom Na ceste k európskej energetickej únii zdôraznil potrebu posilnenia súdržnosti vonkajšej energetickej bezpečnosti a väčšej transparentnosti energetických dohôd1a.

 

______________

 

1a  Prijaté texty, P8_TA(2015)0444.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  S cieľom zabezpečiť súlad s právom Únie by členské štáty mali oznámiť návrh medzivládnej dohody Komisii pred tým, než sa pre zmluvné strany stane právne záväznou (ex ante). V duchu spolupráce by Komisia mala podporovať členské štáty pri identifikácii problémov so súladom návrhu medzivládnej dohody alebo jej zmeny. Daný členský štát by tak bol lepšie pripravený na uzavretie dohody v súlade s právom Únie. Komisia by mala mať dostatočný čas na takéto posúdenie, aby sa zabezpečila čo najväčšia právna istota a zároveň zabránilo zbytočným prieťahom. Aby členské štáty mohli plne využiť podporu Komisie, nemali by uzavrieť medzivládnu dohodu pred tým, než ich Komisia informuje o výsledkoch svojho posúdenia. Mali by prijať všetky kroky potrebné na nájdenie vhodného riešenia s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

(7)  S cieľom zabezpečiť súlad s právom Únie a cieľmi stratégie energetickej únie by členské štáty mali oznámiť návrh medzivládnej dohody Komisii pred tým, než sa pre zmluvné strany stane právne záväznou (ex ante). V duchu spolupráce by Komisia mala podporovať členské štáty pri identifikácii problémov so súladom návrhu medzivládnej dohody alebo jej zmeny. Daný členský štát by tak bol lepšie pripravený na uzavretie dohody v súlade s právom Únie. Komisia by mala mať dostatočný čas na takéto posúdenie, aby sa zabezpečila čo najväčšia právna istota a zároveň zabránilo zbytočným prieťahom, ktoré môžu ohroziť uzavretie dohody. Aby členské štáty mohli plne využiť podporu Komisie, nemali by uzavrieť medzivládnu dohodu pred tým, než ich Komisia informuje o výsledkoch svojho posúdenia v rámci uvedených lehôt. Mali by prijať všetky kroky potrebné na nájdenie vhodného riešenia s cieľom odstrániť zistenú nezlučiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Toto rozhodnutie by nemalo vytvárať záväzky pri uzatváraní dohôd medzi podnikmi. To by však nemalo brániť členským štátom dobrovoľne oznamovať Komisii takéto obchodné dohody, na ktoré sa výslovne odkazuje v medzinárodných dohodách alebo nezáväzných nástrojoch.

(13)  Toto rozhodnutie by nemalo vytvárať záväzky pri uzatváraní dohôd, ktorých zmluvnými stranami sú výlučne podniky. To by však nemalo brániť členským štátom dobrovoľne oznamovať Komisii všetky takéto obchodné dohody, na ktoré sa výslovne odkazuje v medzinárodných dohodách alebo nezáväzných nástrojoch. Okrem toho by členské štáty mali Komisii oznamovať dohody s podnikmi tretích krajín v tých prípadoch, keď je tretia krajina hlavnou zainteresovanou stranou, a ktoré sú výslovne uvedené v medzivládnych dohodách alebo nezáväzných nástrojoch.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Komisia by mala získané informácie sprístupniť všetkým ostatným členským štátom v zabezpečenej elektronickej podobe. Mala by rešpektovať žiadosti členských štátov, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by sa však nemal obmedziť prístup samotnej Komisie k dôverným informáciám, keďže na posúdenia potrebuje komplexné informácie. Mala by zodpovedať za zabezpečenie uplatňovania doložky o dôvernom charaktere. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by nemalo byť dotknuté právo na prístup k dokumentom stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200111.

(14)  Komisia by mala získané informácie sprístupniť všetkým ostatným členským štátom v zabezpečenej elektronickej podobe. Mala by rešpektovať žiadosti členských štátov, aby sa s poskytnutými informáciami zaobchádzalo ako s dôvernými, v záujme zachovania úrovne dôvernosti potrebnej na zabezpečenie záujmov členských štátov počas rokovaní s druhou stranou. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by sa však nemal obmedziť prístup samotnej Komisie k dôverným informáciám, keďže na posúdenia potrebuje komplexné informácie. Mala by zodpovedať za zabezpečenie uplatňovania doložky o dôvernom charaktere. Žiadosťami o dôverné zaobchádzanie by nemalo byť dotknuté právo na prístup k dokumentom stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200111.

_________________

_________________

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 13).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Ak členský štát považuje medzivládnu dohodu za dôvernú, mal by Komisii poskytnúť jej zhrnutie, ktoré by sa mohlo sprístupniť iným členským štátom.

(15)  Ak členský štát považuje medzivládnu dohodu za dôvernú, mal by Komisii poskytnúť zhrnutie, ktoré by obsahovalo jej hlavné prvky a príslušné ustanovenia vrátane obmedzení, na účely sprístupnenia iným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Neustálou výmenou informácií o medzivládnych dohodách na úrovni Únie by sa malo umožniť vypracovanie najlepších postupov. Komisia by mala na základe týchto najlepších postupov – prípadne v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o vonkajšie politiky Únie – vypracovať nepovinné vzorové doložky, ktoré by sa mohli používať v medzivládnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Cieľom používania takýchto vzorových doložiek by malo byť predchádzanie konfliktom medzivládnych dohôd s právom Únie, najmä v súvislosti s pravidlami vnútorného trhu s energiou a právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže, ako aj konfliktom s medzinárodnými dohodami uzavretými Úniou. Ich používanie by malo byť nepovinné a malo by sa dať prispôsobiť ich obsah konkrétnym situáciám.

(16)  Neustálou výmenou informácií o medzivládnych dohodách na úrovni Únie by sa malo umožniť vypracovanie najlepších postupov. Komisia by mala na základe týchto najlepších postupov – prípadne v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, pokiaľ ide o vonkajšie politiky Únie – vypracovať nepovinné vzorové pozitívne a negatívne doložky, ktoré by sa mohli používať v medzivládnych dohodách medzi členskými štátmi a tretími krajinami na účely pomoci pri právnom vymedzení týchto dohôd. Cieľom používania takýchto vzorových doložiek by malo byť predchádzanie konfliktom medzivládnych dohôd s právom Únie, najmä v súvislosti s pravidlami vnútorného trhu s energiou a právnymi predpismi týkajúcimi sa hospodárskej súťaže, ako aj konfliktom s medzinárodnými dohodami uzavretými Úniou. Ich používanie by malo byť nepovinné a malo by sa dať prispôsobiť ich obsah konkrétnym situáciám.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Komisia by mala uľahčovať a podporovať koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom posilniť celkovú strategickú úlohu Únie vďaka silnému a efektívnemu koordinovanému prístupu k producentským, tranzitným a spotrebiteľským krajinám.

(18)  Komisia by mala uľahčovať a podporovať koordináciu medzi členskými štátmi s cieľom posilniť celkovú strategickú úlohu Únie vďaka silnému a efektívnemu koordinovanému prístupu k producentským, tranzitným a spotrebiteľským krajinám vrátane zabezpečenia konzistentnosti medzi zásadami energetickej politiky Únie a spoločnou obchodnou politikou.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto rozhodnutím sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v článku 2, s cieľom optimalizovať fungovanie vnútorného trhu s energiou.

1.  Týmto rozhodnutím sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky, ako sú vymedzené v článku 2, s cieľom optimalizovať fungovanie vnútorného trhu s energiou, energetickej únie a súdržnosť s vonkajšími politikami Únie v oblasti energetickej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  „medzivládna dohoda“ je akákoľvek právne záväzná dohoda medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ktorá má vplyv na prevádzku alebo fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii; ak sa však takáto právne záväzná dohoda vzťahuje aj na iné otázky, za „medzivládnu dohodu“ sa považujú len tie ustanovenia, ktoré sa týkajú energie, vrátane všeobecných ustanovení uplatniteľných na tieto ustanovenia súvisiace s energiou;

1.  „medzivládna dohoda“ je akákoľvek právne záväzná dohoda medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jedným alebo viacerými podnikmi tretích krajín, v ktorých je tretia krajina hlavnou zainteresovanou stranou, ktorá má vplyv na prevádzku alebo fungovanie vnútorného trhu s energiou alebo na bezpečnosť dodávok energie v Únii; ak sa však takáto právne záväzná dohoda vzťahuje aj na iné otázky, za „medzivládnu dohodu“ sa považujú len tie ustanovenia, ktoré sa týkajú energie, vrátane všeobecných ustanovení uplatniteľných na tieto ustanovenia súvisiace s energiou;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  „nezáväzný nástroj“ je právne nezáväzný akt medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami, ako memorandum o porozumení, spoločné vyhlásenie, spoločné vyhlásenie ministrov, jednotná akcia alebo spoločný kódex správania, ktorý obsahuje výklad práva Únie, stanovuje podmienky dodávok energie (napr. objemy a ceny) alebo rozvoja energetických infraštruktúr;

3.  „nezáväzný nástroj“ je právne nezáväzný akt medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo regionálnymi organizáciami a medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jedným alebo viacerými podnikmi, v ktorých je zúčastnená tretia krajina hlavnou zainteresovanou stranou alebo má rozhodovacie právomoci, ako memorandum o porozumení, spoločné vyhlásenie, spoločné vyhlásenie ministrov, jednotná akcia alebo spoločný kódex správania, ktorý obsahuje výklad práva Únie, stanovuje podmienky dodávok energie (napr. objemy a ceny) alebo rozvoja energetických infraštruktúr;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Povinnosť informovať Komisiu podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na dohody medzi podnikmi.

4.  Povinnosť informovať Komisiu podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na dohody, ktorých zmluvnými stranami sú výlučne podniky.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu so súhlasom dotknutého členského štátu predĺžiť. Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu po dohode s Komisiou skrátiť, ak si to vyžadujú okolnosti.

3.  Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu so súhlasom dotknutého členského štátu predĺžiť. Lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu po dohode s Komisiou skrátiť, ak si to vyžadujú okolnosti s cieľom zabezpečiť, že rokovania sa uzavrú včas.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pri podpisovaní, ratifikácii alebo schvaľovaní medzivládnej dohody alebo zmeny dotknutý členský štát v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie uvedené v odseku 2.

Pred podpísaním, ratifikáciou alebo schválením medzivládnej dohody alebo zmeny dotknutý členský štát preukáže, akým spôsobom vyriešil námietky vyjadrené v stanovisku Komisie podľa odseku 2 s cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť s právom Únie a cieľmi energetickej únie.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosť informovať Komisiu podľa tohto odseku sa nevzťahuje na dohody medzi podnikmi.

Povinnosť informovať Komisiu podľa tohto odseku sa nevzťahuje na dohody, ktorých zmluvnými stranami sú výlučne podniky.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia medzivládne dohody oznámené v súlade s odsekom 1 alebo 2 posúdi. Ak má Komisia po prvom posúdení pochybnosti nad zlučiteľnosťou týchto dohôd s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou a s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže, náležite o tom informuje dotknuté členské štáty do deviatich mesiacov od oznámenia uvedených dohôd.

3.  Komisia medzivládne dohody oznámené v súlade s odsekom 1 alebo 2 posúdi. Ak má Komisia po prvom posúdení pochybnosti nad zlučiteľnosťou týchto dohôd s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou, právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže a otázkami patriacimi do právomoci Únie v kontexte spoločnej obchodnej politiky, náležite o tom informuje dotknuté členské štáty do deviatich mesiacov od oznámenia uvedených dohôd.

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že by sa mal klásť osobitný dôraz aj na súlad s otázkami patriacimi do výlučnej právomoci Únie v rámci spoločnej obchodnej politiky.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Po prijatí nezáväzného nástroja alebo zmeny nezáväzného nástroja ich dotknutý členský štát oznámi Komisii vrátane akýchkoľvek príloh.

1.  Pred prijatím nezáväzného nástroja alebo zmeny nezáväzného nástroja ich dotknutý členský štát oznámi Komisii vrátane akýchkoľvek príloh.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Povinnosť informovať Komisiu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dohody medzi podnikmi.

3.  Povinnosť informovať Komisiu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dohody, ktorých zmluvnými stranami sú výlučne podniky.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak po prvom posúdení Komisia dospeje k záveru, že opatrenia vykonávajúce nezáväzný nástroj oznámený podľa odsekov 1 a 2 môžu byť v rozpore s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou a s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže, môže informovať dotknutý členský štát.

4.  Ak po prvom posúdení Komisia dospeje k záveru, že opatrenia vykonávajúce nezáväzný nástroj oznámený podľa odsekov 1 a 2 môžu byť v rozpore s právom Únie, predovšetkým s právnymi predpismi v oblasti vnútorného trhu s energiou a s právom Únie v oblasti hospodárskej súťaže, môže informovať dotknutý členský štát do šiestich týždňov po takomto oznámení. V rámci tejto lehoty sa členské štáty zdržia podpísania ale iného uzavretia nezáväzného nástroja. Stanovisko Komisie nie je záväzné, ale členský štát sa môže jej výhradami zaoberať.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno e a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  informácie týkajúce sa ustanovení patriacich do právomoci Únie v kontexte spoločnej obchodnej politiky.

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že by sa mal klásť osobitný dôraz aj na súlad s otázkami patriacimi do výlučnej právomoci Únie v rámci spoločnej obchodnej politiky.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 9 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  identifikovať spoločné problémy v oblasti medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov, zvážiť primerané opatrenia na ich riešenie a v prípade potreby navrhnúť riešenia;

b)  identifikovať spoločné problémy v oblasti medzivládnych dohôd a nezáväzných nástrojov, zvážiť primerané opatrenia na ich riešenie a v prípade potreby navrhnúť usmernenia a riešenia;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ

Referenčné čísla

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

7.3.2016

Spravodajca

       dátum vymenovania

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Prerokovanie vo výbore

13.7.2016

 

 

 

Dátum prijatia

26.9.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

1

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Ustanovenie mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a zrušenie rozhodnutia č. 994/2012/EÚ

Referenčné čísla

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Dátum predloženia v EP

10.2.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

53

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Dátum predloženia

18.10.2016


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia