Förfarande : 2016/0031(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0305/2016

Ingivna texter :

A8-0305/2016

Debatter :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0059

BETÄNKANDE     ***I
PDF 696kWORD 104k
18.10.2016
PE 583.986v02-00 A8-0305/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Zdzisław Krasnodębski

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor
 YTTRANDE från utskottet för internationell handel
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0053),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0034/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för internationell handel (A8-0305/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att den inre energimarknaden ska fungera väl krävs att den energi som importeras till unionen omfattas fullt ut av de bestämmelser som ligger till grund för inrättandet av den inre energimarknaden. En inre energimarknad som inte fungerar väl försätter unionen i ett sårbart och ofördelaktigt läge när det gäller trygg energiförsörjning och undergräver dess potentiella fördelar för europeiska konsumenter och europeisk industri.

(1)  För att den inre energimarknaden ska fungera väl krävs att den energi som importeras till unionen omfattas fullt ut av de bestämmelser som ligger till grund för inrättandet av den inre energimarknaden. Med tanke på säkerställandet av energistabilitet för EU är det viktigt att insyn råder och att unionslagstiftningen följs. En inre energimarknad som inte fungerar väl försätter unionen i ett sårbart och ofördelaktigt läge när det gäller trygg energiförsörjning och undergräver dess potentiella fördelar för europeiska konsumenter och europeisk industri.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Vaktslåendet om Europeiska unionens energiförsörjning förutsätter att energikällorna diversifieras och att nya energisammanlänkningar byggs mellan medlemsstaterna. Samtidigt är det väsentligt att öka samarbetet kring energitrygghet med unionens grannländer, med strategiska partner och även bland unionens institutioner.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Målet för strategin för energiunionen, som antogs av kommissionen den 25 februari 20153, är att ge konsumenterna säker, hållbar och konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris. I strategin för energiunionen betonas närmare bestämt vikten av att avtalen om köp av energi från tredjeländer till fullo följer unionslagstiftningen för att energitrygghet ska kunna säkerställas, vilket bygger på den analys som redan har gjorts i den europeiska strategin för energitrygghet från maj 20144. I samma anda efterlyste Europeiska rådet i sina slutsatser av den 19 mars 2015 fullständig efterlevnad av unionsrätten för alla avtal som avser inköp av gas från externa leverantörer, framför allt genom att öka dessa avtals transparens samt förenligheten med unionens energitrygghetsbestämmelser.

(2)  Målet för strategin för energiunionen, som antogs av kommissionen den 25 februari 20153, är att ge konsumenterna säker, hållbar och konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris. Detta kan uppnås när energi-, handels- och utrikespolitiken bedrivs på ett konsekvent och sammanhängande sätt. I strategin för energiunionen betonas närmare bestämt vikten av att avtalen om köp av energi från tredjeländer till fullo följer unionslagstiftningen för att energitrygghet ska kunna säkerställas, vilket bygger på den analys som redan har gjorts i den europeiska strategin för energitrygghet från maj 20144. I samma anda efterlyste Europeiska rådet i sina slutsatser av den 19 mars 2015 fullständig efterlevnad av unionsrätten för alla avtal som avser inköp av gas från externa leverantörer, framför allt genom att öka dessa avtals transparens samt förenligheten med unionens energitrygghetsbestämmelser. Kommissionen bör därför försöka att, inom ramen för sina befogenheter och med aktning för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, säkerställa att dominerande gasleverantörer i en region inte missbrukar sin ställning i strid med EU:s konkurrensregler, varmed framför allt avses att medlemsstaterna avkrävs oskäliga priser och att avbrott i leveranserna används för ekonomiska och politiska utpressningsändamål.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 15 december 2015 om ”På väg mot en europeisk energiunion1a”, att EU behövde en mer enhetlig extern energitrygghetspolitik och större insyn i energirelaterade avtal.

 

______________

 

1a Antagna texter, P8_TA(2015)0444.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Med en hög grad av insyn i avtal mellan medlemsstater och tredjeländer på energiområdet kan unionen vidta samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för att få sådana avtal att överensstämma med unionsrätten och effektivt trygga energiförsörjningen. Sådan insyn bör också bli till nytta för ett närmare samarbete inom unionen kring yttre förbindelser på energiområdet, liksom för unionens långsiktiga politiska mål i fråga om energi, klimat och tryggad energiförsörjning.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att undvika brist på överensstämmelse med unionslagstiftningen och för ökad insyn bör medlemsstaterna snarast möjligt underrätta kommissionen om sin avsikt att inleda förhandlingar om nya mellanstatliga avtal eller ändring av befintliga sådana. Kommissionen bör regelbundet hållas underrättad om hur förhandlingarna fortskrider. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att inbjuda kommissionen att delta i förhandlingarna som observatör.

(5)  För att undvika brist på överensstämmelse med unionslagstiftningen och EU:s bestämmelser om energitrygghet, samt för ökad insyn, bör medlemsstaterna snarast möjligt underrätta kommissionen om sin avsikt att inleda förhandlingar om nya mellanstatliga avtal eller ändring av befintliga sådana. Kommissionen bör regelbundet och på lämpligt sätt hållas underrättad om hur förhandlingarna fortskrider. Kommissionen bör delta i förhandlingarna som observatör om den anser att detta är nödvändigt för den inre energimarknadens funktion eller för en trygg energiförsörjning i unionen. Medlemsstaterna bör i vilket fall som helst ha möjlighet att inbjuda kommissionen att delta i förhandlingarna som observatör.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Under förhandlingarna bör kommissionen ha möjlighet att ge råd om hur oförenlighet med unionsrätten kan undvikas. Kommissionen skulle tillsammans med medlemsstaterna i synnerhet kunna utarbeta frivilliga standardklausuler eller riktlinjer. Kommissionen bör ha möjlighet att rikta uppmärksamheten på målen för unionens energipolitik och på principen om solidaritet mellan medlemsstaterna och unionens politiska ståndpunkter som antagits i rådets eller Europeiska rådets slutsatser.

6.  Under förhandlingarna om ett mellanstatligt avtal bör kommissionen ge råd åt den berörda medlemsstaten om hur det kan säkerställas att unionsrätten följs. Kommissionen bör tillsammans med medlemsstaterna i synnerhet utarbeta frivilliga standardklausuler eller riktlinjer och exempel på utkast till klausuler som i princip bör undvikas. Sådana standardklausuler eller riktlinjer bör tjäna som ett referensverktyg för de behöriga myndigheterna och öka öppenheten och förenligheten med unionsrätten. Kommissionen bör ha möjlighet att rikta den berörda medlemsstatens uppmärksamhetde relevanta målen för unionens energipolitik och på principen om solidaritet mellan medlemsstaterna och unionens politiska ståndpunkter som antagits i rådets eller Europeiska rådets slutsatser.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten bör medlemsstaterna anmäla utkast till mellanstatliga avtal till kommissionen innan de blir rättsligt bindande för parterna (i förhand). För att visa samarbetsvilja bör kommissionen stödja medlemsstaterna i kartläggningen av problem med överensstämmelse hos utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring. Respektive medlemsstat skulle då vara bättre förberedd för att ingå ett avtal som är förenligt med unionsrätten. För största möjliga rättssäkerhet och för att undvika onödiga förseningar bör kommissionen få tillräckligt med tid för en sådan bedömning. För att dra nytta av kommissionens stöd fullt ut bör medlemsstaterna avstå från att ingå mellanstatliga avtal tills kommissionen har informerat respektive medlemsstat om sin bedömning. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att finna en passande lösning för att undanröja oförenliga inslag.

(7)  För att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten och respektera målen för energiunionens strategi bör medlemsstaterna så tidigt som möjligt anmäla utkast till mellanstatliga avtal till kommissionen innan de blir rättsligt bindande för parterna (i förhand). För att visa samarbetsvilja bör kommissionen stödja medlemsstaterna i kartläggningen av eventuella problem med överensstämmelse hos utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring. Respektive medlemsstat skulle då vara bättre förberedd för att ingå ett avtal som är förenligt med unionsrätten. För största möjliga rättssäkerhet och för att undvika onödiga förseningar bör kommissionen få tillräckligt med tid för en sådan bedömning. Kommissionen bör överväga att förkorta de perioder som medges för bedömningen, särskilt om en medlemsstat begär detta. För att dra nytta av kommissionens stöd fullt ut bör medlemsstaterna avstå från att ingå mellanstatliga avtal tills kommissionen har informerat respektive medlemsstat om sin bedömning. En sådan bedömning bör inte påverka mellanstatliga avtals substans eller innehåll, men bör säkerställa att de är förenliga med unionsrätten. Om avtalen inte är förenliga med unionsrätten, bör medlemsstaterna finna en passande lösning för att undanröja oförenliga inslag.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Mot bakgrund av strategin för energiunionen fortsätter öppenheten att vara av yttersta vikt vad gäller tidigare och kommande mellanstatliga avtal. Medlemsstaterna bör därför fortsätta att anmäla alla befintliga och framtida mellanstatliga avtal till kommissionen oavsett om de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt i den mening som avses i artikel 25 i Wienkonventionen om traktaträtten, samt nya mellanstatliga avtal.

(8)  Mot bakgrund av strategin för energiunionen fortsätter öppenheten att vara av yttersta vikt vad gäller tidigare och kommande mellanstatliga avtal, och för att en stabil energiförsörjning till EU ska kunna säkerställas. Medlemsstaterna bör därför fortsätta att anmäla alla befintliga och framtida mellanstatliga avtal till kommissionen oavsett om de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt i den mening som avses i artikel 25 i Wienkonventionen om traktaträtten, samt nya mellanstatliga avtal.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Kommissionen bör bedöma i vilken utsträckning mellanstatliga avtal som har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt före detta besluts ikraftträdande är förenliga med unionslagstiftningen och underrätta medlemsstaterna om detta. Om avtalen inte är förenliga med unionsrätten, bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att finna en passande lösning för att undanröja oförenliga inslag.

(9)  Kommissionen bör bedöma i vilken utsträckning mellanstatliga avtal som har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt före detta besluts ikraftträdande är förenliga med unionslagstiftningen och underrätta medlemsstaterna om detta. En sådan bedömning bör inte på något sätt påverka avtals substans eller innehåll, men bör säkerställa att de är förenliga med unionsrätten. Om avtalen inte är förenliga med unionsrätten, bör medlemsstaterna finna en passande lösning för att undanröja oförenliga inslag.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Detta beslut bör endast tillämpas på mellanstatliga avtal som påverkar den inre marknaden för energi eller en trygg energiförsörjning i unionen. I tveksamma fall bör medlemsstaterna samråda med kommissionen. I princip har avtal som inte längre är i kraft eller inte längre tillämpas ingen inverkan på den inre marknaden för energi eller en trygg energiförsörjning i unionen och bör därför inte omfattas av detta beslut.

(10)  Detta beslut bör endast tillämpas på mellanstatliga avtal som kan påverka den inre marknaden för energi eller en trygg energiförsörjning i unionen. Det kan då handla om inköp av, handel med, transitering, försäljning, lagring eller leverans av energi i eller till minst en medlemsstat eller anläggande eller drift av energiinfrastruktur med fysisk anslutning till minst en medlemsstat. I tveksamma fall bör medlemsstaterna samråda med kommissionen utan dröjsmål. I princip bör avtal som inte längre är i kraft eller inte längre tillämpas därför inte omfattas av detta beslut.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Det är den rättsligt bindande verkan av ett instrument (eller delar av ett instrument) och inte dess formella beteckning som bör avgöra huruvida det kan anses ha status som mellanstatligt avtal eller, i avsaknad av sådan rättsligt bindande verkan, som ett icke-bindande instrument vid tillämpningen av detta beslut.

Motivering

Det måste understrykas att det är själva innehållet och inte den formella beteckningen som avgör vad slags dokument det är frågan om.

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Medlemsstaterna etablerar förbindelser med tredjeländer inte bara genom att ingå mellanstatliga avtal, utan också i form av icke-bindande instrument. Även om sådana instrument inte är rättsligt bindande kan de användas för att skapa en exakt ram för energiinfrastruktur och energiförsörjning. I detta avseende kan icke-bindande instrument ha liknande effekter på den inre energimarknaden som mellanstatliga avtal, eftersom genomförandet av dem kan innebära att unionslagstiftningen överträds. För att säkerställa större insyn när det gäller alla åtgärder som medlemsstaterna vidtar som kan påverka den inre marknaden för energi och energitryggheten bör medlemsstaterna därför i efterhand tillställa kommissionen även respektive icke-bindande instrument. Kommissionen bör bedöma de inlämnade icke-bindande instrumenten och, när så är lämpligt, underrätta medlemsstaten om detta.

(11)  Medlemsstaterna etablerar förbindelser med tredjeländer inte bara genom att ingå mellanstatliga avtal, utan också i form av icke-bindande instrument. Även om sådana instrument inte är rättsligt bindande kan de användas för att skapa en exakt ram för energiinfrastruktur och energiförsörjning. I detta avseende kan icke-bindande instrument ha liknande effekter på den inre energimarknaden som mellanstatliga avtal, eftersom genomförandet av dem kan innebära att unionslagstiftningen överträds. För att säkerställa större insyn när det gäller alla åtgärder som medlemsstaterna vidtar som kan påverka den inre marknaden för energi och energitryggheten bör medlemsstaterna därför på förhand tillställa kommissionen även respektive icke-bindande instrument. Kommissionen bör bedöma de inlämnade icke-bindande instrumenten och, när så är lämpligt, underrätta medlemsstaten om detta.

Ändringsförslag     14

Förslag till beslut

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Mellanstatliga avtal eller icke-bindande instrument som måste anmälas i sin helhet till kommissionen på grundval av andra unionsakter eller som rör frågor som omfattas av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen bör inte omfattas av detta beslut.

(12)  (Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Detta beslut bör inte medföra några skyldigheter vad gäller avtal mellan företag. Medlemsstaterna bör emellertid frivilligt kunna meddela kommissionen om sådana avtal som det uttryckligen hänvisas till i mellanstatliga avtal eller icke-bindande instrument.

(13)  Detta beslut bör inte medföra några skyldigheter vad gäller avtal som ingås uteslutande mellan företag. Medlemsstaterna bör emellertid vara skyldiga att meddela kommissionen om sådana avtal som det uttryckligen hänvisas till i mellanstatliga avtal eller icke-bindande instrument, med förbehåll för att fullständig hänsyn då bör tas till kommersiellt känsliga uppgifter.

Ändringsförslag     16

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Kommissionen bör göra information som den tar emot tillgänglig för alla övriga medlemsstater i säker elektronisk form. Kommissionen bör respektera begäran från medlemsstaterna om att den information som lämnas in ska behandlas konfidentiellt. En begäran om konfidentialitet bör dock inte begränsa kommissionens egen tillgång till konfidentiella uppgifter, eftersom den behöver uttömmande information för sin egen bedömning. Kommissionen bör ansvara för att bestämmelsen om konfidentialitet tillämpas. Begäran om konfidentialitet bör inte påverka rätten till tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001.

(14)  Kommissionen bör göra information som den tar emot om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument tillgänglig för alla övriga medlemsstater i säker elektronisk form i syfte att öka samordningen och öppenheten mellan medlemsstater, och på så vis ge dem maximal förhandlingsstyrka gentemot tredjeländer. Kommissionen bör respektera begäran från medlemsstaterna om att den information som lämnas in ska behandlas konfidentiellt. En begäran om konfidentialitet bör dock inte begränsa kommissionens egen tillgång till konfidentiella uppgifter, eftersom den behöver uttömmande information för sin egen bedömning. Kommissionen bör ansvara för att bestämmelsen om konfidentialitet tillämpas. Begäran om konfidentialitet bör inte påverka rätten till tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001.

_________________

_________________

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 299, 27.10.2012, s. 13).

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 299, 27.10.2012, s. 13).

Ändringsförslag    17

Förslag till beslut

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Om en medlemsstat anser att ett mellanstatligt avtal är konfidentiellt, bör den förse kommissionen med en sammanfattning av avtalet, så att övriga medlemsstater kan ta del av den sammanfattningen.

(15)  Om en medlemsstat anser att ett mellanstatligt avtal är konfidentiellt, bör den förse kommissionen med en sammanfattning där avtalets huvudsakliga inslag och relevanta klausuler, också begränsningar, ingår, så att övriga medlemsstater kan ta del av den sammanfattningen.

Ändringsförslag    18

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Ett ständigt informationsutbyte om mellanstatliga avtal på unionsnivå bör göra det möjligt att utveckla bästa praxis. Kommissionen bör på grundval av denna bästa praxis, när så är lämpligt i samarbete med Europeiska utrikestjänsten beträffande unionens utrikespolitik, utarbeta frivilliga standardklausuler som kan användas i mellanstatliga avtal mellan medlemsstater och tredjeländer. Syftet med att använda sådana standardklausuler bör vara att undvika att mellanstatliga avtal strider mot unionsrätten, särskilt bestämmelser för den inre marknaden för energi och konkurrensrätten, och mot internationella avtal som unionen ingått. Användningen av förlagorna bör vara fakultativ och det bör vara möjligt att anpassa deras innehåll till eventuella särskilda omständigheter.

(16)  Ett ständigt informationsutbyte om mellanstatliga avtal på unionsnivå bör göra det möjligt att utveckla bästa praxis. Kommissionen bör på grundval av denna bästa praxis, i samarbete med medlemsstaterna och när så är lämpligt i samarbete med Europeiska utrikestjänsten beträffande unionens utrikespolitik, utarbeta frivilliga standardklausuler som kan användas i mellanstatliga avtal mellan medlemsstater och tredjeländer, samt en förteckning över exempel på klausuler som inte är förenliga med unionsrätten eller med energiunionens mål och som därför i princip bör undvikas. Syftet med att använda sådana standardklausuler bör vara att mellanstatliga avtal att följa unionsrätten och internationella avtal som unionen ingått. Användningen av förlagorna bör vara fakultativ och det bör vara möjligt att anpassa deras innehåll och struktur till eventuella särskilda omständigheter.

Ändringsförslag     19

Förslag till beslut

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Ökad ömsesidig kunskap om befintliga och nya mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument bör möjliggöra en bättre samordning på energiområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och kommissionen. En sådan bättre samordning bör göra det möjligt för medlemsstaterna att fullt ut dra nytta av unionens politiska och ekonomiska inflytande och för kommissionen att föreslå lösningar på problem som identifieras på området för mellanstatliga avtal.

(17)  Ökad ömsesidig kunskap om befintliga och nya mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument bör öka öppenheten och samordningen på energiområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och kommissionen. Ökad öppenhet och samordning är särskilt viktigt för medlemsstater som är hänvisade till sammanlänkningarna med en medlemsstat som bedriver förhandlingar om ett mellanstatligt avtal. En sådan bättre samordning bör göra det möjligt för medlemsstaterna att fullt ut dra nytta av unionens politiska och ekonomiska inflytande, öka deras förhandlingskraft gentemot tredjeländer och göra det möjligt för kommissionen att säkerställa energiförsörjningen i unionen.

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Kommissionen bör underlätta och uppmuntra samordning mellan medlemsstater i syfte att stärka unionens övergripande strategiska roll genom en stark och effektiv samordnad strategi för producent-, transit- och konsumentländer.

(18)  Kommissionen bör underlätta och säkerställa samordning mellan medlemsstater i syfte att stärka unionens övergripande strategiska roll på energiområdet genom en väl definierad och effektiv och långsiktig samordnad strategi för producent-, transit- och konsumentländer.

Ändringsförslag    21

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta beslut fastställs en mekanism för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet, enligt definitionerna i artikel 2, i syfte att optimera funktionen av den inre marknaden för energi.

1.  I detta beslut fastställs en mekanism för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet, enligt definitionerna i artikel 2, i syfte att optimera funktionen av den inre marknaden för energi, trygga unionens energiförsörjning och bidra till uppnåendet av målen för energiunionens strategi.

Ändringsförslag    22

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  mellanstatligt avtal: varje rättsligt bindande avtal mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer vilket har en inverkan på hur den inre marknaden för energi drivs eller fungerar eller en trygg energiförsörjning i unionen; om emellertid ett sådant rättsligt bindande avtal också omfattar andra frågor, ska endast de bestämmelser som rör energi, inklusive allmänna bestämmelser som är tillämpliga på dessa energirelaterade bestämmelser, anses utgöra ett mellanstatligt avtal.

(1)  mellanstatligt avtal: varje rättsligt bindande avtal, oavsett dess formella beteckning, mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, inklusive internationella organisationer, företag i vilket ett tredjeland innehar aktiemajoriteten och företag där ett tredjeland har stort inflytande på beslutsprocessen, vilket kan få en inverkan på hur den inre marknaden för energi drivs eller fungerar eller en trygg energiförsörjning i unionen, och vilket kan beröra inköp av, handel med, försäljning, transitering, lagring eller leverans av energi i eller till minst en medlemsstat, eller anläggande eller drift av energiinfrastruktur med fysisk anslutning till minst en medlemsstat. om emellertid ett sådant rättsligt bindande avtal också omfattar andra frågor, ska endast de bestämmelser som rör energi, inklusive allmänna bestämmelser som är tillämpliga på dessa energirelaterade bestämmelser, anses utgöra ett mellanstatligt avtal.

Ändringsförslag    23

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  icke-bindande instrument: en rättsligt icke-bindande överenskommelse mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, t.ex. ett samförståndsavtal, gemensam förklaring, gemensam ministerförklaring, gemensam åtgärd eller gemensam uppförandekod, som innehåller en tolkning av unionsrätten, fastställer villkoren för energiförsörjning (t.ex. volymer och priser) eller utvecklingen av energiinfrastrukturer.

(3)  icke-bindande instrument: en rättsligt icke-bindande överenskommelse mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, t.ex. ett samförståndsavtal, gemensam förklaring, gemensam ministerförklaring, gemensam åtgärd eller gemensam uppförandekod, som innehåller en tolkning av unionsrätten, fastställer villkoren för energiförsörjning (t.ex. volymer och priser) eller utvecklingen eller driften av energiinfrastrukturer.

Ändringsförslag     24

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När medlemsstaten gör en sådan anmälan om förhandlingar till kommissionen bör den berörda medlemsstaten regelbundet hålla kommissionen underrättad om hur förhandlingarna framskrider.

När medlemsstaten en gång har gjort en sådan anmälan om förhandlingar till kommissionen ska den berörda medlemsstaten regelbundet hålla kommissionen underrättad om hur förhandlingarna framskrider.

Ändringsförslag     25

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska underrättas om vad slags bestämmelser som ska tas upp vid förhandlingarna och om målen för förhandlingarna, samt få annan relevant information i enlighet med de bestämmelser om konfidentialitet som anges i artikel 8.

Ändringsförslag     26

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska göra den information som mottagits, med undantag för konfidentiella delar som fastställts i enlighet med artikel 8, tillsammans med eventuella uppgifter om oförenlighet med unionsrätten, tillgänglig för alla medlemsstater i syfte att säkerställa att målen för energiunionen uppnås.

Ändringsförslag     27

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det ratificerade mellanstatliga avtalet eller ändringen av det mellanstatliga avtalet uttryckligen hänvisar till andra texter, ska den berörda medlemsstaten dessutom lämna in dessa andra texter, om de innehåller delar som påverkar det sätt på vilket den inre marknaden för energi fungerar eller en trygg energiförsörjning i unionen.

Om det ratificerade mellanstatliga avtalet eller ändringen av det mellanstatliga avtalet uttryckligen hänvisar till andra texter, ska den berörda medlemsstaten dessutom lämna in dessa andra texter, om de innehåller några av de delar som förtecknas i artikel 2.1.

Ändringsförslag    28

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 2 och 3 gäller inte med avseende på avtal mellan företag.

4.  Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 2 och 3 ska inte gälla med avseende på avtal som ingås uteslutande mellan företag.

 

I tvivelsmål om huruvida ett avtal utgör ett mellanstatligt avtal eller ett befintligt mellanstatligt avtal, och således om huruvida det ska anmälas enligt artiklarna 3 och 6, ska medlemsstaterna utan dröjsmål samråda med kommissionen.

Ändringsförslag    29

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När en medlemsstat gör en anmälan om förhandlingar till kommissionen enligt artikel 3.1 får kommissionens avdelningar ge den råd om hur den kan undvika oförenlighet mellan det mellanstatliga avtalet eller mellan ändringen av ett befintligt mellanstatligt avtal under förhandling och unionsrätten. Medlemsstaten får även begära bistånd från kommissionen vid dessa förhandlingar.

1.  När en medlemsstat gör en anmälan om förhandlingar till kommissionen enligt artikel 3.1 ska kommissionens avdelningar ge den råd och vägledning om hur den kan säkerställa att det mellanstatliga avtalet eller ändringen av ett befintligt mellanstatligt avtal under förhandling överensstämmer med unionsrätten och med unionens mål för energitrygghet.

Ändringsförslag    30

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får delta som observatör i förhandlingarna på begäran av den berörda medlemsstaten eller på begäran av kommissionen med skriftligt godkännande av den berörda medlemsstaten.

2.  Om kommissionen anser det nödvändigt för den inre energimarknadens funktion eller för en trygg energiförsörjning i unionen ska den delta som observatör i förhandlingarna. En berörd medlemsstat får även begära bistånd från kommissionen vid dessa förhandlingar.

Ändringsförslag    31

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen deltar i förhandlingarna som observatör, får den ge den berörda medlemsstaten råd om hur den kan undvika oförenlighet mellan det mellanstatliga avtalet eller ändringen under förhandling och unionsrätten.

3.  Under förhandlingarna ska kommissionen ge den berörda medlemsstaten råd om hur den kan säkerställa att det mellanstatliga avtalet eller ändringen under förhandling överensstämmer med unionsrätten och respekterar energiunionens mål. Kommissionens företrädare ska med vederbörlig konfidentialitet hantera känslig information som de mottagit vid förhandlingarna.

Ändringsförslag    32

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska inom sex veckor från det att utkastet till det mellanstatliga avtalet eller ändringen i sin helhet, inklusive bilagor, har anmälts, i enlighet med artikel 3.2, underrätta den berörda medlemsstaten om sina eventuella tvivel angående förenligheten mellan utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring och unionsrätten, i synnerhet lagstiftningen på området för den inre marknaden för energi och unionens konkurrensrätt. Om kommissionen inte har reagerat inom denna tidsperiod anses den inte ha några sådana tvivel.

1.  Kommissionen ska inom fyra veckor från det att utkastet till det mellanstatliga avtalet eller ändringen i sin helhet, inklusive bilagor, har översänts, i enlighet med artikel 3.2, underrätta den berörda medlemsstaten om sina eventuella tvivel angående förenligheten mellan utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring och unionsrätten. Om kommissionen inte har reagerat inom denna tidsperiod anses den inte ha några sådana tvivel.

Ändringsförslag    33

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om kommissionen underrättar den berörda medlemsstaten enligt punkt 1 att den hyser tvivel ska den underrätta den berörda medlemsstaten om sin uppfattning angående förenligheten med unionsrätten, i synnerhet lagstiftningen på området för den inre marknaden för energi och unionens konkurrensrätt, av det berörda utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring inom tolv veckor från den dag för anmälan som avses i punkt 1. Om kommissionen inte har yttrat sig inom denna tidsperiod anses den inte ha haft några invändningar.

2.  Om kommissionen underrättar den berörda medlemsstaten enligt punkt 1 att den bedömer att ett mellanstatligt avtal eller en ändring strider mot unionsrätten, ska den ge medlemsstaten ett detaljerat yttrande inom tolv veckor från den dag för anmälan som avses i punkt 1. Om kommissionen inte har yttrat sig inom denna tidsperiod anses den inte ha haft några invändningar.

Ändringsförslag    34

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De perioder som avses i punkterna 1 och 2 får förlängas med den berörda medlemsstatens godkännande. De tidsperioder som avses i punkterna 1 och 2 ska förkortas i överenskommelse med kommissionen, om omständigheterna kräver detta.

3.  De perioder som avses i punkterna 1 och 2 får förlängas med den berörda medlemsstatens godkännande. De tidsperioder som avses i punkterna 1 och 2 ska förkortas i överenskommelse med kommissionen, om omständigheterna kräver detta, för att förhandlingarna ska kunna slutföras i rätt tid.

Ändringsförslag    35

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett mellanstatligt avtal eller en ändring undertecknas, ratificeras eller godkänns ska den berörda medlemsstaten ta största möjliga hänsyn till kommissionens uppfattning som avses i punkt 2.

Innan ett mellanstatligt avtal eller en ändring undertecknas, ratificeras eller godkänns ska den berörda medlemsstaten visa hur invändningar som görs i kommissionens uppfattning som avses i punkt 2 har bemötts för att säkerställa full efterlevnad av unionsrätten.

Ändringsförslag     36

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den [3 månader efter ikraftträdandet av detta beslut] ska medlemsstaterna anmäla alla befintliga mellanstatliga avtal till kommissionen, inklusive bilagor till och ändringar av dessa.

Senast den [3 månader efter ikraftträdandet av detta beslut] ska medlemsstaterna anmäla alla befintliga mellanstatliga avtal till kommissionen, inklusive bilagor till och ändringar av dessa. Om det finns tecken som tyder på att det kan bli nödvändigt att i framtiden inleda förhandlingar med ett tredjeland ska medlemsstaterna underrätta kommissionen om det.

Ändringsförslag    37

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt denna punkt gäller inte med avseende på avtal mellan företag.

Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 2 och 3 ska inte gälla med avseende på avtal som ingås uteslutande mellan företag.

Ändringsförslag    38

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska bedöma mellanstatliga avtal som har anmälts i enlighet med punkt 1 eller 2. Om kommissionen efter sin första bedömning hyser tvivel om huruvida avtalen är förenliga med unionsrätten, i synnerhet med lagstiftningen på området för den inre marknaden för energi och unionens konkurrensrätt, ska kommissionen underrätta de berörda medlemsstaterna om detta inom nio månader efter det att dessa avtal har anmälts.

3.  Kommissionen ska bedöma mellanstatliga avtal som har anmälts i enlighet med punkt 1 eller 2. Om kommissionen efter sin första bedömning hyser tvivel om huruvida avtalen är förenliga med unionsrätten ska kommissionen underrätta de berörda medlemsstaterna om detta inom nio månader efter det att dessa avtal har anmälts.

Ändringsförslag    39

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionens bedömning av mellanstatliga avtal, liksom av befintliga mellanstatliga avtal, ska inte påverka tillämpningen av unionens bestämmelser om överträdelser, statligt stöd och konkurrens och ska inte på något sätt föregripa deras bedömning.

Ändringsförslag    40

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett icke-bindande instrument eller en ändring av ett icke-bindande instrument har antagits ska den berörda medlemsstaten anmäla det icke-bindande instrumentet eller ändringen, inklusive eventuella därtill hörande bilagor, till kommissionen.

Innan ett icke-bindande instrument eller en ändring av ett icke-bindande instrument har antagits ska den berörda medlemsstaten omgående anmäla det icke-bindande instrumentet eller ändringen, inklusive eventuella därtill hörande bilagor, till kommissionen.

Ändringsförslag    41

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 1 och 2 gäller inte med avseende på avtal mellan företag.

3.  Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 1 och 2 gäller inte med avseende på avtal som ingås uteslutande mellan företag.

Ändringsförslag    42

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om kommissionen efter sin första bedömning anser att åtgärderna för genomförandet av de icke-bindande instrument som anmälts i enlighet med punkterna 1 och 2 kan strida mot unionsrätten, i synnerhet lagstiftningen på området för den inre marknaden för energi och unionens konkurrensrätt, får kommissionen underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

4.  Kommissionen ska underrätta den berörda medlemsstaten om sina tvivel på att åtgärderna för genomförandet av de icke-bindande instrument som anmälts i enlighet med punkterna 1 och 2 kan strida mot unionsrätten, eller mot målen för strategin för energiunionen.

 

4a.  Innan ett icke-bindande instrument eller en ändring undertecknas, ratificeras eller godkänns ska den berörda medlemsstaten visa hur kommissionens uppfattning bemötts, för att säkerställa att dess åtgärder för genomförande fullständigt överensstämmer med unionsrätten och målen för unionens energitrygghet.

 

Om kommissionen inte har yttrat sig inom fyra veckor efter anmälan anses den inte ha haft några invändningar. Kommissionens uppfattning om icke-bindande instrument ska vara icke-bindande. När ett icke-bindande instrument, eller en ändring av ett icke-bindande instrument, undertecknas, ratificeras eller godkänns ska den berörda medlemsstaten dock ta största möjliga hänsyn till kommissionens uppfattning och åtgärda problematiska bestämmelser i instrumenten.

 

4b.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål samråda med kommissionen om det råder tvivel om huruvida ett instrument utgör ett icke-bindande eller ett befintligt icke-bindande instrument, och således om huruvida det ska anmälas enligt artikel 7.

Ändringsförslag     43

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat inte har angett att informationen är konfidentiell i enlighet med punkt 1 ska kommissionen göra denna information tillgänglig i säker elektronisk form för alla andra medlemsstater.

2.  Om en medlemsstat inte har angett att informationen är konfidentiell i enlighet med punkt 1 ska kommissionen göra denna information tillgänglig i säker elektronisk form för alla andra medlemsstater, tillsammans med meddelandet avseende eventuell oförenlighet med unionsrätten.

Ändringsförslag    44

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Uppgifter om bestämmelser som inom den gemensamma handelspolitiken faller inom unionens behörighetsområde.

Motivering

Föredraganden anser att man också bör lägga särskild tonvikt vid efterlevnaden i frågor som inom den gemensamma handelspolitiken faller inom unionens exklusiva behörighetsområde.

Ändringsförslag     45

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska göra de sammanfattningar som avses i punkt 3 tillgängliga för alla övriga medlemsstater i elektronisk form.

4.  Kommissionen ska göra de sammanfattningar som avses i punkt 3 tillgängliga för alla övriga medlemsstater i elektronisk form, tillsammans med sina synpunkter på förenligheten med strategin för energiunionen.

Ändringsförslag     46

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En begäran om konfidentialitet enligt denna artikel ska inte begränsa kommissionens egen tillgång till konfidentiell information. Kommissionen ska se till att tillgången till den konfidentiella informationen strikt begränsas till de avdelningar inom kommissionen för vilka det är absolut nödvändigt att ha tillgång till informationen.

5.  En begäran om konfidentialitet enligt denna artikel ska inte begränsa kommissionens egen tillgång till konfidentiell information. Kommissionen ska se till att tillgången till den konfidentiella informationen strikt begränsas till de avdelningar inom kommissionen för vilka det är absolut nödvändigt att ha tillgång till informationen. Kommissionens företrädare som deltar som observatörer i förhandlingar om mellanstatliga avtal ska med vederbörlig konfidentialitet hantera känslig information som de fått vid dessa förhandlingar.

Ändringsförslag    47

Förslag till beslut

Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  identifiera vanliga problem med mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument och överväga lämpliga åtgärder för att hantera dessa problem samt vid behov föreslå lösningar,

(b)  identifiera vanliga problem med mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument och överväga lämpliga åtgärder för att hantera dessa problem samt vid behov föreslå vägledning och lösningar,

Ändringsförslag    48

Förslag till beslut

Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  på grundval av bästa praxis och i samråd med medlemsstater utarbeta frivilliga standardklausuler, vilkas tillämpning avsevärt skulle förbättra framtida mellanstatliga avtals och icke-bindande instruments förenlighet med unionsrätten,

(c)  på grundval av bästa praxis och i samråd med medlemsstater senast den ... [datum: ett år efter det att detta beslut trätt i kraft] utarbeta frivilliga standardklausuler och vägledning, vilkas tillämpning avsevärt skulle förbättra framtida mellanstatliga avtals och icke-bindande instruments förenlighet med unionsrätten,

Ändringsförslag    49

Förslag till beslut

Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Senast den … [datum: ett år efter det att detta beslut trätt i kraft] ska kommissionen, på grundval av bästa praxis och i samråd med medlemsstater, fastställa ett system för aggregerade uppgifter som, samtidigt som konfidentialiteten för känsliga uppgifter skyddas, garanterar ökad insyn i de huvudsakliga delarna av de mellanstatliga avtalen för att inrätta ett vägledande riktmärke som kan användas av medlemsstater vid förhandlingar i syfte att förhindra tredjeländers missbruk av en dominerande ställning.

Ändringsförslag     50

Förslag till beslut

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska senast den 1 januari 2020 lämna en rapport om tillämpningen av detta beslut till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

1.  By ... 1. Kommissionen ska senast den ... [två år efter ikraftträdandet av detta beslut] lämna en rapport om tillämpningen av detta beslut till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.


MOTIVERING

Hörnstenarna i en lyckad energipolitik, såsom den beskrivs i meddelandet om energiunionen, är att ge samtliga EU-medborgare tillgång till säker, hållbar och konkurrenskraftig prissatt energi. Låt oss betrakta dessa hörnstenar en efter en och se hur de behandlas i förslaget om mellanstatliga avtal.

Energitrygghet

När det gäller energitrygghet föreslår kommissionen att icke-bindande instrument, såsom gemensamma förklaringar mellan EU-medlemsstater och tredjeländer ska omfattas av en översyn efter det att de undertecknats. Detta går stick i stäv med mellanstatliga energiavtal, som ska granskas på förhand. Samtliga handlingar av detta slag ska omfattas av en granskning av kommissionen innan arbetet med dem tillåts fortsätta. Detta skulle medföra inte bara den rättssäkerhet som behövs i samband med kapitalintensiva investeringar, utan också lösa problemet med bristen på definition av ”energitrygghet”, som tyvärr inte återfinns någonstans i EU-rätten. Eftersom detta begrepp är ytterst svårt att precisera juridiskt måste kommissionen kunna ingripa om legitima problem med energitrygghet uppkommer. Den exakta omfattningen av kommissionens engagemang kan diskuteras vidare för att anpassa det specifikt till de medlemsstaters behov, som drabbats av den marknadsdominerande ställningen hos en leverantör som vägrar att följa den gemensamma marknadens spelregler. Övriga EU-länder måste visa sig solidariska i detta avseende med de mindre privilegierade medlemmarna i laget. Likartad granskning av mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument kommer också att förhindra att parterna frestas att ”jonglera” med lagstiftningen och försöka förhandla utifrån en mindre sträng samarbetsmodell.

Konkurrens

Kontroll av lagstiftningen redan från början skulle säkra en smidig inre marknad utan fragmentering och uppmuntra till rättvisare konkurrens. Med stöd av det nuvarande beslutet om mellanstatliga avtal fastställde kommissionen att 17 mellanstatliga avtal inte var förenliga med unionsrätten. Detta utgör omkring en tredjedel av alla de mest relevanta avtalen som undersöktes, alltså de som hänförde sig till infrastrukturprojekt eller energiförsörjning. Efter att kommissionen upptäckt regelstridigheterna beslutade den att inte inleda överträdelseförfarande mot någon enda av de berörda medlemsstaterna. Detta visade sig svårt av politiska och juridiska skäl. Faktum kvarstår dock att dessa avtal snedvrider den gemensamma marknaden och skadar dess konkurrenskraft. Det undergräver också förtroendet bland EU-länderna, som menar att vissa medlemsstater undertecknar sådana överenskommelser utan att alls bry sig om unionens intressen som helhet. Till all tur lyckades kommissionen dock stoppa South Stream – det mest kontroversiella avtalet av det här slaget. Om man fortsatt med det avtalet hade det kommit att bli ett hot mot de europeiska strävandena efter diversifiering, bland annat den södra gaskorridoren (en av de huvudsakliga investeringarna i detta hänseende) och undanträngt andra potentiella leverantörer än Ryssland. Att kommissionen kunde undersöka endast fallet med South Stream utgående från dess resultat skapade en svår situation för de berörda parterna, eftersom överenskommelser redan ingåtts och vissa investeringar redan gjorts. Här har vi ytterligare något som talar för ökad insyn i energiförhandlingar och som, ifall det tillämpades av alla medlemsstater, skulle få bort investeringsriskerna och leda till att ekonomiska resurser kom att inriktas på projekt som är fullt förenliga, både med unionslagstiftningen och EU:s mål på energitrygghetens område.

Hållbarhet

Det har framkommit synpunkter om att kommissionen inte på vederbörligt sätt tagit upp frågan om hållbarhet i sitt förslag, eftersom tyngdpunkten där vilar på energiimporten till EU, som gör EU mer beroende av externa leverantörer. Mot bakgrund av att EU strävar efter att öka energieffektiviteten hävdas det att kommissionen riskerar att överskatta efterfrågan på gas. Det här resonemanget stämmer inte. Strategin för uppvärmning och kylning är ett viktigt inslag i paketet för hållbar energi, som inriktar sig uteslutande på att minska Europas efterfrågan. Längre fram i år väntas också konkreta lagstiftningsåtgärder från EU. I förslaget om mellanstatliga avtal är det viktigt att man inom energiproblematiken koncentrerar sig på efterfrågesidan. Här måste man komma ihåg att gas är ett viktigt bränsle under omställningen till en framtid med låga koldioxidutsläpp. Om det är så, att vi måste importera något fossilt bränsle kan det lika gärna vara gas, som är det minst nedsmutsande. Ändå är det så, att de som tycker att Europa bör öka sin energiimport, de har inte riktigt förstått själva saken. Förslaget handlar inte bara om Europas gasförbrukning, utan, vilket är ännu viktigare, om Europas beroende av import. Under 2013 (det senaste år för vilket det finns sifferuppgifter att tillgå från Eurostat) uppgick beroendet av import till 65 procent, vilket innebar en uppgång från omkring 43 procent 1995. Efterfrågan på importerad gas kommer troligen att förbli stabil under de kommande två decennierna, eftersom EU:s inhemska produktion kommer att minska med 60 procent fram till 2035, enligt Entso för gas. Slutsatsen blir att Europa under åren framöver kommer att få stora mängder av sin gas från utlandet, och därför måste vi öka våra diversifieringsinsatser till max.

Energipolitiken vid skiljevägen

EU måste ovillkorligen lyckas. Som EU ser ut i dag, sönderslitet som det är mellan migrationskrisen och krisen med euroområdet, behöver det ett nytt exempel på integration som visar att EU verkligen kan komma framåt. Energin är ett av de områden där EU:s inneboende möjligheter fortfarande i hög grad inte har utnyttjats. Här kan man få en ändring till stånd genom att på EU:s framtida strävanden inom energiområdet tillämpa de grundläggande principer som integrationsprojektet byggde på, alltså solidaritet och förtroende mellan medlemsstaterna. Nu har vi ett enastående tillfälle att införa en verkligt omvälvande lagstiftning som skulle visa att Europa står enat på energifronten. Om vi misslyckas uppstår det en allvarlig risk för att ett nyckelområde inom politiken kommer att leda till ytterligare splittring bland medlemsstaterna, i stället för att stå i centrum för den europeiska integrationen.

14.9.2016


YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Föredragande av yttrande: Eduard Kukan

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  För att den inre energimarknaden ska fungera väl krävs att den energi som importeras till unionen omfattas fullt ut av de bestämmelser som ligger till grund för inrättandet av den inre energimarknaden. En inre energimarknad som inte fungerar väl försätter unionen i ett sårbart och ofördelaktigt läge när det gäller trygg energiförsörjning och undergräver dess potentiella fördelar för europeiska konsumenter och europeisk industri.

(1)  För att den inre energimarknaden ska fungera väl krävs att den energi som importeras till unionen omfattas fullt ut av de bestämmelser som ligger till grund för inrättandet av den inre energimarknaden. Med tanke på säkerställandet av energistabilitet för EU är det viktigt att det råder insyn och att unionslagstiftningen följs. En inre energimarknad som inte fungerar väl försätter unionen i ett sårbart och ofördelaktigt läge när det gäller trygg energiförsörjning och undergräver dess potentiella fördelar för europeiska konsumenter och europeisk industri.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Vaktslåendet om unionens energiförsörjning förutsätter att energikällorna diversifieras och att nya energisammanlänkningar byggs mellan medlemsstaterna. Samtidigt är det viktigt att öka samarbetet kring energitrygghet med unionens grannländer, med strategiska partner och även bland unionens institutioner.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Målet för strategin för energiunionen, som antogs av kommissionen den 25 februari 2015, är att ge konsumenterna säker, hållbar och konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris. I strategin för energiunionen betonas närmare bestämt vikten av att avtalen om köp av energi från tredjeländer till fullo följer unionslagstiftningen för att energitrygghet ska kunna säkerställas, vilket bygger på den analys som redan har gjorts i den europeiska strategin för energitrygghet från maj 2014. I samma anda efterlyste Europeiska rådet i sina slutsatser av den 19 mars 2015 fullständig efterlevnad av unionsrätten för alla avtal som avser inköp av gas från externa leverantörer, framför allt genom att öka dessa avtals transparens samt förenligheten med unionens energitrygghetsbestämmelser.

(2)  Målet för strategin för energiunionen, som antogs av kommissionen den 25 februari 2015, är att ge konsumenterna säker, hållbar och konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris. Detta kan uppnås när energi-, handels- och utrikespolitiken bedrivs på ett konsekvent och sammanhängande sätt. I strategin för energiunionen betonas närmare bestämt vikten av att avtalen om köp av energi från tredjeländer till fullo följer unionslagstiftningen för att energitrygghet ska kunna säkerställas, vilket bygger på den analys som redan har gjorts i den europeiska strategin för energitrygghet från maj 2014. I samma anda efterlyste Europeiska rådet i sina slutsatser av den 19 mars 2015 fullständig efterlevnad av unionsrätten för alla avtal som avser inköp av gas från externa leverantörer, framför allt genom att öka dessa avtals transparens samt förenligheten med unionens energitrygghetsbestämmelser. Mot bakgrund av det ovansagda bör kommissionen försöka att, inom ramen för sina befogenheter och med aktning för bestämmelserna om subsidiaritet och proportionalitet, säkerställa att dominerande gasleverantörer i en region inte missbrukar sin ställning i strid med EU:s antitrustregler, varmed framför allt avses att medlemsstaterna avkrävs oskäliga priser och att avbrott i leveranserna används för ekonomiska och politiska utpressningsändamål.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM(2014)330.

4 COM(2014)0330.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Erinras bör i detta sammanhang att Europaparlamentet i sin resolution av den 15 december 2015 om På väg mot en europeisk energiunion1a betonat att EU behövde en mer enhetlig extern energitrygghetspolitik och större insyn i energirelaterade avtal.

 

____________________

 

1a Antagna texter P8_TA(2015)0444.

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  En hög grad av insyn i avtal mellan medlemsstater och tredjeländer på energiområdet gör det möjligt för unionen att vidta samordnade åtgärder, i solidarisk anda, för att få sådana avtal att överensstämma med unionsrätten och effektivt trygga energiförsörjningen. Sådan insyn bör också bli till nytta för ett närmare samarbete inom unionen kring yttre förbindelser på energiområdet, liksom för unionens långsiktiga politiska mål i fråga om energi, klimat och tryggad energiförsörjning.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att undvika brist på överensstämmelse med unionslagstiftningen och för ökad insyn bör medlemsstaterna snarast möjligt underrätta kommissionen om sin avsikt att inleda förhandlingar om nya mellanstatliga avtal eller ändring av befintliga sådana. Kommissionen bör regelbundet hållas underrättad om hur förhandlingarna fortskrider. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att inbjuda kommissionen att delta i förhandlingarna som observatör.

(5)  För att undvika brist på överensstämmelse med unionslagstiftningen och EU:s bestämmelser om energitrygghet, och för ökad insyn bör medlemsstaterna snarast möjligt underrätta kommissionen om sin avsikt att inleda förhandlingar om nya mellanstatliga avtal eller ändring av befintliga sådana. Kommissionen bör regelbundet och på lämpligt sätt hållas underrättad om hur förhandlingarna fortskrider. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att inbjuda kommissionen att delta i förhandlingarna som observatör.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Under förhandlingarna bör kommissionen ha möjlighet att ge råd om hur oförenlighet med unionsrätten kan undvikas. Kommissionen skulle tillsammans med medlemsstaterna i synnerhet kunna utarbeta frivilliga standardklausuler eller riktlinjer. Kommissionen bör ha möjlighet att rikta uppmärksamheten på målen för unionens energipolitik och på principen om solidaritet mellan medlemsstaterna och unionens politiska ståndpunkter som antagits i rådets eller Europeiska rådets slutsatser.

(6)  Under förhandlingarna bör kommissionen ha möjlighet att ge medlemsstaten eller medlemsstaterna råd om hur oförenlighet med unionsrätten kan undvikas. Kommissionen bör tillsammans med medlemsstaterna i synnerhet utarbeta frivilliga standardklausuler eller riktlinjer. Kommissionen bör ha möjlighet att rikta uppmärksamheten på målen för unionens energipolitik, även målet om en tryggad energiförsörjning, och på principen om solidaritet mellan medlemsstaterna och unionens politiska ståndpunkter som antagits i rådets eller Europeiska rådets slutsatser.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten bör medlemsstaterna anmäla utkast till mellanstatliga avtal till kommissionen innan de blir rättsligt bindande för parterna (i förhand). För att visa samarbetsvilja bör kommissionen stödja medlemsstaterna i kartläggningen av problem med överensstämmelse hos utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring. Respektive medlemsstat skulle då vara bättre förberedd för att ingå ett avtal som är förenligt med unionsrätten. För största möjliga rättssäkerhet och för att undvika onödiga förseningar bör kommissionen få tillräckligt med tid för en sådan bedömning. För att dra nytta av kommissionens stöd fullt ut bör medlemsstaterna avstå från att ingå mellanstatliga avtal tills kommissionen har informerat respektive medlemsstat om sin bedömning. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att finna en passande lösning för att undanröja oförenliga inslag.

(7)  För att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten och med EU:s bestämmelser om energitrygghet bör medlemsstaterna anmäla utkast till mellanstatliga avtal till kommissionen innan de blir rättsligt bindande för parterna (i förhand). För att visa samarbetsvilja bör kommissionen stödja medlemsstaterna i kartläggningen av problem med överensstämmelse hos utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring. Respektive medlemsstat skulle då vara bättre förberedd för att ingå ett avtal som är förenligt med unionsrätten. Av omsorg om största rättssäkerhet bör kommissionen få tillräckligt med tid för en sådan bedömning. Kommissionen bör, alltid när så är möjligt, undvika onödiga dröjsmål med bedömningen och beakta upplysningar som inkommit från medlemsstaterna under förhandlingarna. Kommissionen bör dessutom undvika onödiga förseningar som kan inverka negativt på medlemsstatens förhandlingsposition. För att dra nytta av kommissionens stöd fullt ut bör medlemsstaterna avstå från att ingå mellanstatliga avtal tills kommissionen har informerat respektive medlemsstat om sin bedömning. Om kommissionen bedömer att ett utkast till internationellt avtal inte är förenligt med EU-rätten bör den eller de berörda medlemsstaterna finna en passande lösning för att undanröja oförenliga inslag.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Mot bakgrund av strategin för energiunionen fortsätter öppenheten att vara av yttersta vikt vad gäller tidigare och kommande mellanstatliga avtal. Medlemsstaterna bör därför fortsätta att anmäla alla befintliga och framtida mellanstatliga avtal till kommissionen oavsett om de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt i den mening som avses i artikel 25 i Wienkonventionen om traktaträtten, samt nya mellanstatliga avtal.

(8)  Mot bakgrund av strategin för energiunionen fortsätter öppenheten att vara av yttersta vikt vad gäller tidigare och kommande mellanstatliga avtal, och för att en stabil energiförsörjning till EU ska kunna säkerställas. Medlemsstaterna bör därför fortsätta att anmäla alla befintliga och framtida mellanstatliga avtal till kommissionen oavsett om de har trätt i kraft eller tillämpas provisoriskt i den mening som avses i artikel 25 i Wienkonventionen om traktaträtten, samt nya mellanstatliga avtal.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Detta beslut bör endast tillämpas på mellanstatliga avtal som påverkar den inre marknaden för energi eller en trygg energiförsörjning i unionen. I tveksamma fall bör medlemsstaterna samråda med kommissionen. I princip har avtal som inte längre är i kraft eller inte längre tillämpas ingen inverkan på den inre marknaden för energi eller en trygg energiförsörjning i unionen och bör därför inte omfattas av detta beslut.

(10)  Detta beslut bör endast tillämpas på mellanstatliga avtal som påverkar den inre marknaden för energi eller en trygg energiförsörjning i unionen och i transiteringsländerna. I tveksamma fall bör medlemsstaterna samråda med kommissionen. I princip har avtal som inte längre är i kraft eller inte längre tillämpas ingen inverkan på den inre marknaden för energi eller en trygg energiförsörjning i unionen och bör därför inte omfattas av detta beslut.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Medlemsstaterna etablerar förbindelser med tredjeländer inte bara genom att ingå mellanstatliga avtal, utan också i form av icke-bindande instrument. Även om sådana instrument inte är rättsligt bindande kan de användas för att skapa en exakt ram för energiinfrastruktur och energiförsörjning. I detta avseende kan icke-bindande instrument ha liknande effekter på den inre energimarknaden som mellanstatliga avtal, eftersom genomförandet av dem kan innebära att unionslagstiftningen överträds. För att säkerställa större insyn när det gäller alla åtgärder som medlemsstaterna vidtar som kan påverka den inre marknaden för energi och energitryggheten bör medlemsstaterna därför i efterhand tillställa kommissionen även respektive icke-bindande instrument. Kommissionen bör bedöma de inlämnade icke-bindande instrumenten och, när så är lämpligt, underrätta medlemsstaten om detta.

(11)  Medlemsstaterna etablerar förbindelser med tredjeländer inte bara genom att ingå mellanstatliga avtal, utan också i form av icke-bindande instrument. Även om sådana instrument inte är rättsligt bindande kan de användas för att skapa en exakt ram för energiinfrastruktur och energiförsörjning. I detta avseende kan icke-bindande instrument ha liknande effekter på den inre energimarknaden som mellanstatliga avtal, eftersom genomförandet av dem kan innebära att unionslagstiftningen överträds. För att säkerställa större insyn när det gäller alla åtgärder som medlemsstaterna vidtar som kan påverka den inre marknaden för energi och energitryggheten bör medlemsstaterna därför tillställa kommissionen även respektive icke-bindande instrument. Kommissionen bör bedöma de inlämnade icke-bindande instrumenten och, när så är lämpligt, underrätta medlemsstaten om detta.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Ett ständigt informationsutbyte om mellanstatliga avtal på unionsnivå bör göra det möjligt att utveckla bästa praxis. Kommissionen bör på grundval av denna bästa praxis, när så är lämpligt i samarbete med Europeiska utrikestjänsten beträffande unionens utrikespolitik, utarbeta frivilliga standardklausuler som kan användas i mellanstatliga avtal mellan medlemsstater och tredjeländer. Syftet med att använda sådana standardklausuler bör vara att undvika att mellanstatliga avtal strider mot unionsrätten, särskilt bestämmelser för den inre marknaden för energi och konkurrensrätten, och mot internationella avtal som unionen ingått. Användningen av förlagorna bör vara fakultativ och det bör vara möjligt att anpassa deras innehåll till eventuella särskilda omständigheter.

(16)  Ett ständigt informationsutbyte om mellanstatliga avtal på unionsnivå bör göra det möjligt att utveckla bästa praxis. Kommissionen bör på grundval av denna bästa praxis, i samarbete med medlemsstaterna och, när så är lämpligt, i samarbete med Europeiska utrikestjänsten beträffande unionens utrikespolitik, utarbeta frivilliga standardklausuler och vägledning som kan användas i mellanstatliga avtal mellan medlemsstater och tredjeländer. Syftet med att använda sådana standardklausuler bör vara att undvika att mellanstatliga avtal strider mot unionsrätten, särskilt bestämmelser för den inre marknaden för energi och konkurrensrätten, och mot internationella avtal som unionen ingått. Kommissionen bör också stå till tjänst med vägledning för att inte mellanstatliga avtal ska stå i strid med unionens mål på energitrygghetens område. Användningen av förlagorna bör vara fakultativ och det bör vara möjligt att anpassa deras innehåll till eventuella särskilda omständigheter.

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta beslut fastställs en mekanism för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet, enligt definitionerna i artikel 2, i syfte att optimera funktionen av den inre marknaden för energi.

1.  I detta beslut fastställs en mekanism för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet, enligt definitionerna i artikel 2, i syfte att optimera funktionen av den inre marknaden för energi och säkerställa en trygg energiförsörjning för unionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  icke-bindande instrument: en rättsligt icke-bindande överenskommelse mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, t.ex. ett samförståndsavtal, gemensam förklaring, gemensam ministerförklaring, gemensam åtgärd eller gemensam uppförandekod, som innehåller en tolkning av unionsrätten, fastställer villkoren för energiförsörjning (t.ex. volymer och priser) eller utvecklingen av energiinfrastrukturer.

(3)  icke-bindande instrument: en rättsligt icke-bindande överenskommelse mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, t.ex. ett samförståndsavtal, gemensam förklaring, gemensam ministerförklaring, gemensam åtgärd eller gemensam uppförandekod, som innehåller en tolkning av unionsrätten, fastställer villkoren för energiförsörjning (t.ex. volymer och priser) eller för utvecklingen eller driften av energiinfrastrukturer.

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När en medlemsstat gör en anmälan om förhandlingar till kommissionen enligt artikel 3.1 får kommissionens avdelningar ge den råd om hur den kan undvika oförenlighet mellan det mellanstatliga avtalet eller mellan ändringen av ett befintligt mellanstatligt avtal under förhandling och unionsrätten. Medlemsstaten får även begära bistånd från kommissionen vid dessa förhandlingar.

1.  När en medlemsstat gör en anmälan om förhandlingar till kommissionen enligt artikel 3.1 får kommissionens avdelningar ge den råd och vägledning om hur den kan undvika oförenlighet mellan det mellanstatliga avtalet eller mellan ändringen av ett befintligt mellanstatligt avtal under förhandling och unionsrätten. Medlemsstaten får även begära bistånd från kommissionen vid dessa förhandlingar.

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommissionen deltar i förhandlingarna som observatör, får den ge den berörda medlemsstaten råd om hur den kan undvika oförenlighet mellan det mellanstatliga avtalet eller ändringen under förhandling och unionsrätten.

3.  Om kommissionen deltar i förhandlingarna som observatör, får den ge den berörda medlemsstaten råd och vägledning om hur den kan undvika oförenlighet mellan det mellanstatliga avtalet eller ändringen under förhandling och unionsrätten, och med unionens mål på energitrygghetens område.

Ändringsförslag    17

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett mellanstatligt avtal eller en ändring undertecknas, ratificeras eller godkänns ska den berörda medlemsstaten ta största möjliga hänsyn till kommissionens uppfattning som avses i punkt 2.

Innan ett mellanstatligt avtal eller en ändring undertecknas, ratificeras eller godkänns ska den berörda medlemsstaten ta största möjliga hänsyn till kommissionens uppfattning som avses i punkt 2.

Ändringsförslag    18

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett icke-bindande instrument eller en ändring av ett icke-bindande instrument har antagits ska den berörda medlemsstaten anmäla det icke-bindande instrumentet eller ändringen, inklusive eventuella därtill hörande bilagor, till kommissionen.

Innan ett icke-bindande instrument eller en ändring av ett icke-bindande instrument har antagits ska den berörda medlemsstaten anmäla det icke-bindande instrumentet eller ändringen, inklusive eventuella därtill hörande bilagor, till kommissionen.

Ändringsförslag    19

Förslag till beslut

Artikel 9 – led 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  identifiera vanliga problem med mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument och överväga lämpliga åtgärder för att hantera dessa problem samt vid behov föreslå lösningar,

(b)  identifiera vanliga problem med mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument och överväga lämpliga åtgärder för att hantera dessa problem samt vid behov föreslå vägledning och lösningar,

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Artikel 9 – led 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  på grundval av bästa praxis och i samråd med medlemsstater utarbeta frivilliga standardklausuler, vilkas tillämpning avsevärt skulle förbättra framtida mellanstatliga avtals och icke-bindande instruments förenlighet med unionsrätten,

(c)  på grundval av bästa praxis och i samråd med medlemsstater utarbeta frivilliga standardklausuler och vägledning, vilkas tillämpning avsevärt skulle förbättra framtida mellanstatliga avtals och icke-bindande instruments förenlighet med unionsrätten,

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättandet av en mekanism för informationsutbyte när det gäller mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och upphävandet av beslut nr 994/2012/EU

Referensnummer

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

7.3.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eduard Kukan

15.3.2016

Behandling i utskott

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Antagande

12.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Heidi Hautala


YTTRANDE från utskottet för internationell handel (26.9.2016)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Föredragande av yttrande: Bendt Bendtsen

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till beslut

Skäl 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Europaparlamentet betonade i sin resolution av den 15 december 2015 om ”På väg mot en europeisk energiunion” att EU behövde en mer enhetlig extern energitrygghetspolitik och större insyn i energirelaterade avtal1a.

 

______________

 

1a  Antagna texter, P8_TA(2015)0444.

Ändringsförslag    2

Förslag till beslut

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten bör medlemsstaterna anmäla utkast till mellanstatliga avtal till kommissionen innan de blir rättsligt bindande för parterna (i förhand). För att visa samarbetsvilja bör kommissionen stödja medlemsstaterna i kartläggningen av problem med överensstämmelse hos utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring. Respektive medlemsstat skulle då vara bättre förberedd för att ingå ett avtal som är förenligt med unionsrätten. För största möjliga rättssäkerhet och för att undvika onödiga förseningar bör kommissionen få tillräckligt med tid för en sådan bedömning. För att dra nytta av kommissionens stöd fullt ut bör medlemsstaterna avstå från att ingå mellanstatliga avtal tills kommissionen har informerat respektive medlemsstat om sin bedömning. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att finna en passande lösning för att undanröja oförenliga inslag.

(7)  För att säkerställa överensstämmelse med unionsrätten och med målen för energiunionens strategi bör medlemsstaterna anmäla utkast till mellanstatliga avtal till kommissionen innan de blir rättsligt bindande för parterna (i förhand). För att visa samarbetsvilja bör kommissionen stödja medlemsstaterna i kartläggningen av problem med överensstämmelse hos utkastet till mellanstatligt avtal eller ändring. Respektive medlemsstat skulle då vara bättre förberedd för att ingå ett avtal som är förenligt med unionsrätten. För största möjliga rättssäkerhet och för att undvika onödiga förseningar som kan bli till fara för avtalets ingående bör kommissionen få tillräckligt med tid för en sådan bedömning. För att dra nytta av kommissionens stöd fullt ut bör medlemsstaterna avstå från att ingå mellanstatliga avtal tills kommissionen, inom de tidsfrister som angetts, har informerat respektive medlemsstat om sin bedömning. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att finna en passande lösning för att undanröja oförenliga inslag.

Ändringsförslag    3

Förslag till beslut

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Detta beslut bör inte medföra några skyldigheter vad gäller avtal mellan företag. Medlemsstaterna bör emellertid frivilligt kunna meddela kommissionen om sådana avtal som det uttryckligen hänvisas till i mellanstatliga avtal eller icke-bindande instrument.

(13)  Detta beslut bör inte medföra några skyldigheter vad gäller avtal som endast företag är parter i. Medlemsstaterna bör emellertid frivilligt kunna meddela kommissionen om alla sådana avtal som det uttryckligen hänvisas till i mellanstatliga avtal eller icke-bindande instrument. Medlemsstaterna bör dessutom meddela kommissionen om avtal med företag från tredjeländer, där ett tredjeland medverkar som en viktig intressent, om det uttryckligen hänvisas till dessa avtal i mellanstatliga avtal eller icke-bindande instrument.

Ändringsförslag    4

Förslag till beslut

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Kommissionen bör göra information som den tar emot tillgänglig för alla övriga medlemsstater i säker elektronisk form. Kommissionen bör respektera begäran från medlemsstaterna om att den information som lämnas in ska behandlas konfidentiellt. En begäran om konfidentialitet bör dock inte begränsa kommissionens egen tillgång till konfidentiella uppgifter, eftersom den behöver uttömmande information för sin egen bedömning. Kommissionen bör ansvara för att bestämmelsen om konfidentialitet tillämpas. Begäran om konfidentialitet bör inte påverka rätten till tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200111.

(14)  Kommissionen bör göra information som den tar emot tillgänglig för alla övriga medlemsstater i säker elektronisk form. Kommissionen bör respektera begäran från medlemsstaterna om att den information som lämnas in ska behandlas konfidentiellt, för att konfidentialiteten ska vidmakthållas i den utsträckning som behövs för att värna medlemsstaternas intressen vid förhandlingarna med den andra parten. En begäran om konfidentialitet bör dock inte begränsa kommissionens egen tillgång till konfidentiella uppgifter, eftersom den behöver uttömmande information för sin egen bedömning. Kommissionen bör ansvara för att bestämmelsen om konfidentialitet tillämpas. Begäran om konfidentialitet bör inte påverka rätten till tillgång till handlingar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/200111.

_________________

_________________

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 299, 27.10.2012, s. 13).

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 299, 27.10.2012, s. 13).

Ändringsförslag    5

Förslag till beslut

Skäl 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Om en medlemsstat anser att ett mellanstatligt avtal är konfidentiellt, bör den förse kommissionen med en sammanfattning av avtalet, så att övriga medlemsstater kan ta del av den sammanfattningen.

(15)  Om en medlemsstat anser att ett mellanstatligt avtal är konfidentiellt, bör den förse kommissionen med en sammanfattning där avtalets huvudsakliga inslag och relevanta klausuler, också begränsningar, ingår, så att övriga medlemsstater kan ta del av den sammanfattningen.

Ändringsförslag    6

Förslag till beslut

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Ett ständigt informationsutbyte om mellanstatliga avtal på unionsnivå bör göra det möjligt att utveckla bästa praxis. Kommissionen bör på grundval av denna bästa praxis, när så är lämpligt i samarbete med Europeiska utrikestjänsten beträffande unionens utrikespolitik, utarbeta frivilliga standardklausuler som kan användas i mellanstatliga avtal mellan medlemsstater och tredjeländer. Syftet med att använda sådana standardklausuler bör vara att undvika att mellanstatliga avtal strider mot unionsrätten, särskilt bestämmelser för den inre marknaden för energi och konkurrensrätten, och mot internationella avtal som unionen ingått. Användningen av förlagorna bör vara fakultativ och det bör vara möjligt att anpassa deras innehåll till eventuella särskilda omständigheter.

(16)  Ett ständigt informationsutbyte om mellanstatliga avtal på unionsnivå bör göra det möjligt att utveckla bästa praxis. Kommissionen bör på grundval av denna bästa praxis, när så är lämpligt i samarbete med Europeiska utrikestjänsten beträffande unionens utrikespolitik, utarbeta frivilliga positiva och negativa standardklausuler av ad hoc-typ som kan användas i mellanstatliga avtal mellan medlemsstater och tredjeländer, för att bistå med den juridiska definitionen av dessa avtal. Syftet med att använda sådana standardklausuler bör vara att undvika att mellanstatliga avtal strider mot unionsrätten, särskilt bestämmelser för den inre marknaden för energi och konkurrensrätten, och mot internationella avtal som unionen ingått. Användningen av förlagorna bör vara fakultativ och det bör vara möjligt att anpassa deras innehåll till eventuella särskilda omständigheter.

Ändringsförslag    7

Förslag till beslut

Skäl 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Kommissionen bör underlätta och uppmuntra samordning mellan medlemsstater i syfte att stärka unionens övergripande strategiska roll genom en stark och effektiv samordnad strategi för producent-, transit- och konsumentländer.

(18)  Kommissionen bör underlätta och uppmuntra samordning mellan medlemsstater i syfte att stärka unionens övergripande strategiska roll genom en stark och effektiv samordnad strategi för producent-, transit- och konsumentländer, och även för att säkerställa konsekvensen mellan principerna för EU:s energipolitik och den gemensamma handelspolitiken.

Ändringsförslag    8

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta beslut fastställs en mekanism för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet, enligt definitionerna i artikel 2, i syfte att optimera funktionen av den inre marknaden för energi.

1.  I detta beslut fastställs en mekanism för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen med avseende på mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet, enligt definitionerna i artikel 2, i syfte att optimera funktionen av den inre marknaden för energi, liksom också energiunionen och konsekvensen i unionens externa energitrygghetspolitik.

Ändringsförslag    9

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  mellanstatligt avtal: varje rättsligt bindande avtal mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer vilket har en inverkan på hur den inre marknaden för energi drivs eller fungerar eller en trygg energiförsörjning i unionen; om emellertid ett sådant rättsligt bindande avtal också omfattar andra frågor, ska endast de bestämmelser som rör energi, inklusive allmänna bestämmelser som är tillämpliga på dessa energirelaterade bestämmelser, anses utgöra ett mellanstatligt avtal.

(1)  mellanstatligt avtal: varje rättsligt bindande avtal mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer eller mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjelandsföretag i vilka ett deltagande tredjeland är en viktig intressent, och vilket har en inverkan på hur den inre marknaden för energi drivs eller fungerar eller en trygg energiförsörjning i unionen; om emellertid ett sådant rättsligt bindande avtal också omfattar andra frågor, ska endast de bestämmelser som rör energi, inklusive allmänna bestämmelser som är tillämpliga på dessa energirelaterade bestämmelser, anses utgöra ett mellanstatligt avtal.

Ändringsförslag    10

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  icke-bindande instrument: en rättsligt icke-bindande överenskommelse mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, t.ex. ett samförståndsavtal, gemensam förklaring, gemensam ministerförklaring, gemensam åtgärd eller gemensam uppförandekod, som innehåller en tolkning av unionsrätten, fastställer villkoren för energiförsörjning (t.ex. volymer och priser) eller utvecklingen av energiinfrastrukturer.

(3)  icke-bindande instrument: en rättsligt icke-bindande överenskommelse mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer eller regionala organisationer, och mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera bolag i vilka ett deltagande tredjeland är en viktig intressent eller innehar beslutanderätt, och , t.ex. ett samförståndsavtal, gemensam förklaring, gemensam ministerförklaring, gemensam åtgärd eller gemensam uppförandekod, som innehåller en tolkning av unionsrätten, fastställer villkoren för energiförsörjning (t.ex. volymer och priser) eller utvecklingen av energiinfrastrukturer.

Ändringsförslag    11

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 2 och 3 gäller inte med avseende på avtal mellan företag.

4.  Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 2 och 3 gäller inte med avseende på avtal som endast företag är parter i.

Ändringsförslag    12

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De perioder som avses i punkterna 1 och 2 får förlängas med den berörda medlemsstatens godkännande. De tidsperioder som avses i punkterna 1 och 2 ska förkortas i överenskommelse med kommissionen, om omständigheterna kräver detta.

3.  De perioder som avses i punkterna 1 och 2 får förlängas med den berörda medlemsstatens godkännande. De tidsperioder som avses i punkterna 1 och 2 ska förkortas i överenskommelse med kommissionen, om omständigheterna kräver detta, för att förhandlingarna ska kunna slutföras i rätt tid.

Ändringsförslag    13

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ett mellanstatligt avtal eller en ändring undertecknas, ratificeras eller godkänns ska den berörda medlemsstaten ta största möjliga hänsyn till kommissionens uppfattning som avses i punkt 2.

Innan ett mellanstatligt avtal eller en ändring undertecknas, ratificeras eller godkänns ska den berörda medlemsstaten visa hur de invändningar som görs i kommissionens uppfattning som avses i punkt 2 har bemötts för att säkerställa fullständig förenlighet med unionsrätten och målen för energiunionen.

Ändringsförslag    14

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt denna punkt gäller inte med avseende på avtal mellan företag.

Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt denna punkt gäller inte med avseende på avtal som endast företag är parter i.

Ändringsförslag    15

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska bedöma mellanstatliga avtal som har anmälts i enlighet med punkt 1 eller 2. Om kommissionen efter sin första bedömning hyser tvivel om huruvida avtalen är förenliga med unionsrätten, i synnerhet med lagstiftningen på området för den inre marknaden för energi och unionens konkurrensrätt, regler om offentlig upphandling, miljöbestämmelser och unionens säkerhetsmål, ska kommissionen underrätta de berörda medlemsstaterna om detta inom nio månader efter det att dessa avtal har anmälts.

3.  Kommissionen ska bedöma mellanstatliga avtal som har anmälts i enlighet med punkt 1 eller 2. Om kommissionen efter sin första bedömning hyser tvivel om huruvida avtalen är förenliga med unionsrätten, i synnerhet med lagstiftningen på området för den inre marknaden för energi, unionens konkurrensrätt och frågor som inom den gemensamma handelspolitiken faller inom unionens behörighetsområde, ska kommissionen underrätta de berörda medlemsstaterna om detta inom nio månader efter det att dessa avtal har anmälts

Motivering

Föredraganden anser att man också bör lägga särskild tonvikt vid efterlevnaden i frågor som inom den gemensamma handelspolitiken faller inom unionens exklusiva behörighetsområde.

Ändringsförslag    16

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När ett icke-bindande instrument eller en ändring av ett icke-bindande instrument har antagits ska den berörda medlemsstaten anmäla det icke-bindande instrumentet eller ändringen, inklusive eventuella därtill hörande bilagor, till kommissionen.

1.  Innan ett icke-bindande instrument eller en ändring av ett icke-bindande instrument antas ska den berörda medlemsstaten anmäla det icke-bindande instrumentet eller ändringen, inklusive eventuella därtill hörande bilagor, till kommissionen.

Ändringsförslag    17

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 1 och 2 gäller inte med avseende på avtal mellan företag.

3.  Skyldigheten att anmäla till kommissionen enligt punkterna 1 och 2 gäller inte med avseende på avtal som endast företag är parter i.

Ändringsförslag    18

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om kommissionen efter sin första bedömning anser att åtgärderna för genomförandet av de icke-bindande instrument som anmälts i enlighet med punkterna 1 och 2 kan strida mot unionsrätten, i synnerhet lagstiftningen på området för den inre marknaden för energi och unionens konkurrensrätt, får kommissionen underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

4.  Om kommissionen efter sin första bedömning anser att åtgärderna för genomförandet av de icke-bindande instrument som anmälts i enlighet med punkterna 1 och 2 kan strida mot unionsrätten, i synnerhet lagstiftningen på området för den inre marknaden för energi och unionens konkurrensrätt, får kommissionen underrätta den berörda medlemsstaten om detta inom sex veckor efter anmälan. Under denna period får medlemsstaterna inte underteckna eller på annat sätt ingå det icke-bindande instrumentet. Kommissionens åsikt ska inte vara bindande, men medlemsstaterna får åtgärda de farhågor som kommissionen aktualiserat.

Ändringsförslag    19

Förslag till beslut

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Uppgifter om bestämmelser som inom den gemensamma handelspolitiken faller inom unionens exklusiva behörighetsområde.

Motivering

Föredraganden anser att man också bör lägga särskild tonvikt vid efterlevnaden i frågor som inom den gemensamma handelspolitiken faller inom unionens exklusiva behörighetsområde.

Ändringsförslag    20

Förslag till beslut

Artikel 9 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  identifiera vanliga problem med mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument och överväga lämpliga åtgärder för att hantera dessa problem samt vid behov föreslå lösningar,

(b)  identifiera vanliga problem med mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument och överväga lämpliga åtgärder för att hantera dessa problem samt vid behov föreslå vägledning och lösningar,

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU

Referensnummer

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

7.3.2016

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Behandling i utskott

13.7.2016

 

 

 

Antagande

26.9.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

1

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET ()

Titel

Inrättandet av en mekanism för informationsutbyte när det gäller mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och upphävandet av beslut nr 994/2012/EU

Referensnummer

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Framläggande för parlamentet

10.2.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Ingivande

18.10.2016


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy